Referat

 • 273. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 23. april 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 274. Kommuneplantillæg nr. 7 om helårsbeboelse - forslag

  application/pdf icon kommuneplantillaeg_nr._7_09042019_0.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_lp195kpt7_1.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 7 om helårsbeboelse, med henblik på at planen skal i høring. Planens formål er at friholde byzonen for flexbolig.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 7, og sende forslaget i høring i 8 uger.

  Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2019, pkt. 278:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der blev afholdt KB temamøde om flexboligere d. 1. marts 2018. På baggrund af den diskussion, forslår administrationen, at der fremover ikke gives tilladelse til flexboliger i byzone.

  Det betyder at flexbolig ikke bliver muligt i Store Heddinge, Hårlev, Rødvig, Strøby Egede, Hellested, Klippinge, Strøby og Valløby inden for byzonen.

  Dette gøres ved at udarbejde et kommuneplantillæg samt en temalokalplan, der sikrer, at alle boligområder i byzone kun anvendes til helårsbeboelse.

  Kommuneplantillæg nr. 7 ændrer alle kommuneplanrammer med boligformål i byzone, så anvendelse er specificeret til helårsbeboelse.  Det sikre de byzoneområder, der ikke er lokalplanlagt. Kommuneplantillægget tilføjer desuden en bestemmelse til retningslinjer for byudvikling og arealudlæg, således at fremtidig byudvikling til boligformål sikres anvendt til helårsbeboelse.

  Temalokalplanen nr. 195 ændrer alle eksisterende lokalplaner i byzone der udlægger til boligformål, så anvendelsen er præciseret til helårsbeboelse.  Det sikre de byzoneområder, der allerede er lokalplanlagt.

  I forbindelse med planstrategien 2023 evalueres der på konsekvenserne af planforslaget. Her bør der også kigges på, om der bør friholdes for flexbolig i områder i landzonen.  Landzonen kan som helhed ikke reguleres. Der kan ikke opnås flexboliger i landbrugsejendomme, fritidshuse og nye boliger i landzone som er indrettet i overflødiggjorte bygninger.

  Lovgrundlag

  Inden for byzone kan kommunalbestyrelsen modsætte sig ændret anvendelse af bebyggelse, når anvendelse er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en lokalplan, jf. planloven § 12 st. 3.

  Der er derfor i forbindelse med dette kommuneplantillæg også udarbejdet en temalokalplan, nr. 195 om helårsbolig, der omfatter alle eksisterende lokalplaner med boligformål i byzone. Temalokalplanen præciserer at anvendelse af boligområder i byzone skal være helårsbeboelse.  Det gøres ved at rette anvendelse bestemmelserne i alle lokalplaner, der udlægger til boligformål, konsekvent, jf. planlovens § 15 stk. 2.

  Flexboligordningen blev indført ved lov nr. 413 af 29. april 2013 om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

 • 275. Temalokalplan nr.195 om helårsbeboelse - forslag

  application/pdf icon temalokalplan_195_0.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_lp195kpt7_2.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til temalokalpan nr. 195 om helårsboboelse, med henblik på at planen skal i høring. Planens formål er at friholde byzonen for flexbolig.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende forslag til temalokalplan nr. 195 og sende forslaget i høring i 8 uger.

  2. PMT fastlægger en dato for borgermøde. 

  Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2019, pkt. 279:

  1. Anbefales.
  2. Der afholdes borgermøde den 14. maj kl 17-19.

  Beslutning

  PMT´s indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der blev afholdt KB temamøde om flexboligere 1. marts 2019. På baggrund af den diskussion, forslår administrationen, at der fremover ikke gives tilladelse til flexboliger i byzone.

  Det betyder at flexbolig ikke bliver muligt i Store Heddinge, Hårlev, Rødvig, Strøby Egede, Hellested, Klippinge, Strøby og Valløby inden for byzonen.

  Dette gøres ved at udarbejde et kommuneplantillæg samt en temalokalplan, der sikrer, at alle boligområder i byzone kun anvendes til helårsbeboelse.

  Temalokalplanen nr. 195 ændrer alle eksisterende lokalplaner i byzone der udlægger til boligformål, så anvendelsen er præciseret til helårsbeboelse.  Det sikre de byzoneområder, der allerede er lokalplanlagt.

  I flere af byerne findes der lokalplaner, hvis anvendelsesbestemmelser allerede sikre helårsbolig. De er derfor ikke omfattet af temalokalplanen. De pågældende planer er nævnt i lokalplanens redegørelse.

  Kommuneplantillæg nr. 7 ændrer alle kommuneplanrammers med boligformål i byzone, så anvendelse er specificeret til helårsbeboelse.  Det sikre de byzoneområder, der ikke er lokalplanlagt.

  I forbindelse med planstrategien 2023 evalueres der på konsekvenserne af planforslaget. Her kan der også kigges på, om der bør friholdes for flexbolig i andre landzone- områder i kommunen.  Landzonen kan som helhed ikke reguleres. Der kan ikke opnås flexboliger i landbrugsejendomme, fritidshuse og nye boliger i landzone som er indrettet i overflødiggjorte bygninger.

  Lovgrundlag

  Inden for byzone kan kommunalbestyrelsen modsætte sig ændret anvendelse af bebyggelse, når anvendelse er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en lokalplan, jf. planloven § 12 st. 3.

  Der er derfor i forbindelse med dette kommuneplantillæg også udarbejdet en temalokalplan, nr. 195 om helårsbolig, der omfatter alle eksisterende lokalplaner med boligformål i byzone. Temalokalplanen præciserer at anvendelse af boligområder i byzoneskal være helårsbeboelse.  Det gøres ved at rette anvendelse bestemmelserne i alle lokalplaner, der udlægger til boligformål, konsekvent, jf. planlovens § 15 stk. 2.

  Flexboligordningen blev indført ved lov nr. 413 af 29. april 2013 om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

 • 276. Sauna i Krohaven, Rødvig

  application/pdf icon placering_0.pdfapplication/pdf icon placering_strandfoto_0.pdfapplication/pdf icon foto_sauna_indefra_0.pdfapplication/pdf icon foto_sauna_udefra_0.pdf

  Resume

  Rødvig Badelaug ønsker at etablere en udendørs sauna til op til 20 personer i krohaven ud mod havet. Der skal politisk give tillalelse til brug af det pågældende arealet.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. foreningen Rødvig Badelaug får tilladelse til etablering af en udendørs sauna i Krohaven i Rødvig.
  2. forvaltningen udarbejder en brugsretsaftale for Rødvig Badelaugs brug af Krohaven.

  Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2019, pkt. 274:

  1. anbefales.
  2. anbefales.

   

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

   

  Den nystiftede forening Rødvig Badelaug ønsker at etablere en udendørs sauna til op til 20 personer i Krohaven i Rødvig. Saunaen skal gratis kunne anvendes af badelaugets medlemmer. Turister (sejlere, surfere, strandgæster, dagsturister og overnatningsstedernes gæster m.fl.) og alle andre interesserede kan betale sig adgang via download og betaling via en app (HUUM) til anvendelse af saunaen på stedet. Saunaen skal stå på krostrandens skråning og der skal være åben for alle interesserede hver dag året rundt. Saunaen er mobil og indbygget i en container (se billeder i bliag).

   

  Saunaen driftes og vedligeholdes af Rødvig Badelaug. Markedsføring og formidling af saunatilbuddet vil ske på Badelaugets hjemmeside, ved skiltning ved saunaen og i brochurer. Rødvig Badelaug vil på sigt uddanne gusmestre og tilbyde saunagus for medlemmer og andre interesserede. Projektet skal være med til at øge interessen for Rødvig og Stevns Klint, som en destination for aktiv kystturisme. Overnatningsstederne i Rødvig vil kunne pakketere produkter omkring saunaen og dermed øge antallet af turister på overnatningsstederne, særligt i ydersæsonen. Andre mindre turismeaktører vil kunne indtænke saunaen i deres forretningskoncepter fx. i forbindelse med kajakture, mindfullness/yogaophold, vandreture og andre aktiviteter på vandet. Surferne, som vi ser kommer i større og større antal i Østenvind, vil kunne forlænge og forbedre kvaliteten og oplevelsen af deres besøg i Rødvig ved en saunatur efter en kold tur på Østersøen og Rødvig vil dermed kunne blive Østsjællands attraktive bud på et "Klitmøller i Østenvind". Projektet vil styrke Rødvigs position som en attraktiv turistby med flere muligheder for vandaktiviteter og som en af "perlerne langs snoren" langs Stevns Klint.Projektet vil etablere vinterbadning/saunagus, som et natur/kultur tilbud i Rødvig og dermed gøre byen attraktiv for beboere og potentielle tilflyttere. Projektet vil være et nyt tilbud i Rødvig, som kan samle mange borgere, som ikke tidligere har indgået i fællesskaber sammen.

   

  Projektet har ansøgt Udvikling Stevns om midler til etablering af saunaen - og har i forbindelse med diverse tilladelser brug for en tilladelse af Stevns kommune der er ejer af det areal hvorpå saunaen skal placeres. Der er indsendt en ansøgning til Kystdirektoratet og dispensation herfra vil efterfølgende kunne bruges til ansøgning om først landzonetilladelse og efterfølgende byggetilladelse. I forbindelse med landzonetilladelse vil der være en proces omkring naboorientering og efterfølgende offentliggørelse af landzonetilladelsen. 

   

  Økonomi

  Saunaen ejes og driftes af forening Rødvig Badelaug

  Det vurderes at projektet har ingen betydning for driften af krohaven, da saunane skal placeres nedenfor skråningen på betonfundamentet i overgangen til stranden

 • 277. Brugsretsaftale Store Heddinge Boldklub - godkendelse

  application/pdf icon nuvaerende_areal_parkvej_5_0.pdfapplication/pdf icon nyt_areal_parkvej_5_0.pdfapplication/pdf icon udkast_brugsretsaftale_0.pdf

  Resume

  Store Heddinge Boldklub ønsker at få en brugsretsaftale på det område de allerede råder over samt et ekstra område tilført.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. brugsretsaftalen godkendes eller

   

  2. alternativt afventer færdiggørelse af helhedsplanen

   

   Direktionen, 15. april 2019, pkt. 1:

  Deltog ikke: Hanne Stensen Christensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  6 medlemmer (A+V+C+N) anbefaler en godkendelse af brugsretsaftalen.

  1 medlem (O) anbefaler at afvente færdiggørelsen af helhedsplanen.

  Sagsfremstilling

  Store Heddinge Boldklub har siden 1980 haft brugsret til det areal, hvor deres klubhus er opført. Arealet er en særskilt matrikel, som er udskilt fra det resterende område med boldbane mv. De har i 1980 fået tilsagn om brugsret i 60 år. Der betales ikke leje for arealet. Der er aldrig lavet en egentlig brugsretsaftale, og boldklubben har derfor ønsket at få vilkårene reguleret ved en skriftlig aftale.

   

  Store Heddinge Boldklub vil gerne udvide det areal de råder over med et mindre areal rundt om klubhuset, så de kan udvide deres klubhus. Det nye arealet er vist på bilag 2 med rødt omrids, og det gamle areal er matrikel 5p vist på bilag 1 med sort omrids. Udvidelsen er så ubetydelig, at den ikke vurderes at have nogen reel betydning for Stevns Kommune.

   

   

  Store Heddinge Boldklub er klar over, at der er en proces i gang med helhedsplan for området, og at Stevns Kommune ikke på nuværende tidspunkt ved, hvad der skal ske med det område de har brugsret til, og hvor længe deres aftale kan fortsætte.

  Økonomi

  Aftalen har ingen betydning for Stevns Kommunes økonomi

 • 278. Investeringscase på sygedagpengeområdet

  Resume

  Udgifterne til sygedagpenge har de senere år været under pres. Arbejdsmarked har lavet en investeringscase, som viser at det kan betale sig at ansætte en ekstra sagsbehandler til sygedagpengeområdet for at kunne nedbringe sagsvarigheden og dermed udgifterne til sygedagpenge.   

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til ØU via DIR og AET, at

  1. investeringscase godkendes og der ansættes en medarbejder til sygedagpengeområdet.
  2. investeringscasen holdes indenfor AET’s område.
  3. bevillingsmæssigt foretages korrektion i forbindelse med budgetopfølgningen.

  Direktionen, 8. april 2019, pkt. 4:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 11. april 2019, pkt. 174:

  1. investeringscase anbefales.
  2. anbefales.
  3. anbefales. 

  Beslutning

  6 medlemmer (A+V+C+N) godkender indstillingen.

  1 medlem (O) kan ikke anbefale indstillingen. Ønsker en bearbejdning af arbejdsmarkedsområdet, hvor der tegnes en ny fremtid. Begærer endvidere sagen forelagt Kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Tidligere og mere effektiv indsats for sygemeldte

  Stevns Kommune har og har længe haft en meget effektiv sygedagpengeindsats. Dette har bl.a. beroet på en tilfredsstillende bemanding af sygedagpengeområdet. Der er imidlertid flere forhold der gør, at sygedagpengeindsatsen har været stærkt under pres det seneste år, og at der dermed i 2018 har været øgede udgifter til det samlede område.

                              

  Igennem de seneste år er antallet af sygedagpengemodtagere steget. Årsagen til dette skal findes i, at arbejdsstyrken er øget. Jo flere borgere der kommer i beskæftigelse, des flere borgere kan blive sygemeldt og dermed være berettiget til udbetaling af sygedagpenge. Mange af de borgere, der tidligere har været væk fra arbejdsmarkedet i længere perioder, har ofte problemer af sundhedsmæssig eller psykisk karakter, og de bliver derfor oftere sygemeldt fra deres arbejde.

   

  Et andet element er, at lovgivningen på området er ændret væsentligt. Det betyder øget administrativt arbejde i form af, indhentelse af langt flere lægelige oplysninger, tættere kontakt til den sygemeldtes arbejdsgiver samt, at en del af sagerne skal bringes op på kommunens rehabiliteringsteam.

   

  Aktuelt har hver medarbejder ansvaret for mellem 50 og 55 sager. Det anbefalede sagsantal er mellem 35 – 40 sager, hvis der skal være kvalitet i arbejdet, et beskæftigelsesrettet sigte og løbende udvikling i sagsflowet. Når sagsbehandlerne har et højt antal sager så stiger den gennemsnitlige sagsvarighed. Dette begrundet i, at den enkelte sagsbehandler ikke i samme grad har mulighed for, at sætte hurtigt ind med de rette indsatser, for at hjælpe borgerne tilbage i beskæftigelse, som hvis de havde et mindre antal sager.

   

  Den gennemsnitlige sagsvarighed er steget med 3,2 uger siden 2016:

  2016: 23 uger

  2017: 24,7 uge

  2018: 26,2 uge.

   

  Når de sygemeldte gennemsnitligt er på sygedagpenge i længere tid stiger også udgiften til sygedagpenge.

   

  Den samlede udgift til sygedagpenge dækker over mange forløb af kortere eller længere varighed, hvoraf nogle er sygemeldinger på fuld tid og andre på deltid. For at have et mål for den samlede mængde af sygemeldte omregnes enkeltforløbene til helårspersoner.

   

  En helårsperson svarer til at en person er sygemeldt på fuld tid i et helt år.

   

  Udviklingen i antallet af helårspersoner ser således ud:

  2016: 184

  2017: 187

  2018: 207

   

  Investeringscase 

  Det er i dag almindeligt anerkendt i KL, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført Arbejdsmarkedsindsats, reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har flere gange anbefalet kommunerne at investere. Der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet. Nedenstående beskriver baggrund for, rammer om, og sandsynligt resultat af en investeringscase på sygedagpengeområdet i Stevns Kommune.

   

  Udgangspunktet for et investeringstiltag er erfaringen for, at langvarige sygedagpengeforløb i sig selv kan bidrage til at den enkelte borger øger afstanden til arbejdsmarkedet og måske helt mister fodfæstet. Jo længere forløb på sygedagpenge, jo større risiko er der for at ”sygdomsidentiteten” tager over frem for ”arbejdsidentiteten”, og jo større risiko er der for, at det bliver vanskeligere at fastholde og udvikle arbejdsevnen og skabe videre progression ift. borgeren.

   

  Erfaringer fra en række kommuner viser, at der kan være et betydeligt potentiale i at investere i en intensiveret arbejdsmarkedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere, med heraf følgende økonomiske gevinster for kommunen. Der er et potentiale for at styrke indsatsen for at bringe sygemeldte hurtigere tilbage til fuld beskæftigelse.

   

  Arbejdsmarked har et ønske om, at nedbringe den gennemsnitlige varighed og derved også udgifterne på sygedagpengeområdet. Dette kan gøres ved at tilføre ressourcer til området. Som følge heraf vil der være en lavere sagsnormering.

   

  Den lavere sagsnormering forventes at give sig udslag i:

   

  • Fald i udgifterne til sygedagpenge
  • Borgerne kan få det lovpligtige og nødvendige antal samtaler
  • Virksomhederne bliver inddraget tidligere hvilket skønnes at bevirke, at flere medarbejdere fastholdes i deres job og kommer hurtigere tilbage i job.
  • En hurtigere afklaring – dvs. sagen belyses hurtigere, hvilket afkorter sagsvarigheden.

   

  Kommunen kan opnå besparelser i budgettet, hvis det gennem en øget investering i beskæftigelsesindsatsen lykkes at skabe bedre resultater for målgruppen. Kommunens provenu afhænger blandt andet af, hvilken effekt den øgede indsats har. Hvis en større del af sygedagpengemodtagerne kommer hurtigere tilbage i beskæftigelse, opnås en reduktion af den gennemsnitlige varighed. Det vil medføre et provenu i det kommunale budget.

  Økonomi

  Med ansættelsen af en ekstra medarbejder kan sagsvarigheden nedbringes fra 26,2 til 25 uger. Det vil betyde at antallet af helårspersoner falder fra 207 til 196.

   

  På årsbasis betyder det at nettoudgiften til sygedagpenge bliver 1,477 mio. kr. lavere.

  Lønudgiften til en medarbejder sættes til 0,500 mio. kr. pr. år.

  Investeringscasen giver dermed en positiv effekt for økonomien på 0,977 mio. kr.

   
  Beregningen viser effekten for et helt år, og investeringscasen vil derfor kun få delvis effekt i 2019. Den nærmere opgørelse foretages i forbindelse med den kommende budgetopfølgning, hvor også den bevillingsmæssige side af sagen behandles. 

 • 279. Ankestatistik 2018 - efterretning

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser år 2018 på social- og beskæftigelsesområdet fordelt på centre i administrationen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked instilller til ØU via DIR, SSU, BUL og AET, at

  1. orienteringen om "Ankestatistik 2018 Stevns Kommune" tages til efterretning.

  Social og Sundhed, 8. april 2019, pkt. 152:

  Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)

   

  Taget til efterretning. 

  Direktionen, 8. april 2019, pkt. 5:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 9. april 2019, pkt. 175:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 11. april 2019, pkt. 172:

  Anbefales.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune  på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg.

   

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Omgørelsespct. 50. Der er i løbet af 2018 indbragt 5 sager for Ankestyrelsen. En af disse er blevet afvist mens to er stadfæstet. Omgørelsespct. ligger betydeligt over landsgennemsnit.

   

  Lov om aktiv Socialpolitik: Omgørelsespct. 43. Der i løbet af 2018 indbragt 35 sager for Ankestyrelsen. 7 af disse er blevet afvist mens 16 er blevet stadfæstet. Omgørelsespct. ligger 8 pct.point over landsgennemsnittet

   

  Lov om social pension og lov om højeste, mellemste mv. førtidspension: Ankestyrelsen har i 2018 behandlet 8 sager fra Stevns Kommune, som alle er blevet stadfæstet. På landsplan er den gennemsnitlige omgørelsespct. 18.

   

  Sygedagpengeloven: Omgørelsespct. 22. Der er i løbet af 2018 blevet indbragt 10 sager for Ankestyrelsen. En af disse er blevet afvist mens 7 sager er stadfæstet. omgørelsespct. på landsplan ligger på 16

   

  Serviceloven: Omgørelsespct. 33. i 2018 blev der indbragt 42 sager for Ankestyrelsen. Af disse blev 2 afvist mens Stevns Kommunes afgørelse i 27 tilfælde blev stadfæstet.

   

  Samlet set har Stevns Kommune en omgørelsespct. på 33 pct. mens landsgennemsnittet er 30 pct. Her er der altså tale om en ganske lille afvigelse fra gennemsnittet. Hjemvisningspct. altså andel af de sager, hvor Kommunen har lavet alvorlige fejl i sagsbehandlingen eller, hvor der er behov for yderligere oplysninger for at sagen kan behandles, ligger i Stevns Kommune samlet set på 14,3 pct., mens landsgennemsnittet ligger på 15,2 pct.

   

  Det understreges, at der bør udvises stor forsigtighed i forhold til at udlede generelle konklusioner på baggrund af ovenstående. Det ret begrænsede antal sager, gør det statistiske grundlag endog meget spinkelt.

   

  Se bilag "Ankestyrelsens Statistikker" for tabel: "Afgørelser fordelt efter afgørelsestyper og sagstype 2018", samt definitioner på: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse

   

  Bemærkninger fra centrene:

   

  Børn & Læring:

  Inden for børn- og ungeområdet, har det været 7 sager i ankestyrelsen. 2 af disse er stadfæstet, 4 er ændret/ophævet og 1 er hjemvist. 

   

  Sundhed & Omsorg:

  I center for Sundhed og Omsorg har der indenfor Serviceloven (SL) i 2018 været hjemvist 7 sager og 1 sag er ændret/omgjort. 

  Sagerne er herunder fremstillet.

   

  Hjælpemiddelafdelingen

  Hjemviste sager:

  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Afgørelse blev påklaget og borger endte med bevilling på støtte til køb af bil fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om tilskud til kørepose efter SEL § 112. Borger fik afslag og klagede til Stevns Kommune. Efterfølgende trak borger sin ansøgning da borger var sengeliggende (terminal) og ansøgning ikke længere var aktuel. Afgørelse vedr. rampe klagede borger ikke over.
  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Borger klagede over afgørelse og endte med en bevilling på støtte til køb af bil fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om tilskud til køb af paryk efter SEL§112. Borger klagede og fik efterfølgende bevilling fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om boligindretning efter SEL § 116. Borger søgte om ændring af badeværelse. Borgeren har påklaget afgørelse og sagen er nu til fornyet behandling i Stevns Kommune. Der er inden for de sidste 14 dage modtaget lægeoplysninger, og der skal på næste fagmøde træffes ny afgørelse.
  • Ansøgning om dækning af merudgifter efter SEL§ 100. Ankestyrelsen stadfæstede en del af afgørelsen og sendte et punkt vedr. håndsrækninger og befordring til fysioterapi til fornyet sagsbehandling. Efter fornyet sagsbehandling fastholdt Stevns Kommune afslaget.

   

  Omgjorte sager:

  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Stevns Kommune havde i første omgang givet afslag hvilket blev omgjort i Ankestyrelsen.

   

  Voksen Handicap

  Hjemviste sager

  • Ansøgning fra borgers partshaver om behov for flere § 85 timer. Stevns Kommune gav afslag og sendte klage til Ankestyrelsen. Sagen blev hjemvist til yderligere sagsbehandling. Borgeren fik efterfølgende § 85 timer på aflastningsplads (døgnophold) på grund af svækkelse efter somatisk sygdom og klage frafaldt. 

   

  Arbejdsmarked:

  Det største antal afgjorte sager er inden for Lov om aktiv socialpolitik (LAS).

  16 sager er stadfæstet mens 9 er ændret/omgjort, 3 er hjemvist til fornyet behandling og 7 er afvist. Når en sag er afvist betyder det, at borgeren har klaget for sent. Kommunen har dog stadig pligt til fortsat at sende sagen til Ankestyrelsen hvilket bevirker, at den er med i statistikken.  

  Reelt er antallet af omgjorte sager 10 da 2 af sagerne tæller for 2 idet sagen er behandlet efter 2 forskellige paragraffer.

   

  Klagerne på dette område fordeler sig således:

   

  Sanktioner: 3

  Tilbagebetaling af ydelse: 7

  Enkeltydelse(indhente yderligere oplysninger): 1

  Social begivenhed(betingelse for at få ydelse): 1

   

  Centerchefen gennemgår de omgjorte og hjemviste sager for lovområderne Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om aktiv socialpolitik (LAS) og Lov om sygedagpenge (SDP) på mødet.  

   

 • 280. Samarbejdsaftale mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune

  application/pdf icon bilag_1._udkast._samarbejdsaftale_2019_-_2023_-_mellem_stevns_kommune_og_stevns_erhvervsraad_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Erhvervspolitik for 2019 - 2023. I den forbindelse er det ligeledes besluttet, at der skal udarbejdes en ny Samarbejdsaftale mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via AET, DIR og ØU, at

  1. Samarbejdsaftalen godkendes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 11. april 2019, pkt. 176:

  Anbefales.

  Direktionen, 15. april 2019, pkt. 6:

  Deltog ikke: Hanne Stensen Christensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  6 medlemmer (A+V+C+N) anbefaler indstillingen

  1 medlem (O) ønsker at udsætte sagen til de kommende budgetforhandlinger, så der bliver mulighed for at få drøftet effektmålene og indsatsen på erhvervsområdet.

  Sagsfremstilling

  Samarbejdsaftalen har til formål at styrke den lokale erhvervsfremmeindsats og regulere forholdet mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd vedrørende den uvildige kommunale erhvervsservice og erhvervsfremmeindsats. Til dette arbejde har Stevns Erhvervsråd igennem en årrække haft en operatørrolle på vegne af Stevns Kommune.

   

  Samarbejdsaftalen definerer parternes roller og beskriver forventninger til både samarbejde og ansvarsfordeling og hermed også forventninger til, hvordan Stevns Erhvervsråd og Stevns Komune gennemfører sine erhvervsfremmeindsatser. Endelig beskriver Samarbejdsaftalen den aftalte økonomi og de estimerede effektmål. Samarbejdsaftalen er forpligtende for begge parter.

   

   

  Samarbejdsaftalen udspringer af den vedtagne Erhvervspolitik og skal understøtte Erhvervspolitikkens ambitioner og gennemførsel. Mens Samarbejdsaftalen fastsætter den overordnede ramme, udarbejdes der herudover en Handleplan, der beskriver de konkrete indsatser, der skal gennemføres det pågældende år.

   

  Samarbejdsaftalen drøftes hvert år i AET, men skal som minimum gennemgå en egentlig revidering med udgang af 2022, når næste Erhvervspolitik bliver udarbejdet. Aftalen kan til enhver tid revideres, herunder når der sker ændringer i lovgivning eller økonomi.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

 • 281. Regulativ for Husholdningsaffald

  application/pdf icon regulativ_for_husholdningsaffald_2020_-_til_godkendelse_ver_2_0.pdf

  Resume

  Den 29. november 2018 godkendte KB, at Stevns Kommune får en ny affaldsordning den 1. maj 2020.

   

  Den nye affaldsordning kræver også et nyt regulativ for husholdningsaffaldet, som ligeledes skal træde i kraft den 1. maj 2020. Det nye regulativ kræver en politisk godkendelse.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. regulativ for Husholdningsaffald, 2020 godkendes. 

  Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2019, pkt. 282:

  Anbefales.

  Det tilføjes tiføjes i 22,3 Generelle regler.

   I afsnit: Af hensyn til færdsel og fremkommelighed må havaffald til indsamling ikke lægges ud “på offentlige arealer” før tidligest 2 dage før......

  - her indsættes det understregede. 

  Beslutning

  PMT's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Det nuværende regulativ tilpasses den nye renovationsordning, som træder i kraft den 1. maj 2020.

   

  Ved godkendelsen af dette regulativ bemyndiger PMT forvaltningen til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 4

  Økonomi

  Regulativet har ingen indvirkning på økonomien.

  Historik

  Bilag er opdateret inden behandling i ØU.

  Indsamlingsregler for haveaffald er præciseret: Haveaffald må tidligt lægges ud på offentlige arealer 2 dage før indsamlingen starter.

 • 282. Årsregnskab 2018

  application/pdf icon aarsberetning_2018_0.pdfapplication/pdf icon regnskabsoversigter_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskab 2018 oversendes til revision.

   

  Årsregnskabet indeholder dels en årsberetning, som præsenterer kommunens regnskab for 2018 og dels et bilagshæfte, der indeholder autoriserede oversigter til regnskabet.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. kommunens årsregnskab for 2018 oversendes til revisionen

  Direktionen, 8. april 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

   

  1 medlem (O) gør revisionen opmærksom på den store overskridelse af servicerammen.

  1 medlem (N) mener at der er behov for en genopretningsplan for kommunens budget.

  Sagsfremstilling

  Senest den 1. maj skal Kommunalbestyrelsen godkende, at regnskabet for 2018 overgives til revisionen.

   

  Hovedtallene for regnskab 2018 ser således ud:

   

   

   

  I oprindeligt budget 2018 var budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 11,4 mio. kr. Regnskabet viser samlet set et træk på kassebeholdningen på 58,0 mio. kr., svarende til et ekstra kassetræk på 69,3 mio. kr.

   

  Ændringerne skyldes primært følgende forhold:

   

  ·         Et merforbrug på driften på 33,5 mio. kr.

  ·         Et merforbrug på anlæg på 25,4 mio. kr.

  ·         Mindre indtægter fra skatter og tilskud på 7,1 mio. kr.

   

  I forhold til det korrigerede budget er der tale om et ekstra kassetræk på 4,4 mio. kr.

   

  Overskuddet på den strukturelle balance udgør 18,1 mio. kr. Dette skal ses i forhold til målsætningen i den økonomiske politik om et overskud på den strukturelle balance på 50 mio. kr.

   

  Driftsudgifterne i regnskab 2018 ligger 33,5 mio. kr. over oprindeligt budget, svarende til en merudgift på 2,6 pct. Der har været en særlig udfordring på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor driftsudgifterne i regnskabet ligger 33,1 mio. kr. over oprindeligt budget.

   

  Serviceudgifterne i regnskabet er 35,3 mio. kr. højere end kommunens serviceramme og det medfører derfor risiko for sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider den aftalte serviceramme. Seneste, men ikke endelige opgørelse fra KL, viser dog at der ikke bliver en samlet overskridelse og dermed ingen sanktion.

   

  Regnskabet viser, at der er en strukturel udfordring i kommunens økonomiske situation, hvor færre indtægter fra skatter og tilskud sammen med stigende driftsudgifter sætter økonomien under pres. De stigende driftsudgifter ser ud til at fortsætte ind i 2019 og frem, hvorfor den strukturelle udfordring fortsætter i 2019 og de følgende år.

   

  Derudover er der i 2018 gennemført mange anlæg, som blandt andet skyldes tidligere års udskydelse af en række anlægsprojekter.

   

  I vedhæftede Årsberetning 2018 og bilagshæfte præsenteres kommunes regnskab mere detaljeret.

   

  Kommunalbestyrelsens endelige politiske godkendelse af regnskabet sker den 26. juni, når revisionsberetningen foreligger. 

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

   

  Økonomi

  Regnskabsresultatet har betydning for kommunens overordnede økonomiske situation. Regnskabet viser en strukturel udfordring i kommunens økonomiske situation, hvor indtægterne ikke er tilstrækkelige til at dække de stigende drfitsudgifter - og dermed sætter økonomien under pres, både i indeværende år og i den kommende budgetproces.

   

 • 283. Udmøntning af midler fra BUL´s renoveringspulje

  Resume

  BUL skal tage stilling til udmøntning af midler fra renoveringspuljen 2019.

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at 

  1. KB giver en anlægsbevilling på 400.000 kr. til opførelse af toiletter og pusleplads ved Børnehaven i Øst
  2. KB giver en anlægsbevilling på 400.000 kr. til indkøb af nødvendigt udstyr til frokostordninger i daginstitutioner.
  3. finansiere anlægsbevillingerne ved at frigive 800.000 kr. af renoveringspuljen som er afsat i budget 2019

  Børn, Unge og Læring, 9. april 2019, pkt. 172:

  1. Anbefales ikke, idet der ønskes en helhedsplan for børneområdet i Hårlev inden beslutning.

  2. Anbefales.

  3. Anbefales, idet alene 400.000 kr. frigives.

  Beslutning

  BUL's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Da børnegruppen, der skal benytte Børnehaven i Øst er blevet udvidet med yngre børn og da det er besluttet at børnehaven skal forblive, hvor den er, er der behov for at oprette en pusleplads og en permanent løsning for toiletterne i børnehaven. I dag er toiletterne midlertidigt placeret i en toiletvogn. Stevns Ejendomme har beregnet, at opførelsen af 3 toiletter og puslepladsen vil koste 400.000 kr. Oversigt over dette er vedhæftet som bilag. Bilaget omfatter tillige en tilbygning, der vil kunne skabe bedre fysiske rammer i institutionen. En sådan tilbygning anslås til en omkostning på yderligere 270.000 kr. Disse er ikke medtaget i forvaltningens indstilling.

  I forbindelse med oprettelsen af frokostordningerne i daginstitutionerne har det været nødvendigt, at anskaffe service og udstyr til servering af maden. Der er tale om tallerkner, skåle, bestik og forskelligt køkkenudstyr. Omkostningen andrager 400.000 kr.

  Såfremt disse to indstillinger godkendes, er der 539.000 kr. tilbage i BUL´s renoveringspulje.

  Ud over ovenstående, skal der udarbejdes lovpligtige beredskabsplaner og alarmløsninger i forbindelse med pludselig livstruende og voldelig adfærd på skoler (PLOV). Alarmløsningen kan på nogle skoler integreres i det eksisterende brandalarmeringsanlæg, men andre steder er dette ikke muligt. Stevns Ejendomme er sammen med G4S i gang, med at danne et overblik over, hvordan løsningerne kan udformes.

  Stevns ejendomme forventer at have overblik over den anslåede økonomi til PLOV til førstkommende BUL-møde. På dette møde vil der være sag med forslag til udmøntning af de resterende 539.000 kr. fordelt mellem anlægsbevilling til PLOV, yderligere udvidelse af Børnehave Øst samt eventuelt andre renoveringsopgaver.

  Økonomi

  Sagen har ingen uventede konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er et resterende rådighedsbeløb på 1.339.000 kr. i renoveringspuljen i budget 2019, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 284. Støttetilsagn til fondsansøgninger - Læringsmiljøer i område Hårlev

  application/pdf icon laeringsmiljoeer_-_omraade_haarlev_0.pdfapplication/pdf icon estimater_pa_ombygning_hothersgard_hothershule_0.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling, hvorvidt der skal afgives støtteerklæring til fondsansøgninger til Indretning af læringsmiljøer i dagsinstitutioner i område Hårlev

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

   

  1. KB beslutter følgende støtteerklæring: "Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune tilkendegiver støtte til projekt om indretning af læringsmiljøer i daginstitutionerne i område Hårlev. Såfremt budget 2020 indeholder bevilling til renoveringspulje under udvalget for børn, unge og læring, øremærkes 250.000 kr. fra puljen i 2020 til at supplere fondsmidler til projektet. Midlerne vil være øremærket projekter i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2020. Øremærkede midler vil blive udmøntet således, at der for hver 5 kr., der opnås i fondsstøtte til projektet, støttes der med 1 kr. fra renoveringspuljen. Såfremt der ikke er opnået fondsstøtte inden 30. juni 2020, bortfalder øremærkningen af midler, og midlerne prioriteres til andre opgaver inden for renoveringspuljens område"

  Børn, Unge og Læring, 9. april 2019, pkt. 170:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Område Hårlev har i samarbejde med "Rummets sprog" arbejdet for at skabe et koncept for tematiserede læringsmiljøer i dagtilbuddene Bulderbo og Børnehave Øst, inspireret efter sagnet om Kong Hother. Det endelige designforslag, som er resultatet af dette arbejde, er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Det bemærkes, at navnet "Hothers hule" i materialet dækker over Børnehave Øst, mens navnet Hothers Gård dækker over Bulderbo. Navnene er benyttet som en del af designforslaget. Et eventuelt navneskifte for institutioner vil skulle besluttes af BUL.

   

  Der er vedlagt et estimat over omkostningen til at realisere projektet som bilag. Det fremgår af dette, at den estimerede samlede omkostning for begge dagtilbud er mellem 1.500,000 kr. til 1.600.000. Projektet kan dog deles op i mindre etaper, der koster mellem 400.000 - 600.000 kr.

   

  Børn og Læring vurderer, at projektet er innovativt, at det søger at trække tråde til en lokal fortælling, og vil medføre et højnet pædagogisk niveau i område Hårlev, primært via bedre udnyttelse af eksisterende fysiske rammer. Det falder i tråd med den nye dagtilbudslov, hvor der er fokus på at sikre alle børns trivsel, udvikling og dannelse ved at der tilrettelægges inspirerende og udviklende pædagogiske læringsmiljøer, herunder det fysiske læringsmiljø, samt at lokalområdet inddrages i det pædagogiske arbejde.

   

  Det har været en forudsætning for projektet, at en gennemførsel af designforslaget i væsentligt omfang formodes fondsfinansieret. For en række fonde er det dog en forudsætning for ansøgning, at der er en støtteerklæring fra kommunalbestyrelsen, herunder stillingtaget til evt. økonomiske støtte fra kommunen.

   

  Børn og læring indstiller, at der meddeles en begrænset økonomisk støtte, og at denne er betinget af en væsentlig andel af fondsfinansiering.

 • 285. Indeklimapuljen prioriteret for 2019 - frigivelsessag

  application/pdf icon indeklima_skoler_og_institutioner_-_prioriteringsskema_som_bilag_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende Stevns Ejendommes forslag til ændring ved håndtering af og prioriteringen af Indeklimapuljen for 2019, samt frigive rådighedsbeløbet afsat i 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. KB godkender forvaltningens forslag om ændring til årlig revidering af puljen som kun udvalget godkender herefter.

  2. KB godkender en anlægsbevilling på 2.8 mio. til at realisere Indeklimapuljen for 2019

  3. Finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 2.8 mio.kr., som er afsat i budget 2019.

  Direktionen, 25. marts 2019, pkt. 1:

  Ikke til stede: Hanne Stensen Christensen

   

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 9. april 2019, pkt. 173:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Indeklimapuljen blev realitet da budgettet for 2017 blev vedtaget den. 13. oktober 2016.

   

  Listen over prioriterede indeklimaproblematikker er dannet på baggrund af "røde flag" i de pågældende APV'er.

   

  Forvaltningen anbefaler en årlig omprioritering af indeklimapuljen for 2019, så de afsatte midler bliver anvendt, hvor behovet er størst eller mest akut. Det er forvaltningens oplevelse af der ofte sker ændringer ude i de enkelte institutioner, som ændrer forudsætningerne for at skabe bedre indeklima. Derfor bliver der nu forslået at forvaltningen gennemgår listen for hvert år, til udvalgets godkendelse. Vedhæftet bilag er prioriteringen for 2019, det samlede overblik giver også mulighed for at samle flere anlæg under samme udbud og dermed kan der opnås en besparelse.

   

  Økonomi

  Der er afsat rådighedsbeløb til projektet i Stevns kommunes anlægsbudget 2019.

 • 286. Renovering af den gamle del af Rådhuset Store Heddinge

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling vedrørende renovering af den gamle del af rådhuset i Store Heddinge.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. der gives en anlægsbevilling på 3.0 mio. kr. til at renovere den gamle del af Rådhuset i Store Heddinge.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 3.0 mio. kr., som er afsat i budget 2019.

  Direktionen, 25. marts 2019, pkt. 2:

  Ikke til stede: Hanne Stensen Christensen

   

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2019, pkt. 272:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Den gamle del af rådhuset trænger til renovering, da der flere steder er råd i den udvendige træbeklædningen og der opleves træk fra vinduerne.

  Derudover er rådhuset lavet med skjulte tagrender, og forvaltningen ønsker at ombygge til fritlæggende tagrender, pga. bedre driftsmuligheder og mindre risiko for konsekvenser for tilstødende bygningsdele.

  Udskiftning af sternbrædder og andet træbeklædning fra træ til vedligeholdelsesvenlige facadeprodukt som de nyere bygninger er udført med.

  Vinduerne skiftes fra trævinduer til træ/alu, for på den måde at nedsætte den kommende udgift til vedligehold.

  Der efterisoleres på lofterne, efter behov.

  Hovedtrappen bliver løbende repareret og er nået til et punkt, hvor der bør foretages en udskiftning af trappetrinene og i samme ombæring gennemgås murværket på rådhuset og der fuges om de steder, hvor fugerne ikke længere er intakte.

  Lovgrundlag

  Renoveringsopgaverne vil blive gennemført i henhold til Stevns Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik.

  Økonomi

  Der er afsat rådighedsbeløb til projektet i Stevns kommunes anlægsbudget 2019

   

 • 287. Skolereform - frigivelse af anlægsmidler 2019

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til skolereform, som finansieres af rådighedsbeløb på 2.600.000 kr., afsat i budget 2019.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 2.600.000 kr. til skolereform 2019.

   

  1. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 2.600.000 kr., som er afsat i budget 2019.

  Direktionen, 8. april 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 9. april 2019, pkt. 169:

  Anbefales.

  BUL anbefaler endvidere, at det samlede rådighedsbeløb kan disponeres af Center for Børn & Læring.

  Beslutning

  BUL's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Til den fortsatte implementering af skolereformen er der i budget 2019 afsat 2.600.000 kr.

   

  Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i 2019:

   

  Inklusion - børn med særlige behov:

  Der arbejdes pt. med udarbejdelse af en kompetenceudviklingsstrategi på folkeskoleområdet, her vil et af fokuspunkterne være inklusion af børn med særlige behov.

   

  Åben Skole:

  Fortsættelse af aktiviteterne omkring Åben Skole.

   

  Underviser- og vejlederfag:

  Videreførsel af den igangsatte uddannelse af vejledere og lærere i uddannelsesfag (linjefag)

   

  BUL's indsatsområde:

  Beløb, som BUL kan disponere over til ønskede indsatsområder.

   

  Pædagogiske konferencer m.v.:

  Deltagelse i konferencer inden for folkeskoleområdet m.v.

   

   

  Det forventede budget ser ud som følger:

   

   

   

   

   

   

   

  Ovenstående budgetfordeling er ikke bindende. Center for Børn og Læring udmønter på konkrete aktiviteter i 2019 efter dialog med skoleledelsen. Dette er undtaget de 540.000 kr., som er øremærket til BUL's indsatsområde, og kun kan udmøntes efter beslutning i BUL.

   

   

   

   

   

   

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. i Stevns Kommunes anlægsbudget 2019, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 288. Østsjællands Museum, Årsregnskab 2018

  application/pdf icon oesm_aarsregnskab_2018_0.pdfapplication/pdf icon oesm_protokollat_2018_0.pdf

  Resume

  Østsjællands Museum har fremsendt revideret årsregnskab for 2018 og revisionsprotokollat 2018. Museets bestyrelse har den 6. marts 2019 godkendt årsregnskabet.

  Stevns Kommune yder et årligt driftstilskud til museet. Stevns Kommune har indgået samdriftsaftale med Faxe Komune, som også yder et årligt driftstilskud. Årsregnskabet 2018 forelægges for AET, ØU og KB til godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. Østsjællands Museums årsregnskab for 2018 og protokolat 2018 godkendes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 11. april 2019, pkt. 180:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende regnskabet på grund af stigningen i bestyrelseshonorarene.

  Økonomiudvalget blev samtidig orienteret om museets arbejde med det kommende budget.  

   

  Sagsfremstilling

  Østsjællands Museum har fremsendt revideret årsregnskab for 2018 og revisionsprotokollat 2018.

  Museets bestyrelse har den 6. marts 2019 godkendt årsregnskabet.

   

  Det fremgår af årsregnskabet, at Østsjællands Museum fik et overskud på driften på kr. 380.666. Der henvises til bilag 1 - Årsberetning 2018 side 7-10, hvoraf det fremgår at ledelsen betegner årets resultat som særdeles tilfredsstillende.

   

  Af årsregnskabet fremgår det ligeledes, at museet ved udgangen af 2018 havde en egenkapital på ca. 8,9 mio. kr. og en likvid beholdning på kr. 366.856 (mod sidste år en likvid på 4,2 mio. kr.). Tilsvarende en stigning i materielle anlægsaktiver ved køb af Rådhusvej 2 i Faxe. De materielle anlægsarktiver er således steget til i alt 9,5 mio. kr. mod sidste år på 4,9 mio. kr.

   

  Østsjællands Museums eksterne revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retsvisende billede af museets virksomhed og finansielle stilling.  

   

  Lovgrundlag

  Årsregnskab og godkendelse sker efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 • 289. Årsrapport indkøb 2018

  application/pdf icon aarsrapport_indkoeb_2018.pdf.pdf

  Resume

  Årsrapport som præsentation om indkøbsområdet forelægges Økonomiudvalget til orientering.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via DIR, at

  1. årsrapporten tages til efterretning.

  Direktionen, 15. april 2019, pkt. 5:

  Deltog ikke: Hanne Stensen Christensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Årsrapporten viser udviklingen på en række centrale nøgletal.

  • Antal indkomne fakturaer og faktura beløb
  • Oversigt over aftaletyper
  • Konkurrence udsættelser
  • Forklaring på implementeringsgrad/compliance
  • Tal på lokal handel
  • Top 50 over største lokale leverandører

   

 • 290. Forsikringsenhedens årsrapport 2018

  application/pdf icon aarsrapport_2018_-_stevns_0.pdf

  Resume

  Forsikringsenhedens årsrapport for 2018. Rapporten er en status over det forgangne år inden for forsikrings- sikrings- og risikostyringsområdet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1.  Forsikringsenhedens årsrapport for 2018 godkendes.

   

  Direktionen, 23. april 2019, pkt. 2:

  Anbefalet.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Formålet med denne rapport er at give Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Stevns Kommune.

   

  Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

   

  I 2018 har der været i alt 126 arbejdsulykker og 0 erhvervssygdomme. Antallet af anmeldte arbejdsulykker fortsætter med at stige også fra 2017 til 2018, hvor stigningen var på cirka 13 %. Stigningen skyldes tilsyneladende en øget opmærksomhed på at anmelde hændelserne og flere af skaderne har ikke været behandligskrævende. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt 2.696.854 kr.. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på 637.843 kr. For ultimo 2018 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 9.593.000 kr. Heri indgår skønnedes beløb, et vurderinger af skader ikke er endelig og udfald af tvister i flere sager ikke ligger fast. Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i de sager, der allerede er afgjort.

   

  På ansvarsskadeområdet har der været i alt 26 skader. De 11 skader er anerkendte og kommunen har i årets løb udbetalt erstatninger på i alt 66.506 kr. 14 sager er blevet afvist. 1 sag er endnu ikke afsluttet. Der er typisk tale om sager hvor Stevns Kommune beskadiger borgeres ejendom i forbindelse med arbejdets udførelse.

   

  På tingskadeområdet har der været i alt 114 skader og en samlet udgift på 635.603 kr. Det adskiller sig ikke væsentligt fra tidligere år. Langt hovedparten af skaderne og udgifterne er på tjenestebilerne, hvor en øget forebyggende indsats bør overvejes, men vanskeliggøres af den betydlige personaleudskiftning på sundheds- og ældreområdet.

   

  På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 693.316 kr. Der er blvet installeret diverse alarmer, overvågning mv.

   

  Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter for præmier, skader og sikringstiltag ser i hovedtal således ud:

   

  Budget 2018 3.579.000

  Samlede udgifter/indtægter 4.768.457

  Restbudget                      - 1.189.457

   

  Merforbruget skyldes store udbetalinger på arbejdsskadeområdet, som der er hensat midler til i tidligere år.

   

  I rapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb samt de kommende aktiviteter. Den mere detaljerede udvikling gennem de seneste år i antal skader, omfang m.v. fremgår af rapporten, der findes som bilag.

   

   

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Økonomi

  De almene forsikringsaktiviteter overholder budgettet i 2018, men de betydelige udbetalinger på arbejdsskadeområdet betyder at der er merudgifter på cirka 1,2 mio.kr. som finansieres af tidligere års hensættelser.

 • 291. Sag rejst af KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen vedrørende kodeks for kommunalbestyrelsen

  Resume

  Sag rejst af KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen vedrørende kodeks for kommunalbestyrelsen og det politiske klima i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen indstiller til ØU, at

  1. sagen drøftes.

  Beslutning

  Sagen drøftet.

  Et flertal (A+V+C) tager Mogens Haugaard Nielsens personlige bemærkninger til efterretning, men kan ikke genkende det scenarie, der beskrives, idet det er opfattelsen, at der - i modsætning til sidste periode - hersker et godt og konstruktivt samarbejde i fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen.

  Mogens Haugaard Nielsen (N) begærer sagen forelagt Kommunalbestyrelsen.

   

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen har fremsendt nedenstående sagsfremtilling:

   

  "Under henvisning til kodeks for Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse, og med særlig henvisning til nedenstående to sentenser i kodeks, ønsker jeg et opgør med den dårlige kultur, der fortsat har fået lov at pågå og udvikle sig i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, siden kodeksvedtagelsen. Dette med håb om fremadrettet udvikling af en sober og ordentlig tone mellem KB-medlemmer i udvalg og kommunalbestyrelse. Som udgangspunkt for at rejse denne sag, vil jeg henvise til den overfusning, jeg selv var udsat for på sidste økonomiudvalgsmøde i marts 2019 af et andet medlem af økonomiudvalget.

   

  I højlydt og aggressivt tonefald, blev jeg angrebet på mødet, da jeg under drøftelse af et dagsordenspunkt udtrykte min holdning til den pågældende sag. Uden relevans for det som drøftelsen i øvrigt handlede om, blev jeg blandt andet angrebet og overfuset for synspunkter tilbage fra min borgmesterperiode.

   

  I kodeks for kommunalbestyrelsen, står blandt andet:

   

  • ” Vi er lyttende og taler ordentligt til, med og om hinanden med respekt for hinandens politiske ståsted”.
  • ” Vi er fordomsfrie, nysgerrige og udfordrer gerne hinanden i de sager, hvor vi skal træffe beslutninger”.

   

  Det er meget uheldigt, at der er skabt et pågående klima, hvor man ikke trygt kan udtrykke sin holdning, fordi man risikerer at blive nedgjort og overfuset. Tonen og adfærden fra flere, og som regel de samme 3-4 KB-medlemmer tilhørende det nuværende flertal, oplever jeg gang på gang som nedladende og hånende med direkte personangreb, samt jævnligt irrelevante henvisninger til gamle dagsordenspunkter og/eller holdningstilkendegivelser på sager, der i flere tilfælde har ligget år tilbage. Jeg har selv været udsat for disse angreb på KB møder, ligesom jeg ikke sjældent har hørt andre oppositionspolitikere blive overfuset eller hånet.

   

  Det er mangel på respekt for folkestyret og tegn på demokratisk underskud, at vi skal blive ved med at høre på nedgørende angreb fra de samme KB-medlemmer i flertalsgruppen.

   

  Skal det vedtagne og dyrt betalte kodeks give nogen mening, henstiller jeg til, at borgmesteren, som formand for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, fremadrettet sikrer, at kodeks overholdes, og de politiske debatter kommer til at foregå i en ordentlig og respektfuld tone, uanset om man ikke er enig i det politiske standpunkt, der udtrykkes."

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for budgettet.

 • 292. Salg af erhvervsareal - beslutning

  Beslutning

  Forskellige muligheder drøftet.

  Sagen fremsendes til KB.

   

 • 293. Salg af grund S - beslutning

  Beslutning

  Sagen udsættes med henblik på en undersøgelse om muligheden for salg med byggeret.

   

 • 294. Salg af grund T - beslutning

  Beslutning

  Anbefaler indstillingen med et udbud uden prisangivelse og HOME som mægler.

   

 • 295. Diverse orienteringer - ØU den 23. april 2019 (Lukket)

 • 296. Underskriftsark (Lukket)