Referat

 • 163. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 20. november 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Godkendt.

 • 164. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

  application/pdf icon samlet_overblik_-_budgetopfoelgning_pr_30_september_2018_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.09.18_-_oeu_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.9.18_-_ssu_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.09.18_-_bul_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.9.18_-_aet_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.09.18_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_bop_3_pr._30.09.18_0.pdfapplication/pdf icon opfoelgning_renter_og_afdrag_pr._30.09.18_0.pdfapplication/pdf icon finansiering_bop_3_2018_0.pdfapplication/pdf icon likviditet_pr._30.09.18_0.pdf

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. september er årets sidste budgetopfølgning. De tre årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser.

   

  Opfølgningen viser, at der er en strukturel udfordring i kommunens økonomiske situation, hvor færre indtægter sammen med stigende driftsudgifter sætter økonomien under pres.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at:

  1. Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets egne områder godkendes
  2. Budgetopfølgningen for hele Stevns Kommune godkendes
  3. Der på baggrund af budgetopfølgningen gives følgende tillægsbevillinger:
   1. Skatter og tilskud: 6,9 mio. kr.
   2. Driftsudgifter: 17,4 mio. kr.
   3. Renter: 0,6 mio. kr.
   4. Anlæg: -1,1 mio. kr.
   5. Brugerfinansieret område: 0,9 mio. kr.
   6. Ovennævnte tillægsbevillinger på i alt 24,7 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen
   7. Nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2019 på renoveringspuljen til skoler, institutioner mv. ved en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio.kr., svarende til merudgiften i 2018 på ombygning af Toftegårdsvej og nødvendigt inventar til Stevns Dagskole

     

  Direktionen, 12. november 2018, pkt. 2:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

  Anbefales

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen godkendt.

  Et flertal (V+A+O) konstaterer samtidig, at de problemer, som gjorde sig gældende i forhold til budgetlægningen for 2019, som forventet fortsat påvirker økonomien negativt i 2018. Den manglende reform af udligningssystemet og ikke mindst stigende udgifter på sundhedsområdet, som vi ikke har direkte indflydelse på betyder, at Stevns Kommune ikke får tilført tilstrækkelige økonomiske midler til opgaverne.

  De lave udgiftsniveauer på de store serviceområder indebærer, at vi ikke kan anbefale at anvise større besparelser på områder, hvor Stevns Kommune i forvejen bruger færre ressourcer end de fleste andre kommuner. Det nuværende serviceniveau må bevares og vi arbejder i den kommende tid for at finde de mindre besparelser, der kan findes uden at sænke servicen mærkbart på velfærdsområderne. Den økonomiske udvikling må følges meget nøje og Økonomiudvalget ser frem til en ændret opfølgnings- og budgetproces i 2019, hvor vi må overveje alle virkemidler, herunder også det valgte niveau for anlægsinvesteringer i de kommende år.

  Økonomiudvalgets flertal konstaterer tillige, at Stevns Kommune i 2018 får indhentet det meget store efterslæb på anlægsområdet, hvor projekter fra tidligere budgetår har været overført fra år til år. Nu gennemføres de og der er udsigt til beskedne anlægsoverførsler til 2019. En meget betydelig del af det kassetræk, der sker i 2018, er således udtryk for, at tidligere politisk besluttede ønsker og prioriteringer nu gennemføres. Økonomiudvalget er klar over, at vi med det forventede regnskabsresultat for 2018 og det kommende budgetår 2019, trækker på vores kassebeholdning. Det mener vi aktuelt er det forsvarlige og fornuftige valg, frem for at skære i serviceniveauerne her og nu.

  Varly Jensen (O) fastholder sin indstilling i PMT.

   

  Der er enighed i ØU om at se på mulighederne for at få samlet administrationen og arbejdet under ét udvalg. Forvaltningen fremlægger en sag efter Kommunalbestyrelsens temamøde i januar måned 2019.

   

  Mogens Haugaard (N) finder, at Stevns kommunes økonomi er ude af kontrol og der er akut brug for politisk handling.

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug og dermed ekstra kassetræk på 9,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært skyldes følgende forhold:  

  ·         Et forventet merforbrug på driften på 17,5 mio. kr.

  ·         Mindre indtægter fra skatter og tilskud på 6,9 mio. kr.

  ·         Et forventet mindreforbrug på anlæg på 16,9 mio. kr.

  Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 18,8 mio. kr., som er det overskud, der skal finansiere kommunens anlægsudgifter. Da anlægsudgifterne forventes at udgøre 80,9 mio. kr., medfører det, at det er nødvendigt med et betydeligt kassetræk for at finansiere disse. 

  Der skønnes et samlet kassetræk på 62,4 mio. kr. i 2018. 

  Opfølgningen viser, at der er en strukturel udfordring i kommunens økonomiske situation, hvor færre indtægter sammen med stigende driftsudgifter sætter økonomien under pres. De stigende driftsudgifter ser ud til at fortsætte ind i 2019 og frem, hvorfor den strukturelle udfordring forventes at fortsætte i 2019.

   

  De ansøgte tillægsbevillinger er af teknisk karakter. De afspejler den økonomiske udvikling, der har været rapporteret tidligere og her i BOP3. Tillægsbevillingerne betyder ikke, at de pågældende områder skal eller vil disponere anderledes end de ellers ville have gjort. Merudgifterne afspejler således hovedsagligt opdrift inden for det vedtagne serviceniveau og/eller lovbestemte ydelser. Indstillingspunktet vedrørende nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2019 omhandler en anlægssag på BUL's område - se bilag vedrørende anlæg under bemærkninger.

   

  Driftsudgifter

  Der forventes merudgifter i forhold til korrigeret budget på 17,5 mio. kr.

  De største udfordringer er på Social- og Sundhedsudvalgets område med et forventet merforbrug på 18,4 mio. kr. og på Plan, Miljø og Teknikudvalget med forventet merforbrug på 5,1 mio. kr., svarende til 11 pct. af udvalgets budget.

   

  Der forventes en overskridelse af kommunens serviceramme på 29,6 mio. kr. En overskridelse medfører risiko for sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme. En eventuel sanktion udmøntes med 40 pct. kollektivt på alle kommuner og 60 pct. individuelt til de kommuner, der har en overskridelse.

   

   

  Anlæg

  Der forventes en mindreudgift på 16,9 mio. kr. vedrørende anlægprojekterne.

  Størstedelen af mindreforbruget (15,7 mio. kr.) forventes overført til 2019 og den resterende mindreudgift på 1,1 mio. kr. søges tilført kassebeholdningen.

  Forbruget udgør 50,8 mio. kr. ultimo oktober, hvilket kun svarer til cirka halvdelen af det afsatte budget på 97,7 mio. kr. med to måneder tilbage af året. Det foreliggende skøn er baseret på vurderingen i det enkelte projekter, men i så stor en portefølje vil der erfaringsmæssigt ske ændringer af en lang række årsager, herunder at projekter kan blive udsat eller forsinkede.  

  Likviditet

  Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en gennemsnitlige likviditet på i alt 181,4 mio. kr. ultimo september måned 2018. 

  Den gennemsnitlige likviditet har været stigende indtil midt i 2018, men udviser nu en faldende tendens jf. bilag om likviditet. 

  På baggrund af denne opfølgning med en forventning om merudgifter vedrørende driften og en stor anlægsportefølje, der forventes gennemført i 2018, forventes en negativ påvirkning på kommunens likviditet. Likviditeten er dog stadig langt over det fastsatte mål i kommunens økonomiske politik om en gennemsnitlig likviditet på mindst 80 mio. kr.

  Fagudvalgenes beslutninger

  Social- og Sundhed

  Børn, Unge og Læring

  Plan, Miljø og Fritid

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

   

   

  Lovgrundlag

  Stevns kommunes økonomiske politik

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Der søges om tillægsbevillinger på ialt 24,7 mio. kr.

   

 • 165. Budget 2019: Udsatte børn og unge - omplacering

  application/pdf icon notat_-_intern_opgaveloesning_af_udvagte_servicelovsforanstaltninger_-_effektiviseringspotentiale_v2._0.pdf

  Resume

  BUL og ØU orienteres om status for genopretningsplan på området for udsatte børn og unge, og skal tage stilling til der i budget 2019 skal rokeres midler, således at forventet eksternt forbrug til opgaveløsning reduceres, og midlerne i stedet placeres som lønmidler til intern opgaveløsning i hhv. Familiehuset og afdelingen for udsatte børn og unge.

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til ØU via BUL, at

  1. budget til eksternt køb af foranstaltninger inden for servicelovens § 53, 3, 2 Pædagogisk støtte (BUL´s politikområde), reduceres med 400.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene.
  2. budget til eksternt køb af foranstaltninger inden for servicelovens §52, 3, 3 Familiebehandling (BUL´s politikområde) reduceres med 1.600.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene
  3. budget/lønsum til ”Familiehuset” (BUL´s politikområde) øges med 1.130.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene
  4. budget/lønsum til "Afdelingen for udsatte børn og unge" (ØU´s politikområde) øges med 870.000 kr. i budget 2019 og i 2020 placeres budgettet i en fællespulje under BUL til senere prioritering.
  5. øvrig status på genopretningsplanen tages til efterretning.

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 100:

  Pkt. 1 til 4 - anbefales

  pkt. 5 - taget til efterretning.

  Janne Halvor Jensen er ikke i mod hjemtagelse (dvs. pkt. 1 til 4, anbefales) men har en bekymring på, om vi kan holde det nødvendige høje faglige niveau.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen godkendt.

   

  Varly Jensen (O) tilslutter sig Janne Halvor Jensen's protokollering fra BUL, og ønsker i øvrigt en evaluering.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med politisk godkendelse af genopretningsplan for området for udsatte børn og unge indgik, at forvaltningen skulle analysere, i hvilket omfang der kunne opnås en effektivisering ved at hjemtage en række foranstaltninger, fra at disse købes hos eksterne leverandører, til et skulle løses i Familiehuset/PPR via opnormering af fastansat personale. Denne analyse er nu gennemført, og er vedlagt nærværende sag som bilag.

  Analysen viser, at det samlede effektiviseringpotentiale baseret på halvårs regnskabstal er på cirka 1.335.000 kr. pr. år.  Dette tal er baseret på de reelle omkostninger til tilkøb af ydelsen, sammenholdt med den estimerede omkostning til at varetage opgaven internt. Effektiviseringpotentialet fremkommer ved, at omkostningen til eksterne ydelser, estimeret til 2.470.000 kr. i 2018, sammenholdes med det estimerede lønforbrug ved intern opgaveløsning ink. overheadomkostninger 1.130.000 kr.  For yderligere beregninger og forudsætninger, henvises til det vedlagte notat.

  Ift. implementeringfase, anslås at 2.000.000 kr. i køb af eksterne ydelser kan bortfalde i 2019 ved overgang til, at foranstaltninger løses internt i kommunen. Denne sum er mindre end det samlede estimatet til køb af eksterne serviceydelser på 2.470.000 kr., da det vil være et tidsrum med implementering af beslutningen, der strækker sig ind i 2019. Der vil derfor i 2019 fortsat være en forbrug til ekstern opgaveløsning, om end dette som angives vil blive stærkt reduceret. Fra 2020 vil det fulde effektiviseringspotentiale forventeligt kunne realiseres.

  For at kunne varetage opgaven internt skal tilføres 1.130.000 kr. i lønmidler til Familiehuset. Dette svarer, groft opgjort, til to heltidstillinger inklusiv overheadomkostninger.

  De øvrige midler der frigøres ved effektiviseringen, foreslås anvist til afdelingen til udsatte børn og unge, med henblik på at kunne forlænge og fortsætte genopretningsplanen i form af fastansættelser. I KB´s godkendelse af genopretningsplan, er anvist midler til at oprette 3 fuldtidstillinger, der er finansieret indtil medio 2019. Det er anvist, at der fra begyndelsen af 2019 løbende skal vurderes, om stillinger der bliver ledige i afdelingen i perioden skal genopslås eller nedlægges.

  Der er børn og lærings vurdering, at det i forhold til genopretningsplanen og dennes progression, vil være vanskeligt at reducere antallet af fuldtidsstillinger medio 2019, hvis de overordnede mål om at eliminere sagsefterslæb skal opnås. Forklaringen på dette herunder i den generelle status for genopretningsplanen.

  I budget 2019 er der afsat 1,9 mio. kr. til §52.3.2 – Pædagogisk støtte, hvoraf 1,4 mio. kr. er afsat til ekstern opgaveløsning. Til §52.3.3 – Familiebehandling, er der i budget 2019 afsat 5,5 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. er afsat til ekstern opgaveløsning. Det vil sige, at med ovenstående forslag om omplacering af midler, vil der fortsat være både intern og ekstern opgaveløsning på områderne i budget 2019.

   

  Status for genopretningsplan:

  Genopretningsplanen har i perioden siden politisk vedtagelse været forsinket ift. genopretning af sagsefterslæb.

  Dette skyldes skyldes, at det i perioden har været vanskeligt at få arbejdskraft til at udmønte den politiske bevilling, og dermed have den ønskede hastighed i genopretningen. Dette forhold har i 2018 medført et merforbrug af vikarer. Det estimeres at der vil være et merforbrug på cirka 300.000 kr. ift. lønsummstyringen på den relevante lønsumsenhed.

  For 2019 er estimereret et merforbrug baseret på kendte tal, på 1.300.000 kr. Dette er dels baseret på helårs lønestimat for de tre midlertidigt opnormerede stillinger, dels baseret på engangsomkostninger i 2019. Såfremt indstilling ikke følges, vil afdelingen for udsatte børn og unge pr. 1. januar ikke genbesætte vakante stillinger, og i yderste konsekvens skal stillinger medio 2019 nedlægges og en række ansatte afskediges.

  Det forventes med den normering der er pr. 1. januar 2019, samt at en række langtidssygemeldte ansatte er på vej tilbage på fuld tid, at der ikke skal benyttes vikarer i 2019. Denne antagelse er dog følsom over for opsigelser og angtidssygemeldinger mm.

  Da genopretningen af sagsefterslæb er blevet forsinket grundet ovennævnte forhold, er det ledelsens vurdering, at de midlertidige stillinger ikke kan nednormeres med virkning fra medio 2019, hvis afdelingen i 2019 løbende skal behandle indkomne sager lovformeligt, samtidig med at efterslæbet løbende søges nedbragt via internt personale. Det er derfor Børn og Lærings indstilling, at midler fra effektivisering af foranstaltninger tilføres afdelingen for udsatte børn og unge som lønmidler.

  Ift. genopretningsplan, har børn og læring i oktober udarbejdet opdateret udkast for denne, der tager hensyn til ovenstående forhold. Det opdaterede udkast diskuteres med taskforce på møde onsdag den 7. november. Der vil på BUL-mødet blive givet status på genopretningsplanen, tilpasset det input der på møde den 7. november er fremkommet fra taskforce. Den endelige genopretningsplan (benævnt udviklingsplan i taskforceforløbet) skal godkendes på direktørniveau, men ikke godkendes politisk.

   

  Afd.leder for udsatte Børn og Unge, Anders Skare, deltager under punktet for at præsentere seneste status på genopretningsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, idet omplaceringerne mellem politikområderne er udgiftsneutralt.

 • 166. Budgetproces 2020 - tidsplan

  Resume

  Der forelægges forslag til nye tidsplaner for budgetopfølgnigner og den overordnede budgetproces i 2019. Forslaget fremlægges allerede nu for at kunne igangsætte planlægningen. Den egentlige evaluering af budgetprocessen sker først på udvalgsmøderne i december, og på baggrund af heraf anbefales det, at ØU i januar fastlægger den endelige og mere detaljerede proces i forhold til involvering, fastlægge af temamøder, budgetseminar osv. Den omtalte tidlige opfølgning (budgetprognose 2019) er administrativt igangsat. Det er sket i lyset af de økonomiske udfordringer, som Stevns kommune står foran.

   

  Indstilling

  Økonomi, HR &IT indstiller til ØU, at

  1. de forelagte tidsplaner for budgetopfølgning og budgetarbejdet i 2019 godkendes

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Godkendt.

  Det første budgetseminar for KB lægges allerede i februar måned (fx uge 6 eller 9).

  Seminariet skal indholde konkrete emner til drøftelse, herunder anlæg.

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til en ny og mere sammenhængende proces for budgetopfølgning og budgetlægningsproces.

   

  Den nuværende proces betyder både, at en stor del af arbejdet koncentreres på få måneder i foråret, hvor regnskabsafslutning, budgetopfølgning og udarbejdelse af budgetforslag ligger meget tæt og i nogle tilfælde er direkte overlappende. Det gælder både i den centrale økonomifunktion, i centrene og hos de decentrale enheder. I den nuværende proces kan man politisk reelt kun nå at reagere i forhold til BOP1, hvis der skal findes større besparelser i budgetåret. BOP2 forelægges først i august/septemer, hvor der ikke er meget handlerum tilbage. Budgetprocessen har hidltil været således, at det revurderede budget først har kunnet foreligge med opdateret udgiftside medio august, hvilket er 7-12 dage senere end mange andre kommuner.

   

  Der foreslås  derfor nogle ændringer om både at fremrykke budgetopfølgningerne og en del af budgetarbejdet, således at der bliver skabt et bedre og mere færdigt grundlag allerede inden sommerferien. Dette vil give mulighed for allerede tidligt i august at kunne levere et samlet overblik over budget 2020, inklusiv nyt skøn for indtægter fra skatter og tilskud samt fagudvalgenes budgetforslag vedrørende drift og anlæg fra udvalgsbehandlingen i juni. Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af følgende målsætninger:

   

  • At der kan skabes et overblik over budget 2020 så tidligt som muligt i august til brug for det tværgående politiske arbejde

  • At fagudvalgene har behandlet budgetforslag på egne områder inden sommerferien

  • En tidlig opfølgning på budget 2019, som gennemføres før juleferien og behandles politisk i januar. Denne benævnes "Budgetprognose".

  • Der gennemføres en budgetopfølgning (BOP2), der afsluttes og behandles politisk før sommerferien - og som er med til at danne baggrund for budgetmaterialet

   

  Det nye forslag vil således give budgetopfølgning/(budgetprognose) til politisk behandling i januar og i maj. Ved begge foreslæggelser vil der fortsat være politisk og administrativt handlerum for beslutninger i budgetåret. Den kommende budgetprognose, som forelægges i januar 2019 til politisk behandling, vil danne udgangspunkt for budgetarbejdet for 2020. BOP2, som forelægges i maj vil herefter spille direkte op mod den endelige udarbejdelse af budgetforslaget, hvor version 1 af budgetforslaget så vil blive forelagt i juni, inklusive resultaterne af de politiske udvalgs behandling af BOP2 fra maj. Umiddelbart efter sommerferien vil det samlede budgetoverblik kunne være klart.

   

  På baggrund af ovenstående foreslås følgende overordnede tidsplaner for henholdsvis budgetopfølgningerne i 2019 samt budget 2020:

   

  Forslag til overordnet tidsplan for budgetopfølgningerne i 2019:

   

   

  Forslag til overordnet tidsplan for budgetarbejdet i 2019:

   

   

  Ovennævnte tidsplaner har været forelagt for både Chefgruppe og Direktion, som anbefaler ændringerne.

   

  Det foreslås, at det til Økonmiudvalgets møde i januar overvejes, om der skal afholdes et budgettemamøde/budgetseminar for hele KB i august, forud for fagudvalgenes møder i august. Det ville give mulighed for en samlet, overordnet koordinering, inden fagudvalgene drøfter budget 2020 på møderne den 19. og 20. august og rammerne for de meget afgørende drøftelser kan fastlægges på det budgettemamøde/budgetseminar.

   

  Trods en fagudvalgsbehandling før sommerferien, vil der stadig være udeståender til behandling i august, eksempelvis lov- og cirkulæreændringer, høringssvar og behandling af balanceforslag. På baggrund af den overordnede tidsplan vil der som tidligere år blive udarbejdet en mere detaljeret, administrativ tidsplan, som giver overblik over de tværgående processer vedrørende budgetopfølgningerne, budgetprocessen samt regnskabet for 2018.

   

  Ligeledes vil der blive udarbejdet forslag til en økonomisk politik for 2019-2023. Denne forelægges for ØU i januar 2019.

   

   

   

 • 167. Fastsættelse af takster og tilskud til kombinationstilbud 2019

  Resume

  KB skal fastsætte takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. takster og tilskud til kombinationstilbud godkendes

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 111:

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I den nye dagtilbudslov er der nyt tilbud til forældre med behov for pasning uden for almindelig åbningstid. Det vil sige, at kommunen efter ansøgning skal tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Reglerne for tilskud til privat pasning gælder tillige for fleksibel pasning. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet set overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. 

   

  På tilskud til fleksibel pasning (privat passer) er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  Ved deltidsplads i kommunalt tilbud er følgende forslag til takster pr. 1. januar 2019:

   

   

  De gives følgende tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser:

   

   

  Der gives følgende tilskud til forældrene til aflønning af privat passer:

   

  Lovgrundlag

  §85a i dagtilbudsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget.

 • 168. Magnoliegården - Takster 2019

  Resume

  KB skal fastsætte takster for 2019 for Magnoliegården efter de omkostningsbaserede principper.

  Indstilling

  Børn & Læring / Økonomi indstiller til KB via BUL og ØU, at:

  1. taksten for døgnbehandling fastsættes til 3.147 kr. pr. dag
  2. taksten for skoletilbud fastsættes til 922 kr. pr. dag

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 106:

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der skal fastsættes takster for 2019 for Magnoliegården efter de omkostningsbaserede principper.

   

  I taksterne er der taget udgangspunkt i følgende overordnede forudsætninger:

   

  Døgnbehandling

  Et udgiftsbudget på 22,3 mio. kr.

  Øvrige omkostninger på 1,5 mio. kr.

  En normering på 23 pladser med en belægningsprocent på 90%

   

  Ingen ændringer i normering og belægningsgrad fra 2018 til 2019.

   

  Skoletilbud

  Et udgiftsbudget på 4,6 mio. kr.

  Øvrige omkostninger på 0,4 mio. kr.

  En normering på 18 pladser med en belægningsprocent på 83%

   

  Ingen ændringer i normering og belægningsgrad fra 2018 til 2019.

   

  Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, som er godkendt i forbindelse med budget 2019, giver det følgende takster:

   

   

  KKR anbefaler i Takstaftalen gældende for takstberegningen i budget 2018 og 2019 (Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland), at "takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given takstreduktion ikke anvendes. KKR Sjælland opfordrer i stedet til at alle kommunerne til at sikre, et målrettet arbejdet for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt. Det vil blandt andet sige, at kommunerne ikke pålægges en takstnedsættelse (i faste priser).

   

  I nedenstående tabel vises et overblik over udviklingen i den samlede takst for døgnbehandlings- og skoletilbud fra 2009 til 2019:

   

   

   

  Belægningsgraden på Magnoliegården har fra 2016 til 2018 været følgende:

   

   

  I 2018 er det den forventede belægningsgrad ved budgetopfølgning 3.

   

  Økonomi

  Sagen medfører et merforbrug på 154.000 kr., som fortrinsvis skyldes difference i forhold til fremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet. Afvigelsen medtages i budgetopfølgningerne.

 • 169. Kystanalyse ved Strøby Egede - frigivelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af rådighedsbeløb på 800.000 kr til kystanalysen ved Strøby Egede herunder analyse af sikring af sluseport ved udløb fra Tryggevælde Å. De 800.000 kr er resten af en større anlægsbevilling på 1.8 mil i 2016 til renovering af sluseport og forlængelse af molen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 800.000 kr til kystanalyse ved Strøby Egede herunder analyse af sikringen af sluseporten ved Tryggevælde Å

   

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 800.000 kr som oprindeligt var afsat til forlængelse af mole ved Tryggevælde Å

  Plan, Miljø og Teknik, 13. november 2018, pkt. 176:

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker protokolleret at der skal etableres en beredskabssikring ved Prambroen og forlængelse af molen ved udløb af Tryggevælde Å for at undgå tilsanding.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med renovering af slusen i 2016 var der afsat et beløb på 1.8 mil til udskiftning af porte på slusen og forlængelse af molen ved Tryggevælde å for at undgå tilsanding. I forbindelse med kystanalyserne i Stevns Kommune udarbejdet af COWI og NIRAS konkluderes det at en forlængelse af molen isoleret set ikke vil have den ønskede effektivitet for beskyttelse af kysten og slusen ved en stormflodshændelse. En forlængelse af den eksisterende høfde vil på sigt sande til og være for dyr i forhold til effekten.  Det anbefales at beløbet indgår i den samlede analyse af kystbeskyttelsen, hvor der ses på transport af sand, udnyttelse af sand samt de muligheder der er for at tilbageholde vand i eksisterende bassiner ved Tryggevælde Ås udløb.  

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er et rådighedsbeløb på 800.000 kr afsat i budget 2018 til renivering af sluseport.

 • 170. Dagpleje, daginstitutioner og SFO - Egenbetaling 2019 godkendes

  application/pdf icon bruttodriftsudgifter_og_egenbetaling_2019_0.pdf

  Resume

  KB skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger gældende fra 1. januar 2019. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2018.

  Indstilling

  Børn & Læring/Økonomi indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og frokostmåltid pr. 1. januar 2019 godkendes

   

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 107:

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetaling (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2019.

   

  Jf. den nye dagtilbudslov får alle forældre, som afholder fravær efter barselsloven, mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen mod reduceret forældrebetaling.

   

  I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2019. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. I beregningen af taksten for deltidspladser er udgifterne fordelt i faste og variable udgifter. Det vil sige, at forældre med deltidsplads betaler på lige fod med forældre med fuldtidspladser til faste udgifter der fordeles lige på børnene, uanset om de er på fuldtid eller deltid.

   

  Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).

   

  Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige bruttodriftsudgifterne.

   

  Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.

   

  Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af bruttodriftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligeholdelse).

   

  I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte en max. pris for ordningen. Børn & Læring anbefaler, at max. prisen fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.

   

  Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.

   

  På baggrund af ovenstående forudsætninger er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2019:

   

   

   Hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2019.

 • 171. Tilskud til privat pasning 2019 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2019.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, via BUL og ØU, at

   

  1. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads, svarende til:
   1. 3.913 kr. for en deltidsplads
   2. 6.037 kr. for en fuldtidsplads
  2. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Børn & Læring
  3. det bevilgede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 108:

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

   

  Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.

   

  Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.

   

  Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

   

  Der er beregnet et minimumstilskud på tilskud for privat pasning for 2019. Til sammenligning er der beregnet et tilskud, hvor tilskuddet fra 2018 er fremskrevet med 1,3%, svarende til KL´s fremskrivningsprocent på overførsel til personer. Herudover er der beregnet et tilskud til deltidspladser på 30 timer om ugen, som kan benyttes af forældre på barselsorlov.

   

   

  Faldet i tilskuddet fra 2018 til minimumstilskuddet i 2019 skyldes, at der blev givet et højere tilskud end minimumstilskuddet i 2018. Ved godkendelse af taksterne i 2018 blev det tillige godkendt, at gå tilbage til minimumstildelingen i 2019.

   

  Kommunen skal tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Hvis det bliver aktuelt, beregner Børn & Læring, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.

   

  Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bevilges tilskuddet er proceduren, at tilskuddet udbetales den første hverdag i måneden.

  Lovgrundlag

  §80 og §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, idet der er taget udgangspunkt i minimumstilskuddet til privat pasning.

 • 172. Tilskud til privatinstitutioner 2019 - Godkendelse

  application/pdf icon tilskud_til_privatinstitutioner_2019_0.pdf

  Resume

  Kommunen skal godkende driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. følgende tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud, gives på 0-2 års området:
   1. 5.747 kr. pr. måned til deltidspladser
   2. 9.464 kr. pr. måned til fuldtidspladser
  2. følgende tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud, gives på 3-5 års området:
   1. 2.846 kr. pr. måned til deltidspladser
   2. 4.823 kr. pr. måned til fuldtidspladser
  3. Stevns Kommune ikke benytter muligheden for at give et højere tilskud end det vægtede gennemsnit for hele aldersgruppen

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 110:

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Herudover har kommunen fået mere fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet.

   

  I den nye dagtilbudslov skal kommunerne tilbyde deltidspladser til forældre på barsel- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.

   

  Driftstilskuddet til privatinstitutioner skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter excl. støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. På 0-2 års området vil det for eksempel sige de gennemsnitlige vægtede udgifter til dagpleje og vuggestue.

   

  De nye fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet betyder, at i de tilfælde, hvor driftstilskuddet er lavere end kommunens udgifter til alderssvarende daginstitutioner (vuggestue og børnehave), kan kommunen beregne tilskuddet på baggrund af de budgetterede nettodriftsudgifter excl. støttepædagogudgifter for vuggestue og dagpleje.

   

  I Stevns Kommune er den kommunale udgift til dagpleje lavere end den kommunale udgift til vuggestue. Den nye dagtilslov giver derfor mulighed for at fastsætte et højere tilskud, hvor tilskuddet fastsættes i forhold til den kommunale udgift til vuggestue excl. støttepædagogudgifter.

   

  Forslag til tilskud til privatinstitutioner:

   

   

  Jf. visitationsreglerne gives tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.

   

  På baggrund af de ny regler om højere tilskud, kan der på 0-2 års området gives 113 kr. mere i tilskud pr. måned til deltidspladser og 488 kr. mere pr. måned til fuldtidspladser. Der er ikke mulighed for at give et højere tilskud på 0-3 års området. Muligheden for højere tilskud er ikke indregnet i forslag til takster, da der ikke er budgetmæssig dækning for merudgiften.

  Lovgrundlag

  §36 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Indstillingerne i sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da udgifterne er medtaget i budget 2019.

 • 173. Tilskud til pasning af egne børn 2019 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til pasning af egne børn i 2019.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. Stevns kommune giver et tilskud til pasning af egne børn på:
   1. 6.037 kr. pr. måned i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
   2. 3.450 kr. pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart
  2. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 109:

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan desuden beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

   

  Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. hustand og det samlede tilskud pr. hustand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

   

  Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  I forbindelse med budget 2019 er det vedtaget, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. I budgettet er indarbejdet, at tilskuddet svarer til minimumstilskuddet til privat pasning. 

   

  Der er beregnet et maksimumstilskud til pasning af egne børn og minimumstilskud til privat pasning:

   

  Lovgrundlag

  §86 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der er indarbejdet budget til pasning af egne børn, svarende til minimumstilskuddet til privat pasning.

 • 174. Østsjællands Museum Budget 2019 - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1._oestsjaellands_museum_budget_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._noter_budget_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._noter_omkostninger_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune skal sammen med Faxe Kommune, som tilsynsførende myndighed godkende Østsjællands Museums budget for 2019.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. Østsjællands Museums Budget for 2019 godkendes

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. november 2018, pkt. 102:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Godkendt.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndigheder for den selvejende institution Østsjællands Museum. Stevns Kommune skal som tilsynsførende myndighed godkende budgettet (bilag 2) og orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelse af museets budget inden budgetårets begyndelse.

   

  Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse. Museet oplyser at museets bestyrelse d. 27. september har godkendt budgettet for 2019. (bilag 1)

 • 175. Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede - anlægsbevilling

  Resume

  KB skal beslutte, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til det igangværende anlægsarbejde på Stevnsvej ved Hybenrosevej og Valnøddevej.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på yderligere 400.000 kr. til gennemførelse af krydsombygningerne på Stevnsvej
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i budget 2018.

  Direktionen, 5. november 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Plan, Miljø og Teknik, 13. november 2018, pkt. 177:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Til finansiering af de igangværende arbejder med ombygning af T-kryds ved Hybenrosevej og Valnøddevej på Stevnsvej i Strøby Egede er der afsat 7,4 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. ikke er frigivet.

  Den seneste budgetopfølgning viser, at der forventes et samlet forbrug på i alt ca. 6,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Der er derfor brug for frigivelse af en anlægsbevilling på yderligere 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der frigives 400.000 kr. af et afsat rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede.

  Det resterende rådighedsbeløb på 1,013 mio. kr. forventes ikke anvendt og kan tilgå kommunens kassebeholdning ved budgetopfølgning 3.

 • 176. Klimatilpasning - frigivelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af rådighedsbeløb til undersøgelse og kystsikring af kystvejen som er truet af erosion iht. kysthelhedsplanen.

  Den samlede anlægsbevilling var i 2017 900.000 kr. Der blev frigivet 200.000 kr til kysthelhedsplan (KB den 12.10.17 sag nr. 694). Restbeløbet på 131.000 blev overført til 2018. Nu ønskes det resterende beløb på 700.000 kr frigivet og samlet på et anlægsprojekt for klima og stormflodssikring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 700.000 kr. til undersøgelse og udførelse af erosionstruede områder ved kystvejen.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløb på 700.000 kr. som er afsat til kystsikring på budget 2018. Beløbet overføres til et samlet anlægsprojekt - Klima og Stormflodssikring

  Plan, Miljø og Teknik, 13. november 2018, pkt. 175:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) mener, at der skal være et særligt fokus på området ved Netto.

  Sagsfremstilling

  Ved en indledende kystanalyse er de mest sårbare steder langs kysten i det nordlige Stevns udpeget. Her er der specielt kystvejen som nogle steder er truet af erosion.

   

  Stevns Kommunen udarbejdede i 2014 en Klimatilpasningsplan. Planen indeholder en kortlægning af den fremtidige risiko for oversvømmelse, for at kunne tage hensyn til klimatilpasning i den fremadrettede

  planlægning. samtidig blev der identificeret en række fysiske indsatsområder, hvor risikoen for oversvømmelse eller skadesomkostninger vil være så høj, at det er blevet vurderet til at, der bør ydes en indsats for

  at fremtidssikre områderne. I forbindelse med Klimatilpasningsplanen blev der uarbejdet en prioriteret liste over indsatser.

  til undersøgelse af bl.a. følgende:

  · Problematikken med vand de forkerte steder i Store Heddinge

  · Problematikken Tingvejen, broen over Tryggevælde Å

  · Infrastrukturen til byer og landsbyer på Stevns i forbindelse med skybrud

  · Klimatilpasning af de kommunale ejendomme.

   

  Som opfølgning på klimatilpasningsplanen har NIRAS har i 2017 og 2018 lavet en kysthelhedsplan som bl.a uddyber punktet om infrastrukturen. Kystvejen ligger flere steder meget tæt på kystlinjen og er derfor erosionstruet som kræver at der iværksættes skråningsbeskyttelse bestående af evt. stenblokke. Til undersøgelser og konkret sikring af veje ønskes det resterende rådighedsbeløb på 700.000 kr frigivet.

  Økonomi

   

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er et rådighedsbeløb på 700.000kr. afsat i budget 2018 til kystsikring.

 • 177. Verdensarv Stevns 2019 - Handlingsplan

  application/pdf icon handlingsplan_og_budget_verdensarv_stevns_2019_gaeldende.pdf_0.pdf

  Resume

  Handlingsplanen for foreningen Verdensarv Stevns skal opfylde Stevns Kommunes ønske om at sikre, at arbejdet med verdensarven varetages og udføres optimalt og med klar ansvarsfordeling.

  For at sikre et forvaltningssystem, som tilgodeser krav fra UNESCO og ønsker fra de gennem ansøgningen forpligtede parter, har Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Stevns Turistforening stiftet organisationen Verdensarv Stevns. Foreningen skal sikre koordination mellem interessenter, implementeringen af forvaltningsplanen og fremdrift i udviklingen af området i en form, som sikrer bæredygtighed så klintens værdier bevares.

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem årligt tilskud. Handlingsplanen revideres en gang årligt og danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns om opfyldelse af en række nærmere fastsatte initiativer.

   

  Indstilling

  Teknik og miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. Verdensarv Stevns' handlingsplan for 2019 godkendes

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. november 2018, pkt. 103:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstllingen anbefales (V+A+O).

   

  Mogens Haugaard Nielsen (N) mener, at vi bør fusionere Verdensarv Stevns med Øst Sjællands Museum.

  Sagsfremstilling

  Prioriterede indsatsområder 2019

  Indsatsområderne defineres på basis af drøftelser i foreningens bestyrelse, med forvaltningen i Stevns Kommune samt høringer i hhv. Verdensarvsråd Stevns Klint og den lokale referencegruppe.

   

  Koordinering og samarbejde

  Verdensarv Stevns arbejder for at sikre medejerskab og styrke koordinering af arbejdet omkring Stevns Klint som verdensarv. I 2019 vil dette arbejde blive fortsat i foreningens bestyrelse og referencegrupper, Verdensarvsråd Stevns Klint, Stevns Kommunes koordineringsgruppe, Turismestrategisk Samarbejdsgruppe og andre relevante fora.

  Som led i denne indsats vil arbejdet have særlig fokus på:

  • Det strategiske samarbejde vedrørende det samlede verdensarvsarbejde.
  • Den brede forankring af verdensarvsarbejdet (herunder lodsejere, borgere, interesseorganisationer, geologer, virksomheder, foreninger mv.).
  • Klar arbejdsdeling.

   

  Herunder:

  • Etablering af enklere organisation for drift af besøgscenter og øvrige verdensarvsopgaver, således at den både tilgodeser en effektiv drift af besøgscenter og en bred inddragelse i verdensarvsarbejdet.
  • Koordinering, prioritering, arbejdsdeling og finansiering af formidling og turismeindsats (herunder besøgsoplevelse/infrastruktur).
  • Samarbejdsaftaler omkring forskning og formidling (SK, VS, ØSM, Selskabet Højeruplund).
  • Udarbejdelse af en effektiv Helhedsplan for Stevns Klint.

   

  Medejerskab og bæredygtig turisme

  Bæredygtig turisme er et fokusområde for UNESCO verdensarv (UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme). Medejerskab et af de grundlæggende principper for arbejdet omkring Stevns Klint som verdensarv jf. Forvaltningsplanen. Verdensarv Stevns arbejder for at styrke det strategiske samarbejde omkring bæredygtig udvikling bla. ved at understøtte Stevns Kommunes turismestrategi, ved at indgå i Turismestrategisk Samarbejdsgruppe og ved indsatser, der styrker samarbejdet mellem lokale aktører og den strategiske indsats. Verdensarv Stevns understøtter desuden relevante initiativer for bæredygtig turisme, som opstår inden for verdensarvsorganisationen eller blandt andre aktører.

  Som led i denne indsats vil arbejdet have særlig fokus på:

  • Videreføre partnerprogram for virksomheder og organisationer i samarbejde med Stevns Erhvervsråd med henblik at styrke såvel kendskab og medejerskab til verdensarv og støtte bæredygtig udvikling med afsæt i verdensarv og verdensmål.
  • Implementere produktprogram for fødevarer som del af partnerprogram og i samarbejde med Stevns Erhvervsråd. Baseret på de erfaringer der indhentes udvikles programmet til overnatningssteder, spisesteder og kunsthåndværk.
  • Venneprogram med tilbud om f.eks. foredrag, temadage og tilbud om at indgå som frivillig i relevante sammenhænge.
  • Indgå i arbejdet mellem nordiske verdensarvsområder omkring bæredygtig turisme.

   

  Herunder:

  • Afklare fremtid for Klintedage.
  • Understøtte andres markedsføring gennem kvalitetssikring og ved udarbejdelse af tekster billeder + film.
  • Styrket kommunikation i den digitale verden herunder fælles indsats for Tripadvisor.

   

  Styrke, beskytte og bevare

  Arbejdet med at bevare og beskytte er centralt i verdensarvskonventionen og Verdensarv Stevns har ansvaret for at gennemføre den systematiske monitering, som er et krav til verdensarvsforvaltning. Formålet med moniteringen er at følge verdensarvsområdet Stevns Klints tilstand på en systematisk måde over tid. Baseret på de seneste års udvikling af moniteringsarbejdet og som følge af den stigende turisme og ikke mindst den forventede stigning, har moniteringsarbejdet i stigende grad fokus på tillige at virke til at styrke og beskytte Stevns Klints værdier således som de er beskrevet i udpegningen.

  Indsatsen vil have fokus på:

  • Fortsætte indsatsen for at optimere montering og sikre optimal udnyttelse af resultaterne herunder fortsætte arbejdet for valide og relevante brugerundersøgelser, der også kan indgå i arbejdet med strategisk turismeudvikling.
  • Integrere moniteringsarbejdet yderligere i indsatsen for at udvikle, bevare og beskytte bla. ved at øge kendskab til trusler og skabe medejerskab til forebyggelsesindsats.
  • Støtte tiltag, der styrker Stevns Klints værdier som beskrevet i udpegningen herunder naturen.
  • Fortsætte samarbejde omkring retningslinjer baseret på inddragelse og opbygning af medejerskab.

   

  Øge kendskab

  At formidle verdensarven er centralt i arbejdet med verdensarvskonventionen. Østsjællands Museum har ansvar for forskning og formidling af geologi og kulturhistorie jf. Museumsloven og nomineringsdokumentet. Stevns Kommune varetager med overtagelsen af Stevns Naturcenter formidling af natur, geologi og verdensarv til skoler. Verdensarv Stevns arbejder for at øge kendskab til verdensarv, til Stevns Klint og understøtter andres initiativer omkring dette herunder særligt samarbejder.

  Indsatsen vil have særligt fokus på:  

   

  • Etablering og drift af fælles hjemmeside for det samlede verdensarvsarbejde.
  • Partnerprogram/venneprogram (se ovenfor).
  • Skoleindsats om verdensarv (projektleder Stevns Bibliotekerne).
  • Koordinering og trykning af Oplev Stevns Klint.
  • Understøtte andres initiativer til at øge kendskabet til verdensarv.
  • Etablering af besøgscenter.
  • Helhedsplan for bæredygtig udvikling Stevns Klint, herunder præcisering af ønskede besøgsscenarier og formidlingstemaer

   

   

  Bedre besøgsoplevelse/besøgscenter

  I forbindelse med udnævnelsen til verdensarv anbefalede verdensarvskomiteen, at der arbejdes for at sikre en effektiv præsentation af verdensarven og en besøgsoplevelse af høj kvalitet. Stevns Kommune har besluttet at opføre et besøgscenter i Boesdal og et løft af besøgsoplevelsen i Højerup og arbejder på realiseringen af dette i samarbejde med Østsjællands Museum og Verdenarv Stevns. Sideløbende arbejdes der med forbedring af adgang og formidling langs hele klinten.

  Verdensarv Stevns vil i 2019 indgå i arbejdet omkring udvikling af besøgscenter og besøgsoplevelsen langs Stevns Klint. Foreningens engagement afventer pt. afklaring med Stevns Kommune.

  • Indsatsen vil i 2019 fokusere på: Etablering af besøgscenter.
  • Helhedsplan for bæredygtig udvikling Stevns Klint, herunder præcisering af ønskede besøgsscenarier og formidlingstemaer.

    

  I handlingsplanen er en mere tømmende beskrivelse af de opgaver, som skal løses af foreningen med baggrund i foreningens vedtægter samt formål, vision og målsætning jf. Forvaltningsplan Stevns Klint 2017-2020..

  Lovgrundlag

  forvaltningsplan for Stevns Klint verdensarv.

  Samarbejdsaftale mellem kommunen og Verdensarv Stevns

 • 178. Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020

  application/pdf icon mulige_affaldsordninger_og_estimerede_priser_-_flyer_fra_borgermoedet_den_27._september.pdf_0.pdfapplication/pdf icon opsamling_fra_borgermoedet_den_27._september_-_notat_fra_katzenmark_af_22._oktober_2018.pdf_0.pdfapplication/pdf icon oversigt_over_nuvaerende_og_forventede_kommende_genanvendelsesprocenter.pdf_0.pdf

  Resume

  PMT og KB er på tidligere møder blevet orienteret om status samt de nuværende og forventede kommende krav på affaldsområdet inkl. tidsplan for det videre arbejde frem mod implementering af nye affaldsordninger i Stevns kommune, som skal træde i kraft 1. maj 2020.

  På møde den 21. august blev PMT præsenteret for beregnede forventelige merpriser for de udvalgte scenarier for fremtidige ordninger, og den 27. september blev der afholdt borgermøde efter diverse spændende oplæg fra 7.-8. klasser fra Hotherskolen og Store Heddinge skole.

  Forvaltningen ønsker på baggrund af borgermødet og tidligere tilkendegivelser fra PMT at indstille følgende punkter vedr. nye affaldsordninger i Stevns kommune

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. der pr. 1. maj 2020 indføres afhentning af madaffald: ved parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder sm. restaffald, og i etagebebyggelser o.l. ved at omdøbe nogle af de nuværende 660 l beholdere til restaffald til beholdere for madaffald,
  2. beholdere til mad- og restaffald pr. 1. maj 2020 generelt tømmes hver 14. dag,
  3. beholdere til mad- og restaffald i de tre sommermåneder juni, juli og august tømmes hver uge,
  4. forsøgsordning med kuber til indsamling af plast- og metalaffald ophører pr. 1. maj 2020, og
  5. der pr. 1. maj 2020 indføres indsamling af plast- og metalaffald: ved parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder, og i etagebebyggelser o.l. i 660 l beholdere, som alle tømmes hver 6. uge,
  6. indsamling af papir og glas fortsat sker via nuværende beholdere og kuber

     eller

  1. indsamling af papir og glas i nuværende beholdere og kuber ophører pr. 1. maj 2020, og
  2. der pr. 1. maj 2020 ændres på indsamling af papir og glas: ved parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder til papir og glas, og i etagebebyggelser o.l. ved at supplere de eksisterende 660 l beholdere til papir med 660 l beholdere til glas, som alle tømmes hver 6. uge,
  3. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte forarbejder samt udbud for hhv. indkøb af nye beholdere og nye indsamlingsordninger.

   
  Plan, Miljø og Teknik, 13. november 2018, pkt. 178:

  Udvalget anbefaler ad. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 samt 9.

   

  Varly Jensen (0) stemmer nej til ad. 4, 5, 7 og 8 - idet han ønsker fastholdt de nuværende ordninger. 

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  PMT's flertalsindstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT. Ligeledes er der tilsyneladende ikke økonomisk dækning for det vedtagne budget.

  Sagsfremstilling

  Forskellige modeller for nye affaldsordninger, herunder også estimeret genanvendelse og økonomi, blev præsenteret på et borgermøde den 27. september, hvor ARGO også præsenterede kommende tiltag på genbrugspladserne.

  Tilbagemeldingerne på borgermødet med hensyn til nye affaldsordninger var følgende:

  • Generel enighed om, at affald skal sorteres
  • Økonomi for den kommende løsning er af mindre betydning
  • Antallet af beholdere på egen grund kan være udfordrende – løsninger med nærgenbrugsøer på fællesarealer kan derfor være en mulighed
  • Gerne mulighed for ekstra kapacitet til familier med f.eks. blebørn
  • Gerne overvejelse om ugetømning (af mad-/restaffald) i sommerperioden
  • Gerne mulighed for beholder til pap

  Alle ovenstående tilbagemeldinger kan tilgodeses ved forvaltningens indstilling (undtagen pap), idet der allerede i dag foruden etageejendomme er kæde-/rækkehusbebyggelser, som har en fælles nærgenbrugs ø med særskilte 660 l beholdere til papir og som gerne kan udvides med tilsvarende beholdere også til plast, metal og evt. glas. Eneste beholder ved de enkelte husstande i disse bebyggelser kan derved blive en dobbeltbeholder til mad- og restaffald.

  Teknik og Miljø vil i forbindelse med planlægning af de nye ordninger tage kontakt til alle boligforeninger og undersøge de enkelte behov og muligheder for løsninger.

   

  Mad- og restaffald:

  Jfr. de nyligt vedtagne EU-direktiver bliver det lovpligtigt at indsamle madaffald, senest i 2023.

  Teknik og miljø indstiller derfor, at madaffald indsamles med 14-dags tømning i en ny 240 l dobbeltbeholder sammen med restaffald, idet mængden af restaffald bliver mindre ved tilsvarende udsortering af de andre genanvendelige fraktioner plast og metal.

  Teknik og miljø indstiller ligeledes, at dobbeltbeholderen til mad- og restaffald kan tømmes hver uge i sommermånederne juni-august for at minimere lugt og fluegener, som i øvrigt også generelt kan forebygges ved at slå knude på poserne med madaffald, inden de lægges i beholderen.

  Plast- og metalaffald:
  Teknik og miljø indstiller videre, at forsøgsordningen med indsamling af plast og metal ophører, idet borgerne ikke benytter disse i tilstrækkelig grad. Genanvendelsesprocenten for disse fraktioner vil blive langt større ved indsamling ved husstanden eller nærgenbrugsøer.

  Teknik og miljø indstiller derfor, at plast- og metalaffald i stedet indsamles med tømning hver 6. uge i en ny 240 l dobbeltbeholder ved parcel- og sommerhuse, og i større 660 l særskilte beholdere i etagebebyggelser og ved de kæde-/rækkehusbebyggelser, der måtte ønske det.

  Papir- og glasaffald:

  Papirmængderne er generelt faldende og suppleres allerede i dag med tilladelse til også at lægge karton i beholderen. Papir indsamles allerede i dag ved de enkelte husstande eller nærgenbrugsøer med tømning hver 6. uge og kan ikke gøres meget bedre.

  Glas indsamles i dag via kuber ved 25 lokationer rundt om i kommunen, fortrinsvis dagligvarebutikker, med tømning hver uge. De indsamlede mængder er fine, men der vil uden tvivl kunne indsamles yderligere mængder via en beholder ved den enkelte husstand eller ved nærgenbrugsøer.

  Teknik og Miljø indstiller til udvalget samt ØU og KB at tage stilling til, hvorvidt man fortsat ønsker en indsamling af papir og glas via nuværende ordninger, eller om man ønsker en højere genanvendelse samt en mere borgervenlig (men samtidig dyrere) løsning via en ny 240 l dobbeltbeholder ved parcel- og sommerhuse, og i større 660 l særskilte beholdere i etagebebyggelser og ved de kæde- og rækkehus-bebyggelser, der måtte ønske det.

  Den prismæssige forskel mellem de to muligheder er estimeret til at være ca. 127 kr. om året for den enkelte husstand i parcelhus, idet endelige priser for hhv. parcel- og sommerhuse samt etagebebyggelser o.l. dog først kan beregnes endeligt efter udbud af nye beholdere og indsamlingsordninger.

  Pap-affald:

  Teknik og miljø kan derimod ikke anbefale at indsamle pap i beholdere ved husstandene, idet papkasser meget nemt sidder fast i beholderen og ikke er til at ”ryste ud” ved tømningen, da borgere umiddelbart pr erfaring fra forsøgsordninger andre steder ikke river papkasser i mindre stykker.

  I Stevns kommune er det som tidligere beskrevet allerede nu tilladt at aflevere mindre mængder karton i papirfraktionen (emballage fra f.eks. cornflakes og tandpasta), men ikke pap, da fibrene i pap er anderledes end fibrene i karton og vil ødelægge en ellers fin papirfraktion, som derved ikke ville kunne sælges til en god papirpris.

  Pap som ren fraktion giver derimod i sig selv en god pris ved videreformidling til genanvendelse.

  Der er derfor ingen kommuner i ARGO regi, der indsamler pap i beholdere ved husstanden … hvis indsamling af pap ved husstanden sker det som ren fraktion via storskraldsordning / fortovsindsamling … og ellers via genbrugspladser som i Stevns kommune.

  Pap må således fortsat indsamles via genbrugspladserne … herunder også pap fra nethandel.

  Hvis genanvendelsesindustrien en dag bliver bedre til at frasortere papfibre fra papir fibrene og prismarkedet derved på et tidspunkt bliver favorabelt for indsamling af pap sammen med papir og karton, vil muligheden for denne bortskaffelse selvfølgelig blive meldt ud til borgerne.

  Ekstra kapacitet:

  Tømningsfrekvensen for affaldsbeholdere ved parcel- og sommerhuse fastsættes ud fra erfaringer fra andre kommuner, ligesom antallet af 660 l beholdere ved etagebebyggelser og nærgenbrugsøer kan justeres i forhold til den fastlagte tømningsfrekvens.

  Derudover vil forvaltningen undersøge forskellige muligheder for ekstra kapacitet, såfremt borgerne i perioder måtte ønske dette, f.eks. i forbindelse med blebørn i familien.

  Der er allerede i dag mulighed for at købe affaldssække hos renovatøren til brug ved fødselsdage, jul og andre fester, som eventuelt kan videreføres, ligesom dagplejemødre i dag har ekstra beholder til restaffald grundet de mange blebørn, hvilket måske også kunne blive en løsning, som kunne udbredes mod ekstra betaling.

  Det videre forløb:

  Forvaltningen vil efter beslutning om de nye affaldsordninger sætte gang i udarbejdelse af udbudsmateriale for indkøb af beholdere og nye indsamlingsordninger. Udbudsmaterialerne vil blive forelagt PMT for godkendelse inden arbejderne sendes i udbud, ligesom resultatet af de enkelte udbud vil blive forelagt for PMT inden indgåelse af nye kontrakter.

  Indkøb af beholdere og nye indsamlingsordninger forventes sendt i udbud i foråret 2019.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23/06/2017, kapitel 6

  Affaldsbekendtgørelsen, Bek. om affald nr. 1309 af 18/12/2012

  Regeringens publikation ”Danmark uden affald”, oktober 2013

  Den nationale ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

  Stevns kommunes Affaldsplan 2014-2018.

  Ændringer til EU´s affaldsdirektiv, vedtaget med direktiv 2018/851 fra 30. maj 2018.

   

   

  Økonomi

  Der er ren brugerbetaling på renovationsområdet. Nye takster vil først kunne beregnes efter udbud for indkøb af nye beholdere og nye tømningsordninger.

 • 179. Mødeplan for politiske møder i 2019

  application/pdf icon godkendt_moedeplan_2019_0.pdf

  Resume

  På Kommunalbestyrelsesmødet den 11. oktober 2018 gav KB efterfølgende udtryk for, at der ønskes indført et særskilt KB-møde til 2. behandlingen af det årlige budget.

  Borgmesteren har efterfølgende ligeledes spurgt ind til eventuelle ude-møder i 2010. Dette er ikke tidligere drøftet i forhold til mødeplanen for 2019, men kan besluttes af KB.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via ØU, at

   

  1. det i mødekalenderen planlagte KB-møde torsdag den 10. oktober 2019 alene omhandler 2. behandling af budget 2020.
  2. mødeplanen for 2019 suppleres med et ordinært KB-møde torsdag den 24. oktober 2019.
  3. eventuelle udemøder i 2019 drøftes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Ad. 1 + 2

  Anbefales.

   

  Ad. 3

  Anbefales med placering i Harmonien (syd) og Strøbyhallen (nord).

  Mogens Haugaard Nielsen (N) stemmer hverken for eller imod

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale udemøder.

 • 180. Ny Forberedende Grunduddannelse - etablering

  application/pdf icon fgu_sag_0.pdf

  Resume

  Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme pegede d. 11. april 2018 på, at en FGU skole på Stevns bør være beliggende i Hårlev. Økonomiudvalget har på sit møde d. 19. april 2018 bakket op om denne beslutning.

  Placeringen af en FGU skole i Hårlev blev anbefalet grundet gode transport muligheder til byen og at Stevns Kommune i Hårlev råder over to lokaliteter som ligger tæt på hinanden. Bygningerne har som de fremstår pt.begrænset anvendelighed idet der vil skulle foretages en række investeringer før de kan tages i anvendelse i undervisningsøjemed.

   

  Bestyrelsen for FGU-institutionen trådte sammen og konstituerede sig d. 24. oktober 2018. Det blev på mødet besluttet, at bestyrelsen ville se på de lokaliteter kommunerne har foreslået som kommende skoler, inden man træffer endelige beslutninger om hvor og hvormange FGU skoler der skal etableres. 

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til ØU via AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. november 2018, pkt. 101:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Taget til efterretning.

  Borgmesteren supplerede med at oplyse, at bestyrelsen havde peget på etablering på 3 lokationer (Køge, Faxe og Ringsted).

  ØU modtager gerne løbende information om arbejdet i bestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Et bredt flertal i Folketinget har den 13. oktober 2017 vedtaget en aftale om at etablere en bred Forberedende Grunduddannelse, forkortet FGU, til unge under 25 år.   

   

  Med FGU bygger vi en helt ny uddannelse. Den nye uddannelse står på skuldrene af produktionsskolernes værkstedspædagogik, der kombineret med VUC’s almenundervisning skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.     

   

  Stevns Kommune har været gennem en proces, hvor det er blevet afklaret, hvilke kommuner i regionen man havde interessefællesskab sammen med. Resultatet af denne proces er blevet, at: Køge, Ringsted, Faxe, Sorø og Stevns Kommune er blevet enige om at samarbejde og i fællesskab pege på Køge Kommune, som hjemkommune for en FGU institution.

   

  Lovgivningen omkring FGU-området er udarbejdet således, at der for langt de fleste skolers vedkommende er tale om eksisterende bygninger der allerede bruges til formålet (VUC-skoler og produktionsskoler). Det fremgår ikke af lovgivningen hvordan betingelserne er, hvis man som på Stevns peger på, at anvende andre kommunale bygninger til formålet.

   

  I kommunegruppen er et besluttet, at det for kommunernes vedkommende er  Borgmestrene der udgør bestyrelsen. Borgmester Anette Mortensen er derfor udpeget som medlem for Stevns Kommune.

  Ud over Borgmestrene er der også medlemmer fra arbejdsgiverorganisationerne, arbejdstagerorganisationerne, erhvervsskolerne, medarbejdere og elever repræsenteret.  

   

  Der blev afholdt først møde i bestyrelsen d. 24. oktober 2018. Det blev på mødet besluttet, at se på de lokaliteter kommunerne har foreslået som kommende skoler, inden man træffer endelige beslutninger. 

 • 181. Debitoroversigt pr. 30. september 2018 - orientering

  application/pdf icon brev_til_b98_-_kompensation_for_ekstraordinaer_afskrivning_af_restancer_0.pdfapplication/pdf icon kontrakt_1080_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon debitoroversigt_pr._30.09.2018_0.pdf

  Resume

  Økonomi, HT & IT har opgjort debitorforhold vedrørende betalinger til Stevns Kommune ultimo september 2018. Sagen foreligges til orientering.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via DIR, at

  1. Debitoroversigten pr. 30/9 2018 tages til efterretning.

  2. Formandsbeslutning om tilbud om køb af privatretlige fordringer under inddrivelse på kr. 233.227,29 tages til efterretning.

  Direktionen, 12. november 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

  Indstillingen anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Debitorforhold er opgjort ultimo september 2018.

  Den samlede debitoroversigt udgør pr. 30/9 2018 19,9 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 30/9 2017 på ca. 2 mio. kr.

   

  Den største restance er krav på kontanthjælp på 6,1 mio. kr. Beløbet er udtryk for kontanthjælp ydet mod tilbagebetalingspligt jf. aktivloven. Det kan blandt andet være ydet til indskud. Vi følger sagerne tæt, og fastsætter betaling ud fra indkomst jf. gældende lovgivning. Hvis skyldneren modtager kontanthjælp eller førtidspension uden anden indtægt, kan der ikke fastsættes betaling. Restancen, i forhold til september 2017, er faldet med 0,6 mio. kr., selvom der er flere skyldnere i forhold til sidste år.

   

  Det tredje største beløb er regningskrav. Ved en gennemgang viser det sig, at regninger på istandsættelse ved fraflytning af kommunens ejendomme udgør ca. 0,5 mio. kr. I disse sager er der "forsvundne" personer og personer, der ikke har mulighed for at afdrage på gælden. Der er få personer, der afdrager med et mindre beløb. Det er blandt andet med til, at restancerne på dette område forbliver uændrede.

   

  I regningskrav indgår krav på sygedagpenge til forsikrede ledige. Restancen udgør pr. 8. oktober 2018 0,3 mio. kr. Det er 26 personer, der skylder de 0,3 mio. kr. Heraf er det kun ganske få, der har indgået en aftale om betalingen. Mange har ikke reageret på regningen eller de udsendte rykkere.

   

  Restance på ejendomsskat før 1/1 2017 på 0,23 mio. kr. er sendt til inddrivelse hos SKAT, Inddrivelsescentret. Restance for 2017 og 2018 opkræves og inddrives i kommunen. Restance for ejendomsskat i 2017 samt 1. rate ejendomsskat i 2018 udgør 0,12 mio. kr. ved denne opgørelse. Restance for 2. rate ejendomsskat i 2018 med forfald 1/8 2018 udgør ved denne opgørelse 0,86 mio. kr. Restancerne er faldende. Af restancerne fra 2017 og 1. rate i 2018 er der sendt 43 sager til retslig inkasso ved kommunens advokat. En del af disse sager er betalt til kommunens advokat, der afregnes løbende i disse sager.

   

  Hvis debitoroversigten skal opgøres i reelle restancer og andre debitorforhold er det kun Billån, der ikke er en reel restance, da dette opgøres over den afdragspligtige del af restgælden, der afdrages jfr. gældsbrev.

  Resten af debitoroversigten er reelle restancer, det vil sige hvor ordinær betalingsfrist er overtrådt.

   

  Jf. Inddrivelsesloven § 3. "Ved overdragelse af fordringer m.v. til inddrivelse i restanceinddrivelsesmyndigheden overtager restanceinddrivelsesmyndigheden kreditorbeføjelserne".

  Det betyder, at kommunen ikke må foretage sig yderligere i de sager, der er sendt til inddrivelse hos SKAT.

   

  Fra KL har vi modtaget et brev af 5/10 2018 vedrørende kompensation for ekstraordinær afskrivning af restancer.

  "Folkeringet vedtog før sommerferien, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer til en nomiel værdi på 5,8 mia. kr. Afskrivningen er en følge af udfordringerne med EFI, som har efterladt en stor mængde gældsposter med tvivl om retskraften. For kommunernes vedkommende afskrives ca. 2,7 mio. fordringer til en nominel værdi på i alt 709 mio. kr."

  Afskrivningerne er først startet i oktober 2018, hvilket vil sige efter dette opgørelsestidspunkt.

   

  Den 12/10 modtog Stevns kommune brev fra Gældsstyrelsen om tilbud om køb af privatretlige fordringer under inddrivelse. Gældsstyrelsen tilbyder at købe de fordringer, der er identificerede og opgjort, for en samlet endelig købesum på 233.227,29 kr.

  Tilbuddet skulle accepteres ved en underskrift og indsendes inden den 12. november 2018 til Gældsstyrelsen. Stevns kommune bad Gældsstyrelsen om udsættelse af svarfristen, da Økonomiudvalget først havde møde den 20. november 2018. Denne anmodning blev ikke imødekommet fra Gældsstyrelsen, hvorfor dette blev en formandsbeslutning med et ja tak til tilbuddet. Borgmesteren har den 16. oktober 2018 udsendt mail til Økonomiudvalget om denne formandsbeslutning.

   

  Det kan oplyses, at Stevns kommune den 15. oktober 2018 fik en mail om forespørgsel på "inddrivelse af gæld fra borgerne" fra DR. Der blev spurgt om, hvornår kommunen satte gang i egen inddrivelse af ejendomsskatter, hvilket var i maj 2017.

  Pr. maj 2017 var den samlede udestående i ejendomsskat på 2,134 mio. kr. Pr. den 17. oktober 2018 var beløbet 1,033 mio. kr., hvilket var et fald på 1,1 mio. kr. Ligeledes blev der spurgt til, hvor mange udlægssager kommunen havde gennemført, hvilket pr. 17. oktober var 130 udlægssager.

   

   

  Lovgrundlag

  L1333 af 19.12.2008: Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige - med ikrafttræden 01.01.2009

 • 182. Forsikringsudbud - Resultat

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen godkendt.

   

 • 183. Rødvig Lystbådehavn - Plangrundlag

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen anbefales.

   

 • 184. Salg af grunde

  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Sagen drøftet og genoptages på kommende ØU-møde.

   

 • 185. Diverse orienteringer - ØU den 20. november 2018 (Lukket)

 • 186. Underskriftsark (Lukket)