Referat

 • 256. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 15. april 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 257. Covid19 Tiltag inden for fagudvalgets område

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status for de tiltag der er gjort ifht. corona-krisen inden for udvalgets område.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til AET, BUL, PMT og SSU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Social og Sundhed, 14. april 2020, pkt. 166:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. april 2020, pkt. 160:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Coronavirus blev konstateret i Danmark i slutningen af februar og siden har situationen udviklet sig med stor hastighed.

   

  Der er på nationalt niveau besluttet at lukke store dele af den offentlige sektor ned i en periode for at bekæmpe udbredelsen af coronasmitte. En del virksomheder er også lukket ned og der er der omfattende begrænsninger i forhold til færdsel og ophold i det offentlige rum. På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet hvor længe nedlukningen skal vare. Dog er det muligt at nogle restriktioner vil blive lempet efter påsken. Stevns Kommune har implementeret alle relevante udmeldinger og anbefalinger fra de centrale myndigheder. Kommunalbestyrelsen er løbende blevet orienteret om konsekvenserne for kommunens drift og service til borgerne.

    

  En del opgaver løses af kommunens medarbejdere hjemmefra, fx varetager lærerne hjemmeundervisning af eleverne i folkeskolen og sagsbehandlingen af fx byggesager i teknik og miljø fortsætter. Andre dele af den kommunale organisation har ekstraordinært mange opgaver det gælder således hele plejesektoren, som er hårdt belastet. Den ekstraordinære situation har også betydet at der er indgået aftale om at medarbejderne kan omplaceres til opgaver uden for overenskomstområdet.

   

  Krisestaben, som består af borgmesteren (formand), beredskabschefen, direktionen, centerchefen for sundhed og teamlederen for kommunikation mødes to gange om ugen. Centercheferne deltager også i en del af mødet. På krisestabens møder drøftes den aktuelle situation og der tages stilling til de tiltag som iværksættes.

   

  På mødet vil forvaltningen give en mundtlig orientering om hvilke tiltag, der er iværksat inden for udvalgets område samt give en orientering om de kendte konsekvenser af coronakrisen.

   

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet "Diverse orienteringer".

  Hvis der kommer væsentlige bilag efter publicering af dagsorden vil de blive eftersendt på mail.

   

   

  Lovgrundlag

  En række love og bekendtgørelser er vedtaget/udstedt som konsekvens af coronakrisen

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser for kommunen er uafklarede. Der vil være både merudgifter og mindreudgifter på de forskellige områder. Der er allerede taget initiativer fra statsligt hold som skal søge at afbøde de økonomiske konsekvenser af krisen.

  Historik

  På KB mødet den 26. marts blev der givet en skriftlig orientering om tiltagene på området - der henvises til denne sag

 • 258. Valløby Bygade - motionsredskaber ved gadekær

  application/pdf icon brugsretaftale_valloeby_motion_marts2016_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_valloeby_motionsklub_-_ansoegning_om_opsaetning_af_motionsredskaber_behandlet_paa_moedet_8._marts_2016_kl._1330_moedelokale_8_i_pla_0.pdfapplication/pdf icon kort_over_omraadet_med_placering_af_fitnessudstyr_0.pdfapplication/pdf icon hjerteforeningen_motionsredskaber_valloeby_0.pdf

  Resume

  På nogle af de kommunale, offentlige arealer etablere grundejerforeninger, borgerforeninger mv. legepladser, bålhytter, motionsredskaber. I forbindelse med etableringen indgår Stevns kommune og den pågældende forening en aftale om hvem der tager sig af  den ekstra driften af arealet. I den pågældende sag ophører en forening med at eksistere og den ekstra driften falder tilbage til kommunen. Forvaltningen ønsker en principdrøftelsen i udvalget af, hvordan situationer som denne skal håndteres.  

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. udvalget principdrøfter sagen

   

  Beslutning

  Det tiltrædes at Stevns Kommune overtager græsslåningen på arealet. De øvrige forpligtelser i den nuværende brugsretsaftale videreføres til Hjerteforeningen.

   

  Udvalget har principdrøftet sagen. Da sagerne har meget forskellig karakter ønsker udvalget at drøfte evt. kommende sager om overtagelsen af drift af arealer.

  Sagsfremstilling

  I 2016 indgik Stevns Kommune en aftale med Vallø Motion om opstilling af motionsredskaber ved gadekæret ved Valløby Bygade. Som et led i aftalen blev der udarbejdet en brugsretsaftale, der skulle være med til at sikre driften af arealet.

  Udvalgsformand Flemming Petersen er blevet kontaktet af Jørgen Møller Jensen fra Vallø Motion, der har meddelt at Foreningen ophører med at eksistere når denne sæson er slut. Hjerteforeningen Stevns har tilbudt at overtage drift og opsyn med motionsredskaberne på arealet.

  Tilbage mangler en afklaring af, hvem der skal håndtere selve driften af arealet omkring de opstillede motionsredskaber ved gadekæret i Valløby.

  Materielgården, der driften den øvrige del af arealet har foretaget en beregning af driftsudgifterne, hvis Kommunen skal overtage driften på arealet omkring motionsredskaberne. En årlig drift - bestående af 16 gange græsklipning, samt manuelt slåning med motor-le omkring redskaberne vil beløbe sig årligt til kr. 1.200.

  Oprindeligt havde projektet ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune. Beregningen fra Materielgården viser en meget lille forøgelse af driftsudgifterne for området omkring gadekæret. Da kommunen har en del arealer hvor borgere etablere bålhytter, legepladser mv. så ønsker forvaltningen en politiske stillingtagen til, hvordan sådanne henvendelser skal håndteres.

  De offentlige arealer er til for fællesskabet og forvaltningen har forholdsvis tit henvendelser fra grundejerforeninger, borgerforeninger mv. der ønsker at bruge de offentlige arealet til tiltag der kan være med til at styrke fællesskabet i området, bidrage til et godt børneliv, give plads til bevægelse og mødesteder for området beboere.

  Historik

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på dets møde den 8. marts 2016 at imødekomme en henvendelse fra Valløby Motion, der fik lov til at opstille motionsredskaber på det grønne området ved gadekæret i Valløby. Valløby Motion havde fået tilsagn fra en fond om støtte til levering og opsætning af tre motionsredskaber. Der blev underskrevet en brugsretsaftale der bl.a. indebar krav til opsætning, krav til sikkerhed, krav til slåning af græs rundt om redskaberne, ejerskab af udstyret, ansvar for udstyret herunder for nedtagning af udstyr hvis udstyret går i stykker eller på anden måde er mangelfuldt samt opsætning af skilt.

 • 259. Retningslinjer for naturpulje

  application/pdf icon kriterier_for_udbetaling_fra_naturpuljen_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_naturpulje_0.pdfapplication/pdf icon stillingsopslag_3._aarig_projektansaettelse_natur_miljoe_0.pdf

  Resume

  I Flertalsgruppens budgetaftale for 2020 er der afsat penge til en styrkelse af naturen med Tryggevælde Ådal som et særligt fokusområde (godkendt i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019). Retninglinjer for kriterier for udbetaling af midler fra puljen ønskes godkendt. 

  Indstilling

  Tenik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. retningslinjer for udbetaling af midler fra naturpuljen 2020 godkendes.
  2. give en anlægsbevilling på 800.000 kr til "Naturpulje 2020".
  3. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedshedsbeløbet på 800.000 kr., som er afsat i budget 2020.

   

  Beslutning

  Et flertal på 3 bestående af V+A+B anbefaler indstillingerne.

  Liste O + N kan ikke anbefale indstillingerne idet der ikke bør igangsættes anlægsarbejder i den nuværende økonomiske situation. Beslutningerne om nye anlægsarbejder bør udsættes til efter corona-krisen. Det kan dog anbefales at igangværende projekt om vandkvalitet i gadekær fortsættes.

   

  Sagsfremstilling

  Forligspartierne ønsker at styrke biodiversiteten, at forbedre eksisterende naturområder og skabe nye. Derfor er naturpuljen øget betragteligt i 2020 og overslagsårene. Der er derudover afsat midler til en treårig projektansættelse med det formål at skabe flere sammenhængende naturområder og at skabe bedre adgang til områderne. Hovedfokus vil være på at virkeliggøre visionen om Stevns Naturpark i Tryggevælde Ådal og at søge om ekstern støtte til naturprojekter (citat: Budgetaftalen, oktober 2019).

  Naturpuljen skal derfor både målrettes arbejdet med Tryggevælde ådal samt løfte øvrige projekter indenfor de nærmere beskrevne rammer.

  Puljen vil afsæt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og prioritere lokal forankring og lokalt engagement. Såvel kommunens administration som foreninger, sammenslutninger mm. kan søge om midler til gennemførsel af projekter.

   

  Økonomi

  Pengene er afsat jf. budgetaftale 2020.

  Historik

  Naturpuljen 2020 er en fortsættelse af naturpuljen 2019 og er en af to særlige anlægspuljer, der har fokus på natur, rekreative interesser, fælleskaber, landsbyerne og samarbejdet med borgerne.

 • 260. Udvalget for Stevns verdensmål - ændring af tidsplan for udvalgets arbejde

  Resume

  Efter planen skulle arbejdet i Udvalget for Stevns verdensmål afsluttes i juni 2020. På grund af den aktuelle coronakrise er det nødvendigt at ændre tidsplanen for udvalgets arbejde.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via PMT, at

   

  1. Tidsplanen for udvalgets arbejde revideres, således at arbejdet afsluttes i december 2020.
  2. Udvalgets mødeplan for efteråret tages til efterretning.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. juni 2019 nedsættelsen af et §17 stk 4 udvalg om verdensmål (Udvalget for Stevns verdensmål). På samme møde blev mødeplanen for udvalgets arbejde taget til efterretning. Udvalget skulle arbejde 12-14 måneder og arbejdet skulle afsluttes i juni 2020 og evalueringen skulle behandles af Kommunalbestyrelsen i august 2020.

   

  Som følge af de restriktioner som regeringen har besluttet på grund af coronakrisen er udvalgets arbejde pt. indstillet og den planlagte borgerworkshop den 21. marts er udskudt. Der er ikke fastlagt et nyt tidspunkt for afholdelse af workshoppen.

   

  Arbejdet med planlægningen af borgerworkshoppen var stort set afslkuttet da workshoppen blev aflyst. Foredragsholderne har tilkendegivet at de uden ekstra omkostninger vil deltage i workshoppen når den kan afholdes på et senere tidspunkt.

   

  På grund af omstændinghederne vurderes det mest hensigtsmæssigt at udskyde udvalgets arbejde og aflyse de udvalgsmøder der er planlagt i april, maj og juni måned. Det vil være mest hensigtsmæssigt at starte udvalgets arbejde op i august måned og afslutte afrbejdet i december 2020. Udvalgets medlemmer har på mail tilkendegivet at de støtter at udvalgets arbejde udsættes - med genopstart i august måned.

   

  Revideret mødeplan:

   

  Onsdag den 26. august

  Ordinært møde for udvalget

  Lørdag den 12. september

  Afholdelse af borgerworkshop

  Onsdag den 21. oktober

  Ordinært møde for udvalget

  Onsdag den 18. november

  Sidste ordinære møde for udvalget med afslutning

  December

  Evaluering af udvalgets arbejde sendes til Kommunalbestyrelsen

   

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser af at ændre tidsplanen for udvalgets arbejdet.

  Historik

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2019 nedsættelsen af Udvalget for Stevns Verdensmål og mødeplanen blev taget til efteretning.

  Kommunalbestyrelsen tog den 18. december 2019 midtvejsstatus for Udvalgets arbejde til efterretning.

 • 261. Tilladelse til udvidelse af regnvandsbassin foran vejbyggelinje langs Rødvigvej

  application/pdf icon tilladelse_til_placering_af_bassin_foran_vejbyggelinje_1_0.pdfapplication/pdf icon udvidet_bassin_stiager_0.pdf

  Resume

  I henhold til kommunens  delegationsplan skal PMT beslutte, om der kan gives tilladelse til, at en del af udvidelsen af det eksisterende regnvandsbassin på matr.nr. 127h, Store Heddinge Markjorder kan placeres foran vejbyggelinjen langs Rødvigvej.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. der gives tilladelse til, at en del af regnvandsbassinet kan placeres foran vejbyggelinjen på matr. 127h, Store Heddinge Markjorder
  2. tilladelsen gives iht. Lov om offentlige veje §40, og alene omhandler bassinets placering i forhold til vejbyggelinjen.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med færdiggørelsen af boligområdet Stiager på matr.nr. 127h, Store Heddinge Markjorder iht. lokalplan nr. 68, skal det nuværende regnvandsbassin udvides for at kunne håndtere regnvandet fra den kommende bebyggelse og det udvidede vejareal. Det eksisterende bassin er placeret i den vestlige del af stammatriklen ud mod Rødvigvej og er planlagt udvidet både i længden og bredden med flade anlæg 5 skråninger. Toppen af skråningen mod Rødvigvej vil ligge i skel mod vejen og en del af bassinet vil derfor komme til at ligge foran den vejbyggelinje, der er tinglyst på ejndommen, hvilket kræver en tilladelse iht. vejlovens kapitel 5, §40 stk. 2, der siger:

  • På de arealer, der ligger foran en vejbyggelinje, må der ikke uden vejmyndighedens tilladelse opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art.

  Vejbyggelinjer kan ved servitut pålægges de tilgrænsende ejendomme for at reservere et areal, der skal friholdes fra bygninger og andre blivende anlæg således, at en fremtidig udvidelse af vejen ikke belastes af ud-gifter til fjernelse af disse ting. Vejmyndigheden kan i forbindelse med en tilladelse til placering af en bygning eller andet blivende anlæg foran en vejbyggelinje stille vilkår, der står i rimeligt forhold til det offentliges interesse i at kunne gennemføre et anlæg på billigst mulige måde.

  I den konkrete sag har Forvaltningen har gennemgået de fremsendte tegninger i forhold til de lokale topografiske forhold og har desuden været i dialog med bygherres rådgiver om sagen. På baggrund heraf er det forvaltningens vurdering, at der ikke er forhold, der taler imod at give tilladelse til at en del af det fremtidige bassin kan ligge foran vejbyggelinjen langs Rødvigvej.

  Udkast til afgørelse har været i partshøring hos bygherre og bygherre har oplyst, at han ikke har indsigelser mod den påtænkte afgørelse. Dette udkast og kort over den planlagte udvidelse er vedlagt sagen som bilag.

  Sidstnævnte bilag vedhæftes efterfølgende.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje m.v., lov nr. 1520 af 27. december 2014, kapitel 5, §40

  Økonomi

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen

 • 262. Lokalplan og Kommuneplantillæg for Rødvigvej 71 - anmodning

  application/pdf icon oversigtskort_1_5000_reduced_0.pdfapplication/pdf icon oversigtskort_1_500_reduced_0.pdfapplication/pdf icon roedvigvej_71_kommuneplansrammer_for_centerstrukturen_og_parcelhusomraade_roedvig_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_om_igangsaetning_af_planlaegning_for_roedvigvej_71.pdf_0.pdf

  Resume

  PMT anmodes om at godkende, at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for Rødvigvej 71, Rødvig. Lokalplan og kommuneplantillæg skal muliggøre at der i ejendommen etableres 12 hotelværelser, der skal fungere som en del af Rødvig Kro & Badehotel, der er beliggende Østersøvej 8 - ca. 300 meter fra ejendommen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. anmodning om udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Rødvigvej 71 godkendes
  2. der ikke afholdes forborgermøde, da planen er af mindre karakter
  3. den mindre ændring i kommuneplanens rammedel ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper og derfor ikke er omfattet af planlovens krav om foroffentlighed
  4. der afholdes borgermøde i forbindelse med at planen sendes i høring

   

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ansøgning om igangsætning af udarbejdelse af plangrundlag for ejendommen beliggende Rødvigvej 71, 4671 Rødvig Stevns. Rødvig Kro og Badehotel har pr. 1. april 2020 erhvervet ejendommen som tidligere har huset Rødvig Rådhus og ønsker at indrette 12 hotelværelser i den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Hotelværelserne skal fungere som en del af Rødvig Kro og Badehotel, der er beliggende Østersøvej 8, ca. 300 meter fra ejendommen.

  Det foreslås, at lokalplanområdet alene skal omfatte ejendommen matr. nr. 22kx Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge. Ejendommen udgør et areal på 1.532 m2 og grænser op til eksisterende boliger. Vest for Rødvigvej grænser ejendommen op til et detailhandelsområde. På ejendommen findes en eksisterende boligbebyggelse med tilhørende haveareal. Indretning af hotellet forudsætter ikke væsentlige udvendige bygningsændringer. I tilknytning til hotelværelserne vil der på grunden indrettes parkering, svarende til 1 p-plads pr værelse heraf en handicapparkering og udendørs opholdsarealer til gæsterne.

  Ejendommen Rødvigvej 71 ligger indenfor kommuneplanramme 4B1, der regulerer boligformål. Området er ikke lokalplanlagt. Ejendommen ligger direkte op til centerstruktur 4C2, der regulerer bymidte, butikker, erhverv, boliger, kontor og serviceerhverv, offentlige formål og daginstitutioner - se kortbilag. For at det kan blive muligt at etablere anneks til hotel indenfor boligområde 4B1 skal rammen i kommuneplanen udvides således at ejendommen kommer til at indgå i centerstruktur 4C2. En justering af afgrænsningen imellem to rammeområder vurderes at være en mindre ændring i kommuneplanens rammedel. Da ændringen ikke strider mod planens hovedprincipper vurderes et kommuneplantillæg ikke at være omfattet af planlovens krav om foroffentlighed, iht. § 23c, stk. 2.

  Projektet vurderes at være i overensstemmelse med øvrig overordnet planlægning, herunder fingerplanen og hensynene indenfor kystnærhedszonen.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 263. Igangværende planlægning

  application/pdf icon lokalplaner_0.pdfapplication/pdf icon sagsoversigt_05_03_2020_0.pdf

  Resume

  Udvalget for Plan, miljø & Teknik orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning.
  2. orienteres om proces for høringer, forborgermøder mm. som følge af Covid-19 tages til efterretning

   

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

   

  • orienteres om proces for høringer, forborgermøder mm. som følge af Covid-19 - herunder formandens mail til udvalget om håndternig og sikring af borgerinddragelsen for fire af de igangværende lokalplaner (se bilag)

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomisk betydning for Stevns Kommunes budget

 • 264. Nitrat i drikkevand - orientering

  Resume

  Nitrat kan være et problem i drikkevandet, hvis der indvindes fra et ringe beskyttet grundvandsmagasin, og et for højt nitratindhold i drikkevand kan være sundhedsskadeligt. Der er konstateret overskridelser af nitrat på 5 ud af 40 ikke-almene vandværker (forsyner 2-9 husstande) i Stevns Kommune og Natur og Miljø vil give påbud.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Nitrat kan være et problem i drikkevandet, hvis der indvindes fra et ringe beskyttet grundvandsmagasin. Nitrat stammer ofte fra gødning fra landbruget, men kan også stamme fra spildevand, lossepladser og døde dyr og planter. Drikkevand med et for højt nitrat kan være sundhedsskadeligt, og derfor anbefaler man bl.a. at spædbørn ikke drikker vand med nitrat over grænseværdierne.

   

  Der er ikke konstateret problemer med nitrat på vores vandværker, som forsyner 10 husstande og mere. Men der ses overskridelser af nitrat på vores ikke-almene vandværker, som forsyner 2-9 husstande. Vi har i Stevns Kommune ca. 40 ikke-almene vandværker i kommunen. Der er påvist nitrat over grænseværdien i 5 ikke-almene vandværker.

   

  For de ikke-almene vandværker, hvor vi kun har få analyser for nitrat (under 5) giver vi dem påbud om skærpet kontrol, dvs. at de skal have foretaget en analyse af vandet 1 gang om året.

  For de ikke-almene vandværker, hvor vi har flere analyser (5 eller mere), som viser nitrat over grænseværdien, giver vi dem påbud om at forbedre drikkevandskvaliteten. Påbuddet gives til alle grundejere, som forsynes fra boringen. Der gives en frist på 6 måneder. Grundejerne får mulighed for f.eks. at få en brøndborer til at udbedre brønden/boringen. Hvis der ikke er opnået tilfredsstillende vandkvalitet inden for 6 måneder, vil vi give dem påbud om at de skal tilslutte sig et alment vandværk.

   

  Inden vi sender påbud om skærpet kontrol og forbedring af vandkvalitet vil vi drøfte sagen med Styrelsen for Patientsikkerhed.

   

  Ovenstående procedure for påbud er lavet med udgangspunkt i klagenævnets principielle afgørelse vedr. overskridelse af krav til drikkevandskvalitet for nitrat.

   

  Vi sender påbud ud i april måned 2020.

   

  Der er ikke længere krav om kontrol med drikkevand fra boringer, som kun forsyner en enkelt husstand. Dog anbefaler vi, at de får taget en analyse hvert 5. år. Hvis vi modtager en analyse, hvor der er overskridelser, vil vi, efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed om vandet er sundhedsfarligt, vurdere, om der skal gives påbud.

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 265. Særskilt renovationsgebyr for kommunale institutioner

  Resume

  Den 4. februar 2020 bekræftede PMT, at Stevns' kommnuale institutioner også skal være en del af den kommunale affaldsordning.

   

  I kategorien "kommunal institution" er der mange forskellige typer af institutioner, som har forskellige behov ift. affaldshåndteringen. PMT skal derfor tage stilling til, hvorledes de kommunale institutioner skal opkræves fremover - skal de fx opkræves som én samlet gruppe, eller opdeles i flere underkategorier, hvor hver underkategori opkræves særskilt.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  gebyrerne for de kommunale institutioner opdeles i to kategorier:

  - Skoler

  - Andre kommunale institutioner

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Baggrundsviden:

   

  Først og fremmest må kommuner ikke bruge borgernes renovationsgebyrer til at finansiere særlige tiltag, fx kommunikation, der kun henvender sig til de kommunale institutioner. Det er derfor nødvendigt, at de kommunale institutioner får et særskilt gebyr.

   

  I år kommer vi dog til at gøre en undtagelse, da de særskilte gebyrer ikke er beregnede (eller godkendte) endnu. I år vil de kommunale institutioner derfor blive opkrævet på samme vilkår som en husstand. Fra næste år bliver der rettet op på dette.

   

  Selvom det særskilte gebyr derfor ikke vil være gældende nu, er det nødvendigt med en afklaring fra PMT nu, så de kommunale institutioner kan blive informeret om, hvordan de vil blive opkrævet i fremtiden.

   

  Anbefaling:

   

  Teknik & Miljø anbefaler, at gebyrerne for de kommunale institutioner deles op i to kategorier. Dette er der to årsager til:

   

  1. Overskuelighed: To kategorier er overskuelige at administrere. Gebyrerne kunne godt deles op i flere kategorier, fx skoler, daginstitutioner, plejehjem og andre institutioner, men det vil gøre håndteringen af gebyrerne tung administrationsmæssigt. To kategorier er derfor at foretrække.

   

  2. Skolerne har flere omkostninger end de andre kommunale institutioner: Skolerne har behov for rigtigt mange spande til indendørs sortering, da alle klasseværelser skal have hver deres spandesæt. Ved at give skolerne et særskilt skolegebyr, kan Teknik & Miljø stå for et fælles indkøb af de indendørs spande, hvilket reducerer prisen pr. spand. Den samlede pris for spandene kan medregnes i skolegebyret, så skolerne kan tilbagebetale beløbet over noget tid - fx 5 år. På den måde skal skolerne ikke af med et større beløb på én gang. Vi har indtil videre holdt to møder med skolerne, og de ser netop udgiften på de indendørs spande som en stor udfordring. Teknik & Miljø anbefaler derfor denne løsning, hvor skolerne kan tilbagebetale spande-udgiften via et særskilt skolegebyr.

   

  Historik

  Den 29. november 2018 godkendte KB den nye affaldsordning.

   

  Den 4. februar 2020 afgrænsede PMT hvilke institutioner, der kan komme med på den kommunale affaldsordning.

 • 266. Affald - forsinkede sorteringsnet

  Resume

  Orientering om levering af sorteringsnet

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Den 9. april 2019 besluttede PMT, at borgerne sammen med de nye beholdere skulle have leveret en køkkenspand til madaffaldet og et sorteringsnet til plast, metal, papir og plast.

   

  Pga. coronavirus er sorteringsnettene endnu ikke nået til Stevns. I første omgang fortalte vores leverandør, at nettene ville blive ca. 14 dage forsinkede, hvilket vi meldte ud til borgerne. Nu er meldingen, at de ikke ved hvornår vi modtager dem, hvilket vi også har meldt videre.

   

  Vi har aftalt med vores renovatør, Urbaser, at de efterleverer sorteringsnettene, når de modtager dem. De folder nettene sammen og afleverer dem i borgernes postkasser. Det vil koste 8 kr./net. Der er lagt op til, at leverandøren skal afholde omkostningerne.

 • 267. Seas investeringsbidrag for 2019 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_seas_investeringsbidrag_2019_0.pdfapplication/pdf icon stevns_restgaeld_pr._31.12.19_seas-nve_0.pdfapplication/pdf icon tilbud_fra_seas_-_belysning_af_parkering_v._stevnsbadet_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Seas investeringsbidrag for 2019.

  Beslutning

  Et flertal på 4 bestående af V+A+B+N anbefaler at anlægsregnskabet godkendes. 

  Liste O kan ikke anbefale indstillingen og ønsker at Stevns Kommunes restgæld på ca 20 mio kr indfries så kommunen kan spare udgifterne på 2.419.424 til renter og afdrag.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Seas investeringsbidrag for 2019. Stevns kommune har 1. januar 2007 indgået kontrakt med Seas NVE om drift og vedligehold af kommunens gadebelysning. Den kvartalsvise betaling til Seas udgør, udover forbrug, abonnement og vedligehold (drift), også investeringsbidrag, som dækker finansiering af investeringer i lysanlæg. På oversigt over restgælden kan man se hovedparten af de betalinger, der udgør anlægsudgiften i 2019. Der har også været afholdt anlægsudgifter, som ikke angår aktiver, hvor der er eller har været gældsforhold jfr. kontrakten med SEAS. De er derfor ikke med i oversigten over restgælden. Det gælder etablering af belysning af parkering ved Stevnsbadet og etablering af en mast i krydset Valnøddevej/Stevnsvej og en mast i krydset Hybenrosevej/Stevnsvej. Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

   

  Stevns Kommune har en restgæld på cirka 20 mio. kr. i henhold til denne aftale. Under visse betingelser, som kræver en nærmere granskning, vil det være muligt at betale gælden ud og dermed slippe for de årlige udgifter til renter og afdrag. Renteniveauet er p.t. cirka 3,1 %. Henset til den nuværende usikre økonomiske situation for Stevns Kommune, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at betale gælden ud p.t., men det kan blive aktuelt på et senere tidspunkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

   

  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2019.

   

  Opgørelse budget/regnskab: 

   

   

 • 268. Diverse orienteringer - PMT den 15. april 2020 (Lukket)

 • 269. Underskriftsark (Lukket)