Referat

 • 246. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 247. Stevns Frivillighedscenter - Årligt dialogmøde

  application/pdf icon stevns_frivillighedscenters_status_paa_aktiviteter_og_samarbejde_2020_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_stevns_frivillighedscenter_2021_0.pdf

  Resume

  Af samarbejdsaftalen med Stevns Frivillighedscenter fremgår det, at SSU én gang om året mødes til dialogmøde med Stevns Frivillighedscenter. Formålet er, at Frivillighedscentret kan give et overblik over, hvad der er sket i løbet af året samt præsentere og drøfte det kommende års strategi og delmål for Frivillighedscentrets arbejde.

   

  Under punktet deltager formand for bestyrelsen af Frivillighedscentret Johnny Andersen og leder af Frivillighedscentret Lena Bjerrum Bach.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. drøfte de fremlagte forslag i handleplan for 2021

  2. evaluere samarbejdet.

  Beslutning

  Drøftet.

   

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har siden 2016 haft en samarbejdsaftale med Stevns Frivillighedscenter. Det fremgår af aftalen, at bestyrelsen for Stevns Frivillighedscenter deltager i et årligt dialogmøde med SSU forud for at Frivillighedscentret vedtager det kommende års fokusområder. Bestyrelsen har vedtaget at lade sig repræsentere ved formand og leder.

   

  På mødet skal tages en fælles drøftelse af, hvordan Stevns Frivillighedscenters fokusområder og Stevns Kommunes sociale indsatser kan understøtte hinanden og fremme samskabelsen af nye velfærdsløsninger. Handleplanen sendes efterfølgende til orientering til Stevns Kommune.

   

  Stevns Frivillighedscenter har fremsendt status på aktiviteter og samarbejde 2020 samt udkast til handleplan for 2021 som oplæg til dialogen. Begge er vedlagt som bilag.

   

  I 2015 og 2016 havde Stevns Frivillighedscenter fokus på bla. flygtninge og indvandrerindsatsen og samarbejde omkring Mandehoved. I 2017 var der særligt fokus på ensomme ældre og udsatte børn. Arbejdet med udsatte børn fortsatte i 2018. I 2019 har fokus været på forebyggelse af ensomhed og styrkelse af sociale fællesskaber på tværs af generationer. I 2020 har fokus været på "ABC for Mental Sundhed" (at øge trivslen på Stevns).

   

  Det fremgik af samarbejdsaftalen fra 2016, at samarbejdsaftalen skulle evalueres i efteråret 2018. På dialogmødet i 2019 blev det besluttet at udskyde evalueringen til 2020, hvorfor det også vil være en del af dette dialogmøde ligesom drøftelse af revideret samarbejde vil være del af mødet (se næste dagsordenspunkt).

   

  Dialogmødet er sat til at vare 30 minutter.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 248. Samarbejdsaftale med Stevns Frivillighedscenter - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_frivillighedscenter_-_droeftelse_af_oplaeg_til_revideret_samarbejdsaftale_behandlet_paa_moedet_11._november_2020_kl._1500_l_0.pdfapplication/pdf icon udkast_til_ny_samarbejdsaftale_mellem_stevns_kommune_og_stevns_frivillighedscenter_2021-2024_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommunes samarbejdsaftale med Stevns Frivillighedscenter udløber med udgangen af året. På møde den 11. november 2020 drøftede SSU oplæg til ny aftale. Forvaltningen har herefter revideret aftalen, som fremlægges til SSU’s godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Frivillighedscenter godkendes.

  Beslutning

  Samarbejdsaftalen tilrettes med de faldne bemærkninger og forelægges udvalget på næste møde.

  Sagsfremstilling

  SSU drøftede på møde den 11. november 2020 oplæg til revideret samarbejdsaftale med Stevns Frivillighedscenter. SSU tilkendegav på mødet at være indstillet på 2-årige strategi- og evalueringsdrøftelser, som tilpasses Kommunalbestyrelsens 4-årige periode. Mødereferat er vedlagt som bilag.

   

  Den reviderede samarbejdsaftale, som blev fremlagt for SSU i november 2020 lægger op til, at samarbejdsaftalen evalueres årligt på dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget (aftalens punkt 7).

   

  SSU lægger op til to-årige strategi- og evalueringsdrøftelser, som tilpasses Kommunalbestyrelsens 4-årige periode.

   

  Forvaltningen anbefaler, at selve samarbejdsaftalen kun evalueres hvert 4. år forud for at den skal fornys. Og forvaltningen anbefaler, at fornyelse af aftalen følger valgperioden forskudt med et år.

   

  Forvaltningen ser ikke et behov for en formaliseret evaluering af samarbejdet hverken årligt eller hvert andet år. Dette da forvaltningen løbende er i dialog med Frivillighedscentret, og da SSU årligt afholder dialogmøde med Frivillighedscentret. Frivillighedscentrets bestyrelse har tilsvarende forslået, at den evalueres ved hver ny aftale-periode.

   

  Forvaltningen anbefaler, at evaluering og fornyelse af aftalen følger valgperioden forskudt med et år. Sådan at et nyt udvalg først skal evaluere samarbejdsaftalen efter de har været på deres post i trekvart år og sådan, at evalueringen kan danne baggrund for fornyelse af aftalen ved årsskiftet, når udvalget har været på deres post i et år.

   

  Forvaltningen foreslår derfor, at samarbejdsaftalen evalueres i efteråret 2022 med henblik på, at der kan indgås ny samarbejdsaftale pr. 1. januar 2023 med udløb pr. 31. december 2026.

   

  Under punkt 7 foreslås derfor følgende formulering:

  ”Samarbejdsaftalen evalueres på dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget i det år, hvor aftalen udløber.”

   

  Det betyder samtidig at aftaleperioden under aftalens punkt 8 foreslås rettet til:

  ”Aftalen gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2022.”

   

  Med de foreslåede ændringer vil næstkommende aftaleperiode kun komme til at være to-årig.

   

  Forvaltningen har forsøgt at skrive de foreslåede ændringer ind i vedhæftede til drøftelse og godkendelse.

   

  Reviderede oplæg til samarbejdsaftale mellem Stevns Frivillighedscenter og Stevns Kommune er vedlagt som bilag. Tekst med rød skrift er ændringer fremlagt for SSU den 11. november og tekst med blå skrift er ændringer foretaget til denne sagsfremstilling.

   

  Økonomi

  Der er afsat 445.000 kr. til Frivillighedscentret på budget 2021.

 • 249. Budgetproces 2021-2024 - Evaluering

  application/pdf icon inspirationsspoergsmaal_til_evaluering_af_budgetproces_2021_0.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2020-2024_0.pdf

  Resume

  SSU skal evaluere budgetproces 2021-2024. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. evaluerer budgetproces 2021-2024
  2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i den kommende sag til ØU om den økonomiske politik for 2021-2025.

  Beslutning

  Sagen drøftet. Udvalget finder, at politiske forhåndsdrøftelser om budgettet bør påbegyndes før sommerferien. Øvrige bemærkninger fra udvalgets evaluering indgår i den kommende sag til ØU om den økonomiske politik.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2022-2025 skal planlægges og afvikles.

   

  De tidligere års cafémøder blev aflyst i år på grund af corona-virus, som medførte begrænsede muligheder for at mødes. Derudover blev budgetprocessen også påvirket af, at man afventede resultatet af en ny udligningsreform.

   

  Budgetprocessen for 2021 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere via MED-udvalg. Der var fastsat tidsfrister for høringssvar, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen. Derudover var der arbejdet videre med budgetmaterialet, hvor budgetmaterialet og prioriteringsregneark som noget nyt lå i Teams.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik for 2020-2024 blev godkendt af ØU den 14. januar 2020 og har følgende overordnede målepunkter:

  • Det skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 80 mio. kr. (Dette måltal blev dog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 sænket til 65 mio. kr.)
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet for 2021 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2021-2025.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 250. Første udkast til ny demenspolitik - Godkendelse

  application/pdf icon demenspolitik_-_foerste_udkast_nov._2020_0.pdf

  Resume

  Første udkast til Stevns Kommunes nye demenspolitik fremlægges for SSU med henblik på at SSU sender den i høring i Ældrerådet. Efter endt høring vil politikken skulle vedtages i KB.

   

  Demenspolitikken er udarbejdet med inddragelse af medarbejdere, borgere med demens og andre relevante aktører. Politikken tager afsæt i den nationale demenshandlingsplans fem fokusområder.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via direktionen, at

  1. udkast til ny demenspolitik godkendes
  2. udkast til ny demenspolitik sendes i høring i Ældrerådet.

  Direktionen, 23. november 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  1. Godkendt.

  2. Godkendt med den bemærkning at de grønne markeringer og indhold i paranteser udgår.

   

   

  Sagsfremstilling

  Første udkast til Stevns Kommunes nye demenspolitik er jf. den politisk vedtagne procesplan udarbejdet på baggrund af input fra seks workshops med forskellige medarbejdergrupper og én workshop hvor borgere med demens og deres pårørende, Ældrerådet, Alzheimerforeningen, de praktiserende læger var inviteret til at deltage sammen med Social- & Sundhedsudvalget.

   

  Demenspolitikken tager afsæt i den nationale demenshandlingsplans fem fokusområder:

  1.      Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af demens

  2.      Bedre kvalitet i plejen, omsorg og rehabilitering

  3.      Støtte til mennesker med demens og pårørende

  4.      Demensvenlige boliger og samfund

  5.      Øget videns- og kompetenceniveau

   

  Formålet med den nye demenspolitik er at sætte retningen for arbejdet med mennesker med demens og deres pårørende, og politikken er udarbejdet med fokus på inddragelse og faglighed.

   

  Politikken indeholder et forord og en indledning og er herefter inddelt i fem afsnit – ét for hver af de fem fokusområder i den nationale demenshandlingsplan.

   

  Hver af de fem afsnit er bygget op, så de indeholder en tekst om indsatsen, en boks med Stevns Kommunes ønsker til udmøntning af indsatsen og til sidst under hver indsats er der sat citater fra de afholdte workshops ind som Post-it’s.

   

  Tekstafsnittene er for en stor del inspireret af publikationen ”Et trygt og værdigt liv med demens” oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025.

   

  Ønskerne afspejler både de ønsker, der er fremkommet gennem inddragelse via de afholdte workshops, og forslag fra kommunens demenskoordinatorer via deres faglige viden. Da Stevns Kommune allerede har fokus på demensområdet, er mange af ønskerne allerede fuldt ud eller i nogen grad implementeret, men der også ønsker i den fremlagte demenspolitik, som ikke er sat i værk endnu. Nogle af disse vil kræve tilførsel af ressourcer udover budgettet.

   

  Stevns Kommune har søgt puljemidler til forskellige indsatser indenfor demensområdet. Kommunen har fået tilsagn om knap 5,7 millioner kr. til mere fleksible aflastningstilbud fordelt over 2020-2023, herudover afventer forvaltningen svar på ansøgning om puljemidler, der bl.a. vil styrke fokus på personcentreret omsorg (hvor personen fremfor sygdommen sættes i centrum).

   

  Ønsker til indsatser i demenspolitikken, der ikke kan indeholdes indenfor nuværende budget samt de tilførte puljemidler, vil blive taget med i budgetforhandlingerne for 2022. Det kan f.eks. være udgifter til vikardækning i forbindelse med undervisning af medarbejdere, udgifter i forbindelse med aflastningspladser eller midlertidige boliger. Såfremt der viser sig ikke at være budget til alle ønsker i demenspolitikken, vil den efterfølgende blive rettet til, så ønskerne i politikken står mål med virkeligheden.

   

  Udkast til ny demenspolitik er vedlagt som bilag. De af ønskerne i politikken, som endnu ikke er realiseret eller vil blive det med de tilførte puljemidler, er markeret med grøn overstregning.

   

  Økonomi

  Udkast til ny demenspolitik indeholder forslag, som ikke kan realiseres indenfor SSU’s nuværende budget. Der er endnu ikke gennemført beregninger af, hvor meget disse ønsker beløber sig i. Forvaltningen vil fremlægge budgetforslag ud over vedtaget serviceniveau til budgetforhandlingerne for 2022, hvis demenspolitikken besluttes.

 • 251. Delegationsplanen, revideret - Godkendelse

  application/pdf icon ny_-_delegationsplan_samlet_plan_november_2020_udkast_0.pdfapplication/pdf icon eksisterende_-delegationsplan_samlet_plan_juli_2018_0.pdf

  Resume

  Der er foretaget en revision af den samlede delegationsplan. Planen foreligges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, BUL, PMT, SSU, AET og ØU, at

   

  1. de stående udvalg samt ØU drøfter og anbefaler indenfor eget område den reviderede delegationsplan.
  2. Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede delegationsplan.

  Direktionen, 16. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 1. december 2020, pkt. 406:

  Ændringerne for PMTs område anbefales

   

  Liste O ønsker til ØU-mødet oplysninger om hvor mange sager der forventes ifht. salg af smågrunde under 50.000 kr.  

  Børn, Unge og Læring, 1. december 2020, pkt. 254:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 2. december 2020, pkt. 249:

  Drøftet og anbefalet.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  De stående udvalg, ØU samt Kommunalbestyrelsen godkendte i starten af valgperioden den eksisterende delegationsplan.

   

  Forvaltningen lagde den gang op til, at delegationsplanen løbende skulle opdateres i forhold til ny lovgivning m.v. således at planen er anvendelig i hele valgperioden.

   

  Delegationsplanen er nu blevet gennemgået, og forelægges til politisk behandling og godkendelse.

   

  Til brug for sagens behandling er vedlagt både den eksisterende delegationsplan samt den reviderede.

   

  Den ansvarlige direktør / centerchef vil i forbindelse med fagudvalgenes behandling gennemgå de væsentligste ændringer indenfor for udvalgets område.

  Kort opsummering indenfor fagudvalgene:

   

  BUL

  • Små-rettelser / ajourføring af teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i gældende delegationsbeføjelser.

   

  SSU

  • Der er foretaget en større revision af det teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ny opstilling har været nødvendig i forhold til gældende lovgivning.
  • Ligeledes har det været nødvendigt at fjerne de enkelte §´er indenfor hvert område, men i stedet kun anføre lov-områdernes overskrifter (F.eks. Rehabilitering, Socialpædagogisk støtte m.v.). Dette fordi de mange løbende lovændringer gør at §-henvisningerne meget hurtigt er misvisende.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i delegationsbeføjelser.

   

  PMT

  • Små-rettelser / ajourføring af teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i delegationsbeføjelserne, udover en tilretning indenfor de områder, hvor delegationsbeføjelserne har været behandlet særskilt politisk behandlet. Bl.a. ekspropriation ved vejlove samt administrationsgrundlag ved kystbeskyttelse.

   

  AET

  • Ansøgning om ændring i delegationen fra kommunalbestyrelsen til fagudvalg vedr. Østsjællands Museum
  • Hvis ændringen imødekommes, indebærer det, at det kun er fagudvalget der godkender museets årlige fremsendelse af regnskab og budget, og ikke kommunalbestyrelsen.

   

  ØU

  • Beredskabsloven - tilrettet i forhold til nuværende beredskabssamarbejde.
  • Delegation til forvaltningen til køb af smågrunde (købspris under kr. 50.000)

  Lovgrundlag

  Lov om kommuernes styrelse

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen

 • 252. SSU temamøder og fokusområder 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon ssu_temamoeder_og_fokusomraader_2021_0.pdf

  Resume

  Sagen er en genoptagelse fra SSU´s møde den 11. november 2020, hvor udvalget drøftede temamøder og fokusområder for 2021.

   

  Forvaltningen har opdateret bilag med temamøder og fokusområder, som hermed forelægges til endelig godkendelse i SSU.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. godkende temaer og fokusområder for 2021.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Den 11. november 2020 drøftede SSU, hvilke temamøder og fokusområder udvalget ønsker i 2021. SSU godkendte forvaltningens forslag og tilkende gav ønske om en orientering om situationen i Myndighed i starten af 2021.

   

  Det fremlagte forslag fra 11. november er suppleret med:

  • temamøde om situationen i Myndighed på marts-mødet
  • temamøde om forventninger til Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) på april-mødet
  • tilbagemelding på sundhedsprofilundersøgelsen i løbet af andet kvartal

   

  Opdateret bilag med temamøder og fokusområder forelægges hermed til endelig godkendelse i SSU.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 253. § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon ss_18_-_tidsplan_for_proces_2021_0.pdfapplication/pdf icon skema_over_foreninger_ss_18_-_tilskud_2020-21.pdf

  Resume

  Indstillingsudvalgets oplæg til fordeling af § 18-tilskudspuljen 2021 til frivilligt socialt arbejde fremlægges til SSU’s godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. indstillingsudvalgets anbefaling til fordeling af § 18-tilskud 2021 godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om social service § 18 skal kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Efter annoncering, som koster ca. 5.000 kr., er der 312.000 kr. til uddeling blandt ansøgerne.

   

  Efter ansøgningsfristen den 2. oktober 2020 havde forvaltningen modtaget 41 ansøgninger om tilskud på i alt 421.402 kr.

   

  Den 25. november blev ansøgningerne behandlet af Indstillingsudvalget, der består af 2 medlemmer fra SSU, 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet og 1 medlem fra frivillighedsområdet generelt.

   

  Indstillingsudvalgets anbefalinger fremgår af vedlagte bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om social service § 18.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen, da udgifterne holdes indenfor det afsatte beløb til § 18 tilskud i 2021.

 • 254. § 79-tilskud til aktiverende foranstaltninger 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon retningslinjer_for_tildeling_af_tilskud_efter_servicelovens_ss_79_-_2017_0.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_indstillinger_ss_79_2021_0.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_indstillinger_ss_79_2021_0.pdf

  Resume

  Handicaprådets og Ældrerådets oplæg til fordeling af § 79-tilskudspuljen til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte i 2021 fremlægges til SSU’s godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. Handicaprådets og Ældrerådets forslag til fordeling af § 79-tilskud 2021 godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I budget 2021 er der afsat 180.000 kr. til fordeling efter § 79 i Lov om social service, heraf er der brugt 5.830 kr. til annoncering, hvilket efterlader 174.170 kr. til uddeling til foreningerne.

   

  Ved ansøgningsfristen den 2. oktober 2020 havde forvaltningen modtaget 3 ansøgninger til puljen i Handicaprådets regi og 15 ansøgninger til puljen i Ældrerådets regi.

   

  Den 12. november behandlede Handicaprådet administrationens forslag til fordeling af 2021-midlerne til handicapforeninger. Handicaprådets andel udgør 25 % af puljen, svarende til 43.542 kr.

   

  Ældrerådet behandlede sagen om fordeling af § 79-tilskud den 9. november. Ældrerådets andel udgør 75 % af den samlede pulje, svarende til 130.628 kr.

   

  Rådenes indstillinger til fordeling af § 79-tilskud 2021 er vedhæftet som bilag og forelægges til endelig godkendelse i SSU.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen, da udgifterne holdes indenfor det afsatte beløb til § 79-tilskud i 2021.

 • 255. Fordeling af ekstra midler i 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon kriterier_for_ansoegning_til_puljen_til_saerlig_komplekse_borgere_0.pdf

  Resume

  Sundhed & Omsorg har fået en pulje på 3 millioner kr. i 2021 og årene frem samt en etårig pulje på 2 millioner i 2021.

   

  Med denne sag fremlægges forslag til fordeling af de tre millioner til både almindelige/somatiske plejecentre, Demenscenter Hoterhaven og Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) til SSU’s godkendelse og til SSU's orientering fremlægges udkast til tildelingskriterier for ansøgning om midler fra puljen med de 2 millioner.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. godkende fordeling af 3 millioners bevillingen til somatiske plejecentre, Demenscenter Hotherhaven og RCS med deraf følgende tilpasning af ressourcetildelingsmodellen
  2. tage orientering om kriterier for tildeling af 2 millioners puljen til særlig komplekse borgere i 2021 til efterretning.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Sundhed & Omsorg har fået en pulje på 3 millioner kr. i 2021 og årene frem samt en etårig pulje på 2 millioner i 2021.

   

  Puljen på 3 millioner kr. blev givet til at løfte Budget 2021, så plejecentrenes budget kommer op på niveau med det forventede regnskab 2020, som det så ud efter den ekstra budgetopfølgning pr. 31. maj 2020. Puljen skulle efterfølgende udmøntes via tildelingsmodellen.

   

  En del af det forventede merforbrug i 2020 skyldes særligt plejekrævende borgere, som bor i plejecentrene. Der har ikke hidtil været afsat midler til at imødegå disse helt særlige situationer, hvor en eller flere borgere får brug for døgndækning i en periode. I stedet for at hæve den generelle tildeling yderligere, hvilket alt andet lige ville medføre en massiv overbudgettering, er der afsat en pulje på 2 millioner kr., som kan fordeles til plejecentrene efter et pludseligt opstået behov.

   

  Med denne sag fremlægges forslag til fordeling af de tre millioner samt forslag til tildelingskriterier for midler fra puljen med de 2 millioner til SSU’s godkendelse.

   

  3 millioners puljen

  Forvaltningen lægger op til, at de 3 millioner fordeles med faste normeringer til de somatiske plejecentre, RCS og Demenscenter Hotherhaven ud fra følgende fordeling:

  • Somatiske plejecentre går fra en tildeling på 18,3 til 19,3 timer
  • Demenscenter Hotherhaven går fra en tildeling på 23,3 til 24,3 timer
  • RCS går fra en tildeling på 22 til 23,3 timer

   

  Som følge af ovenstående vil ressourcetildelingsmodellen blive justeret til anførte niveau gældende for plejepersonale dag/aften.

   

  2 millioners puljen for 2021

  Der er afsat 2 millioner kr. til ”Puljen til særlig komplekse borgere” til de somatiske plejecentre i Stevns kommune i 2021.

   

  Forvaltningen lægger op til at plejecenterlederne kan søge midler i puljen, når der konstateres et væsentligt større behov for pleje end de jf. tildelingsmodellens tildelte timer pr. uge pr. borger på plejecentrene. Behovet for timer ud over den faste tildeling jf. ovenstående, visiteres af Visitationen og afregnes med ressourcetildelingsmodellens gennemsnitstimelønninger dag/aften/nat. Timerne tildeles som fast normering i den periode, hvor behovet er der. Behovet skal revurderes minimum en gang om ugen.

   

  Forvaltningen har beskrevet en række kriterier, der skal være opfyldt, før leder af et plejecenter søger om midler fra puljen. Det vil sige, først når leder af et plejecenter har sat alle kriterierne i gang, og det stadig vurderes, at der er et øget plejebehov, kan der søges om midler fra puljen. Kriterierne er til orientering vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Ordningen evalueres i forbindelse med BOP2 2021.

   

  Økonomi

  Efter fremskrivning til 2021-priser udgør de to puljer henholdsvis 3,110 millioner kr. og 2,031 millioner kr. i Budget 2021. Den foreslåede udmøntning kan afholdes inden for rammerne af det afsatte budget.

 • 256. Henvendelse fra Ankestyrelsen om brug af konsulenter - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_brug_af_konsulenter_paa_det_sociale_omraade_-_hoering_behandlet_paa_moedet_30._april_2020_kl._1800_moedelokale_7_8_teams_i_kommunalbestyrelsen_2.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_brug_af_konsulenter_paa_det_sociale_omraade_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_10._september_2020_kl._1800_hotug_forsamlingshus_holtug_linievej_.pdfapplication/pdf icon brev_fra_ankestyrelsen_af_19._nov._2020.pdf

  Resume

  Ankestyrelsen har ønsket at vurdere lovligheden af brug af konsulenter på det sociale område i situationer, hvor der anvendes et ”no-cure-no-pay”-princip. 31 kommuner, herunder Stevns Kommune, indgår i vurderingen. Stevns har i to tidligere høringssvar afgivet oplysninger til styrelsen herom.  Høringssvarene blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møderne hhv. den 30. april og 10. september i år (sagsfremstillingerne er vedlagt).

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

   

  1. udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 10:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indgik i januar 2019 kontrakt med Brorson Consult om forhandling af indsats og kontrakter i 25 borgersager. Det skete i forlængelse af vedtagelsen af budget 2019, hvori det indgik, at en konsulentvirksomhed skulle yde bistand til at gennemgå kommunens aftaler med leverandører af botilbud til personer efter § 107 og § 109 i lov om social service med det formål at nedbringe de samlede omkostninger og forbedre øvrige vilkår. Ifølge kontrakten blev konsulenten aflønnet med 10 pct. af den samlede årlige besparelse i de sager, hvor betaling til leverandør blev nedsat.

  Af de 25 borgersager, som var omfattet af kontrakten med konsulenten, førte 10 sager til afgørelser. I 6 sager blev støtten nedsat, og i 4 sager blev støtten sat op.

  Ankestyrelsen udsendte en generel tilsynsudtalelse om brug af konsulenter på det sociale område den 24. juni på baggrund af de første høringssvar om brugen af konsulenter fra de 31 omfattede kommuner. I tilsynsudtalelsen konkluderes det, at det ikke som sådan strider mod lovgivningen at anvende konsulenter på det sociale område, men kommuner kan ikke lovligt aflønne konsulenter for ydelser, der indebærer sagsforberedelse i afgørelsessager, efter ”no-cure-no-pay”-princippet. Dette skyldes, at konsulentfirmaet må anses for at have en direkte økonomisk interesse i sagens udfald, og dermed vil der være tale om habilitetsmangel. Hvis der er tale om habilitetsmangel, er afgørelsen som udgangspunkt ugyldig, og der skal træffes en ny afgørelse, medmindre habilitetsmanglen undtagelsesvist efter en konkret vurdering ikke har haft betydning for afgørelsens resultat.

  I det seneste brev fra Ankestyrelsen fra 19. november fremgår det, at det er styrelsens opfattelse, at der i hvert fald i 2 af de 10 relevante afgørelsessager i Stevns Kommune har været tale om sagsforberedende arbejde udført af konsulenten og dermed habilitetsmangel. Dette skyldes – som også oplyst i Stevns Kommunes eget høringssvar fra april – at konsulenten på grund af en medarbejders fravær har udarbejdet et udkast til afgørelse. Der er hermed efter styrelsens opfattelse tale om en habilitetsmangel, som kan have haft indflydelse på afgørelsen, og kommunen er derfor forpligtet til at genoptage sagerne og derefter vurdere, om habilitetsmanglen har haft konkret betydning for afgørelserne. Ankestyrelsen beder afslutningsvist kommunen om at oplyse, hvad ovenstående giver anledning til.

  Det foreslås, at Stevns Kommune svarer følgende til Ankestyrelsen:

  ”Stevns Kommune har som tidligere oplyst haft gennemgået de 10 sager, hvor der er risiko for, at habilitetsmangel kan have ført til afgørelser med forkert indhold. Der blev ikke her fundet afgørelser, som skulle ændres, fordi selve indholdet af afgørelsen var forkert. Dette var også forsøgt udtrykt i kommunens tidligere høringssvar til Ankestyrelsen, men har muligvis ikke været formuleret klart nok, hvilket i givet fald beklages. Men uanset dette vil Stevns Kommune som en ekstra sikring af de berørte borgeres retssikkerhed genoptage de 10 sager for atter at vurdere om habilitetsmangel i en eller flere sager har haft konkret betydning for resultatet af afgørelserne. Hvis dette alligevel skulle vise at sig være tilfældet, vil der i givet fald blive en fornyet behandling af sagen og truffet en ny afgørelse i overensstemmelse med retningslinjerne i Ankestyrelsens generelle tilsynsmeddelelse fra juni måned i år. Der vil i så tilfælde også blive foretaget en vurdering af sagens faktiske oplysninger, herunder om der er behov for yderligere oplysninger i sagen.”

 • 257. Udviklingen af Stevns Ejendomme - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomme_-_videre_udvikling_behandlet_paa_moedet_27._februar_2020_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2020.docx_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomscenter_behandlet_paa_moedet_22._juni_2016_kl._0830_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2016.docx_0.pdfapplication/pdf icon stevns_ejendomme_beskrivelse_af_de_naeste_skridt_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at teknisk servicepersonale på skolerne og midler til ejendomsdrift samles i Stevns Ejendomme pr. 1. januar 2021. Der er gennemført en dialog med berørte medarbejdere, hvori rammerne for den nye organisering er blevet drøftet og gennemgået.

   

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der sker omplacering af budgetter fra de berørte udvalg til Vedligholdsespuljen og Pedelkorps samt udenomsarealer på skoler og SFO til Materielgården under PMT for 2021 og overslagsårene.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.
  2. godkende omplacering af budgetter fra nedennævnte udvalg til vedligholdelsespuljen med 2.247.000 kr. og 3.510.000 kr. til pedelkorps under PMT for 2021 og overslagsårene.
  3. godkende omplacering af budgetter fra udenomsarealer på skolerne og SFO med 51.000 kr. til Materielgården.

  Direktionen, 23. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 1. december 2020, pkt. 396:

  Indstillingerne anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 1. december 2020, pkt. 257:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 2. december 2020, pkt. 250:

  1. Taget til efterretning.
  2. Anbefales.
  3. Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  På KB-mødet i februar 2020 blev det besluttet, at

  1. samle teknisk servicepersonale fra skoler og pedelkorps under Stevns Ejendomme og at organiseringen skal ske i 3 distrikter
  2. overføre decentrale midler til indvendigt og udvendigt vedligehold af kommunens bygninger til D&V-puljen under Stevns Ejendomme, med de i sagsfremstillingen nævnte undtagelser.
  3. beslutter, at pkt. 1 og 2 skal ske med virkning fra 1. januar 2021 efter involvering af brugerne, medarbejderne og MED-organisationen

   

  Omlægningen betyder, at der flyttes 7 årsværk fra skolerne til Stevns Ejendomme svarende til 3,5 mio.kr. i 2021 og overslagsårene. I alt vil der så fremover være 16 årsværk til teknisk service, som skal betjene alle kommunens ejendomme med undtagelse af hallerne, ungdomsskolen, Naturcentret og Fyret. Desuden flyttes samlet 2,2 mio. kr. i 2021 og overslagsåren, til ejendomsdrift fra de enkelte institutioner/områder til Drift- & Vedligeholdelsespuljen, der administreres af Stevns Ejendomme.

   

  Omplaceringerne sker som følgende:

   

   

   

  Stevns Ejendomme er nu klar til at gennemføre denne omlægning. Processen har været forsinket af, at vi umiddelbart efter beslutningen i februar blev sendt hjem på grund af Corona i starten af marts. Det planlagte møde med medarbejderne i marts blev derfor aflyst. Som situationen var i foråret var det ikke tilrådeligt at samle hele staben på en gang da der var særlige forholdsregler omkring teknisk servicepersonale på plejecentrene. Efter sommerferien har hele medarbejderstaben været samlet i september på Naturcentret, hvor vi gennemgik planerne i plenum og hvor medarbejderne inddelt i distrikter drøftede, hvad der var plus og minus ved den kommende omlægning. I løber af oktober måned har der været afholdt personlige samtaler med alle berørte medarbejdere, hvor den enkeltes rolle i omlægningen er blevet drøftet og hvor vi har talt om de forventninger og bekymringer den enkelte har haft i forbindelse med omlægningen. Parallelt med dette har der i hele perioden løbende været drøftelser og samtaler imellem ledelsen og medarbejdernes tillidsrepræsentant. Dels om processen og dels om den nye struktur.

   

  Medarbejderne har udtrykt forventninger om at man fremover bliver del af et større fagligt fællesskab med fokus på ejendomsdrift og at de fremover vil være i et fællesskab, hvor deres opgaver er kerneopgaven. De har forventninger til de mere fleksible muligheder for at hjælpe hinanden på tværs af teknisk service fx ved større opgaver.

   

  Bekymringerne har i høj grad været for om man bare blev flyttet vilkårligt rundt og ikke længere havde tilknytning til et bestemt sted. De fleste har udtrykt, at de gerne vil bevare et tilhørsforhold til det sted, hvor de har arbejdet hidtil.

   

  Hos brugerne har der været udtrykt bekymring for om skolerne stadig vil have noget teknisk personale de kan henvende sig til også med opgaver der ligger lidt uden for ejendomsdriften. Generelt har der været udtrykt et ønske om en vis nærhed af teknisk personale og at det ikke var ønskeligt, at det hele tiden var forskellige som kom på stedet. Det har været ønsket, at adgangen til teknisk personale skulle være nem og enkel for alle.

   

  Med afsæt i mange tilbagemeldinger og input bliver arbejdet pr. 1. januar organiseret således, at hvert distrikt har base på én af tre folkeskoler. Her vil der være tilknyttet en teknisk serviceleder, der får ansvar for den daglige koordinering af opgaverne i distriktet. Alle medarbejdere skal i udgangspunktet møde ind der, hvor de har plejet at møde ind. Herfra vil nogen af dem så tage ud og betjene andre bygninger  og andre vil blive på stedet og løse de derværende opgaver. Dette koordineres af servicelederen i området. Skolerne og plejecentrene vil stadig opleve, at der er fast og kendt teknisk personale på stedet. De bygninger, hvor der ikke har været fast betjening vil fremover opleve, at de ved, hvor de skal henvende sig og at der vil være en fast person som koordinerer deres opgaver.

   

  Brugerne vil fra 1. januar få adgang til at benytte en helpdesk for ejendomme via en app på telefonen, hvor de kan indmelde fejl og mangler eller andre opgaver de gerne vil have løst. Daginstitutionerne har i hele 2020 haft adgang til at benytte Helpdesken for at teste systemet. De har udtrykt stor tilfredshed med at have så let adgang til at indberette til Stevns Ejendomme. Fra 1. januar vil brugerne vide, hvilken serviceleder og hvilken projektleder i ejendomsservice som de kan henvende sig til. Servicelederen og lederen for Stevns Ejendomme skal med faste intervaller mødes med ledere for de forskellige kommunale institutioner for løbende at evaluere og udvikle teknisk service.

   

  Vi er således klar til at arbejde i den nye struktur. Medarbejdere og ledere er klar til at vi fremover fortsat skal arbejde med at videreudvikle vores processer så vi kan optimere driften og øge bygningskvaliteten. Under coronakrisen har vi i flere situationer taget strukturen på forskud, idet flere af pedellerne i pedelkorpset har været involveret i opgaver andre steder end der, hvor de plejer at høre til. De har fx hjulpet til på daginstitutionsområdet med at oprette midlertidige institutioner, flytte møbler og indrette håndvaske. Pt. har vi en pedel, der distribuerer værnemidler og passer lageret af mundbind, visirer og håndsprit. Der er også en pedel, som fungerer som parkeringsvagt ved coronatestcenteret på Stevnshøj. På Strøbyskolen har Stevns Ejendomme deltaget i at ansætte den nye teknisk serviceleder og en ny teknisk servicemedarbejder. Alt i alt har vi i krisetiden haft adskillige eksempler på, at muligheden for at udnytte ressourcerne fleksibelt på tværs af centrene har gjort, at vi har kunnet håndtere større opgaver og dirrigere kræfterne derhen, hvor det brænder mest. Det har været situationer, hvor vi har kunnet se styrkerne ved at samle kræfterne i en mere fleksibel og robust organisering.

   

  På ØU's møde den 17. marts 2020 sag nr. 252 skete der en hamonisering af de kommunale udenomsarealer. I den forbindelse blev der omplaceret budgetter fra ejendomme med undtagelse af skolerne. Skolerne skulle afvente etablering af Stevns Ejendomme. Der omplaceres derfor midler fra skolerne til Materielgården med 51.000 kr.

   

  Diverse referater fra foregående poltisk behandling af sagen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet de 5.757.000 kr. til drift og vedligholdelsespuljen og Pedelkorps samt 51.000 kr. til materielgården, som kan finansieres af de eksisterende budgetter til opgaverne.

  Historik

  KB juni 2016

  KB februar 2020

 • 258. Status- og handleplan vedr. opretning af økonomistyring på ældreområdet – Orientering

  application/pdf icon status-_og_handleplan_for_opretning_af_oekonomistyring_paa_aeldreomraadet_2020.docx_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om status- og handleplan vedr. opretning af økonomistyring på ældreområdet. SSU blev første gang præsenteret for handleplanen på SSU møde d. 23. september 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til ØU via direktionen og SSU, at

  1.       tage orienteringen til efterretning.

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 9:

  Anbefales taget til orientering.

  Beslutning

  Anbefales taget til orientering.

  Sagsfremstilling

  Der er siden præsentationen af handleplanen i september 2019 sket en stor udvikling i forhold til at få et overblik over den samlede økonomi i Sundhed og Omsorg gennem flere store indsatser.

   

  Indsatserne er delt op i 6 hovedområder i status- og handleplanen, som beskriver, hvilke indsatser der allerede er sat i værk og hvilke indsatser, der arbejdes videre med.

   

  De 6 hovedområder er:

  • Organisering af ledelsen
  • Økonomi
  • Styring af driften
  • Plejepakker/kvalitetsstandarder/planlægning på kørelister
  • Visitation for ældreområdet, voksen/handicap og hjælpemidler
  • Det elektroniske omsorgssystem Cura

   

  Status- og handleplan er vedlagt som bilag. Den er skrevet i en anden form end den handleplan, som blev præsenteret i september 2019, da indsatsområdet har udviklet sig siden og derfor bedre præsenteres i den nye form.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 259. Status på driftsoptimering - Orientering

  Resume

  SSU orienteres om status på den driftsoptimering af ældreområdet, som i samarbejde med konsulentfirmaet Essens har været i gang med siden starten af 2020.

   

  Denne sagsfremstilling følger op på status på de iværksatte tiltag i den udekørende hjemmepleje og på plejecentrene. Afsluttende evaluering af projektet bliver fremlagt for SSU til februar 2021.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I starten af 2020 blev processen med driftsoptimering af ældreområdet i Stevns Kommune startet

  op i samarbejde med konsulentfirmaet Essens. SSU blev senest den 30. september orienteret om status.

   

  I forlængelse af opfølgning af 30. september kan det oplyses, at den udekørende hjemmepleje er tæt på at være i mål på følgende områder: 

  • Faste ruter, der giver kontinuitet for borgerne og nedsætter tidsforbruget for den enkelte medarbejder, fordi de kender borgeren
  • Køretid er minimeret ved, at ruterne ligger i en fast struktur, der minimere stjernekørsel
  • Morgenstart og aftenstart, der sikrer, at ruterne hænger sammen og medarbejderne tager et ansvar for planlægningen af de gode ruter, så der ikke er dobbeltarbejde
  • Morgenstart, aftenstart og holdmøder afvikles indenfor den samlede visiterede tid i området.

   

  Herudover arbejdes der i at den udekørende hjemmepleje fortsat på at få følgende på plads:

  • Vagtplaner, der understøtter ruterne og sikrer en fast bemanding dagligt med faste afløsere
  • Planlægning og vagtplaner, der sikre at den visiterede tid balancerer i hvert område
  • Vikarforbruget veksles til faste medarbejdere
  • Lederne styrer på faste ruter indenfor den visiterede tid og med vagtplaner, der understøtter ruterne
  • Holdmøder hver måned, der sikrer en fælles tværfaglighed og koordinering af besøg på tværs af faggrupper og visitationen
  • Ny organisering med dagvagter og aftenvagter under samme ledelse, der sikre kontinuitet, kommunikation og sammenhængende borgerforløb
  • Ledelse tæt på, der sikre den faglige retning, fælles ansvar for planlægning, ruter, vagtplaner, økonomi og trivsel

   

  I forlængelse af opfølgning af 30. september kan det oplyses, at plejecentrene er tæt på at være i mål på følgende område: 

  • Faste besøgsplaner, der styrker relationsarbejdet og den gode dag for beboerne

   

  Herudover arbejdes der fortsat på plejecentrene på at få følgende på plads: 

  • Vagtplaner og koordineret samarbejde mellem dagvagter og aftenvagter, der understøtter borgernes behov både for pleje, døgnrytme og aktiviteter
  • Blomstringsarbejde, der sikrer, at borgeren kan opretholde deres døgnrytme og deltager i de aktiviteter, der skaber stjernestunder for den enkelte
  • Organisering og struktureret bemanding, der veksler vikarforbruget til faste stillinger
  • Lederne styrer på den gode dag for borgerne, så vagtplanerne og organiseringen understøtter dette arbejde
  • Morgenstart og aftenstart, der sikrer en fælles koordineret indsats med fokus på borgernes behov og blomstring
  • Ledelse tæt på, der sikrer den faglige retning, vagtplaner og bemanding, der understøtter blomstring, døgnrytme og den gode dag inden for budgettet

   

  Såvel medarbejdere som ledere arbejder målrettet på at fastholde det, der allerede er opnået, og på at opnå yderligere resultater. Processen med Essens viser, at systematik og vedholdenhed medvirker til at skabe og forankre forandringerne, og den viser også, at der fortsat er behov for at understøtte og fastholde processen for at opnå og fastholde de mulige og ønskede resultater. 

   

  Den afsluttende evaluering af projektet inkl. effektmål vil blive fremlagt for SSU til februar 2021.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 260. Sundhedsprofil 2021 - Orientering

  Resume

  Stevns Kommune deltager hvert 4. år i den nationale undersøgelse ’Hvordan har du det?’. Undersøgelsen ser på trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i hele Danmark. SSU orienteres om undersøgelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Hvert 4. år gennemføres en national undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i hele Danmark.

   

  Undersøgelsen, 'Hvordan har du det?' består i, at et repræsentativt udsnit af befolkningen bliver bedt om at svare på et spørgeskema. Spørgeskemaet sendes ud til 2.000 tilfældigt udvalgte borgere på 16 år eller derover, i hver kommune. Kun dem, der er udvalgt, har mulighed for at deltage.

   

  Det er undersøgelsens formål at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt landets/regionens/kommunernes borgere, samt at følge udviklingen over tid.

   

  Data fra Sundhedsprofilerne skaber et vigtigt grundlag for at kunne iværksætte initiativer til forbedring af folkesundheden både på landsplan, i regioner og i kommuner. I Stevns Kommune har vi bl.a. brugt data fra Sundhedsprofil 2017 i arbejdet med Sundhedspolitikken og Handleplanskataloget.

   

   

  Tidsplan for Sundhedsprofil 2021

  • 5. februar 2021: Spørgeskema sendes ud
  • 5. februar – 12. maj 2021: Indsamling af data
  • Resten af 2021 og start 2022: Analyse og rapportskrivning
  • Marts 2022: Offentliggørelse af resultater

   

  Region Sjælland gennemfører undersøgelsen i regionens 17 kommuner og er derfor ansvarlige for udsendelse af spørgeskema, indsamling og efterbehandling af data, samt rapportskrivning i vores region. Datoerne er gældende for hele landet.

   

   

  Lokal kommunikation og udgifter hertil

  Den overordnede kommunikation bliver varetaget nationalt og regionalt.

   

  For at få så brugbare resultater som muligt, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet. Stevns Kommune bidrager derfor med lokale aktiviteter og kommunikantion med det formål at skabe bevågenhed omkring sundhedsprofilen for at øge svarprocenten i Stevns Kommune.

   

  Succeskriterie for svarprocenten 2021:

  At svarprocenten bliver så høj som muligt, min 56 % (den gennemsnitlige regionale svarprocent i 2017).

   

  Tidligere svarprocenter for Stevns Kommune:

  2010: 57,9 %

  2013: 47,0 %

  2017: 54,2 %

   

  I 2013 blev de lokale aktiviteter holdt på et minimum. I 2017 blev de lokale aktiviteter boostet i slutfasen af perioden for dataindsamlingen.

   

  Udgifter til lokale aktiviteter anslås at blive 10-15.000 kr. Beløbets størrelse vil afhænge af behovet for aktiviteter.

   

  Hvem står bag undersøgelsen

  De fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

   

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 261. Diverse orientering - SSU 2. december 2020 (Lukket)

 • 262. Underskriftsark (Lukket)