Referat

 • 385. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 3. december 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 386. Budgetproces 2020-2023 - Evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_budgetproces_budget_2020_-_inspirationsspoergsmaal_0.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2019-2023_0.pdfapplication/pdf icon referat_fra_oeu_31.10.19_-_tidsplan_for_budgetproces_2021_0.pdf

  Resume

  PMT skal evaluere budgetproces 2020-2023. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at:

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2020-2023 og at evalueringen videresendes til ØU

  Beslutning

  Drøftet

   

  Evaluering fremgår af notat som vedlægges til ØU-mødet i  januar måned.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at budgetprocessen starter tidligere.

   

  Budgetforhandlingerne bør fremadrettet starte mere åbent grundlag og før der foreligger et politisk budgetforslag.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.

   

  Budgetprocessen har haft fokus på:

  • at der er tilstrækkelig tid til politiske drøftelser
  • at der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling/-prognose og budget
  • at budgettet baserer sig på klare forudsætninger / mængder og priser
  • at oversigter og materiale til budgettet er tydelige og overskuelige.

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2021-2024 afvikles.

   

  Budgetprocessen for 2020 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere, idet café-møderne blev videreført og MED-udvalg blev inddraget. Der var fastsat tidsfrister for høringssvar, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen. Derudover var der arbejdet videre med budgetmaterialet til brug for den politiske behandling, herunder udvikling af et regneark til brug for den politiske prioritering.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Café-møder / dialogmøder / visionsdrøftelser
  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt af ØU den 15. januar 2019 og har følgende overordnede målepunkter:

   

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 80 mio. kr.
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet i 2020 blev godkendt af ØU den 31. oktober 2019. Sagsfremstillingen med ØU´s beslutning er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 387. Budget 2020 - opsamling PMT

  Resume

  Budget 2020 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019.

   

  PMT skal udmønte ændringer til budget 2020, som ikke er udmøntet i forbindelse med godkendelse af budgettet. Formålet er at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. konkret skal udmøntes i 2020 og frem.

   

  Indstilling

  Center for Teknik og MIljø samt Økonomi indstiller til PMT, at:

  1.  Naturpuljens anvendelse drøftes.

   

   

  Beslutning

  Reviderede kriterier for naturpuljen forelægges PMT i forindelse med frigivelsen af Naturpuljen. Følgende indarbejdes i forbindelse med revision af kriterierne:

   

  FNs verdensmål skal indtænkes i kriterierne for naturpuljen.

   

  Naturpuljen skal primært anvendes til projekter i det åbne land. Projekterme skal medvirke til at skabe mere biodiversitet og øget adgang til naturværdierne. Muligheden for et større projekt i Tryggevælde Ådal skal undersøges.

   

  Puljen kan dække udgifter til projekter efter ansøgning fra borgere/borgergrupper og projekter der er igangsat på kommunalt initiativ.

  Udvalget orienteres halvårligt om hvilke projekter der er givet tiilskud til samt når der er givet tilskud til større projekter.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at Naturpuljen kan indgå i en samlet langsigtet plan.

   

   

  Sagsfremstilling

  KB godkendte budget 2020 den 5. november 2019. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. PMT skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag.

   

  Forslaget Helleanlæg i Strøby inkl. Fodgængerovergang

  Udmøntningen af forslaget vil blive behandlet i en særskilt sag på det førstkommende møde i januar 2020.

   

  Naturpulje 2020

  PMT drøfter Naturpuljens anvendelse. Frigivelse af rådighedsbeløbet til Naturpuljen 2020 vil blive behandlet i en særkilt sag, efter ansættelse af 3 årig projektmedarbejder pr. 1. april 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2020-2023.

 • 388. Nedskiltning af hastighed for lastbiler m.v.

  application/pdf icon orienteringsbrev_til_kommuner.pdf_0.pdfapplication/pdf icon nedskiltning_af_hastighed_for_lastbiler-_skilteplacering-1_0.pdfapplication/pdf icon billede_af_undertavle_70_x_140_cm_0.pdf

  Resume

  PMT orienteres om, at der i løbet af december sættes skilte op med hastighedsbegrænsning for lastbiler, busser m.v. på udvalgte strækninger

   

  Indstilling

  Center for Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen om nedskiltning af hastighedsgrænser for lastbiler og vogntog uden for tættere bebyggede områder tages til efterretning

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med finanslovaftalen for 2019 ændres færdselsloven så hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra 1. januar 2020 hæves fra 70 km/t til 80 km/t udenfor tættere beygget område.

  I den forbindelse kan der opstå behov for, at kommunerne kan nedskilte hastighedsgrænsen lokalt på strækninger , hvor øget hastighed for de omfattede køretøjsarter ikke er forsvarligt af hensyn til trafiksikkerheden Vejdirektoratet har i den anledning afsat en pulje på i alt 29,7 mio. kr., hvorfra kommunerne kan søge om midler til opsætning af galger og tavler til nedskiltning på udvalgte strækninger. Puljemidlerne dækker kommunens udgifter til indkøb og opsætning af den nødvendige skiltning. Kommunen har således ingen udgifter i forbindelse med skiltningen for så vidt angår indkøb og opsætning. Den efterfølgende drift - vask af tavler og klipning af græs omkring standere er vurderet til 10.000 til 15.000 kr. årligt. Udgiften vil primært være til vask af skiltene i nødvendigt omfang. Med de nye græsklippere, der kan klippe rundt om kantpæle m.v., er det materielgårdens vurdering, at skiltningen ikke vil medføre en merudgift.

  Vejteamet har i samarbejde med Midt- og Vestsjællands politi udvalgt en række strækninger i Stevns Kommune og herefter ansøgt om midler til indkøb og opsætning skiltene. Kommunens ansøgning er godkendt og skiltene vil blive sat op i løbet af december måned, idet de skal være opsat inden nytår. Der skal opsættes 50 skiltestandere med i alt 80 sæt skilte, idet der på 30 af standerne sættes skilte op i begge retninger.

   

  Skiltningen består af en hovedtavle C55 - Lokal hastighedsbegrænsning 70 km/t med en diameter på 70 cm samt en undertavle, der med piktogrammer viser de omfattede køretøjsarter. Denne undertavle måler 70 cm i bredden og 140 cm i højden. Det er en meget stor undertavle, men Transport- og Boligministeriet har vedtaget, at denne tavle skal bruges i stedet for en undertavle med en vægtangivelse 3,5 tons. Vejteamet har været i dialog med Vejdirektoratet med henblik på at få lov til at opsætte en lidt mindre udgave af undertavlen 50 cm x 80 cm, men har fået nej til dette, da undertavlens størrelse skal følge de gældende retningslinjer for at skiltningen er juridisk korrekt. Efterfølgende har Århus kommune fået ja til at opsætte undertavler, hvor højden er reduceret til 110 cm. Stevns kommune har på baggrund af disse nye oplysninger ændret sin bestilling til undertavler af samme størrelse.

   

  Som bilag til sagen vedlægges kort over de udvalgte vejstrækninger, brev fra Vejdirektoratet til landets kommuner om "Pulje til nedskiltning af hastighedsgrænser til 70 km i timen for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje (kommuneveje)" samt billede af undertavlen på 70 cm x 140 cm.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje

  Lov nr. 509 af 1. maj 2019 om ændring af Færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, ændret ved § 15 i lov nr. 1521 af 18. december 2018, lov nr. 1559 af 18. december 2018 og lov nr. 1563 af 18. december 2018.

  Økonomi

  Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune da skiltene indkøbes med midler fra Vejdirektoratets pulje. Den efterfølgende drift og vedligehold af skiltene påhviler imidlertid Stevns kommune. Det er Materielgårdens vurdering, at de øgede driftsudgifter i forbindelse med skiltningen vil ligge på 10.000 - 15.000 kr./år.

 • 389. Igangværende planlægning

  application/pdf icon sagsoversigt_27_11_2018_0.pdf

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

   

  • PMT har på deres møde d. 20. august 2019 igangsat udarbejdelse af lokalplan for en udvidelse af SampoVig Lærkegården med 12 boliger. De 12 ekstra boliger betyder, at den eksisterende samlingssal er for lille. I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen er der opstået et ønske om, at opføre en ny samlingssal, da en udvidelse af den eksisterende samlingssal har vist sig at være vanskelig og bekostelig at gennemføre. Lokalplanen vil foruden de fremtidige boliger, også give mulighed for at bygge en ny samlingssal på mellem 250 - 300 m2, som placeres i tilknytning til de fremtidige boliger.

   

   

 • 390. Renovering af p-plads rådhuset St. Heddinge - anlægsbevilling (Lukket)

 • 391. Diverse orienteringer - PMT den 3. december 2019 (Lukket)

 • 392. Underskriftsark (Lukket)