Referat

 • 6. Dagsorden. Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 4. januar 2022.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 7. Plan for introduktion til udvalgets områder mv. - Beslutning

  Resume

  Plan, Miljø og Teknik skal tage stilling til planen for introduktion til de områder, som udvalget har ansvaret for. I planen kan med fordel også omfatte de fysiske placeringer af udvalgsmøder i 2022 samt planlægning af besøg på de forskellige steder på udvalgets områder.

  Sagens gang

  Plan, Miljø og Teknik

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget drøfter og beslutter plan for introduktion, herunder mødelokationer.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Udvalget skal fastlægge, hvordan udvalget introduceres til de af kommunens opgaveområder, som udvalget har ansvaret for.  Forvaltningen foreslår, at dette sker ved, at der afsættes tid på udvalgets faste månedlige møder henover vinteren/foråret til, at repræsentanter fra forvaltningen præsenterer de forskellige områder.

  Forvaltningen vil på mødet introducere sagsområdet for alle udvalgsmedlemmerne med fokus på en generel introduktion af udvalgets område, samt introduktion af planområdet og fredninger og plejeplaner.

  Som led i introduktionen foreslås det endvidere, at udvalget får lejlighed til at besøge de forskellige steder inden for udvalgets arbejdsområde, så udvalgsmedlemmer får et indblik i de fysiske rammer, dvs. på Materialgården, Naturcenteret og ARGO. Desuden foreslås det, at der afsættes tid ca. 1 time, forud for det besluttede mødetidspunkt kl. 15.00, til at besøge lokaliteter.

  Såfremt udvalget måtte foretrække en anden besøgsmodel, kan besøgene også tilrettelægges som særskilte dage/eftermiddage, så besøgsplanen bliver mere komprimeret.

  Til udvalgsmødet i februar vil udvalget desuden for forelagt et ”årshjul” for udvalgets arbejde. Årshjulet vil rumme en oversigt over, hvilke sager forvaltningen forventer vil komme til behandling i udvalget på mødernen hen over året. Desuden kan årshjulet benyttes til planlægning af fx temaer, som udvalget ønsker tage en politisk drøftelse af.

  Plan, Miljø og Teknik skal træffe beslutning, om hvor udvalgets møder skal afholdes i 2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 8. Plejeplan fredningsområde Stevns Klint - Godkendelse

  application/pdf icon afgoerelse_miljoe-_og_foedevareklagenaevn_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_fredning_af_stevns_klint_-_orientering_behandlet_paa_moedet_4._marts_2021_kl._1800_raadssalenteams_i_kommunalbestyrelsen_2021.do_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_plejeplan_final_0.pdfapplication/pdf icon plejeplan_for_fredningsomraade_stevns_klint_2022-25_0.pdfapplication/pdf icon fredning_stevns_klint_oplaeg_til_pmt_den_4-01-22.pdf

  Resume

  Fredningen af Stevns Klint startede 2015, hvor kommunalbestyrelsen besluttede sig for en fredning i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. I januar 2021 traf Miljø og Fødevareklagenævnet Østsjælland endelig afgørelse om fredningen. I forlængelse af afgørelsen om fredningen af Stevns Klint har Stevns Kommune fået et år til at udarbejde en plejeplan for fredningsområdet. Forslag til plejeplanen er nu udarbejdet. Plan, Miljø og Teknik udvalget skal i henhold til delegationsplanen tage stilling til, om plejeplanen kan godkendes. Plejeplanen skal derefter indsendes til Fredningsnævnet for Østsjælland senest 29. januar.

  Sagens gang

  Plan, Miljø og Teknik

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. godkende plejeplanen for Stevns Klint.
  2. forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle ændringer.

  Beslutning

  1) Godkendt.

  2) Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Fredningen af Stevns Klint startede 2015, hvor kommunalbestyrelsen besluttede sig for en fredning i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

  I 2017 besluttede Fredningsnævnet for Østsjælland en fredning, der var meget lig fredningsforslaget, men med den forskel at bestemmelsen om beskyttelsen af naturværdierne samt en udyrket bræmme på 25 meter var taget ud.

  Miljø og Fødevareklagenævnet Østsjælland traf den endelige afgørelse den 29 januar 2021 med mindre ændringer, bla. genindførtes den dyrkningsfrie bræmme på 25 meter. Lodsejerne har stævnet Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse for domstolene.

  Stevns Kommune skal iflg. fredningen indenfor et år udarbejde en plejeplan for fredningsområdet (afgørelsen vedlagt som bilag). Plejeplanen er rammen for de tiltag, som kommuen efterfølgende skal lave i overenstemmelse med fredningen.


  Forslag til plejeplanen er nu udarbejdet. Udkast til plejeplan har været til orientering og kommentering hos lodsejere, brugere, interesseorganisationer, foreninger og private borgere indtil d. 14. december 2021.

  Der er indkommet 10 kommentarer til plejeplanen, som er blevet gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af den endelige version. Alle kommentarer er samlet i en hvidbog, der er vedlagt som bilag.


  Indsigelserne drejer sig i store træk om følgende:


  • Hvilket fokus der er lagt på botanikken i forhold til fugle og dyr samt beskrivelsen af de planter der er på klinten.
  • Omfanget af plejen
  • Hjemmelsgrundlaget for plejeplanen
  • Inddragelse af lodsejere i udarbejdelsen af planen


  Plejeplanen vil gælde for en 4-årig periode og bliver suppleret med en årlig handlingsplan for konkrete plejeinitiativer konkrete steder det pågældende år. I flg. Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, BEK nr. 924 af 27/06/2016, kan lodsejere og brugere selv udføre plejen indenfor en af kommunen fastsat tidsfrist.


  I den kommende planperiode er fokus rettet mod anlæg af ny trampesti mod nord, på skiltning, akutte rydningsopgaver og anlæg af gangbroer, stenter og lignende. I 2022 åbner det nye besøgscenter i Boesdal, hvorfor rydning af træopvækst her står øverst på listen over konkrete opgaver udover etablering af den nye trampesti.

  I plejeplanen er der beskrevet nogle tiltag til basispleje i det nye fredningsbælte langs klinten. Den lægger op til en årlig slåning med maskine hen på efteråret med efterfølgende opsamling af biomasse for at udpine de tidligere markarealer. Processen mod næringsfattigt overdrev tager længere tid på denne måde og vil anses at være en minimumsbehandling af arelaerne. Mulighed for mere pleje er lagt ind som forslag i plejeplanen og vil kunne benyttes, når/hvis der er økonomi til det eller, hvis private lodsejere selv ønsker at foretage plejen på denne måde.

  I løbet af 2021 er der udført opmålinger af klinten og opsætning af markeringspæle langs bræmmen. Plejeplanen for fredningsområdet Stevns Klint skal godkendes af fagudvalget og sendes herefter til orientering hos fredningsnævnet for østsjælland samt til orientering hos ejere ejere og brugere af fredningsområdet, senest 29. januar 2022.

  Forvaltningen er i dialog med lodsejere om de fysiske muligheder for at føre stien hele vejen langs klinten specielt på det nordlige stykke. Forvaltningen har igangsat sagsbehandlingen på gennembrud eller bevaring af de beskyttede diger langs klinten, som er nødvendig for at udføre det sammenhængende stiforløb.

  Retsgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens kap. 6,

  Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, BEK nr. 924 af 27/06/2016 og
  "Afgørelse om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune", Miljø- og Fødevareklagenævnet 29. januar 2021, § 9.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Forvaltningen er i dialog med lodsejere om konkrete anlæg i forbindelse med anlæggelse af stiforløbet i Nord. Der forventes udgifter til stender, hegning, boardwalk og diverse rydninger. Der er afsat 200.000 kr. i budgettet.

  Forvaltningen fremlægger status for de konkrete tiltag og deres udgift for udvalget.

 • 9. Igangværende planlægning/lokalplan - Orientering

  application/pdf icon sagsoversigt_07.12.2021_0.pdfapplication/pdf icon intro_nyt_pmt_d._4._januar_2022_-_planomraadet.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Sagens gang

  Plan, Miljø og Teknik

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1.       skema for igangværende lokalplaner og planlægning samt orienteringspunkter tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.


  Borgermøde om Forslag til lokalplan 204 boligområde syd for Vallø By afholdes den 24.1 kl. 19 i Strøby skolens kantine samt digitalt.


  Borgermøde om Forslag til lokalplan 205 Bolund i Hårlev afholdes den 27.1. kl. 19 i cafeteriet i Hårlev Hallen.


  Beskrivelse af sagen

  PMT orienteres om igangværende planlægning, Lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag. Af oversigten fremgår hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns kommunes hjemmeside.


  • Afsætte datoer for afholdelse af borgermøder i uge 3 og 4 for henholdsvis Forslag til Lokalplan 204 Boligområde syd for Vallø By og Forslag til 205 Bolunden i Hårlev.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 10. Diverse orienteringer - PMT den 4. januar 2022

  Resume

  Eventuelt/diverse orienteringer.

  Indstilling

  Emner til drøftelse/efterretning.


  Beslutning

  Drøftet/Taget til efterretning

  Beskrivelse af sagen

  Eventuelt, herunder bl.a.:


  1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
  2. Teknik og Miljøkonference den 20.- 21. april 2022 i Odense.
  3. Status hævdsagen i Hårlev, Højesteret.
  4. Status Lynetteholmen.
  5. Høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark – igangværende høring som går frem til den 20. februar. Udkast til høringssvar kommer på dagsorden på mødet til februar.
  6. Orientering om corona.


 • 11. Underskriftsark (Lukket)