Referat

 • 18. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMF den 6. februar 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt, idet sag nr. 21 udgår

 • 19. Sag genoptaget - Generelle retningslinjer for udvalg og kommunalbestyrelsen, til godkendelse

  application/pdf icon delegationsplan_samlet_plan_tilrettet_211-18.pdfapplication/pdf icon forretningsorden_for_stevns_kommunes_kommunalbestyrelse.pdfapplication/pdf icon forretningsorden_for_oekonomiudvalget_og_staaende_udvalg.pdfapplication/pdf icon frister_for_sagsbehandlingstider_i_stevns_kommune_3.pdf

  Resume

  Med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning af 8. januar 2018 genoptages sagen i stående udvalg inden fremsendelse til Kommunalbestyrelsen.

   

  Udvalgenes forretningsorden samt delegationsplan fremlægges til fastlæggelse og godkendelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB, via udvalgene, at

   

  1. Udvalgenes forretningsorden godkendes (er godkendt ved 1. behandlingen for PMF, AET og SSU)
  2. Delegationsplanen indenfor udvalgets eget område fastlægges og anbefales videre til godkendelse i KB
  3. De fastlagte sagsbehandlingstider tages til efterretning

   

  Indstilling til KB, at

   

  1. Den samlede delegationsplan godkendes
  2. KB´s forretningsorden godkendes. (ved ændringer skal forretningsordenen til 2. behandling i KB)

   

  Protokolleringer fra 1. behandling i udvalg:

  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 6:

  1. at anbefales

   2. at anbefales, Line Krog Lay, Flemming Petersen og Helen Sørensen tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

  Varly Jensen ønsker:

  pkt. 3 ændret således at beslutninger om politianmeldelser foretages af udvalget

  pkt 57 ændret således at udvalget orienteres om dispensationer

  pkt. 169 ændret således at udvalget beslutter sager vedr. hjørneafskæring og skråningsarealer

  pkt. 236 ændret således at udvalget træffer beslutning i sager vedr. offentlighedens adgang til naturen

  pkt. 250 ændres således at udvalget træffer beslutning i sager vedr. afgørelser om spildevandsudledning til recipient eller spildevandsforsyningens kloak

   3. at anbefales, Line Krog Lay, Flemming Petersen og Helen Sørensen tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

  Børn, Unge og Læring, 2. januar 2018, pkt. 6:

  BUL tager forbehold for alle indstillingspunkter til beslutning til KB mødet.

  Ikke tilstede: Jacob Panton-Kristiansen

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 4. januar 2018, pkt. 6:

  1. at anbefales

  2. og 3.at udvalget tager forbehold frem til kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 8:

  Sagen udsættes til næste møde, idet de stående udvalg skal færdiggøre punkterne inden endelig behandling i ØU/KB.

  Social og Sundhed, den 15. januar 2018, pkt. 6:

  SSU indstiller til KB,

  at godkende pkt 1

  og tager forbehold for pkt 2 og 3 til KBs godkendelse.

  Social og Sundhed, 5. februar 2018, pkt. 16:

  Ad. 1 er tidligere godkendt

  Ad. 2 Delegationsplanen anbefales uden bemærkninger

  Ad. 3 Sagesbehandlingstider taget til efterretning.

  Børn, Unge og Læring, 6. februar 2018, pkt. 19:

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Ad. 1 Godkendt

  Ad. 2 Anbefales godkendt

  Ad. 3 Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ad 1 Er tidligere godkendt

  Ad 2 Delegationsplanen anbefales uden bemærkninger.

          Varly Jensen fastholder sin anbefaling fra mødet den 6. januar 2018

  Ad 3 Sagesbehandlingstider taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Ved funktionsperiodens start skal ØU og de stående udvalg fastlægge deres egen forretningsorden ligesom de skal indstille til Kommunalbestyrelsens godkendelse delegationsplanen indenfor udvalgets eget ansvarsområde. Delegationsplanen tager afsæt i gældende lovgivning samt Stevns Kommunes styrelsesvedtægt.

  Vedlagt forretningsorden beskriver de spilleregler og arbejdsgange, der eksisterer i forbindelse med udvalgets arbejde samt i Kommunalbestyrelsen.

  Vedlagt delegationsplan beskriver den samlede delegationsplan for hele Stevns Kommune. Hvert udvalg skal behandle og indstille godkendelse til KB indenfor eget område. Delegationsplanen vil i hovedtræk blive gennemgået på mødet, med særlig fokus på udvalgets hovedansvarsområder.

  Til udvalgets orientering er endvidere vedlagt den samlede oversigt over sagsbehandlingstider i Stevns Kommune. Sagsbehandlingstiderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning.  

 • 20. Specifik introduktion til stående udvalg - PMF - Økonomi

  application/pdf icon overblik_budget_2018_-_pmf.pdfapplication/pdf icon overblik_budget_2018_-_renovation.pdfapplication/pdf icon ordbog_i_oekonomistyring.pdfapplication/pdf icon pmf_intro_plancher.pdf

  Resume

  I fortsættelse af kommunalvalget skal medlemmerne af den nye Kommunalbestyrelse introduceres til arbejdet i de stående udvalg.

  Introduktionen på februar-mødet er en indføring dels i den generelle økonomistyring, og dels specifikt på PMF's budgetområder.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMF, at

  1. PMF tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Til efterretning

  Sagsfremstilling

  Som led i forvaltningens introduktion til samtlige stående udvalg vil Team Økonomi indføre PMF i den overordnede økonomistyring, som den er bygget op i Stevns Kommune, samt en mere specifik gennemgang af økonomien i PMF's egne politikområder.

   

  Gennemgangen af PMF's budget tager udgangspunkt i vedhæftede budgetoverblik, og en række af de mest anvendte begreber vil blive forklaret, jævnfør vedhæftede Ordbog i Økonomistyring.

   

  Forvaltningens oplæg vil efterfølgende kunne genfindes elektronisk.

   

 • 21. Opfølgning på budget 2018 - effektivisering

  Resume

  Økonomiudvalget har anmodet forvaltningen om at fremlægge forslag til "Effektiviseringer" på 2 mio. kr. jævnfør det vedtagne budget for 2018. Forslag til udmøntning af effektiviseringen forelægges til beslutning.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via DIR, at

   

  1. effektiviseringspuljen i Budget 2018 og overslagsår på 2.008.000 kr. udmøntes jfr. pkt. 2 – 4.
  2. 217.000 kr. ikke tilføres puljen til ekstra normering i daginstitutioner
  3. 700.000 kr. fra opsagte lejemål til midlertidig boligplacering af flygtninge
  4. 1.091.000 kr. udmøntes ved at der pålignes alle områder inden for den budgetterede serviceramme et effektiviseringskrav svarende cirka 1,25 promille, udmøntning fastlægges af Direktionen

   Direktionen, 18. december 2017, pkt. 1:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 10:

  Ad. 1 Godkendt

   

  Ad. 3 Indstillingen godkendt. Beløbet indgår i udmøntningen.

   

  Ad. 2 + Ad. 4 Forvaltningen anmodes om at fremlægge en mere specificeret opgørelse til udmøntning, der forelægges ØU efter behandling i fagudvalgene. Mogens Haugaard Nielsen (N) kan allerede nu ikke godkende at fjerne beløbet.

   

  Forvaltningens supplerende oplysninger den 25. januar 2018:

   

  Det er overfor forvaltningen oplyst, at der er politisk flertal for, at sagen skal retur til ØU uden behandling i fagudvalgene.

   

  Social og Sundhed, 5. februar 2018, pkt. 18:

  Sagen returneres til Økonomiudvalget.

  Børn, Unge og Læring, 6. februar 2018, pkt. 23:

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  BUL kan ikke anbefale Ad. 2

   

  Sagen returneres til ØU.

  Beslutning

  Udgår.

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 og overslagsårene er der indarbejdet en pulje til effektiviseringer på -2,0 mio. kr. Følgende udmøntning foreslås:

  Øget normering i daginstitutioner/Midler fra tilskud til privat pasning

  KB har godkendt, at mindreforbruget på 0,2 mio. kr. årligt skal overgå til øget normering i daginstitutioner/ubalance i tildelte midler pr. barn (forskellige gennemsnitslønninger i institutionerne). I lyset af at dagtilbudsområdet i forvejen tilføres ekstra midler fra budget 2018, så foreslås det at beløbet i stedet tilgår effektiviseringspuljen (KB's beslutning fra 30. november vedlægges).

   

  Opsige alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge

  Forslaget - som også har indgået i balancekataloget for budget 2018 - indebærer, at alle tomme private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering opsiges. Boligerne er tomme, da beboerne er flyttet til Mandehoved. Det vurderes p.t., at der ikke er behov for at opretholde lejen af disse boliger, da der ikke ankommer så mange flygtninge og der stadig er ledig plads på Mandehoved. I fald det besluttes, at opsige de kommunale lejemål, skal tages stilling til fremtidig anvendelse og eventuel afhændelse af disse. Forslag til fremtidig anvendelse af de ledige kommunale lejemål, vil blive forelagt senere. Provenuet ved den sparede lejeudgift kan p.t. opgøres til 0,7 mio. kr. årligt.

   

  Indarbejdelse af generelt effektiviseringskrav på alle områder inden for servicerammen

  Det foreslås, at det resterende provenu på 1,1 mio. kr. (efter 0,2 mio. kr. på dagpasning og 0,7 mio. kr. på opsigelse af boliger) findes ved at at der på tværs af hele den budgettterede serviceramme, som udgør cirka 880 mio. kr., pålægges et effektiviseringskrav på 1,25 promille. Det foreslåes, at Direktionen fastlægger den endelige, detaljerede udmøntning, således at den administrative byrde ved forslaget mindskes mest muligt.

   

  Ovenstående forslag afspejler, at forvaltningen skønner, at forslagene i balancekataloget på nuværende tidspunkt generelt ikke skal bringes i anvendelse, ud over det som allerede er besluttet i forbindelse med budgettet, hvor der på ØU's områder er besluttet besparelser på cirka 13 mio. kr. Dog foreslås det som nævnt ovenfor, at ØU igen overvejer om ikke udgiften til tomme boliger bør undgås. Der ud over kunne det overvejes, om beslutningen om ansættelse af en borgerrådgiver skal tages op til fornyet vurdering. Særligt i lyset af de andre nye initiativer som tages, ikke mindst projektet om ny tidlig familieindsats, etablering af sygepleje- og psykiatrikoordinatorfunktioner samt den styrkede genoptræning. Udgiften til borgerrådgiver på 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019, vil cirka kunne halvere det foreslåede, generelle effektiviseringskrav.

 • 22. Tillægsbevilling til frigivne anlægsprojekter

  Resume

  Stevns Ejendomme ønsker omprioritering af ni anlæg, da de er delt uhensigtsmæssigt mellem 2018 og 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF & ØU, at

   1. der gives en samlet tillægsbevilling til anlægsbevilling på 797.000 kr. til de i sagen nævnte anlæg

   2. at bevillingen finansieres ved at lægge et tilsvarende belønb i kassen senest ved budgetopfølgning 3 (BOP3/2018)

  Direktionen, 5. februar 2018, pkt. 2:

  Anbefales

  Beslutning

  Anbefales

  Varly Jensen tager forbehold

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2018, blev ni anlæg under Stevns Ejendomme, delt uhensigtsmæssigt, således at en mindre del af anlægssummen blev placeret i i overslagsåret 2019. Det betyder at anlæggene ikke kan påbegyndes, da de ikke vurderes at være fuldt finansierede. Det drejer sig om anlæg:

  Nr. 542 Klippinge Børnecenter, ude/sovefaciliteter. Der er afsat og frigivet 350.000 kr. i 2018 og 160.000 kr. i 2019.

  Nr. 548 Stevnshøj, belysning. Der er afsat og frigivet 350.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. i 2019.

  Nr. 550 Stevnshøj, ny ventilation og cts-styring. Der er afsat og frigivet 1.600.000 kr. i 2018 og 107.000 kr. i 2019.

  Nr. 556 Store Heddinge Skole, foldevæg Erikstruphal. Der er afsæt og frigivet 200.000 kr. i 2018 og 76.000 kr. i 2019

  Nr. 557 Store Heddinge Skole, facade på ventilationstårn Bøgen. Der er afsat og frigivet 200.000 kr. på budget 2018 og 49.000 kr. i 2019

  Nr. 560 Store Heddinge Skole, vinduer og døre. Der er afsat og frigivet 200.000 kr. på budget 2018 og 75.000 kr. i 2019

  Nr. 563 Hotherskolen, forbindelsesgang. Der er afsat og frigivet 700.000 kr. på budget 2018 og 105.000 kr. i 2019

  Nr. 566 Hotherskolen, Bygning E vinduer/døre. Der er afsat og frigivet 400.000 kr. på budget 2018 og 55.000 kr. i 2019

  Nr. 567 Hotherskolen, Biblioteksbygningen. Vinduer/døre. Der er afsat og frigivet 300.000 kr. på budget 2018 og 70.000 kr. i 2019

  Samlet er der lagt 797.000 kr. ind i budgetoverslagsår 2019 til de ovennævnte projekter.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da det udelukkende er omprioriteringer ved at finansiere tillægsbevillingen gennem budgetopfølgningen.

 • 23. Kontor - Vej & Materielgård

  application/pdf icon billeder_materielgaard.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte at give en anlægsbevilling på 484.000 kr. til ombygning af eksisterende kontorfaciliteter på Frøslevvej 36 således at det administrative personale som er tilknyttet Vej & Materielgården kan samles.

   

  Ombygningen foretages samtidig med henblik på energioptimering af den administrative del.

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

  1. anlægget på budget 2018, Materielgården opbevaring på 484.000 kr. udgår og beløbet tilbageføres kassen
  2. KB giver en anlægsbevilling på 484.000 kr. til ombygning af eksisterende kontormiljø
  3. anlægsbevilingen finansieres som en bevilling ved forbrug af kassebeholdningen på 484.000 kr.

   

   

  Direktionen, 5. februar 2018, pkt. 5:

  Anbefales

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2017 blev Stevns Kommunes vejteam og materielgård sammenlagt under en enhed, Vej & Materielgården.

  Enheden består af 19 specialarbejdere (herunder anlægsgartnere), 1 formand, 6 administrative medarbejdere samt 1 leder.

  Den nuværende udformning af faciliteterne på Frøslevvej 36 giver flere udfordringer og derfor er der et ønske om at lave nogle ændringer.

  Pt. er det administrative personale delt på to lokaliteter på adressen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til udførelse af opgaver og samarbejde. Ligeledes har det været nødvendigt at genoprette omklædningsfaciliteter i dele af det område hvor der er indrettet kontor. Dette medfører et forøget behov for at ændre på indretningen på stedet.

  Der er derfor udarbejdet et projekt, hvor det administrative personale samles i samme bygning.

   

  KB bedes derfor beslutte at give en anlægsbevilling på 484.000 kr. til energioptimering samt ombygning af kontorfaciliteter på Frøslevvej 36, således at indretningen bedst muligt tilgodeser arbejdsopgaver.

   

  Der udføres en indeklimaoptimering herunder nye vinduer, ny hoveddør samt en forbedring af ventilationsforholdene.

   

  Det foreslåede projekt giver mulighed for at samle den administrative del i samme bygning ved at ændre indretning og ombygge et nuværende eksisterende lokale som efterisoleres og får etableret brandudgang således dette kan indrettes til kontor. 

  Adgangen til lokaler beliggende på 1. sal foregår i dag gennem den ene af koldhallerne. Der etableres derfor en brandvæg mellem trappe og koldhal således dette område bliver en del af kontoret af hensyn til brand, udstødningsgasser fra maskiner samt af energimæssige årsager.

   

  Samtidig annulleres projekt på budget 2018, Materielgården opbevaring, som omhandler etablering af SF stensbelægning på Frøslevvej 36.

   

   

 • 24. P-plads ved Lærkehuset - Strøby Egede

  application/pdf icon referat_laerkehuset.pdfapplication/pdf icon parkeringsoversigt.pdfapplication/pdf icon etape_1.pdfapplication/pdf icon etape_2.pdf

  Resume

  Plan-, miljø og fritidsudvalget orienteres om at der har været afholdt dialogmøde med naboer vedr. parkeringsforholdene ved daginstitutionen Lærkehuset, der ligger for enden af Valnøddevej i Strøby.

   

  Samtidig indstilles der til at der beplantes langs personaleparkeringen på Valnøddevej for at reducere lysindfaldet fra billygter.

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 25.000 kr. til beplantning langs personale parkering på Valnøddevej, således at lysindfald fra biler reduceres.
  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive 25.000 kr. af rådighedsbeløbet på 825.000 kr., som er afsat i budget 2017, under forudsætning af, at beløbet godkendes overført fra 2017 til 2018

   

  Direktionen, 5. februar 2018, pkt. 6:

  Anbefales

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  Personalet på daginstitutionen Lærkehuset for enden af Valnøddevej oplevede ofte, at der ikke er tiltrækkelig kapacitet på de eksisterende parkeringspladser ved institutionen.

  Der har derfor længe været et ønske om en forbedring af parkeringsforholdene. Vejteamet har i 2016 lavet et overslag på udgifterne til etablering af et antal nye parkeringspladser på græsarealet øst for daginstitutionen. Det offentlige vejareal ud for institutionen er så bredt, at der kan laves 20 nye parkeringspladser, hvor der nu er et ca. 7 meter bredt buskads.

  I primo oktober 2017 blev der afholdt et dialogmøde med nærmeste naboer og institutionsleder hvor det blev aftalt at inddele processen i to etaper.

  • Etape 1 er etablering af skilte på offentlig p-plads nær Valnøddevej 18a-18b hvor personalet henvises til at parkere. Samtidig etableres der steler langs fortov i svinget således det forhindres at biler kan parkere på fortovet.
  • Etabe 2 er etablering af 5-7 p-pladser forenden af Valnøddevej i forlængelse af vendepladsen - her inddrages et bælte på 3-4 m af græsarealet til p-pladser. Der etableres beplantning mod ejendomme på Magnoliavej og lavtvoksende beplantning mod grønt område. Skitseforslag til udformning af P-plads er vedlagt som bilag.

  Samtidig blev det aftalt at der i primo 2018 skulle afholdes et opfølgende dialogmøde hvor en status på parkeringsproblematikken skulle drøftes med henblik på at kunne konkludere om problemerne var blevet minimeret.

   

  Dette møde blev afholdt d. 9. januar 2018 hvor det blev konkluderet på baggrund af observationer, tilbagemelding fra institutionslederen samt naboer følgende

   

  • At etape 1 har medført at der er skabt mere ro på parkeringssituationen i spidstimerne
  • At der er skabt bedre parkeringsforhold for personalet
  • At de opsatte pullerter langs fortovet har medvirket at ulovligt parkerede biler langs fortovet er minimeret
  • At der er enkelte situationer hvor personbiler parkere på vendepladsen som giver udfordringer med afhentning af affald

   

  Samtidig blev det omtalt af naboer at der var et ønske om at få etableret en mere tæt beplantning foran Lærkehusets personaleparkering for at undgå at forlygter fra personbiler lyser ind i husene samt et ønske om at en tavle blev flyttet for at skabe bedre plads til indgang til ejendommene beliggende bag denne p-plads.

  Det er vurderet at beplantning med Thuja som tæt hæk. Dette vil bibeholde det grønne islæt hele året og vil kunne være med til at minimere lysindfaldet.

  Planterne vil være 80-100 cm ved plantning og plantes når vejret tillader det.

   

   

  Tavlen blev efterfølgende flyttet i uge 3

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Historik

  PTU udvalg d. 14. november 2017

  PTU udvalg d. 22. august 2017

  PTU udvalg d. 13. juni 2017

 • 25. Udmøntning af midler fra Dalen 5, til Toftegårdsvej

  Resume

  Plan, Miljø og Fritidsudvalget skal godkende ændret anvendelse af de frigivede anlægsmidler, "1.500.000, til Dalen 5, ventilationsanlæg", til forbedring af ventilation, indeklima og arbejdsmiljø på Toftegårdsvej 1, Hårlev. Dette sker i forbindelse med flytningen af Dagskolen fra Dalen til Toftegårdsvej.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til ventilation, indeklima og arbejdsmiljø på Toftegårdsvej 1

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at overføre anlægsbevillingen på 1.500.000 kr. fra Dalen 5, ventilationsanlæg

  Direktionen, 5. februar 2018, pkt. 3:

  Anbefales

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  Dagskolen flyttes fra Dalen 5 til Toftegårdsvej 1, med indflytning efter sommerferien 2018.

   

  På KB møde den 30/11-2017 blev indstillingen vedr. anlægsbevilligen ”Dalen til Tryg Ø - Renovering og diverse ombygninger. 700 tkr.” godkendt. Ligeledes blev punktet "Dagskolen - fremtidlige lokaler", godkendt med følgende påskrift: "Dertil vil anlægsmidler, kr. 1.500.000, til "Dalen 5, ventilationsanlæg" afsat i budget 2018 i stedet skulle udmøntes til renovering af Toftegårdsvej 1, Hårlev."

   

  I den forbindelse anmoder Stevns Ejendomme om at flytte og ændre anvendelsen af anlægsmidler ang. etablering af ventilation på Dalen 5. Anlægsmidlerne vil på Toftegårdsvej 1, og 1A (1.sal over fritidsgården) blive anvendt til indeklima- og arbejdsmiljømæssige tiltag, for at give bygningen det ekstra løft, der skal til for at sikre et godt arbejdsmiljø og indeklima.

   

  - I forhold til ventilation er der tale om to meget forskellige bygninger, og dermed ændrede forudsætninger for at løse opgaven. Decentral ventilation kan være en mulighed.

  - Der er andre forhold ved de tidligere lokaler både på 1.sal over fritidsgården, men også i børnehavelokalerne som forvaltningen skal forholde sig til. Loftshøjder, naturlig belysning, støj og lign. Der har også været ønsker fra forældresiden, som ville kunne indfries med midlerne, ved en generel gennemgang af indeklima og arbejdsmiljøet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da anlægget kan finansieres af anlægsbevillingen på Dalen 5, ventilation.

 • 26. Stevns Naturcenters - vision for fremtidige funktion og anvendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_naturcenter_mandehovedvej_10_-_overtagelse_fra_oestsjaellands_museum_behandlet_paa_moedet_18._januar_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrel.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_naturcenter_-_opsigelse_af_aftale_behandlet_paa_moedet_7._november_2017_kl._1530_moedelokale_8_i_natur-_fritids-_og_kulturudvalget_2017.d.pdfapplication/pdf icon budget_for_drift_naturcenter.xlsx.pdf

  Resume

  KB har i januar besluttet at PMF skal drøfte en vision for stevns naturcenters funktion og drift

  Forvaltningen fremlægger følgende vision til drøftelse

  1.Stevns naturcenters(SNC) muligheder for at indgå i naturundervisningen på de stevnske skoler

  2.SNC skal favne naturformidlingen bredt i hele kommunen.

  3.SNC skal udvikle sine tilbud for borgere og turister

  4 Optimering ag driften SNC

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. drøfte nedenstående visioner for den fremtidige drift 
  2. godkende at Teknik og miljø arbejder videre med den foreslåede vision og de økonomiske rammer for udviklingen af SNC

  Beslutning

  Forvaltningen løber driften igang på de skitserede præmisser og med udgangspunkt i overholdelse af budgetrammen for SNC.

   

  Sideløbende startes en visionfase med politisk involvering/dialog med skoler, borgere og brugere. Derefter genoptages sagen i udvalget med henblik på et drøfte mere langsigtede politiske strategier/Visioner for SNC.

  Sagsfremstilling

  Gl. Stevns kommune overtog bygningerne(soldaterhjem) ved Mandehoved for 1. kr. i 1993. Det var starten på udviklingen af Stevns naturcenter(SNC) ved den daværende naturvejleder i samarbejde med Storstrøms Amt. I 2010, efter at naturvejledere gik på pension, blev det besluttet at lade SNC drive af Østsjællands Museum. På daværende tidspunkt havde museet også ansvaret for naturvejlederne i Faxe Kommune. Denne opgave ophørte i 1015.

  Østsjællands museum har opsagt aftalen med Stevns Kommune om driften af naturcenteret 1. januar 2018, på baggrund af kulturstyrelsens evalueringsrapport, som anbefalede at museet målrettet skulle koncentrere opgaverne omkring museumsaktiviteter. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i december besluttet at overtage naturcenteret hurtigst muligt af hensyn til driften af SNC. Da den seneste naturvejleder efter 7 års ansættelse har opsagt sin stilling august 2017 er Forvaltningen igang med at rekruttere en ny naturvejleder.

  Naturområdet omkring SNC er på ca 5 tdr. land og er omdannet til et rekrativt område med rasteplads, borde-bænkesæt, lejrplads med shelter, udsigtstårn ved flagbanken, udstiling med fossiler og tilgængeligt handicaptoilet. Området har stor oplevelsesværdi for egnens beboere, turister og brugere ag centeret. SNC danner rammen omkring dagskurser og undervisning og lejrskole for flere dages ophold. SNC indeholder også et veludstyret loboratorilokale til biologiundervisning.

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde i januar sendt sagen tilbage til PMF for at drøfte visionen for den fremtidige brug og drift af SNC.

  Vision for SNC' fremtidige funktioner og drift:

  1. På KB møde i januar 2018 blev der ved belutningen om at gøre ophold fra Stevnske skoler gratis sat fokus på undervisningen af skolerne. SNC kan understøtte udeskole og åben skole som er en del af visonerne i den ny skolereform. Stevns er med i front, da Store Heddinge Skole blev udvalgt som demonstrationsudeskole på mellemtrinnet og er i gang med at udvikle udeskole og uddanne udeskolelærere. Den tidligere naturvejleder var ligeledes uddannet udeskolelærer og indgik i arbejdet. Desuden er Stevns Kommune med i internetportalen Skolen i virkeligheden (www.skolenivirkeligheden.dk), hvor lærerne hurtigt kan få et overblik over de Åben skole-tilbud, der findes i kommunen. Denne vekslen mellem inde – ude – inde og med erfaringsbaseret læring giver en højere kvalitet i undervisningen og et til stor udbytte for eleven, viser forskningen. I det fremtidige samarbejde mellem skolekonsulent, kulturkonsulent, SNC og Østsjællands museum kan en strategi for faste åben skoleforløb på de stevnske skoler spille en central rolle i at uddanne brøn fra Stevns Kommune i den lokale kulturarv og ikke mindst verdensarven Stevns Klint.

  2. SNC skal favne naturformidlingen i kommunen bredt. SNC er placeret på klinten i verdensarvsområdet som en del af perlerne på en snor langs klinten og kan naturligt indgå med naturformidling i forbindelse med det kommende besøgscenter for verdensarven. Stedet er kendt for et meget attraktivt sted at se store rovfugltræk. Det er er velbesøgt af ornitologer og centeret kan være mødested for denne gruppe. Der er en ny interessegruppe på Stevns som kalder sig naturentusiasterne som ligeledes benytter naturcenteret som mødested. SNC skal favne formidlingen af naturen i hele kommunen og hermed også inddrage NATURA 2000 området Tryggevælde Ådal i formidlingen.

  3. SNC skal udvikle sine tilbud til borgere og turister. Offentlige ture, beskrivelse af stier i det stevnske landskab, arangementer som skovens dag, affaldsdag mm. se dagsorden fra 11. november 2017 skal gøres lettere tilgængelig på de sociale medier, hjemmesider, artikler, foldere mv. Den nye naturvejlder skal deltage i uddannelse af nye guider som kan indgå i formidlingen og give større fleksibilitet i det daglige arbejde. Mulighederne kan samtænkes i det turistpolitiske samarbejde på Stevns.

  4. Optimering af driften på SNC. Driften af SNC (rengøring, naturpleje og andre vedligeholdelsesopgaver på bygningerne) som i første omgang blive udført af kommunens ejendomscenter og drift af bookingsystemet som på tiden foregå ved hjælp af Østsjællands museum skal undersøges for at se på, om der er områder hvor der kan indtænkes frivillige eller lignende. Udnyttelsen af overnatningsmuligheder og undervisning skal ligeledes undersøges nærmere.

   Forrvaltningen vil i løbet af 2018 arbejde med de 4 punkter i visionen og se på de økononomiske rammer for driften og udviklingen af SNC.

   

   

   

 • 27. Kystvejen 98 - orientering om byggesag

  Resume

  Varly Jensen fra Kommunabestyrelsen har anmodet om, at der på mødet den 6. februar 2018 i Plan, Miljø og Fritid gives en redegørelse om sagsforløbet for en byggesag på Kystvejen 98

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Til efterretning

  Sagsfremstilling

  I november 2017 modtog ejer af Kystvejen 98 afslag på en dispensationsansøgning. Ansøgningen indeholdt en til- og ombygning der blev vurderet til at være markant i forhold til nærområdet, tillige med at det ville være til gene for de omkringliggende. Ansøgningen blev sendt i naboorientering og der er indkommet en indsigelse fra en af de nærmeste naboer. Ansøger fik afslag på dispenstationsansøgningen grundet bestemmelser i lokalplan nr. 5-03, delområde 1 - landsiden.

  Den 21. december 2017 har borgeren benyttet sin mulighed for at påklage afgørelsen hos Planklagenævnet. Der har igennem hele forløbet været dialog med den pågældnede borger. Senest har der mandag den 29. januar 2018 været afholdt et møde med ejeren hvori borgmester Anette Mortensen, udvalgsformand for Plan, Miljø & Fritid Flemming Petersen, Centerchef for Teknik & Miljø Birgitte JTK Nielsen samt teamleder for Plan & Byg Sanne Fabricius Rødkjær deltog. Efterfølgende har forvaltningen modtaget et udkast til et revideret projekt, som pt. bliver vurderet af forvaltningen i forhold til gældende lokalplan samt lignende byggesager fra området.

   

 • 28. Brugerbetingelser for alle haller i Stevns Kommune

  application/pdf icon brugerbetingelser_nyt_forslag_pr_februar_2018.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til PMF, at

  1. udkast til Brugerbetingelser for alle haller i Stevns Kommune godkendes

   

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Som led i harmonisering af kommunale haller i Stevns Kommune, er der udarbejdet vedlagte forslag til brugerbetingelser for benyttelse og ophold i kommunale haller. Tidligere har der både været ordensreglement og brugerbetingelser i alle haller, disse er nu samskrevet i ét dokument.
  De nye brugerbetingelser vil også gælde for Strøby Idrætscenter der drives af AIK Fonden.

 • 29. STG/Vallø klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse over tildelt haltid sæson 2017/2018

  application/pdf icon klage_over_folkeoplysningsudvalgets_afgoerelse.pdfapplication/pdf icon bilag_vedr._klage_.pdf

  Resume

  PMF skal tage stilling til klage fra STG/Vallø vedrørende tildeling af haltider for sæson 2017/2018. PMF er klageindstans over Folkeoplysningsudvalget, som i første omgang har behandlet klagen.

  Klagen er vedlagt sagsfremstillingen.

  Klagen omhandler, at STG Vallø ikke mener at reglen om faktor 0,5 er overholdt (tildeling af tiderne til fodbold i forhold til håndbold). Ligesom det anføres, at tildelte haltider før kl. 20.00 benyttes af voksne over 18 år. STG Vallø ønsker mere haltid.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til PMF, at

   

  1. der tages stilling til fremsendte klage i forhold til Folkeoplysningsudvalgets beslutning om, at fastholde lokalefordelingen for 2017/2018.

  Beslutning

  Forvaltningen oplyser, at fakta 0,5 reglen i retningslinierne er overholdt.

  Udvalget stadfæster Folkeoplysningsudvalgets afgørelse, incl. dialogmøde om kommende sæsons fordeling af haltider.

   

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har fordelt ansøgte haltider for sæson 2017/2018 i kommunale haller og lokaler. Efter fordeling af tiderne, har STG/Vallø klaget over deres fordeling.

  Som det fremgår af vedlagte klage, mener STG/Vallø, at de tildelte haltider gør, at foreningen presses på deres eksistensgrundlag, og at de er blevet uretfærdigt behandlet (de påklagede tider fremgår at bilagene).

  Der har været foretaget haloptælling i ugerne 36,37 og 38, denne haloptælling blev forkastet af Folkeoplysningsudvalget grundet tvivl om aldersfordelingen.

  På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets anmodning den 22. juni 2017 vedr. lokalefordeling for sæson 2017/2018, har Kultur & Fritid fået halpersonalet til, at foretage en fornyet haloptælling i ugerne 44, 45 og 46 i tidsrummet 16.00 - 20.00 med fokus på medlemmernes alder. Resultatet af haloptællingen og de implicerede foreningers høringssvar fremgår af bilagene.

  Som bilag er vedlagt hele sagsforløbet for tildeling af haltider, sagsbehandlingen af klagen, herunder partshøringen hos de øvrige forreninger.

   

  Til brug for PMFs behandling af klagesagen vil Yasmina Zacares (leder af fritidsområdet) gennemgå forløbet, herunder Folkeoplysningsudvalgets baggrund for beslutning af fastholdelse af de tildelte haltider for sæson 2017/2018.

   

  Folkeoplysningsudvalgets beslutning tager afsæt i, at der ved halfordelingen er givet tider udfra en samling af enslydende aktiviteter. Dvs. hele badmintonsdage, håndbolddage osv. Dette er nødvendigt i forhold til de afsatte personaleressourcer, der er til rådighed i hallerne.

   

  Til PMF-mødet vil der endvidere blive oplyst det samlede antal brugere hos EVIF om fredagen fra kl. 17-18 fra sidste måling og frem til nu, da denne var meget lav i antal unge brugere under 26. Særlig fokus på denne tid, da denne er et stort ønske hos STG Vallø.

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningsloven kapitel 6 Anvisning af lokaler og undendørsanlæg - § 21, stk. 3, 4 og 5

  § 21 Kommunalbestyrelsen anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne:

  Stk. 3. Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg skal kommunalbestyrelsen normalt prioritere i følgende rækkefølge:
  1) Aktiviteter for børn og unge.
  2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
  3) Aktiviteter for voksne.
  Stk. 4. Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.
  Stk. 5. Det er en betingelse for anvisning af lokaler, at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisningen eller aktiviteten, jf. dog stk. 6. Der kan herunder anvises lokaler til aktiviteter i tilknytning til undervisning
  __________________________________________________________

  Herudover er der lokalpolitisk (marts 2012) vedtaget vedhæftede retningslinjer for fordeling af lokaler/timer til folkeoplysende foreninger i Hårlevhallen, Stevnshallen og Strøbyhallen.
  ___________________________________________________________

  Forvaltningsloven Kapitel 5 Partshøring § 19 Stk. 2. 6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen.

 • 30. DM i holdløb - Danmarks Cykle Union - ansøgning

  Resume

  PMF skal tage stilling til at Stevns Kommune er vært for afholdelse af DM Holdløb 2018, herunder finansiering.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til PMF at

  1. Stevns Kommune byder ind på DM Holdløb 2018
  2. udgifter til løbet afholdes af Udviklingspuljen under PMF (overførte midler fra 2017)
  3. Stevns Kommune byder ind på DM Holdløb 2019 såfremt kommunen ikke vælges som værtskommune i 2018

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget følgende ansøgning fra Danmarks Cykle Union vedr. afvikling af DM i holdløb 2018.

  Lørdag den 2. juni afholder Danmarks Cykle Union årets store DM i holdtidskørsel for både eliten, juniorer og børn & unge, og efter en gennemgang af rutemulighederne er feltet indskrænket til fire kandidat-byer – heriblandt Store Heddinge, Stevns Kommune.

  DM i holdløb afholdes hvert år med deltagelse af hjemlige teams hos eliten inklusive de danske kontinentalhold og WorldTour-hold – der deltager omkring 30 hold i alt. DM i holdløb er desuden en del af udtagelsesløbene for de danske teams til PostNord Danmark Rundt.

  Løbet afvikles på en ca. 15 km lang rundstrækning (som skal gennemkøres fire 4 gange for eliten) med start og mål i Store Heddinge, og ruten forventes afspærret for øvrig trafik under hele løbet.

  Danmarks Cykle Union arrangerer løbet, og da udgifter til løbene alene finansieres af tilskud (herunder kommunal støtte) og sponsormidler, anmoder Danmarks Cykle Union kommunen om 50.000 i støtte til afvikling af arrangementet, der i øvrigt bæres af en stor stab af frivillige og ulønnede ledere fra både DCU’s Distrikt Sjælland og lokale klubber.

  Danmarks Cykle Union medbringer og opstiller selv alt nødvendigt materiel til opbygning af start- og målområde, 100 meter afspærring, VIP-telt, sejrspodium, målportal, startrampe m.m.
  Kommunen anmodes om assistance til skilteplan og afspærring af centrale gader plus sidegader samt opstilling af parkering forbudt-skilte og lignende. Opløbsstrækningen vil traditionelt have mange tilskuere, og der vil være behov for kommunal støtte til mobile toiletter og oprydning efter arrangementet.

  Foreløbig tidsplan for DM i holdløb lørdag den 2. juni 2018:   

  12:00                  Målområdet er afspærret for øvrig trafik
  15.00                  Første start
  17:25                  Sidste hold i mål
  18:00                  Afslutning

  Økonomi

  Udviklingspuljen under PMF:

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er uforbrugte midler på udviklingspulje 2017 på i alt 375.000 kr. Disse forventes overført til 2018, og kan bl.a. finansiere de ansøgte 50.000,- + følgeomkostninger til opsætning og nedtagning af skilte, leje af mobile toiletter m.v. Såfremt Stevns bliver udvalgt som værtskommune medtages finansieringen ved budgetopfølgningen (BOP 2) i 2018.

 • 31. Tilbageførsel til landzone - drøftelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_tilbagefoersel_til_landzone_behandlet_paa_moedet_30._november_2017_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2017.docx.pdfapplication/pdf icon udtalelse_fra_sten_sjoelund.pdfapplication/pdf icon udtalelse_fra_sten_sjoelunds_advokat.pdfapplication/pdf icon godtgoerelse_tilbagefoersel.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Fritid skal drøfte sagen om tilbageførsel af et areal ved Hårlev til landzone. Sagen har været behandlet i forbindelse med Stevns Kommuneplan 2017 og genoptages til fornyet drøftelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiler til PMF via DIR, at

   

  1. drøfte sagen

  Direktionen, 29. januar 2018, pkt. 2:

  Ikke tilstede: Per Røner

   

  Fremsendes til politisk drøftelse

  Beslutning

  Udvalget anbefaler, at området tilbageføres til landzone, idet forudsættes at byzonejorden kan anvendes andet sted.

  Varly Jensen kan ikke anbefale tilbageførsel, men henviser til de tidligere beslutninger

  Sagsfremstilling

  Dialogen med ejerne af matrikel nr. 1AQ i Hårlev begyndte tilbage i efteråret 2014. Arealet på 5,7 hektar er omfattet af lokalplan 102 og ligger i byzone. Arealet udgør imidlertid etape 2 af et nyt byudviklingsområde, hvor forudsætningen for at påbegynde en udvikling af det dels er, at etape 1 er helt eller næsten helt udbygget og dels, at der udarbejdes en ny lokalplan for arealet. Etapedelingen skal sikre, at byudviklingen sker ’indefra og ud’, som i dag er et lovfæstet princip for byudvikling.

  Arealet blev udlagt i 2007 med kommuneplantillæg 6 til Vallø Kommuneplan samt med lokalplan 102. Af planerne fremgår det, at man dengang forventede, at udbygningen ville ske i 2009-2012. Siden gik udviklingen i stå. Status for etape 1 er, at der er udmatrikuleret ca. 22 byggegrunde ud af ca 70 mulige. Under 10 huse er opført. Der er gang i udviklingen af etape 1 – men det vurderes at gå langsomt og at der kan gå mange år, før det bliver relevant at tage hul på etape 2.

  Når et areal én gang er overført til byzone, kan det ikke tilbageføres til landzone uden det er i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor blev der i forslag til Stevns Kommuneplan 2017 arbejdet med at tilbageføre arealet til landzone og flytte rummeligheden til et andet areal. Dette forslag blev i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen pillet ud.

   

  Godtgørelsen for grundskyld beregnes efter Lov om kommunal ejendomsskat (se under lovgrundlag). Den beregning som ligger i bilag skal evt. justeres afhængigt af, hvornår en evt. tilbageførsel besluttes og gennemføres.

   

  Det kræver kommuneplantillæg at tilbageføre arealet.

   

  Se bilagene for yderligere detaljer.

  Lovgrundlag

  Planloven §33, 45 og 46

   

  Lov om kommunal ejendomsskat

  § 29 A. Efter reglerne i denne paragraf ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til § 45 i lov om planlægning, for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne.
      Stk. 2. Godtgørelse ydes for en periode, der regnes fra og med det kvartal, hvori den pågældende ejer har erhvervet ejendommen, jf. § 29, stk. 1, og til det tidspunkt, hvor en vurdering af ejendommen efter tilbageførslen til landzone får skattemæssig virkning (godtgørelsesperioden), jf. § 26, stk. 2. Hvis arealerne er blevet overført til byzone eller sommerhusområde, mens den pågældende har været ejer af dem, regnes godtgørelsesperioden dog først fra og med det kvartal, hvori denne overførsel har fundet sted. Godtgørelsesperioden kan dog tidligst regnes fra den 1. januar 1970, og den kan højst udgøre 20 år.
      Stk. 3. For hvert skatteår i godtgørelsesperioden fastsættes af told- og skatteforvaltningen et beløb, der skal angive forskellen mellem den afgiftspligtige grundværdi, der har været gældende for ejendommen for det pågældende skatteår, og den afgiftspligtige grundværdi, ejendommen må antages at ville være blevet ansat til, hvis den havde ligget i landzone.
      Stk. 4. De beløb, der er fastsat efter stk. 3, ganges med den grundskyldpromille, der har været gældende for de enkelte skatteår. Til det opgjorte beløb for det enkelte år ydes en rente på 4 pct. p.a. frem til det tidspunkt, hvor udbetalingen finder sted.
      Stk. 5. Godtgørelsen udgør halvdelen af de opgjorte samlede beløb efter stk. 4 inkl. renter.
      Stk. 6. Godtgørelsen udbetales af den kommune, som arealerne ligger i, til ejeren af arealerne på tilbageførelsestidspunktet. Den del af godtgørelsen, der vedrører godtgørelsesperioden bortset fra de sidste to år udbetales senest 3 måneder efter, at tilbageførslen til landzone har fundet sted. Den del af godtgørelsen, der vedrører de to sidste år i godtgørelsesperioden, udbetales senest inden udgangen af godtgørelsesperioden.
      Stk. 7. Udgiften ved ansættelserne i henhold til stk. 3 afholdes af kommunen.

  Økonomi

  Se tidligere sagsfremstilling og bilag om godtgørelse for grundskyld.

 • 32. Anmodning om flexbolig

  application/pdf icon anmodning_om_genoptagelse_uden_personlige_oplysninger.pdfapplication/pdf icon flex_afslag.pdf

  Resume

  PMF skal tage stilling til en ansøgning om flexboligtilladelse. Der er ikke hjemmel til at afslå, men samtidig har Stevns Kommune igangsat planlægning for at styre, hvor der kan gives flexboligtilladelser og hvor der ikke kan. Indtil denne planlægning foreligger skal PMF og forvaltningen hjælpes ad med at håndtere ansøgningerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMF, at

  1. drøfte sagen og enten at
  2. indstille til kommunalbestyrelsen at nedlægge §14 forbud mod anvendelse til flexbolig på adressen Broveshøjvej 4, Ll. Heddinge med henvisning til den igangværende planlægning. Forbuddet indstilles til at gælde 1 år, eller at
  3. beslutte at give tilladelse til flexbolig i denne konkrete sag med den begrundelse at ejendommen ligger i landzone/landsby og at det ikke forventes at blive hindret i det kommende plangrundlag.

  Direktionen, 2. januar 2018, pkt. 6:

  Fremsendes til politisk drøftelse

  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 12:

  Da sagen er principiel fremsendes den til kommunalbestyrelsens afgørelse som åben sag.

  Varly Jensen anbefaler 3. at

  Kommunalbestyrelsen, 18. januar 2018, pkt. 66:

  Sagen returneres til PMF til fornyet drøftelse og beslutning.

   

  Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) anbefaler Ad. 3

   

  Supplerende oplysninger fra forvaltningen

  Forvaltningen oplyser, at det også er en mulighed at give dispensation til flexbolig for en tidsbegrænset periode eksempelvis for en to-årig periode

   

  Beslutning

  Udvalget vedtog at meddelele tilladelse på følgende vilkår: Der gives en tidsbegrænset tilladelse på 4 år med mulighed for forlængelse, idet ejendommen er beliggende i landzone.

  Varly Jensen fastholder sine tidligere udtalelser

  Varly Jensen begærede sagen i Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget en konkret ansøgning om tilladelse til flexbolig i Lille Heddinge. Ansøger fik i 2015 afslag, men har nu søgt om at få genoptaget sin ansøgning, da begrundelsen for afslaget ikke har hjemmel i lokalplanen.

  I september 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte planlægningen for flexboliger, idet der ikke generelt kan gives afslag på ansøgninger om flexbolig.

  Sagen giver god anledning til at vende en række problemstillinger, ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi vil håndtere ansøgninger om tilladelse til flexboliger i den mellemliggende periode indtil vi har planlægningsgrundlaget på plads.

  Indtil planlægningen er gennemført med kommuneplantillæg og temalokalplan vil de konkrete sager komme til behandling i udvalget (PMF), idet administrationen har svært ved enten at afvise eller at bevilge tilladelse til flexbolig på det nuværende grundlag.

  I mange lokalplaner er anvendelsen ’boligformål’ angivet. Tolkningen af ’boligformål’ er bred, og giver derfor ikke mulighed for at afslå tilladelse til flexbolig, idet det både kan forstås som helårsbolig- og fritidsboligformål. Dette er også tilfældet i denne sag i Lille Heddinge, hvor der er lokalplan med anvendelsesbestemmelsen ’boligformål’.

  Forvaltningen ser to muligheder. Enten gives der tilladelse til flexbolig i denne konkrete sag, fordi sagen ikke med hjemmel i lokalplanen kan afvises, og fordi der er tale om en landsby, der ligger i landzone. Risikoen er, at dette vil danne præcedens for mange af vores lokalplanlagte bysamfund, hvor anvendelsen er angivet som ’boligformål’ – dem har vi mange af, også i vores byzonebyer og udviklingsbyer.

  Den anden mulighed er at nedlægge et §14-forbud mod anvendelse til fritids- og flexbolig med henvisning til den igangsatte planlægning for flexboliger/helårsboliger, som forventes gennemført i 2018. Se tidligere sag.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Boligreguleringsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 33. Eventuel flytning af Rødvig Station

  application/pdf icon stations_naerhed.pdfapplication/pdf icon finasiering_af_undersoegelse_vedroerende_placering.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_flytning_af_roedvig_station_behandlet_paa_moedet_7._september_2017_kl._1800_valloeby_forsamlingshus_valloeraekken_2_4600_koege_i_kommunalbestyre.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_flytning_af_roedvig_station_behandlet_paa_moedet_31._august_2017_kl._1330_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2017.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_flytning_af_roedvig_station_behandlet_paa_moedet_22._august_2017_kl._1330_moedelokale_8_i_plan-_og_teknikudvalget_2017.docx.pdfapplication/pdf icon notat_aasteds_besigtigelse_.pdfapplication/pdf icon udviklingsplan_for_roedvig_by_final_ptu_8.marts.pdfapplication/pdf icon 1_1000_halplaner.pdf

  Resume

  Flytning af Rødvig station var på dagsordenen ved Plan og Teknik Udvalgsmødet den 22. august 2017, hvor det blev besluttet at forvaltningen i samarbejde med Movia og Regionstoget skulle arbejde på at flytningen skulle indgå i den kommende moderniseringsplan for Regionstogets banestrækning. Sagen var til orientering på ØU den 31. august 2017 og på KB den 7. september 2017.

  Der er behov for at få udarbejdet en forundersøgelse hos en rådgiver for, at vi kan komme videre med arbejdet.

  Movia mener, at det vil være tilstrækkeligt at anvende i alt 250.000 kr. til undersøgelsen – og Movia foreslår, at Stevns Kommune og Movia hver financierer 50%, eller 125.000 kr.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU at:

  1. KB giver en anlægsbevilling på 125.000 kr. til at finansiere halvdelen af en udredende undersøgelse, der er nødvendig inden en eventuel flytning af Rødvig Station
  2. finansiere anlægsbevillingen af anlægsbudgettet til Udviklingspulje 2017 på i alt 375.000 kr. under forudsætning af, at beløbet godkendes overført til 2018.

   

  Direktionen, 29. januar 2018, pkt. 1:

  Ikke tilstede: Per Røner

   

  Anbefales, idet bemærkes at såvel Ældreråd som Handicapråd skal høres inden en eventuel flytning af stationen.

  Beslutning

  Anbefales

  Varly Jensen ønsker tilkendegivelse fra Lokaltog og Movia angående deres planer for eventuel flytning af stationen, herunder de to selskabers økonomiske bidrag til en eventuel flytning.

  Sagsfremstilling

  Regionstoget og Movia har igangsat en større moderniseringsplan for hele banestrækningen. Moderniseringen er planlagt mellem 2018 2021. Det er en unik mulighed for at få planerne om flytning af Rødvig Station ind i moderniseringsplanen for Regionstogets banestrækning. Der er både banetekniske fordele og stærke borgerønske om at få flyttet stationen.

  Rødvig er ét af Kommunens attraktive bosætningsområder samt et velbesøgt turistmål der repræsenterer én af perlerne på snoren i verdensarvformidlingen.

  • Den 8. marts 2016 blev Udviklingsplanen for Rødvig godkendt.
  • På Plan- & Teknikudvalgsmødet den 10. januar 2017 deltog Rødvig Borgerforening og fremlagde resultaterne af en lokal afstemning. 330 borgere i Rødvig havde på baggrund af forslagene fra Udviklingsplan for Rødvig, valgt flytningen af Rødvig Station som deres absolutte første prioritet.
  • Den 10. august 2017 blev der afholdt møde med Rösli Gisselmann Adm. direktør og Projektchef Kirsten Kornerup fra Lokaltog samt Steen S. Hansen, Line Krogh Lay og Anette Mortensen fra PTU samt Birgitte J.T.K. Nielsen. Mødets formål var en afklaring af den videre proces for flytningen af Rødvig Station.
  • Den 22. august 2018 blev det besluttet på PTU, at der skulle arbejdes mod at få indarbejdet flytningen af stationen i Regionstoget's moderniseringsplan.
  • Den 6. november 2017 afholdt Stevns Kommune åstedsbesigtigelse med Liv K. Jeppesen, lokalplanlægger, Lærke Phil Jørgensen, lokalplanlægger, Louise Halkær Pedersen, Arkitekt & Tommy Frost, banechef Movia.

  Konklusionen er, at der er brug for en forundersøgelse af fordele, ulemper og omkostninger. Bedst vil det være at få undersøgt og sammenlignet alle tre placeringer og de omkostninger der er forbundet til dem. Der mangler også en baneteknisk vurdering af VVM pligt ved de alternative placeringer.

  Movia har kontaktet rådgiverfirmaet  NIRAS, og indhentet tilbud på undersøgelsen. Niras har udarbejdet en rapport vedrørende planer om sporarbejderne på hele Østbanen, hvilke vil lette omkostningerne ved undersøgelsen.

  Movia mener, at det vil være tilstrækkeligt at anvende i alt 250.000 kr. undersøgelsen – og Movia foreslår, at Stevns Kommune og Movia hver financierer 50%, eller 125.000 kr.

  Movia vil tilmed gerne være ”kontraktholder” på opgaven og derefter afregne med Stevns Kommune efterfølgende.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbuget, da der er et uforbrugt anlægsbudget på udviklingspulje 2017 på i alt 375.000 kr., der forventes overført til 2018, som kan finansiere beløbet.

  Undersøgelsen koster ialt 250.000 kr., hvoraf Movia financierer 125.000 kr. og Stevns Kommune financierer 125.000 kr.

 • 34. Igangværende lokalplaner

  application/pdf icon sagsoversigt_16_01_2018.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Fritidsudvalget orienteres om igangværende lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

    

  1. lokalplanprocessen præsenteres til orientering  
  2. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning  
  3. dato for formøde til lokalplan nr. 188 ny Aldi i Rengegade fastsættes til torsdag den. 8. marts 2018, kl. 19.00
  4. der fastsættes dato for dialogmøde med politikere fra PMF og repræsentanter fra grundejerforeningerne Svalemosen, Lemgaarden og Lenshøj tirsdag den 27. februar 2018, kl. 19.00 jf. Sagsnr. 01.02.05-P00-2-17 
  5. der fastsættes dato for åstedsbesigtigelse Rødvig station med PMF torsdag den 5. april 2018, kl. 12.00

   

   

   

   

  Beslutning

  Ad 1. Til efterretning

  Ad 2. Til efterretning

  Ad 3. Godkendt

  Ad 4  Godkendt

  Ad 4  Godkendt

  Sagsfremstilling

  PMF orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer

   

  Oversigten fremgår af bilag

   

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen betydning for Stevns Kommunes budget

 • 35. Lokalplan 184 Nicolinelund - Offentlig fællessti og rekrativt område

  application/pdf icon nicolinelund_etape_3_skitse_til_dispositionsplan_26.01.28.pdfapplication/pdf icon nicolinelund_etape_3.1_og_3.2_oplaeg_pmf.pdfapplication/pdf icon groent_udlaeg_mod_nord_cs_visualisering_.pdfapplication/pdf icon stevns_fremtid_hedder_arthur_og_matti2.pdf.pdfapplication/pdf icon naturen_for_bordenden_i_nicolinelund.pdf.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Fritidsudvalget skal drøfte det fremsendte materiale. Materialet omhandler bygherres forslag til placering af en skolesti til Strøby Egede skole gennem det fremtidige boligområde. Materialet omhandler også et forslag til udlæg og beskrivelse af et offentligt rekreativt område indenfor lokalplanområdet, jf. Stevns Kommuneplan.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at:

   

  1. det fremsendte materiale drøftes.

  Beslutning

  Genoptages på næste møde

  Sagsfremstilling

  Center for Teknik og Miljø har den 22. februar 2018 holdt møde med bygherre og deres rådgivere med henblik på at igangsætte lokalplan 184 for Nicolinelund etape 3. i Strøby Egede. På mødet fremlagde bygherre forslag til et forløb af en skolesti til Strøby Egede skole gennem området samt udlæg af et åbent rekreativt område, jf. Stevns Kommuneplan 2017. På mødet aftalte Center for Teknik og Miljø med bygherre, at der skulle fremsendes en detaljeret beskrivelse af forholdene til politisk drøftelse.

   

  Bilag 1 - Dispositionsplan

  Bilag 2 - Skriftligt oplæg

  Bilag 3 - Grønt område - visualiseringer

  Bilag 4 - Artikel - Med naturen for bordenden

  Bilag 5 - Artikel - Stevns fremtid hedder Arthur og Matti

  Lovgrundlag

  Planloven

  Stevns Kommuneplan 2017

   

  Historik

  01.02.16-P16-1-17 - Etablering af skolesti - Strøby Egede

 • 36. Lokalplan nr.186 Strandroseparken - forslag til godkendelse

  application/pdf icon strandroseparken_lokalplanforslag186_30_01_2018.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_30_01_2018.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Fritidsudvalget skal godkende, at forslag til lokalplan nr. 186 Strandroseparken sendes i 8 ugers offentlig høring. PMF skal fastsættes dato for borgemøde i høringsperioden.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

  1. forslag til lokalplan nr. 186 Strandroseparken sendes i 8 ugers offentlig høring.
  2. der afholdes borgermøde midt i høringsperioden torsdag den 15. marts 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt, idet der holdes borgermøde torsdag den 15. marts 2018, kl. 19.00

  Varly Jensen gør opmærksom på at udgangspunktet skal være 10 boligenheder pr. hektar, idet området forventes at være et spejl af område 1.

  Jørgen Larsen mener at den vestlige cykelsti bør udgå, idet der ikke er sammenhæng i forhold til udstykningen i Nicolinelund

   

  Sagsfremstilling

  Lokalplanforslag omhandler matr. nr. 5qp Strandroseparken ved Hybenrosevej, Strøby Egede. (Nimgårdens 2. etape, Rammelokalplan 101)

  Lokalplanens formål og indhold

  Formålet med lokalplanen er at sikre et attraktivt boligområde med et varieret udbud af helårsboliger, der placerer sig hensynsfuldt i det omgivne boligmiljø samt at sikre gode stiforbindelser til og fra området.

  Aktuelt lokalplanforslag nr. 186 giver mulighed for 95 boliger fordelt på 32 Parcelhuse, 35 rækkehuse og 14 dobbelthuse. Regnvandshåndtering indarbejdes i de rekreative arealer.

  Parcelhusgrunde danner kanten af området for at sikre en harmonisk overgang til de eksisterende parcel og rækkehuse. Der er indarbejdet stiforbindelser, der binder området sammen med de eksisterende.

   

  Forslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 17.

  Bilag:

  1. Forslag til Lokalplan 186
  2. Miljøscreening

  Historik og baggrund

  Det er det 2. lokalplanforslag der er udarbejdet. Den 3. maj 2016 besluttede Plan og Teknikudvalget at sende lokalplanforslag nr. 160 i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanforslag 160 indeholdt mulighed for etablering af 170 boliger. Forslaget blev mødt af mange borgerindsigelser der bl. a. anfægtede antallet af boliger og boligernes karakter.

  Den 7. november 2016 valgte Plan og Teknik Udvalget at standse processen og igangsætte en ny lokalplanproces. Den 3. maj 2017 blev der afholdt formøde i Strøbyhallen. På dette møde blev der præsenteret et forslag med 33 parcelhuse, 16 dobbelthuse og 31 rækkehuse, ialt 96 boligenheder  

  Rådgiver fremsendte efterfølgende forskellige tilrettede situationsplaner og udarbejdede et forslag til lokalplan. 

  Den 29. august 2017, efter den interne stjernehøring i Kommunen, blev lokalplanforslaget sendt i høring ved Klar Forsyning, der konstaterede at arealerne til regnvandshåndtering var urealistiske. Rådgiver har herefter i samråd med Klar Forsyning udarbejdet en revideret situationsplan.

  Den seneste udstykningsplan blev forelagt Plan og Teknik Udvalget den 5. december 2017 hvor PTU godkendte udstykningsplanen med 2 forbehold. Der skulle reduceres med minimun en enkelt eller to grunde og cykelstiforløbet på den sydlige del af matriklen skulle tilpasses det videre stiforløb ved Nicolinelund.

   

  Lovgrundlag

  Planlovens § 13

  Stevns Kommuneplan 17

 • 37. Lokalplan 189 - Anmodning om udarbejdelse af lokalplan 189 - overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede

  application/pdf icon planlagt_byzone.pdfapplication/pdf icon notat_om_sommerhusomraade_der_skal_overegaa_til_byzone.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Fritids Udvalget anmodes om at godkende, at der udarbejdes lokalplan og Kommuneplantillæg 2 for at overføre sommerhusområde til byzone i Strøby Egede

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

  1. anmodningen godkendes og planarbejdet igangsættes
  2. der fastsættes dato for formøde i Strøby Egede den 20. marts 2018

   

  Beslutning

  Godkendt, idet der holdes borgermøde den 20. marts 2018, kl. 19.00

  Sagsfremstilling

  Arealet omhandler området mellem Nimgårdsvej og Lendrumvej. Et areal på 1.576 hektar, 178 sommerhuse og 8 helårsboliger, der er 208 indbyggere i området.

  Kommuneplantillæg og en lokalplan er en forudsætning for at området overføres, da det er ved vedtagelsen og offentliggørelsen af lokalplanen, at området overføres til byzone.

  Lokalplanen danner det nye lovgrundlag for det bebyggede miljø i området og der er mange aspekter der skal tages højde for når et område ændrer anvendelse og karakter. Det er derfor vigtigt med en grundig borgerinddragelse og en gennemarbejdet lokalplan, således at lokalplanen kan sikre området og den enkelte husejer fremadrettet.

  Område 2, i form af grundejerforeningen Lendrumgård, har netop stemt JA til også at blive overført til byzone. Dette område skal i midlertid først optages i et landsplandirektiv, før Stevns Kommune kan overføre det til byzone. Kommuneplantillæg og lokalplan for dette område må derfor vente til muligheden bliver givet i landsplandirektivet, som forventes i efteråret 2018. Forventningen er derfor at lokalplan for dette område skal udarbejdes i løbet af 2019.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen betydning for Stevns Kommunes buget

  Historik

  Med Fingerplanrevisionen og den nye planlov, der trådte i kraft i juni 2017 blev der mulighed for at overfører bynære sommerhusområder til byzone. Stevns Kommune har med Fingerplan 2017 fået muligheden for at overføre et område beliggende mellem Nimgårdsvej og Lemdrumvej. Der er efterfølgende afholdt lokalafstemning i området hvor mere end 75% af indbyggerne stemte for, at området skal overføres til byzone.

   

 • 38. Diverse orienteringer - PMF 6. februar 2018 (Lukket)