Referat

 • 384. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 10. november 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 385. Lokalplan for en ændret højde på husstandsmøller i et bolig- og erhvervsområde i Holtug - Anmodning

  application/pdf icon landzonetilladelse_vindmoeller_holtug_bygade_37b_0.pdfapplication/pdf icon lokalplan_nr._179_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknikudvalget skal drøfte anmodning om udarbejdelse af lokalplan for en ændret højde på husstandsmøller i et bolig- og erhvervsområde i Holtug.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. drøfte anmodningen,
  2. træffe beslutning om et eventuelt videre forløb i sagen.

  Beslutning

  1. Drøftet.
  2. Der arbejdes ikke videre med en lokalplan på det foreliggende grundlag. Hvis sagen skal genoptages på et senere tidspunkt skal der foreligge væsentlige nye oplysninger.

   

   

  Sagsfremstilling

  Stig Hessellund ASTK har d. 28. maj 2019 søgt om dispensation fra Lokalplan 179 til at forhøje en eksisterende vindmølle fra 10 til 16 meter som står på adressen Holtug Bygade 37B. Baggrunden for anmodningen er, at den eksisterende vertikalakset vindmølle i en højde af 10 meter, på grund af den omgivende beplantning, ikke når højt nok op til at fange vinden og derfor ikke producerer strøm nok. I første omgang er det et ønske, at få mulighed for at forhøje den eksisterende mølle, men også gerne mulighed for at forhøje den næste mølle, som er planlagt opstillet. Der skal opsættes forskellige typer af vertikalaksede vindmøller på hans ejendom, som skal fungere som showroom for interesserede/kunder og derfor er der behov for at møllen/-rne fungerer. Der er d. 3. maj 2017 meddelt landzonetilladelse til opstilling af den eksisterende vindmølle på 10 meter.  

  Eksisterende lokalplan
  Området er omfattet Lokalplan 179, som udlægger området til bolig- og erhvervsområde og ligger i landzone. Lokalplanen er fra december 2016. Indenfor lokalplanområdet er det muligt at opstille tre husstandsmøller af typen vertikale vindmøller med en højde på maks. 10 meter og et samlet rotorareal på 15 m2. Den enkelte mølle må maks. have et rotorareal på 5 m2, og møllerne betegnes derfor som minivindmøller. Møllerne må ikke opsættes nærmere naboskel end 10 meter, hvilket svarer til møllens totalhøjde. Den eksisterende mølle er placeret ca. 55 meter fra nærmeste skel.
  Lokalplanens formål er blandt andet, at fastsætte bestemmelser for vedvarende energianlæg. En ændring af den maksimale højde fra 10 til 16 meter for en til tre vindmøller, vil kræve en ændring af den eksisterende lokalplan.

  Mølletype
  Vertikalaksede vindmøller er mindre sensitive overfor turbulent vind og skiftende vindretninger. De har et lavt indkoblingspunkt og går i gang ved lavere vindhastigheder. Vindmøllen behøver heller ikke at blive placeret i vindretningen. Den vertikalaksede vindmølle er derfor mere velegnet til tæt bebyggede og beplantede områder og er også mere støjsvag på grund af en lavere rotorhastighed. 

  Kystnærhedszonen
  Området ligger indenfor kystnærhedszonen, som er området fra 0-3 km fra kysten. Husstandsmøller må kun placeres, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for det, herunder eventuelle alternativer. En funktionel begrundelse kan f.eks. være, at der er særlige gunstige vindforhold. 
  Ved bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne. Derudover skal der ved højder over 8,5 meter anføres en begrundelse for højden.
  Området er placeret ca. 2,5 km fra kysten.

  Kirkeomgivelser
  Formålet med udpegningen er at sikre kirkernes samspil med landskabet og de nære omgivelser. Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser gælder, at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

  Naboer og naboejendomme
  Ved opstilling af vindmøller skal der tages hensyn til naboer og naboejendomme, blandt andet hvad angår støj og skygge. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller regulerer støj fra vindmøller. På arealer der er udlagt til støjfølsom anvendelse som f.eks. boligområder, må støjniveauet ikke overstige 39 dba ved en vindhastighed på 8 m/sek og 37 dba ved en vindhastighed på 6 m/sek. Af møllens produktblad er det oplyst, at støjniveauet 10 meter fra møllen er på 32,6 dba ved en vindhastighed på 6 m/s. Der er ingen oplysninger om støjniveauet ved en vindhastighed på 8 m/s. Opstilles der flere møller skal der foretages en beregning, som viser atdet samlede støjniveau fra alle møllerne. Der foreligger ikke en sådan beregning. Umiddelbart forventes det, at støjgrænserne kan overholdes ved opsætning af to til tre vindmøller. 
  Der er ikke fastsat danske grænseværdier for gener fra skyggekast fra vindmøller. Det anbefales i vindmøllecirkulæret, at generne ved skyggekast vurderes i forhold til både beboelse og udendørs opholdsarealer i tilknytning hertil. Den vejledende grænse er på maks. samlet 10 timer.

  Vindressourcen og potentialet
  Vindmøllers produktion er afhængig af vindforholdene, som stiger proportionalt med afstanden fra jorden. Bygningstæthed og høj beplantning nedsætter vindressourcen. Området ligger i en landsby med høj beplantning. I den herskende vindretning mod vest umiddelbart foran vindmøllen er der en høj hegnsplantning. Teknik og miljø har ingen oplysninger om, hvad den gennemsnitlige vindhastighed er på stedet. 

  Forventet produktion
  Teknik og miljø har ingen oplysninger om, hvor meget den enkelte mølle forventes at producere ved den konkrete placering.

  Stig Hessellund, er inviteret til at præsentere sit projekt i forbindelse med mødet i PMT.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 386. Igangværende planlægning

  application/pdf icon sagsoversigt_04.11.2020_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over igangværende Lokalplaner drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning

  Drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på deenkelte planer. Oversigten fremgår af Bilag. Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesseredeat fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside.

   

  • Lørdag den 24. oktober 2020 Blev der afholdt for-borgermøde for nyt boligområde syd for Valløby. Mødet blev afholdt udendørs efter daværende Corona retningslinjer. Der var 39 deltagere.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen økonomisk betydning for Stevns Kommune

 • 387. Budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2020 - PMT

  application/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31._august_2020_-_pmt_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2020, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen indeholder også en ny opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge corona.

   

  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område. På det brugerfinansierede område er der en merudgift på 0,5 mio. kr.

   

  Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 0,748 mio. kr. og på det brugerfinansierede område er behovet for en positiv tillægsbevilling på 0,507 mio. kr.

  På anlæg er der behov for en tillægsbevilling 1,523 mio.kr. incl. det brugerfinansierede område.

   

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. behandle budgetopfølgningen pr. 31. august 2020
  2. anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  Budgetopfølgningen sendes videre til ØU.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på PMT politikområder pr. 31. august 2020. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2020. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.

   

  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning og skøn for corona-udgifterne i 2020.

   

  De nye skøn for mer-/mindreforbrug vedrørende corona ses i forhold til den bevilling på 18.000 kr. på PMTs område, som allerede er bevilget af KB i september i sagen om corona udgifter i 2020. Der gives tillægsbevillinger til eventuelle yderligere mer- eller mindreudgifter i 2020.

   

  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 0,348 mio. kr. fordelt på følgende:

   

  • Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,400 mio. kr.
  • Merforbrug på øvrig drift på 0,341 mio. kr.
  • Merforbrug som følge af corona på 0,407 mio. kr.

   

  Der forventes overført 0,4 mio. kr. til 2021.

   

  Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på serviceudgifterne indenfor rammen på 1,4 mio. kr., som fordeler sig på kontrakt med NCC, kollektiv trafik, ejendomme og arealer m.v. og merforbrug på serviceudgifter udenfor servicerammen på ca. 1,8 mio. kr., som vedrører ældreboliger og lejetab på ældreboligerne. Coronaudgifterne på 0,4 mio. kr. skyldes hovedsagelig manglende indtægter på Stevns Naturcenter og udgifter til vagt i forbindelse med åbning af genbrugspladserne og leje af container til værnemidler m.v.

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 10,6 mio. kr., som primært skal at der er projekter der skal overføres til 2021. de væsentligeste projekter er energiforbedringer, klima og stormflodssikring og fællessti ved Nicolinegrunden. Øvrig afvigelse er af mindre karakter.

   

  På anlæg vedrørende det brugerfinansierede område (renovation) er der et merforbrug på 1,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes den store ombytning af beholdere, der skete i juni og juli måned.

   

  Der forventes overført 10,6 mio. kr. til 2021.

   

  Bilag vedrørende anlæg er vedhæftet sagen ”Diverse orienteringer"

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge finansiering via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.

   

  I 2020 er der dog en særlig situation på grund af corona-krisen med deraf afledte merudgifter for kommunen.

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Det forventede resultat medfører behov for følgende tillægsbevillinger i 2020:

   

  • 0,748 mio. kr. vedrørende drift, inklusive merudgifter som følge af corona
  • 1,523 mio. kr. vedrørende anlæg incl. det brugerfinansierede anlæg

   

  Der forventes overført 0,4 mio. kr. til 2021 vedrørende drift og 10,6 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

 • 388. Indsatser i Stevns kommune for trejde vandområdeplan

  application/pdf icon endelige_indsatser_for_stevns_kommune_oevrigeindsats_i_tryggevaelde_aa_0.pdfapplication/pdf icon endelig_indsatserne_i_stevns_kommune_-_detaljeret_version_med_billeder_0.pdf

  Resume

  PMT skal godkende vandrådets foreslåede indsatser for de stevnske vandløb, som skal sendes til Miljøstyrelsen, og indgå i den 3. planperiode for vandområdeplanerne 2021-2027.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

  1. forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandet 2.6 Østersøen godkendes.
  2. forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandet 2.4 Køge Bugt godkendes.

   

  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  EU har igennem vandrammedirektivet pålagt medlemslandene at sikre ”god økologisk tilstand” i udpegede vandløb, kystvande, søer mm. Det betyder konkret for Stevns Kommunes vandløb, at vi skal foretage en række tiltag, så kommunens vandløb opnår en god tilstand.

  Overordnet set foregår det ved, at Stevns Kommune sammen med de andre kommuner i vores hovedvandopland, sender en række forslag til Miljøministeriet, som derefter endeligt beslutter, hvilke tiltag der skal udføres. De endelige tiltag bliver samlet i et indsatsprogram og vedtaget i en vandområdeplan for hvert hovedvandopland.

  Vi er på nuværende tidspunkt i anden vandområdeplan, der løber fra 2015-2021. Indsatserne, som PMT skal godkende, skal ligger til grund for tredje og sidste vandplanperiode, der skal løbe fra 2021-2027.

  Stevns Kommune er omfattet af to hovedvandoplande: 2.4 Køge Bugt (med 21 kommuner) og 2.6 Østersøen (med 6 kommuner), og kommunen er derfor dækket af to indsatsprogrammer.

  Der er for hvert hovedvandopland oprettet et vandråd til at rådgive kommunerne om indsatserne. Teknik og Miljø har i samarbejde med vandrådet udarbejdet forslag til i hvilke vandløb, der skal laves tiltag i Stevns Kommune. Det er disse tiltag, som PMT skal godkende, og som vil blive sendt til ministeriet.

  Stevns kommune deltog kun i vandrådet for Køge Bugt, men var i mailkontakt med vandrådet for Østersøen.  

  Vandrådet for Køge Bugt bestod af repræsentanter fra Danva, Dansk Skovforening, Danske Kloakmestre, Gefion, Landbrug og Fødevare, Sjællandske Familielandbrug, Dansk Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Køge Sportsfiskerforening, KFUM Spejderne og Dansk Sportsfiskerforening.

  Kommunernes faglige følgegruppe til vandrådet bestod af repræsentanter fra Ishøj, Greve, Køge, Stevns og Faxe kommune. 

  Det er et krav fra statens side, at der for Køge Bugt oplandet skal foreslås en samlet indsats på minimum 50 km vandløb, der skal forbedres. Derudover skal der fjernes minimum 3 spærringer (fx rørlagte vandløb eller bygværker). Alle disse tiltag skal ske indenfor en økonomisk ramme på 7.323.000 kr.

  I vandrådet for Køge Bugt har vi valgt at fordele denne samlede indsats efter, hvor mange km vandløb hver kommune har, der er i risiko for ikke at ville opnå god økologisk tilstand. Det betyder, at de kommuner med flest vandløb i risiko, får flest penge fra staten. Stevns Kommune vil på den baggrund lave indsatser for omkring 1,98 millioner med effekt på ca. 22 km vandløb, da Stevns Kommune næst efter Køge Kommune, har flest kilometer risiko-vandløb med udløb til Køge Bugt. 

  Selvom Stevns Kommune ikke har deltaget aktivt i vandrådsarbejdet for Østersøen, var der et restbeløb, som følgegruppen til vandrådet for Østersøen har besluttet kunne bruges i Stevns Kommune. Dette er vandrådet for Østersøen gået med det. Teknik & Miljø forslår derfor en indsats i Spangsbækken for ca. 158.000 kr. 

  Kommunerne har mulighed for at indberette ”øvrige projekter”, som ligger udover den økonomiske ramme i tredje vandområdeplanperiode. Teknik & Miljø har derfor foreslået at indmelde en genopretning af Tryggevælde Ådal som et øvrige projekt. Miljøstyrelsen har efterspurgt at få indberettet øvrige projekter.

  Processen med vandrådet: 
  Vandrådsarbejdet har fundet sted i store dele af 2020.

  Kommunerne har præsenteret forskellige vandløbsindsatser for vandrådet på baggrund af ovennævnte fordelingsprincip. Vandrådet er derefter kommet med bemærkninger og råd. Dette har ført til at kommunerne har tilpasset og konkretiseret de foreslåede indsatser yderligere. De konkretiserede tiltag er til sidst blevet forelagt for vandrådet til endelig gennemlæsning, så det blev sikret, at indsatserne følger vandrådets anbefalinger.

  Forslag til indsatsprogrammer:
  Teknik & Miljøs forslag til indsatser i Stevns Kommune er vedlagt i bilag. Der er to powerpoints med indsatser. Det ene er skåret ind til benet mens det andet indeholder mere information.   

  Det videre forløb:
  Når forslagene er politisk godkendte, indsendes disse til Miljøministeriet senest den 22. november 2020. Derefter beslutter Miljøministeriet, hvilke indsatser der skal være del af vandområdeplanen 2021-2027.

  Det er Teknik & Miljøs vurdering, at de foreslåede fysiske indsatser vil betyde en betydelig forbedring af de fysiske forhold i vandløbene og også på biodiversiteten omkring vandløbene i Stevns Kommune.

   

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning.

  Bekendtgørelse nr. 1060 af 22/10/2019: Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport

  Økonomi

  Anlægsomkostninger forbundet med gennemførelse af projekter afholdes af staten.

   

 • 389. Vandområdeplanerne - frigivelse af midler

  application/pdf icon _indsatser_i_kommunerne_stevns_kommune_2015-2021_0.pdf

  Resume

  KB skal beslutte at frigive de 175.000 kr. som er afsat til vandrådsarbejde på anlægskontoen for vandløb i 2019

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. godkende frigivelse af rådighedsbeløb på 175.000 kr. som er afsat i budget 2019 til vandrådsarbejde på anlægskontoen for vandløb.

  Direktionen, 2. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  EU har igennem vandrammedirektivet pålagt medlemslandene at sikre ”god økologisk tilstand” i udpegede vandløb, kystvande, søer mm. Det betyder konkret for Stevns Kommunes vandløb, at vi skal foretage en række tiltag, så kommunens vandløb opnår en god tilstand. Dette har møntet ud i tre planperiode: 1) 2009-2015 som er overstået, 2) 2015-2021 som vi er i nu, og 3) 2021-2027 som er den kommende og sidste periode hvor indsatserne er ved at blive besluttet.

  Vi er på nuværende tidspunkt i anden vandområdeplan, og deadlinen for hvornår projekterne skal være udført, udløber snart og der skal derfor sættes gang i indsatserne.

   

  Derfor arbejder administrationen på at få disse indsatser udført. En del af dette arbejde består i at skal laves forundersøgelser på de projekter som skal udføres. Opgaven med forundersøgelserne vil blive sendt i udbud, og vil blive udført af en konsulent. Administrationen skal indhente tre tilbud på forundersøgelserne. Derefter sender man disse tilbud ind til miljøstyrelsen som så udbetaler midler til forundersøgelserne. I forbindelse med forundersøgelserne, har konsulenten kontakt til relevante lodsejere der vil blive berørt af et eventuelt vandløbsprojekt.

   

  Miljøstyrelsen bruger forundersøgelserne til at vurderer om indsatsen/projektet er omkosningseffektivt. Det er kun de omkosningseffektive projekter som kan udføres, og som får udført detail projekter.

   

  Anlægsomkosningerne kan søges af staten til de projekter der bliver vurderet omkostningseffektive. Det er en meget tidskrævende administrativ opgave at søge pengene, og mange kommuner udfører de mindste projekter for egne midler. Dette er tilfældet her i kommunen for sandfanget i Ellebækken (mere infor længere nede) og måske nogle af de andre mindre projekter som fx. sandfang og træer. Derfor søges der frigivelse af de afsatte midler.

   

  I bilaget findes de indsatser (projekter) som skal være påbegyndt i Stevns kommune i løbet af 2021. Under vandløbsnavn i bilaget, er der et id for hver af indsatserne, fx o39029_x (indsats i Ellebækken). Dette ID henviser til et vandløb på på kortet.

  Det er de orange vandløbsstrækninger hvor der er indsatser på. De røde strækninger viser vandløb som har behov for en indsats, men hvor der ikke er prioteret en indsats i 2015-2021.

   

  Til orientering, så er projektet i Bækken til lidt over 1 million, ikke fundet til at være omkostningseffektivt og vil derfor ikke blive udført.

   

  Der er foretaget forundersøgelser og detailprojekter for indsatsen i Tryggevælde å og Stenkilde bæk. Det har hovedsageligt været Faxe kommune der har kørt processen, da der er tale om grænsevandløb. Projekterne ligger pt stille på grund udfordringer med lodsejere. Måske projektet i Tryggevælde å skal omtænkes, for at mindske Lodsejermodstanden.

   

  Administrationen har den 28.10.2020 fået udført et sandfang i Ellebækken. Sandfanget er en vandplan to indsats, og er en del af et kombineret projekt hvor der også udlægges gydegrus og der sker en sænkning af vandløbsbunden på et kort stræk efter sandfanget. Projektet er udført for egne midler, da administrationen vurderede at det var mest fornuft i forhold til det tidsforbrug det ville tage at søge pengene.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da beløbet er afsat i anlægsbudget for vandløb for 2019.

 • 390. Justering af fælles digitale retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur

  application/pdf icon bilag_1_justerede_retninglinjer_for_digital_infrastruktur_0.pdf

  Resume

  De 17 kommuner og Region Sjælland udarbejdede i 2016 i samarbejde med Teleindustrien og Dansk Energi fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur. Siden 2016 er der sket mindre ændringer i lovgivning, som nødvendiggør en opdatering af retningslinjerne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. godkende de opdaterede fælles retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland
  2. de mindre rettelser og bemærkninger til bl.a. sagsbehandlingstider tages til efterretning

   

  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  K17 og KKR Sjælland besluttede i forsommeren 2019 at iværksætte en opdatering af retningslinjerne i regi af Digitalt Aktionsforum(DAF). DAF består af KKR-formandskabet, Regionsrådsformanden samt repræsentanter fra Teleindustrien (teleselskabernes branchesamarbejde) og Dansk Energi (erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber). I 2019 er også IT-Branchen (brancheforening for it- og televirksomheder i Danmark) indtrådt i Digitalt AktionsForum. De opdaterede retningslinjer blev præsenteret for Digitalt AktionsForum i december 2019. Opdateringen af retningslinjerne er foregået i en arbejdsgruppe bestående af kommunalt udpegede repræsentanter samt deltagere fra branchen og Region Sjælland. I processen har et tidligere udkast været drøftet med tekniske direktører/chefer fra K17-kommunerne via KTC’s lokale medlemmer.

  De justerede retningslinjer har været til høring i forvatningen og der er indkommet følgende bemærkninger:

  Det er svært at spotte ændringerne i forhold til den gamle version – det er generelt en udfordring i materialet.

  Fra Vejteamet, hvorfra der gives gravetilladelser:
  Vedr. “Small Cells” (side 14).
  Der står, at de ikke skal placeres højt, at de eksempelvis kan placeres i en lygtepæl. Stevns Kommune har indgået kontrakt omkring vedligeholdelse af vejbelysning med SEAS-NVE og vi er derfor nødsaget til at have accept til opsætning af Small Cells.

  Vedr. ”Sagsbehandlingens varighed og forløb” (side 16).
  Der står, at en graveaktør som udgangspunkt kan forvente en sagsbehandling på 10 dage. Ved ansøgninger om gravearbejde på privat fællesvej i byzonen, er det ikke altid mulig at overholde 10 dages behandlingstid, fordi en tilladelse skal i høring hos vejejer.

  Vedr. ”Ved mindre gravearbejder” (side 17) og (side 18)
  Der står ”kommunen offentliggør på sin hjemmeside, hvilke veje der er omfattet af muligheden for anmeldelse”
  En af udfordringerne ved det er, at vi ikke kan holde styr på sammenfald med arrangementer, andre gravearbejder eller eksempelvis særtransporter. Der er i forvaltningen ikke ressourcer til at svare indenfor 24 timer.

  Fra lokalplan og byggesag er der følgende tilbagemelding:
  Vedr. Teknikhuse (side 5)
  "Teknikhuse o.lign. under 50 kvm, som er placeret i forbindelse med eksisterende bygninger, kræver iflg. BR18 hverken landzonetilladelse, byggetilladelse eller anmeldelse til andet end BBR". Dette er ikke korrekt. I landzoner gør det samme sig gældende for teknikskabe under 2 kvm. Der er yderligere krav til udformning jf. vejledning om landzoneadministration, og det gælder kun ved opsætning af paneler på eksisterende master for teknikhuse, der placeres umiddelbart ved siden af masten, og ikke ved nye master, hvor hele anlægget, mast + teknikhus skal vurderes.

  Vedr. sagsbeandligstid (side 7)
  Der forventes en sagsbehandlingstid på 1 måned i byzone, hvilket vurderes at være meget optimistisk. Der skal både afsættes tid til nabohøringer, interne høringer samt vurdering af evt. indsigelser og særligt, hvis der skal laves lokalplantillæg.

  Vedr. klager (side 7)
  "Klagen har opsættende virkning og derfor må tilladelsen ikke udnyttes, hvis  der er indgået en klage, som er i ansøgers favør"
  Dette er ikke korrekt. Enhver klage over en landzonetilladelse har opsættende virkning medmindre klagenævnet konkret bestemmer noget andet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kommunen

 • 391. Politisk mødeplan/mødekalender 2021 - stående udvalg

  application/pdf icon moedekalender_2021-_udkast_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2021 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT, BUL AET og SSU, at

   

  1. hvert fagudvalg gennemgår udkastet og fastlægger mødetid og evt. andre korrektioner for 2021 for eget udvalg.

   

  Børn, Unge og Læring, 10. november 2020, pkt. 246:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Fortsættes tirsdage kl 15.

  Beslutning

  Møder i PMT afholdes tirsdage kl 15-18.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. oktober 2020 godkendt udkast til fastlæggelse af mødedatoer for politiske møder i 2021, efter bl.a disse principper:

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i april afholdes onsdag i stedet for torsdag.
  • at kommunalbestyrelsen afholder 2 udemøder i 2021 (28. april og 14. oktober).

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at udkastet fremsendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

   

 • 392. Hotherskolen tagrenovering indskoling/SFO - anlægsbevilling (Lukket)

 • 393. Diverse orienteringer - PMT 10. november 2020 (Lukket)

 • 394. Underskriftsark (Lukket)