Referat

 • 358. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 29. september 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt

 • 359. Kommuneplantillæg for Sauna i Krohaven i Rødvig - Vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._11_sauna_i_krohaven_i_roedvig_-_endeligt_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_1.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø anmoder om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 11 for Sauna i Krohaven i Rødvig

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at:

   

  1. Kommuneplantillæg 11 for Sauna i Krohaven i Rødvig vedtages
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 201 været udsendt i høring i 8 uger i perioden fra den 29.04.2020 til 24.06.2020.

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 1 høringssvar, som vedrører kommuneplantillæg og lokalplan, dette giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Lokalplanen behandles som separat punkt på dagsordenen.

  Forslag til Kommuneplantillæg 11 udlægger et nyt rammeområde med samme afgrænsning som lokalplan nr. 201. Planområdet er på tidspunktet for udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg beliggende i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Området udgør et mindre areal på ca. 38 m². Det nye rammeområde udlægges til rekreative formål i form af offentlig tilgængelig sauna o. lign. rekreative anlæg med tilknytning til kysten.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  ingen

  Historik

  24.09.2019 blev det på PMT besluttet at udarbejde Kommuneplantillæg og Lokalplan for Sauna i Krohaven i Rødvig

 • 360. Lokalplan for Sauna i Krohaven i Rødvig - vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_lokalplan_201_sauna_i_roedvig_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_2.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø anmoder om endelig vedtagelse af Lokalpaln 201 for Sauna i Krohaven i Rødvig

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Lokalplan 201 for Sauna i Krohaven i Rødvig vedtages
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

   

  Beslutning

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 201 været udsendt i høring i 8 uger i perioden fra den 29.04.2020 til 24.06.2020.

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 1 høringssvar, som vedrører kommuneplantillæg og lokalplan, dette giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Lokalplanen behandles som separat punkt på dagsordenen.

  Plan-, Miljø- & Teknikudvalget har på baggrund af en henvendelse fra Rødvig Badelaug igangsat udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for et mindre areal ved Krohaven i Rødvig. Foreningen ønsker at etablere en udendørs sauna. Stevns Kommune ønsker at fremme muligheden for sådanne friluftsinitiativer, som kan komme til gavn for en bred brugergruppe og som kan styrke Rødvig som en attraktiv turistdestination og bosætningsby.

   

  Det areal som saunaen ønskes opstillet på er beliggende i landzone og indenfor strandbeskyttelseslinjen. Opstilling af sauna indenfor strandbeskyttelseslinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Strandbeskyttelseslinjen administreres generelt meget restriktivt, men samtidig med vedtagelsen af den moderniserede planlov 1. juni 2017, blev der i naturbeskyttelsesloven indført en udvidet adgang til at dispensere til placering af mindre faciliteter langs stranden for klubber, foreninger, institutioner på betingelse af at de nævnte faciliteter opføres i tilknytning til eksisterende anlæg, fx parkeringsplads og at de er omfattet af en lokalplan der giver mulighed for at opføre et bestemt anlæg.

   

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan nr. 201 er derfor at give mulighed for etablering af en sauna, samt at sikre at saunaen indpasses i kystlandskabet.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen

  Historik

  24.09.2019 blev det besluttet at udarbejde Kommuneplantillæg og Lokalplan for Sauna i Krohaven i Rødvig

   

 • 361. Kommuneplantillæg 12, Rammeområde 2E2 - vedtagelse

  application/pdf icon kommuneplantillaeg_12_0.pdfapplication/pdf icon tillaeg_1_til_lokalplan_162_for_omraade_til_erhvervsformaal_ved_faxevej_i_haarlev_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø anmoder om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12 for rammeområde 2E2 Erhvervsområde Hårlev Syd.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg 12 vedtages
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

   

  Beslutning

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 12 og Tillæg 1 til Lokalplan 162 for område til erhvervsformål ved Faxevej i Hårlev har været udsendt i høring i 8 uger, i perioden, fra den 26.06.2020 til 21.08.2020. I høringsperioden har Stevns Kommune ikke modtaget høringssvar, som vedrører kommuneplantillæg 12 (eller Tillæg 1 til Lokalplan 162).

   

  I henhold til delegationsplanens pkt. 55 (Vedtagelse af mindre tillæg til lokalplaner), ligger beslutningskompetancen hos administrationen, lokalplantillægget er vedhæftet som bilag, til orientering.

   

  Formålet med Kommuneplantillæg 12 og Tillæg 1 til Lokalplan 162 er, at ændre den maksimale bebyggelsesprocent fra 40 til 45 i rammeområde 2E2 Hårlev og Lokalplan 162.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen

  Historik

  04.02.2020 vedtog PMT at sende Forslag til Kommuneplantillæg 12 i 8 ugers høring.

 • 362. Lokalplan 196 Boligområde syd for Bjælkerupvej - vedtagelse

  application/pdf icon forslag_lokalplan_nr._196_boliger_syd_for_bjaelkerupvej_store_heddinge_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknikudvalget anmodes om at vedtage Lokalplan nr. 196 for Boliger syd for Bjælkerupvej i Store Heddinge med de anbefalede tilføjelser.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Lokalplan nr. 196 for Boliger syd for Bjælkerupvej i Store Heddinge vedtages med de anbefalede tilføjelser.

  Beslutning

  Anbefalet.

   

  Sagsfremstilling

  Plan, Miljø & Teknik har d. 20. august 2019 igangsat udarbejdelse af lokalplan for et boligområde beliggende syd for Bjælkerupvej, ned til Bækken. Området er beliggende indenfor rammeområde 1 B8 Bjælkerup og udlagt til boligområde i Stevns Kommuneplan 2017.

   

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres helårsboliger i form af åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

  Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 19.900 m2, der i dag anvendes primært til dyrkning af juletræer. Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres mellem 15 og 25 boliger alt efter disponeringen af tæt/lav, åben/lav bebyggelse.

  Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

   

  Lokalplanforslaget har været i høring fra den 15. juni til 9. august 2020. Der er afholdt borgermøde i høringsperioden den 22. juni. Til borgermødet deltog ca. 10 beboere fra det tilstødende område. Den primære bekymring gik på slid af de eksisterende private fællesveje Dortheavej og Bækvej, der benyttes som adgangsveje til det nye område. Til borgermødet blev der talt om hvordan Stevns Kommune kan sikre at de eksisterende veje tilbageføres til den oprindelig stand, hvis byggemodningen/byggeriet medfører skade på vejene.

   

  Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. Dog har forvaltningen modtaget en enkelt henvendelse efter høringsperioden der ligeledes påpeger problematikken om adgangsvej af eksisterende veje samt at udsigtsforholdene på Dortheavej er meget ringe.

   

  Input fra borgermødet har givet anledning til følgende ændringer i Lokalplanen:

   

  I lokalplanens afsnit med bestemmelser tilføres note til § 8.1 veje på s. 29 og samme note til § 11.1 betingelser for ibrugtagning s. 33.

   

  For at sikre at Stevns Kommune har mulighed for at håndhæve at adgangsvejene til delområde B og C skal tilbageføres til den stand de har ved byggemodningens begyndelse, skal der inden byggemodning igangsættes foretages en gennemgang af vejens stand.

  Ved gennemgangen som foretages af repræsentant fra Stevns Kommunes vejteam skal ejer af det tilstødende delområde samt ejere af de tilstødende grunde til adgangsvejen eller repræsentanter herfor inviteres.

  For at sikre at gennemgangen sker inden byggemodningen anbefales det at vejene er gennemgået inden vejprojekt for det tilstødende delområde godkendes.

   

  Til redegørelsesdelen under Baggrund og Formål s. 10 tilføjes afsnit:  

   

  Borgerinddragelse

  Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen afholdt to borgermøder. Et formøde som blev afholdt d. 26.september 2019 og et borgermøde afholdt d. 22.juni 2020

  På formødet blev tankerne for området, skitser til bebyggelsesplaner og bindinger i området gennemgået. I spørgetiden var der primært fokus på vejadgange til delområde B og C som skal ske via de eksisterende veje Bækvej og Dortheavej. Særligt fokus var der på at vejene efter udbygningen af området ønskes ført tilbage til oprindelig stand. Derudover var trafikken på Bjælkerupvej i fokus, og der var ønske om en trafiktælling på Bjælkerupvej. Der blev også fremhævet ønske om at stien på tværs af området på sigt forlænges videre ud af Bjælkerup, for at skabe et alternativ til at cykle langs Bjælkerupvej.

  Efter formødet blev der d. 19. november 2019 gennemført en trafikmåling på Bjælkerupvej. Målingen blev foretaget ved 3 punkter og viste at gennemsnitshastigheden ved de to var lidt under den generelle hastighedsgrænse, imens den ved det 3. punkt var lidt over den generelle hastighedsgrænse. Målingen har ikke direkte indflydelse på lokalplanarbejdet, men indgår i vejteamets generelle arbejde med trafiksikkerhed.

  Ved borgermødet afholdt d. 22. juni 2020 blev de overordnede principper for lokalplanforslaget som var i høring præsenteret. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til lokalplanen. De primære emner der blev drøftet handlede om vej- og stiadgang samt trafiksikkerhed.

  I forhold til vejadgang til delområde B og C, som skal ske via de eksisterende private fællesveje Bækvej og Dortheavej, var det primære fokus på hvordan det kan sikres at vejene tilbageføres til den oprindelig stand, hvis byggemodningen/byggeriet medfører skade på vejene. Der blev drøftet en løsning på dette med besigtigelse af vejen inden byggemodning igangsættes således at Stevns Kommune har mulighed for at dokumentere vejens oprindelige stand.

  Der blev bemærket at de eksisterende udkørselsforhold på Dortheavej opleves som dårlige. Det er noteret af kommunens vejteam. Forholdet vurderes dog ikke at have betydning for om vejen kan anvendes af de ekstra beboere som realisering af lokalplanforslaget vil medføre, og har derfor ikke ført til ændringer af lokalplanen.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Historik

  Plan, Miljø og Teknik har d. 20. august 2019 igangsat lokalplanen.

  Den 26. september 2019 blev der afholdt formøde for områdets naboer. De primære emner omhandlede adgang til området fra Bjælkerupvej gennem det eksisterende boligområde.

  Lokalplanen har været i høring fra den 15. juni til den 9. august. Den 15. juni blev MV-screeningsafgørelsen offentliggjort.   

  Den 22. juni 2020 blev der afholdt borgermøde for områdets naboer. De primære emner omhandlede adgang til området fra Bjælkerupvej gennem det eksisterende boligområde.

 • 363. Lokalplan 196 - godkendelse af vejnavne

  application/pdf icon vejnavne_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik udvalget anmodes om at godkende vejnavne i det nye boligområde i store Heddinge - Lokalplan 196 boliger syd for Bjælkerupvej

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. forslag til vejnavne godkendes.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til vejnavne i lokalplan 196 Boliger syd for Bjælkerupvej i Store Heddinge:

  • Niels Jensens Vænge - efter tidligere ejer nuværende ejers farfar.
  • Bækvej - forsættelse af eksisterende Bækvej.
  • Meyers Vænge - efter tidligere ejere Jakob Meyer og Sofie Meyer, som var nuværende ejers morfar og mormor.

   

  Forslag er vedhæftet som bilag.

  Lovgrundlag

  Adresseloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

 • 364. Lokalplan for område ved Stevns Fyr - Igangsætning

  application/pdf icon startskema_stevns_fyr_17_09_2020_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik anmodes om at godkende at der udarbejdes ny lokalplan for området omkring Stevns Fyr og at forvaltningen arbejder videre med at få lavet en vurdering af områdets naturtilstand, så en opdateret udpegning af §3 natur samt en plejeplan kan ligge til grund for arealanvendelsen i lokalplanen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1.    anmodningen godkendes.

  2.    forvaltningen arbejder videre med at udarbejde §3 vurdering, plejeplan og samle relevante input fra interessenter og brugere på Stevns Fyr.

  3.    Borgerproces fastsættes politisk på et senere tidspunkt.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 177 for område til turisme og fritidsformål Stevns Fyr blev vedtaget på Plan & Teknikudvalgsmødet den 22. december 2016 og bekendtgjort den 12. januar 2017. Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening og sagen har ligget uforholdsmæssigt lang tid i til behandling i Planklagenævnet.

   

  Lokalplan 177 for område til turisme og fritidsformål Stevns Fyr blev udarbejdet på baggrund af Real Dania projektet Stedet Tæller og lokalplanen skulle bl.a. give mulighed for en trappe ned fra Klinten og et landskabsprojekt udarbejdet af Juul og Frost arkitekter.

   

  i 2019 år blev projektet skrinlagt på baggrund af omfattende geotekniske undersøgelser der viste at det var meget udfordrende at fundere en trappe i klinten ved Stevns Fyr. Der er ikke planer om andre fondsstøttede projekter på området ved Stevns Fyr. Lokalplan 177 for område til turisme og fritidsformål Stevns Fyr har derfor mistet sin relevans.

   

  Stevns Kommune har meddelt Planklagenævnet at der igangsættes en ny lokalplanproces for området omkring Stevns Fyr. Stevns Kommune har haft løbende dialog med Planklagenævnet vedr. Klage fra DN over lokalplan 177 for område til turisme og fritidsformål Stevns Fyr. Planklagenævnet forventer at færdigbehandle sagen i løbet af efteråret.  

   

  Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2020 Udviklingsplan for Stevns Klint, Der definerer de overordnende greb og grundprincipperne for udviklingen af Stevns Klint som en samlet destination med fokus på bæredygtig turisme. Nøgleprincipper er: koncentrer udviklingen fra Rødvig til Stevns Fyr, beskyt benyt styrk, øg kvaliteten, styrk lokale særkender, tænk i flere sæsoner og sammentænk investeringer.

     

  Der er også udarbejdet et skiltnings- og wayfinding projekt på området. Projektet er i overensstemmelse med den overordnede udviklingsplan for Stevns Klint og skal indarbejdes i lokalplanen.

  Andre relevante planer: Turistpolitisk redegørelse 2015-2020, Stevns Turismestrategi 2019 -2022 samt Udviklingsplan for Sjælland og Øerne 31-08-2020 fra Region SJælland.

   

  Stevns fyr er strategisk placeret på det højeste sted langs Stevns Klint. De to fyr samt fyrmesterboligen er bygningsfredet og ejet af Naturstyrelsen.

  I 1965 etableredes et militært anlæg på grunden, som fortsat kan ses i sin oprindelige form. Mod vest har man bevist fastholdt eksisterende hegn for at bevare det autentiske præg, der understøtter områdets fortælling.

  Anlægget med tilhørende bygninger er i sin helhed og med sin aktuelle fremtræden omfattet af Kulturstyrelsens udpegning af særligt bevaringsværdige anlæg fra Den Kolde Krig.

   

  Området er et særligt vigtigt natur- og kulturformidlingsområde. Det er omfattet af Strandbeskyttelseslinjen og indgår i fredningen af Stevns Klint. Området er også udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø i Kommuneplan17.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes Budget.

  Historik

  Lokalplan 73 Stevns Fyr blev vedtaget i 2006.

  2012 blev Stevnsfyr valgt som et af stederne i Realdanias kampagne Stedet tæller. 2015 Dispensation fra Stranbeskyttelseslinjen. 2016 Realdania præsenterede et skitseprojekt med trappe ned ad klinten og en landskabsbearbejdning udarbejdet af Juul og Frost arkitekter

  Lokalplan 177 blev vetaget den 22. december 2016 og bekendtgjort 12. januar 2017. Afgørelsen er påklaget af DN og ligger til behandling i Planklagenævnet.

  Lokalplan 177 aflyser lokalplan 73 med undtagelse af adgangsvejen.

  2019 blev projektet skrinlagt.

 • 365. Lokalplan boliger syd for Valløby - Ny dato for-borgermøde

  application/pdf icon boligudvikling_valloeby_illustratonsplan_1_2000_07.09.2020_0.pdfapplication/pdf icon valloeby_arkitektur_referencer_0.pdfapplication/pdf icon udviklingsomraader_kapacitet_0.pdfapplication/pdf icon startskema_rev_17_09_2020_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknikudvalget anmodes om at fastsætte ny dato for for-borgermøde om et nyt boligområde syd for Valløby.

  En mulig dato for-forbogermøde kunne være den 26. oktober 2020.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1.    der fastsættes en ny dato for for-borgermøde.

  2.    administrationen bemyndiges til at fastsætte formen på borgermødet på baggrund af udvikling af COVID-19 og status på genåbningen af samfundet.

  Beslutning

  Et flertal (A, V, B, N) godkender indstillingerne. Forborgermødet afholdes lørdag den 24. oktober kl. 10 og frem.

   

   

  Liste O kan ikke godkende indstillingerne idet liste O i lighed med tidligere ikke ønsker at der arbejdes videre med udmøntningen og placeringen af boliger indenfor området.

   

  Sagsfremstilling

  Anmodning om at arbejde med lokalplan og kommuneplantillæg for området blev behandlet på PMT 12. november 2019 og på KB den 27. november 2019, hvor det blev besluttet at der skulle arbejdes videre med udformning og placering af boliger indenfor området samt angivelse af rækkefølge for udbygning. Projektet skulle også give mulighed andre boformer og plangrundlaget skulle udarbejdes for ansøgers egen regning og risiko.

   

  Der er i sagsfremstillingen også beskrevet at området Ifølge udviklingsskitsen består af 2 delområder. Delområdet mod vest er på ca. 1,1 ha og kan rumme 6-9 stk. åben lav eller 22 stk. tæt lav boliger. Delområdet mod øst er på ca. 1,4 ha og kan rumme 7-11 stk. åben lav eller 28 stk. tæt lav boliger. Tilkørsel til begge områder skal foregå fra Sognevej.

   

  Anmodning om udarbejdelse af lokalplan og Kommuneplantillæg for boligområde syd for Valløby blev igen behandlet på PMT den 10. marts 2020 og på KB den 26. marts 2020 hvor anmodningen blev godkendt og der blev fastsat for-borgermøde den 7. maj.

   

  Borgermødet blev aflyst, da det ikke var muligt at afholde for-borgermøde i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. Covid-19 pandemi.

   

  Ansøger har arbejdet videre med placering og udformning af boligområdet og har fremsendt en revideret bebyggelsesplan der kan præsenteres på et for-borgermøde og ved indkaldelse af ideer og forslag jf. planlovens §23c.

  Antallet af boliger er nu reduceret til 50 tæt/lave boliger i alt, fordelt som henholdsvis 22 og 28 boliger hvert område. Områderne kan udvikles som 2 etaper.

  Afgrænsningen følger Udviklingsskitse Valløby. Bebyggelsesplanen er, også hvad angår rummelighed og antal boliger, i overensstemmelse med intentionerne fra Udviklingsskitsen.

   

  Udviklingsskitsen viser en byudvikling mod syd. Udviklingsskitsen har været drøftet på et borgermøde den 31. januar 2019. På baggrund af høringsperioden er der udarbejdet en hvidbog. Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har den 11. juni 2019 godkendt hvidbogen for udviklingsskitsen. Skitsen rummer forslag til, hvordan Valløby kan udvikle sig på langt sigt. Det pågældende område syd for Valløby er i udviklingsskitsen vist som et blandt flere områder, der indgår i en prioriteret rækkefølge.

   

  Beskrivelse fra ansøger vedr. bebyggelsesplanen:

  Boligerne er tænkt som en blanding af rækkehuse, dobbelthuse, gårdrumsboliger og et bofællesskab. Boligerne er på cirka 110 – 130 m2. I 1 og i 1,5 plan. Bredt gaderum ved vejtilslutning til Sognevej fremmer gode oversigtsforhold. Bebyggelsesplanen viser ca 90 p-pladser (1,8 pr. bolig). Der kan udlægges yderligere p-pladser (2 pr. bolig) – på bekostning af grønne arealer eller færre (1,5 pr. bolig), som øger de fælles friarealer.

  Inden for området etableres grøn kile på tværs gennem området, fælles grønne opholdsarealer, regnvandsbassin og natursti rundt om bebyggelsen.

  Klimasikring, grundvandssikring og biodiversitet er sammentænkt. Varieret og klimabevidst arkitektur. Intern boligvej og sammenhængende stisystem. Parkeringspladser til alle, også til gæster. Grøn struktur, frugttræer og bærbærende buske. Grønne kiler og opløst landsbykant. Boliger til børnefamilier og bedsteforældre. Bofællesskaber med fælleshus. Netværk og naboskaber; tryghed og fælles interesser. Fælles friarealer med mulighed for nyttehaver, legeplads, flagplads, grillplads, petanque.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Historik

  I efteråret 2016 blev der fremsat et projektønske for udbygning at et areal syd for Valløby. Forslaget gav anledning til en del debat herunder fra de nærmeste naboer på Grusbakken. Rammerne for forslag om udstykning af arealet syd for Valløby blev annulleret og arealet blev udtaget af Kommuneplanen før dennes endelige vedtagelse. Det daværende Plan- & Teknikudvalg stoppede projektønsket med et løfte om en ny proces for udviklingen i Valløby. Der blev derfor i foråret 2018 igangsat et arbejde med en udviklingsskitse for hele Valløby. Udviklingsskitsen blev taget vel imod med to velbesøgte borgermøder og i alt 29 høringssvar. Valløby var og er ikke planlagt som en udviklingsby i kommuneplanen. Der bor ca. 300 indbyggere i Gl. Valløby.

   

  Plan, Miljø og Teknik udvalget har behandlet den nye anmodning den 12. november 2019 og Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2019 besluttet at der kunne arbejdes videre med udformning og placering af boliger indenfor området med angivelse af en rækkefølge. Der ønskes primært en udvikling med mulighed for andre boformer.

  Anmodningen om at der skulle udarbejdes lokalplan og Kommuneplantillæg blev igen behandlet Plan, Miljø og Teknik udvalget 10. marts 2020 og endelig godkendt den 26. marts. 2020, hvor der blev fastsat for-borgermøde den 7. maj 2020.

  For-borgermødet blev aflyst grundet omstændigheder vedr. covid19.

   

 • 366. Igangværende planlægning

  application/pdf icon sagsoversigt_23.09.2020_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over igangværende Lokalplaner drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  Drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af Bilag. Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen økonomisk betydning for Stevns Kommune

 • 367. Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020 - 2024

  application/pdf icon bilag_1._udkast_til_region_sjaellands_udviklingsstrategi_2020-2024_0.pdf

  Resume

  Region Sjælland har sendt sin regionale udviklingsstrategi i høring. Fagudvalgene skal drøfte udviklingsstrategien og komme med input til et høringssvar, som efterfølgende forelægges ØU og KB til behandling i oktober.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, BUL, PMT, AET, SSU og ØU, at

  1. Region Sjællands udviklingsstrategi drøftes
  2. fagudvalg kommer med input til høringssvar
  3. ØU anbefaler udkast til høringssvar
  4. KB godkender udkast til høringssvar

   
  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning

  1. Drøftet
  2. Udviklingsstrategien bør konkretiseres på følgende punkter:
  • Den sammenhængende region: Den fysiske infrastruktur bør styrkes og binde regionen bedre sammen. Der bør være mere konkrete målsætninger vedrørende statsvej til Stevns og renovering af Østbanen og de øvrige lokalbaner
  • Den grønne og bæredygtige region: Der bør være mere konkrete målsætninger for indsatser ifht sammenhængede natur

   

  Liste O kan ikke anbefale at Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  Sagsfremstilling

  Region Sjællands Udviklingsstrategi er sendt i 8 ugers høring. Strategien har været i forhøring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har godkendt udkastet til strategien. Efter høringsperioden kommer Udviklingsstrategien til fornyet behandling i Udvalget for regional udvikling og behandles af Regionsrådet til november.

  Den regionale udviklingsstrategi sætter en dagsorden for udviklingen af hele Region Sjællands geografi. På regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland.

  Strategien sættes fokus på at styrke den grønne omstilling, borgernes sundhed, attraktive levevilkår og gøre FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til et omdrejningspunkt for strategiens indsatser.

  Strategien er bygget op om følgende fire temaer:

  • Den attraktive region
  • Den kompetente region
  • Den sammenhængende region
  • Den grønne og bæredygtige region

  Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål.

  Med afsæt i udviklingsstrategien skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner og prioriteres de udviklingsmidler, som Region Sjælland anvender til udviklingen af regionen.

  Stevns Kommune har nu muligheden for at fremsende høringssvar, og derigennem forsøge at motivere til opmærksomhedspunkter og indsatser i forbindelse med implementeringen. Alternativt finde inspiration i Udviklingsstrategien til, at vi i Stevns Kommune ønsker at byde os til som samarbejdspartner på områder eller igangsætte lokale initiativer, der understøtter strategiens fokusområder.

  I effektueringen af Udviklingsstrategien kan Region Sjælland i udgangspunktet bidrage gennem 4 virkemidler:

  1. Gennemføre kortlægninger, udarbejde analyser og opbygge viden om udfordringerne inden for de fire temaer i den Regionale Udviklingsstrategi.

  2. Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  3. Region Sjælland kan igangsætte og deltage i partnerskaber og indsatser, og herunder varetage koordineringen mellem aktørerne og bidrage med regionens ressourcer, viden og ekspertise samt medfinansiere de konkrete udviklingstiltag.

  4. Region Sjælland kan hjælpe regionale aktører med at hjemtage midler fra offentlige og private puljer til regionale udviklingsindsatser samt bidrage med medfinansiering.

  Udviklingsstrategien behandles i alle fagudvalg, som drøfter Region Sjællands Udviklingsstrategi og kan komme med input til høringssvar. På baggrund af input fra behandlingen i fagudvalgene, udarbejder forvaltningen et udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar forelægges ØU og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse i oktober.

 • 368. Nimgårdsvej - delvis nedlæggelse af privat fællesvej - genoptag

  application/pdf icon dagsordenspunkt_nimgaardsvej_-_delvis_nedlaeggelse_af_privat_faellesvejt_behandlet_paa_moedet_18._august_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_0.pdfapplication/pdf icon notat_om_nedlaeggelse_m.v._1.0.pdf_0.pdfapplication/pdf icon indsigelse_0.pdfapplication/pdf icon tilladelse_til_nedlaeggelse_af_privat_faellesvej_-_partshoering_0.pdf

  Resume

  PMT behandlede på dets møde den 18. august 2020 en sag vedr. nedlæggelse af et stykke sti mellem Nimgårdsvej nr. 3 og nr. 5.

  Indstilling

  Center for Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. drøfte sagen.

  Beslutning

  Drøftet

   

  Det juridiske notat fra  LE34 tages til efterretning

   

  Der søges indgået en frivillig aftale om et stisystem i området.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget en forespørgsel fra ejeren af den private fællesvej Nimgårdsvej med et ønske om at lukke vejen. Konkret drejer det sig om en kort blind ende af Nimgårdsvej, der ligger som grusvej mellem

  Nimgårdsvej 5 og Nimgårdsvej 3. Fra denne blinde vej er der en gennemgang til ejendommen Brinkholmvej 2 i Grundejerforeningen Brinken. Stien har oprindeligt været et hul i hækken og er der er ad åre opstået en sti over denne ejendom, der ejes af Grundejerforeningen Brinken.

   

  På mødet i PMT d. 18. august 2020 blev sagen behandlet første gang. Sagsfremstilling fra d. 18. august og tilhørende indsigelser er vedlagt som bilag. Da forespørgslen omhandler noget at det mest komplicerede i privatvejsloven har Stevns kommune efterfølgende været i dialog med en juridisk ekspert om sagen. Der er udarbejdet et notat vedrørende problemstillingen. Dette notat er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om private fællesveje

  Økonomi

  Afgørelsen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen

 • 369. Postkasse i Lund - orientering

  application/pdf icon postkasse_15._januar_2020_0.pdfapplication/pdf icon postkasse_24._august_2020_0.pdfapplication/pdf icon lund_gade_1_0.pdfapplication/pdf icon lund_gade_2_0.pdfapplication/pdf icon lund_gade_3_0.pdfapplication/pdf icon lund_gade_4_0.pdfapplication/pdf icon lund_gade_5_0.pdfapplication/pdf icon lund_gade_6_0.pdf

  Resume

  Borgerklage over placering af postkasse på Lund Gade.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  En borger i Lund har den 19. december 2019 og igen den 20. august 2020 benyttet mulighed for at besøge borgmesteren i forbindelse med "Dialogmøde med Borgmesteren" og i den forbindelse fremsat en klage over placeringe af en postkasse i Rødvig. Lige ledes har borgeren i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde i Holtug forsamlingshus den 10. september 2020 fremsatte en fornyet klage over samme postkassen i forbindeslse med spørgetiden.

   

  Klagen vedrøre placeringen af en postkasse der står foran Lund Gade 18 i Lund.

   

  Igennem Lund er der på Lund Gade sat en kantsten i den ene side af vejen. Kantstenen leder vandet fra vejen til vejbrøndene og sørger for at vandet ikke løber ind i haver og indkørsler. Kantstenen afgrænser vejen og skaber et smalt fortov i den ene side af vejen - på modsatte side er der en græsrabat i samme bredde. Fortovet er ikke i almindelig bredde og har grus, småsten og enkelte steder lidt græs som underlag. Det er således ikke et fortov i traditionel forstand.

  Ved den første henvendelse i december 2019 handlede klagen om, at postkassen var blevet flyttet ud midt på fortovet hvor den tidligere havde stået i skel. Ved anden henvendelse til borgmesteren og efterfølgende til hele Kommunalbestyrelsen var klagen at postkassen fortsat stod midt på fortovet og at der intet var sket siden den første henvendelse til borgmesteren.

  Forvaltningen har ad flere gange besøgt stedet og været i dialog med ejeren af postkassen.

  Materielgården foretog besigtigelse midt i januar 2020. Her blev det konstateret at postkassen var blevet placeret midt i fortovet og Materielgården tog derfor kontakt til ejeren som lovede at flytte den ind til skel i løbet af foråret, da postkassen var støbt fast og derfor ikke lige var til at flytte. (Bilag - Postkasse 15. januar 2020)

  I april 2020 blev postkassen flyttet længere ind på fortovet. Forvaltningen vurderede at postkassen på den nye placering ikke gav anledning til problemer for trafikken og godkendte den nye placering.

  Efter borgerens anden henvendelse til borgmesteren fortog Materielgården en fornyet besigtigelse af postkassen og det omkringliggende området. Det blev konstateret at postkassen var placeret indenfor det som må betegnes som rimeligt i forhold til omgivelserne. (Bilag - Postkasse 24. august 2020)

  Ved sidste besigtigelse var der på fortovet igennem Lund placeret diverse ting og sager, som vurderes at være mere hindrende for færdselen på fortovet end postkassen. Der var bla. placeret trailer, blomsterkumme, salgsbod, skraldespande og parkeret biler på fortovet. Der var også steder hvor beplantningen gik ud over fortovet. Der er ikke modtaget klager over disse andre forhold. (Bilag - Lund Gade 1-6). Det er derfor forvaltningen vurdering, at de givne forhold kan tyde på at fortovet ikke benyttes af borgene som et almindeligt fortov og at postkassen derfor, set i sammenhæng med resten af gaden, har en placering der er acceptabel.

  Sager af denne karakter håndteres i forvaltingen ved, at der foretages en helhedsvurdering. Påbud gives, når der er tale om væsentlig gene eller fare for færdslen, hvilket ikke skønnes er tilfældet i denne sag.

 • 370. Naturpulje 2020

  application/pdf icon frigivelse_af_midler_fra_naturpulje_0.pdfapplication/pdf icon frigivelse_af_midler_fra_naturpuljen_0.pdf

  Resume

  Naturpuljen 2020 er en fortsættelse af naturpuljen 2019 med en beløbsstørrelse på 800.000 kr. til projekter indenfor de godkendte retningslinjer. Der er stort fokus på friluftsliv over hele landet, hvilket vi også mærker i Stevns Kommune med søgning på overnatning i det fri, mulighed for udfoldelse af friluftsakvitiviteter og benyttelse af rekreative områder og stier. Fællesnævneren for de fleste projekter i naturpuljen i første halvdel af 2020 er derfor friluftsliv.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. tage orientering om kommende projekter til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Projekter

  Forbedring af vandmiljøet i udvalgte gadekær (Microbes)            

  Stevns Kommune startede i 2019 et forsøg med at tilsætte bakterier til tre gadekær i kommunen. Bakterierne er miljøvenlige og ufarlige for mennesker, og virker ved at de ”spiser” slammet og næringsstofferne i gadekæret. Det fører til klarere vand i vandhullet og mindsker eventuelle lugtgener. Klarere og mindre næringsfyldt vand fører generelt til en højere biodiversitet i vandhuller. Tilsætningen af bakterierne skal helst foregå over en kort årrække, hvorfor tilsætningen forsættes i 2020. Som noget nyt tilføjes der også bakterier til Skørpinge gadekær, der blev oprenset på den konventionelle måde i 2019.  I 2020 bliver der derfor tilsat bakterier til fire af kommunens gadekær: Højerup gadekær, Strøby gadekær, Sigerslev gadekær og Skørpinge gadekær.

  - Projektet understøtter naturpuljens formål, at: ”understøtte øvrige initiativer, der vil øge biodiversiteten”.

  - Hører under FNs verdensmål nr. 15 ”Livet på land”.

   

  Friluftsfaciliteter Flagbanken:                                                 

  Tilskud til fornyelse af rekreativt areal på Flagbanken ved Stevns Naturcenter. Tre nye shelters, hvoraf den ene er egnet til kørestolsbrugere, samt en bålhytte. Den ene almindelige shelter samt handicapshelteren skal kunne bookes via friluftsguiden.dk. Til projektet søges tilskud fra naturpuljen på 200.000 kr. De resterende 97.000 kr. til anlæg samt midler til klargøring af området forsøges fiansieret via fondsdonationer. Ekstern fianasiering kan dog være udfordrende, idet flere relevante fonde helst giver puljemidler til projekter, som er forankret hos foreninger, organisationener og frivillige sammenslutninger.

  Opsætning og klargøring af faciliteter og område søges gjort ved inddragelse af bl.a. Stjerneholdet og beboere fra flygtningecenteret Mandehoved 8.

  - Projektet understøtter naturpuljens formål, at: ”skabe rekreative stisystemer, faciliteter og tilhørende skiltning”.

  - Hører under FNs verdensmål nr. 3 ”Sundhed og Trivsel”.

   

  Passage Tryggevælde:                                                                   

  Gangbro over holmerende som del af Tryggevældestien etape 1. Tryggevældestien etableres som led i en samlet indsats for at løfte Tryggevælde ådal og skabe mulighed for et sammenhængende stíforløb med bedre rekreativ udnyttelse til følge. Gangbroen vil blive placeret ved indgangen til Elbækengen, som er ejet af Danmarks Naturfond. Elbæken er et "ekstremrigkær" med mange sjældne planter.

  - Projektet understøtter naturpuljens formål, at: ”understøtte relevante initiativer i Tryggevælde ådal indenfor puljens rammer” samt at ”skabe rekreative stisystemer, faciliteter og tilhørende skiltning”.

  - Hører under FNs verdensmål nr. 3 ”Sundhed og Trivsel”.

   

  Friluftsfaciliteter Strøby Egede:                                             

  Etablering af to shelters og en bålhytte.
  I projektet søges inddragelse af lokal spejdergruppe og interesserede borgere.

  Shelterne gøres aflukkelige for at sikre kontrolleret brug. Den ene shelter gøres mulig at booke via friluftsguiden.dk.

  Faciliteterne vil blive af samme type som dem, der ønskes til Flagbanken.

  - Projektet understøtter naturpuljens formål, at: ”skabe rekreative stisystemer, faciliteter og tilhørende skiltning”.

  - Hører under FNs verdensmål nr. 3 ”Sundhed og Trivsel”.

  Økonomi

  Økonomi

   

  Naturpuljen 2020 800.000 kr.

  Projekter:

  Microbes

  184.000 kr.

  Flagbanken

  200.000 kr.

  Tryggevælde  

   40.000 kr.

  Strøby Egede

  135.000 kr.

   

   

  Projekter samlet

  559.000 kr.

   

  Til rest til projekter i 2020: 241.000 kr.

  Ud over projekter der måtte blive igangsat af nylig ansat projektmedarbejder (projektstilling Tryggevælde ådal) i 2. halvår 2020 f.eks medlemsskab af Danske Naturparker, har vi annonceret med puljen på kommunens facebookside med opfordring til borgere og lokale foreninger om at søge denne. På kommunens hjemmeside er der yderligere information samt ansøgningsskema (https://stevns.dk/borger/affald-miljoe/naturpuljen).

   

  Historik

  Naturpuljen 2020 er en fortsættelse af naturpuljen 2019.

 • 371. Rødvig Veststrand - lille sandfodring og/eller stort fællesprojekt?

  application/pdf icon anbefalinger_fra_arbejdsgruppe_om_kystbeskyttelse_i_roedvig_0.pdfapplication/pdf icon roedvig_veststrand_-_vurdering_af_behovet_for_kystbeskyttelse_0.pdf

  Resume

  Sagen forelægges PMT for at orientere om status på kystbeskyttelsesprojektet for Rødvig Veststrand, samt for at drøfte om det store fælles kystbeskyttelsesprojekt skal sættes på pause eller fortsætte.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. tage orienteringen om status på de 3 arbejdsgruppemøder om fælles kystbeskyttelse til efterretning.
  2. drøfte hvorvidt Stevns Kommune skal arbejde videre med et kommunalt fællesprojekt.

   

  Beslutning

  1. Et flertal (A, V, B, N) tager orienteringen til efterretning

   

  1. Et flertal (A, V, B, N) godkender at Stevns Kommune gennemfører et projekt om en mindre sandfodring (Plan B). Sandfodringen udføres som et enkeltstående projekt som ikke gentages de kommende år.

  Et flertal (A, V, B, N) godkender at der arbejdes videre med et kommunalt fællesprojekt (Plan A). Der tages ikke stilling til arbejdsgruppens forudsætninger.

   

  Liste O kan ikke godkende indstillingerne og efterlyser at der kommer en klar melding fra arbejdsgruppen inden der tages stilling til et kystbeskyttelsesprojekt.

   

  Liste O ønsker at benytte standsningsretten og ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  På borgermødet den 25. februar 2020 om Rødvig Veststrand, blev det aftalt at gennemføre tre arbejdsmøder for at drøfte behovet for kystbeskyttelse og give anbefalinger og input til det videre arbejde med fælles kystbeskyttelse. I alt 17 personer har deltaget til et eller flere af de 3 arbejdsmøder i juni-juli, samt et opsamlingsmøde i september. Opsamlingen fra møderne er vedlagt i bilag.

   

  To forskellige projekter

  I arbejdsmøderne har der været drøftet to forskellige projekter:

  • Plan A: Et stort fælles kystbeskyttelsesprojekt for hele strækningen på ca. 1 km med afsæt i Rambølls skitseprojekt med sandfodring og en stor fælles høfde mod syd (kapitel 1a jf. kystbeskyttelsesloven)
  • Plan B: Et mindre projekt, hvor der udarbejdes tilladelse til sandfodring i det nordlige hjørne af Rødvig Veststrand for at beskytte mod underminering af den eksisterende kystbeskyttelse, samt sikre passage ved Sandmandsvej og forhåbentligt reducere mængden af tang.

   

  Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunen gennemfører plan B-projektet.  

   

  Et flertal i arbejdsgruppen bakker op om, at kommunen arbejder videre med fællesprojektet om kystbeskyttelse (Plan A), under forudsætning af:

  • at Stevns kommune bidrager økonomisk til projektet med mindst 1/3 af udgifterne til anlæg og drift.
  • at Stevns Kommune i processen sikrer, at der tages hånd om problemer i forhold til manglende parkeringspladser, slid på private veje, offentlige toiletter mv.
  • at Stevns Kommune stiller lånegaranti for projektet, så bidragene kan opkræves over ejendomsskatten.
  • at Stevns Kommune udarbejder oplæg til bidragsfordeling, så der ved præsentation på et fremtidigt borgermøde er noget konkret at tage stilling til.
  • at Stevns Kommune tilretter skitseprojektet, bl.a. efter erfaringer fra Faxe Kommune, så driftsudgifterne mindskes.  

   

  Behovet for kystbeskyttelse  

  På møderne har behovet for kystbeskyttelse været drøftet. Behovet opleves ikke så stort, som kommunens rådgivere (Niras og Rambøll) har vurderet. Hovedparten af den eksisterende kystbeskyttelse er, efter rådgivernes vurdering, ikke tilstrækkelig til at sikre skrænten mod fremtidige stormflodshændelser. Fx har Rambøll beregnet, at en korrekt udført skråningsbeskyttelse skal nå op til kote 4,1 m for at sikre mod en 50-års stormflodshændelse. Ved sandfodring skal sandet lægges op til kote 2,2 m (ca. 1-1,5 meter over det nuværende niveau). Det meste af den eksisterende kystbeskyttelse er mere end 40 år gammel og kan ikke forventes at have mange års holdbarhed tilbage.

   

  Uden et fælles kystbeskyttelsesprojekt, må det forventes, at der vil komme flere ansøgninger om private kystbeskyttelsesanlæg. Som kystmyndighed skal Stevns Kommune være særlig opmærksom på, at de individuelle anlæg ikke hindrer adgangen langs kysten.

   

  Forskellige holdninger og interesser

  Ligesom der er borgere, som er meget i mod et fælles projekt, så er der borgere, der bakker op om et fælles kystbeskyttelsesprojekt, og som lægger vægt på, at der findes løsninger, som fortsat vil give mulighed for at gå langs kysten. Der er grundejere i første række, som har tilkendegivet, at de gerne vil være med til et fælles kystbeskyttelsesprojekt - og også være med til at bidrage til projektet.

   

  Utålmodighed i forhold til Plan B 

  Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunen hurtigst muligt gennemfører plan B-projektet, dvs. sandfodring i det nordlige hjørne af veststranden med 5.000-15.000 m3 sand.  

  Sandfodringen forventes at have en positiv effekt i forhold til tang-problematikken.

  Arbejdsgruppen bakker op om, at de 408.000 kr. afsat i 2017 til strandforbedring, bruges til plan B-sandfodring.  

  Lovgrundlag

  Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften, jævnfør kystbeskyttelsesloven § 9.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Historik

  Tidligere politiske behandlinger med relation til sagen:

  • 12-04-2016 drøfter NFK henvendelse om sandfodring.
  • 27-04-2017 godkender KB at afsætte 428.000 kr. til strandforbedring
  • 20-06-2017 godkender NFK at kommunen i samarbejde med borgerforeningen afklarer mulighederne for projektet og den fremtidige strandrensning
  • 25-04-2018 godkender KB at fastholde tidligere beslutning om det afsatte beløb på 428.000 kr.
  • 04-12-2018 godkender PMT at undersøge mulighederne for et samlet kystbeskyttelsesprojekt.
  • 20-08-2019 godkender PMT igangsætning af borgerdialog om et samlet kystbeskyttelsesprojekt.
  • 28-05-2020 godkender KB at der udarbejdes kystbeskyttelsestilladelse til Plan B projektet, sideløbende med dialogen om Plan A-projektet.

   

 • 372. Håndhævelse på spildevandsområdet - orientering

  application/pdf icon referat_kb_26-06-2015_-_haandhaevelse_af_spildevandspaabud_0.pdfapplication/pdf icon administrationsgrundlag_-_spildevand_0.pdf

  Resume

  Som følge af Stevns Kommunes Spildevandsplan 2012-2020 skal en del af kommunens borgere tilsluttes kloaksystemet, separere regn- og spildevand eller selv etablere et anlæg til rensning af spildevandet i det åbne land. I de sager, hvor borgerne ikke efterkommer kommunens påbud om forbedret rensning eller kloakering, kan kommunen for at håndhæve påbuddet enten indgive politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud eller foretage en selvhjælpshandling.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø arbejder i øjeblikket på at udarbejde en ny spildevandsplan for Stevns Kommune, som skal gælde fra 2021. Der er derfor et ønske fra forvaltningen og Klar Forsyning, om at få afsluttet flest muligt af de tilbageværende sager om spildevandsrensning fra den nuværende spildevandsplan, inden den nye plan træder i kraft.

   

  Arbejdet med spildevandsrensning er lovbestemt og til dels fastlagt i statens vandområdeplaner 2015-2021. Den konkrete indsats udmøntes i Stevns Kommunes spildevandsplan 2012-2020. Den generelle sagsbehandling er beskrevet i Stevns Kommunes vedtagne administrationsgrundlag, se bilag.

   

  Som følge af kommunens spildevandsplan skal en del af kommunens borgere tilsluttes kloaksystemet, separere regn- og spildevand eller selv etablere et anlæg til rensning af spildevandet. En lille del af borgerne efterkommer ikke kommunens påbud, og i disse sager skal kommunen iværksætte retslige tiltag, for at sikre at kommunen lever op til sin forpligtelse om at gennemføre spildevandsindsatsen.

   

  Der skelnes imellem:

   

  1. Påbud i forbindelse med kloakeringsprojekter:

   

  • påbud om tilslutning til kloak
  • påbud om separering af regn- og spildevand (separatkloakering)
  • påbud om fejltilslutning (spildevand i regnvandsledning)

   

  2. Påbud om forbedret spildevandsrensning (etablering af privat renseløsning på egen grund)

   

  Der er et politisk ønske om, at borgere i Stevns Kommune ikke skal ende med at afsone en fængselsstraf på grund af de store økonomiske konsekvenser af en manglende opfyldelse af påbud om kloakering eller spildevandsrensning. På denne baggrund har kommunalbestyrelsen tidligere godkendt brug af selvhjælpshandlinger som alternativ til politianmeldelser, og Teknik & Miljø har foretaget adskillige selvhjælpshandlinger siden muligheden blev vedtaget.

  Ved udførelse af en selvhjælpshandling tages der kontakt til grundejeren enten telefonisk eller skriftligt, hvor der oplyses om muligheden for, at kommunen kan foretage en selvhjælpshandling. Hvis grundejer indvilliger i selvhjælpshandlingen, aftaler kommunen med to lokale kloakmestre, at de skal byde på opgaven, hvorefter kommunen accepterer det billigste tilbud. Grundejer har herefter 14 dage til at finde en anden kloakmester, der vil udføre arbejdet (for ejers egen regning). Har ejer ikke fundet en anden kloakmester inden for de 14 dage, sættes kloakmesteren i gang med at etablere den påbudte kloakering. Når arbejdet er gennemført fremsender kloakmesteren en færdigmelding og faktura til kommunen. Regning på det udførte arbejde sendes videre til ejer til betaling. Har grundejer ikke mulighed for at betale, bliver regningen sendt til inddrivelse ved SKAT.

  For håndhævelsen af påbud om forbedret spildevandsrensning gælder det, at der ikke kan gennemføres en selvhjælpshandling. Dette skyldes, at der er mulighed for etablering af flere forskellige typer individuelle anlæg, som vil gøre en direkte sammenligning af priser umulig, samt vedligeholdelse der kræver, at grundejer tager aktivt ansvar for anlæggets drift. I disse sager vil der skulle ske politianmeldelse som sidste led i håndhævelsen.

   

  Efter en politianmeldelse overgår sagsbehandlingen til politimyndigheden. Kommunen har ingen indflydelse på politiets behandling af sagen, men typisk kan politimyndigheden udstede tvangsbøder indtil tilslutning til kloak eller en forbedret spildevandsrensning er gennemført.

   

  I 2019 og 2020 er der foretaget 6 selvhjælpshandlinger på tilslutning til kloak. Det sker for at få afsluttet ældre kloakeringsprojekter, hvor der kun mangler enkelte ejendomme. Der er yderligere ca. 5 sager, hvor en selvhjælpshandling kan være en mulighed for at få afsluttet sagen.

   

  Der er foretaget 3 politianmeldelser i 2019 og 2020 i sager om kloakering. Det er sket, enten fordi det ikke har været muligt at få kontakt til ejer af ejendommen, eller fordi ejer er usamarbejdsvillig.

   

  I sager om påbud om forbedret spildevandsrensning i åbent land er der i 2020 foretaget 2 politianmeldelser, men der vil komme flere i den kommende tid, da en del af sagerne har stået på i adskillige år med gentagne rykkere, uden at påbuddet er blevet efterkommet. I de fleste af sagerne har der været en længerevarende dialog med grundejer, uden at det har ført til en tilfredsstillende afslutning. I alt drejer det sig om ca. 15-20 sager.

   

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25. november 2019 (Miljøbeskyttelsesloven)
  • Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, BEK nr 1317 af 4. december 2019

  Økonomi

  Sagen har tidligere været behandlet i Økonomiudvalget den 17. juni 2014 jf. bilag.

 • 373. Ugetømning til kommunale institutioner

  Resume

  Den 4. februar 2020 blev det besluttet, at de kommunale institutioner også skal være en del af den kommunale affaldsordning. De kommunale institutioner er med på ordningen på samme vilkår som hustandene, hvilket betyder, at de skal sortere i samme fraktioner og have samme tømmefrekvenser. Det blev dog også besluttet, at en institution kan blive fritaget for dele af ordningen, hvis fx tømmefrekvensen ikke lever op til institutionens behov. I sådanne tilfælde vil institutionen i stedet kunne få en privat renovatør til at varetage delopgaven.

   

  I september 2020 overgik vi så til "normal" tømning af rest/mad, som fra september til maj tømmes hver 14. dag. Dette har skabt problemer for daginstitutioner med mange blebørn, da de oplever både lugtgener og manglende plads til affaldet. De ønsker derfor at få tømt deres beholdere til rest- og madaffald ugentligt, da de ikke mener, at de har plads til flere beholdere. Spørgsmålet er nu, om vi skal kunne tilbyde den ønskede ugetømning gennem den kommunale ordning, eller om vi skal fastholde tømmefrekvenserne og i stedet sige til institutionerne, at de kan finde en privat renovatør til at håndtere deres restaffald (og evt. også madaffaldet).

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. alle daginstitutioner og skoler får ugetømning af rest/mad.
  2. ugetømning kan tilbydes de resterende kommunale institutioner.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Ad. 1) Ugetømning til daginstitutioner og skoler

   

  Teknik & Miljø anbefaler, at alle skoler og daginstitutioner skal have ugetømning af rest/mad. Dette skyldes at begge institutionstyper har mange brugere og dermed genererer de store mængder rest- og madaffald.

   

  Ved at give daginstitutioner og skoler ugetømning, får institutionerne færre lugtgener og kan nøjes med færre beholdere. Samtidigt er det også lettere at administrere, at alle daginstitutioner og alle skoler får samme tømmefrekvens.

   

  Det er formentligt også billigere for institutionerne at få tømt deres beholdere ugentligt gennem den kommunale ordning, end hvis de selv skal ud og finde en privat renovatør til at løse opgaven.

   

  Ad. 2) Ugetømning og de resterende kommunale institutioner

   

  Teknik & Miljø anbefaler, at det skal være op til Teknik og Miljø at vurdere, om de resterende kommunale institutioner også skal have mulighed for at få tømt deres affald ugentligt. Årsagen til denne anbefaling er, at der er stor forskel på hvor meget affald de forskellige institutionstyper genererer, og dermed er der også forskel på, hvad deres behov er.

   

  Hvis institutionens behov derfor opfyldes fint af den "normale" tømmefrekvens, er det svært at argumentere for hvorfor, at de skal tilbydes en bedre service (dvs. hyppigere tømning) end borgerne. Hvis affaldet derimod er af en karakter, som medfører store lugtgener, og hvor der er behov for mange beholdere, kan ugetømningen tilbydes.

   

  Hvis institutionens behov er større end én ugentligt tømning, må institutionen selv finde en passende privat renovatør.

  Økonomi

  Hvis PMT godkender muligheden for ugetømning til udvalgte institutioner, skal der tilknyttes et gebyr, så det kun er de institutioner, der har ugetømning, som skal betale for det. Gebyr vil stige fra knap 6000 kr. til 6350 kr.  

 • 374. Affald - orientering om ny ordning

  Resume

  Den 1. maj 2020 startede Stevns' nye affaldsordning, som omfatter seks fraktioner, og den 16. juni 2020 fik Danmark en ny Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som fastslår, at vi snart skal til at sortere affaldet i hele 10 fraktioner.

   

  Denne orientering giver en status på hvordan det går med Stevns' nye affaldsordning, samt hvordan vi er i gang med at forberede implementeringen af den nye klimaplan.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller PMT, at

  1. tage orienteringen til efterretning:

   

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  1) Stevnsborgerne er gode til at sortere

  Udfra de indsamlede affaldsmængder kan man konkludere, at stevnsborgerne har taget den nye affaldsordning til sig: Knap 60 % af affaldet bliver indsamlet til genanvendelse, hvilket er rigtigt flot.

   

   

  2) Antallet af fejlsorteringer falder

  Når renovatøren støder på en fejlsorteret beholder, skal de hænge en hænger på beholderen, som fortæller borgeren, at beholderen ikke er blevet tømt, fordi den er fejlsorteret. Chaufføren skal efterfølgende melde fejlsorteringen ind i systemet RenoWeb, så Teknik & Miljø har mulighed for at følge med i udviklingen. Udviklingen viser, at borgerne bliver bedre til at sortere, eftersom antallet af indmeldte fejlsorteringer daler. Fx var der 29 fejlsorteringer af papir/glas i maj, og i august blev der kun registreret 2.

   

   

   

  Fejlsortering af rest/mad indgår ikke i ovenstående tabel, da antallet vil være misvisende. Nogle chaufføører har nemlig indmeldt, at en restbeholder har været fejlsorteret, hvis de har kunnet set, at den har været fyldt med plast, metal eller noget tredje, som chaufføren mente, at borgeren burde have udsorteret. Renovatøren har dog fået besked på, at en restbeholder ikke kan være fejlsorteret, selvom der ligger andet end restaffald i den.

   

  3) Der har været mange ombytninger, hvilket har medført lange ventetider

  Fra 1. maj til 1. september 2020 har der været ombytninger på 648 forskellige adresser, og på nogle af adresserne, er der sket flere ombytninger. Dette er mange mere end forventet, hvorfor der har været store forsinkelser på ombytningerne - både pga. manglende mandskab og beholdere. Især har beholderne på 370 liter været i restordre. Den sidste bestilling kom dog hjem fredag den 11/9, så renovatøren er nu igen godt i gang med at få leveret de sidste ombytninger.

   

  4) Der har været udfordringer med sorteringsnet og poser til madaffald

  Desværre har hverken sorteringsnet eller den første omgang madposer levet op til den lovede kvalitet. Sorteringsnettene er tyndere og mere ustabile end det net, vi blev fremvist sidste år. Afstanden mellem nettets rumdeler og bund er også større, end det på det fremviste net. Alt dette betyder, at nettet ikke er lige så anvendeligt, som forventet, hvilket har medført en del klager fra borgerne. Nettet kan dog stadig anvendes, hvilket vi også har sagt videre, men det er selvfølgelig uheldigt, at vi ikke har fået det produkt, vi bestilte. Vi er derfor nu i gang med at få refunderet en del af omkostningerne til nettet.

   

  Der var også fejl på mange af poserne til madaffald, som betød, at væsken fra affaldet løb ud gennem poserne. Dette er også blevet vendt med poseproducenten, som har sendt nogle nye poser i tykkere kvalitet til en reduceret pris. Indtrykket er, at de nye poser holder meget bedre.

   

  5) Pr. 1. september tømmes rest- og madaffald hver 14. dag

  Fra september til maj tømmes rest- og madaffald hver 14. dag. Dette havde nogle borgere glemt, hvorfor vi har fået henvendelser om, at affaldet ikke er blevet tømt. Borgerne har dog taget det pænt, når vi har fortalt dem om, at ugetømingen kun er i sommermånederne. For at minimere antallet af henvendelser, har vi også brugt driftsinfo til at informere borgerne om overgangen til 14 dags tømning. Det betyder, at der de første to uger af september kom en pop-op besked med informationen, når borgerne vil indmelde en afvigelse. Informationen lå også på vores affalds-app's startside.

   

  6) Den første opkrævning af den nye ordning er overstået

  Den første opkrævning af den nye affaldsordning er stort set overstået. Det har dog været en travl periode med rigtigt mange henvendelser. Der har været en del fejl i opkrævningerne, som skyldes at vi er overgået til det nye RenoWeb-system. Fejlene er dog rettet, og vi forventer derfor ikke at få ligeså mange henvendelser i næste opkrævningsperiode.

   

  Dog har vi også fået mange henvendelser fra sommerhusejere, som ikke mener, at det er retfærdigt, at de bliver opkrævet det samme som helårsboliger, samt fra foreninger med fællesbeholdere, der heller ikke synes at det er retfærdigt, at hver enkelt husstand opkræves som om, at de har et standardsæt. Sådanne henvendelser får vi sikkert igen næste gang.

   

  7) Et nyt kommunikationsfirma hjælper med at kommunikere affaldsinformationer til borgerne

  Vi har fået et nyt kommunikationsfirma, Bording, til at hjælpe os med den resterende kommunikation til borgerne. Bording har lavet nogle rigtig gode forslag til annoncer og aktiviteter, som sætter fokus på affald og holder gang i den høje sorteringsgrad, og vi er trygge ved og glade for det nye samarbejde.

   

  8) Der er endnu intet svar på, hvordan Stevns Kommune bedst muligt kan implementere den nye klimaplan

  I Stevns Kommune sorterer vi som bekendt allerede i seks fraktioner, men fra 1. juli 2021 skal vi også kildesortere pap, farligt affald og drikke- og fødevarekartonner, og tekstiler skal kildesorteres fra 1. januar 2022.

   

  I Argo-regi er ejerkommunerne sammen med Rambøll i gang med at finde ud af, hvordan hver kommune bedst muligt kan leve op til de nye krav. Intet er endeligt foreslået endnu, men Rambølls første bud på en løsning består af en ekstra beholder kun til pap, en miljøkasse til det farlige affald, og pose til tekstiler, og at drikke- og fødevarekartonnerne blandes sammen med plasten i beholderen til plast/metal.

   

  Vores renovatør er også kommet med et forslag på opgaveløsningen, hvor vi putter drikke- og fødevarekartonnerne sammen med metal, og pap med papir. Dvs. at vi kan nøjes med de nuværende tre beholdere. Tekstiler og miljøkasser indsamles samtidigt af en ladbil 2-6 gange årligt.

   

  Ingen af løsningerne er færdigt udviklede eller gennemarbejdede endnu, hvorfor vi først på et senere tidspunkt kan præsentere de endelige forslag og deres økonomi.

 • 375. Tryggevælde Ådal - Naturpark

  application/pdf icon faktaark_-_hvorfor_skal_vi_have_en_naturpark_1.0_0.pdfapplication/pdf icon kort_over_naturparker_og_pilotnaturparker_2020_0.pdfapplication/pdf icon faktaark_-_inddragelse_og_frivillighed_i_danske_naturparker_1.0_0.pdfapplication/pdf icon faktark_-_de_10_kriterier_for_danske_naturparker_0.pdfapplication/pdf icon danske_naturparker_vejledning_2020_web_0.pdfapplication/pdf icon helhedsplan_for_tryggevaelde_aadal_fase_5_0.pdfapplication/pdf icon stevns_naturpolitik_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har besluttet at afsøge mulighederne for at etablere en naturpark ved Tryggevælde Å, og arbejde videre ud fra det foreliggende arbejde (Se bilag "Helhedsplan for Tryggevælde Ådal Fase 5" og "Stevns Naturpolitik" s. 10). Naturparker i Danmark hører ind under Danske Naturparker og Friluftsrådet, som står for mærkningen og varetager sekretariat for sammenslutningen af naturparker. Som et led i mærkningsordningen om at blive Naturpark kan Stevns Kommune ansøge om at blive Pilotnaturpark, hvor kriterier og krav til naturparkmærkningen lempes i en forankret ambition om at udvikle sig til Naturpark.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. en naturpark ved Tryggevælde Å udvikles med henblik på optagelse som Naturpark i Danske Naturparker under Friluftsrådet
  2. der i første omgang ansøges om at blive Pilotnaturpark
  3. der nedsættes arbejdsgrupper bestående af Grønt Råds medlemmer samt repræsentanter fra øvrige interessenter ud fra de temaer, som udviklingsarbejdet indebærer

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  En naturpark er et større sammenhængende landskab, der ofte vil indeholde naturområder af regional, national eller international betydning. En naturpark er velafgrænset med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterede landskaber i en naturpark er karakteristiske for landets forskellige egne og bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. Området ved Tryggevælde Å omfavner ovennævnte rigdomme og egenskaber, naturen i området er hovedsagelig Natura 2000 (beskyttet natur), og Danske Naturparker har tilkendegivet at området er oplagt at udvikle pilotnaturpark og naturpark i.

  For pilotnaturparker og naturparker gælder det, at man får certificeringen for en 5-årig periode. Som pilotnaturpark skal man være opmærksom på, at der inden udgangen af de fem år skal ansøges om at blive naturpark. For naturparker skal man forny sin mærkning, for at beholde sin status som Dansk Naturpark. 

  For at blive naturpark skal følgende ti kriterier opfyldes:

  1. Minimum 50% af naturparkens areal skal være beskyttet natur
  2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning
  3. Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder
  4. Naturparken skal have et naturparkråd
  5. Afsætning af den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen
  6. Naturparken og dens afgræsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil
  7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borger- og lodsejerinddragelsesprocesser
  8. Der skal være formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende
  9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet
  10. Der skal udvikles en naturparkplan, som skal være godkendt politisk og af Nationalkomiteen

   

  Læs mere om kriterierne i bilaget "De 10 kriterier for Danske Naturparker"

  Med en naturpark i Stevns Kommune får vi Friluftsrådets kvalitetsstempel på, at kommunen rummer et særligt sammenhængende naturområde af national eller regional betydning. Mærkningsordningen Danske Naturparker sikrer en langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med en landdistriktsudvikling til gavn for bosætning, turisme og øvrige erhverv i pilotnaturparken og naturparken. Læs mere i bilaget "Hvorfor skal vi have en naturpark"

  Området ved Tryggevælde Å opfylder kravene til at blive pilotnaturpark og senere hen naturpark, og området er i dag allerede beskyttet natur med status af Natura 2000-område. Herved er kriterie 1 opfyldt.

  Første fase af arbejdet hen mod at ansøge om at blive pilotnaturpark bliver at foretage en geografisk afgrænsning (kriterie 2) i samarbejde med de lodsejere, borgere og interessenter, som kan og vil være en del af pilotnaturparken. Arbejdet vil omfatte løbende dialog med PMT og Grønt Råd, og PMT er med i beslutningsprocessen. Denne samarbejdskonstellation vil sandsynligvis resultere i nedsættelse af et Pilotnaturparkråd (kriterie 4) og at der fremsættes en økonomisk plan for udviklingsarbejdet (kriterie 5).

   

  Teknik & Miljø i Stevns Kommune er i skrivende stund i gang med at få udviklingsarbejdet af en naturpark ved Tryggevælde Å skrevet ind i Kommuneplanen (kriterie 6).

  Når man opretter en natur- eller pilotnaturpark er det vigtigt, at der er fokus på at få inddraget borgere, lokale foreninger og erhverv i processen. For at pilotnaturparken og naturparke ved Tryggevælde Å får succes, er det vigtigt, at borgere, foreninger og erhverv placeret i eller tæt ved naturparken bakker op om - og føler en tilknytning til - naturparken. Opbakningen sikres ved at inddrage borgere, lodsejere, foreninger mv. tidligt i processen. Frivillighed er derfor et nøgleord, og arbejdet hen mod at ansøge om at blive pilotnaturpark vil tage udgangspunkt i borgerinddragelse, møder og socialt engagement. Tillid skal skabes og bygges med mange borgere og interessenter, og det kræver en rolig og transparent proces, hvor alle føler sig set, hørt og forstået. Læs mere i bilaget "Inddragelse og Frivillighed i Danske Naturparker" (kriterie 7).  

  Som pilotnaturpark og naturpark indbetaler man årligt kr. 25.000 til Danske Naturparker. Beløbet understøtter mærkningsordningen og sekretariatet, og bliver betalt af Naturpuljen. Begge typer ansøgninger (naturpark og pilotnaturpark) skal indsendes til Danske Naturparkers sekretariat. Derefter sendes ansøgningen til vurdering i Nationalkomiteen for Danske Naturparker og behandles derefter endeligt af Friluftsrådets bestyrelse. Der er to ansøgningsrunder pr. år med ansøgningsfristerne 1. marts og 1. oktober.  

   

  En pilotnaturpark og naturpark vil ikke medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere i Stevns Kommune. Dette er et kerneområde for den kommende pilotnaturpark og naturpark. Den kommende pilotnaturpark og naturpark vil være lokalt forankret, og frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet – eventuelle tiltag på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler mellem kommune og lodsejer. Læs mere i bilaget "Danske Naturparker og Lodsejere".

  Et andet kerneområde for en kommende pilotnaturpark er at skabe en balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. Det betyder, at der i vores pilotnaturpark sker en afvejning af turisme-, erhvervs- og naturhensyn. Pilotnaturparken og naturparken ved Tryggevælde Å skal fremhæve landskabet og give det identitet, så der skabes synlige og attraktive oplevelser for både lokale og besøgende. På samme tid skal naturparken også understøtte det lokale erhvervsliv ved at tiltrække og fastholde besøgende samt videreudvikling og markedsføring af ”naturparkprodukter”.

  Danske Naturparker administreres af Friluftsrådet. De enkelte naturparker administreres og drives som regel af kommuner, Naturstyrelsen eller andre jordejere. Naturparkerne har dog hver især et brugerråd, hvor forskellige lokale foreninger og lodsejere er med til at sætte retningen for naturparken. Se kort over Danmarks Pilotnaturparker og Naturparker i bilaget "Kort over naturparker og pilotnaturparker i 2020".

  Friluftsrådet faciliteter også et netværk for medarbejdere i naturparker og pilotnaturparker, som skaber mulighed for faglig udvikling og sparring på tværs af landet.

  Danske Naturparkers Nationalkomité vurderer alle ansøgningerne om at blive optaget i Danske Naturparker, og det er Friluftsrådets bestyrelse, der afgør, om et område kvalificerer sig til at blive optaget i mærkningsordningen. Danske Naturparker er desuden en del af det europæiske naturparknetværk EUROPARC. 

  Grønt Råds medlemmer samt repræsentanter fra øvrige interessenter kan i arbejdsgrupper bistå projektets arbejde og sammen med projektets medarbejdere understøtte udviklingen af en pilotnaturpark og naturpark ved Tryggevælde Å. Arbejdsgruppernes arbejde tager afsæt i de temaer, som udviklingsarbejdet indebærer. Temaerne kan blandt andre være "Afgrænsning af den kommende pilotnaturpark og naturpark", "Stier og adgang i pilotnaturparken og naturparken", "Lokalforankring af pilotnaturparken og naturparken".

  Økonomi

  Årligt kontingent til Danske Naturparker pålydende kr. 25.000, som bliver betalt af Naturpuljen i 2020. Afledt drift af etablering af naturparken vil blive medtaget i budget 2022/2023.

 • 376. Stevns Kommunes ældreboliger - godkendelse af regnskab 2019 og budget 2021

  application/pdf icon revideret_afdelingsregnskab_afd._892-0_2019_underskrevet_0.pdfapplication/pdf icon afdelingsbudget_2021_-_afd._892-0_0.pdfapplication/pdf icon skrivelse_fra_transport-_og_boligministeriet_0.pdfapplication/pdf icon foelgebrev_til_kommunen_0.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_alm_aeb_budget_2020_og_afd_moede_jun_2020_0.pdfapplication/pdf icon referat_af_moede_skaep._lejerbo_og_sk_12.08.2020_0.pdf

  Resume

  Lejerbo har indsendt regnskab for 2019 og budget 2021 til Stevns Kommunes godkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. regnskabet for 2019 godkendes.
  2. budget for 2021 godkendes.
  3. afdelingsmøder med beboerne aflyses. 

  Plan, Miljø og Teknik, 9. juni 2020, pkt. 308:

  Anbefales af et flertal bestående af V+N+B+A.

   

  Liste O anbefaler punkt 2, men anbefaler ikke pkt 1 og pkt 3.

  Økonomiudvalget, 16. juni 2020, pkt. 321:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen returneres til forvaltningen med henblik på at undersøge om sagsfremstillingen indeholder alle relevante oplysninger om regnskabsaflæggelsen.

   

  Direktionen, 28. september 2020, pkt. 3:

  Oprindelige indstilling anbefales.

  Beslutning

  Anbefales af et flertal (V, N, A, B)

   

  Liste O anbefaler punkt 2, men anbefaler ikke punkt 1 og punkt 3

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for Stevns Kommunes ældreboliger - afd. 892-0 er revideret af revisor uden bemærkninger, regnskabet er vedlagt som bilag. Afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. har godkendt regnskabet, med undtagelse af en enkelt stemme.

   

  Afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. har afholdt budgetmøder og bekræftet overfor Lejerbo, at de har godkendt afdelingens budget for 2021 med en huslejestigning på 0,33%, Budget 2021 er vedlagt som bilag.

   

  Med henvisning til den verserende Corona situation, hvor det ikke vil være forsvarligt at afholde afdelingsmøder med beboerne har Transport- og Boligministeriet i skrivelse af april 2020 oplyst, at når budgetstigningen er under 2 pct. kan afdelingsmødet aflyses og budget og regnskab godkendes af organisationsbestyrelsen, skrivelsen er vedlagt som bilag. Det er ligeledes oplyst, at kommuner som udlejer almene boliger får samme mulighed.

   

  Med henvisning til ovenstående foreslår Lejerbo, at kommunen træffer beslutning om at afdelingsmødet aflyses og at kommunen godkender det reviderede regnskab 2019 og budget 2021, følgebrev fra Lejerbo vedlagt som bilag.

   

  Supplerende bemærkninger til Økonomiudvalgets behandling 06. oktober 2020:

  ØU returnerede sagen til forvaltningen den 16. juni 2020, med henblik på at undersøge om sagsfremstillingen indeholdt alle relevante oplysninger til regnskabsaflæggelsen.

  Efterfølgende har forvaltningen søgt rådgivning hos Inge-Lis Kalum, specialist indenfor rådgivning om støttet boligbyggeri. Dette har afledt et baggrundsnotat udfærdiget af Inge-Lis Kalum med følgende konklusion vedr. regnskab 2019: Der forligger ikke indsigelser fra afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. af et sådant omfang, at regnskabet ikke kan indgå i kommunens eget regnskab, og regnskabet er derfor godkendt. Baggrundsnotat er vedlagt som bilag.

  Den 12. august 2020 blev der afholdt dialogmøde mellem S.K.Æ.P., Lejerbo og Stevns Kommune, for at fastslå proceduren for budget og regnskab. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

  Økonomi

  Regnskabet for Stevns kommunes ældreboliger indarbejdes i kommunens driftsregnskab og medtages i den kommende Budgetopfølgning.

 • 377. Renovering af Algade, Store Heddinge - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_renovering_af_algade_0.pdfapplication/pdf icon sag_pmt_18._august_2020_0.pdfapplication/pdf icon notat_til_sag_pmt_18._august_2020_tidslinie_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Renovering af Algade, Store Heddinge

  2. der gives en anlægsbevilling på kr. 671.000 kr. til Renovering af Algade, Store Heddinge

  3. finansiere anlægsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen.

   

   

  Direktionen, 28. september 2020, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Renovering af Algade, Store Heddinge, der omfatter arbejdet udført i perioden 2011 - 2020.

   

  Der henvises til PMT den 18. august 2020, hvor sagen blev fremlagt med ”Notat for Tidslinje for Algade sagen” samt kendelse fra Voldgiftsnævnet fra den 24. juni 2020. Merudgiften skyldes hovedsageligt procesrenter fra sagens start til slut samt udgifter til advokatbistand, udgifter til entreprenører og slutafregning til Voldgiftsnævnet i 2020.  

   

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 671.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af kassebeholdningen.

   

 • 378. Stevns Verdensmål - Boligpolitik

  application/pdf icon boligpolitik_igangsaettelse_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_temaer_i_boligpolitikken_0.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_de_enkelte_temaer_og_forslag_til_boligpolitikken_0.pdfapplication/pdf icon databilag_1-9_0.pdfapplication/pdf icon verdensmaal_0.pdfapplication/pdf icon cases_til_droeftelse_af_boligpolitik_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen igangsatte den 24. juni 2020 en proces for udarbejdelse af en Boligpolitik. §17 stk. 4 udvalget, Udvalget for Stevns Verdensmål, har på møderne den 26. august og den 21. september arbejdet med en række anbefalinger til den kommende Boligpolitik. I følge tidsplanen skal disse anbefalinger til Boligpolitikken overdrages til Plan, Miljø og Teknik og derfra indgå i den kommende workshop for Kommunalbestyrelsen den 22. oktober 2020.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. drøfte anbefalingerne fra Stevns Verdensmål.

   

  Beslutning

  Drøftet - oplægget bringes videre til KBs drøftelser om boligpolitik.

  Sagsfremstilling

  2 medlemmer af Stevns Verdensmål samt udvalgsformand fremlægger i forbindelse med mødet i PMT de anbefalinger til Boligpoltikken som udvalget har arbejdet sig frem til.

   

  Boligprogram

  Der er udarbejdet et Boligprogram - se bilag. Boligprogrammet tager udgangspunkt i

   

  • Kommuneplanen og de deri udlagte rammeområder til boligbyggeri
  • Vedtagne lokalplaner med en restrummelighed
  • Den konstaterede aktivitet i de enkelte områder
  • Efterspørgslen efter byggemuligheder

   

  Boligprogrammet udgør det nødvendige fundament af fakta, der skal til for at kunne udarbejde en Boligpolitik.  

   

  Anbefalinger til temaer

  På baggrund af data som findes i databilag 2-9 og drøftelser i Udvalget for Stevns Verdensmål den 26. august 2020 og d. 21 september 2020, er der udarbejdet følgende anbefalinger til emner:

   

  1. Boliger til alle – varieret boligudbud

  2. Strategisk udvikling

  3. Liv i landsbyer & landdistrikter

  4. Plads til vildskab - Grønne boligområder

  5. Klimavenligt byggeri – nybyggeri og renovering

  6. Grønne forbindelser – binde land og by sammen

   

  En mere udførlig gennemgang af de enkelte temaer er vedlagt denne dagsorden som bilag.

   

   

  Verdensmål
  Med afsæt i de drøftelser der har været i Stevns verdensmål har udvalget udarbejdet en række anbefalinger til konkrete temaer og tiltag. Anbefalingerne er beskrevet under de verdensmål, som Udvalget for Stevns Verdensmål i efteråret 2019 valgte at tage afsæt i. Verdensmål nr. 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund, er valgt som det centrale verdensmål, og der blev valgt yderligere fem verdensmål, som skal bidrage til arbejdet med verdensmål nr. 11. Se bilag med de konkrete anbefalinger til temaer og tilag.

   

  Borgerinddragelse

  På møderne i Stevns Verdensmål har borgeriinddragelsen omkring Boligpolitkken været drøftet. Udvalget mener, at der skal inddrages mere end der er skitseret i tidsplanen. Det kan fx være indragelse målrettet særlige grupper som Grundejerforeninger, skoleklasser på forskellige trin, en aldergruppe mv. Det kunne være interessant at spørge borgerne ”Hvorfor bor du hvor du bor”/ Hvad sætter du pris på i dit lokalområde?

  Økonomi

  Udarbejdelse af Boligpolitikken finansieres via anlægsmidler afsat til arbejdet i §17 stk. 4 udvalget

 • 379. Årsberetning Naturcenter 2019

  application/pdf icon aarsrapport_2019_for_stevns_naturcenter_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune overtog driften af Stevns Naturcenter i 2018 og som følge deraf udarbejdes der årdsberetninger. Grundet COVID-19 udfordringerne fremlægges årsferetningen for 2019 først nu. Fremover er det planen, at rapport og årsberetning vil følge årskiftet, således at næste årsberetning for 2020 vil være klar primo 2021. Naturvejlederen fremlægge årsberetningen på PMT mødet. Rapport med status for 2019 og opgaver for 2020 er vedlagt som bilag på sagen.  

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. tage årsberetning for Stevns Naturcenter for 2019 til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune overtog driften af Stevns Naturcenter i 2018.
  Året igennem er der afholdt både offentlige arrangementer og skoleundervisning i alt fra fossiler i klinten til flagermus og grotteedderkopper. Undervisning er blevet tilbudt til alle alderstrin fra børnehaver, skoler, gymnasier og videregående uddannelser. Flere helt nye undervisningsforløb blev søsat i 2019. Bl.a. ”Livet på lavt vand”, der er et undervisningsforløb, hvor skoleklasser skal ud med waders og lære om dyr og planter i havet. Forløbet er meget populært og er blevet booket af mange skoleklasser.
  I alt har 58 skole- og gymnasieklasser modtaget undervisning af naturvejlederen i 2019 og endnu flere klasser har fået glæde af naturvejlederens indirekte arbejde igennem arrangerede foredrag og 10 lærer- og pædagogkurser.
  Fokus har især været at implementere FNs verdensmål i undervisningen, både i vores formidling til de mange skoleklasser på naturcenteret men også at formidle til skolerne, hvordan verdensmålene kan relateres til naturfagsundervisningens Fælles Mål i skolen.
  Stevns Naturcenter har også samarbejdet bredt med mange foreninger og interessenter i kommunen om mange spændende arrangementer og ca. 500 personer har mødt naturvejlederen ved offentlige arrangementer.
  Stevns Naturcenter har oplevet en stigende efterspørgsel på overnatningsfaciliteter og vores bookinger er øget siden 2018. Vores serviceniveau til gæsterne er øget i 2019, bl.a. fordi Naturcenteret har gennemgået en stor forvandling siden 2018. Bygningen er blevet renoveret flere steder, og der er lavet mange forbedringer. Bl.a. kan nævnes en nyistandsat gymnastiksal, etablering af udendørstoilet, nyistandsatte toiletter indendørs samt etablering af lounge. Flere lokaler er blevet nyindrettede heriblandt undervisningslokale, kontorer, værksted og sovesal. Der er også blevet indkøbt nødvendigt inventar som f.eks. nye madrasser, udendørsborde mm. Desuden er der etableret et nyt ABA-alarmanlæg. Forbedringerne er blevet taget godt imod af Naturcenterets mange gæster, og mange ønsker at lave bookinger igen.

  Udendørsarealet omkring Flagbanken har ligeledes gennemgået en forandring  idet en omlægning af driften har medført mere natur og større artsrigdom. Desuden er der udlagt sten og døde træer, som skal sikre dyr og planter endnu bedre livsbetingelser – og dermed en forbedring af biodiversiteten. Arealet omkring Naturcenteret er dermed blevet et skoleeksempel på, hvordan der kan skabes mere biodiversitet på offentlige arealer, og hvordan denne proces kan formidles til borgerne i Stevns Kommune.

 • 380. Covid 19 - status indenfor fagudvalgets område

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status på corona-krisen indenfor udvalgets område

  Indstilling

  Direktionen indstiller til PMT, BUL, AET, SSU og ØU

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Danmark er fortsat væsentligt påvirket af corona-krisen og krisen har også fortsat stor indflydelse på løsningen af de kommunale opgaver.

   

  Efter forårets nedlukning har der henover sommeren været foretaget en gradvis genåbning af det danske samfund. Smittetallet er dog generelt stigende også i Stevns Kommune. Der har dog (i skrivende stund) heldigvis ikke været større smitteudbrud på Stevns. Men der er løbende rundt omkring i landet mindre og større smitteudbrud, som medfører at der lokalt indføres restriktioner. Nye generelle restriktioner er også kommet til i forhold til brug af mundbind i det offentlige rum. Vi skal i Stevns kommune være klar til at håndtere genindførelse af restriktioner - hvis det skulle blive nødvendigt.

   

  I Stevns Kommune er der efter sommerferien nedsat et corona-forum, som har næsten samme sammensætning som forårets krisestab. Der afholdes ugentlige møder i corona-forum.

   

  Derudover er der nedsat et hygiejneteam med en bred ekspertise indenfor hygiejne, bygninger og rengøring. Hygiejneteamet har bistået ved genåbningen af de kommunale institutioner og øvrige bygninger. Hygiejneteamet har ligeledes bistået, da der skulle ske selvisolering af beboerne på Mandehoved og teamet har også foretaget en fornyet gennemgang af skoler og daginstitutioner efter sommerferien. Der er fortsat opmærksomhed på kommunikation om hygiejneregler ud på de enkelte arbejdspladser og til alle medarbejdere. Der arbejdes pt. på et oplæg til en kommunal hygiejneorganisation og en hygiejnepolitik.

   

  Skoler og dagtilbud er nu åbne i fuldt omfang, dog med lidt reducerede åbningstider for dagplejen. Der er øget fravær af både børn og personale i forbindelse med testning og selvisolering, når der af forskellige årsager foretages test. Det vil formentlig fortsætte ind i efteråret og vinteren. Stevns ejendomme arbejder på installation af håndvaske på institutionerne, som også kan bruges i efterårs- og vintermånederne.

   

  Hjemmeplejen og plejecentrene fungerer normalt, dog begrænses brugen af plejehjemmenes lokaler i forhold til eksterne aktivteter. Håndteringen af værnemidler er sat i system, men kræver fortsat en betydelig indsats af personalet. Obligatorisk af test af alle ansatte indenfor ældreplejen er ligeledes en opgave som genererer et betydeligt tidsforbrug.

   

  Som følge af den begrænsede brug af plejehjemmene til eksterne aktiviteter er der et betydeligt pres fra foreningerne på de lokaler som fortsat er tilgængelige. På skolerne er der nu rengøring to gange dagligt (om morgenen og efter skoletid), hvilket muliggør at skolerne kan anvendes til fritidsaktiviteter efter skoletid.

   

  Antallet af ledige er steget som følge af corona-krisen. De fleste samtaler afvikles ved fysisk fremmøde mens en mindre andel afvikles digitalt. Muligheden for at afholde samtaler digitalt er dog forlænget til den 31. december.

   

  Direktionen har besluttet, at fastholde den delvise åbning af rådhusets og andres administrative arbejdspladser i hvert fald frem til den 30. september. Af hensyn til koordinering af opgaver mv møder de fleste medarbejdere op på arbejdspladsen 2-3 dage om ugen, men derudover arbejdes der i videst muligt omfang hjemmefra. Nogle funktioner indebærer dog mange møder med borgerne og det kræver fysisk tilstedeværelse.

   

  Flere af efterårets større arrangementer er blevet aflyst. Det gælder således sundhedsdagen, mens andre er blevet tilpasset, så de kan afvikles på forsvarlig vis. Det gælder fx erhvervstræffet den 22. september og verdensmålsdagen den 12. september.

   

  Udviklingen går fortsat hurtigt og der kommer flere gange ugentligt opdateringer fra KL. De kan ses på Prepare. Direktionen udsender desuden informationsmails til KB ved behov.

   

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig status inden for udvalgets område.

   

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet ”Diverse orienteringer”

  Lovgrundlag

  En række love, bekendtgørelser og vejledninger er vedtaget/udstedt/udsendt som følge af corona-krisen. Nogle vejledninger er blevet revideret adskillige gange.

  Økonomi

  Der henvises til sag behandlet af ØU den 1. september og KB den 10. september

  Historik

  Politiske sager:

  KB 26. marts: Coronakrisens betydning for Stevns Kommunes drift og service

  SSU, PMT, AET og BUL 14-15 april samt ØU: Covid19 tiltag inden for fagudvalgets område

  ØU 21. april: Corona status april 2020

  KB 30. april: Corona-indsats status april 2020

  SSU, PMT, AET og BUL 12-13 maj samt ØU 19. maj: Covid 19 - Tiltag inden for udvagets område - maj 2020

  ØU 1. september og KB 10. september: Coronaudgfiter i 2020

   

   

 • 381. Vandløbssag - orientering (Lukket)

 • 382. Diverse orienteringer - PMT den 29. september 2020 (Lukket)

 • 383. Underskriftsark (Lukket)