Referat

 • 173. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 13. november 2018.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 174. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018

  application/pdf icon budgetopfoelgning_3_-_2018_pmt.pdfapplication/pdf icon anlaeg_bop_3_-_pmt.pdf

  Resume

  PMT skal behandle budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til KB via ØU.

   

  Budgetopfølgning 3 viser en samlet forventet merudgift på 5,1 mio. kr., fordelt med 4,1 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen, 1,0 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen.

   

  Ved budgetopfølgning 2 var der en samlet forventet merudgift på 3,0 mio. kr.

   

  Budgetopfølgning 3 viser et behov for tillægsbevillinger på 4,8 mio. kr. til driften. De øvrige merudgifter er omfattet af reglerne om rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til KB via ØU

   

  Beslutning

  Udvalget behandlede budgetopfølgningen 3.

   

  Udvalget anbefaler at budgetopfølgningen sendes videre til KB via ØU.

   

  Varly Jensen (0) ønsker særlig fokus på ældreboligerne, at få flyttet området fra PMT til SSU. 

   

   

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på PMT's politikområder pr. 30. september 2018.

   

  Resultatet af budgetopfølgningen er følgende:

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen

  På serviceudgifter inden for servicerammen er der en forventet merudgift på 4,1 mio. kr. som består af følgende:

  Et forventet nettunderskud / merforbrug på 0,3 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring

  En forventet merudgift på 3,8 mio. kr. på øvrig drift

   

  På "øvrig drift" består de væsentligste afvigelser af merudgifter til kommunale veje m.v., vintertjeneste, materielgården samt skadedyrsbekæmpelse.

   

  Serviceudgifter uden for servicerammen

  På serviceudgifter uden for servicerammen er der en forventet merudgift på 1,0 mio. kr. Afvigelsen består af merudgiften til lejetab på ældreboliger samt en ekstraordinær udgift vedrørende tidligere år på ældreboligregnskaberne.

   

  Anlæg

  På anlæg forventes et samlet mindreudgift på 12,3 mio. kr. i 2018 , hvoraf de 6,7 forventes overført til 2019. For bemærkninger til afvigelserne på de enkelte anlæg henvises til vedhæftede.

   

  Det brugerfinansierede område

  På det renovationsområdet er der en merudgift på 0,872 mio. kr. De største afvigelser er på Dagrenovation, Glas og papirordningen samt genbrugspladser.

   

  Økonomisk politik

  På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter, eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget.

  Hvis dette ikke er muligt kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå svært styrbare områder.

   

  Økonomi

  Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab.

  Det forventede resultat medfører et behov for tillægsbevillinger på 4.807.0000 kr. fordelt med 3.800.000 kr. på serviceudgifter inden for servicerammen og 1.007.000 kr. på serviceudgifter uden for servicerammen. Herudover forventes overført et nettounderskud på 304.000 kr. til 2019. På det brugerfinansierede område er der behov for tillægsbevilling på 0,872 mio. kr.

   

  På anlæg forventes en tillægsbevilling på -5.612.000 kr., samt en overførsel til 2019 på 6.720.000 kr.

   

 • 175. Klimatilpasning - frigivelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af rådighedsbeløb til undersøgelse og kystsikring af kystvejen som er truet af erosion iht. kysthelhedsplanen.

  Den samlede anlægsbevilling var i 2017 900.000 kr. Der blev frigivet 200.000 kr til kysthelhedsplan (KB den 12.10.17 sag nr. 694). Restbeløbet på 131.000 blev overført til 2018. Nu ønskes det resterende beløb på 700.000 kr frigivet og samlet på et anlægsprojekt for klima og stormflodssikring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 700.000 kr. til undersøgelse og udførelse af erosionstruede områder ved kystvejen.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløb på 700.000 kr. som er afsat til kystsikring på budget 2018. Beløbet overføres til et samlet anlægsprojekt - Klima og Stormflodssikring

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Ved en indledende kystanalyse er de mest sårbare steder langs kysten i det nordlige Stevns udpeget. Her er der specielt kystvejen som nogle steder er truet af erosion.

   

  Stevns Kommunen udarbejdede i 2014 en Klimatilpasningsplan. Planen indeholder en kortlægning af den fremtidige risiko for oversvømmelse, for at kunne tage hensyn til klimatilpasning i den fremadrettede

  planlægning. samtidig blev der identificeret en række fysiske indsatsområder, hvor risikoen for oversvømmelse eller skadesomkostninger vil være så høj, at det er blevet vurderet til at, der bør ydes en indsats for

  at fremtidssikre områderne. I forbindelse med Klimatilpasningsplanen blev der uarbejdet en prioriteret liste over indsatser.

  til undersøgelse af bl.a. følgende:

  · Problematikken med vand de forkerte steder i Store Heddinge

  · Problematikken Tingvejen, broen over Tryggevælde Å

  · Infrastrukturen til byer og landsbyer på Stevns i forbindelse med skybrud

  · Klimatilpasning af de kommunale ejendomme.

   

  Som opfølgning på klimatilpasningsplanen har NIRAS har i 2017 og 2018 lavet en kysthelhedsplan som bl.a uddyber punktet om infrastrukturen. Kystvejen ligger flere steder meget tæt på kystlinjen og er derfor erosionstruet som kræver at der iværksættes skråningsbeskyttelse bestående af evt. stenblokke. Til undersøgelser og konkret sikring af veje ønskes det resterende rådighedsbeløb på 700.000 kr frigivet.

  Økonomi

   

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er et rådighedsbeløb på 700.000kr. afsat i budget 2018 til kystsikring.

 • 176. Kystanalyse ved Strøby Egede - frigivelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af rådighedsbeløb på 800.000 kr til kystanalysen ved Strøby Egede herunder analyse af sikring af sluseport ved udløb fra Tryggevælde Å. De 800.000 kr er resten af en større anlægsbevilling på 1.8 mil i 2016 til renovering af sluseport og forlængelse af molen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 800.000 kr til kystanalyse ved Strøby Egede herunder analyse af sikringen af sluseporten ved Tryggevælde Å

   

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 800.000 kr som oprindeligt var afsat til forlængelse af mole ved Tryggevælde Å

  Beslutning

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker protokolleret at der skal etableres en beredskabssikring ved Prambroen og forlængelse af molen ved udløb af Tryggevælde Å for at undgå tilsanding.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med renovering af slusen i 2016 var der afsat et beløb på 1.8 mil til udskiftning af porte på slusen og forlængelse af molen ved Tryggevælde å for at undgå tilsanding. I forbindelse med kystanalyserne i Stevns Kommune udarbejdet af COWI og NIRAS konkluderes det at en forlængelse af molen isoleret set ikke vil have den ønskede effektivitet for beskyttelse af kysten og slusen ved en stormflodshændelse. En forlængelse af den eksisterende høfde vil på sigt sande til og være for dyr i forhold til effekten.  Det anbefales at beløbet indgår i den samlede analyse af kystbeskyttelsen, hvor der ses på transport af sand, udnyttelse af sand samt de muligheder der er for at tilbageholde vand i eksisterende bassiner ved Tryggevælde Ås udløb.  

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er et rådighedsbeløb på 800.000 kr afsat i budget 2018 til renivering af sluseport.

 • 177. Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede - anlægsbevilling

  Resume

  KB skal beslutte, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til det igangværende anlægsarbejde på Stevnsvej ved Hybenrosevej og Valnøddevej.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på yderligere 400.000 kr. til gennemførelse af krydsombygningerne på Stevnsvej
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i budget 2018.

  Direktionen, 5. november 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Til finansiering af de igangværende arbejder med ombygning af T-kryds ved Hybenrosevej og Valnøddevej på Stevnsvej i Strøby Egede er der afsat 7,4 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. ikke er frigivet.

  Den seneste budgetopfølgning viser, at der forventes et samlet forbrug på i alt ca. 6,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Der er derfor brug for frigivelse af en anlægsbevilling på yderligere 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der frigives 400.000 kr. af et afsat rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede.

  Det resterende rådighedsbeløb på 1,013 mio. kr. forventes ikke anvendt og kan tilgå kommunens kassebeholdning ved budgetopfølgning 3.

 • 178. Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020

  application/pdf icon mulige_affaldsordninger_og_estimerede_priser_-_flyer_fra_borgermoedet_den_27._september.pdf.pdfapplication/pdf icon opsamling_fra_borgermoedet_den_27._september_-_notat_fra_katzenmark_af_22._oktober_2018.pdf.pdfapplication/pdf icon oversigt_over_nuvaerende_og_forventede_kommende_genanvendelsesprocenter.pdf.pdf

  Resume

  PMT og KB er på tidligere møder blevet orienteret om status samt de nuværende og forventede kommende krav på affaldsområdet inkl. tidsplan for det videre arbejde frem mod implementering af nye affaldsordninger i Stevns kommune, som skal træde i kraft 1. maj 2020.

  På møde den 21. august blev PMT præsenteret for beregnede forventelige merpriser for de udvalgte scenarier for fremtidige ordninger, og den 27. september blev der afholdt borgermøde efter diverse spændende oplæg fra 7.-8. klasser fra Hotherskolen og Store Heddinge skole.

  Forvaltningen ønsker på baggrund af borgermødet og tidligere tilkendegivelser fra PMT at indstille følgende punkter vedr. nye affaldsordninger i Stevns kommune

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. der pr. 1. maj 2020 indføres afhentning af madaffald: ved parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder sm. restaffald, og i etagebebyggelser o.l. ved at omdøbe nogle af de nuværende 660 l beholdere til restaffald til beholdere for madaffald,
  2. beholdere til mad- og restaffald pr. 1. maj 2020 generelt tømmes hver 14. dag,
  3. beholdere til mad- og restaffald i de tre sommermåneder juni, juli og august tømmes hver uge,
  4. forsøgsordning med kuber til indsamling af plast- og metalaffald ophører pr. 1. maj 2020, og
  5. der pr. 1. maj 2020 indføres indsamling af plast- og metalaffald: ved parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder, og i etagebebyggelser o.l. i 660 l beholdere, som alle tømmes hver 6. uge,
  6. indsamling af papir og glas fortsat sker via nuværende beholdere og kuber

     eller

  1. indsamling af papir og glas i nuværende beholdere og kuber ophører pr. 1. maj 2020, og
  2. der pr. 1. maj 2020 ændres på indsamling af papir og glas: ved parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder til papir og glas, og i etagebebyggelser o.l. ved at supplere de eksisterende 660 l beholdere til papir med 660 l beholdere til glas, som alle tømmes hver 6. uge,
  3. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte forarbejder samt udbud for hhv. indkøb af nye beholdere og nye indsamlingsordninger.

   

   

  Beslutning

  Udvalget anbefaler ad. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 samt 9.

   

  Varly Jensen (0) stemmer nej til ad. 4, 5, 7 og 8 - idet han ønsker fastholdt de nuværende ordninger.

   

   

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Forskellige modeller for nye affaldsordninger, herunder også estimeret genanvendelse og økonomi, blev præsenteret på et borgermøde den 27. september, hvor ARGO også præsenterede kommende tiltag på genbrugspladserne.

  Tilbagemeldingerne på borgermødet med hensyn til nye affaldsordninger var følgende:

  ·        Generel enighed om, at affald skal sorteres

  ·        Økonomi for den kommende løsning er af mindre betydning

  ·        Antallet af beholdere på egen grund kan være udfordrende – løsninger med nærgenbrugsøer på fællesarealer kan derfor være en mulighed

  ·        Gerne mulighed for ekstra kapacitet til familier med f.eks. blebørn

  ·        Gerne overvejelse om ugetømning (af mad-/restaffald) i sommerperioden

  ·        Gerne mulighed for beholder til pap

   Alle ovenstående tilbagemeldinger kan tilgodeses ved forvaltningens indstilling (undtagen pap), idet der allerede i dag foruden etageejendomme er kæde-/rækkehusbebyggelser, som har en fælles nærgenbrugs ø med særskilte 660 l beholdere til papir og som gerne kan udvides med tilsvarende beholdere også til plast, metal og evt. glas. Eneste beholder ved de enkelte husstande i disse bebyggelser kan derved blive en dobbeltbeholder til mad- og restaffald.

  Teknik og Miljø vil i forbindelse med planlægning af de nye ordninger tage kontakt til alle boligforeninger og undersøge de enkelte behov og muligheder for løsninger.

   Mad- og restaffald:

  Jfr. de nyligt vedtagne EU-direktiver bliver det lovpligtigt at indsamle madaffald, senest i 2023.

  Teknik og miljø indstiller derfor, at madaffald indsamles med 14-dags tømning i en ny 240 l dobbeltbeholder sammen med restaffald, idet mængden af restaffald bliver mindre ved tilsvarende udsortering af de andre genanvendelige fraktioner plast og metal.

  Teknik og miljø indstiller ligeledes, at dobbeltbeholderen til mad- og restaffald kan tømmes hver uge i sommermånederne juni-august for at minimere lugt og fluegener, som i øvrigt også generelt kan forebygges ved at slå knude på poserne med madaffald, inden de lægges i beholderen.

   Plast- og metalaffald:

  Teknik og miljø indstiller videre, at forsøgsordningen med indsamling af plast og metal ophører, idet borgerne ikke benytter disse i tilstrækkelig grad. Genanvendelsesprocenten for disse fraktioner vil blive langt større ved indsamling ved husstanden eller nærgenbrugsøer.

  Teknik og miljø indstiller derfor, at plast- og metalaffald i stedet indsamles med tømning hver 6. uge i en ny 240 l dobbeltbeholder ved parcel- og sommerhuse, og i større 660 l særskilte beholdere i etagebebyggelser og ved de kæde-/rækkehusbebyggelser, der måtte ønske det.

  Papir- og glasaffald:

  Papirmængderne er generelt faldende og suppleres allerede i dag med tilladelse til også at lægge karton i beholderen. Papir indsamles allerede i dag ved de enkelte husstande eller nærgenbrugsøer med tømning hver 6. uge og kan ikke gøres meget bedre.

  Glas indsamles i dag via kuber ved 25 lokationer rundt om i kommunen, fortrinsvis dagligvarebutikker, med tømning hver uge. De indsamlede mængder er fine, men der vil uden tvivl kunne indsamles yderligere mængder via en beholder ved den enkelte husstand eller ved nærgenbrugsøer.

  Teknik og Miljø indstiller til udvalget samt ØU og KB at tage stilling til, hvorvidt man fortsat ønsker en indsamling af papir og glas via nuværende ordninger, eller om man ønsker en højere genanvendelse samt en mere borgervenlig (men samtidig dyrere) løsning via en ny 240 l dobbeltbeholder ved parcel- og sommerhuse, og i større 660 l særskilte beholdere i etagebebyggelser og ved de kæde- og rækkehus-bebyggelser, der måtte ønske det.

  Den prismæssige forskel mellem de to muligheder er estimeret til at være ca. 127 kr. om året for den enkelte husstand i parcelhus, idet endelige priser for hhv. parcel- og sommerhuse samt etagebebyggelser o.l. dog først kan beregnes endeligt efter udbud af nye beholdere og indsamlingsordninger.

  Pap-affald:

  Teknik og miljø kan derimod ikke anbefale at indsamle pap i beholdere ved husstandene, idet papkasser meget nemt sidder fast i beholderen og ikke er til at ”ryste ud” ved tømningen, da borgere umiddelbart pr erfaring fra forsøgsordninger andre steder ikke river papkasser i mindre stykker.

  I Stevns kommune er det som tidligere beskrevet allerede nu tilladt at aflevere mindre mængder karton i papirfraktionen (emballage fra f.eks. cornflakes og tandpasta), men ikke pap, da fibrene i pap er anderledes end fibrene i karton og vil ødelægge en ellers fin papirfraktion, som derved ikke ville kunne sælges til en god papirpris.

  Pap som ren fraktion giver derimod i sig selv en god pris ved videreformidling til genanvendelse.

  Der er derfor ingen kommuner i ARGO regi, der indsamler pap i beholdere ved husstanden … hvis indsamling af pap ved husstanden sker det som ren fraktion via storskraldsordning / fortovsindsamling … og ellers via genbrugspladser som i Stevns kommune.

  Pap må således fortsat indsamles via genbrugspladserne … herunder også pap fra nethandel.

  Hvis genanvendelsesindustrien en dag bliver bedre til at frasortere papfibre fra papir fibrene og prismarkedet derved på et tidspunkt bliver favorabelt for indsamling af pap sammen med papir og karton, vil muligheden for denne bortskaffelse selvfølgelig blive meldt ud til borgerne.

  Ekstra kapacitet:

  Tømningsfrekvensen for affaldsbeholdere ved parcel- og sommerhuse fastsættes ud fra erfaringer fra andre kommuner, ligesom antallet af 660 l beholdere ved etagebebyggelser og nærgenbrugsøer kan justeres i forhold til den fastlagte tømningsfrekvens.

  Derudover vil forvaltningen undersøge forskellige muligheder for ekstra kapacitet, såfremt borgerne i perioder måtte ønske dette, f.eks. i forbindelse med blebørn i familien.

  Der er allerede i dag mulighed for at købe affaldssække hos renovatøren til brug ved fødselsdage, jul og andre fester, som eventuelt kan videreføres, ligesom dagplejemødre i dag har ekstra beholder til restaffald grundet de mange blebørn, hvilket måske også kunne blive en løsning, som kunne udbredes mod ekstra betaling.

  Det videre forløb:

  Forvaltningen vil efter beslutning om de nye affaldsordninger sætte gang i udarbejdelse af udbudsmateriale for indkøb af beholdere og nye indsamlingsordninger. Udbudsmaterialerne vil blive forelagt PMT for godkendelse inden arbejderne sendes i udbud, ligesom resultatet af de enkelte udbud vil blive forelagt for PMT inden indgåelse af nye kontrakter.

  Indkøb af beholdere og nye indsamlingsordninger forventes sendt i udbud i foråret 2019.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23/06/2017, kapitel 6

  Affaldsbekendtgørelsen, Bek. om affald nr. 1309 af 18/12/2012

  Regeringens publikation ”Danmark uden affald”, oktober 2013

  Den nationale ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

  Stevns kommunes Affaldsplan 2014-2018.

  Ændringer til EU´s affaldsdirektiv, vedtaget med direktiv 2018/851 fra 30. maj 2018.

   

   

  Økonomi

  Der er ren brugerbetaling på renovationsområdet. Nye takster vil først kunne beregnes efter udbud for indkøb af nye beholdere og nye tømningsordninger.

 • 179. Boesdal - opstart af spildevandsplantillæg

  application/pdf icon notat_-_spildevandshaandtering_-_boesdalvej_14-19.pdf

  Resume

  I forbindelse med udviklingen af Boesdal, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for håndteringen af spildevandet. Kalkbruddet inddrages i den forbindelse i spildevandsplanen som et spildevandskloakeret opland. Der skal tages stilling til kloakoplandets udbredelse i forhold til de 4 nærmeste naboer til kalkbruddet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. godkende at naboerne til Boesdal kalkbrud kan tilbydes muligheden for spildevandskloakering i forbindelse med etablering af kloakledning til området. Eventuelt tilsluttede ejendomme skal ske efter aftale med KLAR Forsyning.

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Varly Jensen (O) ønsker præciseret at ved tilkobling til spildevandskloakering skal der betales afledningsbidrag.

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med den planlagte udvikling af Boesdal, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for håndteringen af spildevandet fra området.

   

  Forvaltningen har startet en dialog med KLAR Forsyning omkring inddragelse af Boesdal kalkbrud i spildevandsplanen, som spildevandskloakeret opland. Dette inkluderer også den nuværende offentlige toiletbygning på toppen af kalkbruddet.

   

  Det nærmeste eksisterende kloakerede område er langs Korsnæbsvej, som ligger ca. 250 meter fra den offentlige toiletbygning. Der vil således skulle etableres en ny kloakledning langs Boesdalsvej op til Korsnæbsvej.

   

  Forvaltningen har i den forbindelse foretaget en indledende gennemgang af spildevandforholdene for Boesdal kalkbrud og naboerne til kalkbruddet på Boesdalsvej (Boesdalsvej 16-19). Se bilag til dagsordenspunktet.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at ejendommene Boesdalsvej 16-19 ikke automatisk inddrages i kloakoplandet. Dette er på baggrund af:

  • Ingen af naboerne til kalkbruddet ligger på vejstrækningen mellem Korsnæbsvej og toiletbygningen eller nedkørslen til kalkbruddet. Ejendomme medtages i kloakoplandet, hvis de ligger langs strækningen på vej ud til et nyt kloakopland.
  • Der er ikke tegn på, at spildevandet fra Boesdalsvej 16-19, ledes direkte ud over selve klintekanten på den del af klinten hvortil der er uhindret offentlig adgang fra kalkbrudet.
  • Området er ikke omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning, da det ifølge vandområdeplanerne har afstrømning til Køge Bugt.
   Grundejerne vil derfor ikke blive mødt med et påbud om forbedret spildevandsrensning. Det vil sige at grundejerne på nuværende tidspunkt ikke skal etablere deres egen spildevandsrensning eller får et tilbud om kontraktligt medlemskab af KLAR Forsyning.

   

  Det er i stedet forvaltningens vurdering, at grundejerne kan tilbydes en frivillig aftale med KLAR Forsyning om kloakering i forbindelse med der etableres en kloakledning til kalkbruddet.

  Den frivillige inddragelse, skal dog ske under hensyntagen til KLAR Forsynings økonomi. Hvilke ejendomme, der skal med i kloakoplandet, skal være på plads inden opstart af projektet hos KLAR Forsyning.

   

  Det tages derfor kontakt til naboerne, således at eventuelle ejendomme kan medtages i spildevandsplantillægget.

    

  De enkelte ejendomme inddrages derfter i kloakoplandet, på samme vilkår som ved andre kloakeringer.

  Det vil sige, at KLAR Forsyningen opkræver det lovbestemte tilslutningsbidrag hos grundejerne, og borgerne selv skal stå for kloakarbejdet på egen grund.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 180. Solgårdsparken - orientering om ordensregel

  Resume

  På baggrund af gentagne henvendelser om problemer med løsgående hunde i Solgårdsparken vil Natur og Miljø opdatere ordensreglementtavlerne i Solgårdsparken med synliggørelse af regel fra hundeloven om færdsel med hunde i offentlige parker.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Gentagne henvendelser om løsgående hunde i Solgårdsparken førte til, at Materielgården, på vegne af Natur og Miljø, opsatte piktogrammer med ”hund i snor” i Solgårdsparken i september 2017. Natur og Miljø har siden modtaget yderligere henvendelser, hvorfor en udvidelse af ordensreglementet for Solgårdsparken er på vej således, at hundelovens bestemmelse vedr. færdsel med hunde føres på skilt med ordensreglement opsat i parken. Henvendelserne dejer sig om, at de løse hunde ikke er under kontrol og derfor virker truende overfor andre gæster samt andre gæsters hunde.

  Såfremt påmindelse om hundelovens §3 følgende ikke er tilstrækkelig, kan det overvejes at gøre brug af §3a, der giver mulighed for kommunalbestyrelsen at meddele, at hunde skal føres i snor til enhver tid.

  Lovgrundlag

  Hundeloven

  ” § 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale. Føres en hund i bånd, skal dette være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. Hvis hunde færdes løse på de i 1. pkt. nævnte steder uden at være i følge med en person, der har fuldt herredømme over dem, lader politiet dem optage og underretter besidderen eller en til vedkommendes husstand hørende voksen person.”

  Fuldt herredømme er defineret som: ” Manden har Hunden lige op ad sig” (formuleret af justitsministeren ved lovens 1. behandling i Landstinget 20/11 1936).

   Noter§ 3 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i kommunen eller nærmere opregnede områder af kommunen skal gælde en pligt til i byer og områder med bymæssig bebyggelse altid at føre en hund i bånd på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel. Båndet skal være så kort, at hunden kan holdes tæt ind til ledsageren.
      Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at visse hunde ikke er omfattet af bestemmelser om båndpligt fastsat i medfør af stk. 1.

  Økonomi

  -

 • 181. Fra losseplads til mountainbike spor

  application/pdf icon bilag_1_-_placering_af_mtb_spor.pdf

  Resume

  Det har igennem længere tid været et stort ønske blandt lokale mountainbike brugere, at få et MTB spor på Stevns, hvor de kan dyrke deres sport. Klargørelse af pladsen til etablering af sporet iht jordforureningsloven er nu ved at være færdigdig så mountainbikeklubben kan gå igang med udførelsen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. tage orienteringen om nyt mountainbike spor på den tidligere losseplads ved Magleby til efterretning

  Beslutning

  Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

   

  Nær Magleby, har der i flere år ligget en ubenyttet grund. Grunden, som er ejet af Stevns Kommune, har tidligere været en losseplads. Da lossepladsen lukkede, blev der opsat en bom, og det har ikke været tilladt at opholde sig på grunden. Se placering i bilag 1. Grunden er nu givet til kulturen.

   

  Lokale mountainbike brugere har i flere år ønsket sig et sted på Stevns, hvor de kan dyrke deres sport. Valget faldt på den lukkede Magleby Losseplads, der kan danne et naturligt grundlag for mountainbike spor med skrænter og træer. Stevns Kommune igangsatte, i samarbejde med Stevns MTB og lokale entreprenører, derfor en klargøring af grunden til mountainbike spor.

   

  Klargøringen af grunden har bestået af:

  • en forureningsundersøgelse, der skulle afklare forureningsforholdende og
  • slutafdækning med ren jord, der skal sikre at brugerne af mountainbike sporet ikke kommer i kontakt med forurenet jord.

  Slutafdækningen er udført som et projekt med lokale entreprenører, hvor der er indgået aftale med entreprenørerne om, at de kan køre ren overskudsjord til grunden. Det er en win-win-situation for alle parter – entreprenørerne sparer udgifter til at køre den rene jord væk, og Stevns Kommunen sparer udgifter til at få tilført ren jord. Samtidig gavner den mindre kørsel af jord klimaet.

   

  Da området er forurenet og arealanvendelsen ændres, har Stevns Kommune, Natur og Miljø, udarbejdet en § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse efter jordforureningsloven. Tilladelsen er specifik givet til etablering af mountainbike spor. Det betyder at området ikke åbnes til anden benyttelse, da det ville have betydet yderligere slutafdækning på grunden.

   

  Stevns MTB er en engageret forening, som har deltaget aktivt i hele forløbet. Foreningen har modtaget 25.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget, og skal nu i gang med at anlægge sporerne.

   

  Fremadrettet hører sagen til hos AET

  Lovgrundlag

  Jordforureningsloven:

  Bekendtgørelse om lov om forurenet jord nr. 282 af 27. marts 2017, § 8.

   

  Link:

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188394

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 182. Kløverstier i Store Heddinge - etablering

  Resume

  PMT skal tage stilling til etablering og finansiering af kløverstier i Store Heddinge.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. der etableres kløverstier i Store Heddinge
  2. udgiften til etableringen finansieres af restbudgettet på "Ikke kontraktbundne opgaver 2018" på 110.000 kr.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø ønsker at etablere kløverstier i Store Heddinge, i stil med dem som er blevet etableret i Hårlev og Rødvig. Kommunen har tidligere haft mulighed for at ansøge om midler til etablering hos Friluftsrådet. En mulighed som kommunen ikke længere har.

   

  På anlægsbudgettet til "Ikke kontraktbundne opgaver 2018" resterer der et beløb på 110.000 kr. som ikke er disponeret af PMT.

   

  Den afledte drift til vedligeholdelse af kløverstierne kan indeholdes i det driftsbudget der i forvejen er afsat til stierne i Hårlev og Rødvig.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget, da etableringen kan finansieres af restbudgettet på anlægget "Ikke kontraktbundne opgaver 2018". Budgettet er frigivet på KB møde 18. januar 2018.

 • 183. Beslutning om græsslåning fra 2017 - evaluering

  application/pdf icon balancekatalog_forslag_1.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_forslag_2.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_forslag_3.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø fremsætter evaluering til PMT på baggrund af de ændringer som blev besluttet i 2017.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at 

  1. fremlagte evaluering drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  Orientering taget til efterretning.

   

  Grundet den varme sommer udsættes evauleringen til efteråret 2019.

  Sagsfremstilling

   

  I forbindelse med indgåelse af budget 2018 blev der på PTU møde d. 26. september 2017 fremlagt forslag til balancekatalog fra Vej & Materielgård, sag nr. 523.

   

  I forbindelse med budgetforliget var der et ønske om at Teknik & Miljø fremsatte forslag til besparelse på 1.200.000 kr. og i den forbindelse blev der fremlagt besparelser inden for kollektiv trafik og Materielgård.

   

  De fremsatte besparelser for Materielgården var inddelt i 3 balanceforslag;

  1. Harmonisering af klippeintervaller fra én uge til 14. dages slåning på udvalgte områder i by.
  2. Rabatklipning ændres til 2 skår om efteråret og 1 skår om foråret og der blev indkøbt nye frontklippere
  3. Ændring af serviceniveau for større rekreative områder.

   

  Samlet gav de 3 forslag en forventet besparelse på 830.000 kr.

   

  Som en del af aftalen om besparelserne blev det aftalt, at der skulle laves en evaluering på PMT i slutningen af 2018, hvor der skulle evalueres på erfaringerne.

   

  På baggrund af, at græssæsonen går på hæld, har vi lavet en evaluering på baggrund af de erfaringer, som vi har opnået i løbet af 2018.

   

  Evalueringen vil være mærket af, at vi i 2018 har haft en unormal varm og tør sommer, som har gjort at græsset er vokset mindre.

   

   

  Evaluering 2018 - forslag 1 i balancekatalog

  Den foreslåede ændring var en del i en harmonisering af klippeintervallet i kommunen og har afstedkommet at vi har et mere ensartet niveau på tværs af kommunen.

   

  Der er ikke været et forhøjet niveau i henvendelserne fra borgerne vedr. græsslåningen i forhold til foregående år men det skal formentlig ses i lyset af at græsset har vokset mindre og dermed vil de synlige ændringer være svære at registrere idet græsvæksten har været kraftig reduceret.

   

  Vi må stadig forvente at der ved en mere gennemsnitlig sommer vil forekommer mere afklip efter slåning og at dette vil afstedkomme flere henvendelser fra borgerne. Det vil dog udelukkende have en æstetisk betydning og ikke have betydning for trafiksikkerheden.

   

  Derfor anbefales det at bibeholde det valgte serviceniveau for nuværende.

   

  Evaluering 2018 - forslag 2 i balancekatalog

  Den foreslåede ændring var at indkøbe nyt udstyr således der kunne lave en besparelse på græsklipningen i forhold til den tid der bliver brugt. Besparelse skulle dels komme ved at de nye klippere automatisk kan klippe om kantpæle og skilte og dels komme ved at der blev klippet 1 skår, svarende til bredden af maskinen (150 cm) i foråret.

  Om efteråret klippes der i fuld bredde dvs. op til ca. 280 cm.

   

  Der vil både i foråret og efteråret blive klippet i fuldbredde ved frøgræsmarker og i oversigtsarealer.

   

  Det vurderes at den forventede hurtigere fremdrift med den nye type frontklipper til traktorerne er muligt, dog vil der i forbindelse med de første slåninger altid blive gjort erfaringer med justeringer, men samlet vurderes det forventede tidsmæssige besparelse at være tilstede. Dog skal det bemærkes at vi ser en mindre nedsat hastighed ved meget højt græs.

   

  De henvendelser som er kommet fra borgerne på græsområdet har været hovedsageligt i forhold til vores rabatter i åbent land og det vurderes at henvendelserne deler sig i 2 hovedkatagorier

  • Ønske om at der ikke slås rabatter pga. ønske om naturudseende
  • Ønske om at der slås rabatter oftere pga. ønsker om bedre oversigt og utryghed for cyklister.

   

  Det vurderes ikke, at fordelingen i henvendelserne er ændret betydeligt i forhold til tidligere år.

   

  Rabatter er en del af færdselsarealet og derfor er der specifikke krav til at vi skal opretholde

  • oversigt for trafikanterne
  • sikre fremkommelighed på vejen
  • Sikre afvandingen fra vejen
  • Vintervedligeholdelse - særligt ved snerydning
  • Mulighed for at søge væk fra kørebanen ved havari

   

  Det vurderes at der for det valgte serviceniveau for græsslåning i rabatter kan opretholdes de overordnede krav ved at klippe med det ene skår, 150 cm om foråret, og op til 280 cm i efteråret og derfor anbefales det at bibeholde det valgte serviceniveau for nuværende.

   

  Evaluering 2018 - forslag 3 i balancekatalog

  Den foreslåede ændring var en del i en harmonisering af klippeintervallet på de større rekreative områder. Det skulle ske ved et differentieret serviceniveau på en række arealer, ved at man lod græsset vokse højere nogle steder end andre.

   

  Der er ikke været et forhøjet niveau i henvendelserne fra borgerne vedr. græsslåningen i forhold til foregående år men det skal formentlig ses i lyset af at græsset har vokset mindre og dermed vil de synlige ændringer være svære at registrere idet græsvæksten har været kraftig reduceret.

   

  Vi må stadig forvente at der ved en mere gennemsnitlig sommer vil forekommer mere afklip efter slåning, at arealet kan fremstå mindre plejet og at dette vil afstedkomme flere henvendelser fra borgerne. Det vil dog udelukkende have en æstetisk betydning og ikke have betydning for trafiksikkerheden.

   

  Derfor anbefales det at bibeholde det valgte serviceniveau for nuværende.

   

   

  Bilag til nærværende evaluering er balancekatalog forslag fra 2017

   

   

  Historik

  PTU møde, 26. september 2017 - sag 523

   

 • 184. Busrute 99N - regionale besparelser

  application/pdf icon notat_99n.pdf

  Resume

  I forbindelse med regionale nedskæringer i busdriften skal det vurderes om rute 99N skal overtages af kommunerne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1.  busdriften for rute 99N overtages af Stevns Kommune fra 2020, uafhængigt af beslutning fra Faxe Kommune

  I fald udvalget træffer afgørelse om at sige ja til pkt. 1 skal punkt 2 og 3 behandles

  2.  ruten skal afkortes såfremt Stevns Kommune alene skal drive buslinjen

  3.  der afsættes budget til drift i 2020 og overslagsår til drift af rute 99N

    

  Beslutning

  Udvalget anbefaler en overtagelse af rute 99N.

   

  Varly Jensen (O) kan kun godkende punkt 3.

   

   

  Sagsfremstilling

   

  I forbindelse med regionens budgetforhandlinger for 2019 skal der findes 20.0 mio. kr. i besparelse på Offentlig trafik.

   

  I den forbindelse har Region Sjælland fået udarbejdet et besparelseskatalog af Movia. I Stevns Kommune peges på rute 99N som er en natbus der betjener Køge, Stevns og Faxe kommuner.

  Natbussen betjener ca. 60 passagerer pr. weekend i Stevns Kommune og det vurderes at være en blanding af kørsel hjem fra byen samt kørsel i forbindelse med arbejde på skæve arbejdstider.

   

  Teknik og Miljø har i den forbindelse fået udarbejdet notatet, som er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

   

  I forbindelse med behandlingen i regionens udvalg, er det besluttet, at rute 99N er udlagt som en del af den besparelse, som skal endelig behandles på regionsrådsmødet d. 3. december 2018. Det forventes, at indstillingen fra udvalget godkendes.

   

  I forbindelse med de kommende regionale besparelser har regionen afholdt møde med Stevns Kommune, hvor Teknik og Miljø, Flemming Petersen (V) og Anette Mortensen (V) deltog. På mødet er der fremkommet en mulighed for at region Sjælland vil bibeholde driften af rute 99N i hele 2019 såfremt busdriften overtages i 2020 af en eller flere af de kommuner som ruten gennemkører.

   

  Teknik og Miljø har været i kontakt med Køge og Faxe Kommune for at undersøge hvilke scenarier som vurderes mulige.

   

  Fra Køge Kommune Tekniske forvaltning har vi fået oplyst at de ikke agter at overtage buslinjen fra regionen.

   

  Teknik og Miljø har fået oplyst af Faxe Kommunes Tekniske forvaltning, at der primært er fokus på én buslinje som skal nedlægges mod Faxe Ladeplads. Derfor vurderes det ikke for nuværende, at der vil være midler til 99N men det vil bero på en politisk afgørelse på deres udvalgsmøde i ultimo november og det er derfor aftalt at beslutningen fra Stevns Kommune sendes til Faxe Kommunes Tekniske forvaltning

   

   

  Teknik og Miljø har i samarbejde med Movia vurderet at der er tre scenarier for at viderefører driften af busrute 99N

  1. Ruten videreføres i samarbejde med Faxe Kommune
  • Movia vurderer at det vil koste Stevns Kommune 230.000 kr. i årligt tilskud
  1. Ruten videreføres alene af Stevns Kommune med nuværende busrute
  • Movia vurderer at det vil koste Stevns Kommune 270.000 kr. i årligt tilskud
  1. Ruten videreføres alene af Stevns Kommune men hvor ruten afkortes således den ikke kører ind i Faxe Kommune
  • Movia vurderer at det vil koste Stevns Kommune 230.000 kr. i årligt tilskud

   

   

   

 • 185. Brug af pesticider på offentlige arealer

  application/pdf icon brug_af_pesticider_paa_offentlige_arealer.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2008, at undgå brugen af pesticider på alle offentlige arealer - forstået som alle arealer der ejes, vedligeholdes eller drives af kommuner herunder også bortforpagtede offentlige arealer. Eneste undtalgese er ved bekæmpelse af den invasive art Kæmpe-Bjørneklo. Forvaltningen ønsker en præcisering af beslutningen fra 2008.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Vi fortsat undgår brugen af pesticider på alle offentlige arealer - forstået som alle arealer der ejes, vedligeholdes eller drives af kommunen herunder også bortforpagtede offentlige arealer og fortove
  2. der i så begrænset omfang som muligt, kan anvendes pesticider til bekæmpelse af invasive arter, som fx kæmpebjørneklo og japansk pileurt

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Linr Krogh Lay tager forbehold for punkt 2.

  Sagsfremstilling

  Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer
  Materielgården har siden 2008 og frem til 2017 benyttet ukrudtsbrændere til bekæmpelse af ukrudt. En meget tidskrævende og omstændig teknik. Siden 2017 har Materielgården dampet ukrudt. En tidsbesparende og let håndterbar måde at bekæmpe ukrudt som også en del af landets øvrige kommuner benytter.

  Ved bekæmpelse af den invasive art kæmpebjørneklo benytter Materielgården sig af pensling med roundup. Der benyttes årligt under 1 liter. Roundup påføres enten ved pensling eller ved at dryppe ned i den hule stængel af kæmpebjørnekloen, hvorved man undgår at midlet kommer i kontakt med anden vegetation. Metoden indgår i den systematiske indsats som Stevns Kommune har haft med bekæmpelse af kæmpebjørneklo siden 2008.

  Metoden har vist sig meget effektiv og Materielgården ønsker at kunne bekæmpe tilsvarende invasive arter som fx pileurt på tilsvarende vis. Dette skal selvfølgelige foregå i så begrænset et omfang som muligt.

  Bekæmpelse af ukrudt på fortove mv.
  Som grundejer har man pligt til at rydde fortovet ud for ens grund for sne og is, men også for ukrudt og affald. Vej- & materielgård får en del henvendelser fra grundejere, der ønsker at anvende produkter som roundup på kommunens fortove. Forvaltningen ønsker en præcisering af beslutningen fra 2008, således at det tydeligt fremgår, at pesticider ikke anvendes på kommunale arealer til ukrudtsbekæmpelse herunder også kommunens fortove.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 186. Flexbolig - ansøgning

  Resume

  PMT skal tage stilling til 2 anmodninger om flexboligtilladelse. Der er ikke hjemmel til at afslå, men samtidig har Stevns Kommune igangsat planlægning for at styre, hvor der kan gives flexboligtilladelse og hvor der ikke kan. Indtil denne planlægning forelægger skal PMT behandle hver enkelt ansøgning.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

  1. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Holtug Mosevej 7, 4660 Store Heddinge på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år med mulighed for forlængelse.
  2. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Lilledalsvej 15, 4660 Store Heddinge på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år med mulighed for forlængelse.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har i oktober 2018 modtaget 2 ansøgninger om tilladelse til flexboliger. 

  I september 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte planlægningen for flexboliger, idet der ikke generelt kan gives afslag på ansøgninger om flexboliger.

  Holtug Mosevej 7, 4660 Store Heddinge er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Lilledalsvej 15, 4660 Store Heddinge er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Da ingen af adresserne er omfattet af lokalplan, som angiver at de skal anvendes til helårsbeboelse, indstiller forvaltningen til at der gives tidsbegrænsede tilladelser til flexbolig i lighed med tidligere afgørelser i sager om tilladelse til flexbolig i Stevns Kommune, hvor der er givet tidsbegrænsede tilladelser til flexbolig i 4 år med mulighed for forlængelse.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Boligreguleringsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 187. Sag rejst af KB-medlem Varly Jensen vedr. dispensation om ensidig taghældning

  application/pdf icon bilag_a_-_referat_fra_plan_og_teknikudvalget_den_10._marts_2015.pdfapplication/pdf icon bilag_b_-_referat_ptu_7._november_2016.pdfapplication/pdf icon bilag_c_-_afslag_til_dispensation_fra_lokalplan_5-04.pdf

  Resume

  KB-medlem Varly Jensen har rejst sag til PMT vedr. dispensation om ensidig taghældning.

  Indstilling

  KB-medlem Varly Jensen indstiller til PMT, at

  1. Udvalget drøfter daværende Plan- og Teknikudvalgs beslutning af 10 marts 2015.
  2. Udvalget tager stilling til, hvad de nye Lokalplaner skal indeholde evt. hvad nye bygningsformer kan betyde for energiforbruget, regnvandsafledning med meget mere.

  Beslutning

  Udvalget drøftede sagen rejst af Varly Jensen.

   

  Varly Jensen (O) begærede sagen i Komunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Varly Jensen har fremsendt følgende sagsfremstilling:

  "Jeg har den 23. oktober modtaget en henvendelse angående en bebyggelse på Kystvejen 306, Strøby - journal.nr. 2018-1017.

   

  Den 11 okt. 2018 har ejerne af ovenstående ejendom fremsendt en dispensations ansøgning fra Lokalplan 5-04 om hus former, hvor det fremgår, at taget som hovedregel udføres som sadeltag.

   

  Ejerne ønsker at opføre et sommerhus med ensidigt tagfald.

   

  Den 17 okt. 2018 fremsender Stevns Kommune et afslag på dispensation, med henvisning til bl.a. lokalplan 5-04 paragraf 6,3, hvor det fremgår, at sadeltagets hældning ikke må overstige 30 grader, målt fra vandret plan, dog 45 grader hvis særlige konstruktive forhold taler for det.

   

  Det fremgår ikke af lokalplan 5-04 hvad minimums taghældningen er?

   

  Det fremgår også, at Kommunen ikke ønsker skabt præcedens i området underlagt lokalplanen.

   

  Med henvisning til Plan og Teknikudvalgets beslutning den 10 marts 2015, indstillede de, at administrationen fik mulighed for at give dispensation for bl.a. bestemmelser om tagform og taghældning i bl.a. Lokalplan 5-04.

   

  Udvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes nye Lokalplaner for området, hvor de nye Lokalplaner skal indeholde ændrede bestemmelser især om tagform og taghældning.

   

  Der er sket mange nye tiltag på og ved Kystvejen siden 2015. Bl.a. at en stor del af Kystvejen kan blive helårszone. Derfor er Kommunen i fuld gang med at forberede nye Lokalplaner.”

   

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger:

  Ifølge dagsordenpunktet fra 10. marts 2015 har Plan- og Teknikudvalget  besluttet at der skal udarbejdes nye lokalplaner for de områder ved Strøby Egede, der i dag er omfattet af lokalplanerne 5-03, 5-04 og 5-05. De nye lokalplaner skal bl.a. indeholde ændrede bestemmelser om tagform og taghældning. Forvaltningen udarbejder et forslag til en lokalplan, der i efteråret 2016 blev udsendt i hørring og der blev bl.a. afholdt et borgermøde den 26. oktober 2016 i Strøbyhallen. Både før, under og efter borgermødet var der massiv kritik at forslaget der bl.a. gik på en bekymringen over at erstatte flere lokalplaner med én samlet lokalplan for området, konsekvenserne for den eksisterende beplantning og dyrelivet samt utilfredshed over restriktioner i materiale- og farvevalg.

  På PTUs møde den 7. november 2016 blev det besluttet ikke at vedtage lokalplanforslag nr. 153 og at Grundejerforeningens formænd skulle inviteres til et møde 1. kvartal 2017. Der pågår pt. en længere møderække med grundejerforeningerne langs Kystvejen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afgøre hvornår der udarbejdes eventuelle nye lokalplaner da behov og ønsker ikke er enslydende.

  Indtil da er Lokalplanerne 5-03, 5-04 og 5-05 gældende for de respektive områder og det pågældende afslag der er givet i den konkrete sag er givet ud fra en vurdering af områdets ejendomme. Der er i dispensationsansøgningen oplyst flere ejendomme, med fladt tag for reference. Det kan oplyses at alle på nær 1 ejendom ifølge BBR- registret, er opført i perioden 1961-1987. Lokalplan 5-04 er udfærdiget i 1998 med gældende anvisninger.

  Som det fremgår at det fremsendte afslag på dispensation, så har den berørte borger haft mulighed for at påklage afgørelsen i 4 uger, hvilket ikke er sket og sagen betragtes derfor som afsluttet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 • 188. Lokalplaner - oversigt over igangværende

  application/pdf icon bilag_2_udviklingsplan_for_valloeby_tids-_og_procesplan.pdfapplication/pdf icon bilag_3_udviklingsplan_for_stroeby_egede_tids-_og_procesplan.pdfapplication/pdf icon sagsoversigt_13_11_2018.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Teknikudvalget orienteres om igangværende lokalplaner, kommuneplantillæg og udviklingsplaner samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over lokalplaner tages til efterretning,
  2. orienteringen om udvilingsplanen for Valløby tages til efterretning samt fastsættelse af dato for borgermøde
  3. orienteing om udviklingsplanen for Strøby Egede tags til efterretning samt fastsættelse af dato for borgermøde
  4. der fastsættes dialogmøde med grundejerforeningerne Lensgård og Strandager
  5. orientering om hørringssvar til lokalplan 184 og 190 tages til efterretning

   

   

  Beslutning

  Orientering om udviklingsplanen for Valløby taget til efterretning. Der inviteres til borgermøde torsdag den 31. januar kl. 19.00-21.00.

  Udviklingsplanen for Strøby Egede. Der afholdes borgermøde torsdag den 17. januar kl. 19.00-21.00.

  Dialogmøde med grundejerforeningerne Lensgård og Strandager om evt. lokalplanproces i sommerhusområde i Strøby afholdes tirsdag den 20. november 2018 kl. 17.00-19.00.

   

  Lokalplan 184 og 190 forventes behandlet på udvalgsmødet den 8. januar 2019.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner samt status på de enkelte planer. Desuden orienteres udvalget om uviklingsplanerne for Vallø by og Strøby Egede, herunder status for planerne samt det videre forløb.

   

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning,

  2. Orientering om udvilingsplanen for Valløby, herunder status og den videre proces. Der er afholdt borgerworkshop d. 25. oktober 2018. Her blev det tilkendegivet, at der bliver afholdt et ekstra borgermøde, hvor planen bliver præsenteret. Forslaget godkendes i PMT d. 8. januar 2019, hvorefter det sendes til høring i 4 uger. Borgermødet foreslås afholdt 31. januar 2019,

  3. Orientering om udviklingsplanen for Strøby Egede, herunder status og den videre proces. Forslaget godkendes i PMT 4. december 2018. Høringsperioden ligger i januar-februar 2019. Eventuelt borgermøde med præsentation af forslaget foreslås afholdt d. 17.januar 2019,

  4. der fastsættes dialogmøde med grundejerforeningerne Lensgård og Strandager om evt. lokalplanproces i sommerhusområde i Strøby - Strøby Egede enten:

  • Tirsdag den 20. november 2018 kl. 17.00
  • Onsdag den 21. november 2018 kl. 17.00
  • Torsdag den 13. december 2018 kl.17.00

   

  5. Orientering om indkomne hørringssvar for lokalplan 184 og 190 for Nicolinelund

   

   

  Bilag 1: Oversigt over lokalplaner

  Bilag 2: Uviklingsplan for Valløby - Tids- og procesplan

  Bilag 3: Udviklingsplan for Strøby Egede - Tids- og procesplan

 • 189. Diverse orienteringer - PMT den 13. november 2018 (Lukket)

 • 190. Underskriftsark (Lukket)