Referat

 • 364. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 12. november 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 365. Budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2019 - PMT

  application/pdf icon budgetopfoelgning_3_-_2019_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_anlaeg_-_pmt_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2019, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område. På det brugfinansierede område er der en merudgift på 0,8 mio. kr.

   

  Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 1,455 mio. kr. og på det brugerfinansierede område er der behov for en positiv tillægsbevilling på 0,834 mio. kr.

  Vedrørende anlæg er der behov for en negativ tillægsbevilling vedrørende anlæg på 3,8 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. behandle budgetopfølgningen pr. 31. august 2019.
  2. tage stilling til, hvilke modgående foranstaltninger der skal iværksættes.
  3. Udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU.

  Beslutning

  1. Behandlet.
  2. Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A) kan ikke anvise modgående foranstaltninger. Varly Jensen (O) ønsker at der anvises modgående foranstaltninger og han ønsker oplyst om overskridelserne på budgettet allerede er en realitet eller om det er en forventet overskridelse.
  3. Godkendt. Varly Jensen (O) ønskede tilføjet en forudsætning om at sagen går videre til ØU og KB.

   

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på PMT's politikområder pr. 31. august 2019. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2019. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.

   

  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. fordelt med et merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,3 mio. kr. og et forventet merforbrug på øvrig drift på 1,4 mio. kr.

   

  Der forventes overført 0,3 mio. kr. til 2020.

   

  Merforbruget består i hovedtræk af merudgift i forbindelse med at rengøringskorpset bliver udliciteret og lejetab på ældreboliger, hvor der er problemer med at få udlejet boliger. Merforbruget bliver reduceret, idet der er mindreforbrug på øvrige områder såsom vejafvandingsbidraget til KLAR-forsyning, mindreforbrug i forbindelse med afhændelse af ejendomme og på Natur og Miljøområdet.

   

  På det brugerfinansierede område er der et forventet merforbrug på 0,8 mio.kr.

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. , hvoraf 12,9 mio. kr. forventes overført til 2020. Mindreforbruget består hovedsageligt af anlægsprojektet Store Heddinge skole - renovering af vinduer m.v., som tilgår kassen, da det er medtaget i budget 2020 som en del af en større renovering af Store Heddinge skole. Herudover er der mindreforbrug på henholdsvis Hotherskolen - ventilation, da projektet udskydes og vedrørende Brorapport 2018, hvor der ikke var så stort et udgiftsbehov i forbindelse med hærværk som først antaget.

   

  På det brugerfinansierede område (renovation) er der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som forventes overført til 2020, da en del af indkøbet af beholderne først sker i 2020.

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge finansiering via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Det forventede resultat medfører behov for følgende tillægsbevillinger i 2019:

   

  • 1,455 mio. kr. vedrørende drift
  • 0,834 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område
  • -3,814 mio. kr. vedrørende anlæg

   

  Der forventes overført 0,3 mio. kr. til 2020 vedrørende drift og 13 mio. kr. vedrørende anlæg.

 • 366. Landsbypulje 2019 - anlægsbevilling

  application/pdf icon landsby_og_udviklingspulje_1.pdf

  Resume

  I budget 2019 er der afsat 500.000 kr til Landsbypulje. Forvaltningen ønsker at beløbet frigives til landsbypuljeprojekter iht. vedtagne retningslinjer for tildeling af midler besluttet i KB den 25. april 2018 samt i PMT

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø og Politik & Borger indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. give en anlægsbevilling på 500.000 kr til realiseringen af projekter under Landsbypuljen

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedshedsbeløbet på 500.000 kr., som er afsat i budget 2019.

   

  Beslutning

  1. anbefalet af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A) Varly Jensen kan ikke anbefale indstillingen. Varly Jensen ønsker at beløbet lægges i kassen og at det indgår i en omprioritering.

   

  1. anbefalet af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A)  Varly Jensen kan ikke anbefale indstillingen. Varly Jensen ønsker at beløbet lægges i kassen og at det indgår i en omprioritering.

   

  Sagsfremstilling

  Politik & Borger samt Teknik & Miljø har i fællesskab arbejdet på at kvalificere projekter til realisering under Landsbypuljen 2019. Der har været et fokus på at skabe projekter, der arbejder for at skabe liv, fællesskab og mødesteder rundt i Stevns. Projekterne er nu kvalificeret til den grad, at de kan realiseres, hvorfor forvaltningen ønsker anlægsbevillingen frigivet.

   

  Eksempelvis er der kvalificeret projekter i Endeslev Forsamlingshus og St. Tårnby Forsamlingshus, hvor der er arbejdet på at skabe faciliteter, der kan være med til at løfte forsamlingshuset som landsbyens mødested og kulturelle og rekreative mødested. Her har forsamlingshusene indkøbt materialer og selv sikret etablering.

  Endvidere er der eksempelvis skabt grobund for samlende projekter i Klippinge som en del af byens arbejde med de grønne områder samt etablere rekreative stier for lokalbefolkningen, der skaber landsbyliv på nye steder i landsbyen.

  Projekter er alle støttet med udgangspunkt i aktørernes ønsker til det levede liv i landsbyerne.

    

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Landsbypuljen i budget 2019.

   

 • 367. Landsbyforum - fælles IT-platform - ansøgning

  application/pdf icon ansoegning_stevnskommune_finansieringsmodel_0.pdfapplication/pdf icon landsby_og_udviklingspulje_2.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om midler til understøttelse af Landsbyforum Stevns og liv & udvikling i landsbyerne samt en fælles IT-platform for understøttelse af landsbysamarbejde

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. ansøgnigen drøftes.
  2. træffe beslutning om tilsagn eller afslag.

  Beslutning

  1. Drøftet.
  2. Ansøgningen godkendt af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A)  med følgende bemærkninger:
  • For at få del i midler skal landsbyen være repræsenteret af en bestyrelse, der er valgt i forbindelse med en generalforsamling.
  • Bestyrelsen skal være medlem af Landsbyforum Stevns
  • Midlerne tildeles Landsbyforum Stevns, som har det overordnede ansvar for at adminstrere midlerne
  • Det præciseres at Landsbyforum Stevns har det overordnede ansvar for at IT-platformen fungerer og bruges på den måde som det er tiltænkt
  • Der gives et tilsagn for to år fra Landsbypuljen.
  • Der udvælges 10-12 landsbyer og efter ét år (januar måned)evalueres og evt. tages flere landsbyer med i ordningen.
  • Landsbyforum mødes en gang om året (januar) med PMT for at fortælle om aktiviteterne i landsbyerne.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende ansøgningen. Varly Jensen mener ikke at det er lovligt at tildele midler uden krav om regnskabspligt. Varly Jensen ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet af kommunalbestyrelsen. 

   

  Sagsfremstilling

  Landsbyforum Stevns ansøger (se bilag) om 6.000 kr. årligt pr. medvirkende landsby, til

   

  1. Etablering af fælles IT-platform
  2. Understøttelse af landsbyernes aktiviteter og fællesskab
  3. Etablering af formelle samarbejds- og kommunikationskanaler mellem landsbyerne og Stevns Kommune.

   

   Midlerne ansøges udbetalt årligt fra og med januar 2020.

   

  En del af beløbet skal finansiere landsbyernes IT-platform, der skal styrke aktiviteter og frivillighed i landsbyerne.Det foreslås at pengene findes ved at omlægning kommunens landsbypulje. En del af beløbet (1.600 kr. pr. landsby) skal finansiere landsbyernes IT-platform, mens det resten beløb frit kan disponeres af den enkelte landsby der fx kan anvende dem til arrangementer, projekter, vedligeholdelse mv.

   

  Forvaltningens bemærkninger til ansøgningen:

  - For at få del i midler skal landsbyen være repræsenteret af en bestyrelsen, der er valgt i forbindelse med en generealforsamling. Dette for at sikre at bestyrelsen har mandat til at varetager landsbyens interesser samt kan administrer og holde regnskab med de overførte midler.

  - Bestyrelsen skal være medlem af Landsbyforum Stevns

  - Eventuelle midler foreslås tildelt Landsbyforum Stevns, der så vil have det overordnede ansvar for at adminstrere midlerne

  - Det skal præciseres at Landsbyforum Stevns har det overordnede ansvar for at IT-platformen fungere og bruges på den måde som det er tiltænkt

  - Det anbefales at der gives et tilsagn for en afstemt periode i Landsbypuljen hvorefter det evalueres og evt. derefter overgår fra anlæg til drift eller driften overgår til Landsbyforum Stevns /de enkelte landsbyer

  - Det anbefales i første omgang at udvælge 10-12 landsbyer og efter ét år evaluere og evt. tage flere landsbyer med i ordningen

  - Det beskrives i ansøgningen hvordan IT-platformen skal kunne fungere som en kommunikationskanal mellem kommunen og landsbyerne.  Stevns kommune har ingen landsbykoordinator eller andet der kan varetage en sådan kommunikationskanal  

   

 • 368. Naturpulje 2019 - anlægsbevilling

  application/pdf icon beskrivelse_af_naturpulje_0.pdf

  Resume

  I budget 2019 er der afsat 400.000 kr til "naturpulje". Forvaltningen ønsker at beløbet frigives til naturprojekter iht. vedtagne retningslinjer for tildeling af midler besluttet i KB den 25. april 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. give en anlægsbevilling på 400.000 kr til "Naturpulje 2019"

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedshedsbeløbet på 400.000 kr., som er afsat i budget 2019.

  Beslutning

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

   

  Kriterierne for landsbypuljen skal drøftes af PMT inden næste års pulje fordeles.  

   

  Sagsfremstilling

   

  Følgende projekter påtænkes igangsat:

  • Skørpinge landsbylaug er igang med renovering af Skørpinge gadekær.
  • Hundeskoven i Solgårdparken - opsætning af hegn og rydning.
  • Tilsætning af mikroorganismer i Højerup, Strøby og Sigerslev gadekær for at reducere slammængderne i bunden af gadekærene.
  • Oprensning af sediment og opsætning af rist i Hårlev gadekær.

   

  Projekterne er delvis igangsat for overførte midler fra naturpuljen 2018

  Projekterne dækker ca. 275.000 kr. De resterende midler forvendtes anvendt til mindre projekter, som på nuværende ikke er endeligt fastlagt.

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 400.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Naturpulje 2019" i budget 2019.

 • 369. Affald - orientering om udbud

  application/pdf icon evalueringsskema_-_pris_0.pdfapplication/pdf icon evalueringsskema_-_kvalitet_0.pdfapplication/pdf icon evalueringsnotat_-_affaldsindsamling_0.pdfapplication/pdf icon mulige_affaldsordninger_og_estimerede_priser_-_flyer_fra_borgermoedet_den_27._september.pdf_0.pdfapplication/pdf icon samlede_anlaegsudgifter_ifm_ny_ordning_0.pdfapplication/pdf icon godkendte_ekstra_anlaegsudgifter_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til PMT om resultat af udbud vedrørende den nye affaldsordning, som starter 1. maj 2020.

   

  Den nye affaldsordning blev godkendt af KB den 29. november 2018.

   

  Teknik & Miljø har haft to udbud kørende for hhv. indsamlingen af affald og produktion og levering af nye affaldsbeholdere.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstilller til PMT, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Taget til efterretning. 

   

  Sagsfremstilling

   

  Vinderne af de to udbud blev:

  - Urbaser (tidligere RenoNorden), som fortsætter som kommunens renovatør.

  - PWS, som skal producere og levere de nye beholdere.

   

  I begge tilfælde har Teknik & Miljø valgt den tilbudsgiver, som både var billigst og som blev vurderet til at kunne give den bedste service samtidig med, at der tages hensyn til miljøet. Begge evalueringsnotater er vedhæftet som bilag.

   

  Nedenfor ses samtlige tilbudsgiveres samlede tilbudssummer.

   

  Indsamling

   

  Tre tilbudsgivere bød på indsamlingsopgaven.

   

  Prissammenligning (kr. ekskl. moms):

  - Urbaser (vinder): 12.912.309,60

  - HCS: 16.497.165,00

  - Remondis: 18.012.876,26

   

  De oplyste priser er den samlede tilbudssum, som dækker optioner og eventuelle tilllægsydelser. Tilbudslisten er baseret på et estimat over det forventede køb. Den endelige udgift kan derfor afvige fra den samlede tilbudssum, hvis det faktiske køb afviger fra det forventede.

   

  Beholderleverandør

   

  To tilbudsgivere bød på opgaven om produktion og levering af nye affaldsbeholdere.

   

  Prissammenligning af de to tilbudsgivere (kr. ekskl. moms):

  - PWS (vinder): 14.506.865,00

  - Joca: 14.558.535,00

   

  De oplyste priser er den samlede tilbudssum, som dækker optioner og eventuelle tilllægsydelser. Tilbudslisten er baseret på et estimat over det forventede køb. Den endelige udgift kan derfor afvige fra den samlede tilbudssum, hvis det faktiske køb afviger fra det forventede.

   

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinanseret og kører efter "hvile i sig selv" princippet. Anlægsudgifter i forbindelse med den nye affaldsordnings opstart bliver afskrevet over en længere periode, for at holde borgernes årlige omkostninger nede.

   

   

   

  Historik

  November 2018 godkendte KB den nye affaldsordning som omfatter 3 stk 2-delte affaldsbeholdere. Merprisen blev af ARGO estimeret til 588 kr.

   

  Den 7. maj 2019 godkendte PMT udbudsmaterielet for hhv. affaldsindsamlingen og de nye affaldsbeholdere.

   

  Der er tidligere blevet bevilliget 10 mio. til nye affaldsbeholdere. De 10 mio. blev dog efterfølgende vurderet til ikke at være nok. Derfor godkendte PMT den 11. juni 2019 det anslåede omfang af ekstraudgifter ifm. beholderindkøb m.m. på 5.908.000 kr. Hvad ekstraudgifterne skal bruges til er bl.a. uddybet i bilaget med titlen "Samlede anlægsudgifter ifm. ny ordning".

   

 • 370. Affald - godkendelse af nye takster

  application/pdf icon takster_2020_-_renovation_0.pdf

  Resume

  I efteråret 2018 vedtog KB, at Stevns Kommune skal have ny affaldsordning fra 1. maj 2020.

    

  Den nye affaldsordning omfatter nye beholdere og kildesortering i seks fraktioner samt afhentning af haveaffald og adgang til genbrugspladser.

   

  Den nye ordning vil medføre en stigning i renovationsgebyret. Opkrævningen i 2020 vil bestå af såvel gebyrer for gammel ordning (4. mdr.) som gebyrer for ny ordning (8 mdr.).

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. renovationsgebyrer for 2020 godkendes.

  Beslutning

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø anbefaler, at PMT godkender de nye renovationstakster, da de nye takster sikrer en god balance mellem indtægter, udgifter og tilbagebetaling af oparbejdet gæld til kommunen.

   

  Stigningen for en gennemsnitlig husstand holder sig inden for de estimerede 588 kr. (se bilag), som KB godkendte den 29. november 2018.

   

  Der er flere årsager til stigningen:

   

  1. Nye beholdere: Borgerne skal som udgangspunkt have tre nye beholdere per husstand, hvilket naturligvis indebærer en stor udgift. Der skal også afsættes penge til at hjemtage og bortskaffe de nuværende beholdere.

   

  1. Fra to til seks fraktioner: Fraktionerne har forskellige behandlingspriser - nogle giver indtægter, andre udgifter. Derudover kræver indsamlingen af fraktionerne nye renovationsbiler, flere tømninger og dermed mere kørsel, hvilket ligeledes fordyrer ordningen.

   

  1. Andre udgifter i forbindelse med planlægning og udrulning af den nye ordning - fx bistand til indsamlingsudbud (Rambøll), gebyrmodel (Cowi), Renoweb (Sweco) og kommunikation (Reklamehuset).

   

  1. Nuværende takster: Stevns renovationstakster er ikke steget de sidste fem år, selvom udgifterne forbundet med ordningen er steget. Eksempelvis har borgerne fået mulighed for at komme af med glas, plast og metal i kuber, som er opstillet rundt omkring i kommunen, men de er ikke blevet opkrævet for kubeordningen. Derfor er der blevet oparbejdet en gæld, som nu skal tilbagebetales.

   

  Opkrævningen for 2020 vil være en kombination af den gamle takst (4mdr.) og den nye takst (8 mdr.), idet ordningen træder i kræft fra 1. maj.

   

  Gebyrerne for den nye ordning består af følgende:

   

  • Grundgbyr (generel administration)
  • Gebyr for Rest og madaffald
  • Gebyr for genanvendelig ordning (papir/glas, plast/metal, haveaffald og genbrugsdplads)

   

  Gebyrerne er beregnet på grundlag af kendte udgifter, bl.a. udbud af kørslen, indkøb af beholdere m.v. og estimerede udgifter i forhold til blandt andet indsamlede mængder på de to nye ordninger.

   

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse 2018-12-27 nr. 1753 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

  Økonomi

  Ordningen er brugerfinanseret og kører efter "hvile i sig selv" princippet. Det vil sige, at ordningerne (indtægter/udgifter) over en årrække skal balancere.

   

  Anlægsudgifter i forbindelse med anskaffelse af beholdere samt ordningens planlægning og udrulning bliver afskrevet over en længere periode, for at holde borgernes årlige omkostninger nede.

   

  Eventuelle forskydninger/afvigelser i ordningerne vil blive medtaget ved budgetopfølgningerne i 2020.

 • 371. Administrationsgrundlag for sager efter kystbeskyttelsesloven

  application/pdf icon administrationsgrundlag_kystbeskyttelsesloven_0.pdf

  Resume

  Sagen forelægges for at få godkendt delegationsplan og administrationsgrundlag for behandling af sager efter kystbeskyttelsesloven.

   

  Administrationsgrundlaget beskriver de hensyn der lægges vægt på i tilladelser og håndhævelse efter kystbeskyttelsesloven.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, at

   

  1. godkende delegationsplan for kystbeskyttelsesloven.
  2. godkende administrationsgrundlag for sagsbehandling efter kystbeskyttelsesloven, herunder, at der ikke vil blive krævet fysisk lovliggørelse af kystbeskyttelsesanlæg registreret af Kystdirektoratet i 1999.  

  Beslutning

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune blev kystbeskyttelsesmyndighed pr. 1. september 2018, hvor opgaven blev flyttet fra Kystdirektoratet til kommunerne.

   

  Som kystmyndighed har Stevns Kommunen pligt til at:

  • behandle ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse
  • drive processer og give tilladelse til kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse
  • føre tilsyn og foranledige ulovlige forhold lovliggjort

   

  Delegationsplan

  Teknik & Miljø anbefaler følgende delegationsplan for lov om kystbeskyttelse:  

   

  B = Besluttende instans

  I = Indstillende instans

  O = Orientering

  KB

  ØK

  PMT

  Teknik & Miljø

  Lov om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven)

   

   

   

   

  Kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse (kapitel 1 a)

  B

  I

  I

  I

  Tilladelse til kystbeskyttelse (kapitel 1 c)

   

   

   

  B

  Ekspropriation ved kystbeskyttelse (kapitel 1 d)

  B

  I

  I

  I

  Regulering af kommunale fællesprojekter (kapitel 2) – bidragsfordeling mv.

  B

  I

  I

  I

  Tilsyn og håndhævelse af kystbeskyttelsesloven (kapitel 5)

   

   

   

  B

  Politianmeldelse efter kystbeskyttelsesloven (kapitel 6)

   

   

  O

  B

   

  Administrationsgrundlag

  Al kystbeskyttelse kræver tilladelse. Sådan har det været siden 1988, hvor lov om kystbeskyttelse trådte i kraft. Dette gælder nyetablering, udvidelse, genopretning og renovering af kystbeskyttelse.

   

  Ved tilladelse til kystbeskyttelse skal følgende hensyn afvejes:

  1. Behovet for kystbeskyttelse.
  2. Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a. (kommunale fællesprojekter)
  3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  4. Rekreativ udnyttelse af kysten.
  5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
  6. Andre forhold. 

   

  Vedlagte administrationsgrundlag beskriver de hensyn som Stevns Kommune vil lægge vægt på i tilladelser og håndhævelse efter kystbeskyttelsesloven. Sagsbehandlingen vil altid blive foretaget ud fra en konkret og individuel vurdering med afsæt i retningslinjerne i administrationsgrundlaget. Retningslinjerne er gengivet i forkortet form nedenfor.

   

  For kystbeskyttelse mod erosion, vil Stevns Kommune lægge vægt på:

  • At strækningen er udsat for erosion
  • At økonomien i fællesprojekter er optimeret.
  • At kystbeskyttelse med sandfodring og ralfodring prioriteres frem for hård kystbeskyttelse
  • At hård kystbeskyttelse kun må være i natursten og i sten fra brud
  • At fælles bølgebrydere og høfder prioriteres frem for private høfder
  • At skråningsbeskyttelse som udgangspunkt ikke må være stejlere end hældning 1:2
  • At designkriteriet for skråningsbeskyttelse er en 50-årshændelse i 2070 plus bølgetillæg. Maksimal topkote på +2,8 m DVR90.
  • At kystbeskyttelsen ikke har en væsentlig negativ påvirkning af nabostrækninger.
  • At kystbeskyttelsen ikke hindrer adgangen til og langs kysten.

   

  For kystbeskyttelse mod oversvømmelse, vil Stevns Kommune lægge vægt på:

  • At strækningen er udsat for risiko for oversvømmelse.
  • At økonomien i fællesprojekter er optimeret.
  • At designkriteriet for diger er en sikringshøjde på +2,8 m DVR90.
  • At diger, som udgangspunkt, skal udføres med lav hældning ud mod havet og mod land.
  • At beskyttelsen mod oversvømmelse kan udføres som en højvandsmur, fx i havne eller hvis et Natura 2000 område hindrer et jorddige.
  • At løsninger, der styrker den rekreative udnyttelse af kysten, prioriteres.
  • At kystbeskyttelsen mod oversvømmelse ikke hindrer adgangen til og langs kysten.

   

  Tilsyn og håndhævelse,

  Såfremt Stevns Kommune bliver opmærksom på ulovlig kystbeskyttelse, så skal vi som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af kystbeskyttelsesloven og sørge for, at ulovlige forhold bliver lovliggjort.

   

  Ved håndhævelse, tages udgangspunkt i, om et tilsvarende nyanlæg kunne tillades på samme kyststrækning. Hensynet til naboer, samfundsmæssigt værdispild, proportionalitet, lighed for loven m.v. vil indgå i sagsbehandlingen.

   

  Kystdirektoratet gennemførte i 1999 en registrering af samtlige kystbeskyttelsesanlæg i Danmark (se www.kystatlas.dk). Stevns Kommune vil som udgangspunkt ikke kræve fysisk lovliggørelse af anlæg der er med i registreringen fra 1999.

   

  Såfremt det er muligt at sikre den fri og uhindrede adgang langs stranden, fx med sandfodring, vil Stevns Kommune se mere lempeligt på materialevalg og udformning af kystbeskyttelsen i lovliggørelsessager, hvor kysten i forvejen er præget af hård kystbeskyttelse etableret før 1988, henholdsvis 1999.

   

  Andre oplysninger

  Kystdirektoratet håndhæver strandbeskyttelseslinjen, herunder terrænændringer og opfyld med jord på stranden.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. (LBK nr 57 af 21/01/2019)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 372. Rottebekæmpelse - orientering

  application/pdf icon skud_statistik_stevns.xlsx_0.pdf

  Resume

  Rottebekæmpelsen i Stevns Kommune varetages af Anticimex A/S, som den 2. januar 2019 overtog Kiratin A/S, som tidligere stod for opgaven.

   

  I 2019 er der sket et generelt fald i antallet af rotteanmeldelser i forhold til de foregående år. Antallet af sagsanmeldelser fra 1. januar 2019 til 30. oktober 2019 udgør 618, hvorimod der i samme periode i 2018 var indkommet 1201 anmeldelser, altså en betydelig nedgang. Der er pt. ca. 110 åbne rottebekæmpelsessager.

   

  Kommunen har jf. rottebekendtgørelsens § 14 pligt til at tilbyde opsætning af rottespærrer i kloakledninger, som fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler.  I sommeren 2019 er de benævnte skoler og institutioner blevet informeret om tilbuddet om rottespærrer, og opgaven udføres i 2020. 

   

  Kommunen har i samarbejde med Klar Forsyning lavet et projekt, hvor der sættes fælder i kloakken i et afgrænset område, hvor der er mange anmeldelser. Fælderne dræber alle rotter, som forsøger at komme ind eller ud af området, som efterhånden gøres rottefrit. Antallet af afgivne skud i fælderne moniteres, og fælderne er et godt supplement til den overjordiske bekæmpelse, som udføres af Anticimex.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. udvalget tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Rottebekæmpelsen i Stevns Kommune varetages af Anticimex A/S, som den 2. januar 2019 overtog Kiratin A/S, som tidligere stod for opgaven.

   

  I 2019 er der sket et generelt fald i antallet af rotteanmeldelser i forhold til de foregående år. Antallet af sagsanmeldelser fra 1. januar 2019 til 30. oktober 2019 udgør 618, hvorimod der i samme periode i 2018 var indkommet 1201 anmeldelser, altså et fald på næsten 50 %. Der er pt. ca. 110 åbne rottebekæmpelsessager.

   

  Udviklingen i antallet af rotteanmeldelser pr. år ser således ud:

   

  • 2016 - 1226 anmeldelser
  • 2017 - 1471 anmeldelser
  • 2018 - 1315 anmeldelser
  • 2019 -  618 anmeldelser pr. 30. okt.

   

  Trods det lave antal anmeldelser er der dog enkelte af de anmeldte sager, som viser sig at være ganske omfattende og ressourcekrævende for forvaltningen. Disse sager har ofte social karakter, da forekomsten af rotter tit er et resultat af dårlige psykiske og sociale forhold, som har stået på over længere tid. En succesfuld rottebekæmpelse vil i disse sager derfor kræve et bredere tværfagligt samarbejde mellem relevante forvaltninger i kommunen.

    

  Rottespærrer

  I rottebekendtgørelsen er der krav om at kommunen skal tilbyde opsætning af rottespærrer i kloakledninger, som fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler (§ 14). Vedligeholdelsen af rottespærrene påhviler ligeledes kommunen, med mindre grundejer selv ønsker at påtage sig denne. Udgiften til rottespærrer og efterfølgende vedligeholdelse afholdes inden for den eksisterende brugerfinansierede afgift til rottebekæmpelse.

   

  I sommeren 2019 er de benævnte skoler og institutioner blevet informeret om tilbuddet om rottespærrer, og når det er afklaret hvem der takker ja til muligheden, vil der blive indhentet tilbud fra lokale kloakmestre på opgaven, som udføres i 2020.

   

  Fældeprojekt

  Forvaltningen igangsatte i slutningen af 2018 et projekt i samarbejde med Klar Forsyning, hvor der sættes fælder i kloakken i afgrænsede områder, således at rotterne ikke kan komme ind eller ud af området og på sigt udryddes. Fælderne er elektroniske og afgiver et signal hver gang de affyres, og dermed kan rotteaktiviteten moniteres. Fælderne sættes primært op i områderne Strøby Egede, Hårlev og Brinken, hvor der samlet er mange anmeldelser, men kan også bruges til at bekæmpe rotter på enkeltadresser. I øjeblikket kører projektet i ovennævnte tre områder, samt på en enkeltadresse, hvor borger ikke er samarbejdsvillig ved rottebekæmpelsen, og her ser det ud til at fælderne har haft god effekt. Fælderne flyttes efter behov, områder og udvikling kan ses i bilaget Skudstatistik Stevns 2019, som er vedhæftet dagsordenen.

   

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpele af rotter (Rottebekendtgørelsen), Bek nr 1686 af 18/12/2018:

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205769

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget

 • 373. Græsklipning i Stevn kommune - evaluering

  application/pdf icon pleje_af_graes_niveauer_0.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_forslag_1_0.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_2018_-_ptu_materielgaarden_0.pdfapplication/pdf icon referat_forhandlingsprotokollen_for_kommunalbestyrelsen_moedet_den_30_november_2017_1.pdf

  Resume

  PMT skal træffe beslutning om ændring af tidligere vedtaget interval for græsklipning for udvalgte områder.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. ændre tidligere beslutning om 14 dages klippeinterval, men bevare besparelse.
  2. give Materielgården mulighed for fagligt at beslutte græsklippeinterval (tilstandskrav), overalt i Stevns kommune, ud fra arealernes brug og ønsket udtryk.

  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Denne evaluering har afsæt i en beslutning der blev truffet, vedr. ændret græsklippeinterval på det daværende PTU's møde den 25. september 2017 (se bilag). Med afsæt i Balancekatalog, forslag 1 for Materielgården, blev der goodkendt en udmøntning af en årlig besparelse på kr. 285.000. Besparelsen på kr. 285.000 skulle findes ved at ændre ugentlig klipning af græs, til 14 dages klippeinterval. Udvalgte græsarealer på navngivne områder i Hårlev, samt ved rådhuset i Store Heddinge fik ændret klippeinterval.

  Kort evaluering af de sidste 2 år:

  2018 var et meget tørkeramt år, med markant nedsat vækst i græsset og evalueringen blev derfor udsat et år da 2018 ikke kunne betegnes som repræsentativt.

  2019 har derimod været et år med kraftig vækst som følge af varme og nedbør. Erfaringerne fra 2019 viser at græsklippeudstyret skal køre markant langsommere når det klier i det høje græs. Dette medføre et forøget tidsforbrug og det kan konstateres, at der derved ikke kommer den forventede besparelse ved at gå fra ugentlig til 14 dages klipning.

  Dertil kommer at sæsonen for græsklip år for år udvides, således slås der græs fra starten af april og helt ind i november. Det er blevet svært at holde græsklipningen indenfor budget.

   

  Forslag til ændring: 

  For at den vedtagne besparelse kan indfries, foreslås det, at Materielgården kigger på alle Stevns kommunes græsarealer og at der ud fra arealernes brug og udtryk, vælges et passende kvalitetsniveau/plejeniveau. Der vil være prisforskel mellem de enkelte tilstandskrav og dermed mulighed for at justere vores pleje i forhold til økonomi. Ved at bringe alle arealer i spil, vil der kunne opnås en langt større mulighed for at afholde græsklipningen indenfor det afsatte budget, inkl. den vedtagne besparelse. Ved at bruge de forskellige typer af tilstandskrav (se bilag), får vi i Stevns kommune et nyt værktøj til dialog med brugere, borgere og Plan, Miljø & Teknik.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune økonomi

 • 374. Rabatklipning - evaluering

  application/pdf icon rabatklipning_med_besoeg_0.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_forslag_2_0.pdfapplication/pdf icon referat_forhandlingsprotokollen_for_kommunalbestyrelsen_moedet_den_30_november_2017_2.pdf

  Resume

  Udvalget orienteres om evaluering af ændret rabatklipning, besluttet ud fra balancekatalog 2, fra materielgården, den 25 september 2017

  Indstilling

  Teknik og miljø indstiller til PMT at,

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Denne evaluering har afsæt i en beslutning der blev truffet, vedr. ændret græsklippeinterval på det daværende PTU's møde den 25. september 2017 (se bilag). Med afsæt i Balancekatalog, forslag 2 for Materielgården, blev der godkendt en udmøntning af en årlig besparelse på kr. 375.000. Besparelsen på kr. 375.000 skulle findes ved at ændre på rabatklipning således, at der klippes 2 skår om efteråret og 1 skår om foråret. Samtidig skulle proceduren ændres således at der fremover skulle klipppes rabater over 8 uger i stedet for de daværende 5 uger.

  For at besparelsen kunne indfries skulle der ske en investering i nyt materiel på kr. 800.000 som kan klippe rundt om træer, skilte, autoværn, kantpæle m.v. således at der kunne skabes en besparelse i tidsforbrug og forbedring af arbejdsmiljø.

   

  Indkøb af det nye materiel der kan klippe rundt om kantpæle og skilte, har været en god investering, både hvad angår arbejdsmiljø og effektivisering. Ved at maskinen kan klippe rundt om pæle og skilte, har manuelle arbejdsgange, hvor kantpæle skulle afmonteres før klipning og monteres igen bagefter, kunnet spares væk. Ligeledes er manuelle arbejdsgange, hvor der med motorle/snøre, skulle slås græs rundt om faste pæle/skilte/autoværn, kunnet spares væk. Den ønskede effektivisering og besparelse er således blevet indfriet.

   

  Til orientering har Materielgården for nyligt været vært ved et arrangement hvor bl.a. entreprenør fra Tyskland har deltaget. Der har været en stor interesse i at se denne type maskine i drift og høre om de erfaringer som Materielgården har gjort sig.

   

   

 • 375. Movia takstreguleringer fra 19 januar 2020

  application/pdf icon moviatrafik.dk_presse_presse-og-nyheder_0.pdfapplication/pdf icon movia_prisstigning_svar_fra_movia_0.pdf

  Resume

  Udvalget orienteres om, at den årlige regulering af priserne i den offentlige transport, finder sted den 19. januar 2020.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT at,

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Movia er adspurgt, hvilke konsekvenser prisudviklingen har for Stevns Pendlere.

  Movia har i deres svar valgt at fokusere på de lange rejser mellem 10 og 13 zoner, som er afstanden til København.

  Pendlerrejser på 10 eller 13 zoner får uændrede priser i 2020.

  11 zoner stiger 2,4 pct., mens 12 zoner stiger 2,1 pct.

  Det er i alle tilfælde prisstigninger, som ligger under den almindelige prisudvikling. KL’s pris-og lønskøn er 2,6 pct. stigning i 2020.

  Dette indikerer, at taksterne i 2020 ikke kan forventes at bevirke ændrede pendlingsrejsemønstre på Stevns.

 • 376. Østbanen forringet tilstand af skinner - orientering

  application/pdf icon orientering_om_hastighedsnedsaettelse_paa_oestbanen_fra_15_december_2019_2709-2019_0.pdfapplication/pdf icon orientering_fra_movia41654464366832_0.pdfapplication/pdf icon udvalget_for_regional_udvikling_orientering_om_sporrenovering_paa_oestbanen_0.pdfapplication/pdf icon oestbanen_koereplan_fra_15_dec_0.pdfapplication/pdf icon oplaeg_fra_regionsformand_til_moede_paa_skinnerne_med_presse_og_borgere_mm_16_december_0.pdfapplication/pdf icon brev_til_politiske_ordfoerere_0.pdf

  Resume

  PMT orienteres om iganværende sag om slidte skinner på Østbanen

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Lokaltog A/S har 20. september 2019 meddelt Movia, at den i forvejen ringe tilstand på Østbanens infrastrukturer blevet yderligere forringet gennem de seneste måneder.

  Movia/Region sjælland har den 30. september 2019 via pressemeddelelse meddelt, at Østbanens tilstand på skinnerne er i en forringet tilstand (se bilag). Særligt på strækningen Køge – Hårlev er der ved det seneste gennemførte eftersyn, foretaget primo september 2019, konstateret et markant øget skinneslid med risiko for revnedannelser og deraf følgende skinnebrud. Det betyder, at Movia planlægger at indføre en ny køreplan pr. 15. december 2019 med lavere hastighed og dermed længere rejsetid (se bilag).

  Hastighed vil blive sat ned fra 100 km/t til 75 km/t. Hastighedsnedsættelsen skal lette den fysiske påvirkning, til næsten det halve. Det betyder at passagerer fra Rødvig til København vil opleve en længere rejsetid på op til 6 minutter, i hele rejsens længde.

  Der indføres halvtimedrift mellem Køge og Hårlev.

  Stevns kommune har den 9. oktober været til orientering hos Region Sjælland. Med deltagelse af borgmestrer fra Stevns, Faxe og Køge kommune Fra dette møde er der sendt brev til folketinget politiske ordførere, hvor man gør opmærksom på behovet for statsligt tilskud til renovering af skinnerne (e bilag).

  Det anslås at en renovering af Østbanen vil koste ca. 660 mio. kr.

  Tidsplan for udbedring af skinnerne (med forbehold)
  Beslutning om udbud i Region
  Udbud efterår 2020
  Licitation forår 2021
  Etablering af byggeplads sommer/efterår 2021
  Skinnerenovering 1 og 2 kvartal 2022

 • 377. Udviklingsplan for Strøby Egede - vedtagelse

  application/pdf icon bilag_2_-_dominerede_temaer_i_hoeringssvarene_0.pdfapplication/pdf icon bilag_6_-_ny_vejforbindelse_til_stevns_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_trafikplan_stroeby_egede_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_hoeringssvar_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-udviklingsplan_for_stroeby_egede_hvidbog_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_udviklingsplan_for_stroeby_egede_0.pdf

  Resume

  Udviklingsplanen for Strøby Egede har været i høring fra 1. marts til og med 6. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet 98 høringssvar til Udviklingsplanen. På udvalgsmødet d. 24. september drøftede PMT de overordnede temaer i høringssvarene og traf beslutning om hvordan disse temaer skulle ingå i det videre arbejde med udviklingsplanen. På baggrund af PMTs beslutninger, er der udarbejdet en hvidbog med gennemgang af de indkomne høringssvar og Udviklingsplanen er revideret.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT, at

   

  1. Hvidbog for Udviklingsplan for Strøby Egede godkendes.

  2. Udviklingsplan for Strøby Egede vedtages.

  3. forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Beslutning

   

  1. Godkendt af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A), Line Krogh Lay (B) og Jørgen Larsen (N). Varly Jensen (O) kan ikke godkende hvidbogen.

   

  1. Godkendt af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A), Line Krogh Lay (B) og Jørgen Larsen (N). Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A) og Line Krogh Lay (B) ønsker følgende tilføjelse: Det præciseres at området vest for Stevnsvej og syd for Bakkegårdsvej friholdes for udvikling. Jørgen Larsen (N) ønsker følgende tilføjelse:  Hele landzoneområdet vest for Stevnsvej friholdes for udvikling.  
   Varly Jensen (O) kan ikke godkende udviklingsplanen da han ønsker at perspektivområdet ved Ådalsmark udgår. Varly jensen ønsker en vejledende folkeafstemning for borgerne i Strøby Egede.

   

  1. Godkendt

   

  Jørgen Larsen (N) ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet af kommunalbestyrelsen. Varly Jensen tilsutter sig Jørgen Larsens protokollering.

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplan for Strøby Egede har været i høring og der er udarbejdet en hvidbog med gennemgang af de indkomne høringssvar. Se Bilag 1 - Hvidbog Udviklingsplan for Strøby Egede. Størstedelen af høringssvarene fordeler sig over følgende temaer: Trafik, Fortætning, Perspektivområde Ådals Mark, Kystbeskyttelse og Natur. Disse temaer er sammenfattet og overordnet beskrevet i Bilag 2 - Dominerende temaer i høringssvarene. På udvalgsmødet d. 24. september drøftede PMT de overordnede temaer i høringssvarene og udvalget traf beslutning om hvordan disse temaer skulle ingå i det videre arbejde med udviklingsplanen.

   

  PMT besluttede på udvalgsmødet d. 24. september, at Udviklingsplanen skal redigeres på følgende områder:

  Trafikafsnittet i Udviklingsplanen skal tilrettes, således at den er i overensstemmelse med Trafikplan for Strøby Egede 2019. Udvalget ønskede at beholde omfartsvejen i udviklingsplanen, med den præcisering, at etablering af en omfartsvej vil kræve udarbejdelse af en ny VVM.

  På baggrund af den store modstand til fortætning af bymidten, blev det besluttet, at forslag til fortætning af Strøby Egedes bymidte skal udgå af Udviklingsplanen.

  Det blev besluttet, at Perspektivområderne, her under Ådals Mark, fortsat skal indgå i Udviklingsplanen og at de skal beskrives nærmere i planen.

  Udvalget besluttede, at afsnittet om Kystsikring skal vise et mindre omfattende projekt og at det skal fremgå, at der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet et konkret projekt.

  Endelig blev der truffet beslutning om, at der skal arbejdes med at skabe rekreative områder med høj biodiversitet i Strøby Egede.

   

  Ændringer i Udviklingsplanen:

  Udviklingsplanen er tilrettet, således at det tydeligt fremgår, at de tiltag der skitseres i planen, skal ses som principper og inspiration til Strøby Egedes fremtidige udvikling.

  Planens indledende afsnit: 1 Analyser og registreringer, er rettet for faktuelle fejl.

  Planens andet afsnit: 2 Workshop og program, er tilrettet således at programmet og forudsætninger for udviklingsretningerne følger PMTs beslutninger.

  Planens sidste afsnit: 3 Udviklingsretninger indeholder fortsat kapitlerne Kysten, Bymidten, Frilandsbyen og Veje og Stier, med principper for fremtidig udvikling. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel der omhandler Perspektivområderne.

   

  Afsnittet 'Kysten' beskriver vigtigheden af et overordnet kystbeskyttelsesprojekt for hele kyststrækningen og peger på muligheder for at indarbejde rekreative tiltag.

  Afsnittet 'Bymidten' foreslår ikke længere fortætning, men peger på en række mulige tiltag, der kan fremhæve og styrke bymidten som et centrum

  Afsnittet 'Frilandsbyen' tilpasses, således at at Strøbyskolen har mulighed for at udvide på sigt, og det præciseres, at illustrationerne blot er principskitser.

  Afsnittet 'Perspektivområder' indsættes i Udviklingsplanen, med en beskrivelse af hvad der menes med perspektivområder, samt beskrivelser af hvad de forskellige områder kan benyttes til.

  Afsnittet 'Veje og Stier' beskriver i korte træk de løsningsforslag der beskrives i Trafikplan for Strøby Egede, til de trafikale udfordringer der er i Strøby Egede i forhold til vej- og stinet samt trafiksikkerhed og hastighed.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Naturbeskyttelsesloven

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  05. februar 2019, PMT besluttede at sende udviklingsplan for Strøby Egede i høring

  01. marts - 06. maj 2019, Offentlig høring

  08. april 2019, Borgermøde i Strøbyhallen

  24. september 2019, PMT satte retning for det videre arbejde med hvidbog

 • 378. Lokalplan 193 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon forslag_lp193_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_1_10092019_compressed_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_2_28052019_-_lillefilstr_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_stevnshallen_11092019_0.pdf

  Resume

  Forslag til Lokalplan193 har været i supplerende høring. Der er ikke indkommet nogen høringssvar, hvorfor Teknik & Miljø indstiller til endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 193 for Stevnshallen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Lokalplan 193 for Stevnshallen vedtages med de ændringer, der indgik i den supplerende høring.
  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Beslutning

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 193 og Kommuneplantillæg 8 har været udsendt i 8 uger i perioden fra den 12.07.2019 til 06.09.2019. Der blev afholdt borgermøde den 20.august 2019. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 2 høringssvar, som begge gav udtryk for en positiv holdning overfor opførelse af en ny hal, men samtidig påpegede, at de trafikale forhold var problematiske. Høringssvarene gav anledning til ændringer i lokalplanen men ikke i kommuneplantillægget.

   

  Høringssvar fra den almindelige høring

   

  1. Der gøres indsigelse mod ind- og udkørsel fra vest Ved Munkevænget på grund af dårlige oversigtsforhold med parkerede biler og udkørsel nær en indkørsel til børnehave. Det fremhæves, at Ved Munkevænget er meget smal, der køres hurtigt og der anmodes om, at de trafikale forhold ved hallerne overvejes

   

  1. Vejen nord om vandrehjemmet vil udgøre en stor gene for vandrehjemmets gæster, brugere og medarbejdere samt for de lokale børn og voksne, der bruger adgangsvejen som cykel/gangsti. Adgangsvejen vil udgøre en sikkerhedsrisiko og vil reducere antallet af p-plaser ved vandrehjemmet.

  Supplerende høring

  På baggrund af disse høringssvar og drøftelser på borgermødet, anbefalede administrationen, at lokalplanafgrænsningen blev ændret således, at vejen nord om vandrehjemmet (vejstykke a-a) udgik og vejstykket syd om vandrehjemmet (vejstykke b-b) blev udlagt som dobbeltrettet vej med sti til bløde trafikanter. Det blev anbefalet, at der blev udlagt areal til at sikre oversigtsforholdene Ved Munkevænget. Administrationen vurderede, at lokalplanafgrænsningen og vejændringerne medførte, at lokalplanen skulle sendes i en supplerende høring i 14 dage fra den 30. sept. - 6. okt. 2019.

  Lokalplanforslaget har været fremsendt i supplerende høring. Der kom ingen høringssvar og der foretages derfor ikke yderligere ændringer i lokalplanforslaget på baggrund af den supplerende høring.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)

  Historik

  Lokalplanen blev igangsat på KB møde den 28. februar 2019.

 • 379. Kommuneplantillæg 8 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon udkast_til_kommuneplantillaeg_23_10_2019_0.pdf

  Resume

  Kommuneplantillæg 8 for Stevnshallen har været i offentlig høring og indstilles nu til endelig vedtagelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg 8 for Stevnshallen vedtages endeligt.
  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Beslutning

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

   

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 8 har været udsendt i 8 uger i perioden fra den 12.07.2019 til 06.09.2019. Der blev afholdt borgermøde den 20.august 2019. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 2 høringssvar, som ikke gav ændringer til kommuneplantillægget.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)

   

  Historik

  Kommuneplantillæg 8 blev igangsat på KB møde den 28. februar 2019.

   

 • 380. Lokalplan og kommuneplantillæg for boliger syd for Valløby - anmodning

  application/pdf icon valloeby_arealberegning_af_udviklingsskitse_0.pdfapplication/pdf icon aabent_brev_til_medlemmerne_af_stevns_kommunes_udvalg_pm_valloeby_0.pdfapplication/pdf icon valloeby_startskema_0.pdfapplication/pdf icon udviklingsskitse_for_valloeby_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknikudvalget skal drøfte anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger syd for Valløby

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1.    udvalget drøfter anmodningen med henblik på, om der skal arbejdes videre med udformning og placering af boliger indenfor området.

  Beslutning

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A) ønsker at der arbejdes videre med udformning og placering af boliger indenfor området med angivelse af en rækkefølge. Der ønskes primært en udvikling med mulighed for andre boformer.

   

  Varly Jensen (O) ønsker ikke at der arbejdes videre med udformning og placering af boliger indenfor området.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet af kommunalbestyrelsen.

   

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har modtaget en anmodning fra Kim Christensen om udarbejdelse af lokalplan for et boligområde syd for Valløby. Kim Christensen ejer og vil selv stå for udvikling af området.

  Projektet
  Området ligger op til Sognevej syd for Valløby. Der søges om at opføre åben lav og tæt lav boliger. Ifølge udviklingsskitsen kan der bebygges 2 delområder. Delområdet mod vest er på ca. 1,1 ha og kan rumme 6-9 stk. åben lav eller 22 stk. tæt lav boliger. Delområdet mod øst er på ca. 1,4 ha og kan rumme 7-11 stk. åben lav eller 28 stk. tæt lav boliger. Tilkørsel til begge områder skal foregå fra Sognevej.

  Udviklingsskitse for Valløby
  Udviklingsskitsen viser en byudvikling mod syd - i samme område som tidligere, men med et reduceret areal. Udviklingsskitsen har været drøftet på et borgermøde den 31. januar 2019. På baggrund af høringsperioden er der udarbejdet en hvidbog, der er en opsamling af de indsigelser og bemærkninger, som Stevns kommune har modtaget i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Udviklingsskitse for Valløby. Der indkom 20 indsigelser i forbindelse med høringen. Af høringssvarene fremgår valløborgernes detaljede kommentarer til Mere by/udvikling af Valløby, hvor ønskerne går fra "Skeptisk overfor udvikling", over "Begrænset udvikling" til "Positiv overfor udvikling". Der er også delte meninger om typologier, arkitektur, tætheder, behov for andre boformer (ældreboliger), rækkefølge af udviklingsområder samt ønsker til bebyggelsens udformning. Kim Christensen har også afgivet et høringssvar. Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har den 11. juni 2019 godkendt hvidbogen for udviklingsskitsen. Skitsen rummer forslag til, hvordan Valløby kan udvikle sig på langt sigt. Det er de rammer som udvikler, borgere, foreninger og kommunen skal arbejde indenfor. Udviklingsskitsen er politikernes bud på en udvikling og er lavet i samarbejde med borgerne. Området er i udviklingsskitsen vist som et blandt flere områder, der indgår i en prioriteret rækkefølge.

  Kommuneplan
  Området ligger i kommuneplanens landområde. Opførelse af en boligbebyggelse kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2019. Valløby er ikke udpeget som en udviklingsby.

  Lokalplan
  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Opførelse af boligbebyggelsen kræver udarbejdelse af en lokalplan.

  Zoneforhold
  Området ligger i landzone og vil ved lokalplanlægning overgå til byzone. 

  Problematikker der bl.a. mangler afklaring
  grundvand, spildevand og dræn
  mulighed for nedsivning af overfladevand
  Tilkørsel til og fra delområder
  planen i forhold til omgivelserne
  mere detaljeret bebyggelses- og landskabsplan
   

  Bilag

  • Starskema_09.07.2019 (kortbilag skal revideres i forhold Udviklingsskitsen og beskrivelsen suppleres)
  • Åbent brev til medlemmerne af Stevns Kommunes udvalg for Plan, Miljø og Teknik, den 10. juli 2019
  • Valløby, arealberegning af udviklingsskitse
  • Udviklingsskitse for Valløby

   

  Lovgrundlag

  Planloven
  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

   

  Historik

  I efteråret 2016 blev der fremsat et projektønske for udbygning at et areal syd for Valløby. Forslaget gav anledning til en del debat herunder fra de nærmeste naboer på Grusbakken. Rammerne for forslag om udstykning af arealet syd for Valløby blev annulleret og arealet blev udtaget af Kommuneplanen før dennes endelige vedtagelse. Det daværende Plan- & Teknikudvalg stoppede projektønsket med et løfte om en ny proces for udviklingen i Valløby. der blev derfor i foråret 2018 igangsat et arbejde med en udviklingsskitse for hele Valløby. Udviklingsskitsen blev taget vel imod med to velbesøgte borgermøder og i alt 29 høringssvar. Valløby var og er ikke planlagt som en udviklingsby i kommuneplanen. Der bor ca. 300 indbyggere i Gl. Valløby.

   

 • 381. Igangværende planlægning

  application/pdf icon sagsoversigt_04.11.2019_0.pdf

  Indstilling

  Teknik og Miljø instiller til PMT, at

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  Drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

   

  • Der udarbejdes et mindre lokalplantillæg til lokalplan 165. Tillægget har til hensigt at rette uhensigtsmæssige bestemmelser om solceller, samt sikre at hele lokalplanområdet overføres til byzone. I henhold til delegationsplanens pkt. 54 skal beslutningen ikke behandles politisk.
  • Der udarbejdes nyt tillæg til nuværende lokalplan nr. 162 – For område til erhvervsformål ved Faxevej i Hårlev. Tillægget øger den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 40% til 45%.

   

   

 • 382. Politianmeldelse - orientering

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

 • 383. Diverse orienteringer - PMT den 12. november 2019 (Lukket)

 • 384. Underskriftsark (Lukket)