Referat

 • 395. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 1. december 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 396. Udviklingen af Stevns Ejendomme - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomme_-_videre_udvikling_behandlet_paa_moedet_27._februar_2020_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2020.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomscenter_behandlet_paa_moedet_22._juni_2016_kl._0830_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2016.docx.pdfapplication/pdf icon stevns_ejendomme_beskrivelse_af_de_naeste_skridt.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at teknisk servicepersonale på skolerne og midler til ejendomsdrift samles i Stevns Ejendomme pr. 1. januar 2021. Der er gennemført en dialog med berørte medarbejdere, hvori rammerne for den nye organisering er blevet drøftet og gennemgået.

   

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der sker omplacering af budgetter fra de berørte udvalg til Vedligholdsespuljen og Pedelkorps samt udenomsarealer på skoler og SFO til Materielgården under PMT for 2021 og overslagsårene.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.
  2. godkende omplacering af budgetter fra nedennævnte udvalg til vedligholdelsespuljen med 2.247.000 kr. og 3.510.000 kr. til pedelkorps under PMT for 2021 og overslagsårene.
  3. godkende omplacering af budgetter fra udenomsarealer på skolerne og SFO med 51.000 kr. til Materielgården.

  Direktionen, 23. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales.

  Sagsfremstilling

  På KB-mødet i februar 2020 blev det besluttet, at

  1. samle teknisk servicepersonale fra skoler og pedelkorps under Stevns Ejendomme og at organiseringen skal ske i 3 distrikter
  2. overføre decentrale midler til indvendigt og udvendigt vedligehold af kommunens bygninger til D&V-puljen under Stevns Ejendomme, med de i sagsfremstillingen nævnte undtagelser.
  3. beslutter, at pkt. 1 og 2 skal ske med virkning fra 1. januar 2021 efter involvering af brugerne, medarbejderne og MED-organisationen

   

  Omlægningen betyder, at der flyttes 7 årsværk fra skolerne til Stevns Ejendomme svarende til 3,5 mio.kr. i 2021 og overslagsårene. I alt vil der så fremover være 16 årsværk til teknisk service, som skal betjene alle kommunens ejendomme med undtagelse af hallerne, ungdomsskolen, Naturcentret og Fyret. Desuden flyttes samlet 2,2 mio. kr. i 2021 og overslagsåren, til ejendomsdrift fra de enkelte institutioner/områder til Drift- & Vedligeholdelsespuljen, der administreres af Stevns Ejendomme.

   

  Omplaceringerne sker som følgende:

   

   

   

  Stevns Ejendomme er nu klar til at gennemføre denne omlægning. Processen har været forsinket af, at vi umiddelbart efter beslutningen i februar blev sendt hjem på grund af Corona i starten af marts. Det planlagte møde med medarbejderne i marts blev derfor aflyst. Som situationen var i foråret var det ikke tilrådeligt at samle hele staben på en gang da der var særlige forholdsregler omkring teknisk servicepersonale på plejecentrene. Efter sommerferien har hele medarbejderstaben været samlet i september på Naturcentret, hvor vi gennemgik planerne i plenum og hvor medarbejderne inddelt i distrikter drøftede, hvad der var plus og minus ved den kommende omlægning. I løber af oktober måned har der været afholdt personlige samtaler med alle berørte medarbejdere, hvor den enkeltes rolle i omlægningen er blevet drøftet og hvor vi har talt om de forventninger og bekymringer den enkelte har haft i forbindelse med omlægningen. Parallelt med dette har der i hele perioden løbende været drøftelser og samtaler imellem ledelsen og medarbejdernes tillidsrepræsentant. Dels om processen og dels om den nye struktur.

   

  Medarbejderne har udtrykt forventninger om at man fremover bliver del af et større fagligt fællesskab med fokus på ejendomsdrift og at de fremover vil være i et fællesskab, hvor deres opgaver er kerneopgaven. De har forventninger til de mere fleksible muligheder for at hjælpe hinanden på tværs af teknisk service fx ved større opgaver.

   

  Bekymringerne har i høj grad været for om man bare blev flyttet vilkårligt rundt og ikke længere havde tilknytning til et bestemt sted. De fleste har udtrykt, at de gerne vil bevare et tilhørsforhold til det sted, hvor de har arbejdet hidtil.

   

  Hos brugerne har der været udtrykt bekymring for om skolerne stadig vil have noget teknisk personale de kan henvende sig til også med opgaver der ligger lidt uden for ejendomsdriften. Generelt har der været udtrykt et ønske om en vis nærhed af teknisk personale og at det ikke var ønskeligt, at det hele tiden var forskellige som kom på stedet. Det har været ønsket, at adgangen til teknisk personale skulle være nem og enkel for alle.

   

  Med afsæt i mange tilbagemeldinger og input bliver arbejdet pr. 1. januar organiseret således, at hvert distrikt har base på én af tre folkeskoler. Her vil der være tilknyttet en teknisk serviceleder, der får ansvar for den daglige koordinering af opgaverne i distriktet. Alle medarbejdere skal i udgangspunktet møde ind der, hvor de har plejet at møde ind. Herfra vil nogen af dem så tage ud og betjene andre bygninger  og andre vil blive på stedet og løse de derværende opgaver. Dette koordineres af servicelederen i området. Skolerne og plejecentrene vil stadig opleve, at der er fast og kendt teknisk personale på stedet. De bygninger, hvor der ikke har været fast betjening vil fremover opleve, at de ved, hvor de skal henvende sig og at der vil være en fast person som koordinerer deres opgaver.

   

  Brugerne vil fra 1. januar få adgang til at benytte en helpdesk for ejendomme via en app på telefonen, hvor de kan indmelde fejl og mangler eller andre opgaver de gerne vil have løst. Daginstitutionerne har i hele 2020 haft adgang til at benytte Helpdesken for at teste systemet. De har udtrykt stor tilfredshed med at have så let adgang til at indberette til Stevns Ejendomme. Fra 1. januar vil brugerne vide, hvilken serviceleder og hvilken projektleder i ejendomsservice som de kan henvende sig til. Servicelederen og lederen for Stevns Ejendomme skal med faste intervaller mødes med ledere for de forskellige kommunale institutioner for løbende at evaluere og udvikle teknisk service.

   

  Vi er således klar til at arbejde i den nye struktur. Medarbejdere og ledere er klar til at vi fremover fortsat skal arbejde med at videreudvikle vores processer så vi kan optimere driften og øge bygningskvaliteten. Under coronakrisen har vi i flere situationer taget strukturen på forskud, idet flere af pedellerne i pedelkorpset har været involveret i opgaver andre steder end der, hvor de plejer at høre til. De har fx hjulpet til på daginstitutionsområdet med at oprette midlertidige institutioner, flytte møbler og indrette håndvaske. Pt. har vi en pedel, der distribuerer værnemidler og passer lageret af mundbind, visirer og håndsprit. Der er også en pedel, som fungerer som parkeringsvagt ved coronatestcenteret på Stevnshøj. På Strøbyskolen har Stevns Ejendomme deltaget i at ansætte den nye teknisk serviceleder og en ny teknisk servicemedarbejder. Alt i alt har vi i krisetiden haft adskillige eksempler på, at muligheden for at udnytte ressourcerne fleksibelt på tværs af centrene har gjort, at vi har kunnet håndtere større opgaver og dirrigere kræfterne derhen, hvor det brænder mest. Det har været situationer, hvor vi har kunnet se styrkerne ved at samle kræfterne i en mere fleksibel og robust organisering.

   

  På ØU's møde den 17. marts 2020 sag nr. 252 skete der en hamonisering af de kommunale udenomsarealer. I den forbindelse blev der omplaceret budgetter fra ejendomme med undtagelse af skolerne. Skolerne skulle afvente etablering af Stevns Ejendomme. Der omplaceres derfor midler fra skolerne til Materielgården med 51.000 kr.

   

  Diverse referater fra foregående poltisk behandling af sagen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet de 5.757.000 kr. til drift og vedligholdelsespuljen og Pedelkorps samt 51.000 kr. til materielgården, som kan finansieres af de eksisterende budgetter til opgaverne.

  Historik

  KB juni 2016

  KB februar 2020

 • 397. Regulativer for tømningsordning og samletanke - Godkendelse

  application/pdf icon regulativ_for_toemningsordning_2020.pdfapplication/pdf icon regulativ_for_toemning_af_samletanke_2020.pdfapplication/pdf icon kontrakt_for_toemning_af_samletank_2020.pdf

  Resume

  Der er foretaget revidering af Stevns Kommunes regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke og af regulativet for samletanke. Kommunalbestyrelsen skal godkende de nye regulativer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende regulativ for tømningsordning
  2. godkende regulativ og kontrakt for samletanke

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales.

  Sagsfremstilling

  Regulativerne for henholdsvis bundfældningstanke og samletanke skal revideres som følge af Klar Forsynings selskabsdannelse i 2016. KLAR Forsyning er en sammenlægning af Energiforsyningen Køge, Greve og Solrød Forsyning og Stevns Forsyning. Der er herudover også foretaget enkelt tilføjelser og præciseringer.

   

  Regulativ for tømningsordning

  Alle ejendomme i Stevns Kommune, som ikke er tilsluttet kloaknettet og i forbindelse med afløbssystemet har etableret en bundfældningstank (trixtank/septiktank), er omfattet af den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke. Drift og administration af tømningsordningen udføres af Stevns Spildevand A/S. Udkast til det nye regulativ for tømningsordning har været til gennemsyn hos Stevns Spildevand A/S i oktober 2020 uden kommentarer.

   

  I forhold til det gamle regulativ fra 2013 er følgende ændret i det nye regulativ:

   

  1. Stevns Forsyning A/S er rettet til Klar Forsyning A/S
  2. Lovgivning er opdateret
  3. Det er præciseret, at der skal søges tilladelse og indsendes dokumentation ved ændringer af eksisterende forhold
  4. Der er tilføjet et afsnit om sluttømning af tanken, hvis den tages ud af drift. Dette er tilføjet på foranledning af Klar Forsyning, da en del grundejere ikke er opmærksomme på dette
  5. Der er tilføjet en paragraf om straffebestemmelser ved overtrædelse af regulativet

   

   

  Regulativ for samletanke

  Tømning af samletanke administreres af borgerne selv efter reglerne i Stevns Kommunes regulativ for samletanke. Der er således ikke en fælles tømningsordning, men det påhviler grundejeren selv at indgå kontrakt med et godkendt slamsugerfirma. Kopi af kontrakten skal sendes til kommunen.

   

  I forhold til det gamle regulativ fra 2013 er følgende ændret i det nye regulativ:

   

  1. Stevns Forsyning A/S er rettet til Klar Forsyning A/S
  2. Lovgivning er opdateret
  3. Det er præciseret, at der skal søges tilladelse og indsendes dokumentation ved ændringer af eksisterende forhold
  4. Krav om indsendelse af kontrakt til kommunen hvert 2. år er sløjfet, til gengæld er det præciseret, at der skal indsendes kopi af ny kontrakt ved skift af entreprenør, ejerskifte og lign.
  5. Der er tilføjet en paragraf om straffebestemmelser ved overtrædelse af regulativet
  6. Kontrakten for tømning af samletanke er opdateret mht. lovgivning, og feltet til kommunens underskrift er slettet. Da aftalen udelukkende er mellem grundejer og entreprenør, er kommunens underskrift irrelevant

   

   

   De nye regulativer og kontrakt for tømning af samletanke er vedhæftet som bilag. De nye tilføjelser er markeret med rød skrift.

   

   

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen

 • 398. Indkøb af nye beholdere - renovation - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_indkoeb_af_nye_beholdere_-_renovation.pdfapplication/pdf icon overfoersel_af_anlaeg_og_laanoptagelse_fra_2019_til_2020_-_godkendelse.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

   

  Den nye affaldsordning, som trådte i kraft den 1. maj 2020, har haft anlægsudgifter på 17,437 mio. kr., hvorfor anlægsregnskabet og optagelsen af lånet til udgifterne skal godkendes.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for indkøb af nye beholdere - renovation. 

  2. godkende optagelsen af et lån på 16,8 mio. kr. til finansiering af indkøbet af affaldsbeholdere.

   

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales af et flertal på fire (V, B, N, A).

  Liste O kan ikke anbefale indstillingerne - Liste O henviser til Lov om Kommunernes styrelse §33 stk 3: Ingen udgift eller indtægt må oppebæres uden fornøden bevilling.

  Sagsfremstilling

  Den nye affaldsordning har haft en rigtig god opstart med positive tilkendegivelser fra både borgere og renovatør. At opstarten har været god, og at den nye ordning fungerer godt, bekræftes også af de indsamlede affaldsmængder, som viser, at ca. 58 % af det indsamlede affald bliver sendt videre til genanvendelse.

   

  Selvom det går godt med affaldsordningen, har der dog også været udfordringer, som bl.a. har medført, at anlægsbudgettet er blevet overskredet med 1,529 mio. kr. i forhold til de bevilligede 15,908 mio. kr. At budgettet er overskredet skyldes bl. a. følgende:

   

  1. Flere ombytninger: Langt flere borgere end forventet benyttede sig af muligheden for at ombytte deres beholdere - især i maj og juni, da ombytningen var gebyrfri. Ombytningerne har primært været fra 240 liter til 370 liter, da mange har ønsket større beholdere til rest/mad og plast/metal. Der er også flere andelsboligforeninger og lignende, som har ombestemt sig og ombyttet deres fælles beholdere til individuelle. Dette har betydet, at vi har skulle bestille mange nye beholdere, for at kunne levere ombytningerne, hvilket naturligvis har medført øgede udgifter i forhold til beholderindkøb samt selve leveringen af beholdere.

   

  1. Hjemtagningen: Hjemtagningen af de gamle beholdere er også blevet dyrere end forventet, da det endte med, at hjemtagningen foregik på en anden måde end planlagt pga. en misforståelse. Vi havde oplyst borgerne om, at de skulle stille deres gamle beholdere synligt frem, så vores hjemtagere (PHP) let kunne finde beholderen. Gjorde de ikke det, ville beholderene ikke blive hjemtaget, og borgerne skulle selv skaffe sig af med dem. Når borgerne efterfølgende henvendte sig til PHP og fortalte, at de ikke havde fået afhentet deres beholdere, kørte PHP dog derud uanset om den manglende afhentning skyldtes borgerens egen fejl eller ej. Da vi blev opmærksomme på dette, havde PHP allerede hjemtaget så mange beholdere, at vi lod dem fortsætte på samme måde for ikke at give borgerne en forskellig service.

   

  1. Udgifter til RenoWeb: Der har været flere udfordringer med at få RenoWeb (nyt IT-system fra Sweco) op at køre (især i forhold til opkrævningsdelen), hvorfor vi har brugt flere konsulenttimer end de beregnede.

   

  1. Uforudsete udgifter til sorteringsnet: Pga. coronavirus blev nettene ikke leveret til tiden, og kunne derfor ikke leveres sammen med de nye beholdere, som planlagt. Der har derfor været ekstraudgifter til særskilt pakning og levering af nettene.

   

  1. Dobbeltlevering af startpakker: Sammen med de nye beholdere, fik hver husstand leveret en startpakke bestående af køkkenspand og poser til madaffald, en sorteringsvejledning og et infobrev. Rigtigt mange borgere kontaktede os og fortalte, at de ikke havde modtaget disse startpakker, hvorfor leverandøren blev sendt ud til adresserne for at levere dem igen. Det viste sig dog, at vi hurtigt løb tør for madspande, hvilket ikke burde kunne lade sig gøre, da vi havde indkøbt ca. 500 madspande mere, end der er husstande i kommunen. Vi kan derfor konkludere, at nogle borgere, har fået leveret to startpakker ved en fejl, hvilket har medført ekstraudgifter.

   Vi går ikke ud fra, at borgerne har "bestilt" en ekstra startpakke med vilje. Vi tror i stedet, at borgerne ikke har fået kigget i deres nyleverede beholdere, hvori startpakken befandt sig, og har derfor kontaktet os med det samme om den "manglende" levering. Fra administrationens side havde vi ikke på forhånd forestillet os, at dette var en mulighed, hvorfor vi ikke fra starten bad borgerne om at tjekke deres nye beholdere. Da vi begyndte at bede borgerne om dette, viste det sig dog, at mange borgere havde modtaget startpakken.

       

  Lånoptagelse

   

  Der søges om hjemtagning af et lån på 16,809 kr. til restfinansiering af indkøbet af nye affaldsbeholdere mv. på det brugerfinansierede område.

   

  KB besluttede d. 27. februar 2020 at hjemtage et lån på 0,628 kr. til finansiering af de afholdte udgifter i 2019 på anlægget.

  I forlængelse af afslutningen på anlægsregnskabet søges der om at optage et lån på 17,437-0,628 = 16.809 kr. til finansiering af restbeløbet.

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet og lånet er brugerfinansieret.

   

 • 399. Budgetprocess 2021 - 2024 - Evaluering

  application/pdf icon inspirationsspoergsmaal_til_evaluering_af_budgetproces_2021.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2020-2024.pdf

  Resume

  PMT-udvalg skal evaluere budgetproces 2021-2024. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. evaluere budgetproces 2021-2024
  2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i den kommende sag til ØU om den økonomiske politik for 2021-2025

  Beslutning

  Drøftet - en opsamling af drøftelserne indgår i den samlede evaluering.

   

  Liste O ønsker at en råskitse er klar inden sommerferien.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2022-2025 skal planlægges og afvikles.

   

  De tidligere års cafémøder blev aflyst i år på grund af corona-virus, som medførte begrænsede muligheder for at mødes. Derudover blev budgetprocessen også påvirket af, at man afventede resultatet af en ny udligningsreform.

   

  Budgetprocessen for 2021 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere via MED-udvalg. Der var fastsat tidsfrister for høringssvar, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen. Derudover var der arbejdet videre med budgetmaterialet, hvor budgetmaterialet og prioriteringsregneark som noget nyt lå i Teams.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik for 2020-2024 blev godkendt af ØU den 14. januar 2020 og har følgende overordnede målepunkter:

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 80 mio. kr. (Dette måltal blev dog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 sænket til 65 mio. kr.)
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet for 2021 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2021-2025.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 400. Renovering af kantsten og fortove - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_renovering_af_kantsten_og_fortorve.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for renovering af kantsten og fortove.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Renovering af kantsten og fortove.

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  KB godkendte den 21.05.2015 igangsættelse af slidlagsarbejder på vejstrækninger med påkrævet følgearbejde. På baggrund af dette blev der omprioriteret midler i budget 2015 samt afsat midler fra budget 2016 til 2018 på ialt 8.545.000 kr. til renovering af kantsten og fortove. Der er derover givet yderligere midler til projektet i budget 2019.

  Når der asfalteres bliver der også fornyet rendestensriste og rendestensbrønde, så man sikrer en fortsat afvanding af det nyasfalterede område. Gennemsnitspris for reetablering af en rendestensrist i anlægsperioden har været 1.800 kr./stk. og fornyelse af rendestensbrønde med tilhørende riste har ligget på 7.500 kr./stk.

  Når der bliver lagt et nyt lag asfalt på vejen, bliver vejen hævet og der er mange steder, hvor det har været nødvendigt at hæve kantsten samtidig, for at sikre at regnvand der falder på vejen bliver på vejen i stedet for at løbe op på f.eks. fortovet eller bortledes til borgernes matrikler. Reetablering af 1 meter kantsten har i anlægsperioden udgjort 650 kr./m + reetablering af bagvedliggende areal, som kan være fliser, chaussesten, SF-sten, græs eller asfalt.

  Der er løbende indkøbt rendestensriste, brønde og udført udskiftning af disse diverse steder i kommunen.

  Derudover er der udført mindre reguleringer samt brolæggerarbejde følgende steder i årene:

  2016: Sigerslevvej, Nørregade og Vandrigsvej.

  2017: Holtug Bygade, Overdrevsvej, Bredeløkkevej, Erikstrupvej, Havnepladsen, Bovangen, Horsekær, Lindevænget og Gammel Køgevej.

  2018: Erikstrupvej, Overdrevsvej, Pilevænget, Mejerivej, Søndergade, Hårlev Stationsvej, Østergade, Østgade, Rødvig Hovedgade og Rødvig Strandvej.

  2019: Lendrumvej, Lodbjerggårdsvej, Algade, Rengegade og Vestergade.

   

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

   

  Beløbet er i hele 1.000 kr.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

 • 401. Højerupvej 7 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon garveriet_hoejerupvej_7_-_kb_12.09.19.pdfapplication/pdf icon anlaegsregnskab_hoejerupvej_7.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Højerupvej 7, Store Heddinge.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. godkende anlægsregnskabet for Højerupvej 7.

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen har købt/overtaget ejendommen Højerupvej 7, Store Heddinge med henblik på at nedrive det gamle garveri, som lå på grunden. I forbindelse med nedrivningen finder man en del forurening, hvoraf noget af det bliver ryddet op. Derefter er den forurenede jord på ejendommen planet ud, for at gøre klar til fremtidig anvendelse af arealet.

  Projektet blev behandlet på KB 12.09.2019 hvor det blev besluttet at afsætte midler til forberedelse af arealet til rekreativt område samt tilføre restbudgettet til kassebeholdningen, punktet er vedlagt som bilag.

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

  Beløb i hele 1.000 kr.

   

   

   

  Økonomi

  Mindreforbruget i forhold til bevillingen vil forøge kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2020.

 • 402. Igangværende planlægning - Orientering

  application/pdf icon sagsoversigt_19.11.20.pdf

  Resume

  Udvalg for Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over igangværende Lokalplaner drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplatillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne her været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside. 

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

 • 403. Lokalplan for Bolunden i Hårlev - Anmodning

  application/pdf icon lokalplan_102.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_bolunden_-_anmodning_om_ny_lokalplan_behandlet_paa_moedet_10._marts_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_og_teknik_2020.docx.pdfapplication/pdf icon ansoegning_lokalplan.pdfapplication/pdf icon 030919_startredegoerelsesskema_haarlev_2_1.pdfapplication/pdf icon 1914032_ansoegning_06.02.2020.pdf

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra konsulent til Procom Bolig Aps om udarbejdelse af ny lokalplan for Bolunden i Hårlev. Bolunden er del af eksisterende lokalplan 102 for Hårlev Nord (ansøgning fra 19.nov. 2020 vedlagt som bilag)

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. godkende anmodningen om en ny lokalplan for Bolunden
  2. bygherre udarbejder plangrundlag og lokalplan

  Beslutning

  Indstillingerne godkendt.

  Lokalplanen skal ikke indeholde en mulighed for at etablere en støjvold mod Hovedgaden.

  Grundet coronasituationen afholdes ikke det sædvanlige forborgermøde. I stedet afholdes et skriftligt forborgermøde hvor sagen inkl. bilag sendes til naboer og øvrige berørte, som vil have mulighed for at kommentere materialet. De indkomne bemærkninger gives til udvalget.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, fra bygherres konsulent, modtaget en ny anmodning om udarbejdelse af en ny lokalplan for matr.nr 18i, del af lokalplanområde, som er reguleret af lokalplan nr. 102, Hårlev Nord I. Anmodning om udarbejdelse af lokalplan har tidligere været behandlet på PMT den 10. marts 2020.

  Lokalplanen udlægger området til boligformål med fritliggende parcelhuse, dobbelthuse og tæt-lav bebyggelse. Lokalplan 102 (vedhæftet) sigter mod åben-lav bebyggelse ved at have reserveret 2/3 af de maksimalt tilladte boliger til parcel- og dobbelthuse. Af de 2/3 er det maksimalt 1/3 der må opføres som dobbelthuse. Lokalplanområdet er beliggende ud til åbent land og har en bebyggelsesprocent på 25 for åben-lav og dobbelthuse og 35% for tæt-lav i den enkelte storparcel, så det fremstår som et åbent og grønt boligområde. I lokalplan 102 er der på kort vist mulighed for ca. 16 dobbelthuse og 31 parcelhuse i alt, heraf 8 dobbelthuse og 19 parcelhuse på matr. nr. 18i. Den vestlige del i lokalplan 102, er udbygget efter de bestemmelser, der er angivet med hensyn til placering og bebyggelsesprocent af de forskellige boligtyper.

  Ansøgers baggrund for at ville udarbejde en ny lokalplan for det østlige område, er et ønske om en mere fleksibel regulering af placering og fordeling af boligtyper i området, da ansøger mener, at det vil understøtte en større manøvredygtighed ift. at efterkomme efterspørgslen på boligtyper. Ansøger vil fastholde den overordnede struktur for områdets udvikling i form af veje, grønne områder og områder til bebyggelse, som fastlagt i den gældende lokalplan, men bebyggelsens etageareal, højde og etageantal samt bebyggelsesprocent ønskes revideret, så det afspejles, at det er Bygningsreglementets bestemmelser for de enkelte boligtyper, der bliver gældende, eks. 30% for parcelhuse og 40% for dobbelthuse. Samtidig ønskes det, at muliggøre opførelsen af byggeri med fladt tag og en ensidet taghældning på under 15 %. I overensstemmelse med den gældende lokalplan nr. 102, vil den ny lokalplan videreføre bestemmelsen om maks. 40 boligenheder. Lokalplanområdet er 4 ha med inddragelse af den grønne kile mod vest, som er fælles grønt område for begge boligområder.

  Anmodningen om udarbejdelse af en ny lokalplan har gennem drøftelser med forvaltningen været igang siden maj 2019. Der blev indsendt et startredelsskema den 3. september 2019, som bl.a. ligger til grund for anmodning om udarbejdelse af lokalplan fra PMT den 10. marts 2020. (Startredegørelsesskema og anmodning om lokalplan fra 6. februar 2020 er vedhæftet).

  Ved behandlingen på PMT den 10. marts 2020, blev anmodningen afvist da det blev vurderet, at den ønskede bebyggelsesprocent på de skitserede minimums grundstørrelser ville fortætte området unødigt og dermed ikke fremstå som et åbent og grønt område ud mod det åbne land. Udarbejdelse af ny lokalplan for matr. nr. 18i i eksisterende lokalplan 102 Nord 1 blev således ikke imødekommet, hvis bebyggelsesprocenten var over 25%.

   

  Efterfølgende har der været drøftelser mellem bygherre og administration og derfor ansøges nu om udarbejdelse af en ny lokalplan. I ansøgers materiale vil en bebyggelsesprocent på 30 for parcelhuse og 40 for dobbelthuse, fortætte området i forhold til det eksisterende lokalplanområde, men det primære formål med lokalplanen er en ændring af den nuværende regulering af boligtypernes placering og ikke antallet af boliger. Administrationen vurderer derfor, at anmodningen om udarbejdelse af ny lokalplan imødekommes.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen

 • 404. Boligpoltik - Godkendelse af spørgeskema

  application/pdf icon dagsordenspunkt_boligpolitik_-_kb-temamoede_22._oktober_2020_behandlet_paa_moedet_22._oktober_2020_kl._1500_raadssalen_i_temamoeder_2020.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_boligpolitik_-_igangsaettelse_behandlet_paa_moedet_24._juni_2020_kl._1800_raadssalenteams_i_kommunalbestyrelsen_2020.docx.pdfapplication/pdf icon boligprogram_-_datagrundlag_til_boligpolitik_3.0.pdfapplication/pdf icon anbefalinger_til_temaer_til_boligpolitik_3.0.pdfapplication/pdf icon udkast_spoergeskema_boligplitik_november_2020.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. juni 2020, at igangsætte udarbejdelsen af en Boligpolitik. Udvalget for Stevns Verdensmål har med afsæt i dets arbejde med  FNs verdensmål og dataindsamling sat gang i processen og har udarbejdet seks overordnede temaer der dannede grundlag for et temamøde for kommunalbestyrelsen i oktober 2020. På baggrund af arbejdet i Stevns Verdensmål og den efterfølgende drøftelsen i Kommunalbestyrelsen skal der i henhold til tidsplanen for processen i december 2020 ske borgerinddragelse via et omfattende spørgeskema.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT via DIR, at

   

  1. godkende spørgeskemaet
  2. godkende at spørgeskemaet udsendes til alle Stevnsborgere samt via Facebook og kommunens hjemmeside

   

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Det tilføjes i indledningen at boligpolitikken udarbejdes efter anbefaling fra udvalget for Stevns Verdensmål.

   

  Liste O ønsker at placering af erhvervsbyggeri indgår i boligpolitikken

  Sagsfremstilling

  Spørgeskemaet tager afsæt i de seks temaer som Stevns Verdensmål har udarbejdet.

  De seks temaer er:

  1 Boliger til alle - Varieret boligudbud
  2 Strategisk udvikling
  3 Liv i landsbyer og landdistrikter
  4 Plads til vildskab - Grønne boligområder
  5 Klima- og miljøvenligt byggeri - nybyggeri og renovering
  6 Grønne forbindelser - binde land og by sammen 

  Temaerne fungere som en overordnet struktur, hvor man guides gennem spørgeskemaet og en række dilemmaer. Spørgeskemaet afsluttes med en kommentarboks, hvor der gives mulighed for at supplere med gode idéer, mangler eller andet.

  Praktik omkring spørgeskema:

  Spørgeundersøgelsen udsendes via e-Boks til alle Stevns borgere. Der lægges link til undersøgelsen på kommunens Facebook og hjemmeside for på den måde at forsøge, at supplere med kommentarer fra borgere der ikke bor på Stevns.

  Erfaringen fra andre spørgeundersøgelser er, at en del af deltagerne falder fra undervejs i spørgsmålene og at muligheden for at vinde en præmie kan virke befordrende for at udfylde hele skemaet. Det vil derfor ved afslutningen  af skemaet, være muligt for at deltage i en lodtrækning.

  Det er aftalt med Ældrerådet, at Boligpolitik og spørgeskema er på dagsorden på deres møde til januar 2021 og det er planen at noget tilsvarende aftales med Handicaprådet.

  Tidsplan for udarbejdelse af Boligpolitikken:

  26. august og 21. september 2020  - §17 stk. 4 udvalg udarbejdede anbefalinger til de overordnede temaer som boligpolitikken skal have fokus på
  29. september 2020 – møde i Plan, Miljø & Teknik hvor anbefalingerne blev overdraget
  22. oktober 2020 – Workshop for Kommunalbestyrelsens om Boligpolitik
  1.december 2020 - Politisk godkendelse af udkast til spørgeskema
  December 2020 – Spørgeskema udsendes til de stevnske borgere
  januar & februar 2021 - på baggrund - udarbejdes der et udkast til en boligpolitik
  februar 2021 - Workshop for Kommunalbestyrelsens om Boligpolitik
  marts 2021 - Politisk behandling af udkast til boligpolitik
  Marts, april og maj 2021 - udkast til Boligpolitik sendes i 8 ugers høring
  april 2021 Afholdelse af borgermøde i forbindelse med høring
  juni 2021 Forventet endelig godkendelse af Boligpolitik

  Økonomi

  Udarbejdelse af en Boligpolitik finansieres via anlægsmidler afsat til arbejdet i §17 stk 4 udvalget

 • 405. Holtug Bygade 37A, 4660 Holtug - Mulig masteplacering

  application/pdf icon dagsordenspunkt_holtug_bygade_37a_4660_holtug_behandlet_paa_moedet_17._november_2020_kl._1500_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2020.docx.pdfapplication/pdf icon oversigtskort_holtugbygade37a.pdf

  Resume

  Firmaet Connect44 A/S har rettet henvendelse til Stevns Kommune for en mulig masteplacering på adressen: Holtug Bygade 37A, 4660 Holtug. Sagen har været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. november 2020. Her blev sagen sendt til PMT for yderligere oplysninger i sagen. Referat fra behandlingen i ØU er vedlagt sagen som bilag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, ØU og PMT, at

  1. der kan udarbejdes en fuldmagt til indsendelse af en byggeansøgning
  2. i fald der opnås tilladelse, kan der indgås en lejeaftale for det benyttede areal på sædvanlige vilkår
  3. ansøgningen skal indeholde tilsagn fra mindst én mobiloperatør
  4. ansøgninger af tilsvarende karakter skal fremover indeholde tilsagn fra mindst én mobiloperatør

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning

  Sagen udsættes og genoptages når Energistyrelsen har afholdt frekvensauktion for området.

  Sagsfremstilling

  Firmaet Connect44 A/S har rettet henvendelse til kommunen vedr. en mulig placering af en antennemast på det kommunalt ejede areal: Holtug Bygade 37A i Holtug. Grundet placeringen på et kommunalt ejet areal forelægges sagen til politisk drøftelse. Kort over området vedlagt sagen som bilag.

  Der er ikke udarbejdet et endelige projekt endnu, ligesom der heller ikke har pågået nogen sagsbehandling af projektet i forvaltningen. En første overordnet screening af arealet tyder dog på, at en placering kan være en mulighed. Masten estimeres til at være 42 meter høj og ved jorden fylde 3 x 3 meter. Dertil kommer etableringen af et teknikhus. Det vurderes umiddelbart muligt at kombinere masten med de aktiviteter DCH har på arealet. DCH lejer i dag området mod at de vedligeholde klubhuset og grunden. Pt. pågår arbejdet omkring en forlængelse af denne kontrakten, og det vil være muligt at indskrive en eventuel placering af masten i området.

  Firmaet Connect44 A/S lever af at opføre maste til deres IOT net. IoT (Internet of Things) er enheder, der er koblet på nettet. Det kan være små personlige assistenter som Google Home, Amazon Echo, smartwatches, virtual reality, smart TV, elmåler, censorer i skraldespande, biler, landbrugsmaskiner, hjertestartere - alt sammen enheder der er koblet til internettet.

  For at projektet kan komme videre, skal Cannect44 A/S indsende en byggeansøgning og har i den forbindelse brug for en fuldmagt fra arealets ejer, der er kommunen.

  Opstillingen af antennemast kræver landzonetilladelse med heraf følgende høringer og offentliggørelser med klagemuligheder. En ansøgning vil kræve en vurdering i forhold til kommuneplanens retningslinjer for antennemaster. Ansøgningsmaterialet bør ledsages af en visualisering, med fotopunkter der typisk vælges af kommuneplanlægger i forbindelse med vurderingen. I henhold til delegationsplanen behandles en eventuel kommende landzonetilladelsen af forvaltningen.

  IoT netværk

  Det lavfrekvent IoT-netværk transmitter små mængder af data over lange afstande og IoT-masten er derfor ikke lige så afhængig af deres placering som mobilmasterne, der sender stor mængder data i høj hastighed. Der kan således på sigt opstå et behov for placering af to master forholdsvis tæt på hinanden, hvis der ikke stilles krav i forbindelse med ansøgninger fra Iot-netværket. Erfaringen fra andre kommuner har været, at et krav om tilsagn fra mindst én mobiloperatør bevirker at operatørerne samarbejder og finder den bedste placering for både mobil- og Iot-netværket.

  For masten i Holtug kunne det være oplagt, at firmaet udlejer placering på masten til teleoperatører således at området i og omkring Bøgeskoven blev dækket. Energistyrelsen har i sensommeren 2020 udsendt høring i forbindelse med, at dækningskrav indgår i den kommende auktion over frekvenser til mobilkommunikation, der skal finde sted i løbet af foråret 2021. Styrelsen har sendt dækningskravet i høring for Stevns Kommune og udpeget området Bøgeskoven / Bøgeskovhavn. Området vil således fremadrettet indgår, når teleselskaberne byder ind på dækningsområder og selskaberne vil blive forpligtet på, at området skal dækkes. Når frekvensauktion har været afholdt i foråret 2021 vil det være oplagt at teleselskaberne samarbejder med Firmaet Connect44 A/S om etableringen af en mast i eller omkring Holtug. Det anbefales derfor, at der stilles krav overfor Connect44 om, at de skal have tilsagn fra mindst én mobiloperatør før end deres ansøgning kan behandles i forvaltningen. Det anbefales, at dette gøres til praksis fremadrettet ved ansøgninger om opsætning af master til Iot-netværket.  

 • 406. Delegationsplanen, revideret - Godkendelse

  application/pdf icon ny_-_delegationsplan_samlet_plan_november_2020_udkast.pdfapplication/pdf icon eksisterende_-delegationsplan_samlet_plan_juli_2018_.pdf

  Resume

  Der er foretaget en revision af den samlede delegationsplan. Planen foreligges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, BUL, PMT, SSU, AET og ØU, at

   

  1. de stående udvalg samt ØU drøfter og anbefaler indenfor eget område den reviderede delegationsplan.
  2. Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede delegationsplan.

  Direktionen, 16. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ændringerne for PMTs område anbefales

   

  Liste O ønsker til ØU-mødet oplysninger om hvor mange sager der forventes ifht. salg af smågrunde under 50.000 kr.

   

  Sagsfremstilling

  De stående udvalg, ØU samt Kommunalbestyrelsen godkendte i starten af valgperioden den eksisterende delegationsplan.

   

  Forvaltningen lagde den gang op til, at delegationsplanen løbende skulle opdateres i forhold til ny lovgivning m.v. således at planen er anvendelig i hele valgperioden.

   

  Delegationsplanen er nu blevet gennemgået, og forelægges til politisk behandling og godkendelse.

   

  Til brug for sagens behandling er vedlagt både den eksisterende delegationsplan samt den reviderede.

   

  Den ansvarlige direktør / centerchef vil i forbindelse med fagudvalgenes behandling gennemgå de væsentligste ændringer indenfor for udvalgets område.

  Kort opsummering indenfor fagudvalgene:

   

  BUL

  • Små-rettelser / ajourføring af teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i gældende delegationsbeføjelser.

   

  SSU

  • Der er foretaget en større revision af det teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ny opstilling har været nødvendig i forhold til gældende lovgivning.
  • Ligeledes har det været nødvendigt at fjerne de enkelte §´er indenfor hvert område, men i stedet kun anføre lov-områdernes overskrifter (F.eks. Rehabilitering, Socialpædagogisk støtte m.v.). Dette fordi de mange løbende lovændringer gør at §-henvisningerne meget hurtigt er misvisende.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i delegationsbeføjelser.

   

  PMT

  • Små-rettelser / ajourføring af teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i delegationsbeføjelserne, udover en tilretning indenfor de områder, hvor delegationsbeføjelserne har været behandlet særskilt politisk behandlet. Bl.a. ekspropriation ved vejlove samt administrationsgrundlag ved kystbeskyttelse.

   

  AET

  • Ansøgning om ændring i delegationen fra kommunalbestyrelsen til fagudvalg vedr. Østsjællands Museum
  • Hvis ændringen imødekommes, indebærer det, at det kun er fagudvalget der godkender museets årlige fremsendelse af regnskab og budget, og ikke kommunalbestyrelsen.

   

  ØU

  • Beredskabsloven - tilrettet i forhold til nuværende beredskabssamarbejde.
  • Delegation til forvaltningen til køb af smågrunde (købspris under kr. 50.000)

  Lovgrundlag

  Lov om kommuernes styrelse

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen

 • 407. Diverse orienteringer - PMT den 1. december 2020 (Lukket)

 • 408. Underskriftsark (Lukket)