Referat

 • 216. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 4. februar 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 217. Budgetprognose 2020 - PMT

  application/pdf icon budgetprognose_2020_-_pmt_0.pdf

  Resume

  PMT skal behandle budgetprognose 2020, som er første opfølgning på budgettet for 2020. Opfølgningen laves for at få en tidlig pejling på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.

   

  Der er i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2020.

   

  Budgetprognosen på PMT's områder viser et forventet mer/mindreforbrug på 0,456 mio. kr. i 2020. 

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. behandle budgetprognosen for 2020.
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU.

  Beslutning

  1. Udviklingen følges.
  2. Videresendes til ØU.

   

  1 medlem (O) anbefaler at salget af Strøbyhjemmet standses og at boligerne lejes ud. Medlemmet (O) ønsker at sagen behandles i KB.

   

  1 medlem (N) anbefaler at budget 2020 genåbnes og det anbefales at der indføres et ansættelsesstop og et anlægsstop samt at der ikke gives unødige bevillinger i en periode indtil der er klarhed over ændringerne i den kommunale udligning.

  Sagsfremstilling

  Den 31. oktober 2019 godkendte Økonomiudvalget en ny overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2021 og budgetopfølgningerne i 2020. Det fremgår heraf, at der gennemføres en tidlig opfølgning på budgettet for 2020 (budgetprognose), hvilket blandt andet skal ses på baggrund af kommunens økonomiske situation samt ønske om tidligere på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2021.

   

  Budgetprognosen fokuserer på de områder, hvor der på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2019, ny viden og ændret lovgivning forventes afvigelser af betydning for budget 2020. Budgetprognosen afviger således fra de vante budgetopfølgninger ved at have en mere overordnet tilgang og kun fokusere på områder med forventede afvigelser i 2020.

   

  Budgetprognosen har fokus på en opfølgning på driftsudgifterne. Vedrørende anlægsprojekterne forelægger der for de flestes vedkommende ikke nye forventninger til gennemførelse af disse på dette tidlige tidspunkt.

   

  Følgende områder er gennemgået i budgetprognosen:

  • Vejvæsen
  • Kollektiv trafik
  • Ældreboliger

   

  Budgetprognosen for de udvalgte budgetområder viser et samlet forventet merforbrug på 0,456X mio. kr. i forhold til Budget 2020, som primært skyldes følgende forhold:  

   

  • Merforbrug vedr vejvæsen på 0,3 mio. kr.
  • Mindreforbrug vedr. Kollektiv trafik på 0,344 mio. kr.
  • Merforbrug vedr. lejetab på ældreboliger på 0,5 mio. kr.

   

  Økonomi

  På PMT's område forventes et mer/mindreforbrug på 0,456 mio. kr.

   

  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

 • 218. Budget 2021 - fagudvalgenes møder med MED-udvalg

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2020-2024_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med budget 2021 skal fagudvalgene holde møder med MED-udvalg i marts eller april 2020. Der skal på dette møde tages stilling til mødets form og indhold, herunder mødedato, deltagerkreds mv.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. der tages stilling til, hvordan fagudvalgenes møder med MED-udvalg skal afholdes, herunder mødets form, indhold og deltagerkreds. 

  Beslutning

  1. Teknik og Miljøs forslag godkendes.

   

  1 medlem (O) ønsker følgende protokollering: "Det fremgår af sagsfremstillingen, at et enigt Økonomiudvalg på deres møde den 14 januar 2020, har godkendt Kommunens økonomiske politik for 2020-2024. Det fremgår klar at Økonomiudvalgets beslutning den 14. januar 2020 at 1 medlem fra Dansk Folkeparti, liste O ikke godkendte forslaget. Altså er der tale om en flertalsbeslutning. Derfor godkender jeg heller ikke denne indstilling".

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på møde den 14. januar 2020 godkendt Stevns Kommunes økonomiske politik for 2020-2024, herunder tidsplanen for budget 2021 (den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).

   

  Af tidsplanen for budget 2021 fremgår blandt andet, at fagudvalgene skal afholde møder med MED-udvalg i marts eller april 2020 – men med en udvidet deltagerkreds. Der skal inden da tages beslutning om mødets form og indhold, herunder mødedato, mødeform, tema og deltagerkreds.

   

  Deltagerkreds
  Medlemmer af Område MED samt øvrige ledelse og tillidsrepræsentant

   

  Forslag til tidspunkt og form

  Der foreslås afholdes af møde enten i forbindelse med eller forud for PMTs møde den 15. april

   

  Forslag til tema
  Der afholdes møde i Område MED den 31. marts og her vil det blandt andet blive drøftet, hvilket temaer medarbejderne ønsker drøftet på mødet med PMT.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 219. Stevns Spildevand A/S - godkendelse af takster 2020

  application/pdf icon budget_2020_og_takstblad_2020_stevns_spildevand_a_s_0.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2020 til Stevns kommunes legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. taksterne for 2020 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  1. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 11. november 2019 godkendt takstblad og budget for 2020. På baggrund af den udmeldte indtægtsramme samt drifts- og anlægsbudgettet for 2020 er det besluttet, at taksten for det variable vandafledningsbidrag på trin 1 fastholdes på 45,10 kr./m3 eksl. moms i 2020. Det faste vandafledningsbidrag fastholdes ligeledes uændret.

   

  I hendhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns kommune legalitetsgodkender takstblad 2020.

   

  Taksterne omfatter:

   

  - Tilslutningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"

  - Vejafvandingsbidrag

  - Behandlingsafgift på renseanlæg

  - Tømningsordning

  - Refusion af el til minipumpestationer

  - Gebyrer og renter

   

  Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

   

  Lovgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

   

 • 220. Flytning af stationen i Rødvig, indledende undersøgelser - anlægsbevilling

  application/pdf icon movia_-analyse_af_flytning_af_roedvig_station_rapport_08032018.pdf_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_eventuel_flytning_af_roedvig_station_behandlet_paa_moedet_1._marts_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2018.docx_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_roedvig_station_-_eventuelt_flytning._behandlet_paa_moedet_10._april_2018_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_og_fritid_2018.d_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_flytning_af_roedvig_station_behandlet_paa_moedet_7._september_2017_kl._1800_valloeby_forsamlingshus_valloeraekken_2_4600_koege_i_k_0.pdfapplication/pdf icon udviklingsplan_for_roedvig_by_final_ptu_8.marts_0.pdfapplication/pdf icon brev_til_ptu_vedr._prioriteringsliste_21._november_2016_0.pdfapplication/pdf icon top_10_rb_1_stemmeseddel_0.pdf

  Resume

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Stevns Kommune økonomisk skal bidrage til udarbejdelse af en analyse af flytning af stationen i Rødvig.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via DIR, PMT og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til udarbejdelse af en analyse af flytning af stationen i Rødvig til Vemmetoftevej i samarbejde med Regionen og Movia
  2. finansiere anlægsbevillingen af det bevilgede anlæg til Ikke kontraktbundne opgaver 2020.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning

  4 medlemmer (A, B, V og N) anbefaler indstillingerne

   

  1 medlem (O) kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker følgende protokollering: "Hvis det viser sig at Rødvig Station skal flyttes, skal det gøres klart nu, om Stevns Kommune skal deltage økonomisk."

  Sagsfremstilling

  Flytning af stationen i Rødvig indgik i udviklingsplanen for Rødvig, der blev godkendt af KB den 8. marts 2016. Efterfølgende har Rødvig Borgerforening i forbindelse med PTU møde den 10. januar 2017 fremlagt resultatet af en lokalafstemning, hvor 302 borgere i Rødvig på baggrund af forslagene fra Udviklingsplanen valgte flytningen af Rødvig Station som deres absolutte første prioritet.

  Flytning af Rødvig station var på dagsordenen ved PTU møde den 22. august 2017, hvor det blev besluttet at forvaltningen i samarbejde med Movia og Regionstoget skulle arbejde på at flytningen skulle indgå i den kommende moderniseringsplan for Regionstogets banestrækning. Sagen var til orientering på KB den 7. september 2017.

  Som led i dette samarbejde blev der i marts 2018 foretaget en indledende undersøgelse, hvis primære formål var at få undersøgt den nuværende samt to alternative placeringer af stationen - en placering ved SydStevns hallen og en placering ved Vemmetoftevej. På baggrund af undersøgelsen bsluttede PMT den 10. april 2018 at forvaltningen skulle arbejdere videre med en placering ved Vemmetoftevej.

  I forbindelse med, at Region Sjælland og Movia har igangsat undersøgelsen af renovering af Østbanen har Region Sjælland indhentet tilbud på udarbejdelse af en mere grundig analyse af flytning af stationen til Vemmetoftevej. Opgaven har en pris af 500.000 kr. Regionen foreslår en fordeling af denne udgift mellem Regioen, Movia og Stevns Kommune fordelt således at Regionen betaler 250.000 kr, Movia betaler 100.000 kr og Stevns kommune betaler de resterende 150.000 kr.  

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 150.000 kr. til Flytning af stationen i Rødvig, indledende undersøgelser. Bevillingen bliver finansieret af anlægsbevilling fra Ikke kontraktbundne opgaver 2020.

 • 221. Stevns Ejendomme - videre udvikling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomscenter_behandlet_paa_moedet_22._juni_2016_kl._0830_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2016.docx_0.pdfapplication/pdf icon stevns_ejendomme_beskrivelse_af_de_naeste_skridt_0.pdf

  Resume

  I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning af 22. juni 2016 om etablering af et ejendomscenter skal KB tage stilling til, om teknisk servicepersonale og midler til indvendig og udvendig vedligehold af bygninger skal samles under Stevns Ejendomme. Med virkning fra 1. januar 2021.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via CG, DIR, SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. samle teknisk servicepersonale fra skoler og pedelkorps under Stevns Ejendomme og at organiseringen skal ske i 3 distrikter
  2. overføre decentrale midler til indvendigt og udvendigt vedligehold af kommunens bygninger til D&V-puljen under Stevns Ejendomme, med de i sagsfremstillingen nævnte undtagelser.
  3. beslutter, at pkt. 1 og 2 skal ske med virkning fra 1. januar 2021 efter involvering af brugerne, medarbejderne og MED-organisationen

   

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 8:

  Anbefales. 

  Chefgruppen, 3. februar 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 3. februar 2020, pkt. 133:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns Ejendomme blev efter ØU's beslutning etableret i 2016. ØU's beslutning indebar et ønske om, at der "efterfølgende vil ske en løbende tilpasning og udvikling af ejendomscentret hen imod en vis standardisering, samt tværorganisatorisk prioritering med udgangspunkt i et fokus på organisationen som helhed." Det første princip som bliver nævnt i beslutningen er, at Stevns Ejendomme skal optimere ejendomsdriften i Stevns Kommune. Derfor indstilles det nu, at der tages yderligere skridt mod fuld etablering af en samlet ejendomsdrift.

   

  Det foreslås, at det tekniske servicepersonale, der i dag hører under skolerne, bliver samlet med pedelkorpset i Stevns Ejendomme. Der flyttes dermed 7 årsværk fra skolerne, hvilket betyder, at der bliver 16 årsværk, som skal tage sig af bygningsdriften af kommunens ejendomme. En række kommunale bygninger, der rummer daginstitutioner, biblioteker og mødesteder vil således fremover også få tilbudt teknisk service fra Stevns Ejendomme, der også overtager ansvaret for deres bygningsdrift. Det tekniske servicepersonale skal fortsat bistå skolerne ved opgaver, der ikke vedrører bygningsdriften.

   

  Endvidere foreslås det, at de decentralt placerede midler til indvendigt og udvendigt vedligehold bliver overført til D&V-puljen under Stevns Ejendomme. Det vil dreje sig om omplacering af 2,8 mio. kr., hvorved der samlet bliver afsat 9,1 mio. kr. til vedligehold af kommunens bygninger. Den samlede omkostning forbliver uændret, da der er tale om en omplacering af midler. Det vil betyde, at flere opgaver kan konkurrenceudsættes, at der kan prioriteres med udgangspunkt i fokus på kommunen som helhed og at der kommer en bygningsfaglig ledelse af bygningsdriften.

   

  Det foreslås at følgende bygninger ikke berøres af ændringerne, da personalemæssige og praktiske forhold for indeværende gør det uhensigtsmæssigt at omlægge bygningsdriften for dem. Det drejer sig om sportshallerne, naturcentret, ungdomsskolen og fyrcentret. Disse bygninger kan blive omfattet på et senere tidspunkt, hvis forholdene ændrer sig.

   

  Erfaringer fra andre kommuner viser, at en samling af teknisk service og samling af vedligeholdelsesmidlerne vil sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, der vil medføre en højere vedligeholdelsesstandard på bygningerne og at bygningernes egnethed til deres anvendelsesformål vil blive forbedret.

   

  Den endelige organisering af arbejdet med teknisk service vil blive tilrettelagt i en proces med brugerinddragelse og medarbejderinddragelse og behandling i MED-systemet frem til oktober, hvor den fremlægges for KB.

   

  I bilag på sagen findes en mere uddybende gennemgang.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er tale om en omplacering af afsatte driftsmidler.

  Historik

  Sagen har været behandlet på ØU 22. juni 2016

 • 222. Lokalplan for besøgscenter i Boesdal Kalkbrud og kptillæg for parkering - Igangsættelse

  application/pdf icon konkurrenceprojekt_0.pdfapplication/pdf icon kommuneplantillaeg_0.pdfapplication/pdf icon lokalplangraense_0.pdf

  Resume

  Plan, Teknik og Miljøudvalget skal beslutte, at der udarbejdes lokalplan for besøgscenter i Boesdal Kalkbrud og kommuneplantillæg for den del af arealet, som omfatter nye parkeringsarealer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg godkendes.

  Beslutning

  1. Godkendt.

   

  2 medlemmer (N og O) ønsker protokolleret at der ved lokalplanlægningen skal tages hensyn til at minimere generne for naboerne ved indkørslen fra Korsnæbsvej eller at der findes en anden placering af indkørslen til besøgscentret.

   

  Sagsfremstilling

  Der skal udarbejdes lokalplan for det kommende besøgscenter i Boesdal Kalkbrud og derudover også til parkeringsarealer, som skal dække behovet for parkering i forbindelse med alle fremtidige aktiviteter i kalkbrudet.

  Naturstyrelsen har den 9. november 2015 meddelt forsøgstilladelse til det ansøgte projekt nyt besøgscenter for Stevns Klint. Tilladelsen giver Stevns Kommune tilladelse til planlægning for det ansøgte projekt uanset planlovens regler i § 5b vedr. kystnærhedszonen. Tilladelsen meddeles, idet projektet har potentiale for udvikling af kyst og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, og da projektet sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter i området og efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Tilladelsen meddeles på vilkår om bl.a., at projektet skal indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet. De nødvendige arkitektoniske, landskabelige og naturmæssige hensyn skal sikres gennem den fremtidige lokalplan. Tilladelsen skal udnyttes indenfor 5 år.

  Naturstyrelsen har ligeledes den 9. november 2015 meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen under forudsætning af, at projektet ikke vil medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

  Lokalplanområdet er på ca. 2,5 ha og ligger i den nordlige del af kalkbrudet. Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 47, som omfatter hele Boesdal Kalkbrud. Lokalplan nr. 47 udlægger området til offentligt formål. Området må kun anvendes til rekreative og kulturelle formål. Den eksisterende lokalplan muliggør ikke etablering af et besøgscenter og derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan.

  Lokalplanen skal muliggøre etablering af et besøgscenter på ca. 1700 m2, parkeringsarealer, ankomstareal, picnicområde, udsigtsplatform, cafeområde og lign. samt mindre tekniske anlæg, stier og vejadgang.

  Besøgscentret placeres i selve skrænten ned til kalkbrudet og fremstår delvis indbygget i skrænten. Besøgscenteret falder ved placering, udformning, valg af materialer og farver naturligt ind i omgivelser. Områderne omkring besøgscenteret reetableres, så de fremstår med vegetation lig den eksisterende overdrevsvegetation i bruddet. Taget på besøgscenteret skal fungerer som en grøn udsigtsplatform. Adgang til selve besøgscenteret foregår dels fra en høj stele placeret på selve taget eller fra en platform i niveau med besøgscenteret. Fra denne platform er der også kørende adgang til centeret for f.eks. varebiler og lign.

  Oppe over besøgscenteret placeres ankomstareal, udsigtsplatform, picnicområde mv. og parkeringsområde. Hovedparten af parkeringspladserne, herunder parkering og afsætning for busser, placeres samlet i den vestlige del af området, hvor der også er udlagt et parkeringsareal i den eksisterende lokalplan. På denne måde kan besøgende nemt finde parkeringspladserne og da biltrafikken holdes i udkanten af området, minimeres biltrafikken indenfor selve området. Parkeringsløsningen betyder imidlertid, at det eksisterende parkerigsareal skal udvides i både sydlig og vestlig retning med i alt ca. 0,7 ha. Parkeringsarealerne udformes med et grønt udtryk, så de falder naturligt ind i området.

  Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 9D9, som udlægger området til offentlige formål, besøgs- og formidlingscenter for Stevns Klint, UNESCO Verdensarv, parkering bro, ankomststi og legeplads. Desuden postindustrielle bygværker.

  Etablering af et besøgscenter er således i overensstemmelse med kommuneplanen. Området hvorpå parkeringsarealerne skal udvides, er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområde 9D9. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området til offentlig formål, parkeringsplads til Boesdal Kalkbrud. Forinden der kan udarbejdes et kommuneplantillæg, skal der i henhold til planlovens § 23C foretages en indkaldelse af ideer og forslag. Området som kommuneplantillægget berører, er i kommuneplanen udpeget til bevaringsværdigt landskab, særligt værdifulgt landbrugsområde og hvor skovrejsning er uønsket. Området er ikke omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

  En stor del af Boesdal Kalkbrud er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, som overdrev.  Derudover er der både Bilag IV arter tilknyttet området og andre arter omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen.

  Boesdal Kalkbrud er ligeledes udpeget som kulturmiljø på grund af den tidligere anvendelse som kalkbrud og de bevarede bygværker.

  Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen udarbejdes med bonusvirkning, hvilket betyder at lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser i medfør af planlovens § 35, ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.

  Der skal foretages en Miljøvurdering af lokalplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), da planen vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 223. Lokalplan og Kommuneplantillæg for Thorsvænge 68B - anmodning

  application/pdf icon ansoegning_om_igangsaetning_af_planlaegning_08.11.2019_0.pdfapplication/pdf icon oversigtskort_compressed.pdf_0.pdfapplication/pdf icon skitse_20200121_vers_b.pdf_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_om_igangsaetning_af_planlaegning_-_kopi_5.0.pdf_0.pdfapplication/pdf icon tidsplan_udkast_af_21012020.docx_0.pdf

  Resume

  PMT anmodes om at godkende, at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for boligområde - Thorsvænge 68B, Rødvig.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. anmodning om udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt boligområde på Thorsvænge 68B, Rødvig godkendes.
  2. der fastsættes dato for afholdelse af et formøde.

   

  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Der afholdes forborgermøde den 19. marts.

   

  Sagsfremstilling

  Der er indgået købsaftale mellem Stevns Kommune (sælger) og Kristian Jensen, K. Jensen Ejendomme ApS (køber) af ejendommen beliggende Thorsvænge 68B, 4673 Rødvig Stevns. Se vedlagte oversigtskort, der viser lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning. K. Jensen Ejendomme ApS, har indgået aftale med landinspektørfirmaet LE 34 med ønsket om, at LE 34 udarbejder lokalplan og kommuneplantillæg til boligformål for et areal på 5.487 m2 beliggende i den nordlige del af Rødvig by. 

  Det projekt, der ønskes planlagt for, omfatter 14 boliger i ét plan, som vist på vedlagte bebyggelsesplan. Området ønskes vejbetjent fra Thorsvænge via én samlet overkørsel. Der er indenfor planområdet udlagt areal til vendeplads, affaldsstation og 21 parkeringspladser, svarende til 1 ½ p-plads pr. bolig. Boligerne har en størrelse på ca. 90-103 m2.

  Ansøger har erfaring med opførelse af mindre rækkehuse af samme type, som det ansøgte projekt. Boligerne er efterspurgte og opfylder et behov for mindre boliger.

  Planområdet ligger ud til Thorsvænge, et nyere boligområde i den nordlige del af Rødvig. Planområdets sydøstlige skel støder op til jernbanen, Østbanen. Østbanen løber sammen med Lejdebækken i en dalsænkning. Mod vest støder området op til et grønt areal med et regnvandsbassin ejet af KLAR Forsyning samt en parcelhusejendom. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af vejen Thorsvænge, en rundkørsel samt et mindre grønt areal. På modsatte side af Thorsvænge ligger parcelhusbebyggelse, samt endnu ubebyggede parceller.

  Matr. nr. 9fæ, Skørpinge By, Havnelev udgør ifølge BBR et areal på 5.487 m2. Området fremstår i dag ubebygget. Den østlige del af området, der fremstår som et græsareal, synes at være terrænreguleret. Den vestlige del af området samt områdets sydøstlige afgrænsning langs banen har stor hældning og fremstår med bevoksning. Disse to områder fremstår ikke som terrænreguleret. Den vestlige del af området - der er bevokset med gamle træer - forudsættes opfyldt til samme niveau som den øvrige byggegrund.

  Ejendommen er beliggende i byzone og er omfattet af Kommuneplanramme 4 B6 Thorsgaard samt Lokalplan nr. 95 Boligområde Thorsgaard III.

  Kommuneplanramme 4 B6 udlægger området til boligformål med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, legepladser, grønt område og lignende, mindre butikker til områdets daglige forsyning samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Der kan indenfor rammen opføres åben lav og tæt lav bebyggelse. Mindstegrundstørrelse for tæt lav er fastsat til 350 m2.

  Grundstørrelserne i det ansøgte projekt er ca. 313 m2 inkl. andel i friarealer men ekskl. andel i vej og 392 m2 inkl. andel i friareal og vejareal. Realisering af projektet forudsætter derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor mindstegrundstørrelsen fastsættes til 300 m2.

  Lokalplan nr. 95 udlægger ejendommen til offentlige formål. Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan som muliggør, at området kan anvendes til tæt lav boligbebyggelse.

  Ejendommen er beliggende ud til Østbanen. Langs Østbanen er der jf. vedledningen Støj og vibrationer fra jernbaner (Miljøstyrelsen 1997) en 25 m støj- og vibrationsgrænse langs Østbanen (strækning nr. 70). Bebyggelsesplanen respekterer denne grænse.

  Ejendommen er omfattet af udpegning af område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og Indsatsområde indenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Boligerne anses ikke for at udgøre en fare for forurening af grundvandet. Den planlagte arealanvendelse til boliger, fremfor offentlige institutioner, vurderes ikke at ville føre til ændringer af grundvandsbeskyttelsen.

  LE 34 har en formodning om, at det ikke bliver nødvendigt at tilføre eller bortkøre store mængder jord. Der er dog ikke foretaget jordberegninger.

  Området er regn- og spildevandskloakeret.

  Ifølge den hydrologiske model for området er der ikke grund til bekymring i forhold til skybrud (monsterregn). Dog kan hus 1, 2 og 3 risikere at få vand på soklen fra skrænten/vejarealet.

  Spørgsmål om f.eks. dræning, etablering af faskiner, LAR-løsninger mv. forventes afklaret ved den endelige projektering.

  Der planlægges opsat varmepumper på alle 14 boliger (luft til vand) i et teknikkerrum, som er en del af boligen.

  Lovgrundlag

  Planloven

   

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 224. Kommuneplantillæg for Sauna i Krohaven i Rødvig - godkendelse

  application/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._11_sauna_krohave_i_roedvig_0.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende, at forslag til kommuneplanstillæg nr. 11 sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 201
  2. at der midt i høringsperioden afholdes ét fælles borgermøde for kommuneplanstillæg nr. 11 og lokalplan 201

  Beslutning

  1. Anbefales.
  2. Der afholdes borgermøde den 19. marts.
 • 225. Lokalplan 201 for Sauna i Krohaven i Rødvig - godkendelse

  application/pdf icon lp_201_udkast_af_21012020_0.pdf

  Resume

  KB skal via PMT godkende, at forslag til Lokalplan 201 sendes i 8 ugers offentlig høring. KB skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Lokalplan 201 for Sauna i Krohaven i Rødvig godkendes og sendes i høring i 8 uger
  2. der fastsættes en dato for afholdelse af ét fælles borgermøde i høringsperioden for kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 201 

  Beslutning

  1. Anbefales.
  2. Der afholdes borgermøde den 19. marts.

   

 • 226. Kommuneplantillæg 12, rammeområde 2 E2 Hårlev

  application/pdf icon kommuneplantillaeg_12lp162_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik skal vedtage at tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017, sendes i høring i 8 uger. I henhold til delegationsplanen(pkt. 52), ligger beslutningskompetencen for ikke-principielle kommuneplantillæg hos PMT

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg 12 sendes i høring.

  2. Teknik & miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen.

  Beslutning

  Jørgen Larsen (N) erklærede sig inhabil. Udvalgets øvrige medlemmer godkendte dette og Jørgen Larsen forlod mødet under behandlingen af sagen.

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  For at øge salg af jord i lokalplan 162's område, er det blevet besluttet at hæve bebyggelsesprocenten fra 40 til 45. Dette kræver at kommuneplanramme E 2E også øger bebyggelsesprocenten.

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

  Økonomi

  Tillægget har ikke negative konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  På PMT mødet den 3. november 2019 blev der givet en orinetering om, igangsættelse af lokalplantillæg til lokalplan 162.

 • 227. Igangværende planlægning

  application/pdf icon tillaeg_1_til_lokalplan_162-2020-1-28-27_0.pdfapplication/pdf icon tillaeg_1_til_lokalplan_165-2020-1-28-47_0.pdfapplication/pdf icon sagsoversigt_30_01-2020_0.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at 

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning

   

  Beslutning

  1. Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

   

   

  • Der er udarbejdet et mindre lokalplantillæg til lokalplan 165 - Høvdingegården. Jvf. PMT mødet den 3. november 2019. Tillægget har til hensigt at rette uhensigtsmæssige bestemmelser om solceller. Loklaplantillæg er vedhæftet dagsordenen.
  • Der er udarbejdet et nyt tillæg til lokalplan 162 - For område til erhvervsformål ved Faxevej i Hårlev samt kommuneplantillæg(eget punkt). Tillægget øger den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 40-45%. Jvf. PMT mødet den 3. november 2019. Lokalplantillæg er vedhæftet dagsordenen.

   

   

 • 228. Affald - kommunale institutioner

  Resume

  Den 29. november 2018 godkendte KB, at Stevns Kommune får en ny affaldsordning i maj 2020.

   

  Den nye affaldsordning gælder for husholdningerne, men skal også gælde for de kommunale institutioner. Når borgere skal sortere på samme måde i hjemmet og på institutionerne, skaber det sammenhængskraft og genkendelighed. Deruodver er det et vigtigt signal at sende, at vi ikke beder borgerne om at gøre noget, som kommunen og dens institutioner ikke selv skal efterleve.

   

  Fordi der er mange institutioner, og fordi nogle af dem hverken kan kategoriseres som kommunal institution eller erhverv, er der behov for, at der politisk bliver taget stilling til følgende emner:

   

  1. Hvilke institutioner skal og kan komme med på den kommunale affaldsordning

  2. En tidsplan for udrulningen af affaldssortering på de kommunale institutioner m.fl.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. godkende den fremlagte definition af hvilke institutioner, der hhv. skal og kan komme med på den kommunale affaldsordning og at administrationen kan tildele hele eller delvise fritagelser til institutionerne.
  2. godkende den fremlagte tidsplan for hvornår institutionerne gradvist indkluderes i den kommunale affaldsordning.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Ad. 1. Definition af institutioner, som skal og kan komme med på kommunal affaldsordning

   

  SKAL:

  Alle kommunale institutioner (KI) skal med på den kommunale affaldsordning. Dvs. kommunens egne institutioner. Pr. d.d. omfatter listen følgende institutioner:

  Stevns Kommunes Rådhus, Hårlev Sundhedscenter, Naturcenteret, Materielgården, og kommunes bibliotek

  Dertil, de kommunalt ejede plejecentre, skoler, SFO'er/ungdomsklubber, døgninstitutioner, fritidsklubber, idræts- og svømmehaller, vuggestuer og børnehaver, vandrehjem og flygtningeboliger.

   

  Nogle KI'er vil have udfordringer med den ordning, som kommunen tilbyder. Det kan fx være, at tømmefrekvensen ikke er hyppig nok, eller at beholderkapaciteten ikke er stor nok. I de tilfælde skal det være muligt for administrationen at give de pågældende institutioner en dispensation, som gør, at KI'erne kan få en privat renovatør til at hente de fraktioner, der er udfordringer med, mens kommunen henter de andre. På den måde vil alle KI'er komme til at sortere på samme måde, selvom nogle delvist vil benytte sig af en privat renovatør.

   

  KAN:  

  Der er mange typer institutioner i Stevns Kommune, som hverken er kommunale institutioner eller erhverv. Disse "gråzone-institutioner" er typisk institutioner, som har en særlig funktion i lokalsamfund, som fx forsamlingshuse, menighedsråd, kirker m.m., hvor borgerne mødes. Fordi disse typer institutioner ikke er kommunale, bliver de karakteriseret som "ren erhverv" jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens § 8, stk. 3 (BEK. nr. 1753 af 27/12/2018).

   

  Kommunen må ikke hente sorteret affald fra erhvervsvirksomheder, og må derfor heller ikke hente sorteret affald fra gråzone-institutionerne medmindre kommunen beslutter, at det godt kan lade sig gøre. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at man som kommune kan beslutte, at disse gråzone-institutioner kan inkluderes i den kommunale affaldsordning, hvis de ønsker det. Der er altså tale om en frivillig ordning. Det skal noters, at ikke alle "grå-zone" institutionerne idag benytter sig af den kommunale tømningsordning, men at de i tilfælde af en politisk godkendelse af nærværende vil få tilbuddet.

   

  Med udgangspunkt i andre kommuners erfaringer (Lejre, Roskilde og Slagelse), anbefaler administrationen, at det skal være frivilligt for gråzone-institutionerne, at komme med på den kommunale affaldsordning. Ved at tilbyde gråzone-institutionerne at komme med på den kommunale ordning, giver vi borgerne oplevelsen af, at de skal sortere deres affald på samme måde uanset hvor de færdes i kommunen. Det kan derfor bl.a. være med til at styrke borgernes nye sorteringsvaner. Derudover vil det selvfølgelig medføre, at vi i Stevns Kommune får sorteret og genanvendt endnu mere affald, og medvirke til at vi når vores mål om, at vi skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.

   

  Uagtet den politiske beslutning om nærværende indstilling, er det fra 1. maj 2020 alle virksomheder i Stevns Kommune pålagt at sortere deres affald. Dette kan gøres endten ved hjælp af kommunens genbrugspladser, eller ved at oprette aftaler med private renovatører. 

   

  Ad. 2. Tidsplan

  Administrationen anbefaler, at de kommunale institutioner gradvist kommer med på den nye ordning. På den måde kan vi sikre, at alle institutioner bliver hjulpet godt i gang, og at alle institutioner får leveret de beholdere, der passer til deres behov. Administrationen lægger op til, at nedenstående tidsplan for indførsel af affaldssortering på kommunens institutioner godkendes.

   

  Maj 2020

  Daginstitutioner (dagplejer, vuggestuer og børnehave)

  Rådhuset, Hårlev Sundhedscenter, Naturcenteret, Materielgården, biblioteker.

   

  August 2020

  Skoler

   

  Inden udgangen af 2021

  Resterende kommunale institutioner.

   

  Ovenstående tidsplan vil sikre at administrationen har tid til at håndtere de individuelle problemstillinger der opstår undervejs. Ved en gradvis indføring kan administrationen således sikre, at overgangen forløber så problemfrit som muligt.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK. nr. 1218 af 25/11/2019

   

  Affaldsbekendtgørelsen, BEK. nr. 224 af 08/03/2019

   

  Affaldsaktørbekendtgørelsens, BEK. nr. 1753 af 27/12/2018

    

   

  Økonomi

  Ad. 1. Definition

   

  Der er ren brugerbetaling på renovationsområdet.

   

  Af. 2. Tidsplan

   

  En godkendelse af tidsplanen vil ikke medføre en merudgift for kommunen.

 • 229. Spildevandsplan, tillæg 9 - Vedtagelse af plan

  application/pdf icon tillaeg_9_til_vedtagelse_-_stroeby_egede_solgaardsparken_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_hoering_af_tillaeg_9_til_spildevandsplan_2012_0.pdf

  Resume

  Tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020, har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 2 høringssvar. Tillægget skal endeligt godkendes KB. Tillægget udpeger en ændret etapeopdeling (Etape A) for en andel af separatkloakeringen af Strøby Egede, samt udlægger et område til etablering af yderligere regnvandsbassinkapacitet i Solgårdsparken.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. vedtage tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020 uden ændringer i henhold til hvidbog.

  Beslutning

  1. Anbefales. 

   

  Sagsfremstilling

  Tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020 skal endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

   

  Udkast til tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 23. oktober 2019 til 22. december 2019.

   

  Baggrund og indhold af tillæg til spildevandsplan

  Strøby Egede er planlagt til separatkloakering ifølge spildevandsplan 2012-2020 samt tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen. Selve udførelsen af separatkloakeringen har, for størstedelen af Strøby Egede, dog været udsat. Projekteringen af separatkloakeringen er genoptaget, og det har medført en ændret opdeling af etaper og hvor separatkloakeringen starter. På den baggrund er der udarbejdet to forslag til tillæg til spildevandsplanen: Tillæg 9 og 10.

  Det skal bemærkes, at dette dagsordenspunkt kun omhandler tillæg 9.

   

  Formålet med Tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020 er at:

  • udpege en ændret etapeopdeling (Etape A) for en andel af separatkloakeringen af Strøby Egede. Etape A dækker boligområder sydvest for Solgårdsparken på ca. 1 ha.
  • udlægge et område til etablering af yderligere regnvandsbassinkapacitet i Solgårdsparken. Regnvandsbassinet får udløb til Køge Bugt via samme udløbsledning som det eksisterende regnvandsbassin i Solgårdsparken.

   

  Høringssvar og hvidbog

  Der er indkommet to høringssvar fra to beboere i området for tillægget til spildevandsplanen

  • Høringssvar 1 omhandler et ønske om en større detaljeringsgrad i forhold til omkostninger og tidsperiode, samt spørgsmål til om kommunen/KLAR har forhandlet priser hjem for borgerne.
   Den ønskede detaljeringrad svarer ikke til niveauet for en spildevandsplan, men er mere relevant for det detailprojekt, som udarbejdes, når projektet er planmæssigt vedtaget og skal udføres. Det er i tillægget beskrevet, at der ikke skal betales tilslutningsbidrag til KLAR Forsyning, når ejendommen er fælleskloakeret, da ejendommen allerede er tilsluttet. Borgeren skal betale for arbejdet på egen grund. Her vil prisen være meget individuel.
  • Høringssvar 2 omhandler et forslag til en anden placering af bassiner i solgårdsparken af æstetiske årsager. Det foreslås eksisterende sø(er) anvendes i stedet.
   KLAR Forsyninger er blevet bedt om deres kommentarer. Andre muligheder er blevet overvejet. De oprindelige søer er ikke en mulighed, da de har forbindelse til Tryggevælde Å, ligesom der heller en ekstra kapacitet til vand, når det regner. Placeringen af bassiner sker i dialog med Solgårdsparkens venner.

   

  Hvidbogen er vedlagt som bilag. Den beskriver mere detaljeret forvaltningens kommentarer til høringssvarene.

   

  Der er derfor forvaltningens indstilling at vedtagelsen af tillæg 9 kan ske som beskrevet i hvidbogen og i dette tilfælde uden ændringer.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er offentliggjort sammen med høringen af tillægget.

   

  Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 230. Spildevandsplan, tillæg 10 - vedtagelse af plan

  application/pdf icon tillaeg_10_til_vedtagelse_-_stroeby_egede_etape_b_og_bassin_i_nimgaarden_og_strandroseparken_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_hoering_af_tillaeg_10_til_spildevandsplan_2012_0.pdfapplication/pdf icon klar_forsyning_-_kommentar_til_hoeringssvar_-_tillaeg_10_0.pdf

  Resume

  Tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020, har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 1 høringssvar. Tillægget skal endeligt godkendes KB. Tillægget udpeger en ændret etapeopdeling (Etape B) for en andel af separatkloakeringen af Strøby Egede, samt udlægger et område til etablering af yderligere regnvandsbassinkapacitet i Nimgården og Strandroseparken.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. det meddeles grundejerforeningen, at de forhold som omtales i grundejerforeningens høringssvar punkt 2 ikke reguleres i spildevandsplanen. Grundejerforeningen henvises til at fremsætte synspunkterne i forbindelse med høringen af kommuneplanen.
  2. vedtage tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020 uden ændringer i henhold til hvidbog. 

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020 skal endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

   

  Udkast til tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 23. oktober 2019 til 22. december 2019.

   

  Baggrund og indhold af tillæg til spildevandsplan

  Strøby Egede er planlagt til separatkloakering ifølge spildevandsplan 2012-2020 samt tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen. Selve udførelsen af separatkloakeringen har, for størstedelen af Strøby Egede, dog været udsat. Projekteringen af separatkloakeringen er genoptaget, og det har medført en ændret opdeling af etaper og hvor separatkloakeringen starter. På den baggrund er der udarbejdet to forslag til tillæg til spildevandsplanen: Tillæg 9 og 10.

  Det skal bemærkes, at dette dagsordenspunkt kun omhandler tillæg 10.

   

  Formålet med Tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020 er at:

  • udpege et ændret oplandsområde (etape B) for et udsnit af Strøby Egede, som skal separatkloakeres ifølge allerede vedtaget spildevandsplan2012-2020 inkl. tillæg.
  • skaber mulighed for yderligere brug og udvidelse af eksisterende regnvandsbassin ved Nimgården regnvandshåndtering. (kloakopland 940.13)
  • skaber mulighed for yderligere brug af regnvandsbassin ved Strandroseparken (kloakopland 940.12)

   

  Regnvandsbassiner vil således modtage vand fra etape B, Nimgården og Strandroseparken.

  Regnvandsbassinerne får udløb til Køge Bugt via samme udløbsledning, som det eksisterende regnvandsbassin i Nimgården.

   

  Høringssvar og hvidbog

  Der er indkommet et høringssvar fra Nimgården grundejerforening til tillægget til spildevandsplanen.

   

  Nimgårdens grundejere er generelt er positivt stemt overfor Klar Forsynings planer om etablering af et rekreativt område på grundejerforeningens grønne areal. De har i deres høringssvar opstillet en række betingelser for deres dialog og samarbejde for den bedst mulige løsning for området.

  • Det skal bemærkes at hovedparten af betingelserne er dog udenfor rammerne af spildevandsplanlægningen.
  • Betingelse nr. 2 omhandler kommunal planlægning: lokalplan, spildevandsplan: Det er, at der ikke sker ændringer i forudsætningerne for udnyttelsen af områderne i forhold til allerede godkendte spildevandsplaner og lokalplaner. Her tænkes især på Strandroseparkens areal, som er godkendt til 96 boliger og ikke yderligere, samt sommerhusområdets mulighed for helårshus/byggeri, som vil stille højere krav til overfladevand og afledning.

  Det er ikke indenfor rammerne af et spildevandsplantillægget, at diktere indholdet i spildevandsplanen udenfor tillæggets afgrænsning eller anden planlægning, såsom lokalplaner.

  • De resterende betingelser er overordnet forhold mellem forsyningen og grundejerforeningen.

  KLAR Forsyninger blevet bedt om deres kommentarer de forskellige punkter. Forsyninger er generelt positivt indstillet i forhold til grundforeningens betingelser for en positiv dialog.

   

  Hvidbogen er vedlagt som bilag. Den beskriver mere detaljeret forvaltningens kommentarer til høringssvarene. Ligeledes er forsyningens svar til høringssvaret vedlagt som bilag

   

  Der er derfor forvaltningens indstilling, at vedtagelsen af tillæg 10 kan ske som beskrevet i hvidbogen og i dette tilfælde uden ændringer.

  Derudover meddelses det grundejerforeningen, at de forhold som omtales i grundejerforeningens høringssvar punkt 2 ikke reguleres i spildevandsplanen. Grundejerforeningen henvises til at fremsætte synspunkterne i forbindelse med høringen af kommuneplanen

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er offentliggjort sammen med høringen af tillægget.

   

  Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 231. Strøby Ladeplads Vandværk, dispensation - orientering

  Resume

  Der meddeles midlertidig dispensation til Strøby Ladeplads Vandværk til at overskride drikkevandskvalitetskriteriet for pesticider.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  1. Til efterretning idet vandværkerne opfordres til at informere tydeligt ved problemer med vandkvaliteten.

  Sagsfremstilling

  Strøby Ladeplads Vandværk har to boringer og har i en årrække haft kendskab til høje koncentrationer af pesticider i den ene af vandværkets boringer. Vandværket har derfor kun indvundet mellem 10 og 20 % fra denne boring, for at det vand som blev leveret til forbrugerne kun havde et lavt indhold af pesticider under grænseværdien.
  Strøby Ladeplads Vandværk forsyner i alt 722 ejendomme, hvoraf 80-90 % er sommerhuse. Der er ingen fødevarevirksomheder i forsyningsområdet.

   

  Der bliver løbende tilføjet nye pesticider, som der skal analyseres for. Vandværket har ved analyser i 2019 kunne konstatere, at der var flere forskellige pesticider i boringen. Samtidig har vandværket forhøjet indhold af fluorid i den anden boring. Vandværket står altså nu med det problem, at de enten må overskride grænseværdierne for pesticider eller for fluorid, for at kunne levere vand til forbrugerne. Vandværket har derfor ansøgt Stevns Kommune, Natur og Miljø om en dispensation til at levere vand til forbrugerne med enten fluorid eller pesticider over grænseværdierne. Vandværket søger om en dispensation i 2 år, hvor de i den periode vil finde en løsning. Strøby Ladeplads Vandværk har pt. ikke mulighed for at blive nødforsynet 100 % med vand fra et andet vandværk eller at blande vandet med vand fra et andet vandværk.

   

  I forbindelse med sagsbehandlingen har Natur og Miljø været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som har oplyst, at den sundhedsmæssigt acceptable grænse for fluorid ligger på grænseværdien for drikkevand, og de anbefaler derfor ikke, at vandværket leverer vand med for høje koncentrationer af fluorid. De oplyser desuden, at de sundhedsmæssige effekter ved indtagelse af pesticider først ses ved en væsentligt højere koncentration end grænseværdien for drikkevand - de vurderer derfor, at leverering af vand med koncentrationer af pesticider over grænseværdien ikke vil udgøre en umiddelbar sundhedsmæssig risiko i dispensationsperioden.

   

  Stevns Kommune, Natur og Miljø har derfor afgjort, at der kan meddeles en midlertidig dispensation til Strøby Ladeplads Vandværk til at overskride drikkevandskvalitetskritiriet for pesiticider. Der gives samtidig et påbud til vandværket om at sikre en bedre vandkvalitet. Dispensationen er gældende i 2 år. Dispensationen sendes ud snarest.

  Strøby Ladeplads Vandværk forsyner i alt 722 ejendomme, hvoraf 80-90 % er sommerhuse.
  I 2018 oppumpede vandværket 43.829 m3 vand.
  Der er ingen fødevarevirksomheder i forsyningsområdet.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven, LBK nr. 118 af 22. februr 2018

   

  Drikkevandsbekendtgørelsen, BEK om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 1070 af 28. oktober 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 232. Store Heddinge skole - indeklima AT-påbud - anlægsbevilling

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 233. Politianmeldelse - orientering

  Beslutning

  1. Til efterretning.

   

 • 234. Diverse orienteringer - PMT den 4. februar 2020 (Lukket)

 • 235. Underskriftsark (Lukket)