Referat

 • 224. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning

  Godkendt.

 • 225. Stevns Frivillighedscenter - årligt dialogmøde

  application/pdf icon aktiviter_og_samarbejde_efteraar_2019.pdfapplication/pdf icon udkast_handleplan_2020_stevns_frivillighedscenter.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_mellem_stevns_frivillighedscenter_og_stevns_kommune_nov_2016_opdateret.pdf

  Resume

  Af samarbejdsaftalen med Stevns Frivillighedscenter fremgår det, at SSU én gang om året mødes i et dialogmøde med Bestyrelsen for Stevns Frivillighedscenter. Formålet er, at Frivillighedscentret kan give et overblik over, hvad der er sket i løbet af året (årsredegørelse) samt præsentere og drøfte det kommende års fokuspunkter (strategiplan) for Frivillighedscentrets arbejde.

   

  Af samarbejdsaftalen fremgår det endvidere, at den skulle have været evalueret i efteråret 2018.

   

  Under punktet deltager formand for bestyrelsen af Frivillighedscentret Johnny Andersen og leder Lena Bjerrum Bach.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. drøfte de fremlagte forslag til fokusområder
  2. evaluering af samarbejdsaftalen skydes til 2020, hvor aftalen skal fornyes.

  Beslutning

  1. Orienteringen om de fremlagte forslag til fokusområder 2020 taget til efterretning.

  2. Udkast til ny samarbejdsaftale drøftes på udvalgsmøde i november 2020 efterfulgt af beslutning på udvalgsmøde i december 2020.

  Sagsfremstilling

  I november 2016 indgik SSU en samarbejdsaftale med det nystiftede Stevns Frivillighedscenter.

   

  Af samarbejdsaftalen fremgår det at: ”Bestyrelsen for Stevns Frivillighedscenter deltager i et årligt dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget forud for Stevns Frivillighedscenters vedtagelse af fokusområder. På mødet tages en fælles drøftelse af, hvordan Stevns kommunes sociale indsatser kan understøtte hinanden og fremme samskabelsen af nye velfærdsløsninger. Efterfølgende sendes handleplanen til orientering til Stevns kommune.”

   

  I 2015 og 2016 havde Stevns Frivillighedscenter fokus på bla. flygtninge og indvandrerindsatsen og samarbejde omkring Mandehoved. I 2017 var der særligt fokus på ensomme ældre og udsatte børn. Arbejdet med udsatte børn fortsatte i 2018. I 2019 har fokus været på forebyggelse af ensomhed og styrkelse af sociale fællesskaber på tværs af generationer.

   

  Stevns Frivillighedscenter har fremsendt samarbejdsaftalen og materiale til dialogen, som er sat til at vare 30 minutter.

   

  I følge samarbejdsaftalen skulle den have været evalueret efteråret 2018. Da dette ikke er sket og aftalen skal fornyes i 2020, indstiller forvaltningen, at udskyde evalueringen til da.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 226. Budget 2020 - Opsamling SSU

  Resume

  Budget 2020 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019.

   

  SSU skal udmønte ændringer til budget 2020, som ikke er udmøntet i forbindelse med godkendelse af budgettet. Formålet er at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. konkret skal udmøntes i 2020 og frem.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg / Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. godkende forslag om anvendelse af budget til kompetenceudvikling i plejesektoren
  2. godkende forslag om udmøntning af øget normering på plejecentrene

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Puljen er SSUs pulje, som SSU råder over. Ønsker til indsatser, som puljen kan bruges til, skal udmøntes via SSU. SSU ønsker at forvaltningen kommer med forslag til udmøntningen.

   

  1. Forslaget om at anvende kompetencemidlerne i 2020 til CURA godkendes.

  2. Forslaget om at anvende 10% af midlerne til administration godkendes.

  Sagsfremstilling

  KB godkendte budget 2020 den 5. november 2019. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. SSU skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag.

   

  Forslag om øremærket budget til kompetenceudvikling i plejesektoren

  Sundhed og Omsorg foreslår, at budgetpost på 0,4 mio. kr. anvendes til vikardækning ved undervisning i CURA, samt – hvis der er penge tilovers – til undervisning i skærmpleje.

  CURA-undervisningen medfører et ekstraordinært fravær af medarbejdere – og deraf følgende vikardækning – som ikke er budgetteret.

  Der er afsat penge til at komme i gang med skærmpleje i en gruppe i 2020, og det er kun, hvis der bliver behov for spredning af skærmpleje til flere grupper, at der bliver behov for ekstra penge. Spredning af skærmpleje til flere grupper kan eventuelt udskydes til 2021, når vi har set den fulde effekt af indsatsen i den ene gruppe.

   

  Forslag om øget normering på plejecentrene

  Sundhed og Omsorg foreslår, at budgetpost på 0,9 mio. kr., stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene, primært skal gå til en øget normering til pleje af borgerne, herunder mere tid til den aktiverende del. Max. 1/10 del af beløbet kan anvendes til administrative opgaver, hvis der er behov for det. Budgetposten udmøntes efter en forholdsmæssig fordeling i forhold til antal beboere på de enkelte plejecentre.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2020-2023.

 • 227. Budgetproces 2020-2023 - Evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_budgetproces_budget_2020_-_inspirationsspoergsmaal.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2019-2023.pdfapplication/pdf icon referat_fra_oeu_31.10.19_-_tidsplan_for_budgetproces_2021.pdf

  Resume

  SSU skal evaluere budgetproces 2020-2023. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2020-2023 og at evalueringen videresendes til ØU

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  1. Sagen drøftet og fælles opsamling sendes videre til ØU

  Sagsfremstilling

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.

   

  Budgetprocessen har haft fokus på:

  • at der er tilstrækkelig tid til politiske drøftelser
  • at der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling/-prognose og budget
  • at budgettet baserer sig på klare forudsætninger / mængder og priser
  • at oversigter og materiale til budgettet er tydelige og overskuelige.

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2021-2024 afvikles.

   

  Budgetprocessen for 2020 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere, idet café-møderne blev videreført og MED-udvalg blev inddraget. Der var fastsat tidsfrister for høringssvar, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen. Derudover var der arbejdet videre med budgetmaterialet til brug for den politiske behandling, herunder udvikling af et regneark til brug for den politiske prioritering.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Café-møder / dialogmøder / visionsdrøftelser
  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt af ØU den 15. januar 2019 og har følgende overordnede målepunkter:

   

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer, og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust, og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 80 mio. kr.
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag 2 til sagsfremstillingen.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet i 2020 blev godkendt af ØU den 31. oktober 2019. Sagsfremstillingen med ØU's beslutning er vedlagt som bilag 3 til denne sagsfremstilling.

 • 228. Revideret kvalitetsstandard (§§ 83 og 83a) - godkendelse

  application/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._kvalitetsstandard_for_sundhed_og_omsorg_2019.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_for_sundhed_og_omsorg_ssss_83_og_83a.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_revideret_kvalitetsstandard_ssss_83_og_83a_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_11._november_2019_kl._1330_moedelokale_2_i_social_og_sundhed_2019..pdf

  Resume

  Sagen er en genoptagelse fra SSU ´s møde den 11. november 2019. Mødereferat fra førnævnte møde er vedhæftet som bilag.

   

  Revideret kvalitetsstandard for Sundhed & Omsorg efter Servicelovens §§ 83 og 83a har nu været i høring i Ældreråd og Handicapråd og forelægges til endelig godkendelse i KB, via SSU og ØU.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB, via SSU og ØU, at:

  1. høringssvarene tages til efterretning
  2. godkende kvalitetsstandard for Sundhed & Omsorg jf. Servicelovens §§ 83 og 83a.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Det skal konsekvens rettes, at alle de steder, der står, at der ikke gøres rent efter hund, dog ikke gælder for servicehunde.

   

  Indstillingen godkendes.

   

  Jan Jespersen (Ø) ønsker, at det kommunikeres ud til borgerne, at der er mulighed for ekstra rengøring efter individuel vurdering.

   

  Sagsfremstilling

  I forhold til Serviceloven og Stevns kommunes godkendte serviceniveau på ældreområdet skal der årligt godkendes en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp jf. Servicelovens §§ 83 og 83a. Dette skal også ske, når der sker ændringer i forhold til den eksisterende kvalitetsstandard.

   

  På baggrund af to principafgørelser i ankestyrelsen behandlede SSU sagen 11. november. SSU havde følgende redaktionelle rettelse til kvalitetsstandardens side 13: I afsnittet ”Eksempler på praktiske opgaver som Stevns Kommune ikke tilbyder” ændres ordet ”hjælpehunde” i punkt 2 til ordet ”servicehunde”.

   

  Principafgørelserne i ankestyrelsen der påvirker Stevns Kommunes kvalitetsstandard for §§ 83 og 83a omhandler hjælp til negleklip på fødder og hjælp til hovedrengøring. I Stevns Kommunes nuværende kvalitetsstandard for §§ 83 og 83 A fremgår det, at vi ikke yder hjælp til hovedrengøring og der står endvidere ikke noget om, at negleklip hører ind under personlig pleje og omsorg. Dette er blevet ændret i den reviderede udgave jf. ankestyrelsens præciseringer. Ændringer er skrevet i kvalitetsstandarden med rødt, og ankestyrelsens afgørelser fremgår af referat fra SSU den 11. november. Begge er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Efter SSU´s møde den 11. november blev kvalitetsstandarden sendt i høring i Ælderåd og Handicapråd. Ved udsendelse af denne dagsorden havde forvaltningen ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret fra Ældrerådet forelægges til orientering, og kvalitetsstandarden sendes hermed til endelig godkendelse i KB, via SSU og ØU.

  Lovgrundlag

  Lov om social service §§ 83 og 83a.

  Økonomi

  Hvorvidt ændringerne i kvalitetsstandarden har betydning for budgettet bliver vurderet i løbet af 2020, når vi kan se hvor mange, der søger om den ekstra rengøring.

 • 229. Revideret kvalitetsstandard (§§ 86) - godkendelse

  application/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._revideret_kvalitetsstandard_efter_servicelovens_ss_86.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_nr._10_a_genoptraening_efter_serviceloven_ss_86_stk._1.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_nr._10_b_vedligeholdelsestraening_efter_serviceloven_86_stk._2.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_revideret_kvalitetsstandard_ss_86_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_11._november_2019_kl._1330_moedelokale_2_i_social_og_sundhed_2019.docx.pdf

  Resume

  Sagen er en genoptagelse fra SSU ´s møde den 11. november 2019. Mødereferat fra førnævnte møde er vedhæftet som bilag.

   

  Revideret kvalitetsstandard for træningsområdet §§ 86 har nu været i høring i Ældreråd og Handicapråd og forelægges til endelig godkendelse i SSU.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. høringssvarene tages til efterretning
  2. godkende revideret kvalitetsstandard § 86 stk. 1
  3. godkende revideret kvalitetsstandard § 86 stk. 2.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Indstillingen godkendes.

  Sagsfremstilling

  Den 11. november behandlede SSU sagen om kvalitetsstandarderne for træningsområdet. Kvalitetsstandarden for § 86 stk. 1 er uændret. Kvalitetsstandarden for § 86 stk. 2 er justeret ved enkelte ændringer i nogle formuleringer for at gøre den mere tidssvarende og skarp. Der er ikke ændret i serviceniveauet eller andet. Kvalitetsstandarderne er vedhæftet som bilag, hvor de ændrede formuleringer er skrevet med rødt.

   

  Efter ovennænvte møde blev kvalitetstandarderne sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Ved udsendelse af denne dagsorden havde forvaltningen ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Ældrerådets høringssvar forelægges til orientering og kvalitetsstandarderne til endelig godkendelse i SSU.

  Lovgrundlag

  Lov om social service § 86.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 230. Ledige ældre/familie- og plejeboliger - status

  application/pdf icon status_ledige_aeldreboliger.pdfapplication/pdf icon status_ledige_plejeboliger.pdfapplication/pdf icon kriterier_for_tildeling_af_aeldre-handicap-_og_plejeboliger.pdf

  Resume

  SSU orienteres i sagen om status over ledige ældre/familie- og plejeboliger 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at: 

  1. orientering om udlejningsstatus tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  1. Orienteringen om status på ældreboliger taget til efterretning

  2. Orienteringen om status på plejeboliger er taget til efteretning med den bemærkning, at forvaltningen skal udarbejde en analyse af, om behovet for plejeboliger overstiger den nuværende estimering om 20 plejeboliger mere i 2021, holder.

  Sagsfremstilling

  SSU orienteres i sagen om status over ledige ældre/familie- og plejeboliger 2019.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 232. Børne- og ungepolitikken - Revideret tids-og procesplan

  application/pdf icon tids-_og_procesplan_-_opdatering_december_2019._0.pdf

  Resume

  Til orientering er tids-og procesplanen for børne- og ungepolitikken revideret.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til SSU, BUL og AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Tids- og procesplanen er blevet revideret.

   

  Det var oprindeligt planlagt, at kommunalbestyrelsen afholdte temamøde i november 2019 om Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

  Temamødet afholdes i stedet i februar eller marts 2020. Ambitionen er, at drøfte politikkens temaer med bidrag fra en ekstern oplægsholder. Hvis ikke der kan findes en relevant oplægsholder til februar afholdes kommunalbestyrelsens temamøde til marts.

   

  Ændringen betyder også, at den samledes proces rykkes således, at den endelige vedtagelse bliver i oktober fremfor september.

 • 233. Diverse orienteringer - SSU 2. december 2019 (Lukket)

 • 234. Underskriftsark (Lukket)