Referat

 • 274. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 20. april 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 275. Miljøkonsekvensvurdering af Aflandshage Vindmøllepark - Godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_forslag_hoeringssvar_aflandshage_vindmoellepark_teknisk_myndighedshoering_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_note_og_anbefaling_verdensarv_stevns_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_visualiseringer_set_fra_stevns_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_miljoekonsekvensrapport_aflandshage_vindmoellepark_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_bilag_visualiseringsrapport_print_0.pdfapplication/pdf icon bilag_6_baggrundsrapport_arealinteresser_0.pdfapplication/pdf icon bilag_7_baggrundsrapport_arkeologi_0.pdfapplication/pdf icon bilag_8_baggrundsrapport_emissioner_0.pdfapplication/pdf icon bilag_9_baggrundsrapport_fugle-fase2_0.pdfapplication/pdf icon bilag_10_baggrundsrapport_havbund_0.pdfapplication/pdf icon bilag_11_baggrundsrapport_havpattedyr_0.pdfapplication/pdf icon bilag_12_baggrundsrapport_hazard_0.pdfapplication/pdf icon bilag_13_baggrundsrapport_stoej_0.pdfapplication/pdf icon bilag_14_baggrundsrapport_land_0.pdfapplication/pdf icon bilag_15_baggrundsrapport_navigation_0.pdfapplication/pdf icon bilag_16_baggrundsrapport_radar_0.pdfapplication/pdf icon bilag_17_baggrundsrapport_technical_0.pdfapplication/pdf icon bilag_18_baggrundsrapport_undervandsstoej_0.pdfapplication/pdf icon bilag_19_baggrundsrapport_uxo_0.pdfapplication/pdf icon bilag_20_2019-82725_hoeringssvar_til_aflandshage_vindmoellepark.pdf

  Resume

  Stevns Kommune sendte i december 2019 høringssvar til afgrænsning af forundersøgelsen for Aflandshage Havvindmøllepark. Energistyrelsen har den 31. marts 2021 udsendt Miljøkonsekvensrapporten for vindmølleprojektet i Teknisk Myndighedshøring. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar til Miljøkonsekvensrapporten. Forslaget sendes til politisk godkendelse inden fremsendelse til Energistyrelsen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU via direktionen, at

  1. drøfte og godkende høringssvaret.

  Beslutning fra Direktionen, 19. april 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Line Krogh Lay (B) og Sejer Folke Henriksen (Ø) deltog i behandlingen af punktet.


  Et flertal bestående af A, C, O og V (6) godkendte høringssvaret.


  N (1) kunne ikke godkende høringssvaret, da man tillægger den visuelle påvirkning af landskabet mindre betydning end udtrykt i høringgssvaret. Herudover udtrykkes ønske om, at der hellere skal opføres færre, større vindmøller end flere små vindmøller. B og Ø udtrykker enighed i N´s protokollering.

  Beskrivelse af sagen

  Energistyrelsen har den 31. marts 2021 sendt Miljøkonsekvensrapport for havvindmølleparkerne Aflandshage samt Nordre Flint i teknisk myndighedshøring, med høringsfrist den 23. april 2021.

  Miljøkonsekvensrapporten vil efterfølgende blive sendt i lovpligtig offentlig høring. Miljøkonsekvensrapporten kan læses i bilag 4. De tilhørende baggrundsrapporter kan læses i bilag 5-19.


  Aflandshage-projektet, der skal være med til at indfri Københavns Kommunes mål om at gøre København til CO2-neutral hovedstad, foreslås placeret i Køge Bugt, ca. 8 km. ud for Bøgeskov Havn. Langs kyststrækningen på Stevns vil vindmøllerne kunne ses fra Strøby Egede til Højerup. Der arbejdes med et antal på 25-63 møller, med en højde på op til 220 m. Dersom projektet godkendes og realiseres, kan vindmøllerne tages i brug 2024/25.


  Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar til miljøkonsekvensrapporten. Forslaget forelægges nu til politisk godkendelse inden fremsendelse til Energistyrelsen.

  I høringssvaret påpeges det, at Stevns Kommune er bekymret over miløkonsekvenstraopportens konklusioner og at der er fejl og mangler flere steder i rapporten.


  Miljøkonsekvensrapporten vurderer, at Aflandshage Vindmølleparks visuelle påvirkning af Stevns’ kystlandskab vil være væsentlig. Hvilket er stærkt bekymrende for Stevns Kommune, da vindmøllernes skala i forhold til Stevns Klint samt den visuelle forstyrrelse af landskabet vil få stor betydning for oplevelsen af Stevns Klint og dermed også betydning for den landskabelige og rekreative oplevelse, herunder oplevelsen af UNESCO verdensarven. Se Bilag 3_Visualiseringer set fra Stevns og Bilag 5_Visualiseringer.


  Energistyrelsen har konkluderet, at det ikke er relevant at miljøvurdere påvirkningen af UNESCO verdensarven ved Stevns Klint. Stevns Kommune er uenig i denne konklusion og beder om at vindmølleparkens effekt på verdensarven vurderes i miljøkonsekvensundersøgelsen efter IUCN’s anvisninger. Se Bilag 2_Note og anbefaling Verdensarv Stevns.


  Stevns Kommune finder det desuden bekymrende, at vurderingen af konsekvenser for flagermus og fugle er udført på et meget begrænset grundlag i forhold til projektets størrelse. For et så stort projekt bør der udføres en egentlig undersøgelse af påvirkning af Bilag IV-arter. Derudover er Stevns Kommune uenig i en del af rapportens konklusioner om påvirkningen af trækfugle -i særdeleshed af rovfugle.
  Se Bilag 9_Fugle


  Forudgående for Miljøkonsekvensundersøgelsen har Stevns Kommune i december 2019 sendt høringssvar til afgrænsningen af projektets forundersøgelser, hvor det blev påpeget, at det vurderes at projektet ligger for tæt på Stevns og at placeringen af vindmøller ikke bør ske som enkelte projekter, men som del af en samlet national vindmølleplanlægning.

  Stevns kommune undrede sig derfor over, hvorfor vindmøllerne med placeringen i Køge Bugt betegnes som havvindmøller og ikke som kystnære vindmøller. Det fremgik desuden af høringssvaret at der er meget strenge restriktioner omkring UNESCO-verdensarv, samt restriktioner for Øresund som historisk stræde.

  Endvidere stillede Stevns Kommune i høringssvaret krav om visualiseringer (dag og nat) fra Bøgeskov Havn, Strøby Egede, toppen af Stevns Fyr og Højerup gamle Kirke, samt krav til undersøgelser af påvirkning af fugletræk henover Stevns, Natura 2000 langs klinten, havstrømme, havbund mm. Se Bilag 20_2019-82725 HØRINGSSVAR TIL AFLANDSHAGE VINDMØLLEPARK.


  Tidligere procestrin

  Den 31. marts 2021 Miljøkonsekvensrapporten sendes i teknisk myndighedshøring, med høringsfrist den 23. april 2021

  Året 2020 Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes

  12 december 2019 Stevns Kommune indsender høringssvaret til Energistyrelsen

  10 december 2019 ØU godkender udkastet til Stevns Kommunes høringssvar til afgrænsningen af forundersøgelsen.

  14 november 2019 Stevns Kommune afholder møde med Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og Københavns

  Kommune, hvor Stevns Kommune bliver gjort opmærksom på, at afgrænsning af projektets

  forundersøgelser er i offentlig høring.


 • 276. Opsamling på anbefalinger fra Stevns Verdensmål - Beslutning

  application/pdf icon bilag_2._stevns_verdensmaal.pdfapplication/pdf icon bilag_1._opsamling_af_anbefalinger_fra_stevns_verdensmaal.pdf

  Resume

  Hvert fagudvalg skal med afsæt i forvaltningens skematiske oversigt i bilag 1 tage politisk stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen skal arbejde videre med de enkelte anbefalinger fra Stevns Verdensmål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU via centerchefgruppen, direktionen, PMT, BUL, AET og SSU, at

  1. forvaltningens kategorisering af anbefalingerne fra Stevns Verdensmål tages til efterretning
  2. udvalget peger på de eventuelle anbefalinger, som skal undersøges nærmere og medtages til de kommende budgetforhandlinger

  Beslutning fra Chefgruppen, 6. april 2021, pkt. 3:

  Sendes videre til politisk behandling.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 10:

  Sendes videre til politisk behandling.


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 479:

  Ad 1. Taget til efterretning.


  Ad 2. Udvalget peger ikke på yderligere anbefalinger.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 297:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  1. Taget til efterretning.
  2. Udvalget har ikke særlige anbefalinger.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. april 2021, pkt. 286:

  Ad 1: Taget til efterretning

  Ad 2: Udvalget ønsker at der arbejdes videre med verdensmål indenfor nuværende rammer, og at sagen genoptages på et senere tidspunkt i forhold til en strategisk drøftelse.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 14. april 2021, pkt. 311:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  1. Taget til efterretning

  2. Udvalget peger ikke på yderligere anbefalinger.

  Beslutning

  Ad 1. Taget til efterretning.


  Ad 2. Økonomiudvalget peger ikke på ydgerligere anbefalinger.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. januar, at forvaltningen skal gennemgå rækken af anbefalinger fra Stevns Verdensmål og vurdere muligheden for implementering i det enkelte center. Herunder vurdere i forhold til tidsforbrug, ressourceforbrug, proces og økonomi.

  Listen af anbefalinger er blevet gennemgået, og i vedlagte skema er de oplistet i korte overordnede formuleringer (bilag 1. Opsamling). For evt. at genlæse den fulde tekst af anbefalingerne se bilag 2: Stevns Verdensmål. Hvert center har forholdt sig til anbefalingerne og meldt tilbage. På baggrund af disse tilbagemeldinger er anbefalingerne kategoriseret efter statusniveau ud fra nedenstående fire kategorier.

  Status

  Definition


  Pågår

  Anbefalingen er allerede under udarbejdelse i forvaltningen.


  Forventes indeholdt

  Det forventes at anbefalingen kan indeholdes i den eksisterende drift på sigt. Arbejdet er imidlertid endnu ikke påbegyndt og vil først begynde, når ressourcerne kan prioriteres dertil.


  Yderligere ressourcer

  Det vurderes at anbefalingen med fordel kan indarbejdes i kommunens arbejde, men vil kræve yderligere ressourcer.


  Politisk stillingtagen

  Forvaltningen vurderer, at der bør være en eksplicit politisk stillingtagen til, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med anbefalingen.


  Flere af anbefalingerne er endnu ikke konkretiserede som egentlig projekter og vil derfor naturligt tage mere form i en evt. videre proces. De kan både eskaleres op eller ned samt inddrage få eller flere centre - alt efter politisk ambitionsniveau.


  Anbefalinger med en kategorisering som ’pågår’ eller ’forventes indeholdt’ kan indeholdes i det eksisterende serviceniveau. Såfremt der er politisk ønske om et højere eller lavere ambitionsniveau end beskrevet i bilag 1, vil det kræve eksplicit stillingtagen.


  Anbefalinger med en kategorisering som ’yderligere ressourcer’ samt ’politisk stillingtagen’ vil ikke indgå i det videre arbejde medmindre, der træffes politisk beslutning herom i forbindelse med budgetforhandlingerne.

  Ud for hovedparten af anbefalingerne er det ligeledes noteret, hvilket center der i givet fald anbefales at have det primære ansvar. Når anbefalingerne konkretiseres yderligere, vil det her være naturligt at se projektet i en større helhed og genbesøge, hvilke centre, der bør indgå.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Hvis der ønskes andet serviceniveau end det som pt. pågår eller hvis de anbefalinger, som er kategoriseret som ’yderligere ressourcer’ samt ’politisk stillingtagen’ ønskes iværksat, skal der til de kommende budgetforhandlinger sættes økonomiske midler af til det.

 • 277. Valg af midlertidig næstformand - Beslutning

  Resume

  I forbindelse med KB-medlem Steen S. Hansens lovligt forfald, skal ØU beslutte hvem der i KB-medlem Steen S. Hansens fraværsperioden skal udpeges som midlertidig næstformand for Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU, at

  1. det besluttes hvem, der skal udpeges som midlertidg næstformand for ØU i KB-medlem Steens S. Hansens fraværsperiode.

  Beslutning

  Henning Urban Dam Nielsen (A) udpeges som midlertidig næstformand.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2021 KB-medlem Steen S. Hansens orlov på grund af heldbredsmæssige årsager.


  I denne forbindelse skal Økonomiudvalget udpege en midlertidig næstformand i KB-medlem Steen S. Hansens fraværsperioden.


  Den midlertidige udpegning som næstformand ophører den dag KB-medlem Steen S. Hansen raskmeldes, og igen indtræder i sit erhverv som KB-medlem.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Næstformandsposten er ulønnet, så udpegningen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 278. Medlem til Stevns Udsatteråd - Godkendelse

  application/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad.pdf

  Resume

  Stevns Udsatteråd mangler i øjeblikket 4 medlemmer for at være fuldtalligt.


  KB skal i denne sag godkende et nyt medlem til Udsatterådet, da det jf. § 3 i Udsatterådets vedtægter er KB, som skal godkende medlemmer ved nyvalg og ved udskiftning. Vedtægterne er vedhæftet sagen som bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen og ØU, at

  1. godkende Thorkil Opperman som nyt medlem i Stevns Udsatteråd.

  Beslutning fra Direktionen, 12. april 2021, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Mænds Mødesteder valgte i starten af 2020, at træde ud af Stevns Udsatteråd. På baggrund af dette blev Udsatterådets vedtægter revideret og efterfølgende godkendt i KB den 10. september 2020 - se bilag.


  I oktober 2020 blev der annonceret efter nye medlemmer i Stevnsbladet og på Stevns Kommunes hjemmeside uden det store resultat. Udsatterådet har efterfølgende arbejdet med at finde egnede kandidater til de ledige pladser og ønsker hermed at indstille Thorkil Opperman som livsekspert/borger med livserfaring inden for målgruppen.


  Thorkil skriver til Udsatterådet, at han ønsker at dele ud af sine erfaringer og at være med til at gøre en forskel for andre udsatte i Stevns Kommune. Alle medlemmer i Udsatterådet bakker op om Thorkil som nyt medlem. Sundhed & Omsorg indstiller derfor til KB, at godkende Thorkil Opperman som nyt medlem i Udsatterådet.


  Jf. Udsatterådets vedtægter mangler rådet herefter 1 livsekspert og 2 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer. På Udsatterådets møde den 19. maj vil rådet sammen med forvaltningen drøfte, hvordan man vil finde disse medlemmer, så Udsatterådet igen kan blive fuldtalligt.

  Retsgrundlag

  Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til Udsatterådet finansieres af rådets eget budget, som i 2021 er på 20.000 kr.

 • 279. Ældrerådsvalg 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_aeldreraadsvalg_2021_-_beslutning_behandlet_paa_moedet_15._marts_2021_kl._1015_skype-moede_-_deadline_d._23_kl._12.00_i_aeldreraad_2021.docx.pdfapplication/pdf icon tids-_og_handleplan_for_afvikling_af_aeldreraadsvalg_2021_-_udkast.pdfapplication/pdf icon oeus_beslutning_af_19._april_2018_punkt_76.pdfapplication/pdf icon retsgrundlag_vedr._aeldreraad_og_aeldreraadsvalg.pdf

  Resume

  Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2021. Derfor skal der afholdes ældrerådsvalg i indeværende år.


  Denne sag har til formål at fremlægge Ældrerådets og forvaltningens anbefalinger til KB vedrørende ældrerådsvalget den 16. november 2021 og det nye Ældreråd.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via chefgruppen, direktionen, SSU og ØU, at

  1. godkende tidsplan for Ældrerådsvalg 2021, som vil følge tids- og handleplan for kommunalvalget, og derfor løbende vil blive opdateret jf. denne
  2. godkende at der nedsættes en valgbestyrelse bestående af 4 medlemmer fra Ældrerådet og en eller flere repræsentanter fra forvaltningen
  3. godkende at der ikke skal være KB-medlemmer i valgbestyrelsen vedrørende ældrerådsvalg
  4. godkende at der vælges 9 medlemmer til det nye Ældreråd og så mange suppleanter som muligt
  5. godkende at valgkort til ældrerådsvalget bliver sendt ud sammen med valgkort til kommunalvalget.

  Beslutning fra Chefgruppen, 6. april 2021, pkt. 2:

  Anbefales.


  Beslutning fra Direktionen, 12. april 2021, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 14. april 2021, pkt. 308:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Ældrerådet har i første kvartal af 2021 arbejdet med deres anbefalinger vedrørende ældrerådsvalget 2021 og det nye Ældreråd for 2022-2025. I den forbindelse har Ældrerådet nedsat et valgudvalg, hvor udvalget blandt andet har gennemgået evaluering af valget i 2017 og forelagt nogle anbefalinger for Ældrerådet.


  På den baggrund har Ældrerådet den 15. marts 2021 vedtaget en række anbefalinger vedrørende ældrerådsvalget, og lagt en plan for, hvordan rådet vil sikre opmærksomhed omkring valget. Se bilag 1.


  Ældrerådets anbefalinger vedrørende ældrerådsvalget, som sendes til godkendelse i KB, er:

  • at tidsplan for Ældrerådsvalg 2021 følger tids- og handleplanen for kommunalvalget, hvorfor der løbende kan komme enkelte ændringer, hvis tids- og handleplanen for kommunalvalget ændres. Tids- og handleplan er vedlagt som bilag 2.
  • at valgbestyrelsen kommer til at bestå af 4 medlemmer fra Ældrerådet samt en eller flere repræsentanter fra forvaltningen. Valgbestyrelsen skal jf. tidsplanen nedsættes senest den 17. august 2021.
  • at der ikke skal være KB-medlemmer i valgbestyrelsen for ældrerådsvalget, da disse ofte har travlt med kommunalvalget.
  • at Ældrerådet fortsat skal bestå af 9 medlemmer med så mange suppleanter som muligt.


  Forvaltningen kan tllslutte sig Ældrerådets anbefalinger.


  KB har i 2013 besluttet, at Ældrerådsvalg skal afholdes som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget, og på baggrund af en høring i Ældrerådet besluttede ØU den 19. april 2018, at ældrerådsvalget skal afholdes i samme hal som de øvrige kommunale og regionale valg. Ældrerådet bakker fortsat op om denne beslutning, og på baggrund af sagen i 2018 er der ikke behov for yderligere behandling af dette. Se bilag 3.


  Valgkort

  For at budgettet kan overholdes anbefaler forvaltningen, at valgkort til ældrerådsvalget sendes ud sammen med valgkort til kommunalvalget – ligesom i 2017. Ældrerådet opfordrer til, at dette bliver meldt ud via annoncer om ældrerådsvalget og i brevene med valgkortene, så borgerne ikke er i tvivl om, at valgkortene skal skilles fra hinanden, inden man går til valgbordet.


  Det nyt ældreråd

  Ældrerådet´s anbefalinger vedrørende det nye råd:

  • at der fortsat afholdes minimum 10 ordinære møder pr. år. Møderne skal følge den politiske mødekalender.
  • at det tætte samarbejde med centercheferne/forvaltningen skal fortsætte, så Ældrerådet får alle relevante orienteringer og størst mulig indflydelse. Forvaltningen bakker op om denne anbefaling og vil fortsat have fokus på denne prioritering.


  Begge anbefalinger vil blive taget op med det nye Ældreråd efter konstitueringen.

  Retsgrundlag

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område jf. lovbek. nr. 1555 af 2. november 2020 §§ 30-33. Vedlagt som bilag 4.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser, da udgifterne forventes at kunne holde sig indenfor de budgetterede 138.000 kr. til Ældrerådsvalg 2021.


  Til sammenligning var udgifterne ved valget i 2017 ca. 128.000 kr.

 • 280. Årsregnskab 2020 - Godkendelse

  application/pdf icon aarsberetning_2020.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskab 2020 oversendes til revision.

  Årsregnskabet indeholder dels en årsberetning, som præsenterer kommunens regnskab for 2020 og dels et bilagshæfte, der indeholder supplerende oversigter til regnskabet.


  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via direktionen og ØU, at

  1. kommunens regnskab for 2020 oversendes til revisionen.


  Beslutning fra Direktionen, 12. april 2021, pkt. 7:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Senest den 1. maj skal Kommunalbestyrelsen godkende, at regnskabet for 2020 overgives til revisionen.


  Hovedtallene for regnskab 2020 ser således ud:  I oprindeligt budget 2020 var budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 24,8 mio. kr. Regnskabet viser samlet set et træk på kassebeholdningen på 13,2 mio. kr., svarende til en forbedring på 11,6 mio. kr.


  Ændringerne skyldes primært følgende forhold:


  • Merindtægter fra skatter og tilskud på 36,3 mio. kr.
  • Merforbrug på driften på 18,0 mio. kr.
  • Mindreindtægt fra lånoptagelse på 5,3 mio.kr.


  I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindre kassetræk på 0,1 mio. kr.


  Overskuddet på den strukturelle balance udgør 47,3 mio. kr., som har kunnet finansiere anlægsudgifterne på netto 43,5 mio. kr.


  De væsentligste årsager til det forbedrede regnkabsresultat er, at der i 2020 har været afholdt færre anlægsudgifter end budgetteret samt at der er modtaget mere i ekstra finansiering fra staten, end stigningen i driftsudgifterne.


  En stor del af de ikke gennemførte anlægsprojekter forventes i stedet udført i 2021, og der er således tale om en forskydning af udgifterne mellem 2020 og 2021. Der er overført anlægsbudgetter på 64,1 mio. kr. til 2021, hvorved de i stedet vil påvirke økonomien og kassebeholdningen i 2021.


  Driftsudgifterne i regnskab 2020 er 18,0 mio. kr. større end oprindeligt budget. Vedrørende driftsudgifterne ses der særligt udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor udgifterne i regnskabet udgør 24,1 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. På AET´s område ligger regnskabet 13,8 mio. kr. over det oprindelige budget, hvilket primært skyldes større udgifter til indkomstoverførsler på grund øget ledighed som følge af corona-virus. På Teknik- og Miljøudvalgets område er udgifterne 11,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budget og 10,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget.


  Kommunens serviceramme overskrides med 3,2 mio. kr., inklusive corona-udgifter. På baggrund af udmeldinger fra KL forventes kommunernes serviceudgifter samlet set at holde sig under den aftalte ramme, hvorfor der ikke forventes en regnskabssanktion vedrørende serviceudgifterne.


  2020 har været præget af corona-virus, som har påvirket kommunen på mange måder og medført økonomiske konsekvenser på en række områder. Det har betydet væsentlige merudgifter på nogle områder, særligt på områderne arbejdsmarked, dagtilbud, skoler og ældreområdet. Men det har også medført ekstra indtægter fra staten og mindreudgifter og mindre indtægter på andre områder. Der er løbende i 2020 fulgt op på de økonomiske konsekvenser heraf og der er ligeledes blevet givet tillægsbevillinger på de berørte områder til dækning af merudgifterne.


  I vedhæftede Årsberetning 2020 og bilagshæfte præsenteres kommunes regnskab mere detaljeret (bilagshæftet er vedhæftet som bilag til sagen ”diverse orienteringer”).


  Kommunalbestyrelsens endelige politiske godkendelse af regnskabet sker den 24. juni, når revisionsberetningen foreligger.


  Retsgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2020. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2020, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.


  Regnskabet viser samlet set et træk på kassebeholdningen på 13,2 mio. kr. i 2020 og det er 11,6 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.


  Overførsler fra 2020 til 2021 er givet som tillægsbevillinger i 2021.


 • 281. Vejdirektoratets VVM-undersøgelse - Orientering

  application/pdf icon bilag_1._kort_over_linjefoeringer_i_vvm.pdfapplication/pdf icon bilag_2._stevns_resume_af_vvm-undersoegelsen_apri_l2021.pdf

  Resume

  Vejdirektoratet har gennemført sin VVM-undersøgelsen, hvor blandt andet trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en ny vej i Stevns Kommune er blevet beskrevet og vurderet. Den 9. april 2021 blev VVM-undersøgelsen offentliggjort og er nu sendt i offentlig høring. Økonomiudvalget samt Enhedslisten og Radikale Venstre orienteres på mødet om VVM-undersøgelsens hovedkonklusioner samt om den skitserede procesplan.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU, at

  1. sagen tages til efterretning.

  Beslutning

  Line Krogh Lay (B) og Sejer Folke Henriksen (Ø) deltog i behandlingen af punktet.


  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Fredag den 9. april 2021 offentliggjorde Vejdirektoratet sin VVM-undersøgelse af en ny vej i Stevns Kommune mellem Sydmotorvejen og rute 261 ved Klippinge. VVM-undersøgelsen beskriver 3 forslag, som forløber henholdsvis nord og syd om Hårlev. Se bilag 1. Kort over VVM-undersøgelsens linjeføringer.

  Vejdirektoratet har gennemført sin VVM-undersøgelsen i perioden 2019 – 2021, hvor blandt andet trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en ny vej er blevet beskrevet og vurderet.

  På Vejdirektoratets hjemmeside (www.vd.dk/vvm-stevns) ligger også en række digitale informationer. Her kan man finde visualiseringer, zoombare miljø-, støj- og ejendomskort. Derudover ligger der en række baggrundsdokumenter, som Vejdirektoratet har udarbejdet i forbindelse med VVM-undersøgelsen af en ny vej til Stevns. Det hurtige overblik over vejprojektet og VVM-undersøgelsens hovedresultater findes i vedhæftede bilag 2. Resume af VVM.

  VVM-undersøgelsen er i offentlighøring til og med den 4. juni, som er sidste frist for fremsendelse af et høringssvar. I lyset af den stramme tidsplan lægges der op til følgende procesplan for udarbejdelse af Kommunalbestyrelsens høringssvar.

  • Den 20. april. Økonomiudvalget samt Enhedslisten og Radikale Venstre orienteres om Vejdirektoratets VVM-undersøgelse.
  • Den 28. april. Kommunalbestyrelsen afholder et temamøde, hvor Vejdirektoratet deltager.
  • Den 11. maj. PMT behandler udkast til høringssvar.
  • Den 18. maj. ØU behandler udkast til høringssvar.
  • Den 27. maj. Kommunalbestyrelsen behandler endeligt udkast til høringssvar.

  Vejdirektoratet har allerede planlagt at afholde et borgermøde medio i høringsperioden. De nærmere detaljer er endnu ikke endeligt fastlagt.

  Når den offentlige høring er afsluttet, behandler Vejdirektoratet alle høringssvar. På den baggrund udarbejder Vejdirektoratet et samlet høringsnotat og en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen. Indstillingen udarbejdes på baggrund af den gennemførte VVM-undersøgelse samt de indkomne høringssvar. Herefter er det op til en videre politisk drøftelse og stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gennemføres via Folketingets anlægslov.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har for nuværende ikke økonomiske konsekvenser for budgettet

 • 282. Sandfodring i Rødvig - Anlægsbevilling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_sandfodring_i_roedvig_-_droeftelse_behandlet_paa_moedet_4._marts_2021_kl._1800_raadssalenteams_i_kommunalbestyrelsen_2021.docx.pdfapplication/pdf icon bilag_2_powerpoint_historik_og_vurdering_af_effekt_af_sandfodring.pdf

  Resume

  Sagen forelægges for at nå til en afslutning på en proces, der startede i 2013 (eller før) med en borgerhenvendelse om strandforbedringer i form af tangfjernelse og opfyldning med sand på Rødvig Veststrand.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende, at der gennemføres en sandfodring på 15.000 m3 (alternativ 1) i 2021 til 1.576.000 kr.
  2. give en anlægsbevilling på 733.000 kr. til sandfordring i Rødvig i 2021
  3. finansiere anlægsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen
  4. resterende finansiering til projektet er 408.000 kr. fra anlæg strandforbedring Rødvig, 375.000 kr. fra anlæg Klima- og stormflodssikring 2020 og 60.000 kr. fra strandrensning 2021.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 473:

  Anbefales af A, B og V (3).


  A, B og V forudsætter, at et evt. senere behov for yderligere sandfordring skal indarbejdes i et samlet kysbeskyttelsesprojekt for området.


  Varly Jensen (O) og Jørgen Larsen (N) kan ikke anbefale indstillingen men peger i stedet på alternativ 3 i dialog med grundejerne.

  Beslutning

  A, C og V (5) anbefaler Plan, Miljø og Tekniks indstilling.


  N og O (2) kan ikke anbefale indstillingen men peger i stedet på alternativ 3 i dialog med grundejerne og i henhold til retskendelse fra 2002.

  Beskrivelse af sagen

  På KB møde den 4. marts 2021 blev vedlagte sag 564 (bilag 1) taget af dagsordenen for fornyet behandling i PMT. Den vedlagte sagsfremstilling indeholder en opsamling på den hidtidige proces om Rødvig Veststrand, samt oversigt over politiske behandlinger af sagen siden 2016. Vedlagte powerpoint (bilag 2) opsummerer anbefalinger og forslag fra DHI fra 2015, forslag fra Rambøll om fælles kystbeskyttelse fra 2019, samt skitser fra udbuddet til sandfodring i 2021. KB sag nr. 395 fra den 28. maj 2020 og KB sag nr. 475 fra 22. oktober 2020 indeholder opsummeringer, tekniske & juridiske notater og anbefalinger efter borgermøde og arbejdsmøder i 2020.


  Set med de historiske briller, så ville stranden i Rødvig have været lige så god i dag, som den var i 1960'erne, hvis det ikke have været for de private kystbeskyttelsesanlæg, som blev etableret langs det meste af stranden i 1970'erne. I givet fald havde stranden kunnet udvikle sig naturligt - og tage materiale fra skrænten, når naturen var til det. Havnen, som har været der i mere end 200 år, har også begrænset den naturlige sedimentvandring fra klinten til Skørpinge stranden. Dette ændrer ikke på, at der over årerne (i gennemsnit) er mindre sand/sediment end der var tidligere - og at den samme mængde tang på en lille strand generer mere, end den ville gøre på en stor strand.


  Hvad kan man gøre ved det? Kystdirektoratet og rådgivningsfirmaerne DHI, NIRAS og RAMBØLL anbefaler alle løsninger, hvor sandfodring er den primære ingrediens. Hvis man ønsker at bevare en rekreativ udnyttelse af kysten og stranden (og samtidig beskytte husene), så er den bedste og billigste løsning sandfodring - også selvom det kan være nødvendigt at supplere med mere sand hvert 5.-10. år. Man kan også kystfodre med en blanding af sand og ral, men det vil konkret betyde, at stranden med tiden vil komme til at minde om kro-stranden nord for havnen. Hård kystbeskyttelse, som høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttelse standser ikke erosionen - og selvom de kan hjælpe med at holde på sandet et sted, så giver det læsideerosion og problemer længere mod syd. Stenrev har endnu ikke vist sig særligt effektive som kystbeskyttelse, men det kan ikke afvises, at de vil have en vis effekt hvis de er store nok. Et hurtig bud vil være, at det vil koste tæt på 2 mio. kr. at dimensionere og anlægge et stenrev med kystbeskyttende funktion. Desuden vil der stadig være behov for at tilføre sediment, da mange års erosion har fjernet sand fra området.


  Det billigste bud på sandfodring med 10.000 m3 sand er på 1.192.500 kr. (ca. 119 kr./m3). Prisen for 15.000 m3 sand er 1.576.000 kr. (ca. 105 kr./m3). Anstilling udgør 426.000 kr. uanset om vælger 10.000 eller 15.000 m3 sand.

  Sandfodringen kan foretages i løbet af maj måned 2021. Næste mulighed for sandfodring er marts-april 2022 (hvilket dog vil kræve et nyt udbud).


  Der blev i 2017 afsat 428.000 kr. (nu 408.000 kr.) til strandforbedringer/sandfodringen. Det beløb rækker til anstillingsomkostningerne ved indpumpning. Hvis man vil køre sandet til i lastbil, vil de 408.000 kr. kunne række til ca. 2.500 m3 sand.


  Teknik & Miljø foreslår, at prioritere 375.000 kr. af overførte midler fra budgettet til klimatilpasning og stormflodssikring til sandfodringen.


  Alternativ 1

  Teknik & Miljø anbefaler, at der sandfodres med 15.000 m3 sand (svarende til DHIs forslag nr. 4 fra 2015), da det giver mest sand for pengene - og fordi det naturligvis vil gøre stranden større og mere stabil.


  Alternativ 2

  Sandfodring med 10.000 m3 sand. Dette vil også forbedre stranden, men løsningen vil ikke være så stabil som med 15.000 m3 sand. Udgifterne til anstilling udgør 36%. Sandfodring med mindre sandmængder kan ikke anbefales.


  Alternativ 3

  Hvis det ikke er muligt at finde finansiering til sandfodring i år (eller på anlægsbudgettet til næste år), så foreslår Teknik & Miljø, at man afslutter processen og ikke foretager sig yderligere i sagen (eller at sagen tidligst genoptages i 2025). De afsatte midler på 408.000 kr. vil fortsat kunne anvendes til strandforbedring i en borgerstyret proces/i dialog med Rødvig Borgerforening.


  Greve Kommune sandfodrer i år med 20.000 m3 sand for ca. 2,6 mio. kr. inkl. opmålinger før og efter. Faxe Kommune har planer om at sandfodre igen i år med et budget på knap 2 mio. kr.


  Hvis man gennemfører sandfodringen, så er det forventningen, at den vil forbedre passagen på stranden, mindske generne fra tang og fedtemøg og beskytte den eksisterende kystbeskyttelse mod underminering. Erfaringerne med sandfodringen bør evalueres i 2025 og forventes at kunne bane vejen for et større fælles kystbeskyttelsesprojekt.


  Mht. problematikken omkring tang, så er der afsat driftsmidler til at skubbe tang og fedtemøg tilbage i havet. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis der er et fornuftigt strandareal at samle tangen sammen på.

  Retsgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering


  Alternativ 1 – sandfodring 15.000 m3

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 733.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af kassebeholdningen.

  Resterende finansiering til projektet er 408.000 kr. fra anlæg strandforbedring Rødvig, 375.000 kr. fra anlæg Klima- og stormflodssikring 2020 (rest overført fra 2020) og 60.000 kr. fra strandrensning 2021 (drift, Materielgården).


  Alternativ 2 – sandfodring 10.000 m3

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 350.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af kassebeholdningen.

  Resterende finansiering til projektet er 408.000 kr. fra anlæg strandforbedring Rødvig og 375.000 kr. fra anlæg Klima- og stormflodssikring 2020 (rest overført fra 2020) og 60.000 kr. fra strandrensning 2021 (drift, Materielgården).


  Alternativ 3 – afslutning af proces

  De afsatte midler på 408.000 kr. anvendes fortsat til strandforbedring. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

 • 283. Udskiftning af installationer i varmecentral - Godkendelse

  application/pdf icon 892-0_anlaegsbudget-p1-sagsnr._900003-_udkast.pdf.pdfapplication/pdf icon referat_afdelingsmoede_07_05_2019.pdf.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_lejerbo.pdf

  Resume

  Lejerbo har på vegne af S.K.Æ.P. afd. 892-0 indsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti i forbindelse med udskiftning af varmeinstallation på Strøby Bygade 15A-D.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. der tages stilling til godkendelse af kommunegaranti på 100% for et 15-årigt kreditforeningslån på 562.000 kr.
  2. forvaltningen bemyndiges til at godkende byggeregnskab, såfremt der ikke er en overskridelse af anlægsudgiften på mere end 2%.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 467:

  Anbefales.


  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen, da der ønskes et tilbud fra et lokalt firma, hvor alle udgifter indgår.

  Beslutning

  Udvalget tager forbehold for sagens indstilling.


  Inden Kommunalbestyrelsens behandling ønskes udarbejdet et notat om, hvorvidt den forestående udskiftning potentielt vil kunne finansieres indenfor S.K.Æ.P´s nuværende økonomiske rammer uden låneoptag.

  Beskrivelse af sagen

  S.K.Æ.P. besluttede på årsmøde den 7. maj 2019 at udskifte installationer i varmecentral, hvorefter Lejerbo skulle have sendt en ansøgning til Stevns kommune i marts måned 2020, denne blev på det tidspunkt aldrig modtaget, derfor kommer ansøgningen først frem nu, efter at Lejerbo har henvendt sig om status på sagen.


  Der søges om godkendelse til at optage et kreditforeningslån til udskiftning af installationer i varmecentral på ejendommen Strøby Bygade 15A-D ialt 4 boliger. Boligforeningen består ialt af 183 boliger.


  De samlede udgifter er beregnet til 562.000 kr. som kan finansieres ved optagelse af et 15-årigt kreditforeningslån med 100% kommunegaranti. Den nødvendige huslejestigning udgør 0,32% fordelt på alle 183 boliger. Den nuværende husleje er kr. 1.101.13 pr. m2. Ny leje vil udgøre 1.104,63 pr. m2.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udskiftning af installationer i varmecentral, har den konsekvens, at Stevns kommune skal give 100% kommunegaranti for et kreditforeningslån på 562.000 kr.

 • 284. Frokostordningskøkkener 2018 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_frokostordningskoekkener_2018.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Frokostordningskøkkener 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Frokostordningskøkkener 2018.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 299:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  I budgettet 2018 - 2021 var der afsat 3 mio. kr. til renovering til skoler, institutioner, klubber m.m. Udmøntlning fra denne blev der i 2018 givet en bevilling på 800.000 kr. til indretning af anretterkøkkener i de institutioner der pr. 01.01.2019 skulle have frokostordninger.


  Den 19.12.2018 blev der givet en bevilling på 800.000 kr. til køkkenet i Strøby Børnehave, da der skulle laves en tilbygning til de eksisterende bygninger, den 10.10.2019 blev der yderligere givet en bevilling på 300.000 til dette.


  I 2019 blev der bevilget 400.000 kr. til indkøb af nødvendigt udstyr til frokostkøkkener.


  Ved BOP3 i 2019 blev der yderligere givet en bevilling på 400.000 som skyldes øgede omkostninger til installation og ombygning generelt.


  Alle køkkener er etableret således, at de overholder AT-krav og fødevarekrav til anretterkøkkener.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskabet vedlægges som bilag.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget, da det er aflæggelse af regnskab på et afsluttet anlæg.


  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2020.

 • 285. Renovering i skoler og institutioner i 2017 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_renov._i_skole_og_inst._2017.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Renovering i skoler og institutioner i 2017.


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Renovering i skoler og institutioner i 2017.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 300:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Den 26.01.2017 bliver der givet en anlægsbevilling på 800.000 kr. til inventar på skolerne, kantinemøbeler samt mindre forbedringer i indeklima og børnemiljø i daginstitutioner.


  Den 30.11.2017 bliver der givet anlægsbevilling på 2.200.000 kr. til daginstiuttioner og skoler samt renovering af Tryggevælde Øst med henblik på Dagskolen flytter ind på Toftegårdsvej 1 fra Dalen 5.

  Der blev etableret ventilation, malet, ændret lokalestørrelser og i det hele taget gjort klar til at bygningen kunne bruges til folkeskoleundervisning i Dagskolen.


  Renovering af facaden på Humelbien blev billigere end forudsat.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskabet for Renovering i skoler og institutioner i 2017 vedlægges.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget, da det er aflæggelse af regnskab på et afsluttet anlæg.


  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2018.


 • 286. Indeklima 2019 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_indeklima_2019.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnksbet for Indeklima 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskab for Indeklima 2019

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 301:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Indeklimapuljen for 2019 på 2,8 mio. kr. blev frigivet af KB den 30.04.2019.


  Der er gennemført en etablering af ny ventilation på Erikstrup BC. Udgiften blev større end forventet, da der var en større skimmelsvampskade på det oprindelige system, hvorfor det helt måtte udskiftes, hvilket ikke var den oprindelige forventning.


  På Rødtjørnen blev der gennemført en akkustikregulering på toiletterne efter et AT-påbud.


  Lydregulering på Bulderbo er gennemført i forbindelse med tagrenovering som er gennemført på en anden pulje.


  Ventilation på Humlebien blev gennemført med en billigere løsning end forventet, da det viste sig at være tilstrækkelige.


  På Lærkehuset blev der etableret øget ventilation i køkkenet.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskabet for Indeklima 2019 vedlægges.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget, da det er aflæggelse af regnskab på et afsluttet anlæg.

 • 287. Klima- og stormflodssikring - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_klima-_og_stormflodssikring.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Klima- og stormflodssikring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Klima- og stormflodssikring.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 468:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales med den bemærkning, at det er langs Kystvejen og ikke Stevnsvejen, der er udarbejdet projekter i form af ralfodring.

  Beskrivelse af sagen

  Der har i budget 2017 og 2018 været afsat midler til kystsikring, stormflodssikring og klimatilpasning, disse 3 projekter er efterfølgende lagt sammen til et anlægsprojekt og der er foretaget følgende foranstaltninger samt udarbejdet rapporter om:


  - klimatilpasning

  - kystbeskyttelse

  - risici for oversvømmelse i Strøby Egede

  - inspektionsrapport 2018

  - skitseprojekt forskrånningsbeskyttelse

  - scenarier for muligheder for sandfodring i Rødvig


  Endvidere er der udarbejdet projekter ved udsatte steder langs Stevnsvej i form af ralfodring og Christiansø er blevet stabiliseret med store sten.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskabet vedlægges som bilag.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, da anlægsprojektet er afsluttet.

 • 288. Brorapport 2018 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_brorapport_2018.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Brorapport 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Brorapport 2018.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 469:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for brorapport fra 2018, der omfatter arbejder udført i perioden 2017 - 2020.


  Der er i 2017 udarbejdet en brorapport fra ekstern rådgiver, som indeholder de lovpligtige gennemsyn af Stevns kommunes broer.


  Der er gennemført broarbejder og særeftersyn i perioden 2018 - 2020 på følgende broer:


  - Tryggevældestien

  - Skovkildevej

  - Lerskovvej

  - Brovej

  - Lygtehusvej

  - Maglehøjvej

  - Fægangen

  - Højstrupvej

  - Køgevej


  I 2019 var der en skade på broen på Lerskovvej, som medførte en erstatningssag, hvor kommunen modtog kr. 380.000 fra forsikringen.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.
  Anlægsregnskabet for Brorapport 2018 vedlægges.
  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ikke nogen yderlige økonomiske konsekvenser, da anlægsprojektet er afsluttet.


  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskab 2019.


 • 289. Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_cykelsti_fra_hoejerup_til_roedvigvej.pdfapplication/pdf icon kort_over_cykelsti_fra_hoejerupvej_til_roedvigvej.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 7:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 470:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej, som er gennemført i perioden 2015 - 2020.

  Der er i bynært område lavet en fællessti fra rundkørslen Højerupvej/Frøslevvej i hver side af vejen, indtil den bliver lagt sammen i en fællessti med tilhørende krydsningshelle. Fællesstien føres til Rødvigvej gennem nyetableret stitunnel under Rødvigvej.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.
  Anlægsregnskab for Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej samt kort over cykelsti vedlægges.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ikke nogen yderligere økonomiske konsekvenser, da anlægsprojektet er afsluttet.


  Det samlede merforbrug til bevillingen er finansieret ved forbrug af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning. • 290. Trafiksikkerhed i sydlige del Strøby Egede - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_trafiksikkerhed_sydlige_del_stroeby_egede.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Trafiksikkerhed i sydlige del Strøby Egede.


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Trafiksikkerhed i sydlige del Strøby Egede.


  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 471:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der var i budget 2017 afsat midler til Trafiksikkerhed i Strøby Egede, hvor der var politisk ønske om at forbedre trafiksikkerheden fra Bakkegårdsvej og Valnøddevej til Hybenrosevej.

  Der er etableret primærkanaliseringer i T-kryds på Stevnsvej ved hhv. Valnøddevej og Hybenrosevej. Forud for anlægsarbejdet er der udarbejdet et detailprojekt samt udbudsmateriale. De nødvendige arealer til gennemførelse af projektert er erhvervet ved ekspropriation. Kanaliseringerne er udført som kantstensbegrænsede heller og der er i forbindelse med projektet udført nye buslommer ved Hybenrosevej.


  Afvigelsen skyldes taksationskommissionssag vedr. Stevnsvej 126 og deraf udbetaling af erstatning.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskab for trafiksikkerhed i sydlige del Strøby Egede vedlægges.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.


  Merforbruget i forhold til bevillingen er finansieret ved forbrug af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2020.

 • 291. Busstoppesteder - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_busstoppesteder.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio.kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Busstoppesteder.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet Busstoppesteder.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 9:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 472:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Busstoppesteder, der omfatter arbejder udført i perioden 2017 - 2020.


  Der er udført forbedring af busstoppesteder, herunder indkøb af busskure, cykelstativer samt countdown moduler.

  Renovering og forbedring af belægning ved busstoppesteder.


  Der henvises til bilag, hvor bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskabet busstoppesteder vedlægges.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsregnskabet er afsluttet.


  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2020.


 • 292. Tilskud til styrkelse af faglighed og trivsel i folkeskolen - Godkendelse

  application/pdf icon brev_til_kommunalbestyrelser_af_25.03.21.pdfapplication/pdf icon endelig_aftaletekst_-_tilskud_til_indsatser_der_skal_styrke_faglighed_og_trivsel.pdf

  Resume

  Folketinget har indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever frem mod sommeren 2021. I den forbindelse får Stevns Kommune et statsligt tilskud på i alt 644.000 kr.


  KB skal bevilge og udmønte midlerne på baggrund af retningslinierne i aftalen.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, ØU og BUL, at

  1. give en udgiftsbevilling på 394.000 kr. til ekstra undervisning mv. til folkeskolerne, fordelt med 184.000 kr. til Strøbyskolen, 121.000 kr. til Store Heddinge Skole og 89.000 kr. til Hotherskolen/Stevns Dagskole
  2. give en udgiftsbevilling på 172.000 kr. til indsatser i regi af PPR
  3. give en udgiftsbevilling på 59.000 kr. til SFO efter fordelingsnøgle i sagsfremstillingen, såfremt ministeriet godkender dette som korrekt modtager af bevillingen
  4. give en udgiftsbevilling på 19.000 kr. til elevråd, fordelt med 8.000 kr. til Strøbyskolen, 6.000 kr. til Store Heddinge Skole og 5.000 kr. til Hotherskolen/Stevns Dagskole
  5. finansiere udgiftsbevillingerne ved forbrug af kassebeholdningen (kassebeholdningen forøges tilsvarende ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021)

  Beslutning fra Direktionen, 12. april 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. april 2021, pkt. 296:

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Elevers faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukning af folkeskoler, SFO og klubtilbud i 2020 og 2021. På den baggrund er der i Folketinget indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.


  Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser. Stevns Kommunes andel er i alt 644.000 kr. fordelt på følgende områder:  Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021. Overførsel af tilskuddet forudsætter, at der senest den 7. maj 2021 redegøres for den forventede fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO i det omfang midlerne til fagligt løft er anvendt her, PPR, klubtilbud og elevråd. Tilskuddet skal lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubtilbud og tilskuddet bortfalder, hvis midlerne ikke bliver brugt inden for rammerne af aftalen.


  Endelig aftaletekst og brev til kommunalbestyrelser omkring håndtering af aftalen er vedlagt som bilag.


  Umiddelbart efter BUL´s møde den 13. april 2021, er det nødvendigt at igangsætte aktiviteterne, hvis tilskuddet skal nå at blive brugt inden fristens udløb.


  I det følgende er forslag til udmøntning af midlerne, hvor der er taget udgangspunkt i rammerne for aftalen.


  Ekstra undervisning

  Midlerne til fagligt løft på 394.000 kr. kan blandt andet anvendes til ekstra undervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget undervisningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres. Af aftaleteksten fremgår det, at skolerne frem mod sommerferien skal have et særligt fokus på elever, der skal til afsluttende eksamener og elever der har særlige udfordringer. På baggrund af dette foreslås det, at fordele midlerne med 50% i forhold til elevtal i 9. klasse og 50% i forhold til det samlede elevtal på skolen. Det giver følgende fordeling af midlerne:  Den enkelte skole prioriterer den samlede tildeling i forhold til det, de vurderer er relevant inden for rammerne af aftalen, herunder eventuel finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.


  Indsatser i regi af PPR

  I aftalen er tilskuddet afsat til indsatser i regi af PPR målrettes elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel, samt til forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatsen er elever som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever.


  På baggrund af dette foreslås det, at 172.000 kr. tilføres PPR, som udmønter midlerne inden for rammerne af aftalen.


  Fritidshjem og klubtilbud

  I aftalen er tilskuddet afsat til indsatser i regi af klubber målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.


  Det er ved at blive undersøgt i Børne- og undervisningsministeriet, om tilskuddet må bruges i SFO-tilbud, da der i Stevns Kommune ikke er fritidshjem og klubtilbud, jf. dagtilbudsloven.


  Hvis midlerne i stedet må anvendes i SFO-tilbud foreslås det at fordele tilskuddet på 59.000 efter børnetal i SFO´erne og det giver følgende fordeling:  Endelig afklaring fra Ministeriet forventes at foreligge på BUL´s møde.


  Elevråd

  I aftalen er tilskuddet afsat til elevråd og fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.


  På baggrund af dette foreslås det, at tilskuddet på 19.000 kr. fordeles efter skolernes samlede elevtal, som giver følgende fordeling:


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en udgiftsbevilling på 644.000 kr., som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen. Bloktilskuddet bliver tilsvarende højere ved midtvejsreguleringen i 2021, som medfører en forhøjelse af kassebeholdningen. Netto medfører det ingen ændring i kassebeholdningen.

 • 293. Automatisk Corona-nedlukning og lokale handlemuligheder - Orientering

  Resume

  Den 22. marts indgik regeringen aftale med en række af Folketingets partier om en plan for genåbningen af Danmark. Som led i planen er der etableret en national model for automatisk nedlukning af kommuner eller sogne med høj incidens, og der er givet kommunerne øgede beføjelser til at igangsætte restriktioner lokalt, hvis der sker stor stigning i smitten. Der gives en orientering om indholdet i modellen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at


  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  De nye retningslinjer omfatter dels retningslinjer for automatisk nedlukning og dels en ny adgang til kommunerne til under visse omstændigheder selv at træffe afgørelse om nedlukninger.


  Automatisk nedlukning

  Automatisk nedlukning kan ske på sogne- eller kommuneniveau, når der kan konstateres særlig høj smitteudvikling i området målt efter forskellige kriterier.


  Nedlukning af sogne skal ske, når følgende tre kriterier alle er opfyldt:


  • Et incidenstal på over 400 pr. 100.000 borgere
  • Der skal have været mindst 20 smittetilfælde inden for de sidste syv dage
  • Positivprocenten ved test skal være mindst 2 pct.


  Nedlukning af sogne skal ophæves, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre.


  Nedlukning af kommuner skal ske, når det testkorrigerede incidenstal overstiger 200 pr. 100.000 borgere.


  At incidenstallet er testkorrigeret betyder, at det ”normale” incidenstal ved hjælp af en teknisk beregning korrigeres, så der tages højde for, at der i kommuner med høj testfrekvens alt andet lige vil blive konstateret flere smittetilfælde end i kommuner med lavere testfrekvens. Herved får man altså et mere sammenligneligt mål for smittetrykket på tværs af kommunerne.


  Nedlukning af en kommune skal ophæves, når kommunen hver dag i en uge i træk har haft en incidens på under 200 (testkorrigeret).


  Det testkorrigerede incidenstal for kommunerne samt smittetal på sogneniveau offentliggøres dagligt på Statens Seruminstituts hjemmeside.


  I tilfælde af automatisk nedlukning på sogne- eller kommuneniveau skal kommunen udstede påbud om:


  • At grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i sognet/kommunen lukkes. Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.
  • At lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, i sognet/kommunen lukkes. Dette omfatter både statslige, kommunale og private tilbud på Kulturministeriets område.


  For nedlukning på kommuneniveau gælder desuden, at de relevante ressortministerier påbyder lukning af videregående uddannelser, liberale serviceerhverv, serveringssteder, indkøbscentre, forlystelsesparker mv.


  Ny lokal handlemulighed

  Kommunerne får som noget nyt mulighed for at lukke nedenstående tilbud, hvis incidensgrænsen overstiger 100 (testkorrigeret) pr. 100.000 borgere, og smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering og rådgivning:


  • Dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven
  • Grundskoler
  • SFO og klubtilbud
  • Ungdoms og voksenuddannelsesinstitutioner
  • Lokaler og lokaliteter på, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.


  Kommunen kan kun ophæve en besluttet nedlukning, når kommunen har være under incidensgrænsen på 100 hver dag i en uge i træk, eller hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen.


  I tilfælde af, at det skulle blive relevant at benytte sig af ovenstående handlemulighed i Stevns Kommune, hvor der er behov for at nedlukke et eller flere tilbud uden forudgående vurdering fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, vil borgmesteren og kriseberedskabet vurdere, om situationens karakter tilsiger, at beslutningen træffes straks af kriseberedskabet, eller om beslutningen kan afvente beslutning i et møde indkaldt med kort varsel i ”beredskabs-ØU”, dvs. økonomiudvalget + gruppeformændene for de to partier (Ø+R), der ikke er repræsenteret i udvalget.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 294. Årsrapport 2020 - Indkøb - Orientering

  application/pdf icon aarsrapport_2020_-_indkoeb.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til ØU om hvordan organisationen efterlever retningslinjerne for indkøb og udbud i Stevns Kommune, som beskrevet i den gældende Indkøbs- og udbudspolitik.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via direktionen, at

  1. tage årsrapporten til efterretning

  Beslutning fra Direktionen, 19. april 2021, pkt. 1:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.


  O kan ikke tage årsrapporten til efterretning, da en større del af kommunens indkøb bør konkurrenceudsættes. O begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Beskrivelse af sagen

  Der er udarbejdet en Årsrapport 2020 for indkøbsfunktionen. Årsrapporten redegør for hvordan organisationen efterlever retningslinjerne for indkøb og udbud i Stevns Kommune, som beskrevet i den gældende Indkøbs- og udbudspolitik. Årsrapporten giver et overblik over indkøb og udbud i Stevns Kommune og fremhæver særlige fokusområder.


  I efteråret 2020 indførte Stevns Kommune e-handel. E-handelssystemet understøtter de decentrale indkøberes opgave med at købe ind på de obligatoriske indkøbsaftaler. E-handel gør det nemmere at indkøbe varer som har været konkurrenceudsat gennem udbud. Der er d.d. indlæst 58 varekataloger med 300.000 varer. E-handelssystemet vil i fremtiden blive udvidet med flere aftaler og bedre miljømærkning af de omfattede varer.


  I budgetaftalen for 2021-24 blev det besluttet at Stevns Kommune frem mod 2025 skal arbejde for en målsætning om 80 % bæredygtige indkøb. Det er i tråd med udviklingen i de kommuner Stevns Kommune samarbejder med på indkøbsområdet. Der er fokus på at sikre at indkøbsaftaler indeholder miljørigtige varer.


  Ved at samle mere af kommunernes indkøbsvolumen i fælles udbud, er der en forventning om at prisen på bæredygtige varer vil nærme sig prisen på konventionelle varer. Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) har den største indkøbsmuskel i Danmark, og arbejder med at udvikle bæredygtigt indkøb, og gøre den udvikling målbar. Den metodik som SKI anvender til deres udbud, bliver efterfølgende implementeret i FællesUdbud Sjælland (FUS) og de enkelte kommuners udbud og kontrakter.


  Indkøbsfunktionen registrerer løbende gældende kontrakter. Det gælder både kontrakter som Indkøbsfunktionen initierer og kontrakter som Indkøbsfunktionen på anden måde får kendskab til.


  Stevns Kommunes samlede fakturerede indkøb køres derudover igennem et analysesystem som opdeler bogførte køb på indkøbsområder, kontrakter og forbrugende enheder. Formålet er at afdække om der er indkøbsområder som er udbudspligtige, og om der er indkøbsområder som med fordel kan konkurrenceudsættes.


  Ca. 30 % af tjenesteydelseskøb og 45 % af varekøb er indtil videre registreret som købt på kontrakt. Registrering af kontrakter sammenholdt med analyse af indkøbsadfærd gør det meget synligt hvilke indkøbsaftaler der fungerer godt og hvilke aftaler der skal forbedres.


  I maj 2021 fremlægges forslag til indkøbspolitik, der tager højde for budgetaftalens indhold om bæredygtigt indkøb og Stevns Verdensmåls anbefaling om samme.


  Indkøbschef deltager under punktet.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 295. Udbetaling af engangstillæg i 2020 - Orientering

  application/pdf icon udbetalte_engangstillaeg_i_2020.pdf

  Resume

  I 2020 er der blevet udbetalt flere engangstillæg end normalt som følge af bl.a. den ekstraordinære coronasituation. Udbetalingerne af engangstillæggene har i nogle situationer vist, at der med fordel kunne foretages en procedureændring for at styrke den centrale styring, særligt i forhold til koordinering på tværs af organisationen. I denne sag vil udvalget få en orientering om udbetalingerne af engangstillæg i 2020 og om den foretagne procedureændring.

  Indstilling

  Økonomi, HR og IT indstiller til ØU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.


  Udvalget ønsker en temadrøftelse på junimødet 2021, hvor udvalget bliver nærmere præsenteret for kommunens styringsprincipper med henblik på en videre politisk drøftelse.

  Beskrivelse af sagen

  I 2020 er der blevet udbetalt 2,624 mio. kr. i engangstillæg. Som det fremgår af nedenstående oversigt, så er det en væsentlig forøgelse i brugen af engangstillæg i forhold til de tidligere 3 år. Årsagen hertil er overvejende den ekstraordinære corona-situation. Det fremgår dog også, at der er ganske store forskelle mellem årene i brugen af engangstillæg. Det fremgår også af oversigten, at der allerede er udbetalt engangstillæg i 1. kvartal 2021. Også disse udbetalinger relaterer sig overvejende til corona. Endelig fremgår det af oversigten, at engangstillæg er en meget lille del af Stevns Kommunes samlede lønudbetalinger.

  Tabel 1: Udbetaling af engangstillæg i perioden 2017 - 1. kvartal 2021:


  2017

  2018

  2019

  2020

  1. kvt. 2021

  Engangstillæg

  1.204.581,85

  720.864,48

  1.049.468,48

  2.624.423,50

  544.743,33

  Andel af samlet lønudbetaling

  0,21%

  0,12%

  0,17%

  0,41%

  0,34%

  I den nedenstående oversigt er engangstillæggene for 2020 fordelt på centrene og på, hvorvidt de er givet til leder eller medarbejder. De enkelte udbetalte engangstillæg er vedhæftet som bilag.

  Tabel 2: Fordeling af udbetalte engangstillæg i 2020:


  Politik og borger

  Arbejdsmarked

  Børn og læring

  Sundhed og omsorg

  Økonomi, HR og IT

  Teknik og miljø

  Leder

  85.000,00

  60.000,00

  346.000,00

  220.000,00

  20.000,00

  45.000,00

  Medarbejder

  265.000,00

  130.000,00

  986,633,50

  133.400,00

  75.000

  258.390,00

  I alt

  350.000,00

  190.000,00

  1.332.633,50

  353.400,00

  95.000,00

  303.390,00

  Stevns Kommune har et overordnet princip om decentral ledelse – central styring. Der har i den hidtidige tilrettelæggelse af proceduren for lokal løndannelse primært været fokus på decentral ledelse og mindre fokus på sikring af den centrale styring. Lederne har i forbindelse med udbetalingen af engangstilæg generelt handlet indenfor rammerne af deres kompetencer og i henhold til vores lønpolitik, men der har ikke i tilstrækkelig grad været mekanismer, som har kunnet sikre, at der blev anlagt helhedsbetragtninger på tværs af organisationen. Alle ledere er derfor skriftligt og mundtligt blevet orienteret om, at fremadrettet skal alle engangstillæg, varige lønforbedringer og udvalgte lønindplaceringer af nyansatte godkendes af HR, inden lederne forhandler med de faglige organisationer. Dette skal gerne sikre en større grad af koordination på tværs af organisationen i forhold til brugen af bl.a. engangstillæggene.

  Som det fremgår af tabel 2, så er der væsentlig forskel mellem de forskellige centres udmøntning af engangstillæg. Principielt er der ikke forskel mellem centrene, når det kommer til mulighederne for at bruge løn, herunder engangsvederlag som styrings- og ledelsesværktøj.

  De forskellige områder har dog i praksis forskellige vilkår, når der skal udmøntes lokal løndannelse. F.eks. har hjemmeplejen brug for en vikar ved sygdom fra dag 1, mens administrationen i langt højere grad kan planlægge sig ud af problemet.

  Der er også store forskelle på behovet for engangstillæg. Nogle områder har forholdsvis mange medarbejdere, der er ansat uden højeste tjenestetid, og som ikke automatisk honoreres for overarbejde (det gælder for eksempel specialiserede HK’ere, AC’ere og ledere), mens andre grupper ved de månedlige lønudbetalinger aflønnes time for time for den præsterede arbejdstid med overenskomstbestemte tillæg for aften, nat, weekend, helligdage, mistede fridage osv. (det gælder for eksempel hovedparten af medarbejderne i ældreplejen og i dagtilbuddene).

  Det kan overvejes, hvorvidt der skal tilvejebringes midler til bl.a. sundheds- og ældreområdet, som kan anvendes til udmøntning af lokalløn, både ved nyansættelser og ved forhandling af tillæg for nuværende medarbejdere - blandt andet i lyset af udfordringen med rekruttering og fastholdelse. Dette spørgsmål bør i givet fald indgå i arbejdet med budget 2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 296. Afrapportering for kontrolgruppen for 2020 - Orientering

  application/pdf icon kontrolgruppens_aarsberetning_4.pdf

  Resume

  Rapporten indeholder en beskrivelse af hvad Kontrolgruppen har arbejdet med i 2020, hvilke resutater, der opnået, og hvad Kontrolgruppen forventes at arbejde med i 2021.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via Direktionen, at


  1. orienteringen tages til efteretning


  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 10:

  Orienteringen anbefales taget til efterretning.


  Beslutning

  Taget til efterretning.


  Udvalget ønsker fremadrettet at få halvårlige afrapporteringer for Kontrolgruppens indsatser - første gang for 1. halvår af 2021.

  Beskrivelse af sagen

  Kontrolgruppen har udarbejdet en årarapport, hvor der redegøres for hvilke indsatser der er arbejdet med i det forgangne år samt hvilket resultat der er opnået.


  Det økonomiske mål for Kontrolgruppen i 2020 er fastsat til 2,1 mio. kr. Kontrolgruppens indsats har i perioden 1. januar 2020-31. december 2020 resulteret i en samlet økonomisk effekt på i alt 0,9 mio. kr.- Kontrolgruppen har således ikke indfriet det økonomiske mål.


  Der redegøres også kort for de vanskelige arbejdsvilkår i 2020, herunder et stort sygefravær i enheden.


  Årsrapporten beskriver desuden hvilke indsatsområder, der påtænkes at arbejde med i løbet af 2021.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 297. Plejecenterbyggeri økonomi og omfang af bolig- og servicearealer - Godkendelse (Lukket)

 • 298. Tilbud om leje af del af ejendom - M - Beslutning (Lukket)

 • 299. Salg af ejendom - K, S - Beslutning (Lukket)

 • 300. Køb af ejendom - V - Beslutning (Lukket)

 • 301. Kommunal bygning - kontraktforhold - Orientering (Lukket)

 • 302. Diverse orienteringer - ØU den 20. april 2021 (Lukket)

 • 303. Underskriftsark (Lukket)