Referat

 • 409. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 5. januar 2021.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 410. Visions-/Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_helhedsplan_for_stevnshallen_og_omraadet_omkring_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_2._december_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_arbejdsmarked_erhv.pdfapplication/pdf icon bilag_3_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_etapevis_udvikling_af_omraadet.pdfapplication/pdf icon bilag_2_store_heddinge_aktivitets-_og_sportspark_visionsplan.pdf

  Resume

  Forvaltningen har på baggrund af en forudgående proces med bruger- og borgerinddragelse udarbejdet en visions-/helhedsplan for Stevnshallen og området omkring.

  AET har på udvalgsmøderne i okt., nov. og dec. drøftet mulige scenarier for områdets udvikling. AET fastlagde på december mødet hvilket scenarie forvaltningen skulle arbejde videre med til brug for den endelige godkendelse af planen i Kommunalbestyrelsen.


  Visions-/Helhedsplanen forelægges nu til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, AET og ØU, at

  1. visions-/helhedsplanen for Stevnshallen og området omkring vedtages

  2. der afholdes et digitalt borgermøde

  Beslutning fra Direktionen, 4. januar 2021, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales af et flertal på fire medlemmer (A, V, B, N)


  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne idet Dansk Folkeparti ønsker de økonomiske og tekniske konsekvenser beregnet, så der er et solidt beslutningsgrundlag.

  Sagsfremstilling

  I løbet af december 2018 blev der afholdt 3 workshops med de brugere og foreninger, der er aktive i hallerne og på området omkring. I januar 2019 var AET og halinspektørerne på inspirationstur på Sjælland, hvor man blandt andet så på haller, udendørs idrætsfaciliteter og skydeanlæg. Der blev afholdt et borgermøde i Stevnshallen i februar 2019, der omhandlede både den nye hal og området omkring hallerne. AET har på udvalgsmøderne i foråret 2019 drøftet inputs fra inddragelsesprocessen, hvor man blandt andet fastlagde hallens placering på området. Efterfølgende har der været en proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, og der er gennemført en entreprisefase for byggeriet af den nye Stevnshal, der forventes at stå færdig i 2021.


  Politik & Borger har sammenfattet de forskellige inputs fra brugermøderne, borgermødet og de politiske drøftelser, samt resultaterne af lokalplanlægningen og projektering af hallen i 3 mulige scenarier. De tre scenarier blev drøftet af AET på udvalgsmøderne i oktober og november 2020. På mødet d. 2.december 2020 besluttede AET hvilket scenarie udvalget ønskede, der skulle arbejdes videre med.


  Hovedprincipperne i visionsplanen

  Der etableres en gennemgående grøn struktur af beplantning og stisystemer, der knytter Munkegårdsparken og idrætsområdet sammen med byen og det omgivende landskab.


  Al parkering flyttes ud af områdets centrale del og placeres på området syd for Stevnsbadet og der etableres en ny omfartsvej øst for området, der kan betjene både idrætsarealet og et evt. nyt boligområde syd for Sigerslevvej.


  Der bygges et nyt multifunktionelt hus for kultur, foreninger og ungdom på området for den gamle Stevnshal og fodboldbanerne omstruktureres, så der kan anlægges et atletikstadion, en kunstgræsbane, multibaner mm. Munkegårdsparken får et stort skateranlæg og udvides med en stor legeplads.


  Desuden etableres der wadis-/ infiltrationsområder til regnvandshåndtering i parken og på flere andre områder. Realisering af planen vil være afhængig af jordopkøb.


  Visionens virkeliggørelse

  Visions-/Helhedsplanen er en langsigtet plan, der etapevis kan udvikles over tid.

  Udover den fremviste vision for området indeholder planen også et analyse- og idekatalog til den etapevis udvikling.


  Visionens virkeliggørelse vil få afledte konsekvenser for de eksisterende anlæg f.eks. adgangsvejene, parkeringspladsen samt den regnvandshåndtering der p.t. er under etablering. Desuden vil der skulle tilkøbes jord øst for området.


  En virkeliggørelse vil kræve at der budgetmæssigt over tid afsættes økonomi til den etapevis udvikling.


  Borgermøde

  Forvaltningen anbefaler, at der efter Kommunalbestyrelsen godkendelse afholdes et digitalt borgermøde, hvor udvalgsformanden og forvaltningen præsenterer planen og svarer på borgernes spørgsmål.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagens økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes ved sagens behandling, men bliver vurderet løbende i fremtidige budgetter

  Historik

  December 2018, 3 workshops med brugere og foreninger

  23. januar 2019, inspirationstur med AET og halinspektørerne

  13. februar 2019, borgermøde i Stevnshallen

  17. maj 2019, workshop med ungerådet

  27. november 2019, Lokalplan 193 og kommuneplantillæg nr. 8 vedtages

  11. august 2020, AET beslutter hvilket firma der skal opføre den nye Stevnshal

  11. november 2020, AET vælger hvilket scenarie der skal arbejdes videre på og giver sine input til det videre arbejde.

  2. december 2020, AET vælger endeligt hvilket scenarie der skal munde ud i den endelige visionsplan.

 • 411. Igangværende Planlægning - Orientering

  application/pdf icon sagsoversigt_17_12_2020.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. listen over igangværende Lokalplaner drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af Bilag. Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen økonomisk betydning for Stevns Kommune

 • 412. Dispensation regnvandsbassin, Strandroseparken - Orientering

  application/pdf icon principsnit_bassin.pdfapplication/pdf icon bassin.pdfapplication/pdf icon bassin_inkl._matr_5kb.pdfapplication/pdf icon dispensation_fra_lokalplan_186_til_omlaegning_af_sti_inkl._bilag.pdf

  Resume

  Der er givet dispensation fra lokalplan 186 til omlægning af sti i forbindelse med etablering af en regnvandssø på matr.nr. 5ap Strøby By, Strøby.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.


  Sagsfremstilling

  Der er den 18. december 2020 givet dispensation fra Lokalplan 186 til at omlægge et planlagt stiforløb gennem den nordlige del af området. Denne er givet for at det fremtidige regnvandsbassin i Strandroseparken kan udvides og derved opfylde de krav, der er stillet til bassinets kapacitet i udledningstilladelsen. Vedhæftet er tegninger der viser projektets omfang. Det er forsøgt at få løst problematikken med et større bassin indenfor de principper der beskrives i lokalplan 186 for Strandroseparken.

  Bassinet er rykket så langt mod syd som muligt hvorved stien mod nord i princippet følger samme forløb som i lokalplanen. Stien er dog placeret tættere på en række naboer til området end det er vist i lokalplanen og dette samt hele projektet har derfor været til drøftelsen med de berørte naboer og bestyrelsesmedlemmer fra grundejerforeningerne. På det vedlagte tegningsmateriale er det oprindelige stitrace fra lokalplanen indtegnet sammen med det kommende forløb for stien. Med den nye placering vil der være en afstand fra naboernes skel til stimidte på henholdsvis 2,4 til 3,85 meter.

  Stien anlægges i en bredde på 2 meter og forventes anlagt med stabilgrus som bærelag og med en overflade af slotsgrus eller tilsvarende.

  Som en del af løsningen er en mindre del af kommunens areal, matr. nr. 5kb, blevet inddraget til sti og bassin og der skal, for basinnets vedkommende, indgås en aftale med KLAR Forsyning omkring ejerskabet af dette mindre stykke areal. Det praktiske omkring håndteringen af dette pågår.  

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 413. Budgetprognose 2021 - PMT

  application/pdf icon budgetprognose_2021_-_pmt.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Teknik skal behandle budgetprognose 2021, som er første opfølgning på budgettet for 2021. Opfølgningen laves for at få en tidlig pejling på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.


  Der er i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2021.


  Budgetprognosen på PMT's områder viser et forventet mindreforbrug på 0,295 mio. kr. vedrørende driften i 2021.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at:

  1. udvalget behandler budgetprognosen for 2021
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  Drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Budgetprognosen er en tidlig opfølgning på budget 2021 med det formål at få overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2021 tidligt på året. Den tidlige opfølgning skal ses

  på baggrund af kommunens økonomiske situation samt ønske om tidligt på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2022.


  Budgetprognosen har en mere overordnet tilgang end de to efterfølgende budgetopfølgninger og fokuserer på de områder, hvor der forventes afvigelser af betydning for budget 2021. Vurderingen er lavet på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2020, ny viden, ændret lovgivning samt eventuelle andre forhold, der kan have betydning for budget 2021.


  Budgetprognosen har fokus på en opfølgning på driftsudgifterne. For de fleste anlægsprojekter er der på dette tidlige tidspunkt ikke nye forventninger til gennemførelse og forventede udgifter.


  Budgetprognosen er forbundet med stor usikkerhed på grund af corona-virus og de afledte økonomiske konsekvenser heraf, både i forhold til udgifter og indtægter. I det vedtagne budget 2021 og i forventet regnskab i budgetprognosen er ikke medtaget udgifter på serviceområderne som følge af corona.


  Følgende områder er gennemgået i budgetprognosen:

  • Kollektiv trafik
  • Forpagtninger og udlejning af arealer


  Budgetprognosen for de udvalgte budgetområder viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,295 mio. kr. i forhold til Budget 2021, som primært skyldes følgende forhold:


  • Kollektiv trafik på -0,336 mio. kr.
  • Forpagtninger og udlejning af arealer på 0,041 mio. kr.


  Enkelte andre områder er medtaget som usikkerheder, idet det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at estimere en afvigelsen. Det drejer sig om vintertjeneste, vejafvandingsbidrag og lejetab på ældreboliger.


  Budgetterne reguleres ikke i forbindelse med budgetprognosen. Eventuelle budgetreguleringer sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august.

  Økonomi

  På PMT's område forventes et mindreforbrug på 0,295 mio. kr.


  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.


 • 414. Kystbeskyttelse på kommunale arealer - Orientering

  application/pdf icon kystbeskyttelse_af_kommunale_arealer_og_infrastruktur_i_2020.pdfapplication/pdf icon praesentation_af_kystplanlaegger_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon uddrag_af_helhedskystplan_for_stroeby_egede_og_stroeby_ladeplads.pdf

  Resume

  Sagen forelægges PMT for at give en status på kystbeskyttelse af kommunale arealer og vigtig infrastruktur. Desuden orienteres om forarbejder til kysthelhedsplan for Strøby Egede og Strøby Ladeplads, samt om Kystdirektoratets ”Kystplanlægger”.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Status på kystbeskyttelse af kommunale arealer og væsentlig infrastruktur

  Jævnfør Klimahandleplan 2018-2021 skal der ske en indsats for at beskytte Kystvejen mod erosion.

  I sag nr. 342 den 20. august 2019 (lukket punkt, pga. anlægsøkonomi) orienterede administrationen PMT om 3 strækninger langs Kystvejen, hvor det var akut at få forbedret kystbeskyttelsen:

  • Ud for Kystvejen 194 på matr.nr. 13dg Strøby by, Strøby
  • Ud for Kystvejen 236-244 på matr.nr. 14x-14fb Strøby by, Strøby
  • Ud for Kystvejen 282 på matr.nr. 21ev og 21af Strøby by, Strøby


  Stevns Kommune har i slutningen af 2019 og i løbet af 2020 efterfølgende etableret/vedligeholdt kystbeskyttelsen på følgende strækninger (se billeder i bilag):

  • Ud for/øst for Kystvejen 194 (matr.nr. 13dg): Vedligeholdt kystbeskyttelsen med ca. 330 tons sten på ca. 70 m.
  • Ud for Kystvejen 236-244 (matr.nr. 14x-14fd): Etableret kystbeskyttelse med ral (småsten) i alt ca. 800 tons på 90 m.
  • Ud for Kystvejen 282 (matr.nr. 21ev og 21af): Etableret kystbeskyttelse med ral (småsten) i alt ca. 1100 tons på 140 m.
  • Ud for Kystvejen 70-74 (matr.nr. 5oh) (ved busstoppested): Vedligeholdt kystbeskyttelsen med ca. 140 tons sten på ca. 60 m.
  • Ved "Christinans ø" i Rødvig: P-arealets kystbeskyttelse er vedligeholdt med ca. 230 tons store sten i 2019 og yderligere 290 tons sten i 2020 på i alt 70-80 m.


  Den gamle kystbeskyttelse med SF-sten ud for Ved Lunden (matr.nr. 13df Strøby by) er i meget dårlig stand på en strækning på ca. 240 m. Det kan blive nødvendigt med akut vedligeholdelse af denne strækning i løbet af 2021 for at beskytte Kystvejen. Rådgivningsfirmaet NIRAS anbefaler, at strækningen omlægges til en korrekt udført skråningsbeskyttelse i sten - og at der i forbindelse med et fælles kystbeskyttelsesprojekt sandfodres i hele området. En korrekt udført skråningsbeskyttelse vil koste ca. 2,0-2,7 mio. kr. for den 240 m lange strækning.


  På en kortere strækning ud for Kystvejen 2-4 (i svinget, matr.nr. 76bk og 76au Strøby by) er Kystvejen
  truet af oversvømmelse ved 50-100 års stormflodshændelser. På sigt bør der etableres højvandsbeskyttelse på denne strækning, så der kan sikres passage på Kystvejen.


  Fælles fremtidig kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads

  Jævnfør Klimahandleplan 2019-2021 skal der igangsættes borgerdialog om fremtidig kystbeskyttelse for Strøby Egede og Tryggevælde Å, for Strøby Ladeplads og for Rødvig. Erfaringerne fra borgerprocessen i 2020 vedr. fælles kystbeskyttelse for Rødvig Veststrand, viser, at de fælles kystbeskyttelsesprojekter tager lang tid. I 2021 vil administrationen gå i gang med borgerdialogen om fælles kystbeskyttelse for Strøby Egede og Strøby Ladeplads. Pga. coronavirus i første omgang i form af webinarer og onlinemøder om behovet for kystbeskyttelse.


  NIRAS er ved at udarbejde forarbejder til en helhedskystplan for Strøby Egede og Strøby Ladeplads. Rapporten indeholder en lang række detaljerede analyser af bølgeforhold, sedimenttransport, erosion og risiko for oversvømmelse. I helhedskystplanen foreslås fælles sandfodring på det meste af strækningen. Desuden foreslås dige ved Garderhøjen og højvandsbeskyttelse ved Tryggevælde Å og ved Stevnsvej. Se uddrag i bilag.


  Kystdirektoratet har netop offentliggjort ”Kystplanlægger” (www.kystplanlægger.dk) som hjælp til kommunernes arbejde med kystbeskyttelse. Kystplanlægger viser Kystdirektoratets kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.


  For Strøby Egede og Strøby Ladeplads viser ”Kystplanlægger”, at man allerede nu bør arbejde for fælles kystbeskyttelse. Kystdirektoratets vejledende løsningsforslag er oversvømmelsesbeskyttelse i den nordlige ende af Strøby Egede og ved Garderhøjen, samt erosionsbeskyttelse i form af klitlandskab på det meste af strækningen langs Kystvejen. Se bilag.  Lovgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 415. Trafiksikkerhed - Drøftelse

  application/pdf icon trafiksikkerhedsplan_for_stevns_kommune_2012-2024.pdfapplication/pdf icon projektliste_fra_trafikplan_2019.pdfapplication/pdf icon indsatsomraader_i_forbindelse_med_trafikplan_2019.pdfapplication/pdf icon trafikplan_for_stevns_kommune_2019.pdf

  Resume

  På budget 2021 er der afsat en pulje på 1. mio. kr. til trafiksikkerhed samt en pulje på 0,5 mio. kr. målrettet til forbedring af første del af Kystvejen.


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. drøfte trafiksikkerhed og anvendelsen af de midler som er afsat på budget 2021

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  I budget 2021 er der afsat en pulje på 1. mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. Pengene forventes anvendt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i Trafikplan 2019 og Trafiksikkerhedsplan 2012-2024. I begge planer er nævnt tiltag, der er med til at forbedre trafiksikkerheden eksempelvis anlæg af:


  • Flere 2-minus-1 veje
  • Krydsningsheller så fodgængere og cyklister sikrere kan krydse stærkt trafikerede veje
  • Chikaneanlæg ved eksempelvis indfarter til mindre landsbyer
  • Andre trafiksikkerhedstiltag - hævede flader, bump etc.
  • Prøvestrækninger med reduceret hastighed.


  Alle tiltag kræver politiets godkendelse før de kan effektueres på kommunens vejnet. Dette er dog normalt ikke et problem da vejteamet er i tæt dialog med politiet omkring nye trafiksikkerhedstiltag på kommunens veje.


  Derudover er der afsat en pulje målrettet til forbedring af Kystvejen på strækningen fra Stevnsvej til Brinken, hvor det primære formål er at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.


  Kommunens Vejteam deltager i punktets behandling for en drøftelse med udvalget om trafiksikkerhed og anvendelsen af midlerne der er afsat på budget 2021.

  Historik

  I budget 2021 er der afsat en pulje på 1. mio. kr. til trafiksikkerhed og 0,5 mio. kr. til forbedring af første del af Kystvejen

 • 416. SEAS-NVE, kviksølvarmaturer - Orientering

  Resume

  Orientering vedr. udskiftning af kviksølvslyskildere i kommunens vejbelysning

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at


  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Det er ikke længere muligt at skaffe kviksølvslyskilder til kommunens vejbelysning, da disse er blevet udfaset. Der er i Stevns Kommune i dag 131 stk. armaturer, hvori der anvendes kviksølvslyskilder.

  Der er et forløb i gang omkring udskiftning af de armaturer, der anvender kviksølvslyskilder. Det er, for de fleste armaturers vedkommende, ikke muligt at udskifte indmaden i armaturet således at de kan anvende en anden form for lyskilde. Desuden er der tale om så gamle armaturer at det ikke er rentabelt at udskifte indmaden uden at skifte hele armaturet. Derfor vil man, i perioder, som borger kunne opleve, at en lampe der er gået ud og som er blevet fejlmeldt kommer til at stå uvirksom hen i en periode.

  Anmeldelser af gadelampen der ikke lyser eller er blevet beskadiget fejlmeldes til SEAS-NVE via kommunens hjemmeside. For en periode vil man som anmelder i forbindelse med en fejlmelder kunne opleve at få følgende besked retur fra SEAS-NVE:

  ”Den lampe du har fejlmeldt er udstyret med en kviksølvspære og disse kan ikke skaffes længere. Stevns kommune udskifter i løbet af 2021 hele lampen og indtil da vil der ikke være lys i den.” 

  Økonomi

  Ingen økonomisk betydning for Stevns Kommune


 • 417. Diverse orienteringer - PMT den 5. januar 2021 (Lukket)

 • 418. Underskriftsark (Lukket)