Referat

 • 170. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 1. oktober 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt

 • 171. Temadag om kystbeskyttelse

  application/pdf icon stevns_helhedskystplan_inspektionsrapport_niras_ver.3.pdf.pdfapplication/pdf icon stevns_kommune_stormflodssikring_2016.pdf.pdfapplication/pdf icon tryggevaelde_aaudloeb_stormflodssikring_niras_2016april.pdf.pdfapplication/pdf icon praesentation_stevnshelhedsplan_inspektionsrapportering.pptx.pdf

  Resume

  Sagen omhander "Stevns Helhedskystplan" inspektionsrapport, og det videre arbejde i forvaltningen. I rapporten for Stevns Kommune er der peget på 4 større områder, og 3 mindre lokalområder. Helhedskystplan for Stevns Kommune, belyser den aktuelle tilstand langs kysten.

  Indstilling

   Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. der træffes beslutning om, at der fortsat arbejdes med en helhedsstrategi for de udvalgte områder langs Stevns kyst

   

  Beslutning

  Udvalget godkender indstillingen og ønsker igangsat en helhedsstrategi for de udvalgte områder langs Stevns kyst

   

  Sagsfremstilling

  Helhedskystplanen ligger på et sikringsniveau på 2,8 m over daglig vandstand (DVR90). Det svarer til den historiske stormflod i 1872. I Heldhedskystplan for Stevns Kommune er der 4 større områder, og 3 mindre lokalområder. Områderne har forskellige problematikker, og der er derfor også forskelllige startegier og løsninger. Der arbejdes inden for kystbeskyttelse med erosionstruede kyster, hvor havet langsomt eroderer kysten væk, og oversvømmelsetruede kyster, som oversvømmes ved højvandshændelser.

  Større Områder:
  Strøby Egede og Tryggevælde Å udløb
  Strøby Ladeplads
  Rødvig
  Området ved fællesskov og Havnelevrenden

  Lokal områder:
  Lund
  Bøgeskov Lystbådehavn
  Dyrehavevej

  Ifølge helhedsplanen opstilles følgende strategier for de større områder:

  "0 - løsning": Er situation i dag hvor der ikke gøres yderligere. De enkelte grundejer sikre sig til det niveau de selv vælger og som de har økonomi til i henhold til kystbeskyttelseloven og naturbeskyttelsesloven §15 - både hvad angår erosion og oversvømmelse. Kommunen varetager og finansiere kystbeskyttelse på de kommunale områder.  

  1. strategi: Erosionsbeskyttelse varetages fortsat af de enkelte grundejer i første række, hvor de kan ansøge og anlægge selvstændige løsninger i henhold til kystbeskyttelseloven og naturbeskyttelsesloven §15. Oversvømmelsesbeskyttelse varetages imodsætning til "0-løsningen" af kommunen ved en fælles løsning, hvor den økonomiske udgift deles af alle de parter som har en fordel heraf, efter en fordelingsnøgle.

  2. strategi: Både højvand og erosion håndteres i en fælles samlet løsning, som varetages af kommunen, hvor den økonomiske udgift deles af alle de parter som har en fordel heraf, efter en fordelingsnøgle, både når det gælder erosion og oversvømmelsesbeskyttelse.

  Det videre arbejde:

  Det forslås at der arbejdes videre med en plan (kystforvaltningsplan ifl. rapporten), som går i dybden med de områder som er mest udsat i forbindelse med erosion og/eller oversvømmelse og begynder en borgerinddragelsesproces i forhold til at finde frem til en løsning der kan betale sig samfundsøkonomisk og for den enkelte borger. For at projekterene kan realisere er det nødvendigt med en lokal opbakning og vilje til at udføre kystbeskyttelsen.

  Ud over "Stevns Helhedskystplan", som belyser den aktuelle tilstand langs kysten, er der er tidligere udarbejdet en rapport med fokus på oversvømmelse (bilag: Stevns Kommune Stormflodsikring 2016), mens helhedskystplanen ser på både oversvømmelse og erosion. Derudover er der også udarbejdet et skitseforslag for Tryggevælde Å udløb (bilag Tryggevælde Åudløb stormflodssikring 2016).

  Lovgrundlag

  Kystbeskyttelseloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198230. Stevns Kommune har overtaget myndighedsopgaven for kystbeskyttelse pr. 1.september 2018

  Økonomi

  indenfor anlægsbudgettet

 • 172. Underskriftsark (Lukket)