Referat

 • 394. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsordenen.

  Beslutning

  Godkendt.


 • 395. Budget 2022 - Opsamling SSU - Godkendelse

  Resume

  Budget 2022 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2021.


  SSU skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2022 på udvalgets områder, så forslagene kan blive konkretiseret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. godkende udmøntning af kompetencemidler i døgnplejen
  2. godkende tilbudsstrukturen på det åbne værested for 14 - 25 årige med én åbningsdag pr. uge.

  Beslutning

  1. Godkendt.


  1. Godkendt med et ønske om, at det kommende udvalg får en status på tilbuddet inden sommerferien 2022.  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2022 den 5. oktober 2021. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. SSU skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. skal iværksættes i 2022 og frem.


  Kompetenceudvikling i plejesektoren

  Der er afsat 400.000 kr. årligt fra og med Budget 2020 til kompetenceudvikling for medarbejdere i plejesektoren. Der skal tages stilling til, hvordan midlerne skal anvendes i 2022.


  Efter pris-fremskrivning er der afsat 415.000 kr. i 2022 og overslagsårene.


  Tema 7 i de uanmeldte tilsyn: Det skriftlige arbejdsgrundlag støtter, at borgerne modtager den rette ydelse

  I tema 7 i de uanmeldte tilsyn, beskrives det, at den faglige dokumentation er et grundlag for medarbejdernes viden og forståelse for borgeren og dermed væsentlig for, at borgeren kan modtage en ensartet og forudsigelig opgaveløsning på et sikkert kvalitetsniveau.


  Udfordringen blandt medarbejderne på plejecentrene og i hjemmeplejen er, at medarbejderne har vanskeligt ved at anvende Cura. Forskellige medarbejderne indskriver samme type oplysning forskellige steder. Manglende konsekvensrettelser ved ændringer i borgers tilstand medvirker tillige til uoverensstemmende oplysninger mellem eksempelvis ydelse, handlingsanvisninger, observationer, besøgsplaner og supplerende papirnotater i grupperne.


  Når dokumentationen er ufuldstændig og der er vikarer på arbejde, kan de ikke læse sig frem til, hvad borgerne skal have af hjælp, så de ved ikke altid, hvad opgaven er hos borgeren og borgeren må derfor selv fortælle, hvad de skal gøre. Borgere, som ikke er mentalt friske, har ikke samme mulighed for at guide medarbejderne.


  Den ufuldstændige journalisering i cura medfører udfordringer i flere sammenhænge og har også betydning for kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ydelsen.


  Tilsynet anbefaler derfor at fortsætte indsatsen med at medarbejderne undervises og får træning i at anvende Cura.


  Sundhed og Omsorg har udarbejdet en ny dokumentationsprocedure, som skal implementeres på plejecentrene og i hjemmeplejen primo 2022 og det kræver en del undervisning af alle vores medarbejdere. For at understøtte implementering af den nye dokumentationsprocedure i CURA anbefaler forvaltningen, at midlerne anvendes til undervisning af medarbejderne i brug af den nye procedure, herunder i anvendelse af den fælleskommunale metode Fælles Sprog III.  Åbent værested for unge 14 - 25 årige

  I budgetaftalens fokuspunkter står følgende:


  "I forlængelse af de udviklingstiltag, som er afprøvet i 2021 med tilbud til unge, der har udfordringer med mental sundhed og trivsel, etableres der desuden et permanent tilbud i form af et åbent værested til unge i aldersgruppen 14-25 år."


  Efter pris-fremskrivning er der afsat 188.000 kr. i 2022 og overslagsårene.


  Værestedet har til huse på St. Heddinge skoles SFO og har på nuværende tidspunkt åbent én gang ugentligt med tre medarbejdere i åbningstiden kl. 17.30-21.30. SFO´en har velegnede lokaler med computere, spillekonsoller og krearum samt mange små rum, hvor der kan afholdes individuelle samtaler og aktiviteter og SFO´en er centralt placeret i St. Heddinge. På værestedet har unge mulighed for samvær med andre unge og mulighed for at få støtte til at indgå i meningsfulde fællesskaber og danne relationer til andre unge. Der er mulighed for støttende samtaler om udfordringer i hverdagen, ligesom der er mulighed for at få hjælp til at komme det rette sted hen i kommunen, hvis den unge har brug for det. Der kommer i snit mellem 9 og 15 unge i åbningstiden. Nogen gange lidt færre og nogen gange lidt flere. De fleste møder op i starten af åbningstiden og bliver typisk 3 timer. 80 % af de unge har ikke anden kontakt til socialpsykiatrien. Fra 1 januar 2022 vil den faste åbningstid blive fra kl. 17.30-20.30, da bevillingen er sat ned fra kr. 220.000 til 185.000 i 2022.


  Der er forskellige aktiviteter, herunder kreative sysler, gaming, boldspil mv. Hvis de unge er sultne, kan de smøre sig en mad. Der laves en månedsplan, hvor der indgår større fællesaktiviteter som fælles madlavning eller lignende. Det er vurderingen på nuværende tidspunkt, at de unge har brug for tid til at indgå i fælles aktiviteter og gennemføre eksempelvis spil, mens der stadig er plads og tid til at yde støttende samtaler udenom aktiviteten. Dette vil være vanskeligt at nå på under 3 timer pr. gang.


  I forbindelse med de tilførte midler har SSU bedt om en beskrivelse af Værestedets indhold, hvis man holder åbent to dage om ugen i stedet for, som nu, én dag om ugen.


  Det er forvaltningens vurdering, at det er en væsentlig forudsætning for tilbuddet, at der er tre medarbejdere til stede i åbningstiden. For det første for at give mulighed for at støtte de unge i at danne meningsfulde relationer. For det andet for at kunne have samtaler med de unge om de ting, der rør sig i deres liv. For det tredje fordi målgruppen er meget bred, hvorfor det kan være nødvendigt at dele gruppen op i mindre grupper, hvilket kræver, at der er flere medarbejde til stede. På nuværende tidspunkt er 2 af medarbejderne fra Socialpsykiatrien og 1 fra ungdomsskolen, hvilket fortsætter ind i 2022.


  Medarbejderne bruger tid såvel i tilbudet som i forberedelse til tilbuddet og afrunding. Op til en åbningsdag kan vi have fået besked fra et andet sted i organisationen, eksempelvis TVP eller UUV el. lign. om en ung som gerne vil komme i tilbudet. Ud fra det den unge har udtrykt at have brug for planlægges dagens aktiviteter, så der skabes det bedst mulige rum, for at den unge danner nye bæredygtige relationer. Der bruges også til til at planlægge udfra den sidste åbningsdags evaluering.

  Der kan ligeledes bruges tid på at tage kontakt til en ung og hjælpe denne over i tilbudet. Det er vigtigt for tilbudet, at der gøres dette arbejde, da tilbuddet ud over at tilbyde samvær og hyggelige aktiviteter ligeledes arbejder forebyggende i forhold til at støtte de unge så de bedst muligt kommer ind i og videre i voksenlivet. Med en ugentlig åbningsdag er der mulighed for ½ times forberedelse og ½ times evaluering v/ alle tre medarbejdere. Med 2 ugentlige åbningsdage sættes dette ned til 10 minutter, hvilket vil forringe det individuelle faglige i mødet med den unge. Desuden bruges der 12 medarbejdertimer om ugen i åbningstiden, to timer til kørsel og udenfor værestedets åbningstid bruges der 2 timer på opfølgende samtaler, formidling af tilbuddet og indkøb til tilbuddet (mad og drikke).


  For at holde åbent to gange pr. uge med tre medarbejdere til stede er det nødvendigt at nedprioritere andre dele af tilbuddet i forhold til det nuværende tilbud. Åbningstiden kan maximalt nedsættes til to timer pr. åbningsdag, da det ellers ikke giver mening at holde åbent. Det vurderes dog, at en åbningstid på 2 timer pr. gang er for lidt, da det tager tid at få målgruppen til at føle sig trygge og åbne sig op, så de får en effekt af tilbuddet.


  I det nuværende tilbud er der mulighed for at blive hentet og kørt hjem igen af en medarbejder fra Værestedet, hvis man af forskellige årsager (fx pga. angst) ikke kan transportere sig selv. Med to ugentlige åbningsdage vil det ikke være muligt at tilbyde dette til alle med behov for det, da kørslen vil blive reduceret til én time pr. uge. Det betyder, at nogen i målgruppen vil blive tabt.


  I det nuværende tilbud er der afsat to timer ugentligt til eventuelle opfølgende samtaler, formidling af tilbuddet og indkøb udenfor værestedstiden for at sikre, at der er mulighed for opfølgning sammen med de unge (fx til at ledsage en ung til den første kontakt til Jobcenteret). Dette vil fortsat kunne prioriteres med to åbningsdage.


  Tilbuddet kan realistisk set ikke inkorporeres i andre relevante tilbud, da der ikke findes tilsvarende i dag.


  Det er forvaltningens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at fastholde én ugentlig åbningsdag, da det at skulle fordele ressourcerne på to åbningsdage medfører en væsentlig forringelse af tilbuddet. For det første pga. den kortere åbningstid pr. dag.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2022-2025.

 • 396. Budgetproces 2022-2025 - Evaluering

  application/pdf icon inspirationsspoergsmaal_til_evaluering_af_budgetproces_2022_0.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2021-2025_-_godkendt_i_oeu_12.01.21_0.pdf

  Resume

  SSU skal evaluere budgetproces 2022-2025. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetproces for 2023 skal planlægges og gennemføres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2022-2025
  2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i den kommende sag til ØU om den økonomiske politik for 2022-2026

  Beslutning

  1. Udvalget roste forvaltningens budgetmateriale og afgav en række bemærkninger, som medtages i det videre arbejde med evalueringen.


  1. Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.


  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2023-2026 skal planlægges og afvikles.


  Budgetprocessen for 2022 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere via MED-udvalg. Derudover har fagudvalgene afholdt møder med MED-udvalgene med en udvidet deltagerkreds, hvor de enkelte fagudvalg selv besluttede indhold og deltagerkreds for møderne.


  Budgetmaterialet lå som året før i Teams, hvor der har været adgang til overbliksregneark, bilag og notater samt mulighed for at skrive kommentarer og have dialog med administrationen.


  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger


  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.


  Den økonomiske politik for 2021-2025 blev godkendt af ØU den 12. januar 2021 og har følgende overordnede målepunkter:

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL


  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.


  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet for 2022 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2022-2026.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 397. Ressourcetildeling 2022 - den integrerede døgnpleje - Orientering

  application/pdf icon ressourcetildeling_2022_-_den_integrerede_doegnpleje_0.pdf

  Resume

  SSU orienteres om afledte konsekvenser af det netop vedtagne Budget 2022 i forhold til ressourcetildelingen til den integrerede døgnpleje.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  SSU orienteres om konsekvenserne af det netop vedtagne Budget 2022 i forhold til ressourcetildelingen til den integrerede døgnpleje.


  Ifølge den godkendte ressourcetildelingsmodel (KB 24.6.2020) tager budgettildelingen udgangspunkt i det fastlagte serviceniveau. Det vil i praksis sige de timer, som visiteres til borgerne, samt et skøn over den forventede demografiske udvikling.


  Budget 2022 er således justeret, så det svarer til det forventede antal visiterede timer i 2022, samt en reservepulje til ændringer i plejetyngde og antal borgere.


  Dokumentet: "Ressourcetildeling - den integrerede døgnpleje" er opdateret med de aktuelle oplysninger om budgetterede, visiterede timer, anvendt procent for direkte brugertid samt forberedelse af opsplitning af hjemmeplejegruppe SYD ved bevilling af en leder til område Rødvig.


  Der er ingen ændringer på plejecentrenes normering - dog nævnes puljen til særligt plejekrævende borgere på 1,5 mio. kr.


  Derudover er oplysningerne om datagrundlag opdateret, samt enkelte redaktionelle justeringer.


  Det opdaterede dokument vedlægges sagen.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet orienteringen afspejler det netop vedtagne Budget 2022.

 • 398. § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon frivillighedspolitik_for_det_frivillige_sociale_arbejde_-_proces_2022_0.pdfapplication/pdf icon skema_over_foreninger_ss_18_-_tilskud_til_uddeling_2022_0.pdf

  Resume

  Indstillingsudvalgets oplæg til fordeling af § 18-tilskudspuljen 2022 til frivilligt socialt arbejde fremlægges til SSU’s godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. indstillingsudvalgets anbefaling til fordeling af § 18-tilskud 2022 godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Lov om social service § 18 skal kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Efter annoncering, som koster ca. 6.000 kr., er der 322.000 kr. til uddeling blandt ansøgerne.


  Efter ansøgningsfristen den 1. oktober 2021 havde forvaltningen modtaget 40 ansøgninger om tilskud på i alt 526.647 kr.


  Den 8. november blev ansøgningerne behandlet af Indstillingsudvalget, der består af 2 medlemmer fra SSU, 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet og 1 medlem fra frivillighedsområdet generelt.


  Indstillingsudvalgets anbefalinger fremgår af vedlagte bilag.

  Retsgrundlag

  Lov om social service § 18.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen, da udgifterne holdes indenfor det afsatte beløb til § 18 tilskud i 2022.

 • 399. § 79-tilskud til aktiverende foranstaltninger 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon retningslinjer_for_tildeling_af_tilskud_efter_serviceloven_-_2017_0.pdfapplication/pdf icon ss_79_-_handicapraadets_indstillinger_2022.pdf_0.pdfapplication/pdf icon indstillinger_paa_aeldreomraadet_til_ss_79_uddeling_i_2022_0.pdf

  Resume

  Handicaprådets og Ældrerådets oplæg til fordeling af § 79-tilskudspuljen til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte i 2022 fremlægges til SSU’s godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. Handicaprådets og Ældrerådets forslag til fordeling af § 79-tilskud 2022 godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I budget 2022 er der afsat 184.000 kr. til fordeling efter § 79 i Lov om social service, heraf er der brugt 5.000 kr. til annoncering, hvilket efterlader 179.000 kr. til uddeling til foreningerne. Ved ansøgningsfristen den 1. oktober 2020 havde forvaltningen modtaget 4 ansøgninger til puljen i Handicaprådets regi og 16 ansøgninger til puljen i Ældrerådets regi.


  Den 4. november behandlede Handicaprådet administrationens forslag til fordeling af 2022-midlerne til handicapforeninger. Handicaprådets andel udgør 25 % af puljen, svarende til 45.000 kr.


  Ældrerådet behandlede sagen om fordeling af § 79-tilskud den 1. november. Ældrerådets andel udgør 75 % af den samlede pulje, svarende til 134.000 kr.


  Rådenes indstillinger til fordeling af § 79-tilskud 2021 er vedhæftet som bilag og forelægges til endelig godkendelse i SSU.

  Retsgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen, da udgifterne holdes indenfor det afsatte beløb til § 79-tilskud i 2022.

 • 400. Tids- og procesplan for den kommende planperiode - Beslutning

  application/pdf icon bilag_1_tids-_og_procesplan_kp25_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal vedtage den overordnede tids- og procesplan for den kommende planperiode frem til 2025, med en forskudt plankadence. Desuden skal de temaer, der er i pipelinen til den kommende planstrategi genbesøges og drøftes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL, PMT, SSU, AET og ØU at,

  1. Tids- og procesplanen for den kommende planperiode godkendes.
  2. udvalgene kommer med input til temaer i planstrategi 2023.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 559:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


  1. Anbefales.
  2. Anbefales, at børneinstitutioner og skoler, ungemiljøer, kystbeskyttelse indtænkes som i planstrategien.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 30. november 2021, pkt. 373:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  1. Anbefales.
  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.


  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 1. december 2021, pkt. 356:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  1. Anbefales.

  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.


  Beslutning

  1. Anbefales.

  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.

  Beskrivelse af sagen

  Tids- og procesplan

  Med vedtagelsen af Kommuneplan 2021 d. 24 juni 2021 startede den nye planperiode, der løber de kommende 4 år. På baggrund af evalueringen af den forudgående proces med Kommuneplan 2021, er der udarbejdet en ny procesplan for den kommende planperiode med planstrategi og kommuneplan frem til 2025. Formålet med tids-og procesplanen har været at skabe grundlaget for en god, forudsigelig og overskuelig proces for den kommende planperiode. Desuden har vi benyttet de erfaringer vi har gjort os fra den netop afsluttede kommuneplanproces til at gøre processen for denne periode endnu bedre. Med denne tidsplan vil Kommuneplanen være vedtaget sommeren inden kommunalvalget og det egentlige strategiske arbejde med planstrategien vil først gå i gang når den nye kommunalbestyrelse er startet op. Se plankadencen på s. 3 i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25.


  Planstrategiprocessen

  Tanken er, at lade Planstrategi 2023 tage afsæt i Planstrategi 2020 og indarbejde de temaer som Kommunalbestyrelsen beslutter sig for at arbejde med i den kommende kommuneplan. Processen for Planstrategien løber frem til januar 2023. Overordnet er den inddelt i 4 faser:

  1) Forberedelse: Tids-og procesplan samt temaer i pipelinen for planstrategien (november-december)

  2) Strategiske drøftelser: i forvaltningen, med borgerne og politisk (januar-juni 2022)

  3) Produktion af selve planstrategien (august - november 2022)

  4) Politisk behandling + offentlighed (december 2022 - juni 2023)

  Processen for Planstrategi 2023 uddybes i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 11-12.


  Kommuneplanprocessen

  Processen for Kommuneplanen løber fra august 2023 frem til juli 2025. Overordnet er den inddelt i 4 faser:

  1) Undersøgelser og drøftelser (august 2023 – februar 2024)

  2) Produktion (marts -juli 2024)

  3) Færdiggørelse og Miljøvurdering (august – december 2024)

  4) Politisk behandling + offentlighed (januar - juli 2025)

  Processen for Kommuneplan 2025 uddybes i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 15-16.


  Temaer i pipelinen

  Allerede nu kan vi se konturerne af nogle af de temaer, som bør indgå i det kommende arbejde med planstrategien og kommuneplanen. Disse temaer udspringer blandt andet af arbejdet med Kommuneplan 2021 og de politiske drøftelser omkring denne samt de indkomne høringssvar. Bolig- og Planstyrelsens evaluering af Planloven blev offentliggjort i foråret 2021 og forventes at medføre en række ændringer i lovgivningen de kommende år. Bolig- og Planstyrelsen forventer som noget af det første, at udsende en ny oversigt over Nationale Interesser i løbet af sommeren 2022. I det følgende oplistes nogle af de temaer, som bør indgå i det kommende arbejde med planstrategien. Disse beskrives yderligere i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 7-10.


  • Forvaltningen anbefaler, at alle turismetemaer samles i et nyt overordnet turismeafsnit og at der udarbejdes en ny turistpolitisk redegørelse.
  • Der skal udarbejdes strategier for landsbyerne.
  • Bevaringstemaer som kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og landskaber samles i et eget afsnit.
  • PMT og AET tilkendegav på fællesmødet i september 2020, at der skal arbejdes med retningslinjer for solcelleområder.
  • Klimahandleplanen, der er en del af DK2020- klimapartnerskabet forventes at afstedkomme ændringer i kommuneplanen. Generelt forventes det at der de kommende år vil komme skærpede krav til sikring af klima og bæredygtighed i planlægningen.
  • For hver kommuneplanrevision skal der gøres status for Grønt Danmarkskort ifht hvor meget der er blevet realiseret. Der vil i denne planperiode blandt andet blive udarbejdet nye naturkort.
  • Det forventes at der indenfor få år kommer krav til biofaktor og bynatur i den kommunale planlægning.
  • I denne planperiode er en af målsætningerne, at sundhedsområdet bliver mere aktivt inddraget i kommuneplanarbejdet.
  • Kontinuerlig forbedring af sprog, layout og tilgængelighed i den digitale kommuneplan.


  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen direkte konsekvenser for budgettet

 • 401. Ensomhed - konsekvenser og tilbud - Beslutning

  Resume

  Undersøgelser viser, at personer, der føler sig ensomme, har en øget risiko for flere forskellige sygdomme og for tidlig død. I Stevns Kommune er der allerede flere tiltag i gang for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt kommunens borgere. Med denne sag orienteres SSU om nuværende indsatser ligesom der lægges op til en drøftelse om yderligere behov for nye.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. beslutte om der skal iværksættes yderligere tiltag for at forebygge ensomhed.

  Beslutning

  Udvalget pegede på en række temaer, som der kan arbejdes videre med, bl.a. styrket kommunikation af de tilbud, som findes, inddragelse af civilsamfundet, indsats for ensomme unge, mulig rolle for ældrerådet, en ensomhedsdagsordenen på tværs af kommunens fagudvalg.

  Beskrivelse af sagen

  Undersøgelser viser, at personer, der føler sig ensomme, har en øget risiko for flere forskellige sygdomme og for tidlig død. I Stevns Kommune er der allerede flere tiltag i gang for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt kommunens borgere. Med denne sag orienteres SSU om nuværende indsatser ligesom der lægges op til en drøftelse om yderligere behov for nye.


  ”Ensomhed handler om at føle sig ufrivilligt alene." Som det fremgår af Psykiatrifondens hjemmeside, hvor der videre står; "Man kan sagtens være alene uden nogensinde at føle sig ensom. Og omvendt kan man også være sammen med andre og samtidig føle sig ensom.” (https://psykiatrifonden.dk/hjaelp-raadgivning/mentale-motionscenter/ensomhed).


  Undersøgelser viser, at ensomhed og social isolation har vidtrækkende konsekvenser, herunder kan nævnes depression, demens, fejlernæring, forringet livskvalitet og fysiske sygdomme og dermed flere indlæggelser og tidligere død. Ensomhed er med andre ord et stort samfundsproblem, hvilket bl.a. påpeges af Sundhedsstyrelsen, Ensomme Gamles Værn og Ældre Sagen. En uddybning findes på s. 107 i ”danskernes sundhed - den nationale sundhedsprofil 2017” udgivet af Sundhedsstyrelsen (sundhedsprofilen findes på styrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017). Ny sundhedsprofil forventes at udkomme i løbet af 2022. Heri vil der fremgå, hvordan det står til med den mentale sundhed i Stevns Kommune.


  Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM har i 2021 undersøgt forskellige interventioner, der har til formål at mindske ensomhedsfølelse. En del af undersøgelsens konklusion er, at det ikke muligt at udpege en bestemt interventionstype eller aldersgruppe, som har en stor effekt, eller som signifikant afviger fra andre grupper, og som derfor kan anbefales forud for alternative tiltag. Undersøgelsen findes på DEFACTUM’s hjemmeside (https://www.defactum.dk/publikationer/showPublication?publicationId=998&pageId=309986)


  I Stevns Kommune er der allerede flere tiltag i gang for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt kommunens borgere. En hurtig spørgerunde i organisationen gav følgende resultater (dvs. der er ikke tale om en udtømmende liste):


  Ældreområdet

  På ældreområdet tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Forebyggende hjemmebesøg er et lovpligtigt besøg, der skal tilbydes ældre mhp. tidlig opsporing af en ikke hensigtsmæssig udvikling. Det kan være faldforebyggelse, livsstilssygdomme og i meget høj grad ensomhed.
  Forebyggende hjemmebesøg tilbydes borgere, der ofte ikke har andre kontakter i kommunen.

  Demensområdet

  Borgere med demens har mulighed for at komme i dag- og weekendtilbud i Nichen og i Fredagscafeen som afholdes en gang om måneden, samt for at deltage i støttegruppen. ØDA tilbyder endvidere løbende aktiviteter hen over året - herunder højskoleophold.


  Psykiatriområdet

  Kommunens psykiatricenter Brohøj tilbyder væresteder for psykisk sårbare voksne, væresteder for sårbare unge fra 14-25 år. Psykiatricentret tilbyder telefonisk rådgivning for alle og har en opsøgende funktion, hvis en borger er bekymret for en medborger.


  Træningsområdet

  Nogle af træningsområdets tilbud er indirekte med til at forebygge ensomhed. Træningsenheden har indgået samarbejde med Ældre Sagen, som benytter træningssalen på hhv. Stevnshøj og SFC til fysisk aktivitet på hold til pensionister i Stevns kommune, som udover træning bidrager til et socialt fællesskab. Når kommunens terapeuter er ved at afslutte relevante borgere indenfor målgruppen, motiverer og informerer de om Ældre Sagens tilbud.


  I forbindelse med kommunens tilbud til kronikere "En bedre hverdag", er en del af formålet med træningsindsatsen ud over at forbedre den fysiske formåen, at motivere borgerne til at fortsætte træningen på egen hånd, skabe nye vaner og indgå i sociale relationer, når de har gennemført selve træningsforløbet. For at underbygge dette har træningsenheden indgået samarbejde med en række lokale foreninger: Roklubben I Rødvig, Hårlev hallens fitness og badminton, Rødvig Krolf og Vallø Golf Klub. Træningsenheden planlægger træningen, så terapeuterne kan tage ud i foreningerne sammen med borgerne og prøve aktiviteterne af. På den måde skabes en relation mellem borgeren og foreningen.


  Plejecenterområdet

  Følgende indsatser på kommunens plejecentre er med til at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt beboerne:

  • Fastlagte ugentlige aktiviteter hvor beboerne kan møde de andre beboere
  • Fællesspisning i mindre grupper
  • Der er gå venner på flere af centrene.
  • På Plushøj og Hotherhaven er der støtteforeninger, der også bidrager med aktiviteter
  • Plejecentrene råder over en bus hver fjerde uge, og her arrangeres små ture ud af huset med et mindre antal beboere
  • Der festes en gang imellem og afholdes hygge ved højtider
  • Plejecentrene arbejder på at få bruger-pårørenderåd på alle plejecentre for bl.a. at øge beboernes medindflydelse
  • Der skal fortsat arbejdes med målrettede aktiviteter ud fra beboernes egne livshistorier
  • Beboerne er orienteret om Boblberg, selvom denne platform nok ikke er så udbredt for beboere på plejecentrene


  Beskæftigelsesområdet

  Beskæftigelsesområdet har ikke tilbud direkte rettet mod ensomhed, men i flere af de tiltag, der er på området, forsøges det, at borgerne møder hinanden og dermed skaber lokale netværk. Det være sig mentorer, jobnetværk m.v.


  Madserviceområdet

  Kommunens madservice har flere tilbud, der kan forebygge og modvirke ensomhed.


  De Åbne Kantiner

  I kantinen på Stevnshøj og i kantinen på Hotherhaven kan alle ældre i nærområdet komme og spise kl. 12 på alle hverdage. Borgere, som deltager, skal være rimelig selvhjulpne. Køkkenpersonalet hjælper ved behov mht. at bære bakker og skære maden ud. Men der er ikke en egentlig visiteret plejeopgave, som fx hjælp til spisning. På Hotherhaven benyttes Kantinen også af alle borgere, som er visiteret til Dagcenteret.


  Onsdagsspisning

  I flere kommunale fælleshuse er der 1-2 gange månedligt fællesspisning, hvor køkkenet har lavet maden (efter forslag og ønske fra borgerne) og de frivillige hjælper med servering og hygge sammen med borgerne. P.t. er det foreløbigt kommet i gang igen efter corona nedlukningen i Plushøjs fælleshus, på Mosehøj samt på Bjælkerupvej alle steder med stor tilslutning. Køkkenenheden arbejder på at få startet på Acaciebo, eftersom der tidligere var fællesspisning på Strøbyhjemmet.


  Søndagsspisning

  I kantinen på Hotherhaven er der hver anden søndag fællesspisning, hvor køkkenet har lavet maden, og frivillige rekrutteret via Ældrerådet tager hånd om servering og hygge sammen med borgerne. Alle ældre borgere kan tilmelde sig. Dette tilbud har også tidligere været i kantinen Stevnshøj, men der kan for tiden ikke skaffes frivillige til at varetage denne opgave. Som kompensation for manglen på søndagsspisning, så har Stevnshøj-området i stedet for en særdeles velfungerende onsdagsspisning.


  Sundhedsområdet

  På sundhedsområdet arbejdes der med mental sundhed, hvilket kan medvirke til at forebygge ensomhed. Borgere kan aktuelt tilbydes onlineforløbet ”Lær at Tackle angst og depression”. Der arbejdes med ABC for mental sundhed, hvor der bl.a. igangsættes aktiviteter, som fremmer fællesskaber og reducerer ensomhed. Kommunens fællesskabsstafet er en del af dette arbejde og har bl.a. haft til formål at skabe synlighed for foreningslivet og nye fællesskaber.


  Sorggrupper til voksne der har mistet, kan medvirke til at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt denne gruppe borgere.


  Skolernes fokus på trivsel kan medvirke til at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt skolebørnene.


  Frivillighedscentret

  Frivillighedscentret opsummerer deres egen rolle på følgende måde:

  • Fødselshjælpere og igangsættere af nye fællesskabsinitiativer
  • Borgerhjælp ved at være brobygger mellem ensomme borgere, kommunen og foreningerne
  • Synliggørelse, overblik og formidling af fællesskabstilbud i kommunen
  • Samt at understøtte alle de sociale foreninger, som arbejder for at mindske ensomhed


  Af konkrete aktiviteter i regi af Frivillighedscentret kan bl.a. nævnes:

  • Ensomme borgere som ”visiteres” til Frivillighedscentret via kommunens fagpersoner, og som Frivillighedscentret hjælper ind i relevante frivillige fællesskaber
  • Blixen Klub Stevns som er et åbent socialt netværk for kvinder på 60+, som Frivillighedscentret har hjulpet i gang, pt. med over 40 deltagere, hvilket rent faktisk har fået ensomme borgere ind i et fællesskab
  • Stevns Fællesskabsstafet hvor alle borgere kan deltage, og hvor der har været særligt fokus på at få udsatte og sårbare med, f.eks. Hotherhavens Gåvenners borgere/Lungekoret m.fl.
  • Velkomstpakker til 200 ny tilflyttere, hvor Frivillighedscentret sikrer en hurtig og nem adgang til foreningslivet og fællesskaberne på Stevns via en oversigt over de mange lokale foreninger samt en direkte invitation fra foreninger med særlige tilbud og opfordring til at ringe til dem
  • Børns Voksenvenner som via Frivillighedscentrets frivillige jobbørs rekrutterer frivillige til at hjælpe til ensomme børn og unge, som har et lille socialt netværk
  • Røde Kors sommerlejr for sårbare børn og unge på Stevns. Her brobygger Frivillighedscentret til foreninger og kommunen for at sikre at særligt sårbare børn og unge får tilbuddet
  • Frivillige skolevenner, som Frivillighedscentret har hjulpet i gang, er også med til at støtte flere børn i at komme med i fællesskabet
  • Spisegrupper i ældreboligerne med frivillige spiseværter hjulpet i gang af Frivillighedscentret tilbage i 2016
  • Lydavisen som sikrer blinde og svagtseende adgang til at kunne følge med i lokalsamfundet og føle sig mindre isoleret hjulpet i gang i 2015


  Boblberg

  En elektronisk platform hvor mennesker mødes og kan danne relationer gennem fælles interesser.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 402. Uanmeldt tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen 2021 - Orientering

  application/pdf icon aarsrapport_stevns_plejecentre_uanmeldte_tilsyn_2021_0.pdfapplication/pdf icon aarsrapport_stevns_hjemmepleje_uanmeldte_tilsyn_2021.pdf_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om de uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene og i hjemmeplejen samt hos den private leverandør af hjemmepleje De Glade Vikarer. Tilsynene blev gennemført i september og oktober 2021 af Nethe Britt Jorck, tilsynschef i Den Mobile Kvalitetsafdeling - akkrediteringsrådgiverne.dk. Tilsynet har godkendt alle enheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Årsrapporterne for uanmeldte tilsyn på plejecentrene og for uanmeldte tilsyn hos hjemmeplejen, herunder hos kommunes private leverandør af hjemmepleje De Glade Vikarer, er udarbejdet på baggrund af de lovpligtige uanmeldte kommunale tilsynsbesøg på kommunens plejecentre (plejeboliger) og hos hjemmeplejen i 2021.


  Årsrapporterne beskriver kort resultaterne fra tilsynsbesøgene. Mønstre og tendenser er samlet og beskrives på tværs af plejeenhederne og områderne. Konklusionerne og anbefalinger fremlægges og fremgår af resuméet og særskilt afsnit. Årsrapporterne er vedlagt som bilag.


  Det er hensigten med årsrapporterne at synliggøre succesfulde resultater såvel som det eventuelle læringspotentiale. Læsningen af årsrapporterne kan suppleres med de individuelle rapporter for hver enhed. Målgruppen for rapporteringen er myndighedsfunktionen, som er opdragsgiver. Rapporterne er udarbejdet med sigte på at kunne formidles til relevante fora og kunne indgå i det videre arbejde lokalt og tværgående.


  Tilsynet har godkendt alle enheder. Hjemmeplejen Syd og Hotherhaven Almene Pladser er dog godkendt med mangler.


  Tilsyn er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.


  Resumé fra årsrapport uanmeldte tilsyn på plejecentre (plejeboliger)

  Årsrapporten præsenterer en en sammenfatning af de overordnede indtryk fra de uanmeldte kommunale tilsyn og en formidling af de individuelle anbefalinger til den enkelte plejeenhed såvel som tværgående anbefalinger til fælles indsatsområder.


  Tilsynets overordnede vurdering af de fem kommunale plejeenheder er, at de kommunale opgaver efter lov om social service § 83 tilrettelægges og bliver udført på en faglig forsvarlig måde og at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og den kvalitetsstandard, kommunalbestyrelsen har besluttet.


  Siden seneste tilsyn har plejecentrene igangsat forbedringsaktiviteter. Det er lykkedes alle plejecentre at forbedre målopfyldelsen på et eller flere områder. Flere plejecentre har udvist betydelig forbedringskraft. Enkelte emner har vist sig vanskelige at opnå forbedringer på. Der ses dels lokale forhold og dels tværgående forhold.


  Styrker

  Plejeenhederne har hver for sig fundet holdbare løsninger på komplekse problemstillinger, hvilket er værdifuldt i den videre videndeling. De enkelte områder fremstår alle med en grundlæggende god kvalitet.


  Nogle centrale konklusioner er:

  • Den personlige pleje og praktiske hjælp ydes i vid udstrækning efter kommunens kvalitetsstandarder.
  • Borgernes tilfredshed med de faste medarbejdere er meget høj. Borgerne udviser tillid og tryghed.
  • Hjælpen til mad og måltider fremstår velfungerende.
  • Omgangstonen fremstår respektfuld og hjælpen ydes med sigte på at være individuel og fleksibel.
  • Medarbejdernes kompetencer svarer i vid udstrækning til opgaverne.


  Udviklingsområder

  Den tværgående analyse har vist fælles mønstre og tendenser, som beskrives i årsrapportens afsnit 2.3 tillige med tilsynets anbefalinger, som er:

  1. Tidlig opsporing af borgere i risiko for underernæring.
  2. Det skriftlige arbejdsgrundlag.
  3. Den faglige samarbejdsflade til terapeuter (styrke samarbejdsfladen).


  Stevns Kommune har igangsat fælles tiltag for ernæringsindsatsen, hvilket forventes at forbedre målopfyldelsen efter implementering.


  De fem tilsyn har også givet anledning til lokale udviklingsforslag i de individuelle tilsynsrapporter. Disse anbefalinger fremgår af et afsnit om plejeenhedens styrker og udviklingspunkter og er medtaget i årsrapportens bilag 1.


  Resumé fra årsrapport uanmeldte tilsyn hos hjemmeplejen

  Årsrapporten præsenterer en sammenfatning af de overordnede indtryk fra de uanmeldte kommunale tilsyn og en formidling af de individuelle anbefalinger til den enkelte plejeenhed såvel som tværgående anbefalinger til fælles indsatsområder.


  Tilsynets overordnede vurdering af de to kommunale leverandører og den private leverandør er, at de kommunale opgaver efter lov om social service § 83 og § 83a tilrettelægges og bliver udført på en faglig forsvarlig måde og at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og den kvalitetsstandard, kommunalbestyrelsen har besluttet.


  Styrker

  Leverandørerne har hver for sig fundet holdbare løsninger på komplekse problemstillinger, hvilket er værdifuldt i den videre videndeling. De enkelte områder fremstår alle med en grundlæggende god kvalitet.


  Nogle centrale konklusioner er:

  • Den personlige pleje og praktiske hjælp ydes i vid udstrækning efter kommunens kvalitetsstandarder.
  • Borgernes tilfredshed med de faste medarbejdere er meget høj. Borgerne udviser tillid og tryghed. 
  • Omgangstonen er respektfuld og hjælpen ydes med sigte på at være individuel og fleksibel.


  De identificerede styrker er et godt grundlag til det videre arbejde. Der er meget, der er lykkes helt i tråd med det, der er besluttet.


  Udviklingsområder

  Den tværgående analyse har vist fælles mønstre og tendenser for:

  1. Tidlig opsporing af borgere i risiko for underernæring
  2. Det skriftlige arbejdsgrundlag
  3. Den faglige samarbejdsflade til terapeuter (styrke samarbejdsfladen).


  Stevns Kommune har igangsat fælles tiltag for ernæringsindsatsen, hvilket forventes at forbedre målopfyldelsen efter implementering.


  Derudover ses lokale udviklingspunkter. Disse fremgår af de lokale tilsynsrapporter, hvoraf afsnit om plejeenhedens styrker og udviklingspunkter er medtaget i årsrapportens bilag 1.


  Den videre proces

  Tværgående er der et større arbejde i gang i forhold til dokumentationspraksis og brug af fagsystemet. Herudover arbejder de enkelte enheder videre med hver deres opmærksomhedspunkter. Enhederne udarbejder handleplaner for arbejdet. Handleplanerne vil blive fremlagt for udvalget primo 2022.  Retsgrundlag

  Lov om social service § 151.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 403. Region Sjællands nye Frivilligpolitik - Orientering

  application/pdf icon region_sjaelland_frivilligpolitik_0.pdf

  Resume

  ”Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 – engagerede borgere i en sund Region Sjælland” var i høring i bl.a. kommunerne ved årsskiftet 2020-2021. Stevns Kommune har nu fået den endelige udgave af regionens frivilligpolitik fremsendt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til SSU, at

  1. tage ”Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 – engagerede borgere i en sund Region Sjælland” til orientering.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Region Sjælland sendte i slutningen af 2020 udkast til ”Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 – engagerede borgere i en sund Region Sjælland” i høring i bl.a. kommunerne. Udkast til Frivilligpolitik og udkast til kommunens høringssvar blev behandlet i SSU den 6. januar 2021.


  Region Sjælland har nu sendt den endelige ”Region Sjællands Frivilligpolitik 2021 – engagerede borgere i en sund Region Sjælland” ud til bl.a. kommunerne. Regionen har ikke oplyst, hvad høringsprocessen har givet anledning til. Stevns Kommune skrev i sit høringssvar, at kommunen ikke fandt anledning til at afgive bemærkninger, som kunne kvalificere oplægget.


  Af politikkens forord fremgår det bl.a., at frivillige bidrager med en særlig indsats til patienter, som er i behandling på regionens sygehuse og i psykiatrien, at regionen har gode erfaringer med at samarbejdet med frivillige og ser frivillighed som en styrke. Regionen ønsker, at frivillighed er en naturlig del af synergien mellem borgere, foreninger, organisationer og regionen.


  Politikken er vedlagt til orientering.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 404. Plejecenterbyggeri skema B - Godkendelse (Lukket)

 • 405. Flytning af hjemmeplejegruppe til Rødvig - Godkendelse (Lukket)

 • 406. Diverse orientering - SSU 1. december 2021 (Lukket)

 • 407. Underskriftsark (Lukket)