Referat

 • 225. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 5. februar 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 226. Gæster udefra - drøftelse af lokalplan 74 for Agerhøj Store Heddinge

  application/pdf icon lokalplan_nr._74_0.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. sagen drøftes

  Beslutning

  Der holdes møde med de nuværende beboere indenfor lokalplanens område.

  Teknik og Miljø udarbejder et forslag til administrationsgrundlag for område IIa og IIb. Administrationsgrundlaget forelægges PMT til beslutning.

  Sagsfremstilling

  Medlem af Plan, Miljø & Teknik Jørgen Larsen har ønsket besøg af ejendomsmægler Leo Nielsen og Jens Stevns fra Arkitektfirmaet Stevns for en drøftelse i udvalget af lokalplan 74 for Agerhøjudstykningen i Store Heddinge.

  Lokalplanen dækker et område på ca. 6 ha til boligformål af åben/lav og tæt/lav karakter.

  Lokalplanen for området er lavet i 2004. Grundene er ejet at Stevns Kommune der i 2018 har bedt Leo Nielsen fra EDC om at sælge byggegrundene i Agerhøjudstykningen i Store Heddinge. Potentielle købere har gjort opmæksom på problematikker i lokalplanen. Selvom det er en god lokalplan ønsker man mere smidighed i bestemmelserne.

  Konkret handler det om, at der ønskes mulighed for taghældning ned til 30* i område lla og llb. I lokalplanen som den er nu, gives der mulighed for taghældning mellem 40* og 50*

  Desuden ønskes mulighed for opførsel af dobbelthuse i delområde lll.   

  Der er afsat et kvarter til foretræde.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

 • 227. Budget 2020 samt Økonomisk politik

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2019-2023_0.pdfapplication/pdf icon bilag_overordnet_tidsplan_for_budget_2020-2023_-_aendring_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal drøfte budget 2020 forud for afholdelsen af budgetseminaret for kommunalbestyrelsen den 26. februar. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder drøftet indhold og pejlemærker som udvalget ønsker medtaget i budgetmaterialet.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

   

  1. den økonomiske politik tages til efterretning
  2. den justerede tidsplan tages til efterretning
  3. udvalget kommer med forslag til indhold, forslag og pejlemærker for budget 2020, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder ikke mindst forslag til balancekataloget.

  Beslutning

  1. taget til efterretning.
  2. taget til efterretning.

  3. PMT ønsker at:

  • få en gennemgang af budgettet for materielgården.
  • få en gennemgang af de opgaver på materielgården som løses af eksterne leverandører - med henblik på evt. at hjemtage opgaver.
  • få en gennemgang af opgaver på materielgården, som muligvis vil kunne løses af eksterne leverandører - med henblik på evt. at få opgaverne løst af eksterne.
  • få en oversigt over mindre kommunale arealer, som vedligeholdes - med henblik på evt. at sælge arealerne.
  • det undersøges om materielgården med fordel kan løse opgaver for andre centre.
  • det undersøges om synergien mellem Pedelkorps og Materielgården kan styrkes – således at grå pedeller er i Pedelkorpset og de grønne pedeller kommer til Materielgården (sokkelmodellen).
  • det undersøges om nogle vedligeholdelsesopgaver med fordel kan løses af maskiner (eks græsklipning).

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 15. januar godkendt den økonomiske politik for 2019-2023, herunder rammer og tidsplan for budgetprocessen for budget 2020. Heri indgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i februar skal drøfte indhold og pejlemærker for den kommende budgetproces. Fagudvalgenes behandling sker forud for det fælles budgetseminar for hele kommunalbestyrelsen den 26. februar.

   

  Den økonomiske politik

  Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens økonomiske styring. Den definerer rammerne for blandt andet drifts- og serviceudgifterne, niveau for det strukturelle overskud, anlæg og kassebeholdningens størrelse.

   

  Overordnet er sigtet med den økonomiske politik, at der skal sikres balance i kommunens økonomi, herunder at der opretholdes et tilstrækkeligt overskud på den strukturelle balance til at finansiere kommunens anlægsinvesteringer. Måsætningerne er, at tillægsbevillinger så vidt muligt skal undgås og at kassebeholdningen skal være robust og tilstrækkelig til at kunne finansiere nuværende og kommende udgifter og kan modgå økonomiske udfordringer og konjunkturudsving.

   

  På baggrund af budgettet for 2019-2022 må det konstateres, at Stevns Kommune står overfor meget betydelige økonomiske udfordringer. Ønsker og behov på anlægsområdet overstiger markant det langsigtede råderum, der kan skabes ved overskud på den strukturelle balance. Det budgetterede overskud på strukturel balance udgør i 2020-22 kun 1-1,3 % af indtægterne mod 4 % i budgetårene 2016 og 2017. Driftsudgifterne lægger således beslag på cirka 99 % af indtægterne i de kommende år og der er således ikke plads til yderligere udgiftsstigninger og kun i beskedent omfang råd til anlæg.

   

  Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal udarbejdes et balancekatalog på 35 mio. kr. i 2019. Frem til forelæggelsen af budgetmaterialet i juni vil der som udgangspunkt blive arbejdet med en forholdsmæssig fordeling til dimensionering af de enkelte udvalgs balancekataloger.

   

  Supplerende bemærkninger til økonomsik politik

  Borgmesteren har efter ØU's møde fremsendt alternativ tidsplan for budgetprocessen for 2020. Tidsplanen er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Stevns Kommune står overfor meget betydelige økonomiske udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2020. 

  Likviditetsmæssigt står Stevns Kommune stadigvæk udmærket rustet, men det meget høje anlægsniveau og merudgifterne på driften i 2018 samt det budgetterede kassetræk på godt og vel 100 mio. kr. i 2019-2022 gør det nødvendigt at skabe en bedre balance mellem indtægter og udgifter i de kommende år.

 • 228. Budget 2019 - Movia

  application/pdf icon overblik_udmoentning_af_besparelse_paa_movia_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der besluttet en besparelse på 0,6 mio. kr. på kollektiv trafik.

  Efterfølgende er der lavet beregninger på besparelsen i hhv. 2019 og 2020 og disse beregninger viser en ændring i forudsætningerne for besparelser i budget 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. det tages til efterretning at ændringerne i den kollektive trafik træder i kraft pr. 12. august 2019 og at der ydes en kompensation til operatøren på ca. 0,110 mio. kr.

   

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  På PMT's møde den 6. marts 2018 fremlagde Movia en række muligheder for besparelse i den kollektive trafik.

   

  På daværende tidspunkt blev det besluttet at lave en besparelse på rute 253, således at den fremover vil fungere udelukkende om morgenen og om eftermiddagen.

  Besparelsen blev besluttet på baggrund af fremlagte passagertal, som viste at bussen ikke blev benyttet i tilstrækkelig grad på de øvrige afgange.

   

  I budgetforhandlingerne 2019 blev de øvrige forslag til besparelse, som Movia fremlagde på mødet i marts 2018, vedtaget at skulle gælde fra 2019 og fremefter.

   

  Det drejer sig om:

  1.       Etablering af ekstra morgentur på linje 252 med ankomst Hårlev kl. ca. 7.20

  2.       Bortfald af ekstrature på linje 252 med afgange fra St. Heddinge skole kl. 14.40 og 15.25

  3.       Bortfald af kørsel på linje 253 på skolefridage

  4.       Nedlæggelse af linje 255

   

  Besparelsen blev beregnet til at have en helårsvirkning på 0,6 mio. kr. i 2019 og overslagsår.

   

  Det viser sig nu, at besparelsen har et omfang som medføre kompensation til operatøren og ændringen af ruterne kan tidligst træde i kraft august 2019.

   

  Det er kombinationen af besparelser der udløser krav om kompensation. Den første besparelse på rute 252 under pkt. 2 kunne gennemføres uden at der skal betales en kompensation til operatøren. Da kommunalbestyrelsen efterfølgende ønsker besparelse på ruter 253 og 255, er Stevns Kommune i henhold til gældende kontrakt forpligtet til at udbetale kompensation til operatøren pga. den samlede besparelses størrelse for 1 år. 

   

  Kompensationen udgør 0,110 mio. kr i 2019 (ingen kompensation i 2020).

   

  I modsætning til de forudsætninger der lå til grund for besparelsen i budget 2019 vil besparelsen i 2019 kun udgøre 0,215 mio. kr., idet besparelsen kun kan opnås for ca. 5 måneder og der er en kompensation til operatøren. Den manglende besparelse på 0,385 mio. kr. vil blive vurderet ved budgetopfølgningen i 2019, men under henvisning til budgetprognosen vurderes det at merudgiften kan indeholdes i budgettet for 2019 på grund af prisfremskrivningen på området.

   

  Alternativt

  Gennemføres ændringerne i pkt. 1, 2, 3 samt 4 først pr. 1. marts 2020 vil det ikke resultere i en kompensation til operatøren. Besparelsen i 2020 udgør 0,450 mio. kr. for 10 måneder. og helårsvirkning fra 2021 på 0,600 mio. kr. Tilretning vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2020.

   

  Såfremt det vælges at udskyde ændringen til 2020 skal evt. ændringer for 2020 meddeles Movia senest 1. maj 2019.

   

  Økonomi

  I 2019 vil der ikke være den forudsatte besparelse på 0,6 mio. kr., idet omlægningen først kan ske pr. 12. august 2019 og der skal betales kompensation. Den manglende besparelse på 0,385 mio. kr. vil blive medtaget i forbindelse med budgetopfølgning i 2019, men vil umiddelbart kunne indeholdes i budgettet for 2019 på grund af prisfremskrivningen på området. 

   

 • 229. Stevns Spildevand A/S - godkendelse af takster 2019

  application/pdf icon budget_2019_og_takstblad_2019_stevns_spildevand_0.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2019 til Stevns kommunes legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. taksterne for 2019 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på bestyrelsemøde den 7. september 2018 godkendt takstblad og budget for 2019. Det variable vandafledningsbidrag på trin 1 sænkes fra 49,60 kr. til 45,10 kr./m3 ekskl. moms.

   

  I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns kommune legalitetsgodkender takstblad 2019.

   

  Taksterne omfatter:

  • Tilslutningbidrag
  • Vandafledningsbidrag
  • Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"
  • Vejafvandingsbidrag
  • Behandlingsafgift på renseanlæg
  • Tømningsordning
  • Refusion af el til minipumpestationer
  • Gebyrer og renter

   

  Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 230. Udbud af rengøring

  application/pdf icon notat_om_udbud_af_rengoering_0.pdfapplication/pdf icon kontrakt_-_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon kontraktbilag_2_-_udbudsbetingelser_-_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon notat_fra_medarbejdersidenun_0.pdfapplication/pdf icon referat_0.pdf

  Resume

  I budgettet for 2019 og overslagsårene er der indskrevet en forventet effektivisering af rengøringen på minimum 1,8 mio. kr. i 2020. KB skal tage stilling til om effektiviseringen skal søges opnået ved et udbud og i givet fald vilkårene for udbuddet. Der er arbejdet med et udbudsmateriale, hvor der udbydes den samme rengøringsplan og -kvalitet som er gældende i dag. Medarbejderne virksomhedsoverdrages. Medarbejdersiden har afgivet høringssvar og mener, at effektiviseringen skal findes internt uden udbud - alternativt at der skal afgives kommunalt kontrolbud. Med den opstillede tidsplan kan en privat operatør overtage opgaven 1. januar 2020.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. effektiviseringen på rengøringen opnås ved:

  a. at rengøringen sendes i udbud

  ELLER

  b. at effektiviseringen findes internt  

  1. udbuddet foretages med de i udbudsmaterialet beskrevne vilkår for udbuddet.
  2. det besluttes om der skal afgives kommunalt kontrolbud.

    

  Beslutning

   

  Et flertal bestående af Line Krogh Lay (R), Flemming Petersen (V) og Helen Sørensen (A) anbefaler følgende:

  1. punkt 1a anbefales.  
  2. anbefales.
  3. det anbefales ikke at der afgives et kommunalt kontrolbud.

   

  Varly Jensen (O) anbefaler følgende:

  1. punkt 1b anbefales - med henvisning til medarbejdernes bemærkninger.
  2. anbefales ikke.
  3. anbefales ikke.

   

  Jørgen Larsen (N) forbeholder sig stillingtagen til behandlingen i kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er der lagt en forventet effektivisering på 1.800.000 kr. af Rengøringskorpset ind i overslagsårene fra 2020. Stevns Ejendomme har på denne baggrund udarbejdet et forslag til et udbud af opgaven. Hvis opgaven ikke udbydes skal effektiviseringen findes internt.

   

  I budget 2017 var der en effektivisering af Rengøringskorpset på 1.400.000 kr. Denne effektivisering er blevet fuldt implementeret i 2018. Den seneste effektivisering har øget kravene til medarbejderne. En yderligere effektivisering vil kræve investeringer i både uddannelse af personale og i nyt rengøringsudstyr. Ledelsens vurdering er derfor, at det vil være meget vanskeligt at finde en yderligere effektivisering inden for de nuværende rammer.

   

  I tilfælde af, at det besluttes at gennemføre et udbud forventes KB, at skulle tage stilling til om der skal gennemføres en udlicitering med det vindende tilbud på mødet i september. 

   

  Til at sikre kvaliteten af processen og udbudsmaterialet er der blevet sammensat en styregruppe. Styregruppen består af repræsentanter for skolerne, daginstitutionerne, HR og Økonomi, Stevns Ejendomme  samt en medarbejderrepræsentant fra Rengøringskorpset udpeget af det lokale MED-udvalg.

   

  Styregruppen har udarbejdet udkast til udbudsbetingelser og kontrakt for opgaven. På basis af de vilkår, der er opstillet i materialet, mener Stevns Ejendomme efter rådgivning fra Dansk Servicerådgivning, at der kan opnås en effektivisering på minimum 1.800.000 ved at gennemføre udbuddet. Når der kan opnås en besparelse ved udlicitering skyldes det, at der bliver gjort mere rent pr. time hos en privat operatør. Det skyldes anderledes aftaleforhold, effektive rengøringssystemer og effektivt udstyr.

   

  • Et eventuelt udbud vil omfatte al kommunal rengøring undtagen rengøringen på plejecentrene og i hallerne. Når plejecentrene og hallerne undtages skyldes det at rengøringspersonalet her er anderledes uddannet og også har andre funktioner end kun rengøring.
  • Udbuddet vil efter den forelagte tidsplan kunne gennemføres så en privat operatør kan overtage rengøringsopgaven fra 1. januar 2020.
  • Der udbydes en 4 årig kontrakt med mulighed for forlængelse med op til 24 måneder.
  • Rengøringsplanen som udbydes er den samme som anvendes i dag. Det betyder, at der efterspørges samme kvalitet og omfang.
  • Udbuddet gennemføres efter reglerne om virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder, at ny leverandør er forpligtet til at overtage medarbejderne.
  • Der opretholdes en intern controlling- og koordinationsfunktion, der skal sikre kontraktens opfyldelse og give brugerne ét sted, hvor de kan henvende sig vedr. rengøring.

   

  I forslaget til udbudsbetingelser er der lagt op til, at vi skal vælge tilbud ud fra princippet om økonomisk mest fordelagtige. Der er derfor lagt op til at både pris og kvalitet skal vægte med 50%. Denne vægtning er valgt ud fra erfaringer fra andre kommuners udbud. Der har tidligere været tendens til, at man har udbudt med en højere vægtning af pris. Disse udbud har i visse tilfælde ført til at kvaliteten blev for lav. Derfor ses det nu i de nyere udbudsrunder, at man har vægtet kvalitet og pris nogenlunde ligeligt.

   

  I forbindelse med implementeringen af besparelsen i budget 2017 blev der foretaget en opmåling og rengøringen blev beskrevet. Vi har derfor et helt opdateret planmateriale at tage udgangspunkt i for udbuddet og vurderingen af mulighederne for effektivisering.

   

  Hvis det besluttes, at der skal gennemføres et kontrolbud vil der skulle nedsættes en arbejdsgruppe der skal kunne kalkulere et kontrolbud. Til denne gruppe vil der skulle afsættes ressourcer fra økonomi, indkøb og rengøringskorpset. Udarbejdelsen af et kontrolbud vil have betydning for tidsplanen og opgaven vil først kunne overdrages til en privat aktør et stykke ind i 2020.

   

  Medarbejdersidens synspunkter

   

  I det vedhæftede bilag fremsendt af tillidsrepræsentanten fremgår det, at medarbejderne citat: "vil foreslå at rengøringsenheden forsøger at finde besparelsen uden et udbud. Vi er klar til at indgå i en dialog om rengøringen kan løses på en billigere måde og i samme kvalitet som i dag." TR anfører endvidere, at "et udbud koster penge – udgifter til Dansk Servicerådgivning og en del interne ressourcer i forvaltningen. Når opgaven bliver overtaget af et privat firma, skal der påregnes udgifter til kontrol af om man får det man betaler for." Det påpeges også, at "erfaringen fra andre kommune fx Sorø, Vordingborg, Struer, Viborg, Roskilde og Kalundborg viser at opgaven ikke bliver løst til den kvalitet, der er betalt for. I alle de nævnte kommuner har der været alvorlige problemer med kvaliteten." Endelig anføres det, at "I flere af kommunerne er kontrakterne med det private firma blevet opsagt. Det har betydet flere udgifter til nye udbudsrunder. Andre steder har man valgt at hjemtage rengøringen." Og TR spørger, "ønsker kommunen at Stevns kommunes borgerne skal igennem samme bøvl er medarbejdernes viden, erfaring og fleksible løsning af opgaven ikke vigtig mere?"

   

  Om virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne skriver TR: "Vi ved, at kort efter overdragelsen bliver medarbejderne opsagt eller sat ned i tid. Så virksomhedsoverdragelsesloven giver ikke os en garanti for et job og det giver heller ikke kommunen en garanti for at det er de trofaste medarbejdere, der kender de enkelte steder der fremover vil løse opgaven."

   

  Medarbejdersiden ønsker, at der skal laves et kontrolbud og TR skriver: "Vi mener, at det rigtige vil være at kommunen beregner hvad det vil koste at løse den udbuddet opgave i eget regi. Hvis der ikke afgives kontrolbud, har vi som medarbejder ikke en mulighed for at få lov til at løse opgaven for samme pris som det vil koste for et privat firma at løse opgaven. Vi oplever, at hvis der ikke afgives kontrolbud, er det det samme som at sige, at kommunen ikke ønsker kommunale rengøringsassistenter – også selv om vi måske kan løse opgaven til samme pris og i den kvalitet der er udbud."

   

  3F har påklaget processen og mener, at medarbejderne ikke er blevet inddraget rettidigt. De mener, beslutningerne om udbud allerede er taget. Ledelsen har holdt møde med TR og 3F og det fremgår af det vedhæftede referat at ledelsen mener, at medarbejderne blev inddraget så snart det var muligt og at de deltager aktivt i beslutningsprocessen.

   

  Økonomi

  For at gennemføre udbuddet anvendes 150.000 kr. til konsulenter og udbud. Beløbet tages indenfor budgetrammen fra den centrale konto til advokatbistand, konsulenter, ekstra revisionsydelser m.v.

 • 231. Seas investeringsbidrag for 2018 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_seas_investeringsbidrag_2018_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. anlægsregnskabet for Seas investeringsbidrag for 2018 godkendes.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Seas investeringsbidrag for 2018. Stevns kommune har 1. januar 2007 indgået kontrakt med Seas NVE om drift og vedligehold af kommunens gadebelysning. Den kvartalsvise betaling til Seas udgør, udover forbrug, abonnement og vedligehold (drift), også investeringsbidrag, som dækker finansiering af investeringer i lysanlæg. Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

  Økonomi

  Opgørelse budget/regnskab:

   

   

   

 • 232. Frigivelse af ikke kontraktbundne midler for 2019

  Resume

  I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til ikke kontraktbundne opgaver.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. anlægsbevilling på 250.000 kr. til ikke kontraktbundne opgaver 2019 godkendes.

  2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. som er afsat i budget 2019 til ikke kontraktbundne opgaver.

  3. Teknik & Miljø kan disponere over 50.000 kr. af beløbet uden forudgående politisk godkendelse.

  Beslutning

  1. Anbefales.

  2. Anbefales.

  3. Anbefales.

   

   

  Sagsfremstilling

  Budgettet til ikke kontraktbundne opgaver i 2019 er ikke øremærket til konkrete tiltag. Beløbet skal bruges til finansiering af ad hoc opgaver, som følge af velbegrundede ønsker fra borgere eller andre interessenter. Der kan forekomme opgaver, der kan være svære at tage højde for indenfor daglig drift og derfor ikke er omfattet af årets budget.

   

  Kommende tiltag skal godkendes af Plan, Miljø & Teknik.

   

  For at smidiggøre sagsbehandlingen, ønskes anvendelsen af de 50.000 kr. af det samlede beløb på 250.000 kr. uddelegeret til forvaltningen.

  Økonomi

  Der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budget 2019 og sagen har derfor ikke uventede økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget.

 • 233. Indsatsplan for bjørneklo 2019-2028

  application/pdf icon indsatsplan_bjoerneklo_2008_2018_0.pdfapplication/pdf icon indsatsplan_bjoerneklo_2019_2028_kb_20180124_0.pdf

  Resume

  Den eksisterende indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo er udløbet ved årsskiftet 2018/19, og der skal derfor tages beslutning om en ny indsatsplan.

  Indstilling

   

   Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo for perioden 2019-2028 sendes i høring i 8 uger.

   

   

  Beslutning

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kæmpe-bjørneklo er en invasiv planteart, som er uønsket i Stevns Kommune og resten af landet. Planten har en negativ effekt på den danske natur, og de arter der er naturligt hjemmehørende. Yderligere udgør dens giftige saft en sundhedsrisiko for mennesker.

   

  Nationalt har Miljøstyrelsen udarbejdet en "Handlingsplan mod invasive arter", hvor bl.a. kæmpe-bjørneklo er på listen. Miljøstyrelsens handlingsplan er for kæmpe-bjørneklo's vedkommende fulgt op af en bekendtgørelse, som gør det muligt at bekæmpe planten både på offentlige og private arealer. Udarbejdelsen af en handleplan for Stevns Kommune er nødvendig for en effektiv indsat og for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på private arealer.

   

  Stevns Kommune har med stor succes bekæmpet kæmpe-bjørneklo i perioden 2008-2018. Udbredelsen af kæmpe-bjørneklo er reduceret i hele kommunen, men den findes fortsat.

   

  Formålet med indsatsplanen 2008-2018 var at udrydde kæmpe-bjørneklo i hele kommunen, og det vil også være målet med den nye indsatsplan 2019-2028. Bekæmpelsen sker i samarbejde med vores nabokommuner Faxe og Køge, så planten f.eks. bekæmpes på begge sider af de vandløb, der danner kommunegrænse.

   

  Der er udført en bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på alle de arealer, hvor den er fundet i perioden 2008-2018. Dvs. dels på kommunens arealer, og dels på private arealer. På de private arealer kontrollerer Stevns Kommune at der sker bekæmpelse. Hvis der ikke er udført bekæmpelse på e private arealer, foretager kommunen bekæmpelsen, som skal betales af grundejer efter nærmere fastsatte regler i bjørneklo-bekendtgørelsen.

   

  ./. Den tidligere indsatsplan vedlægges lige som der vedlægges forslag til ny indsatsplan. Forslag til ny indsatsplan ønskes drøftet af PMT, og forslaget til indsatsplan skal herefter sendes i høring i 8 uger. Efter fristens udløb skal indsatsplanen - med eventuelle ændringer - vedtages af KB og offentliggøres.

   

   

  Fra bjørneklo-bekendtgørelsen skal nævnes følgende krav til en ny indsatsplan:

  § 1. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum), at bekæmpe planten.

  Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen offentliggjort en endeligt vedtaget indsatsplan, har ejere eller brugere af de i stk. 1 nævnte arealer pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen.

  Stk. 3. Pligten til at bekæmpe planten i overensstemmelse med indsatsplanen gælder også for offentlige myndigheder.

   

   

  Og med hensyn til offentliggørelsen af en ny indsatsplan:

  § 3. Forslag til indsatsplan offentliggøres efter kommunalbestyrelsens vedtagelse. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen nævnt i stk. 2.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget til indsatsplan.

  Stk. 3. Efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 kan kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre indsatsplanen endeligt.

  Lovgrundlag

  Stevns Kommune har mulighed for at udarbejde en indsatsplan jf. bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo:

  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192102

  Økonomi

  Materielgården udfører bekæmpelsen på kommunens arealer, og opgaven ligger allerede i dag i budgettet.

   

  Med den seneste bekendtgørelse er det nu muligt at foretage bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på private arealer, hvor ejer ikke foretager en tilstrækkelig bekæmpelse. Bekæmpelsen kan ske for ejers eller brugers regning. Tidligere er bekæmpelsen sket uden kommunen har kunne kræve betaling for opgaven. Det skal dog nævnes at bekendtgørelsen kræver, at opkrævningen ikke uden en veldokumenteret begrundelse må overstige en maksimumpris på 3,81 kr. pr. kvadratmeter. Det vides endnu ikke om Materielgården kan foretage en bekæmpelse på private arealer for dette beløb.

 • 234. Stevns Naturcenter - vision for fremtidig funktion og anvendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_naturcenters_-_vision_for_fremtidige_funktion_og_anvendelse_behandlet_paa_moedet_6._februar_2018_kl._1501_moedelokale_8_i_0.pdfapplication/pdf icon ideoplaeg_til_det_videre_arbejde_med_vision_og_strategi_for_stevns_naturcenter_snc_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med Stevns Kommunes overtagelse af driften af Stevns Naturcenter pr. 1. januar 2018, fik man samtidig mulighed for at gøre sig overvejelser omkring det fremtidige arbejde på SNC.
  Natur og Miljø udarbejdet et oplæg, som kan skabe grundlag for tanker omkring drift og anvendelse af SNC.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. godkende notatet som grundlag for det videre arbejde med strategi- og visonsarbejdet for Stevns Naturcenter.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Fra 1. januar 2018 overtog Stevns Kommune formelt driften af Stevns Naturcenter. På et møde i PMT i februar samme år besluttede man (bilag), at forvaltningen skulle løbe driften af naturcentret igang og sideløbende starte en visionsfase med politisk involvering og dialog samt ved inddragelse af skoler, borgere og brugere. Natur & Miljø har udarbejdet et oplæg, som kan skabe grundlag for tanker omkring drift og anvendelse af Stevns Naturcenter. Vedhæftede bilag tager afsæt i tre overordnede temaer, som Natur & Miljø har identificeret og behandlet i oplægget.

   

  1. "Børn og undervisning"
  Formål: Alle børn på Stevns skal have et godt kendskab til den lokale natur- og kulturarv.

  Med overtagelse af driften for Stevns Naturcenter pr 1/1/18 besluttede kommunalbestyrelsen samtidig, at undervisning skulle gøres gratis for alle stevnske børn. Denne beslutning er vigtig og betyder konkret, at alle børn i Stevns Kommune flere gange i løbet af deres skoletid får teoretisk og praktisk viden om naturen og Stevns Klint som UNESCO verdensarv. Lokalt kendskab - viden om ”hvor bor jeg henne?”, ”hvad findes hos os?” er vigtig for identitetsdannelsen, sammenhørighedsfølelsen og det individuelle ansvar for de værdier, vi gerne vil værne om.

  For at få visioner for indholdet i undervisningen til at kunne omsættes til håndgribeligt undervisningsmateriale samt kunne implementeres på skolerne i praksis, må undervisningsforløbene stemme overens med de krav skolerne og lærerne skal opfylde i forhold til bl.a. folkeskolereformens Fælles Mål. Som et led i den netop igangsatte Kulturrygsæk, der består af fire obligatoriske forløb, som eleverne skal igennem i løbet af deres skoletid, indgår et forløb på Stevns Naturcenter på mellemtrinnet. Her formidles geologi og natur.

  Derudover skal børnene introduceres for FNs 17 verdensmål, der bl.a. omhandler ressourcer, bæredygtighed, frihed og lige muligheder for alle. Skolerne er allerede godt i gang. I 2018 var skolerne f.eks. engagerede i affald, bæredygtighed og brug af fremtidens ressourcer.

  2. "Naturformidling for alle"
  Formål: SNC skal favne naturformidlingen bredt geografisk, indholdsmæssigt og i forhold til målgrupper.

  SNC er placeret i verdensarvsområdet på kanten af klinten i kulturhistoriske bygninger fra tiden under Den Kolde Krig. Naturcentret indgår som en af seværdighederne – perlerne – langs Stevns Klint og fungerer samtidig som en af indgangene til Stevns Klint og trampestien. Naturcentret vil indgå i de overordnede planer for det kommende besøgscenter med formidling af klintens særegne natur og vil være et af de steder, man som gæst bliver ledt ud til fra besøgscentret.

  Naturcentret tilbyder offentlige ture og forestår arrangementer for den brede offentlighed. Der arbejdes for at de offentlige ture med naturvejlederen suppleres med ture med gæsteguider, som har specialviden og f.eks. kan foretage svampe- eller insektture. Der kan også indgås samarbejde med Østsjællands Museum om at afholde foredrag i fællesskab mm.

  Naturvejlederen er ved at udvikle kufferter som pædagoger, dagplejemødre, skolelærere og private kan låne til brug for egen udforskning og fortællinger om naturen. Dette og andre aktiviteter som Stjerneløb, kan tilbydes til fri afbenyttelse, så alle – uanset klassetrin og bopæl – får mulighed for at beskæftige sig i og med naturen på Stevns.

  Med flere guider tilknyttet naturcentret vil der være mulighed for at kunne tilbyde guidede ture på engelsk for turisterne. Tilbuddet vil kunne indgå positivt i formidlingstrategien frem mod og efter besøgscentrets ibrugtagen med bidrag til honorering af forventninger om formidling til udenlandske gæster.

  3. "Udearealer og faciliteter"
  Formål: Udearealer og faciliteter skal fungere som afsæt for naturformidling i praksis og samtidig rumme rekreativ benyttelse under respekt for områdets kulturhistoriske bygninger og anlæg.

  Til Stevns Naturcenter hører ca. 3,5 ha. jord, som bruges rekreativt, i naturformidlingen og som lokalitet for studier af fugletræk. I forbindelse med udarbejdelse af en kommende plejeplan for området, skal der ses på ønsker for områdets fremtidige brug, identificering af formidlingstemaer samt plejeindsats på de forskellige delområder.

  På Flagbanken er en af de tidligere generatorbygninger omsat til brug for et udstillingsrum, toilet og informationsrum. Der findes et udkigstårn foruden et shelter, bålplads og madpakkesteder. Der findes nogen men forældet formidling omkring fuglelivet. Samtidig er mange faciliteter nedslidte.

  Udover at foretage aktiv naturformidling gennem offentlige ture og arrangementer, tilbyder naturcentret lokale naturgrupper og foreninger at kunne låne naturcentrets lokaler til brug i mødesammenhænge.

  Et øget samarbejde med naturgrupperne omkring formidling af deres observationer og undersøgelser kunne styrke formidlingstilbuddene til borgere og turister. Det tidligere udstillingsrum i en mindre bygning på Flagbanken, der også rummer et offentligt toilet, kunne inddrages til brug for midlertidige udstillinger om naturen langs klinten. Naturgrupperne kunne på skift sætte udstillinger op med fokus på forskellige interesseområder (fugle, botanik, geologi) suppleret med skoleklassers udstillinger med geologiske fund eller øvrig spændende flora, fauna eller noget helt tredje. Et samarbejde med flygtningecentret omkring verdensarv kunne ligeledes foregå med udgangspunkt fra naturcentret.

   

  Borgermøde og det videre arbejde

  D. 2-3-19 afholdes i denne forbindelse borgermøde på Stevns Naturcenter, hvor politikere samt alle interesserede borgere, foreninger mm. inviteres med til dialog med mulighed for at bidrage med gode ideer og indspark, som vil indgå i strategi- og visionsarbejdet. Mødet er tænkt som et cafemøde, hvor "cafegæsten" kan bevæge sig rundt mellem temaerne. På standene kan politikere og borgere mødes til en konstruktiv snak med afsæt i det enkelte tema. Børn er også velkomne og vil have mulighed for at give deres mening til kende.

   

  Oplægget (bilag) kan danne grundlag for det videre strategi- og visionsarbejde for Stevns Naturcenter, som PMT og AET vil inddrages i og som også omfatter input fra samarbejdsparterne Østsjællands Museum, kommunens skoler, kommunens kulturafdeling, bibliotekerne og evt. Grønt Råd.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 235. Bivenlig kommuner - evaluering og forslag til supplerende tiltag

  application/pdf icon oversigt_over_biarealer_i_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon stevnsvej_-_principskitse_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune blev i foråret 2018 en bivenlig kommune. På udvalgsmødet for PMT d. 10. april 2018 blev der udpeget en række områder og der gøres efter 1 år status på erfaringer og fremtidige muligheder.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. udvalget drøfter forvaltningens oplæg.
  2. de foreslåede tiltag på ialt 70.000 kr finansieres af anlægsbevillingen til ikke kontraktbundne opgaver 2019.

  Beslutning

  1. Drøftet.

  2. Godkendt - under forudsætning af at KB på mødet den 28. februar godkender frigivelsen af bevillingen.

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund: 

  På udvalgsmødet den 10. april 2018 blev det besluttet at gøre Stevns Kommune til en bivenlig kommune. Det medfører at vi har udlagt min. 1 ha. af vores grønne områder til bivenlige afgrøde.

  Der blev udpeget en række områder i Stevns Kommune - se bilag, hvor der blev fjernet græs og sået en blanding af blomster som DLF havde udviklet i samarbejde med Danmarks Biavlerforening.

   

   

  Erfaringer fra 2018

  Arealerne blev etableret forholdsvis sent i 2018 i forhold til spiring, idet arealerne blev sået i maj måned. Dermed var betingelserne ikke ideele og det sammenholdt med vejret med tørke og megen sol/varme gjorde at spiringen kom i gang meget sent og dermed er erfaringerne fra drift af arealerne ikke repræsentative for et normalt år.

   

  Vores generelle driftsmæssige opfattelse af arealerne er at vi opnår en mere interessant fauna uden en forøgelse af driftsomkostningerne. Omkostningerne til vedligehold af arealerne som er udlagt til bivenlige arealer vurderes til at være i samme størrelsesorden som græsarealer.

   

  Naboinddragelse

  Den 28. januar 2019 har der været afholdt et møde for naboer til det eksisterende areal ved Stevnsvej/Valnøddevej i Strøby Egede. Foruden naboer deltog udvalgsformanden for PMT og medarbejdere fra Teknik & Miljø herunder naturvejleder og leder af Vej & Materielgård.

   

  De nærmeste naboers synspunkter var bl.a.

  • Ønske om skiltning for at tydeliggøre hvad det var for et område
  • Ønske om farverige blomster
  • Ønske om supplering med krydderurter
  • At evt. træer blev placeret således det ikke tog for meget udsigt
  • At det blev overvejet om der kunne laves en kant på bedet således at det blev synligt at det ikke var et område til hundeluftning
  • At der var et fokus på at fjerne evt. invasive arter og tidsler
  • At det blev overvejet om der kunne være problemer med allergi i forhold til arealerne

   

  Ovenstående tages i betragtning og forventes så vidt muligt fulgt i fremtidige udbredelser af områderne.

   

  Fremtidige arealer 

  Teknik & Miljø anbefaler at de udlagte arealer bibeholdes.

   

  Det foreslåes at arealet ved Stevnsvej udvides, så arealet kommer til at dække hele græsfladen fra Valnøddevej til Bakkegårdsvej. Der vil blive sået en bivenlig blomsterblanding, som tilgodeser forskellige arter. Arealet vil blive på omkring 2200 m2. Mod cykelsti og vej vil der fortsat være en meter med græs som klippes.

  Ligeledes foreslåes det at der plantes 3-5 Stevnskirsebær i en gruppe, evt. udlægge en række træstammer på arealet og sætte en ny række løgplanter. Det vil samlet give bier og andre smådyr bedre levevilkår. Skulpturen med svanerne bibeholdes og holdes fri for beplantning mod vejen. Det vurderes om der er mulighed for at sætte løgplanterne således at de vil fungere som afgrænsning af området mod øvrige arealer.

  Der vil være en udgift til blomsterfrø, træer og løg på 30.000 kr. Timeforbrug til forberedelse af jorden, såning og plantning vil udgøre en udgift på 30.000 kr. Det vurderes at skiltning har en udgift på 10.000 kr.

  De 70.000 kr. dækker de samlede udgifter for de fem udpegede arealer samt udvidelse af arealet ved Strøby Egede.

  Økonomi

  Samlet er der en udgift på 70.000 kr. som finasieres af midler til ikke kontraktbundne opgaver 2019 (anlæg) Dette er betinget af en endelige frigivelse af rådighedbeløbet til ikke kontrakbundne opgaver på kommende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Historik

  PMT, møde d. 10. april 2018, pkt. 85

 • 236. Kommuneplantillæg nr. 5 og 6 for Nicolinelund etape 3.1 og 3.2 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon hvidbog_kp_tillaeg_nr._5_og_6._0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._6_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._5_0.pdf

  Resume

  KB skal vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og 6 for Nicolinelund etape 3.1 og 3.2 endeligt

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

  1. Kommuneplantillæg nr. 5 for Rammeområde 3.B.11 for Nicolinelund etape 3.1 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

  2. Kommuneplantillæg nr. 6 for Rammeområde 3.B.12 for Nicolinelund etape 3.2 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

  3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

   

  Beslutning

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V) Jørgen Larsen (N), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A) kan anbefale indstilling 1, 2 og 3.

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker dokumentation for at der er indgået en skriftlig aftale om benyttelse af Hybenrosevej.

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø fremlægger forslag til Kommneplantillæg nr. 5 og nr. 6 til behandling af de indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden samt indstiller til endelig vedtagelse af Kommneplantillæg nr. 5 og 6.

   

  Forslagene har været udsendt i offentlig høring i 8 uger sammen med lokalplanforslag 184 og 190 for Nicolinelund etape 3.1 og 3.2. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 60 borgere deltog.

   

  Formålet med kommuneplantillæggene er, at ændre afgrænsningen melllem kommuneplanens rammeområde 3.B.11 og 3.B.12, således at vejadgangen til første etape 3.1 optages i lokalplan 184 i steden for i lokalplan 190, som er etape 3.2.

   

  Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar til henholdvis Kommuneplantillæg nr. 5 og nr. 6.

   

  Høringssvarene vedrører følgende emner: 

  1. Redegørelsen skal indeholde vurdering i forhold til bilag IV arter (imødekommet)

  2. Nødvendigheden af at ændre rammerne, da området sagtens kan rumme vejadgangen (ikke imødekommet).

  3. Nødvendigheden af nye kommuneplantillæg, kort tid efter Kommuneplan 2017 vedtagelse (ikke imødekommet).

   

  Skema med de indkomne høringssvar samt forvaltningens vurdering og ændringsforslag er vedlagt sagen, jf. bilag 1.

  Miljøstyrelsen har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at kommuneplantillæggene ikke indeholder en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV arter, med hensvisning til § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Teknik og Miljø har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslagene og miljøscrening af kommuneplantillæg og lokalplaner vurderet planernes påvirkning på bilag IV arter. De fremtidige aktiviteter forventes ikke, at have negativ påvirkning på dyrelivet. Der tilføjes på denne baggrund en beskrivelse af planernes påvirkning på yngle- og rasteområder for bilag IV arter i kommuneplantillæggenes redegørelsesdel, jf. bilag 1. Derudover foretages der ingen ændringer i kommuneplantillæggene. 

  Teknik og Miljø vurderer ikke, at den foreslåede ændring er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af forslaget.

   

  Der er forud for udarbejdelse af kommuneplantillæggene foretaget en screening af planernes forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at kommuneplantillæggene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillæggene. Denne beslutning er offentliggjort sammen med kommuneplantillæggene. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 6. september 2018 at sende Forslag til lokalplan 184 og 190 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 5. og nr. 6 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 237. Lokalplan 184 for Nicolinelund etape 3.1 - behandling af indsigelser

  application/pdf icon hvidbog_lp_184_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lp_184_moelbak_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_184_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_184_1_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_184_2_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_184_3_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_184_4a_0.pdfapplication/pdf icon hoerinssvar_lp_184_4b_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_184_4c_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_184_4d_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvarlp184_moelbak_1_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_184_moelbak2_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp184_moelbak3_0.pdf

  Resume

  KB skal vedtage forslag til Lokalplan 184 for Nicolinelund etape 3.1 endeligt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. forslag til Lokalplan 184 for Nicolinelund, etape 3.1 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen

  Beslutning

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V) Line Krogh Lay (R), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A) kan anbefale indstillingerne med følgende ændring:

  "Det anbefales at bestemmelser om brinkernes hældning på gadekæret udtages af lokalplanen. Udformningen af gadekæret fastlægges i udledningstilladelsen".

  Jørgen Larsen (N) ønsker ikke stiens trace indtegnet på kortbilag 3 eller øvrige relevante kortbilag.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne idet han ønsker at der forelægges et nyt forslag hvoraf ændringerne fremgår.

   

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 184 for Nicolinelund.

  Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejerne af Stolpegården om, at planlægge for et attraktivt boligområde, hvor naturen sidder med for bordenden og med et stærkt fællesskab omkring en naturdagsorden. Lokalplanen er en del af et boligområde, som grænser op til et naturpræget grønt område.

  Lokalplanens formål er at muliggøre, at der kan opføres et varieret udbud af helårsboliger i form af tæt-lav og åben- lav boligbebyggelse med en stor andel af naturprægede grønne områder. Der kan i alt opføres 67 boliger.

  De grønne områder består dels af en bred langstrakt eng med vådområder og dels et større grønt område omkring et gadekær. Derudover er der på begge sider af boligvejene udlagt grønne områder. Mod nord-øst er der udlagt et tværgående grønt område. De grønne områder skal fremstå som naturprægede områder. På den baggrund er stilles der krav om en varieret hjemmehørende beplantningen, som er tilpasset danske forhold og således giver gode betingelser for blandt andet dyrelivet og fremme biodiversiteten.

  Ejerne af Stolpegården har ønsket, at der i lokalplanen også blev stillet omfattende krav til beplantning, belysning mv. på de private grunde. Dette ønske har ikke været muligt at imødekomme indenfor rammerne af planloven, ligesom det også er vanskeligt at administrere.

  Forslaget har sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 5 været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 60 borgere deltog.

  I høringsperioden er der indkommet 18 forskellige høringssvar, hvoraf 2 repræsenterer 6 af grundejerforeninger i området. Derudover er der et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening.

  Høringssvarene omhandler følgende emner:

  1. Skolestiens placering og betaling

  2. Flytning af vejadgang eller kun en vejadgang til både det eksisterende og nye boligområde Nicolinelund

  3. Manglende trafikal helhedsplanlægning samt trafikproblemer og trafiksikkerhed

  4. Forslag til ændret stiforbindelser og etablering af stier

  5. Flere parkeringspladser samt krav om anlæggelse og de holdes indenfor området

  6. Manglende gadebelysning

  7. Larm i byggefasen og forslag om etablering af byggeplads og omfordelingsplads

  8. Positiv indstilling til biodiversitet og naturområde

  9. Manglende inddragelse af offentligheden og fornyet lokalplanproces.

  10. Bevarelse og vedligeholdelse af bevaringsværdige dige og dets beplantning

  11. Generelle bemærkninger til formuleringer, henvisning til kortbilag mv.

  Skema med de indkomne høringssvar samt forvaltningens vurdering og ændringsforslag er vedlagt sagen (Bilag 1)

  Teknik og Miljø vurderer, at der ikke bør der etableres glaskarnapper i tagfladen ved parcelhusbyggeri med indsigtsproblemer til følge. Der bør også stilles krav om, at de fælles parkeringspladser til de tæt-lave boliger skal anlægges og ikke kun udlægges. Derudover skal forkerte henvisninger til kortbilag og andre bemærkninger ændres, hvor det er relevant.

  Derudover har Teknik & Miljø modtaget en indsigelse fra Mølbak Landinspektører på vegne af bygherre og herefter yderligere supplerende ændringsforslag og kommentarer

  1. Manglende præcisering af naturdagsorden i lokalplanens formål og redegørelse, herunder manglende præcisering af de grønne områdernes anvendelse.

  2. Lokalplanens manglende beskrivelse af sammenhæng mellem de fire 4 landsbyer og perspektivområdet i kommuneplanen

  3. Ændringsforslag til bestemmelser omkring terræn, herunder ønske om at der tage udgangspunkt i byggemodnet terræn samt mulighed for landskabelig bearbejdning af engen.

  4. Præcisering af maks. befæstelse og friholdelse af areal for bebyggelse og anlæg på private grunde for at sikre plads til at etablere en biodivers have med træer og buske.

  6. Krav til arkitektur

  7. Belysning af blandt andet sideveje

  8. Ingen krav til type beplantning og plantelisten (bilag 8) ønskes udtaget af lokalplanen, samt ønske til præcisering af områdets præg omkring gadekær.

  10. Beplantning i skel, herunder krav om ingen faste hegn samt at klippet hæk ændres til tæt hæk samt beskrivelse af beplantningen i randzonerne på den private grund

  11. Stærkere beskyttelse af bevaringsværdigt dige og dets beplantning.

  12. Ændret bredde af boligvejens udlæg samt ændringsforslag til belysning på sideveje.

  13. Markering af indkørsler ændres suppleres med ” i princippet”

  14. Kun udlæg af en sti i delområde E, som er den langstrakte eng

  16. Principper til regnvandshåndtering skal også gælde gadekær

  17. Grundejerforeningsvedtægter skal sikre at der kan optages medlemmer fra omkringliggende lokalplanområder.

  18. Servitutter

  Skema med de indkomne høringssvar samt forvaltningens vurdering og ændringsforslag er vedlagt sagen, jf. bilag 2.

  Derudover har Teknik & Miljø nogle ændringsforslag. Belysningsforbuddet i delområde E skal ikke gælde den offentlige sti. Det samlede stiforløb for den offentlige sti skal indtegnes på relevante kortbilag og principskitser. Bilag 7 skal kun vise regnvandshåndtering for selve lokalplanområdet og henvise til sammenhængen med regnvandssøen, som ligger uden for området.

  Teknik & Miljø vurderer ikke, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af lokalplanforslaget.

  Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplan og kommuneplantillæg. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen betydsning for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 6. september 2018 at sende Lokalplan 184 og Kommuneplantillæg nr. 5 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 238. Lokalplan 190 for Nicolinelund etape 3.2 - behandling af indsigelser

  application/pdf icon hvidbog_190_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lp_190_moelbak_0.pdfapplication/pdf icon aendringsforslag_til_groent_udlaeg_fra_bygherre_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_190_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_190_1_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_190_2_0.pdfapplication/pdf icon hoeringsvar_190_3_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_4a_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_4b_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_4c_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_4d_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp190_moelbak1_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_moelbak2_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_moelbak3_0.pdf

  Resume

  KB skal tage stilling til de indkomne indsigelser, men kan først vedtage Lokalplan 190 endeligt, når 75 % af grundene i Lokalplan 184 er solgt. Derudover skal KB tage stilling til bredden på det grønne område op mod det fremtidige helårsbeboelse/eksisterende sommerhusområde samt at der skal udarbejdes et revideret lokalplanforslag som sendes i en supplerende høring i 4-8 uger.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

  1. tage stilling til hvorvidt de enkelte indsigelser skal imødekommes og i hvilket omfang. jf. hvidbogen.

  2. fastsætte størrelsen og omfang på udlæg af grønt område mod sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse.

  3. bemærkninger vedr. manglende trafikal helhedsplanlægning medtages i det igangværende arbejde med trafikplanen for området samt udviklingsplanen for Strøby Egede.

  4. beslutter at der skal foretages en revidering af lokalplanforslaget, hvorefter det sendes til fornyet politisk behandling og efterfølgennde supplerende høring i 4-8 uger.

  Beslutning

  1. det anbefales at forvaltningens indstillinger, som de fremgår af hvidbogen indarbejdes i lokalplanforslaget.
  2. et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A) anbefaler at det grønne grønne område mod sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse udlægges med en bredde på 25 m.

   Jørgen Larsen (N) anbefaler at det grønne område mod sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse udlægges med en bredde på 15 m.

   Varly jensen (O) ønsker at imødekomme høringssvarene til LP 190 angående den grønne kile på 50 m fra bl.a. grundejerforeningerne Lendrupgård, Brinken, Stolpegården, Kystvejen og Strøby Egede Borger og Grundejerforening. Der henvises til indstillingspunkt 1.

  3. Anbefales.
  4. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø fremlægger forslag til behandling af de indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden. Forslag til Lokalplan 190 kan ikke endelig vedtages før 75 % af grundene i Lokalplan 184 er solgt. Derudover skal KB tage stilling til hvad bredden på det grønne område i den nordlige del af området skal være, ligesom KB skal beslutte at lokalplanforslaget skal revideres og udsendes i en supplerende høring.

  Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejerne af Stolpegården om, at planlægge for et attraktivt boligområde, hvor naturen sidder med for bordenden og med et stærkt fællesskab omkring en naturdagsorden. Lokalplanen er en del af et større boligområde, som grænser op til et naturpræget grønt område.

  Lokalplanens formål er at muliggøre, at der kan opføres et varieret udbud af helårsboliger i form af tæt-lav og åben- lav boligbebyggelse med en stor andel af naturprægede grønne områder. Der kan i alt opføres 55 boliger.

  De grønne områder består dels af en bred langstrakt eng med vådområder og dels et større grønt område omkring et gadekær. Derudover er der på begge sider af boligvejene udlagt grønne områder. De grønne områder skal fremstå som naturprægede områder. På den baggrund stilles der krav om en varieret hjemmehørende beplantningen, som er tilpasset danske forhold og således giver gode betingelser for blandt andet dyrelivet og fremmer biodiversiteten.

  Ejerne af Stolpegården har ønsket, at der i lokalplanen også blev stillet omfattende krav til beplantning, belysning mv. på de private grunde. Dette ønske har ikke været muligt at imødekomme indenfor rammerne af planloven, ligesom det også er vanskeligt at administrere.

  Forslaget har sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 6 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 60 borgere deltog.

  I høringsperioden er der indkommet 21 forskellige høringssvar, hvoraf tre repræsenterer 6 af grundejerforeninger i området. Derudover er der et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening. To af høringssvarene er en del af en underskriftsindsamling, som henholdsvis repræsenterer 38 og 30 personer, og er indsigelser mod manglende grønt udlæg mod sommerhusområdet samt indsigelse mod at kunne opføre bebyggelse i 1½ plan i op til 8.5 meter, også op mod sommerhusområdet.

  Høringssvarene omhandler følgende emner:

  1. Udlæg af et bredt grønt område mod sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse

  2. Frygt for at et bredt grønt område vil ske på bekostning af den langsgående eng

  3. Ingen mulighed for at bygge i op til 1½ plan op mod sommerhusområde eller etablere glaskarnapper i tagfladen

  4. Ingen regnvandssø op af sommerhusområdet på grunde af mygge- og lugtplage

  5. Manglende trafikal helhedsplanlægning samt trafikproblemer og trafiksikkerhed

  6. Forslag til ændret stiforbindelser og etablering af stier

  7. Flere parkeringspladser samt krav om anlæggelse og de holdes indenfor området

  8. Manglende gadebelysning

  9. Larm i byggefasen og forslag om etablering af byggeplads og omfordelingsplads

  10. Positiv indstilling til biodiversitet og naturområde

  11. Manglende inddragelse af offentligheden og fornyet lokalplanproces.

  12. Bevarelse og vedligeholdelse af bevaringsværdige dige og dets beplantning

  13. Generelle bemærkninger til formuleringer, henvisning til kortbilag mv.

  Skema med de indkomne høringssvar samt forvaltningens vurdering og ændringsforslag er vedlagt sagen (Bilag 1)

  I størstedelen af høringssvarene, samt den ene underskriftsindsamling indeholder indsigelse mod, at der ikke er udlagt et bredt grønt område på op til 50-75 meter mellem sommerhusområdet/fremtidige helårsbeboelse og den nye udstykning, som tidligere planer har vist. En lille del af høringssvarene mener på den anden side, at det ikke er nødvendigt, at udlægge et bredere grønt område, specielt ikke hvis det er på bekostning af den langsgående eng.

  For at imødekomme indsigelserne er bygherre kommet med et ændringsforslag, som udvider det grønne område mod sommerhusområdet fra omkring 5 meter til mellem 10 og 15 meter. Bygherre pointerer samtidig, at det ikke er muligt at udvide området mere, uden at det går ud over den nord-sydgående eng, som er det bærende grønne område i bebyggelsen. Ændringsforslag er vedlagt sagen, jf. Bilag 3.

  Stevns Kommuneplan 2017 anfører for Rammeområde 2B12, at der mod sommerhusområdet, skal udlægges et grønt rekreativt område. Der er således ikke angivet en præcis bredde på området som der er gjort i tidligere planer. Der er derimod beskrevet et udtryk af området. Den vigtigste grund til at udlægge et areal mellem de to områder og i forlængelse af det grønne område ved Nimgården, er at sikre den rekreative grønne struktur i Strøby Egede.  Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det kan være svært at opnå tilstrækkelige rekreative kvaliteter med en bredde på kun 5 meter, da området afhængigt af indhold og afskærmning mod boligområderne mere vil fungere, som en grøn passage.

  Området ligger i forlængelse af det grønne område mellem Nimgården og sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse. Det grønne område ved Nimgården blev i forbindelse med lokalplan 101 udlagt i en bredde af 50 meter for at sikre en adskillelsen mellem boligområde og sommerhusområde og tanken var at det grønne område skulle fortsætte ved fremtidig boligudbygning. Sommerhusområdet som ligger op ad Stolpegården overgår nu sammen med området ved Nimgården til boligområde og der vil over en årrække, være både sommerhuse og helårsbeboelse i området. Kommuneplanen stiller krav om en hensigtsmæssigt udnyttelse af de områder, som indtages til byformål.  Dette betyder, at der i områderne skal opføres så meget bebyggelse som muligt samtidig med, at der sikres tilstrækkelige andel af rekreative grønne områder. Som rettesnor er det i kommuneplanen angivet at der ved inddragelse af nye boligområder som udgangspunkt skal opføres 10 boliger pr. ha, heraf skal der opføres 20 boliger pr. ha ved tæt-lav og 7-8 boliger pr. ha ved åben-lav.  Der er på denne baggrund ingen planlægningsmæssig begrundelse for, at fastholde et udlæg på 50 meter eller derover, som adskillelse mellem de to områder.

  De grønne områder i Nicolinelund og Nimgården er adskilt af et bevaringsværdigt dige. For at skabe sammenhæng mellem de to områder skal der foretages et digegennembrud. Dette skal ske med udgangspunkt i digets bevaringsstatus, hvilket betyder, at passagen ikke skal gøres bredere end nødvendigt for at sikre sammenhæng mellem de to områder, ligesom digegennembrudet også helst skal foregå så yderligt på diget som muligt. Det kan således ikke forventes, at der kan opnås visuel kontakt mellem de to områderne, hvilket vurderes ikke at have nogen betydning for den rekreative udnyttelse af området. For at sikre sammenhæng mellem de to grønne rekreative områder er det derfor vigtigt, at der i lokalplanen tages stilling til rammerne for dige gennembruddet.

  På ovenstående baggrund skal Kommunalbestyrelsen fastsætte størrelsen og omfang på udlæg af grønt område mod sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse.

  Bemærkninger vedr. manglende trafikal helhedsplanlægning medtages i det igangværende arbejde med trafikplanen for området samt udviklingsplanen for Strøby.

  Teknik & Miljø vurderer, at muligheden for at bygge i 1½ plan op mod sommerhusområdet kan afvente byggemulighederne i den fremtidige lokalplan 189 i hvilke sommerhusområdet overgår til helårsbeboelse og som forventes at blive vedtaget i juni måned 2019. Derimod bør der ikke etableres glaskarnapper i tagfladen ved parcelhusbyggeri med indsigtsproblemer til følge. Der bør også stilles krav om, at de fælles parkeringspladser til de tæt-lave boliger skal anlægges og ikke kun udlægges. Derudover skal forkerte henvisninger til kortbilag og andre bemærkninger ændres, hvor det er relevant.

  Derudover har Teknik & Miljø modtaget en indsigelse fra Mølbak Landinspektører på vegne af bygherre og herefter yderligere supplerende ændringsforslag og kommentarer

  Indsigelsen og efterfølgende ændringsforslag og kommentarer omhandler følgende emner:

  1. Manglende præcisering af naturdagsorden i lokalplanens formål og redegørelse, herunder manglende præcisering af de grønne områdernes anvendelse.

  2. Lokalplanens manglende beskrivelse af sammenhæng mellem de fire 4 landsbyer og perspektivområdet i kommuneplanen

  3. Ændringsforslag til bestemmelser omkring terræn, herunder ønske om at der tage udgangspunkt i byggemodnet terræn samt mulighed for landskabelig bearbejdning af engen 4. Præcisering af maks. befæstelse og friholdelse af areal for bebyggelse og anlæg på private grunde for at sikre plads til at etablere en biodivers have med træer og buske.

  6. Krav til arkitektur

  7. Belysning af blandt andet sideveje

  8. Ingen krav til type beplantning og plantelisten (bilag 8) ønskes udtaget af lokalplanen, samt ønske til præcisering af områdets præg omkring gadekær.

  10. Beplantning i skel, herunder krav om ingen faste hegn samt at klippet hæk ændres til tæt hæk samt beskrivelse af beplantningen i randzonerne på den private grund

  11. Stærkere beskyttelse af bevaringsværdigt dige og dets beplantning.

  12. Ændret bredde af boligvejens udlæg samt ændringsforslag til belysning på sideveje.

  13. Markering af indkørsler ændres suppleres med ” i princippet”

  14. Kun udlæg af en sti i delområde E, som er den langstrakte eng

  16. Principper til regnvandshåndtering skal også gælde gadekær

  17. Grundejerforeningsvedtægter skal sikre at der kan optages medlemmer fra omkringliggende lokalplanområder.

  18. Servitutter

  Skema med indkomne høringssvar og forvaltningens vurdering og ændringsaforslag er vedlagt sagen, jf. bilag 2.

  Teknik & Miljø vurderer, at en ændring af størrelsen på det grønne område samt en ændret placering af grunde, er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af lokalplanforslaget.

  Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplan og kommuneplantillægget. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 6. september 2018 at sende Lokalplan 190 og Kommuneplantillæg nr. 6 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 239. Spildevandsplan, tillæg 7 - godkendelse af tillæg for Nicolinelund, etape 3.1

  application/pdf icon hoeringsudkast_-_tillaeg_7_-_nicolinelund_3.1_-_endelig_mangler_dato_-_pdf_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_tillaeg_7_til_spildevandsplan_-_pdf_0.pdf

  Resume

  Tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020, har været i 8 ugers offentlig høring. Kloakoplandet udbredelse er reduceret på baggrund af behandlingen af høringssvar. Tillægget skal herefter endeligt godkendes KB. Tillæg 7 udpeger nyt kloakopland ved Strøby Egede svarende til område 3.1 af Nicolinelund, som i Kommuneplan 2017 er udlagt til boligområde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 godkendes.
  2. vedtagelsen af tillæg 7, sker på betingelse af at udstykker eftersender en samlet oversigtstegning over spildevandsplanområdet. Oversigten skal følge forvaltningen anvisningen og skal kun inkludere område 3.1 og regnvandbassin (regnvandssøen).  

  Beslutning

  1. anbefales med følgende ændring:

   "Det anbefales at bestemmelser om brinkernes hældning på gadekæret udtages af tillægget. Udformningen af gadekæret fastlægges i udledningstilladelsen".
    

  2. anbefales.

   

   

  Varly Jensen (O) savner en samlet plan for kloakering og for håndtering af overfladevand i hele området (lokalplan 184 og 190).

  Sagsfremstilling

  Tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 skal endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

   

  Udkast til tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 13. september 2018 til 8. november 2018. Samtidigt med lokalplan 184 og 190.

   

  Baggrund og indhold af tillæg til spildevandsplan

  Formålet med tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 er at udpege et nyt kloakopland for dele af boligområdet Nicolinelund.

  Kloakoplandet er reduceret til kun at omfatte boligområdet "3 B11 - Nicolinelund 3.1" i henhold i Kommuneplan 2017. Der er tale om en ny boligudstykning. Tillægget til spildevandplanen er udarbejdet samtidigt med lokalplanerne for området

   

  Høringsudkastet for tillæg 7 omfattede 2 boligområder: "3 B11 - Nicolinelund 3.1" og "3 B12 - Nicolinelund 3.2" i Kommuneplan 2017, og der var tale om to boligudstykninger i 2 etaper. Spildevandsplantillægget blev sendt i høring samtidigt med lokalplanerne for to etaper - henholdsvis lokalplaner nr. 184 og 190.

   

  Ændringerne til lokalplanerne, på baggrund af høringssvarene fra både grundejere og omkringboende, medfører konsekvensrettelse i tillæg 7.

   

  Området udlægges som spildevandskloakeret. KLAR Forsyninger modtager kun spildevand fra området. Det betyder af grundejerne og grundejerforeningen står for håndteringen af regnvandet, det vil sige både etablering og drift.

  Spildevandsplanen udlægger områder til etablering af forsinkelses- og regnvandsbassiner indenfor kloakoplandsområdet. Regnvandsbassinet får udløb til drænledning i Stolpegårdsvej der har udløb i Køge Bugt.

   

  Høringssvar og hvidbog

  Der er indkommet et høringssvar. Det er fra udstykkers rådgiver og omhandler regnvandshåndteringen, og særligt beregningerne der ligger til grund for håndteringen af regnvand for området.

   

  Der har efterfølgende været en proces med udstykker og dennes rådgiver angående regnvandshåndteringen i henholdsvis område 3.1 og 3.2. Der har ligeledes været en lignede proces i forhold til høringen af lokalplanerne, dog mere omfattende.

   

  Spildevandsplanområdet i tillæg 7 reduceres til kun omfattet området svarende til lokalplan 184 og regnvandsbassinet i forbindelse med behandlingen af høringssvar.

  Det er forvaltningens vurdering af det er relevant på baggrund af følgende:

  • Det forventes ikke, at lokalplan 190(område 3.2) kan vedtages på nuværende tidspunkt, da der er væsentlige udeståender i forhold til vedtagelsen af lokalplanen.
  • Udeståender til lokalplan 190, kan få indflydelse på regn- og spildevandshåndteringen.
  • Udstykker og dennes rådgivere har foreslået at spildevandsplantillægget opdeles i to, således at tillæg 7 kun omfatter hvad der svarer til lokalplan 184.
  • Der er ligeledes væsentlige udeståender i forhold til håndteringen af regnvand i område 3.2. Udstykker har foreslået ændringer til regnvandshåndteringen i området.
  • Da regnvandsbassinet er placeret i område 3.2, der udtages af spildevandsplantillæg 7, medtages i stedet et område svarende til regnvandsbassinet, således at bassinet kan anlægges i overensstemmelse med spildevandsplanen.

   

  Udledning af overfaldevand fra området sker via drænledning i Stolpegårdsvej. Det er kommet frem at udstykker ikke er grundejer for drænet længde. Af denne årsag indføres følgende tekst i spildevandsplantillægget: ”Udledningen gennem den eksisterende drænledning er betinget af, at der kan opnås de eventuelle nødvendige aftaler og myndighedsgodkendelser.”

   

  Hvidbogen er vedlagt som bilag. Den beskriver mere detaljeret hvilke ændringer, der er indført i tillæg 7. Det er særligt beskrivelsen af regnvandshåndteringen er ændret i tillægget.

   

  Der stadig udestående i forhold til spildevandsplan tillægget. Det vurderes dog at være af en sådan karakter, at spildevandsplantillægget godt kan vedtages.

  Det drejer sig om:

  • Oversigtstegning:
   Udstykker har ikke leveret en oversigtstegning, som illustrerer regnvandsbassinet placering i forhold til boligområdet. Dette er relevant at denne skitse leveres af udstykker, da udstykker i forløbet har været ude med andre løsningsmodeller og oversigt tegninger i medierne.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er offentliggjort sammen med høringen af tillægget. Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

   

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 03. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 240. Lokalplan 191 og Kptillæg nr. 3 for boliger ved Kæret i Strøby - endelig vedtagelse

  application/pdf icon bemaerkninger_til_hoering_af_kommuneplantillaeg_nr._3_-_stevns_kommune._0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_birte_holm_larsen_s_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._3_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_191_boliger_ved_kaeret_i_stroeby_0.pdf

  Resume

  KB skal vedtage Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 191 for boliger ved Kæret i Strøby endeligt.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt med den foreslåede ændring.
  2. Lokalplan 191 for boliger ved Kæret i Strøby vedtages endeligt.
  3. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til  endelig vedtagelse af Kommuneplantilæg nr. 3 og Lokalplan 191 for boliger ved Strøby. Lokalplanen muliggør opførelse af 2-4 boliger i form af parcelhuse, dobbelthuse eller rækkehuse i maks. 1½ etage.

   

  Lokalplanforslag og Kommuneplantillæg har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor 4 borgere deltog.

   

  I høringsperioden er der indkommet et høringssvar til kommuneplantilægget:

   

  1. Redegørelsen skal indeholde vurdering i forhold til bilag IV arter.

  Miljøstyrelsen har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at kommuneplantillægget ikke indeholder en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV arter, med hensvisning til § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Teknik og Miljø har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslagene og miljøscrening af kommuneplantillægget og lokalplanen vurderet planernes påvirkning på bilag IV arter. De fremtidige aktiviteter forventes ikke, at have negativ påvirkning på dyrelivet. Teknik og Miljø indstiller på den baggrund, at der tilføjes følgende beskrivelse i kommuneplantillæggets redegørelsesdel:

  Der er ca. 380 m til nærmeste Natura 2000 område Tryggevælde Ådal. Natura 2000 området har et areal på 347 ha og består af et stort sammenhængende område omkring Tryggevælde Å fra udløbet i Køge Bugt til sammenløbet med Stevns Å syd for Hårlev. Lokalplanen medfører ingen aktiviteter, som direkte eller indirekte kan have indflydelse på områderne eller deres udpegningsgrundlag. Lokalplanen ligger indenfor udbredelsesområdet for en række arter opført på Habitatdirektivets bilag IV, herunder flere flagermusarter, Eremit, grønbroget tudse, springfrø, spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben. Arealet består af dyrket landbrugsjord, samt et græsareal med bevoksning primært bestående af større buske. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV. Der er intet umiddelbart kendskab til, at der indenfor planområdet forefindes bilag IV-arter. Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne

  Deudover er der i høringsperioden indkommet et høringssvar til lokalplanen:

   

  1. Forlag til en ændret adgangsvej til området for at mindske trafikken ud for beboernes stue- og værelsesvinduer.

   

  B. H. Larsen, Strøby Bygade 15 D foreslår, at den oprindelige adgangsvej lukkes og der i stedet for etableres en ny adgangsvej på den anden side af husene, så trafikken kommer til at løbe på bagsiden af husene, hvor hoveddørene er placeret, jf. vedhæftede indsigelse. Det betyder, at bilerne ikke skal køre forbi beboernes stue- og værelsesvinduer til gene for beboerne. B. H. Larsen har tidligere fremsendt forslag på alternative adgangsveje til området. Disse forslag har været drøftet på borgermødet, ligesom forslagene har været fremlagt politisk i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslaget. De alternative forslag kan imidlertid ikke realiseres, da de omkringliggende veje blandt andet er meget smalle, ligesom der på grund af dårlige oversigtsforhold, ikke ønskes yderligere udkørsler til Strøby Bygade.

   

  Teknik & Miljø vurderer, at en etablering af 2-4 boliger vil medføre en meget begrænset øgning i trafikmængden. Lukning af den eksisterende adgangsvej vil kræve, at der skal etableres en ny vendeplads ligesom der vil være en dårligere udnyttelsen af det nye lokalplanområde, da der skal bruges mere plads på vejarealer. Teknik og Miljø indstiller, at indsigelsen ikke medfører ændringer i lokalplanen.

   

  Der er forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan foretaget en screening af planernes forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at kommuneplantillæggene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan. Denne beslutning er offentliggjort sammen med kommuneplantillæg og lokalplan. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 11. oktober 2018 at sende Lokalplan 191 og Kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

   

   

 • 241. Lokalplan - Stevnshallen anmodning om igangsætning

  application/pdf icon udkast_til_tidsplan_for_lokalplan_for_stevnshallen_endelig_0.pdf

  Resume

  PMT skal igangsætte lokalplanproces med kommuneplantillæg for en ny Stevnshal.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Lokalplan med kommuneplantillæg for ny Stevnshal igangsættes.
  2. Lokalplanen drøftes til borgermøde om helhedsplanen den 13. februar 2019 kl. 19.00 i Stevnshallen.

  Beslutning

  1. Godkendt af et flertal bestående af Flemming Petersen (V) Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A)

  2. Godkendt af et flertal bestående af  Flemming Petersen (V) Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A)

   

  Varly Jensen (O) og Jørgen Larsen (N) ønsker at beslutningen om igangsættelse af lokalplanen afventer forhandlinger om budgettet.

   

  Varly Jensen (O) og Jørgen Larsen (N) ønsker at anvende standsningsretten og begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  I 2018 blev det besluttet at der skal udarbejdes en helhedsplan for en ny Stevnshal og området omkring den. Helhedsplanen skal realiseres trinvist over de næste 10-20-30 år. Lokalplanen skal give mulighed for opførelsen af selve hallen med tilhørende adgangs- og parkeringsforhold der skal stå færdig ultimo 2021. Lokalplanen kommer derfor til at omfatte et byggeområde indenfor helhedsplanen. Helhedsplanen bliver udarbejdet sideløbende med lokalplanen og forventes endeligt vedtaget i november 2019.

   

  Byggefelt eller hallens omfang er endnu ikke fastlagt, da beslutning om hallens placering og omfang er en del af den omfattende borgerprocess der er i gang omkring helhedplanen for hele området. Hallens placering forventes at blive fastlagt på AET Udvalgsmødet den 13. marts 2019. Lokalplanens afgrænsning vil blive fastlagt herefter.

   

  Det vurderes efterfølgende om der kan vedtages en lokalplan uden udarbejdelse af kommuneplantillæg. Der er taget højde for evt. udarbejdelse af kommuneplantillæg i tidsplanen.

   

  Lovgrundlag

  Planlovens § 13

  Økonomi

  Sagen har ikke umiddelbart konsekvenser for Stevns Kommunes buget

 • 242. Lokalplan - oversigt over igangværende

  application/pdf icon sagsoversigt_28_01_2019_0.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning

  Drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommnuneplantillæg samt status på de enkelte planer

  Oversigt framgår af bilag

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således ar det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

 • 243. Udviklingsplan Strøby Egede - Vedtagelse af forslag

  application/pdf icon udkast300119_stroeby_egde_udviklingsplan_0.pdf

  Resume

  PMT skal drøfte udviklingsplanen for Strøby Egede før den sendes i høring.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til PMT, at

  1. forslag til udviklingsplanen drøftes.
  2. forslag til udviklingsplanen sendes i høring i februar og marts 2019.
  3. der fastsættes en dato for afholdes af et borgermøde i høringsperioden.

  Beslutning

  1. drøftet.
  2. godkendt.
  3. Teknik og Miljø udsender forslag til dato for et borgermøde midt i marts. Borgermødet holdes som "åbent hus" med cafe-drøftelser.

   

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplanen for Strøby Egede er nu klar som forslag. Udvalget skal diskutere planen som helhed, herunder afgræsningen af byen, samt de fire udviklingsgreb:

  1)      Kysten

  I forbindelse med konkret kyssikring af Strøby Egede giver udviklingsplanen et bud på, hvordan merværdi og rekreative områder kan tænkes ind i en samlet løsning.

  Løningsforslaget er en principskitste, og afhænger af hvordan arbejdet med kystsikringen forløber i 2019. Helhedsløsningen skitseret i udviklingsplanen er desuden afhænigig af lokal opbakning og medfinaciering fra lokalområdet. Hvis kystsikringen bliver op til den enkelte grundejere, vil udviklingstiltagene langs kysten være svær at realisere.

  2)      Bymidten

  Udviklingsplanen lægger op til at bymidten fortættes, og at der arbejdes med andre boligformer end parcelhuse. Fortætningen skal ske over tid, og udviklingsplanen forslår derfor en række styrende principper.

  3)      Frilandsbyen

  Frilandsbyen udgør den fremtidige bygrænse mod syd-øst. Her har det kommende boligområde fokus på fælleskab, bæredygtighed og et blandet udvalg af boligformer. Området skal skabe en blød overgang til Strøbys småskala landskab.

  4)      Veje og stier

  Byudvikling skaber mere trængsel på vejene. Udviklingsplanen lægger op til at fremtidig byudviklingen bør afvente en analyse af, samt løsningsforslag til de trafikale problematikker i byen. Udviklingensforslag til bymidten og kysten er afhængig af at trafiksituationen forbedres. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i en kommende omfartsvej som løsning.

  Tidsplan:

  Februar - marts 2019: Forslag i høring, inkl. borgermøde (Fastsættes på mødet)

  April 2009: Indarbejdelse af kommentarer og bemærkninger

  Maj 2019: Behandling og godkendelse på udvalgsmøde

   

  Indarbejdelse i Kommuneplan 2020

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

 • 244. Ansøgning om flexbolig

  Resume

  PMT skal tage stilling til ansøgning om flexboligtilladelse. Der er ikke hjemmel til at afslå, men samtidig har Stevns Kommune igangsat planlægning for at styre, hvor der kan gives flexboligtilladelse og hvor der ikke kan. Indtil denne planlægning forelægger skal PMT behandle hver enkelt ansøgning.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

  1. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Lyderslev Bygade 4, 4660 Store Heddinge på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til flexbolig.

  I september 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte planlægningen for flexboliger, idet der ikke generelt kan gives afslag på ansøgninger om flexboliger.

  Lyderslev Bygade 4, 4660 Store Heddinge er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Da ejendommen ikke er omfattet af lokalplan, som angiver at den skal anvendes til helårsbeboelse, indstiller forvaltningen til at der gives tidsbegrænset tilladelse til flexbolig i lighed med tidligere afgørelser i sager om tilladelse til flexboliger, hvor der er givet tidsbegrænsede tilladelser til flexbolig i 4 år.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Boligreguleringsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 245. Diverse orienteringer - PMT den 5. februar 2019 - åben

  application/pdf icon notat_til_pmt_-_rottebekaempelse_0.pdf

  Resume

  Eventuelt/diverse orienteringer.

   

  Indstilling

  Emner til drøftelse/orientering.

    

   

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Eventuelt, herunder bl.a.:

   

  1. Status på rotter, siden behandling af sagen på PMT den 4. december 2018 (bilag).
  2. Den 22. marts er det Vandets Dag. Vandets Dag er FN’s internationale temadag, som sætter fokus på drikkevandet. I år vil vi i Stevns Kommune markere Vandets Dag, ved at Stevns Naturcenter inviterer skoleklasser til at besøge vores vandværker. Der inviteres både elever fra de offentlige og private skoler i kommunen. På vandværkerne vil eleverne få viden om, hvordan grundvand bliver til drikkevand. Desuden håber vi, at nogle af vandværkerne vil holde åbent hus om aftenen for andre borgere i kommunen. Vi vil også gerne sætte fokus på, at vi bor ovenpå vores drikkevand, og at vi skal passe på det. Det hele kommer i stand ved et tæt samarbejde mellem grundvandsmedarbejderne, som vil stå for kontakten til vandværkerne og naturvejlederen, som står for kontakten og formidlingen til skolerne.
  3. Tilbagemelding brandtomte Højstrup Ferieloloni

   

   

   

   

 • 246. Store Heddinge Skole renovering af vinduer mm.

  Beslutning

  Anbefales.

   

  Inden behandlingen i ØU og KB undersøges det om sagen kan åbnes.

   

 • 247. Diverse orienteringer - PMT den 5. februar 2019 (Lukket)

 • 248. Underskriftsark (Lukket)