Referat

 • 548. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 2. november 2021.


  Beslutning

  Godkendt.


  Jørgen Larsen (N) var ikke til stede under punktets behandling.

 • 549. Budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021 - PMT - Godkendelse

  application/pdf icon budgetopfoelgning_pr._31._august_2021_-_pmt.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen indeholder også en ny opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge af corona.


  Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets skattefinansierede område samt en mindreudgift/merindtg


  Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 2,582 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling vedrørende anlæg på 0,295 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. behandle budgetopfølgningen pr. 31. august 2021
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU
  3. årshjulet for politiske budgtpunkter 2021 tages til efterretning

  Beslutning

  1. Drøftet

  2. Anbefalet

  3. Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Der er foretaget budgetopfølgning på PMT's politikområder pr. 31. august 2021. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2021. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.


  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning og skøn for corona-udgifterne i 2021.


  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fordelt på følgende:


  Mindreforbrug på rammeaftaler samt ekstraordinær overførsel på 4,850 mio. kr.

  Merforbrug på øvrig drift på 2,429 mio. kr.

  Mer/mindreforbrug som følge af corona på 0,153 mio. kr.


  Der forventes overført 4,850 mio. kr. til 2022.


  Afvigelsen skyldes primært merudgifter ved vejafvandingsbidrag og vintertjenesten samt en større ekstraordinær overførsel til 2022 på kommunale veje og stier samt vedligholdelsespuljen.


  Det brugerfinansierede område (renovation)

  På det brugerfinansierede område er der netto merindtægter på 0,808 mio. kr. som hovedsageligt består i merindtægter/mindreudgifter på dagrenovation og en merudgift på den genanvendelig ordning.


  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 14,7 mio. kr.


  Der forventes overført 14,4 mio. kr. til 2022.


  Bilag vedrørende anlæg er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”.


  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge finansiering via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.


  I 2021 er der dog fortsat en særlig situation på grund af corona-relaterede merudgifter, som ikke er varige merudgifter.


  Årshjul for politiske budgetpunkter i 2021

  En oversigt over politiske budgetpunkter i 2021 blev forelagt fagudvalgene i februar. Der er nu udarbejdet en opdateret status, som fremgår af bilag til sagen. (bilaget er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”).

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der forventes et mindreforbrug i 2021 på 2,3 mio. kr vedrørende drift og et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. vedrørende anlæg.


  Det forventede resultat medfører behov for følgende tillægsbevillinger i 2021:


  · 2,582 mio. kr. vedrørende drift, inklusive merudgifter som følge af corona

  ·-0,295 mio. kr. vedrørende anlæg


  Der forventes overført 4,8 mio. kr. til 2022 vedrørende drift og 14,4 mio. kr. vedrørende anlæg.


 • 550. Budget 2022 - opsamling PMT - Beslutning

  Resume

  Budget 2022 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2021.


  PMT skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2022 på udvalgets områder, så forslagene kan blive konkretiseret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. konkretisere anlægsprojektet "Kystsikring, klimahandleplan".


  Beslutning

  Udvalget præciserede, at i budgettet til anlægsprojektet er afsat midler til afledte projekter vedr. klimasikring, klimahandlingsplan eller lign.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2022 den 5. oktober 2021. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. PMT skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. skal iværksættes i 2022 og frem.

  Forslag om Kystsikring, klimahandleplan (anlæg) under øvrige politiske forslag. Bilag over anlæg fremgår af sagen "Diverse orienteringer".

  Forvaltningen ønsker at få konkretiseret anlægsprojektet.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

  Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2022-2025.

 • 551. Realdania-støttet projekt om kystbeskyttelse i Strøby Egede - Orientering

  application/pdf icon praesentation_-_projekt_stroeby_egede_og_vandet.pdf

  Resume

  Sagen forelægges for PMT for at orientere om projektet "Strøby Egede og vandet". Projektet er støttet af Realdania med 720.000 kr. og har til formål at udarbejde en langtidsholdbar strategi for håndtering af oversvømmelsesrisikoen i Strøby Egede. Strategien skal samtænke byens udvikling, behovet for kystbeskyttelse og den kommende naturpark i Strøby Egede. I sagen orienteres om projektet og de kommende borgerprocesser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Som et led i arbejdet med klimatilpasning og kystbeskyttelse har Stevns Kommune søgt og modtaget støtte fra Realdania til at gennemføre et projekt om samtænkning af byudvikling, kystbeskyttelse og naturpark i Strøby Egede. I daglig tale kalder vi projektet "Strøby Egede og vandet".


  Kystdirektoratet har beregnet, at der er en årlig skadesrisiko på ca. 5 mio. kr. for Strøby Egede by, og at der derfor bør etableres en fælles og samlet kystbeskyttelse, som reducerer risikoen for skade (skadesrisikoen er beregnet på basis af forskellige stormflodshændelser, forventede skader og sandsynligheder for at stormflodshændelserne indtræffer). De mest udsatte områder er huse på nordsiden af Stevnsvej, samt en række huse der ligger lavt i området ved Tryggevælde Å.


  Projektets hovedresultat er en politisk vedtaget vision og strategi (udviklingsplan) for Strøby Egedes møde med havet og vandet.

  • Strategien skal samtænke byens udvikling, behovet for kystbeskyttelse og den kommende naturpark for Tryggevælde Ådal.
  • Strategien skal være faseopdelt/adaptiv.
  • Strategien skal understøttes af bud på finansierings- og bidragsmodeller og vurdering af den tekniske gennemførlighed.


  Projektets faser og hovedmilepæle:

  • Fase 1: Borgerinddragelse, information og interviewrunder
   • Scenarieværksted den 28/11/2021
  • Fase 2: Idéoplæg / skitser
   • Tekniske og økonomiske analyser og undersøgelser
  • Fase 3: Oplæg til Strøby Egedes møde med vandet
   • Borgertopmøde (marts 2022)
  • Fase 4:Udkast til vision og strategi
   • Temadrøftelse i kommunalbestyrelsen (maj 2022)
  • Fase 5: Høring og godkendelse
   • Politisk behandling og høring af vision/strategien (september 2022)
   • Forventet vedtagelse af visionen/strategien (december 2022)


  Stevns Kommune har indgået aftale med arkitektfirmaet Schønherr sammen med et stærkt rådgiverteam i WSP, Teknologirådet, Realise og Natour.

  Ved afslutning af projektet "Strøby Egede og vandet" udestår den egentlige gennemførsel herunder også en afklaring af eventuel borger- og kommunal medfinansiering. Økonomi samt det endelige projekt vil blive forelagt til politisk drøftelse og beslutning. Det forventes at Stevns Kommune i 2023 kan søge staten om tilskud til gennemførsel af en del af den fælles kystbeskyttelse (staten har afsat en pulje på 140 mio. kr. i 2022 og yderligere 140 mio. kr. i 2023 til kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse).

  Retsgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Projektets samlede budget er på 1,4 mio. kr.

  Projektet finansieres af 720.000 kr. fra Realdania og 720.000 kr. fra anlægsprojektet "Klimatilpasnings og stormflodssikring" med 320.000 kr. i 2021 og 400.000 kr. i 2022.

 • 552. Status for rengøringen - Orientering

  Resume

  Forvaltningen orienterer udvalget om, hvordan der bliver ført tilsyn med den udliciterede rengøring. Der bliver også redegjort for, hvordan kvaliteten har udviklet sig.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  På Kommunalbestyrelsens møde den 12. september 2019 blev det besluttet at udlicitere det meste af rengøringen i Stevns Kommune til Forenede Service med virkning fra 1. januar 2020. Den samlede effektivisering var 2,7 mio. kr. af et budget på 12,8 mio. kr. PMT har efterspurgt en orientering om, hvordan Stevns Ejendomme fører tilsyn med rengøringen og en status for, hvordan kvaliteten i rengøringen har udviklet sig.

  Tilsyn med rengøringen

  I slutningen af 2019 fik vi virksomheden Dansk Servicerådgivning til at foretage et komplet og uvildigt tilsyn med kommunens egen rengøring. Dette for at have et sammenligningsgrundlag efter udliciteringen. I juni 2020 gennemførtes det samme tilsyn igen – altså et halvt år efter udliciteringen.

  Rengøringen vurderes på en skala fra 1-5, hvor 5 er helt perfekt, 4 er godt og 3 lige akkurat er godkendt og derunder er utilfredsstillende og kræver handling.

  Tilsynene viser følgende udvikling fra vores egen rengøring til ½ år efter udlicitering:

  • Gennemsnitsscoren steg fra 3,4 til 3,9
  • Ud af 50 lokationer er rengøringen blevet bedre på 21 lokationer, ringere på 7 lokationer og uændret på 22 lokationer.
  • 8 lokationer havde en utilfredsstillende score under vores egen rengøring og 3 lokationer var utilfredsstillende efter ½ år hos Forenede Service.

  På foranledning af PMT´s spørgsmål har vi iværksat endnu et uvildigt tilsyn udført af Dansk Servicerådgivning. Dette tilsyn blev afsluttet primo oktober. Tilsynet viser at:

  • Gennemsnitsscoren er faldet til 3,2, hvilket er det lavest målte, men statistisk må fastslås at være på niveau med vores egen rengøring.
  • I forhold til vores egen rengøring er rengøringen stadig bedre på 10 af lokationerne, ringere på 19 lokationer og uændret på 21 lokationer.
  • Antallet af lokationer med utilfredsstillende rengøring er faldet til 2.

  Forenede Service er kontraktligt forpligtet til at føre et eget tilsyn og tilsende os rapporterne fra dette. Den lokale afdeling laver rapporter, hvor vi kan se, hvilke ting, der er blevet påtalt, men der gives ikke en score. Derudover har Forenede Service et centralt auditørteam, der har ført tilsyn 2 gange. De har været der i foråret 2020 og i maj 2021. De sætter scoren noget højere. Det kan konstateres at Forenedes eget tilsyn viser følgende udvikling fra 2020 til 2021:

  • Gennemsnitsscoren faldt fra 4,30 til 4,05
  • Ved seneste tilsyn konstaterer de, at der er brug for korrigerende handlinger på 11 lokationer og at der er anledning til særlig ros på 10 lokationer.

  Stevns Ejendommes rengøringskoordinator fører også tilsyn med rengøringen. Det tilstræbes, at hun kommer på stort set alle lokationer, hver 8. uge. I nogle tilfælde, hvor der er brug for opfølgning, bliver frekvensen hyppigere. Hyppigheden af tilsyn har i 2020 været påvirket af nedlukning på grund af corona, hvor mange steder har været helt eller delvist lukket. Ved hvert tilsyn udfærdiges en rapport over det observerede, og der gives en score efter samme system som Dansk Servicerådgivning anvender.

  Vi har udtrukket gennemsnitsscorerne for alle tilsynene i henholdsvis 2020 og 2021 og det viser følgende udvikling målt af os selv:

  • Gennemsnitsscoren er steget fra 3,8 til 4,0
  • I 2020 resulterede 20 % af tilsynene i en score på 3 eller derunder i 2021 er det faldet til 4%.       

  Konklusion i forhold til udviklingen i kvaliteten af rengøringen
  Tager man Dansk Servicerådgivnings tilsyn, kan man se, at kvaliteten entydigt er højere ½ år efter udliciteringen end et ½ år før. Man kan også se, at kvaliteten er faldet fra 2020 til 2021.

  Udviklingen i kvaliteten under Forenede Services rengøring fra 2020 til 2021 er lidt mere uklar. Vi registrerer selv en lille, ikke entydig forbedring, hvorimod selskabet selv registrerer en lille og ikke entydig forringelse.

  Sammenholdt med den seneste undersøgelse fra Dansk Servicerådgivning må det konkluderes, at rengøringenskvaliteten i dag ser ud til at være på niveau med da vi selv gjorde rent. Kvaliteten har i starten af udliciteringen været højere, men er faldet i det sidste år.

  Tilsynet føres tæt, da der jo dels er forhold i kontrakten, der gør, at hvis kvaliteten ikke er i orden skal der betales bod og dels er forhold hos Forenede, der gør, at de kan have grund til at slække på kvaliteten.

  Vi har ikke indblik i, hvordan Forenede Service fordeler arbejdet og således heller ikke i, hvor mange timer de anvender. Forenede Service er forpligtede over for os i forhold til kvaliteten, og det er den vi kontrollerer.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 553. Igangværende planlæging/lokalplaner - Orientering

  application/pdf icon udkast_til_afgraensningsnotat_200921.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_hoeringssvar_til_afgraensningsnotat_til_miljoevurdering_af_landsplandirektiv_om_udpegning_af_nye_groenne_kiler.pdfapplication/pdf icon tillaeg_1_til_lokalplan_197.pdfapplication/pdf icon sagsoversigt_14.10.2021.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. skema for igangværende lokalplaner og planlægning samt orienteringspunkter tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Beskrivelse af sagen

  PMT orienteres om igangværende planlægning, Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag. Af oversigten fremgår hvornår lokalplanesagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside.


  • Teknik og Miljø har udarbejdet et mindre tillæg til Lokalplan 197 Plejecenterboliger i Store Heddinge. Tillægget har til formål at præcisere hvilken type af byggeri der kan opføres indenfor lokalplanområdet, således at anvendelsen af lokalplanen og omfanget af byggeriet, jf. § 3.1 og 5.2 også er beskrevet klart i lokalplanens formål. En præcisering i lokalplanen giver således ikke yderligere byggemuligheder, idet hverken bebyggelsens omfang ellers bebyggelsesprocenten ændres. Tillægget er udarbejdet administrativt med orientering til Udvalget for Plan, Miljø og Teknik på deres møde d. 17. august 2021. Planen har været sendt i høring i 2 uger i perioden 22. september til 6. oktober 2021. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 2 kommentarer fra Frank Juul Christiansen og Ældrerådet. Frank Juul Christiansen håber på et godt naboskab samt at bygherre og kommunen vil lave foranstaltninger som mindsker lys og støj fra bilerne, så naboer bliver generet mindst muligt. Bemærkningen er videresendt til Stevns Kommunes vejafdeling, som på nuværende tidspunkt er i gang med at projektere vejanlægget. De vil se på mulighederne for at undgå denne gene. Ældrerådet har ingen bemærkninger og anbefaler forslaget. Tillæg 1 til Lokalplan 197 er offentliggjort den 22. oktober 2021.
  • Høringssvar på forslag til landsplandirektiv grønne kiler.

  Bolig- og Planstyrelsen har igangsat arbejdet med udarbejdelse af et forslag til landsplandirektiv, som indeholder nye bestemmelser og kortudpegninger for grønne kiler i hovedstadsområdet til supplering af de gældende bestemmelser for og udpegninger af grønne kiler i Fingerplan 2019 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Initiativerne udspringer af regeringsudspillet Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling. Indenrigs- og Boligministeriet, maj 2021. For Stevns Kommune betyder det blandt andet udpegninger af Natura2000-området i Tryggevælde ådal, samt udpegning af fredsskovsarealerne i Dyrehaven, Purlund og Præsteskov ved Vallø slot samt tilliggende naturbeskyttelsesarealer. Det vil i praksis være begrænset, hvad der kan planlægges for i de nye grønne kiler, som udpeges i landsplandirektivet. Forventeligt vil anvendelsen udelukkende kunne omfatte helt ekstensive rekreative aktiviteter såsom vandreture med mulighed for fx at opleve skovens stilhed og sjældne dyr og planter samt eventuelt begrænsede faciliteter til at understøtte aktiviteterne. (se Bilag_Udkast til afgrænsningsnotat).

  Afgrænsningsnotatet, der har til formål at afgrænse hvad der skal miljøvurderes i forbindelse med landsplandirektivet, har været i høring hos fingerplankommunerne, regionen og øvrige relevante myndigheder. Stevns Kommune har d. 12. oktober indsendt sine bemærkninmger til afgrænsningsnotatet, hvor vi gør opmærksom på de af kommunens igangværende projekter, der kan blive påvirket af udpegningen af en ny grøn Fingerplans-kile på Stevns samt særlige opmærksomhedspunkter, som bør indgå i miljøvurderingen. Høringssvaret fremgår af Bilag_Stevns Kommunes høringssvar til afgrænsningsnotat til miljøvurdering af landsplandirektiv om udpegning af nye grønne kiler.

  • Afgrænsningsnotat – høring af berørte myndigheder (20. sep.- 4. okt.)
  • Møde med Fingerplankommunerne (7. okt.), miljøvurdering, udpegning af nye kiler / fastsættelse af bestemmelser
  • Offentlig høring af forslag til landsplandirektiv og miljøvurdering (9 uger: dec. 2021 – feb. 2022)
  • Udstedt landsplandirektiv i 1. kvartal 2022
  • For-borgermøde for lokalplan Overdrevsvej 36 afholdt mandag den 25. oktober  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 554. Bolig kondemnering - Beslutning (Lukket)

 • 555. Diverse orienteringer - PMT den 2. november 2021 (Lukket)

 • 556. Underskriftsark (Lukket)