Referat

 • 567. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden til Plan- og Teknikudvalgets møde den 21. december 2017.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 568. Lokalplan nr. 187 for heliport v. Ærtebjergvej 19 - vedtagelse

  application/pdf icon noterede_spoergsmaal_fra_borgermoede_den_18._september_2017.pdfapplication/pdf icon energinet_-_praesentation_til_borgermoede_den_18._september.pdfapplication/pdf icon stevns_kommune_praesentation_borgermoede_18092017.pdfapplication/pdf icon samlet_hoeringssvar_til_lokalplan_187.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_lokalplan_nr_187_24112017.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_187_tilrettet_efter_hoering.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_187_inkl_mvscreening.pdf

  Resume

  PTU skal vedtage Lokalplan nr. 187 for heliport v. Ærtebjergvej syd for Lyderslev.

  Indstilling

  Teknik og Miljø instiller til PTU, at

  1. lokalplan nr. 187 for heliport v. Ærtebjergvej syd for Lyderslev godkendes med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

   

  Plan- og Teknikudvalget, 5. december 2017, pkt. 562:

  Sagen udskydes til behandling på ekstraordinært møde i udvalget den 21. december 2017 efter kommunalbestyrelsens møde.

  Beslutning

  Godkendt idet bemærkes at bonusvikningen er tidbegrænset og bortfalder ved udgangen af april 2019.

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  Plan- og Teknikudvalget har d. 16 maj 2017 besluttet at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for en helikopterlandingsplads ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev.

  D. 22. august 2017 godkendte PTU at forslaget blev sendt i 4 ugers offentlig høring. PTU besluttede at der i høringsperioden skulle afholdes et borgermøde.

   

  Lokalplanforslaget:

  Med lokalplanforslaget gives der mulighed for at etablering af en helikopterflyveplads med tilhørende hangar, fuel-anlæg, mandskabspavillioner, p-plads og lignende, som er nødvendigt

  for driften af helikopterflyvning. Planområdet er på 7800m2 og ligger i landzone. Planforslaget giver bonusvirkning og erstatter derfor en landzonetilladelse.

   

  Formøde:

  Det blev d. 22. juni 2017, kl. 19-21 afholdt formøde på Rådhuset i Store Heddinge.

   

  Formødet omhandlede det forestående planarbejde. Der blev introduceret til planprocessen i forhold til udarbejdelse af lokalplan, VVM-screening og Miljøgodkendelse. Præsentationer, noter samt en kort beskrivelse af de hensyn som blev indarbejdet i forbindelse med  lokalplanarbejdet efter formødet kan ses på PTU referat fra d. 22 august 2017.

   

  Høringsperiode og borgermøde:

  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 4 uger fra d. 30. august - 27. september 2017. I høringsperioden er der d. 18. september afholdt borgermøde på Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge.

   

  Borgermødet omhandlede lokalplanforslaget, men der var naturligt også en del fokus på flyveruter, antal af flyvninger og de støjforhold som afledes deraf. Flyvningerne, hyppighed, tidspunkter mv. reguleres særskilt i miljøgodkendelse og flyvetilladelse. Der blev til borgermødet vist to præsentationer, som begge er vedhæftet som bilag. Notat med spørgsmål og kommentarer fra aftenen er ligeledes vedlagt som bilag.

   

  Høringssvar og hvidbog:

  I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar. Der er udarbejdet hvidbog med resume af høringssvarene og forvaltningens vurdering af hvordan høringssvarene imødekommes. Hvidbog samt høringssvarene i deres fulde længde er vedlagt som bilag.

   

  De væsentligste ændringer foreslået i hvidbogen er at bestemmelse 2.4 om bonusvirkning (at lokalplanen har bonusvirkning betyder at landzonetilladelse er indeholdt i lokalplanen og derfor ikke skal søges efterfølgende) gøres tidsbegrænset til 1 år samt at tilladelsen gøres betinget af at arealet skal være ryddet for bebyggelse senest 6 måneder efter at driften af helikopterflyveplads er ophørt. Samt at vejbetjeningen af området justeres således at trafikken skal komme fra Grønnevej mod syd istedet fra at være fra Ærtebjergvej mod vest.

   

  En del af høringssvarene vedrører emner som reguleres i miljølovningen via miljøgodkendelsen og ikke i lokalplan og planloven. Høringssvarene er videregivet således at de har indgået som en del af et oplyst grundlag til udarbejdelse af miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelsen er i partshøring ultimo nov-primo dec. og forventes udstedt kort efter lokalplanens vedtagelse.

   

  Dertil kommer konsekvensrettelse af redegørelsesdelen.

   

  Vedlagt som bilag er en lokalplanforslaget i to versioner, dels den udgave som har været sendt i høring og dels et tilrettet forslag som er sådan lokalplanen vil fremstå såfremt den vedtages med de ændringer der er foreslået i hvidbogen. 

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.