Referat

 • 93. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMF den 19. april 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 94. Stranden syd for havnen i Rødvig - udvidelse

  application/pdf icon roedvig_strand_april2018_henv_politisk_beh.pdfapplication/pdf icon roedvig_kort_kd.pdfapplication/pdf icon kopi_af_dagsordenspunkt_fra_nfk_den_20._juni_2017.pdf

  Resume

  Stranden syd for havnen i Rødvig ønskes udvidet. Havnen har indhentet tilladelse fra Kystdirektoratet til såkaldt bypass, hvilket betyder at de må lægge opgravet materiale fra sejlrenden ind tæt på kystlinjen, i et område som er større end borgerforeningens projektområde. Projektet er derfor lovgivningsmæssigt muligt at udføre, men der skal træffes beslutning om udgifter til fremtidig drift, og brug af ressourcer på opgaven fra kommunens side.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMF og ØU, at der besluttes et af følgende tre scenarier:

  1. Scenarie A
   Den tidligere KB-beslutning fastholdes, således at Rødvig Borgerforening har adgang til de afsatte 428.000 kr., og en fastholdelse af den tidligere beslutning om at den fremtidige drift fra kommunens side indstilles (forudsat at dette er juridisk muligt i forhold til det indgåede forlig).
  2. Scenarie B
   Som scenarie A, men med en ekstrabevilling på kr. 195.000,- til en projektleder, og til forlængelse af det ene udløb. Kravet om ingen fremtidig drift opretholdes som ved scenarie 1.
  3. Scenarie C
   Som scenarie B og med en fortsat drift fra kommunens side, og eventuelt med et strandrensningslaug, hvor bl.a. kommunen indgår.

  I alle tre scenarier forudsættes det, at Rødvig Borgerforening skaber accept af projektønsket. I scenarie B og C i samarbejde med projektleder/kommunen.

  Beslutningen skal også ses i forhold til hvad vi som kommune vil tilbyde andre borgerforeninger og havne i kommunen.

  Beslutning

  Den oprindelige bevilling fastholdes og kommunen opretholder forsat sit niveau for strandrensning som beskrevet i forliget. Projektet evalueres efter 2 år.

  Varly Jensen ønsker udleveret en skriftlig juridisk vurdering af d.d. angående kommunens forpligtigelse til strandrensning

  Varly Jensen påpeger at der er tale om en privat strand og mener at strækningen skal indgå i en samlet plan for kommende kystsikring

  Sagsfremstilling

  Der har været et mangeårigt ønske om at udvide strandarealet syd for havnen i Rødvig. 

  Den tidligere NFK indstillede den 3. april 2017 til ØU samt KB at beløbet på 428.000 kr. til dækningen af omkostninger til sandfodringsprojektet skulle frigives, hvilket skete 27. april 2017. Samtidigt blev det besluttet, at stille det vilkår, at kommunens forpligtigelse med fjernelse af tang ophører fremadrettet. 

  Den sidste del af beslutningen ønsker Rødvig Borgerforening ændret, således at kommunen fortsat har en sandrensningsforpligtigelse.

  Rødvig Fiskerihavn har i 2017 fået en 10-årig tilladelse fra Kystdirektoratet til at lægge opgravet materiale ind på et område tæt på kysten på søterritoriet syd for havnen. Det såkaldte bypass-område stemmer overens med det område, hvor der ønskes etableret en strand. Bypassområdet er større end den ønskede strand. Årligt må der opgraves op til 5.000 kubikmeter. Det vurderes af administrationen, at denne mængde vil være passende i forhold til at etablere en ny strand syd for havnen. 

  Lokalplan nr. 51 Rødvig Havn fra 1998 giver mulighed for at etablere en strand syd for havnen. 

  Den 28. oktober 2002 er der indgået et forlig mellem >>Samejet Sandmanden og HK Klienten mod Stevns Kommune og Naturklagenævnet – lokalplan 51 – Rødvig Havn<<. Forliget indebærer at kommunen er forpligtiget til at (citat) ”forestå sandrensning, når dette er fornødent, i samme omfang som hidtil. Denne forpligtigelse bortfalder, såfremt forudsætningerne for anvendelsen af stranden ændrer sig væsentligt.” (citat slut). Forliget indebærer også at kommunen er (citat) ”forpligtiget til at sørge for strandopfyldning eller anden relevant foranstaltning i samråd med ejerne af de til stranden grænsende grunde, hvis der måtte opstå permanente formindskelser af strandarealet som følge af havneudvidelsen. Der er ikke herved i forhold til tredjemand taget stilling til en eventuel betalingsforpligtigelse.” (citat slut).

   

  Vedrørende forpligtigelse til strandopfyldning, så har administrationen foretaget en analyse ud fra tidligere luftfotos, og konklusionen er umiddelbart, at der ikke er konstateret formimskelser af strandarealet som følge af havneudvidelsen. 

  Ejerskabet til stranden syd for havnen er privat, og udgøres ikke kun af medlemmerne i Rødvig Borgerforening. Det er så vidt administrationen ved ikke alle grundejerne, som ønsker en strandudvidelse. 

  Der har været udarbejdet flere forslag til strandforbedringer. I anden forbindelse har kommunen i februar 2018 modtaget ”Stevns Helhedskystplan”, hvor kommunens kyster er blevet gennemgået i forhold til erosion, stormflod, kystsikring m.m. I inspektionsrapporten peges der på muligheden for at etablere en strand syd for havnen i Rødvig, for at mindske generne med opskyllet tang, ’fedtemøg’, på stranden. 

  Afskaffelse af opskyllet tang er en udgift. Solrød Kommune har et biogasanlæg, men ønsker ikke at modtage tang der indeholder sand. Dermed er opgravet materiale en relativ dyr udgift for kommunen. 

  Muligheden for at oprette et strandrensningslaug til fremtidig drift af stranden er blevet overvejet af borgerforeningen, efter ønske fra administrationen, uden at dette ses som en mulig løsning på den fremtidige drift. Borgerforeningen ønsker i så fald at deltagerne også kommer til at omfatte kommunen, Rødvig Fiskerihavn, og muligvis repræsentanter for de største interessenter som f.eks.: Stevns Turistforening og Rødvig Borgerforening. 

  Kommunens ansatte har indtil nu været i dialog med Rødvig Borgerforening, men har sagt nej til at være projektleder på opgaven af ressourcemæssige årsager.

  Lovgrundlag

  Kystdirektoratet har anvendt kystloven til deres bypass-tilladelse til Rødvig Fiskerihavn, og ellers giver lokalplan 51 mulighed for en strandudvidelse.

  Økonomi

  Det frigivne beløb på 428.000 kr. er overført til 2018. Projektet forventes at kunne gennemføres inden for det afsatte beløb, dog ikke den fremtidige vedligeholdelse, og uden en aflønnet projektleder på opgaven samt en forlængelse af udløbene i området.

   

  Det vurderes at en projektleder samlet set vil skulle bruge op mod 2-3 måneder på opgaven til 150.000 kr. (lavt sat).

   

  I bypass-området er der to udløb fra vandløb (Skørpingerenden ved Knudsvej i den nordlige del, og Mejerirenden for enden af Strandlaugsvej længere mod syd), og det vurderes at en forlængelse af disse i forbindelse med etablering af en strand vil koste 40-45.000 kr. pr. udløb der skal forlænges. Borgerforeningens projekt arbejder kun med det ene udløb.

   

  Det vurderes at en drift af strandarealerne årligt koster kommunen 25-50.000 kr. som et gennemsnitstal.  I dette beløb er der kun taget højde for fjernelse af fedtemøg fra tid til anden, og ikke en evt. strandopfyldning.

  Historik

  Sagen er politisk senest blevet behandlet den 20. juni 2017 i det tidligere Natur-, Fritids- og Kulturudvalg, som godkendte indstillingen om at kommunen i samarbejde med borgerforeningen afklarer mulighederne for hvordan projektet og den fremtidige strandrensning kan gennemføres.