Referat

 • 520. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 17. august 2021.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B).


  Godkendt.

 • 521. Budgetforslag 2022 for PMT - Godkendelse

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2022_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon pmt_-_indarbejdede_aendringer_-_drift_b2022_v2_med_beslutning.pdfapplication/pdf icon pmt_-_lov_og_cirkulaereaendring_-_b2022_v2_med_beslutning.pdfapplication/pdf icon pmt_-_ud_over_vedtaget_service_b2022_v2_0.pdfapplication/pdf icon pmt_-_balancekatalog_b2022_v2_0.pdfapplication/pdf icon pmt_-_takster_2022_og_mellemvaerende_-_renovation_0.pdfapplication/pdf icon udsatteraadets_hoeringssvar_til_budget_2022_0.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_til_budget_2022_0.pdf

  Resume

  PMT behandler budgetforslag 2022-2025 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2022, version 2 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. behandle budgetforslag til budget 2022, herunder takster på det brugerfinansierede område
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B).

  1. Behandlet

  2. Anbefalet.

  Beskrivelse af sagen

  Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025 på egne politikområder.


  På møderne i august behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2022, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.


  Modtagne høringssvar er vedhæftet som bilag til sagen.


  Ændringer til budget 2022

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2022, version 2:

  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau


  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Balanceforslag
  • Anlægsønsker


  Budgetforslag 2022 på PMT's område


  På PMT's områder er der i 2022 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2022:


  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 0,322 mio. kr. (0,585 mio. kr. mindre i forhold til version 1)
  • Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: 0,043 mio. kr. (Ingen ændringer i forhold til version 1)
  • Det brugerfinansierede område (renovation):-0,203 mio. kr. (0,203 mio. kr. mere i indtægter i forhold til version 1)


  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:


  • Lov- og cirkulære ændringer: 0,060 mio. kr. (0,060 mio. kr. mere i forhold til version 1)
  • Udover vedtaget service: 0,150 mio. kr. (Ingen ænderinger i forhold til version 1)
  • Balanceforslag: 0,806 mio. kr. (Ingen ændringer i forhold til version 1)
  • Anlægsudgifter: 38,7 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1 i budgetår 2022)
  • Anlægsindtægter: 0 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)
  • Anlægsudgifter på det brugerfinansierede område: 5,1 mio. kr. (5,1 mio. kr. mere i forhold til version 1)


  Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.


  Takster/mellemværende for de enkelte ordninger på det brugerfinansierede område fremgår af bilag.


  Anlægsforslag samt oversigt kan ses i sagen ”diverse orienteringer”


  Den videre budgetproces

  Budget 2022 1. behandles i ØU den 24. august og i KB den 2. september.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 28. september og i KB den 5. oktober.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2022 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2022.

 • 522. Status på etablering af ny Rødvig Station - Orientering

  application/pdf icon bilag_2._juridisk_bindende_aftale_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1._regionsraadets_sagsfremtilling_den_7._juni_2021_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4._status_-_projektering_af_ny_roedvig_station_0.pdf

  Resume

  Et flertal i Folketinget har indgået en infrastrukturaftale, hvor der er et statsligt bidrag på i alt 700 mio. kr. i 2022-2025 til regionerne til investeringer i privatbanerne og i juni 2021 har Regionsrådet besluttet at igangsætte fase III, udbud- og anlægsfasen af Østbanens skinnerenovering. Derfor skal den nye Rødvig Station stå færdig i tredje kvartal af 2022 og Stevns Kommune skal i den forbindelse finansiere sin del af stationen. Denne sagsfremstilling giver en status på sagens udvikling, de økonomiske elementer samt status på projektering af Rødvig Station.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU via direktionen og PMT, at

  1. sagen tages til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 9. august 2021, pkt. 7:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B).

  Anbefalet af et flertal af (V), (N) og (A).


  (O) kan ikke godkende de store kommunale udgifter for at flytte Rødvig station. Der bør være bustransport til St. Heddinge.

  Beskrivelse af sagen

  December 2019 blev det nødvendigt med hastighedsnedsættelse på Østbanen for at forlænge skinnernes levetid og i størst muligt omfang minimere egentlige driftstop. Det er Region Sjælland, der har ansvaret for finansiering af skinnerenoveringen, men Region Sjælland anså på det tidspunkt ikke at have de fornødne økonomiske rammer til at dække udgiften til sporrenoveringen på ca. 600 mio. kr.

  Tidsplan for skinnerenovering af Østbanen

  Den oprindelige tidsplan for Østbanens skinnerenovering er udarbejdet med sigte på, at renoveringen er gennemført i tredje kvartal af 2022. Der er imidlertid risiko for egentlige nedbrud til trods for, at farten er sænket på Østbanen. I det lys blev tidsplanen ikke udsat selvom, at finansieringen endnu udestod.

  I perioden igangsatte Region Sjælland i stedet en række tiltag i 2019 og 2020 for at øge sandsynligheden for at overholde den oprindelige tidsplan. Det var blandt andet i form af skinnerenoveringens fase I (Programfase) og fase II (Projektering).

  Derudover har Regionen arbejdet med at få Folketinget eller Regeringen til at bevillige nye midler til renoveringen af Østbanen. Ligeledes har Stevns Kommune arbejdet og støttet op om vigtigheden af, at der findes en løsning på finansieringen mellem Region Sjælland og folketingets partier.

  Eksempelvis afholdt Folketinget den 20. april 2021 en forespørgselsdebat om lokalbanernes økonomi, hvor Stevns Kommune også deltog. Folketinget besluttede efterfølgende den 22. april 2021 et beslutningsforslag, hvor det konstateres, at regeringen i forbindelse med infrastrukturforhandlingerne vil fremlægge et oplæg til mulig prioritering af skinnenettet til Østbanen og andre lokalbaner i Danmark.

  Et enigt Regionsråd har den 7. juni 2021 besluttet at igangsætte fase III, som indeholder selve udbuds- og anlægsfasen og den 28. juni 2021 har et flertal i Folketinget indgået en infrastrukturaftale. Af infrastrukturaftalen fremgår det, at der er afsat et ’statsligt bidrag på i alt 700 mio. kr. i 2022-2025 til regionerne til investeringer i privatbanerne’ og Regionsrådsformanden i Region Sjælland har udtalt, ’at der nu er kommet de midler, der skal til for at få renoveret sporene på Østbanen’. Se evt. bilag 1: Regionsrådets sagsfremstilling den 7. juni 2021.

  Stevns Kommunes økonomiske forpligtigelse til den nye Rødvig Station

  November 2020 indgik Region Sjælland, Regions Tog A/S og Stevns Kommune den juridisk bindende aftale om de vilkår, som parterne var enige om at etablere en ny Rødvig Station nord for Vemmetoftevej på – herunder fordeling af anlægsudgifterne. Se eventuelt bilag 2: Juridisk bindende aftale.

  Med den seneste udvikling i sagen før sommer bliver skinnerenoveringen nu gennemført og den nye Rødvig Station etableret. Således aktiveres den juridisk bindende aftale og i det lys vil den nye Rødvig Station stå færdig i tredje kvartal af 2022.

  Af aftalen fremgår anlægsoverslaget på den nye Rødvig Station på i alt 30,4 mio. kr. På grund af synergieffekten ved at etablere den nye station samtidig med skinnerenoveringen, kan der på forhånd fratrækkes 7,75 mio. kr. fra anlægsoverslaget, hvilket er gjort til et fast beløb i aftalen. Af anlægssummen på nu 22,65 mio. kr. har Region Sjælland og Stevns Kommune forpligtet sig til at finansiere halvdelen hver. Anlægssummen er inkl. de lovpligtige 30 pct. i usikkehedstillæg samt Lokal Togs A/S bidrag, der udgør nettoværdien ved salg af den gamle Stationsbygning.

  Skulle udbuddet alligevel overstige anlægssummen på 30,4 mio. kr. for den nye Rødvig Station, skal sagen forelægges Stevns Kommune og Region Sjælland til fornyet beslutning.

  I den juridisk bindende aftale indgår også økonomiske potentialer og risici, som kan rykke ved Stevns Kommunes forpligtigelse på op til 11,33 mio. Derudover er der en række afledte udgiftsposter for Stevns Kommune, som ligger udover selve anlægget af en ny Rødvig Station og som derfor kun aktualiseres såfremt Kommunalbestyrelsen træffer særskilt beslutning herom.

  I bilag 3: Lukket. Økonomisk overblik – Ny Rødvig Station er der på det foreliggende grundlag opstillet en nærmere statusbeskrivelse af de økonomiske delelementer, der vedrører Stevns Kommune. Bemærk at bilag 3 er lukket derfor ligger under dagsordenspunktet Diverse orienteringer.

  Projektering af Rødvig Station

  Det er Lokal Tog A/S og bygherrerådgiver, der står for projektering og gennemførelse af såvel skinnerenovering samt etablering af den nye Rødvig Station. Siden Regionsrådet den 24. juni 2020 besluttede at igangsatte sporrenoveringens anden fase, projekteringsfasen, har Stevns Kommune haft et tæt samarbejde med parterne for at finde frem til den konkrete projektering af Rødvig Station og ankomstområde. Samarbejdet har vedrørt en lang række konkrete problematikker, som skal håndteres i forbindelse med placering af stationen ved Vemmetoftevej.

  Se bilag 4: Status - Projektering af Ny Rødvig Station for en nærmere statusbeskrivelse af projekteringsfasen.

  Bilag

  Bemærk at bilag 3 er lukket og derfor ligger under dagsordenspunktet Diverse orienteringer. • 523. Status rekreative stier - Orientering

  application/pdf icon skilt_kold_krig_0.pdfapplication/pdf icon rovfugleplanche_mandehoved_200cm_1sept_20.pdf_0.pdfapplication/pdf icon 2_fugleplancher_mandehoved_100cm_7sept_20.pdf_0.pdfapplication/pdf icon plancher_kulturhistorie_0.pdfapplication/pdf icon folder_tryggevaelde_inderside_28maj_20.pdf_0.pdf

  Resume

  Forvaltningen giver en status på etablering af rekreative stier og formidlingstiltag siden efteråret 2020.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Rekreative stier
  Tryggevældestien: I december 2020 kunne 1. etape af Tryggevældestien indvies. 1. etape strækker sig fra Stolpehuse til Valløby og er blevet taget vel imod. Der arbejdes for at stien forlænges mod nord og syd de kommende år således, at Strøby Egede forbindes med Hårlev via en rekreativ sti langs Tryggevælde å. Arbejdet vil fortsat foregår i tæt samarbejde med en frivillig stigruppe. I forbindelse med etableringen af stien er der opsat skiltning, herunder kortborde med oversigt over området ved udvalgte indfaldssteder.

  Kløverstier: Der arbejdes videre med etablering af nye kløverstier fra St. Heddinge, som vil være den 3. by i kommunen med kløverstier (Rødvig og Hårlev er ligeledes kløverstibyer). Den lange rute vil kunne forbinde St. Heddinge med trampestien. Ruterne er skitserede og en del interessepunkter beskrevne. Interessepunkterne vil ikke linke op til Endomo som hidtil, da Endomondo lukkede ved årsskiftet. I stedet bliver der tale om en database i kommunens eget system. Herefter følger den praktiske del med skiltning samt med etablering af sti, de steder, hvor stien ikke går langs vej eller allerede anlagte stier.

  Stevns Klint Trampesti: I løbet af efteråret vil arbejdet begynde med at lægge stien om på den nordligere del af forløbet. I dag følger trampestien det alm. vejnet fra Stevns Naturcenter til Bøgeskoven, men i flg. fredningen skal forløbet ændres mod nord.

  Formidling

  Flagbanken: I efteråret 2020 blev der opsat nye formidlingstavler om Den Kolde Krig på Flagbanken. Østsjællnads Museum udarbejdede indholdet, som blev trykt på plancher i det nye design for Stevns Klint. Der blev ligeledes sat formindlingsplancher op i fugle-/observationstårn på Flagbanken, der viser hvilke fugle, man kan observere trække hen over klinten.

  Tryggevælde: I et af de to fugletårne i Tryggevælde er der ligeledes sat formidlingsplaceher op. Plancherne her formidler kulturlandskabet og de arkæologiske fund, der er gjort i området samt de levende hegn. For to år siden, hvor der etableredes en gangbro ud til det andet fugletårn, opsattes samtidigt formidlingsplancher om fuglelivet i å-dalen. Denne formidling er siden blevet suppeleret med en folder.

  Arbejdet i Tryggevælde indgår som en del af naturparkplanen for å-dalen.

  Der er i alle fugletårne/observationstårne opsat væghængte klapstole til stor glæde for mange brugere allerede. Klapstolene er valgt for at kunne spare på pladsen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Er indeholdt i driftsbudgettet.

 • 524. Hundeskov Strøby Egede permanent ordning - Beslutning

  application/pdf icon kommentarer_evalusering_hundeskov_0.pdf

  Resume

  PMT vedtog i marts 2019 en forsøgsordning med åbning af en hundeskov på et kommunalt område i Strøby Egede. PMT skal nu beslutte om ordningen skal gøres permanent.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. beslutte om forsøgsordningen med hundeskoven i Strøby Egede gøres permanent.

  Beslutning

  Udvalget besluttede, at hundeskoven gøres permanent.

  Beskrivelse af sagen

  Den 12. marts 2019 besluttede PMT at støtte et borgerønske om etablering af et indhegnet område ved Solgårdsparken til luftning af løse hunde. Dette førte til afholdelse af et møde mellem en gruppe lokale hundejere og forvaltningen. Forvaltningen arbejdede videre med forslaget sammen med kontaktperson for hundegruppen og i september 2019 kunne hundeskoven indvies.

  Idet der er tale om en forsøgsordning, skal der træffes beslutning om eventuelt at gøre ordningen permanent.

  Forvaltningen har sendt et brev ud til de omboede for at få feedback i evalueringsprocessen (se bilag). Af de indsendte kommentarer kan man læse, at nogle naboer oplever gener fra aktiviteter forbundet med brug af hundeskoven, andre dog ikke. Der er flere tilbagemeldinger, der tyder på fortsatte udfordringer med parkeringspladserne, idet mange besøgende gerne vil parkere nær hundeskoven i stedet for på Solgårdsparkens parkeringsplads, som ordensskiltene henviser til. Forvaltningen har i forsøgsperioden og tidligere modtaget henvendelser om parkeringsforholdene, som det hidtil ikke har været muligt at løse ud over at henvise til de nærtliggende p-pladser i Solgårdsparken.


  I fald PMT beslutter at ordningen gøres permanent, udestår der en afklaring af forholdene for parkering. Forvaltningnen vil arbejde videre for en god løsning af problematikken.

  Omkring hundeskoven løber en sti, der gør det muligt at gå en rundtur i området uden at gå ind i hundeskoven. Fordele og ulemper afvejes for at afklare, om stien ligeledes skal gøres permanent. Eventuelle gener som følge af stiens placering vil i den forbindelse blive undersøgt.

  Fakta om hundeskoven

  • Indviet i september 2019
  • Omfatter et ca. 6000 m2 stort areal indhegnet af vildthegn. Ingang foregår via klaplåger to steder
  • Kommunens "vilde" hundeskov med krat, træer, højt græs samt sumpet terræn i vinterhalvåret
  • Ordensskilt udenfor hundeskoven guider brugere til korrekt og hensynsfuld adfærd
  • Skraldespand udenfor hegnet med god plads til hundeposer. Skraldespand tømmes af Materielgården.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Er indeholdt i driftsbudgettet.

 • 525. Fredning Stevns Klint Taksationskommission - Orientering

  application/pdf icon hoeringssvar_miljoe-_og_foedevareklagenaevn_18-12-20_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_miljoe-_og_foedevareklagenaevn_03-11-20_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med behandling af de indkomne klager over erstatningssummen, vil Taksationskommissionen foretage en besigtigelse den 7. oktober. Eventuelle indsigelser mod klagerne skal være Taksationskommissionen i hænde senest den 27. august.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  I forlængelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse om fredningen af Stevns Klint tidligere i år, har lodsejerne haft mulighed for at klage over erstatningssummen til Taksationskommissionen, der kommer på besigtigelse den 7. oktober. Stevns Kommune har mulighed for at indsende kommentarer til klagerne inden den 27. august.

  Kommunen vil orientere Taksationskommissionen om, at kommunen ikke har kommentarer i forhold til klagerne jf. tidligere indsendte udtalelser (3/11 og 18/12 2020) i forbindelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets påtænkte afgørelse.

  Retsgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens §45.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Idet Stevns Kommune kun skal betale 10% af erstatningssummen vil eventuelle justeringer af de individuelle erstatningssummer formodes indeholdt af anlægsmidlerne.

 • 526. Lokalplan for sommerhusområde ved Bastkær i Rødvig/Anmodning - Beslutning

  application/pdf icon ansoegning_0.pdfapplication/pdf icon startskema_0.pdfapplication/pdf icon praesention_af_scanlux_0.pdfapplication/pdf icon fordele_ved_udstykning_og_nye_sommerhuse_i_roedvig_0.pdfapplication/pdf icon udstykningsplan_1.pdfapplication/pdf icon illustrationsskitse_0.pdfapplication/pdf icon baeredygtighed_i_aqua-huse_0.pdfapplication/pdf icon el_-_og_vandforbrug_0.pdfapplication/pdf icon billeder_af_aqua_huse_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Teknikudvalget skal beslutte, om der skal udarbejdes lokalplan for et sommerhusområde ved Bastkær i Rødvig. Området ligger syd for Højstrupvej 5 og langs Havnelev Enghave. Plan, Miljø og Teknikudvalget udsatte på deres møde d. 11. maj 2021 sagen og Udvalget besigtigede d. 20. maj området. Scanlux A/S og ejer af området deltog i den forbindelse. Scanlux A/S har efterfølgende fremsendt forslag til udstykningsplan, illustrationsplan, motivation, oversigt over el- og varmeforbrug samt beskrivelse af bæredygtighed.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. anmodningen om udarbejdelse af lokalplan for etablering af et sommerhusområde ved Bastkær godkendes, under forudsætning af, at der udarbejdes plangrundlag for ansøgers egen regning og risiko,
  2. der arbejdes videre med udstykningsforslaget, herunder parkeringsforhold, beplantning og vejudlæg,
  3. der fastsættes en dato for formøde om lokalplanen.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 11. maj 2021, pkt. 494:

  Sagen blev udsat.

  Beslutning

  1. Godkendt under den forudsætning, at der i det videre arbejde med lokalplanen stilles krav om, at sommerhusene højest kan være på 150 m2.
  2. Godkendt, idet udvalget ønsker at dele af beplantningen er fælles randbeplantning.

  Beskrivelse af sagen

  Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om at udarbejde en lokalplan, som gør det muligt at etablere et sommerhusområde på matr. nr. 16bd og en del af matr. nr. 16a Havnelev Bt, Havnelev. Området ligger syd for Højstrupvej 5 og langs Havnelev Enghave i Rødvig.

  Ansøgningen

  Scanlux Byggefirma A/S søger om at der udarbejdes lokalplan for et sommerhusområde ved Bastkær i Rødvig. Området er på ca. 46.000 m2. Scanlux Byggefirma A/S ønsker at udstykke med minimum 22 og maksimalt 25 fritidsgrunde, hvor der opføres familievenlige sommerhuse i forskellige størrelser. Grundstørrelserne vil være mellem 1200 kvm og 2000 kvm.

  Husene vil primært være af Aqua typen med flere værelser og swimmingpool, som kan rumme familier i flere generationer. Foruden husejerens egen brug af sommerhusene, vil hovedpartren af husene blive tilmeldt udlejning via bureau, således at området kan tilføres liv og aktivitet i de perioder, hvor husejere ikke anvender sommerhusene. De af Scanluxs huse, som udlejes via det bureau de benytter, vil ikke kunne udlejes til ungdomsgrupper. Dette reguleres gennem udlejningsbetingelserne og følges op af besøg på stedet af servicekonsulenter.

  Sommerhusene ønskes opført i træ, med tagdækning af betontagsten, og mulighed for brug af plasticvinduer i huse med swimmingpool. Opvarmning vil om muligt ske med støjsvage og energieffektive luft til vand varmepumper.

  Scanlux ønsker at etablere et børnevenligt sommerhusområde, med legeaktiviteter i haverne, og mulighed for at etablere skelbeplantning med egnsbestemte planter, således at området hurtigst muligt kan indgå som en naturlig del af det tilgrænsende sommerhusområde.

  Idet der træffes skrånende terræn på området, ønskes der mulighed for terrænregulering +/- 0,5 m.

  Veje i området ønskes udført som grusbelagte, og parkering ønskes ved de enkelte sommerhuse.

  Forslag til udstykningsplan

  Der udstykkes 23 grunde på mellem 1200 – 2000 m2.

  På den østlige side af Højstrupvej, op mod det eksisterende sommerhusområde, udstykkes 9 mindre grunde. De fleste med en grundstørrelse på mellem1200 m2 og 1400 m2. Med en bebyggelsesprocent på 15 vil der kunne opføres sommerhuse på mellem 180-210 m2. De enkelte sommerhusene vil ved en maks. udnyttelse af grunden kunne rumme fra ca. 12 – 15 personer. Der vejadgang fra Højstrupvej.

  På den vestlige side af Højstrupvej, langs Stevns Camping, udstykkes der 14 større grunde. De fleste er omkring 1500 – 1800 m2., samt en enkelt på 2000 m2 og en på 1200 m2. Med en bebyggelsesprocent på 15 kan der opføres sommerhuse på mellem 225 – 270 m2 samt et enkelt hus på 300 m2. De enkelte sommerhuse vil ved en maksimal udnyttelse af grunden kunne rumme mellem ca. 16 – 20 personer. Et enkelt op til ca. 25 personer. Der er vejadgang fra Havnelev Enghave.

  Grundstørrelse

  Husstørrelse ved B% på 15

  Antal personer

  1200 m2

  180 m2

  Ca. 12

  1400 m2

  210 m2

  Ca. 15

  1700 m2

  255 m2

  Ca. 18

  2000 m2

  300 m2

  Ca. 25

  Skema: Sammenhæng mellem grundstørrelse, husstørrelse og antal personer

  Plangrundlag

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens Rammeområde 4S4 Bastkær, som udlægger området til sommerhusområde. Der må højst udstykkes 25 sommerhusgrunde. Sommerhuse kan opføres i 1 etage med en højde på maks. 7 meter. Bebyggelsesprocenten er 15. Delområdet ved Rødvig camping skal afskærmes mod kysten af et plantebælte. Det ansøgte er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Lokalplanområdet ligger i landzone og overgår ved vedtagelse af lokalplanen til sommerhusområde.

  Området er omfattet af område M7.12 i Stevns Kommunes spildevandsplan. Området kan tilsluttes offentlig spildevandskloak. Regnvand/overfladevand skal håndteres via privat foranstaltning på egen grund.

  Teknik og Miljøs vurdering

  Teknik og Miljø vurderer, at der skal arbejdes videre med udstykningsforslaget, blandt andet for at sikre at området fremstår grønt og åbent. Sammenhængene med de eksisterende områder bør vurderes og indtænkes. De større huse og udlejning til flere familier/personer ad gangen, skaber behov for et større antal p-pladser på den enkelte grund. Der bør derfor arbejdes med parkeringsløsninger, der ikke virker dominerende i området og sikrer, at området har en lav befæstelsesgrad. Der bør etableres en afskærmende beplantning omkring området mod det åbne land og de andre sommerhusområder samt evt. en bærende beplantning indenfor området, som sikrer at området fremstår grønt. For at sikre en ensartet pleje og udvikling af beplantningen bør den etableres på arealer som er udlagt til fællesarealer, og som grundejerforeningen er ansvarlig for. De enkelte samlede vejudlæg bør have en større bredde end 6 meter og vendepladser skal dimensioneres til renovationsvogne. Ovenstående vil medføre, at de foreslåede grundstørrelser vil blive tilsvarende mindre.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 527. Lokalplan og Kommuneplantillæg for sommerhusgrunde mellem Svalemosevej og Kystvejen/Anmodning – Beslutning

  application/pdf icon kortbilag_1_til_dagsordenspkt_0.pdfapplication/pdf icon udstykningsplan_2.pdfapplication/pdf icon projektbeskrivelse_v2_d21-370587_0.3_0.pdfapplication/pdf icon 2021.08.05_startskema_stroeby_havn_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik skal beslutte om der skal udarbejdes plangrundlag som muliggør udstykning til sommerhusgrunde på ejendommene beliggende Svalemosevej 19, Kystvejen 270 og Kystvejen 274 Strøby.


  Økonomiudvalget besluttede på dets møde den 20. april 2021, at igangsætte en proces for ændring af den nuværende lokalplan, for at muliggøre udstykning og salg af 9 sommerhusgrunde.


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommene beliggende Svalemosevej 19, Kystvejen 270 og Kystvejen 274 Strøby til sommerhus
  2. der fastsættes en dato for et formøde forud forud for udarbejdelsen af lokalplanen


  Beslutning

  1. Godkendt.

  2. Formødet afholdes den 6. september kl. 17-18,

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Kommune er ejer af ejendommene Svalemosevej 19, Kystvejen 270 og Kystvejen 274, 4671 Strøby og ønsker, at udstykke området som ni sommerhusgrunde. Det samlede område udgør i dag ca. 9.000 m2 og de nye sommerhusgrunde vil således få en gennemsnitsgrundstørrelse på ca. 1.000 m2.

  Projektområdet har zonestatus som sommerhusområde, men er i kommuneplanen udlagt som et område til fiskeri- og lystbådehavn ved kommuneplanramme 3H1. Indenfor projektområdet er der en eksisterende bolig som tidligere har været anvendt som flygtninge bolig, men som i dag er udlejet på almindeligvis. Projektområdet omkranses af et eksisterende sommerhusområde langs Køge Bugt mellem Strøby Egede og Magleby Skov der er fuldt udbygget som sommerhusområde, så en udstykning med ni sommerhusgrunde vil falde ind i det eksisterende miljø.

  Beskrivelse af området
  Projektområdet er beliggende i tilknytning til et eksisterende sommerhusområde. Sommerhusområdet er udbygget i årene fra omkring 1960 op til i dag og ligger som en kile mellem landbrugsarealer og kysten. Største delen af projektområdet er i kommuneplanen og ved lokalplan nr. 5-06 udlagt til Fiskeri og lystbådehavn, men planerne er ikke blevet realiseret. I lokalplan 5-06 er projektområdet udlagt til klubhus, parkering og vinteropbevaring herunder opbevaring af både og mindre virksomheder som klargøre både, der må ikke forefindes erhverv til egentlig bådebyggeri.

  Projektområdet er placeret 20 m fra Køge Bugt og syd for Kystvejen. Ejendommen Kystvejen 270 består både af matrikel 21b og 21ev, Strøby By, Strøby. Matrikel 21ev, Strøby By, Strøby er et strandlod, som er beliggende ud til Køge Bugt og strandloden er pålagt strandbeskyttelse og indgår derfor ikke i projektområdet.

  Lokalplan 5-04 ’For en del af sommerhusområdet ved Strøby Ladeplads, Område 2’ der ligger i tilknytning til projektområdet består af meget varierede sommerhuse både i form, størrelse og udseende. Beplantningen i de tilstødende områder har havepræg med plæner, buske og bede. Terrænet i området er forholdsvist fladt. Terrænet stiger fra kysten og ind i landet. Inden for området stiger terrænet fra kote 3 ud mod kysten til ca. kote 5 langs Svalemosevej.

  Gældende planlægning
  Zoneforhold:
  Projektområdet er beliggende inden for zonen til sommerhusområde og den ansøgte anvendelse er i overensstemmelse med zonestatussen.

  Kommune- og lokalplanlægning:
  Området der ønskes udstykket til sommergrunde er beliggende inden for kommuneplanrammeområde 3H1 - Fiskeri- og lystbådehavn. Da området ønskes anvendt til sommerhusområde kræver det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

  Hele projektområdet omfattes også af lokalplan 5-06 Fiskeri- og lystbådehavn ved Strøby Ladeplads. Det ansøgte projekt med udstykning af 9 sommerhusgrunde er ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan der aflyser den eksisterende lokalplan for et område svarende til det ansøgte projektområde.

  Kommuneplanens retningslinjer og redegørelse:
  Det ønskede projekt er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur med mål om at fastholde de udlagte sommerhusområder. Projektet er beliggende indenfor kommuneplanens retningslinjeudpegninger til Større sammenhængende landskaber og til lavbundsarealer. Udpegningen til Større sammenhængende landskaber ser landskabsperspektivet i en større skala og sammenhæng, for at sikre landskabelige sammenhænge på tværs af kommunen og kommunegrænser. De nye sommerhusgrunde udlægger området i tråd med omgivelserne, hvilket ikke påvirker udpegningen. Projektet er også delvist omfattet af en udpegning til lavbundsarealer, og da området er lokalplanlagt i forvejen skal den nye lokalplan varetage etableringen af afværgeforanstaltninger der sikre mod oversvømmelse.

  I redegørelsen til kommuneplan 2021 fremgår det, at rammeområde 3H1 Fiskeri- og lystbådehavn, at området er udpeget som en oversvømmelses- og erosionstruede kommuneplanramme. Det skal derfor, ved den fremtidige planlægning vurderes, om der er behov for afværgelsesforanstaltninger herunder hvilken afværgeforanstaltning, der er nødvendig og mest hensigtsmæssig at etablere, i forhold til det konkrete projekt og den planlagte anvendelse. Ved udarbejdelse af lokalplanen tages der stilling til hvilken slags afværgeforanstaltning og til hvilket niveau, og om der i lokalplanen skal stilles krav om, at afværgeforanstaltningerne etableres før ibrugtagning.

  Projektet vurderes, at være i overensstemmelse med øvrig overordnet planlægning, herunder Fingerplan 2019 og hensynene indenfor kystnærhedszonen.

  Servitutter
  Der er på alle tre ejendomme tinglyst deklaration om forbud om salg af ejendommene uden Hovedstadsrådets tilladelse. I dag er kompetencerne for planlægning af hovedstadsområdet centraliseret og det formodes, at det er erhvervsstyrelsen som må være påtaleberettiget på disse servitutter. Forvaltningen igangsætter aflysning af servitutterne. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, bør flere ikke relevante servitutter ligeledes aflyses.

  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes kommuneplantillæg og ny lokalplan som muliggør 9 sommerhusgrunde, og at der kan ske anvendelse af området til sommerhusformål.

  Overordnede principper for kommuneplantillæg og lokalplan
  Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget skal der jf. planlovens §23c indkaldes ideer og forslag mv. fra offentligheden, fordi denne ændring af kommuneplanrammen strider mod kommuneplanens hovedprincipper, og projektet ikke er truffet på baggrund af en strategi. Hensigten er at give offentligheden mulighed for at give synspunkter til kende, før der er udarbejdet et planforslag, dvs. før myndigheden har lagt sig fast på en bestemt planløsning. Bestemmelsen medfører ikke indskrænkninger i mulighederne for at udtale sig, når et planforslag senere er offentliggjort efter planlovens § 24.

  Projektområdet der udgør ca. 9.000 m2 ønskes udstykket i ni sommerhusgrunde med et gennemsnit på 1.000 m2 hver. De eksisterende sommerhusgrunde der omkranser projektområdet har en minimum grundstørrelse på 800 m2, og derfor muliggøres det at grundene er mindre end de 1.200 m2 som Byggeloven ellers foreskriver. Det påtænkes, at lokalplanen fastsætter, at byggeri kun må være i én etage og med materialer der falder ind i de tilstødende områders udformning og udseende. Med udarbejdelsen af kommuneplantillægget ændres rammeområdets anvendelse fra Fiskeri og lystbådehavn til f.eks. sommerhusområde eller feriefritids formål, således at den nye anvendelse er i overensstemmelse med udstykning til sommerhusgrunde i sommerhusområdet.

  Vedlagt er: kort over området, startskema, projektbeskrivelse samt udstykningsplan

  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 528. Igangværende planlægning/lokalplaner - Orientering

  application/pdf icon sagsoversigt_30_06_2021_0.pdfapplication/pdf icon startskema_lokalplaner_juli_2021.pdf_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. tage skema for igangværende lokalplaner og planlægning til efterretning
  2. tage det opdaterede startskema for nye lokalplaner til efterretning
  3. finde en dato for afholdelse af formøde i september måned i forbindelse med opstart af lokalplan for en dagligvarebutik i Strøby


  Beslutning

  1. Taget til efterretning

  2. Taget til efterretning

  3. Formøde med opstart af lokalplan for en dagligvarebutik i Strøby fastsættes til mandag den 27. september kl. 19-21.

  Beskrivelse af sagen

  PMT orienteres om igangværende planlægning, Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag. Af oversigten fremgår hvornår lokalplanesagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside.


  • Startskema for lokalplaner er blevet opdateret i forhold til de erfaringer som planteamet har gjort os siden vi begyndte at anvende en første udgave af skemaet tilbage i juli 2019. Startskemaet har desuden fået tilføjet et afsnit om FN’s verdensmål med afsæt i den nye Boligpolitik.


  • Lokalplan for kommuneplantillæg for en dagligvarebutik i Strøby blev igangsat af KB d. 24. juni. Der skal afholdes formøde i september måned.


  • Der skal udarbejdes et mindre tillæg til Lokalplan 197 for Plejecenterboliger i Store Heddinge. Tillægget har til formål at præcisere hvilken type af byggeri der kan opføres indenfor lokalplanområdet, således af anvendelsen af lokalplanen og omfanget af byggeriet, jf. § 3.1 og 5.2 også er beskrevet klart i lokalplanens formål. Det skal ligeledes præciseres i lokalplanens redegørelsesdel. Lokalplanen giver mulighed for at opføre et plejecenter med tilknyttede servicearealer i 2 etager. Dette fremgår ikke klart af lokalplanens formål og lokalplanens redegørelsesdel. Lokalplanens formål, jf. § 1, suppleres derfor, så det er beskrevet at det udover tæt/lav og åben/lav også kan opføres i 2 etager med en bebyggelsesprocent på 35. I henhold til delegationsplanens § 54 skal beslutningen ikke behandles politisk.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomisk betydning for Stevns Kommune.

 • 529. Landsbyforum 2021 - Orientering

  application/pdf icon samarbejdsaftale_stevns_kommune_landsbyforum_underskrevet_formand_0.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_landsbyforum_stevns_-_vedtaget_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_landsbyforum_-_faelles_it-platform_-_ansoegning_behandlet_paa_moedet_27._november_2019_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_0.pdfapplication/pdf icon referat_aarsmoede_i_landsbyforum_20_0.pdf

  Resume

  Projektet ”Landsbyforum Stevns” drives af Udvikling Stevns. Landsbyforum Stevns er inspireret af projektet Landsbyklynger (Realdania, DGI og Lokale & Anlægsfonden), hvor landsbyer samarbejder i klynger om fælles strategiske mål og benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen – og hvor landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden, samarbejder om og prioriterer mellem forskellige tilbud og faciliteter.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. udvalget drøfter arbejdet i Landsbyforum Stevns
  2. samarbejdsaftalen med Landsbyforum Stevns underskrives af udvalgsformanden


  Beslutning

  1. Drøftet

  2. Samarbejdsaftalen blev underskrevet.

  Beskrivelse af sagen

  18 Stevnske landsbyer har tilsluttet sig Landsbyforum Stevns, der blev stiftet december 2019. Formålet med Landsbyforum er:


  • at fremme liv, udvikling og trivsel i de stevnske landdistrikter ved at styrke dialog, samarbejde og fællesskab mellem landsbyforeninger i landsbyerne i Stevns kommune.
  • at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter og initiativer på tværs af landsbyerne i kommunen for at udvikle demokratiet, fællesskabet og det frivillige liv i landsbyerne. Gerne i samarbejde med kommunen andre offentlige institutioner, turist og erhvervsorganisationer, interesseorganisationer, vidensinstitutioner og øvrige, hvor det fremmer sagen.
  • at udbrede relevant information og viden til landdistrikterne i Stevns.


  Stevns Kommune har i efteråret 2019 godkendt at støtte Landsbyforum Stevns med midler for en to årig periode for at understøtte Landsbyforum Stevns arbejder med liv og udvikling i landsbyerne samt en fælles IT-platform for understøttelse af landsbysamarbejde. Midlerne for det første år er frigivet i december 2020. Som en del af vilkårene for midlerne er, at Kommunen og Landsbyforum indgår en samarbejdsaftale samt, at Landsbyforum skal deltage ved et årligt PMT-møde og fortælle om indsatser og fremdrift.

  Pga Corona har det været svært at afvikle lokale arbejdsdmøde, hvilket bl.a. har besværliggjort arbejdet omkring etableringen af hjemmesiden: https://stevnslandsbyer.dk/. Lige nu er 8 landsbyer i gang med deres sider og over den næste måneds tid kommer de sidste med. Der afholdes årsmøde. Referat fra det seneste afholdt september 2020 er vedlagt som bilag på sagen og næste årsmøde afholdes 23. august 2021.

  Vedhæftet sagen er en samarbejdsaftalen underskrevet af formanden for Landsbyforum.

  Eva Rose Waldorff projektleder for Landsbyforum Stevns deltager i punktets behandling på udvalgsmødet sammen med foreningens formand Michael Kruse og næstformanden Charlotte Baeré.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

 • 530. Status på implementering af Sundhedspolitikkens Handleplankatalog – Godkendelse

  application/pdf icon statusbeskrivelse_-_implementering_af_indsatser_-_maj_2021_0.pdfapplication/pdf icon handleplankatalog_sundhedspolitik_2019-2022_0.pdf

  Resume

  Orientering om status på implementering af sundhedsindsatser i Handleplankatalog til Sundhedspolitikken 2019-2022, samt godkendelse af ændrede tidsplaner for nogle af projekterne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. tage orientering af Statusdokument til efterretning
  2. godkende Statusdokumentets bemærkninger vedr. indsatsen 6.3.

  Beslutning

  1. Taget til efterretning

  2. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Handleplankataloget til implementering af Sundhedspolitikken 2019-2022 blev godkendt i juni 2020. I oktober 2020 godkendte chefgruppen Implementeringsplan med Tidsplan for implementering, Retningslinje for Styregruppe, Retningslinjer for Arbejdsgrupper og monitorerings- og evalueringsredskabet MONI-EVA.


  Styregruppen har fastlagt tidsplan for status på implementering og orientering i Fagudvalg. Den første årlige statusorientering er fastlagt til august 2021. Derefter august 2022 og foråret 2023.


  Der er udarbejdet et statusdokument, som sammenfatter alle centres tilbagemeldinger på implementering af de sundhedsindsatser, som de har tovholderfunktionen på.


  Opsummering af Statusdokument:

  2020: Af fire indsatser er to indsatser igangsat som planlagt og to indsatser er forsinket pga corona.

  2021: Af seks indsatser er tre igangsat som planlagt, to indsatser forbereder nedsættelse af tværgående arbejdsgrupper, en indsats forventes udsat til 2022 pga corona.


  Fagudvalget bedes forholde sig til de indsatser, som ligger under udvalgets område. Disse indsatser er fremhævet i indstillingen.


  For PMT`s område drejer det sig om indsatsen 6.3 Tiltag, der motiverer til bevægelse, hvor der er en mindre forsinkelse. Centeret arbejder med Trampestier, hvor der er set en øget anvendelse under corona. Ift. formidlingsdelen afventer etablering af tværgående arbejdsgruppe i samarbejde med Politik & Borger.


  Statusbeskrivelsen og Handleplankataloget er vedlagt som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  De økonomiske konsekvenser af status på Handleplanens tiltag medtages ved Budgetopfølgning 3, pr. 31. august 2021.

 • 531. Byportheller St. Tårnby - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 532. Ny adgangsvej Stevnshøj - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 533. Vejbelysning - Beslutning (Lukket)

 • 534. Diverse orienteringer - PMT den 17. august 2021 (Lukket)

 • 535. Underskriftsark (Lukket)