Referat

 • 536. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 21. september 2021.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 537. Politisk mødeplan/mødekalender 2022 - stående udvalg - Godkendelse

  application/pdf icon forslag_til_politisk_moedekalender_2022_-_28_juni_2021.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2022 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, PMT, AET og SSU, at


  1. hvert fagudvalg gennemgår udkastet og fastlægger mødetid og evt. andre korrektioner for 2022 for eget udvalg.


  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 21. september 2021, pkt. 345:

  Drøftet uden bemærkninger.

  Beslutning

  Drøftet uden bemærkninger.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 2. september 2021 godkendt udkast til fastlæggelse af mødedatoer for politiske møder i 2022, efter bl.a disse principper:


  • at de stående udvalgs møder ikke er placeret, da navne og antal af disse først kendes efter konstituering af ny kommunalbestyrelse med virkning fra 1. januar 2022.
  • at udvalgene i deres 1. møde konstituerer sig og fastlægger deres mødevirksomhed.
  • at KL's årsmøder for fagudvalg kun er foreløbige på nuværende tidspunkt, da KL skal konstituere sig med ny bestyrelse ved KL's Kommunalpolitiske Topmøde den 17. og 18. marts 2022.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen begge afholder møder i uge 7.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at der p.t. ikke er planlagt temamøder for året.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdag.


  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at udkastet fremsendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødedag/-tidspunkt i forhold til ØU-møderne.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 538. Politiske udpegninger til diverse bestyrelser - Godkendelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der er er bestyrelser m.v. der fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation.

  Der er tale om såkaldte "kan-udpegninger".

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, at

  1. det besluttes om der er bestyrelser m.v. som Kommunalbestyrelsen ikke længere skal være repræsenteret i efter 1. januar 2022, jvf. nedenstående skema.

  Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 2. september 2021, pkt. 678:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Sagen taget af dagsordenen og behandles i udvalgene forud for behandling i KB.  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 21. september 2021, pkt. 344:

  Det anbefales at fastholde den eksisterende repræsentation i de to udvalg på BULs område, som er omtalt i sagsfremstillingen.  Beslutning

  PMT anbefaler, at Kommunalbestyrelsens repræsentation i Bøgeskovens Havns, Lund Havns og Rødvig Fiskerihavns bestyrelser fastholdes.

  Beskrivelse af sagen

  Ved tiltrædelse af ny kommunalbestyrelse, skal der foretages en række udpegninger til forskellige fora (dvs. nævn, råd, bestyrelser m.v.).

  Ved denne valgperiodes start var der ca. 70 konstitueringssager. Der er samlet tale om mange personer, som Kommunalbestyrelsen skal udpege til de mange bestyrelser m.v.


  Udpegninger kategoriseres i "kan og skal-udpegninger". Skal-udpegninger kan ikke fravælges, da de oftest er bundet op på en lovgivning eller en kontraktforpligtigelse.


  Den siddende kommunalbestyrelse skal, som en del af forberedelsen til ny valgperiode, tage stilling til om der er "kan-udpegninger", som de fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation i.


  En del af kan-udpegningerne har eksisteret i mange år, og er bragt ind fra de to kommuner i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det er nu op til den siddende kommunalbestyrelse, at vurdere om den politiske repræsentation stadig har samme værdi og formål, som tidligere.


  Oversigt over kan-udpegninger til vurdering:


  Nr.

  Udvalg, bestyrelse m.v.

  Bemærkninger

  Udvalg / ansvarsdelegation

  1

  Folkeoplysningsudvalget

  Udvalget kan ikke nedlægges, men repræsentationen fra KB kan fravælges. KB udpeger i dag 3 kb-medlemmer

  AET

  2

  Handicapråd

  Rådet kan ikke nedlægges, men antal medlemmer kan ændres. Jvf. Retsikkerhedsloven sammensættes Handicaprådet med 3-7 medlemmer fra handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

  I Stevns består rådet af 8 medlemmer, 4 medlemmer udpeget fra Danske handicaporganisationer og 4 udpeget af Kommunalbestyrelsen (3 KB´er og centerchefen for Social og Sundhed som fast medlem).

  Rådet kan nedsættes til 6 medlemmer, og KB udpegningen kan vælges at reduceres til i alt 3, heraf skal min. 1 være kb-medlem.

  SSU

  3

  Skolernes valgbestyrelse

  Lov om folkeskolen – KB kan udpege 1 medlem og kan beslutte, at vedkommende skal være formand.

  BUL

  4

  Stevns Musikskole

  Bestyrelsen kan nedlægges – og i stedet referere direkte under AET, som de øvrige institutioner under kultur- og fritidsområdet.

  AET

  5

  Cafe Stevnen

  KB udpeger 1 medlem

  SSU

  6

  Bøgeskovens Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  7

  Foreningen Valløbåden

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  8

  Lund Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  9

  Rødvig Fiskerihavn

  KB udpeger 2 medlemmer

  PMT

  10

  Snurretoppen

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  11

  Stevns Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  12

  Vallø Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  13

  Stevns Teaterforening

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  14

  Udvikling Stevns

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  15

  Landsforeningen Martin A. Hansen

  KB udpeger 1 medlem

  AET


  16

  Ungdomsskolens bestyrelse

  Bestyrelsen er et skal, men det er ikke et krav at der skal være politisk repræsentation. jvf. Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomhed udpeges to repræsentanter fra KB


  BUL


  Af øvrige kan-udpegninger, som på grund af kontraktforpligtigelser ikke kan fravælges er; Advisory Board VISM, Kulturregion Storstrøm, Østsjællands Museum samt Stevns Erhvervsråd.


  Fra årsskiftet vil der ikke længere være udpegninger til Verdensarv Stevns og Store Heddinge Vandrerhjems bestyrelse, da disse foreninger vil være nedlagt.


  Der vil heller ikke ske udpegninger til boligbestyrelserne, da Kommunalbestyrelsen ikke skal have repræsentation i disse jvf. lov om almene boliger.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.


 • 539. Igangværende planlægning/lokalplaner - Orientering

  application/pdf icon sagsoversigt_01_09_2021_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. skema for igangværende lokalplaner og planlægning samt orienteringspunkter tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen blev taget til efterretning. Forvaltningen afholder forborgermødet om Lokalplanen for Overdrevsvej 36.  Beskrivelse af sagen

  PMT orienteres om igangværende planlægning, Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag. Af oversigten fremgår hvornår lokalplanesagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside.


  • Der er i forvaltningen igangsat et forberedende arbejde for projekt - Stevns Landsbyen på Damgårdens jorde i Rødvig. Når det forberedende arbejde er overstået vil der blive afholdt en tema-drøftelsen i Plan, Miljø & Teknik for en afklaring af den videre proces
  • Grundejerforeningsvedtægter i Nicolinelunden
  • Orientering til udvalget om for-borgermøde for Lokalplan og Kommuneplantillæg for sommerhusgrunde mellem Svalemosevej og Kystvejen afholdt mandag den 6. september
  • Kystdirektoratet har givet dispensation til opsætning af sauna indenfor strandbeskyttelseslinjen i Krohaven i Rødvig.
  • Der er indledt et samarbejdet med den teleoperatør der vandt Energistyrelsens frekvensauktion i foråret 2021, for opsætning af en telemast til dækning af området omkring Bøgeskovhavn
  • Afsætte dato for afholdelse af forborgermøde i oktober for lokalplan Overdrevsvej 36

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 540. Igangsættelse af gennemgang af Sø- og åbeskyttelseslinjer i kommunen - Orientering

  application/pdf icon bilag_2._soe_og_aabeskyttelseslinjer_i_stevns_komune_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1._foer_og_efter_reduktion_af_aabeskyttelseslinjen_i_stroeby_egede_nord_0.pdfapplication/pdf icon administrationsgrundlag_for_byggelinjer_dagsordenspunkt_0.pdfapplication/pdf icon administrationsgrundlag_for_byggelinjer_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._orienteringsbrev_til_borgere_med_ejendom_indenfor_soe_og_aabeskyttelseslinjer_i_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Teknik og Miljø er i forbindelse med en byggeansøgning i 2020 blevet opmærksom på, at sø- og åbeskyttelseslinjnen i kommunen ikke er blevet håndhævet i en længere periode (PMT orientering 13.04.2021).


  Sø- og åbeskyttelseslinjen er en bræmme på 150 meter på hver side af nogle af kommunens åer og søer, hvor der som udgangspunkt er byggeforbud. Da forbuddet ikke er blevet håndhævet i en længere periode, findes der i dag flere bygninger langs særligt Tryggevælde Å, som ikke er lovlige. Kommunen skal derfor i gang med en større gennemgang af bl.a. ådalen for at få et overblik over forholdene, som ved senere beslutning skal behandles.


  PMT bliver orienteret om igangsættelsen af gennemgangen af bygninger i sø- og åbeskyttelseslinjerne i kommunen.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. tage til orientering, at åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen er reduceret i dele af Strøby Egede Nord.
  2. tage til orientering, at forvaltningen igangsætter en gennemgang af sø- og åbeskyttelseslinjerne i kommunen.
  3. tage orienteringsbrev til Lodsejere indenfor Sø- og åbeskyttelseslinjerne til orientering.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af en byggesag er forvaltningen blevet opmærksom på, at åbeskyttelseslinjen ikke er blevet håndhævet i Stevns Kommune i en længere årrække. Byggesagen krævede bl.a. en dispensation for åbeskyttelseslinjen, hvilket kommunen kan give, hvis det ikke strider mod formålet med beskyttelseslinjen.


  Åbeskyttelseslinjen trådte i kraft i 1972 og har været gældende i kommunen siden. I 2009 vedtog det daværende udvalg i Stevns kommune et administrationsgrundlag for bygninger i åbeskyttelseslinjen. Byggesagsteamet har dog indtil nu forvaltet området som om, at åbeskyttelsen ikke har været gældende. Dette skyldes, at den tidligere praksis i Vallø kommune er blevet videreført i det nuværende Stevns Kommune. Dermed er der givet flere byggetilladelser indenfor åbeskyttelseslinjen trods byggeforbuddet i naturbeskyttelsesloven.


  Efter den ovennævnte byggesag ansøgte kommunen Miljøstyrelsen (MST) om en reduktion af åbeskyttelseslinjen for Strøby Egede Nord. En kommune kan søge om at få en åbeskyttelseslinje reduceret, hvis det sparer forvaltningen for en stor del administrativt arbejde i form af eventuelle dispensationer. Strøby Egede Nord var på ansøgningstidspunktet en veletableret bydel, hvor en håndhævelse af åbeskyttelseslinjen netop ville blive administrativt tungt.


  Den 27. januar 2021 traf MST afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen i området, så den følger første husrække ned imod åen, løbende langs husfacader og op til bagerste matrikelgrænse af første række af matrikler. Se bilag 1, for den reducerede åbeskyttelseslinje.


  Den reducerede åbeskyttelseslinje skal fremover administreres mere restriktivt.


  I forhold til den videre administration af ådalen og andre sø- og åbeskyttelseslinjerne i kommunen, lægger forvaltningen op til at sagen behandles i to trin, hvoraf trin 1 er dette dagsordenspunkt:


  Trin 1) Forvaltningen igangsætter en gennemgang af, hvor mange og hvilke bygninger, som ligger indenfor beskyttelseslinjerne. PMT orienteres om det brev, som forvaltningen vil sende til lodsejerne, inden ejendommene besigtiges.


  Trin 2) Når denne gennemgang er fortaget, forelægges resultatet af gennemgangen for udvalget, så udvalget kan træffe beslutning om det videre forløb.

  Det afklares i den forbindelse, om det gældende administrationsbilag fra 2013 skal revideres. Eventuelt revideret udkast til et administrationsgrundlag vil blive forelagt udvalget. Det nuværende administrationsgrundlag samt dagsordenspunkt fra vedtagelsen er vedlagt som bilag på sagen.


  Alle sø- og åbeskyttelseslinjerne kan ses i Bilag 2. Brevet til borgerne, der er lodsejere indenfor sø- og åbeskyttelseslinjerne, kan ses i bilag 3.  Hvad må der være indenfor åbeskyttelseslinjen?


  Formålet med åbeskyttelseslinjer er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante-og dyreliv. Der er derfor forbud mod byggeri, mm. Kommunen kan dispensere fra forbuddet, hvis det ikke strider mod beskyttelseslinjens formål.

  Efter en nyere tilføjelse til naturbeskyttelsesloven er det i dag lovligt at etablere nogle mindre forhold, uden at det kræver dispensation. Det er f.eks. mindre bygninger, anlæg og installationer i tilknytning til boligen og højst 15 m fra denne, som en terrasse etableret i niveau med og i sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre legeredskaber samt et mindre skur på op til 10 m², medmindre der allerede lovligt er opført et skur i haven. På tilsvarende måde kan der opføres et mindre drivhus på op til 10 m² i forbindelse med helårsboliger. Se iøvrigt afsnittet om retsgrundlag.


  Som det kan ses af undtagelserne ovenfor, omfatter byggeforbuddet også ret små ”byggerier”.


  Gennemgangen af beskyttelseslinjerne, vil bestå af en gennemgang og registrering af de ændringer der er fortaget på grunde indenfor beskyttelseslinjerne siden 1972. Det kan være skure, læhegn, pavillioner, huse, havedamme o.s.v.


  Retsgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens §16 (sø- og åbeskyttelseslinjen)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 541. Pesticider i boringer til almene vandværker - Orientering

  application/pdf icon bilag_1-_oversigt_pesticider_-_september_2021_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_moedereferat_dagsordenspunkt_04022020_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til PMT om pesticider i boringer til almene vandværker samt håndtering af pesticider i drikkevandet.

  Af bilaget fremgår, om der er fundet pesticider i vandværkenes boringer, og om der er overskridelse af pesticider i drikkevandet til forbrugerne, samt eventuelle tiltag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. tage orientering om pesticider i drikkevandet i Stevns Kommune til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.


  (O) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. (O) ønskede, at pesticider i drikkevandet afskaffes snarest.

  Beskrivelse af sagen

  I Stevns Kommune leveres generelt rent drikkevand, som overholder drikkevandskvalitetskravene, til forbrugerne. Der er dog flere boringer, hvor der er fundet pesticider. Bilag 1 viser en oversigt over vandværker, vandværksboringer, og om der er pesticider i drikkevandet til forbrugerne. Vandværkerne har ofte flere boringer, og hvis der er fundet pescidider i nogle af boringerne, kan problemet ofte løses ved at blande vandet med vand fra andre boringer.


  Der er ét vandværk, hvor drikkevandskvalitetskravet for pesticider ikke kan overholdes. Det drejer sig om Strøby Ladeplads Vandværk, som har fået en midlertidig dispensation på 2 år. Der er givet en orientering vedr. dette på PMT den 4. februar 2020, mødereferat vedlagt som bilag 2. Vandværket er ved at afsøge mulighederne for forskellige tiltag. Stevns Kommune er i tæt dialog med vandværket.


  Miljøstyrelsen overvåger grundvandet, og ved fund af nye relevante pesticider bliver disse løbende tilføjet drikkevandsbekendtgørelsen, og vandværkerne skal analysere for disse pesticider.

  Retsgrundlag

  Drikkevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr. 1110 af 30. maj 2021

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1110


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 542. Vurdering af boringsnære beskyttelsesområder - Orientering

  application/pdf icon bilag_1_-_notat_om_arbejdsproces_for_bnbo_opgaven_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_risikovurdering_at_boringsnaere_beskyttelsesomraader_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_moedereferat_dagsordenspunt_110502021_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til PMT om forvaltningens vurdering af, hvilke BNBO´er (boringsnære beskyttelsesområder) hvor der skal ske en indsats for beskyttelse af drikkevandet.

  Parterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har pålagt kommunerne at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grundvandet omkring almene vandforsyningsboringer. Aftalen betyder, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal gennemgå alle Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) og vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser. Herefter skal vandværkerne og lodsejerne forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift.

  PMT er tidligere orienteret om opgaven den 11. maj 2021, hvor processen for arbejdet med BNBO blev præsenteret, se Bilag 3. En del af processen er en risikovurdering af alle BNBO´er, som dette dagsordenspunkt omhandler.

  Risikovurderingen præsenteres for vandværker og landbrugsorganisationer den 16. september 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. tage orientering om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.


  (O) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. (o) ønskede, at BNBO bliver udvidet betragteligt.


  Beskrivelse af sagen

  Rundt om alle indvindingsboringer er der en 25 meter beskyttelseszone. Denne zone er muligvis ikke tilstrækkelig, og derfor har Staten udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle boringer til almen vandforsyning. Indenfor BNBO er der en øget risiko for en forurening af grundvandet, selv ved regelret brug af godkendte pesticider og specielt ved uheld.

  Alle kommuner skal, inden udgangen af 2022, gennemgå BNBO med henblik på at vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

  Vi har anvendt et notat om arbejdsproces, som kommunerne i Region Sjælland i fællesskab har udarbejdet til at foretage vurderingen af BNBO´erne. Se bilag 1.

  Staten har beregnet BNBO for 45 boringer fordelt på 19 vandværker i Stevns Kommune. Ved gennemgang af riskovureringen er 39 BNBO’er udpeget til at have behov for grundvandsbeskyttende indsatser. Endvidere er 6 BNBO’er udpeget til ikke at have behov for grundvandsbeskyttende indsatser. For 2 boringer mangler der at blive beregnet BNBO. De konkrete vurderinger fremgår af bilag 2.

  Vurderingerne af behov for indsatser skal ses som et dynamisk værktøj. Dels fordi de input den bygger på er dynamiske (fx fund af pesticider i boringen), og dels fordi størrelsen af BNBO’erne er dynamiske (fx øges indvindingen fra boringen bliver BNBO’et større, tages boringen ud af drift bortfalder BNBO’et). Eventuelle økologiske arealer er medtaget, da aftaler som er indgået kan opsiges og dermed ikke nødvendigvis er en langvarig beskyttelse af BNBO.

  Stevns Kommune vil bistå med opgaven omkring mulighederne for indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri drift indenfor BNBO mellem vandværker og lodsejere. Vi lægger op til at vandværker og lodsejere påtager sig hovedansvaret for opgaven med forhandling. Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil kommunen meddele påbud/forbud.

  Risikovurderingen præsenteres for vandværker og landbrugsorganisationer den 16. september 2021.
  Retsgrundlag

  Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil kommunen meddele påbud/forbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, jf. lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1218

  Bekendtgørelse nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1476

  Miljøstyrelsens vejledning nr. 45 af juni 2020 om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/vejledning-om-boringsnaere-beskyttelsesomraader-bnbo/

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifter på 250.000 kr. til øget konsulenthjælp finansieres af anlæg indvindingstilladelser, indsatsplan og BNBO i 2021.

  Der er i budget 2021 bevilliget 175.000 kr. til anlæg indvindingstilladelser, indsatsplan og BNBO, derudover er der overførte midler på 140.000 kr. fra tidligere år.

  Der er indarbejdet et anlægsforslag til Budget 2022 på 250.000 kr. til Indvindingstilladelser, indsatsplan og BNBO i 2022.

 • 543. Høring af udkast til nyt administrationsgrundlag for badebroer - Beslutning

  application/pdf icon retningslinjer_for_badebroer_i_stevns_kommune_vedtaget_2009_0.pdfapplication/pdf icon adminstrationsgrundlag_for_badebroer_udkast_0.pdf

  Resume

  Sagen forlægges for PMT for at drøfte et nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer i Stevns Kommune samt for beslutning om at sende administrationsgrundlaget i høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. drøfte udkast til administrationsgrundlag for bade- og bådebroer i Stevns Kommune
  2. beslutte at udkast til administrationsgrundlag sendes i 6 ugers høring

  Beslutning

  1) Drøftet

  2) Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Kommunes nuværende retningslinjer for badebroer blev godkendt i 2009 (se bilag). Forvaltningen vurderer, at der er behov for et nyt administrationsgrundlag (se bilag), som kan give en mere ensartet sagsbehandling af ansøgninger om bade- og bådebroer, samt i sager om håndhævelse af bade- og bådebroer.


  Formålet er overordnet set at sikre en afvejning af rekreative, landskabelige og naturbeskyttelsesmæssige hensyn, herunder adgangsforhold og kystlandskabet.


  Forvaltningens lægger op til følgende:

  • Fremme større fælles badebroer på udpegede badestrande, på særlige turistdestinationer og for grundejerforeninger med en fælles kystgrund
  • Bibeholde lovligt opførte badebroer - og give mulighed for, at de efter tilladelse kan ændres til lidt større og mere tidssvarrene badebroer.
  • Begrænse mulighederne for små/private badebroer, hvor der i forvejen er adgang til fælles badebroer (forebygge at kysten bliver en "sildebenskyst")
  • Sikre, at badebroer ikke hindrer passagen langs kysten.
  • Understrege, at det det er lovligt at gå i vandet/bade fra alle badebroer i Stevns Kommune (det er dog ikke lovligt at fiske eller i øvrigt gøre ophold på en privat badebro, uden aftale med ejeren).


  Administrationsgrundlaget inddeler kysten i tre zoner mht. de små/private badebroer: Forbudszone, betinget zone og tilladelseszone (rød, gul og grøn zone). Se vedlagte.


  I forhold til det gamle administrationsgrundlag, så er det nye administrationsgrundlag mere lempeligt i grøn zone og mere restriktivt i rød zone mht. de små/private badebroer. I forhold til de større/fælles badebroer er det nye administrationsgrundlag mere lempeligt.


  På mødet fremlægges eksempler på badebroer, zoneinddelingen for de små/private badebroer og eksempler på hvad administrationsgrundlaget vil betyde i praksis.


  Forvaltningen foreslår, at administrationsgrundlaget offentliggøres og sendes i høring hos grundejerforeninger, myndigheder (Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen) og klageberettigede foreninger (Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, EjendomDanmark og Fritidshusejernes Landsforening). Efter høringen vil administrationsgrundlaget blive rettet til og forelagt til godkendelse sammen med de indkomne høringssvar.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om bade- og bådebroer, BEK nr 232 af 12/03/2007, udstedt med hjemmel i kystbeskyttelsesloven.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 544. 'Stevns skaber liv' - Orientering

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_skaber_liv_-_biodiversitetsprojekt_i_stevns_kommune_-_orientering_behandlet_paa_moedet_13._april_2021_kl._1500_teamsmoedelok_0.pdf

  Resume

  Status på projektet 'Stevns skaber liv'. Igangsættelse af projektet er politisk behandlet og besluttet på PMT møde 13. april 2021. Se vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. tage orientering til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Projektet 'Stevns skaber liv' blev lanceret i foråret 2021 og er blevet taget rigtig godt imod at Stevns' borgere.

  Arrangementer:
  Der er indtil videre afholdt 5 borgerhenvendte arrangementer i foråret og sommeren med sammenlagt over 130 tilmeldte. Deltagerne har udvist stor begejstring og interesse, og kommunens repræsentanter har ved hvert arrangement været godt beskæftiget med at tale med deltagerne og borgerne. Forvaltningen forventer at lave tilsvarende arrangementer forår/sommer 2022.


  Danmarks VILDESTE Kommune:
  Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE Kommune, og Stevns Kommunes deltagelse har bl.a. resulteret i, at Miljøminister Lea Wermelin d. 16. august besøgte Stevns ved Tryggevælde Ådal nær Strøby. Borgmester Anette Mortensen, Udvalgsformand Flemming Petersen, m.fl. deltog ved mødet, hvor Stevns Kommunes forskellige naturinitiativer blev præsenteret for Miljøministeren.


  Skilte:
  Et samarbejde med Stjerneholdet omkring samling og udbringning af skilte til alle borger, som har tilmeldt sig projektet, har resulteret i at der i skrivende stund figurerer ca. 150 'Stevns skaber liv' skilte i stevnske forhaver. Stjerneholdet og Vandrehjemmet fortsætter uddeling af skilte til tilmeldte borgere og deres haver. Borgere kan fremover henvende sig ved vandrehjemmet og modtage et forhaveskilt.

  Institutioner og virksomheder har mulighed for at rekvirere en stor version af 'forhaveskiltet' samlet på en rafte ved at kontakte projektet.

  20 infoskilte er ved at blive sat op rundt omkring på primært kommunens arealer.


  Stevns Kommunes grønne arealer:

  Foreløbig er drift af 16% af kommunens grønne arealer omlagt til biodiversitetsfremme. Projektet samarbejder med Materielgården om at hæve procenttallet i de kommende år. Forvaltningen tilretter løbende driften i tæt dialog med nærmeste naboer til arealerne samt brugerne.


  Vejrabatter:
  Efterårets rabatklipning er igang. Materielgården vil i år lave et forsøg fra linjen: Stevns landevej, Frøslevvej og Tommestrupvej og syd på, hvor de ændrer på slåningen af rabatkanter. Forsøget går ud på at slå rabatterne i det første skår mod vejen ved dette efterårs klipning og i fuld bredde ved kommende forårs klipning. Det er Materielgårdens erfaring, at rabatter, som er klippet i foråret, kvitterer med at blomstre mere, og rabatterne bliver mere frodige, når det lange græs bliver klippet. Ved kun at klippe det første skår mod vejen om efteråret bliver den øvrige del af rabatten reserveret til ”insekthotel” hen over vinteren. Der vil med denne ændring ikke blive ændret på antal m2 der bliver klippet, det er kun tidspunktet, der bliver ændret på.


  Partnerskaber:

  Partnerprogrammet i Verdensarv Stevns har afholdt workshops for deres partnere og gjort deltagerne til 'Vilde Partnere', som følger principperne for Stevns skaber liv.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Projektet 'Stevns skaber liv' finansieres af Naturpuljen, og projektets økonomi holder sig inden for rammerne af de politisk besluttede budgetter.

 • 545. Pilotnaturpark ved Tryggevælde Ådal - Beslutning

  application/pdf icon dagsordenspunkt_tryggevaelde_aadal_-_naturpark_behandlet_paa_moedet_29._september_2020_kl._1500_stevns_naturcenterteams_i_plan_miljoe_og_teknik_0.pdfapplication/pdf icon naturpark_forslag_0.pdf

  Resume

  Ansøgning om Pilotnaturpark ved Tryggevælde Ådal færdiggjort og indsendt til Danske Naturparker og Friluftsrådet d. 1. oktober 2021.

  PMT traf den 29. september 2020 beslutning om at igangsætte etableringen af en naturpark i Tryggevælde Å (referat vedlagt som bilag på sagen)

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. der 1. oktober 2021 indsendes ansøgning til Danske Naturparker og Friluftsrådet om at blive Pilotnaturpark ved Tryggevælde Ådal.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af dialog med Danske Naturparker og Friluftsrådet lyder opfordringen, at Stevns Kommune er parate til at ansøge om at blive Pilotnaturpark ved førstkommende deadline for ansøgning d. 1. oktober 2021.


  Ansøgningen om at blive Pilotnaturpark er under udarbejdelse og tager planmæssigt udgangspunkt i det sammenhængende naturområde i Tryggevælde Ådal (bilag vedhæftet) og dertilhørende beskyttede naturtyper (NATURA2000).

  I ansøgningen er det tilstrækkeligt blot at angive intentionen om, hvor den geografiske afgrænsning sandsynligvis vil være.

  En Pilotnaturpark er således en ramme for at arbejde hen mod en egentlig naturpark med en besluttet geografisk afgrænsning.

  Vedhæftede bud på en geografisk afgrænsning er et arbejdsdokument udarbejdet til ansøgningen om at blive Pilotnaturpark.


  Grundet Corona har det været svært at få holdt møder med lodsejere, foreninger og andre interessenter. Der er henover sommeren 2021 afholdt møder med lodsejere og borgerforeninger, som har givet deres positive tilkendegivelse.

  Selve naturparkkonceptet omfavner 100% frivillighed og samarbejde, og der følger ingen forpligtelser eller krav med at være lodsejer i en pilotnaturpark eller naturpark. Man kan til enhver tid træde ind og ud af en pilotnaturpark eller naturpark, og deltagelse i projekter og initiativer sker udelukkende på baggrund af lodsejers accept, velvilje og aftaler med pilotnaturparken eller naturparken.

  Forvaltningen afgrænser i ansøgningen de områder, der allerede er natur og i udgangspunktet ikke er dyrkede arealer.


  Ansøgningen om at blive Pilotnaturpark vil resultere i et præstadie til at blive Naturpark, og skal således betragtes som en afprøvning af naturparkkonceptet.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Årlig kontingent til Danske Naturparker pålydende kr. 25.000, som bliver betalt af Naturpuljen i 2021. Afledt drift af etablering af pilotnaturparken vil blive medtaget i budget 2023 (eller 2023/2024).

 • 546. Diverse orienteringer - PMT den 21. september 2021 (Lukket)

 • 547. Underskriftsark (Lukket)