Referat

 • 206. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 7. januar 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen (A)

   

  Godkendt.

   

 • 207. Planstrategi 2020

  application/pdf icon udkast._planstrategi_2020_21.12.2019.pdf

  Resume

  Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen skal politisk behandles med henblik på, at strategien skal sendes i 8 ugers høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. Planstrategi 2020 & redegørelse for Lokal Agenda 21 godkendes.

  2. herunder at strategien sendes i 8 ugers offentlig høring fra mandag den 3. februar 2020.

  Social og Sundhed, 6. januar 2020, pkt. 123:

  Ad. 1

  5 medlemmer (A+V+C) anbefaler forslaget.

  2 medlemmer (N+Ø) tager forbehold frem til behandlingen i KB.

   

  Ad. 2

  Anbefales.

  Direktionen, 6. januar 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 6. januar 2020, pkt. 125:

  1. Et flertal bestående af Mikkel Lundemann Rasmussen (C)) Jacob Panton-Kristiansen (V), Thomas Overgaard (A), Line Krogh Lay (R) anbefaler indstillingen med følgende kommentar: Der tilføjes en formulering under ”ambitioner” vedrørende:” I Stevns kommune tager det lokale erhvervsliv et socialt medansvar.”
   Sejer Folke (Ø) tager forbehold indtil KBs behandling.
    
  2. Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 7. januar 2020, pkt. 133:

  3 medlemmer (A+V) anbefaler indstillingen.

  2 medlemmer (O+Ø) afventer stillingtagen indtil KB-behandlingen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen (A)

   

  1. Anbefalet af Flemming Petersen (V) og Line Krogh Lay (R)
   Line Krogh Lay ønsker at der tilføjes en formulering under ”ambitioner” vedrørende:” I Stevns kommune tager det lokale erhvervsliv et socialt medansvar.” 
   Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen. Varly Jensen (O) ønsker at kommunen skal udpege de områder, hvor det er hensigtsmæssigt at skabe nye boligområder. 
   Jørgen Larsen (N) tager forbehold frem til behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

   

  1. Anbefalet

   

  Sagsfremstilling

  Kommunens planstrategi er toneangivende for den brede og langsigtede udvikling i kommunen og danner grundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen.  I Planstrategien kan Kommunalbestyrelsen præsentere visioner og ambitioner for kommunen og definere, hvilke retninger den strategiske og fysiske planlægning skal styre mod.

   

  Planstrategiens formål er således at styrke politikernes muligheder for at: 

  1) tilrettelægge en strategisk udvikling, der retter sig mod udfordringer, muligheder og styrker i kommunen

  2) vise retningen for kommuneplanlægningen

   

  Planstrategien skal udarbejdes hvert 4. år, men have et bredt og langsigtet fokus på gerne både 8 og 12 års sigte – eller endnu længere frem.  

   

  Planstrategien er første skridt i kommuneplanprocessen og indeholder den lokale Agenda 21-redegørelse for bæredygtig udvikling. Planstrategien gør det ikke alene, men den sætter retninger for vores videre arbejde – ikke kun i kommuneplanlægningen, men i lige så høj grad i øvrige initiativer og handlinger bredt i organisationen. Planstrategien udgør således grundlaget for kommuneplanrevisionen, men kan i lige så høj grad udgøre grundlaget for udarbejdelse af målsætninger og igangsættelse af konkrete initiativer på andre kommunale opgaveområder.

   

  Tidligere har planstrategien og den Lokale Agenda 21-redegørelse været adskilt i to dokumenter med hvert sit forløb, men af hensyn til at sikre helheden har dokumenterne siden Planstrategi 15 været samlet i en strategi.

   

  Planstrategi 2020 afløser Planstrategi 2015 og gælder fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2023.

   

  Fuld revision

  I sidste valgperiode gennemgik kommuneplanen en fuld revision. Der ligger dermed allerede et godt og gennemarbejdet grundlag for selve planlægningen i kommunen. Derfor var der som udgangspunkt lagt op til, at kommuneplanen i denne omgang skulle gennem en delvis revision. Set i lyset af, at visions- og Planstrategiprocessen har været kørt i ét og samme spor, som medførte mange input, er det resulteret i en Planstrategi med et overordnet og strategisk fokus for hele Stevns Kommunes opgavevaretagelse. Derfor er det hensigtsmæssig alligevel at gennemføre en fuld revision af den kommende kommuneplan.

   

  Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke betyder, at alt i kommuneplanen skal revideres. Hovedstrukturen fra den eksisterende kommuneplan bliver fastholdt og det bliver en revision, som er fokuseret på ændringer inden for de emner, der er benævnt i Planstrategiens revisionsbeslutning samt Planstrategiens 5 hovedtemaer og vision. Det betyder, at udover emnerne i revisionsbeslutningen, så vil der alene blive foretaget en række sproglige tilretninger og opdateringer i kommuneplanen, for at sikre en forankring af såvel Stevns Kommunes nye vision samt planstrategiens øvrige ambitioner.

   

  Af revisionsbeslutningen i Planstrategi 2020 indgår en nærmere gennemgang af emner i revisionen, hvoraf nogle er afledt af ændrede lovkrav.

   

  Proces

  Der har i de forløbne halvandet år været gennemført en integreret proces, som har haft til formål at etablere grundlag for både Stevns Kommunes nye vision og fokus for Planstrategi 2020. Det har været et bevidst sigte med processen, som har kørt i en række etaper, at tydeliggøre sammenhængen mellem vision og planstrategi.

   

  I første etape blev der gennemført en proces, hvor der politisk blev fastsat fire hovedtemaer til Planstrategi 2020. De fire temaer blev følgende:

   

  Fællesskab og deltagelse

  Et godt sted og bo

  Natur- og kulturlandskaber

  Udsyn og innovation

   

  Disse fire hovedtemaer dannede afsættet for Planstrategien samt det videre arbejde med at formulere en ny vision for Stevns Kommune. Indenfor rammen af de fire temaer kom der input til udfoldelse af de fire temaer i planstrategien og arbejdet med formuleringen af Stevns Kommunes nye vision. I perioden var der også et stort engagement fra kommunens borgere. I samme spor kom der input til det femte afsnit i Planstrategien, som drejer sig om 'Bæredygtig udvikling' og Lokal Agenda 21-redegørelse.

   

  Stevns Kommunes nye vision blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 og er således allerede vedtaget, men indgår som en integreret del af planstrategien.

   

  FN´s Verdensmål

  I Stevns Kommune arbejder vi for at understøtte indfrielsen af verdensmålene, der blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i 2015. Med Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen sætter Stevns Kommunes en fælles retning, der muliggør en understøttelse af 13 af de 17 Verdensmål. Således fremgår det af Planstrategi 2020 i hvert hovedafsnit, hvilke verdensmål det pågældende afsnit understøtter.

   

  Høringssvar

  Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag og kommentarer til den vedtagne Planstrategi. Efter udløbet af fristen tages der stilling til de fremkomne bemærkninger, og det besluttes, om planstrategien skal ændres. Efterfølgende skal det bekendtgøres, hvorvidt der er vedtaget ændringer eller ej. Først herefter kan strategien anvendes som baggrund for at ændre kommuneplanen.

  Det indstilles, at planstrategien sendes i høring fra mandag den 3. februar til mandag den 30. marts 2020.

  Lovgrundlag

  Planloven fastsætter, at der i løbet af første halvdel af en valgperiode skal udarbejdes en planstrategi samt en redegørelse for kommunens arbejde med bæredygtighed udvikling (lokal agenda 21). Redegørelse for lokal agenda 21 er indarbejdet i planstrategien.  

  Økonomi

  Strategien kræver ikke i sig selv nye investeringer, men er et værktøj til at sikre, at de beslutninger, der bliver truffet understøtter den overordnede ambition for Stevns Kommunes udvikling.

 • 208. Ikke kontraktbundne midler for 2019 - anlæg

  application/pdf icon dagsordenspunkt_frigivelse_af_ikke_kontraktbundne_midler_for_2019_behandlet_paa_moedet_28._februar_2019_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2019.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_bivenlig_kommuner_-_evaluering_og_forslag_til_supplerende_tiltag_behandlet_paa_moedet_5._februar_2019_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_og_te.pdfapplication/pdf icon gaver_bliver_os_betroet_og_vi_skal_tage_vare_om_gaven.pdfapplication/pdf icon stranden_ved_krohaven.pdfapplication/pdf icon ved_lunden.pdfapplication/pdf icon parkeringsplads_ved_lunden.pdf

  Resume

  Der skal træffes beslutning om anvendelse af resterende midler fra anlægespuljen til ikke kontraktbundne midler for 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. det godkendes, at de fire skitserede projekter finansieres via de resterende anlægsmidler fra anlægspuljen til ikke kontraktbundne midler for 2019.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen (A)

   

  1. Godkendt

   

  Hvis der er yderligere midler til rådighed undersøges muligheden for at etablere yderligere bivenlige arealer.

   

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til ikke kontraktbundne opgaver. Kommunalbestyrelsen frigav på dets møde den 28. februar 2019 en anlægsbevilling på 250.000 kr.

   

  Det blev aftalt på PMT mødet den 5. februar og KB mødet den 28. februar 2019, at Teknik & Miljø kan disponere over 50.000 kr. af beløbet uden forudgående politisk godkendelse. Disse midler anvendes til renovering af ankeret foran Rådhuset. Det blev aftalt på PMT mødet den 5. februar, at 70.000 kr blev afsat til etablering og drift af bi-venlige arealer.

   

  Af det oprindelige anlæg på 250.000 er der således 130.000 kr. tilbage. Disse midler ønskes anvendt således:

   

  Rydning på stranden ved Krohaven
  Stranden ved Krohaven er lige så stille ved at gro til med træer, buske mv. Der er ikke afsat driftmidler til større tiltag på strandområdet.

  Der skal foretages fjernelse af bevoksningen på stranden og sydvest for trappen samt den yderste række træer mod nordøst. Mindre buske skæres ned og større træer/buske rykkes eller graves så vidt muligt op.

   

  Materielgården vurderer, at rydning samt bortkørsel vil koste 40.000 kr.

   

  Gadebelysning, Klippinge

  Opsætning af en lysmaster ved busstoppested ved nedlagt købmand efter ønske fra Borgerforeningen.

   

  Vej-teamet vurderer, at opsætning af extra lysmast vil koste 10.000 kr.

   

  Genopretning af området ved Lunden på Kystvejen

  Grundejerforeningsformand John Ch. Johansen har rettet henvendelse til borgmestern vedr. en genopretningsplan for området Ved Lunden på Kystvejen. Der har været holdt to møder på stedet med deltagelse af grundejerforeningsformand John Ch. Johansen, Michael Kruse og Inge Ambus fra DN samt Centerchef og medarbejdere fra Teknik & Miljø. Der er skitseret et projekt hvor parkeringspladsen ensrettes med seperat ind og ud kørsel. Ind og udkørsel etableres således, at kun biler har adgang til parkeringspladsen. Bænke/bordsæt på steder udskiftes med nye og skiltningen opdateres.

   

  Projektet består af følgende: skiltes for indkørsel forbudt/ensretning/P-plads m.m. indkøb og opsætning. levering og opsætning af 3 borde/bænke sæt, fragtning og opsætning af store sten ved ind- og udkørsel således at området kun kan benytes af biler.

  Udskiftning af infotavle, afretning af parkeringsareal, gennemgang og fremhævelse af stisystem igennem området, beskæring af bevoksningen og udtynding af spredt buskvækst i Lunden.

   

  Materielgården vurderer at summen af de samlede tiltag vil koste 50.000 kr.

   

  Nedrivning af bygning

  Estimeret 20.000 kr. til nedrivning af bygning. (Sag under lukket punkt - Kondemnering af pavilion)

   

  Økonomi

  Der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budget 2019, og sagen har derfor ikke uventede økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget.

 • 209. CO2-rapport 2018

  application/pdf icon co2_regnskab_-_2018.pdf

  Resume

  CO2-Regnskabet for 2018 for de kommunale ejendomme samt vejbelysnig og transport.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen (A)

   

  Taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO2-udledning for 2018, har betydet et en mindre stigning på 0,03 % i forhold til året 2017. Reelt er der dog tale om et fald i CO2-udledningen, da der i regnskabet for 2018 er medtaget hhv. Stevnshallen og et behandlingscenter som ikke har været medregnet tidligere. Tager vi disse to bygninger ud af beregningen er faldet i den samlede CO2-udledning på i alt 3,71%.

  Under Kulturinstitutioner, der bl.a. indeholder kommunens biblioteker, Naturcenteret og Rytterskolen, ses en stigning i CO2-udledningen på 29,72%. Dette skyldes primært en øget aktivivtet i Naturcenteret.

  For Kommunes ejendomme er der samlet set et fald over hele linjen.

  Vejbelysning har igen en stor indflydelse på det samlede resultat, hvor forbruget i 2018 igen er faldet dramatisk med hele 18,43%. Dette skyldes en kombination af grøn strøm og indførelse af LED belysning.

  For den kommunale tjenestekørsel er der en væsentlig stigning fra regnskabet i 2017 til 2018, som følge af, at der i beregningen af tjenestekørsel i 2017 har været benyttet fremskrivninger. Regnskabet for 2018 er på baggrund af faktiske tal.

  Udover beregningerne indeholder CO2-regnskabet; en beskrivelse af ændringerne i Kommunens bygningsmasse, forbehold for forbrugsafregninger, oversigt over benyttede emissionsnøgletal, det benyttede antal graddage og den fremtidige handleplan.

   

  Generelt ved renovering, udskiftning og nybyg tilstræber vi den mest CO2-effektive løsning og resultatet af dette er en fortløbende reduktion af CO2-udledningen for Stevns Kommunes aktiviteter.

  CO2-regnskab er vedlagt som bilag på sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

  Historik

  Stevns Kommune er Klimakommune og fornyede i 2016 den 4-årige aftale med Danmarks Naturfredningsforening og forpligtede sig derved til en årlig reduktion af CO2-udledningen fra kommunens aktiviteter på 2%.

 • 210. Igangværende planlægning

  application/pdf icon sagsoversigt_16.12.2019.pdf

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at 

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen (A)

   

  Taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

 • 211. Kondemnering - pavillon

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen (A)

   

  1. Godkendt.
  2. 2b Godkendt.

   

   

 • 212. Kondemnering af bolig

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen (A)

   

  1. Godkendt.

   

  1. Godkendt.

   

  1. Godkendt.

   

 • 213. Kondemnering af sommerhus

  Beslutning

  Ikke til stede: Helen Sørensen (A)

   

  1. Godkendt.

   

  1. Godkendt.

   

  1. Godkendt.

   

 • 214. Diverse orienteringer - PMT den 7. januar 2020 (Lukket)

 • 215. Underskriftsark (Lukket)