Referat

 • 378. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 19. november 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Godkendt.

 • 379. Beredskab - godkendelse af samarbejdsaftale samt logo

  application/pdf icon endelig_aftale_om_beredskabssamarbejde_med_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon organisationsdiagram_nyt_beredskab.pdfapplication/pdf icon logo_oplaeg_brandredning_141119.pdf_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige samarbejdsaftale med Køge Kommune omkring beredskabsopgaverne i Stevns Kommune. Solrød Kommune har forhandlet en tilsvarende samarbejdsaftale med Køge Kommune.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

   

  1. den endelige samarbejdsaftale med Køge Kommune om beredskab i Stevns Kommune godkendes
  2. navnet for det nye beredskab tages til efterretning

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Ad. 1 Anbefales.

  Ad. 2 Anbefales taget til efterretning.

   

  ØU fik på mødet forelagt udkast til logo for Stevns, som er tilpasset de 3 kommuner. Udvalget anbefaler det fremlagte forslag.

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune har siden 2015 været en del af Østsjællands Beredskab, som er et fælleskommunalt selskab med Stevns, Roskilde, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Høje Tåstrup og Vallensbæk Kommuner. Det er besluttet at Østsjællands Beredskab opløses ved udgangen af 2019. Nedenstående punkter oplister processen omkring dannelsen af et nyt beredskab for Stevns Kommune fra 1. januar 2020.

   

  • På kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2018 blev det beluttet at Stevns Kommune udtræder af Østsjællands Beredskab.
  • På økonomiudvalgets møde den 15. januar 2019 blev der orienteret om status for forberedelserne til et nyt beredskab.
  • På økonomiudvalgets møde den 26. februar 2019 blev mulighederne for løsning af beredskabsopgaven fremadrettet drøftet.
  • På kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2019 blev det besluttet at indlede forhandlinger med Køge Kommune og løsning af beredskabsopgaverne
  • På kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2019 blev det besluttet at der indgås beredskabssamarbejde med Køge Kommune. Udkast tilsamarbejdsaftale blev taget til efterretning og forvaltningen fik mandat til at forhandle deltaljer på plads og foretage nødvendige ændringer forud for endelige godkendelse senere i 2019. Udkast til budget for nyt beredskab blev taget til efterretning, endeligt budget indgår i kommunens samlede budget 2020.

   

  Samarbejdsaftale med Køge Kommune

   

  Når Østsjællands Beredskab bliver opløst pr. 1. januar 2020, får Stevns Kommune beredskabskompetencen tilbage. Efter § 13 i beredskabsloven besluttede Kommunalbestyrelsen i Stevns at indgå en aftale med Køge Kommune om det operative og forebyggende beredskabsarbejde i Stevns Kommune pr. 1. januar 2020. Det er et teknisk samarbejde om beredskabsopgaven mellem kommunerne Køge, Solrød og Stevns. Stevns Kommune overdrager med aftalen den operative opgave til Køge Kommune. Solrød Kommune har valgt at lave en tilsvarende aftale med Køge Kommune. Aftaledokumentet dokumenterer den indgåede aftale mellem Stevns og Køge Kommuner overfor Beredskabsstyrelsen.

   

  Aftaledokumentet mellem Stevns og Køge Kommune er vedlagt sagen som bilag 1.

  Organisationsdiagram for det nye Beredskab er vedlagt sagen som bilag 2.

   

   

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven § 13

  Økonomi

  Sagen har inden økonomiske konsekvenser, da budget til det nye beredskab er indarbejdet i Budget 2020.

 • 380. Beredskab - nedsættelse af beredskabskommission

  application/pdf icon koege_baggrundsnotat_udpegning_af_medarbejderrepraesentanter.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til nedsættelse af beredskabskommission for Stevns Kommune pr. 1. januar 2020.

  Indstilling

  Administrationen indstiller til KB via ØU, at:

  1. der nedsættes en beredskabskommission med fem medlemmer.
  2. der udpeges 3 ØU-medlemmer udover Borgmesteren til Beredskabskommissionen.
  3. der tages stilling til, om der skal udpeges en eller flere medarbejderrepræsentanter til beredskabskommissionen.
  4. kredslederen for Stevns frivillige indsatsfolk - Klaus Stevns Madsen - udpeges som observatør i beredskabskommisionen

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Ad. 1 Anbefales.

  Ad. 2 Udover borgmesteren anbefales Steen S. Hansen (A), Bjarne Nielsen (V) og Jørgen Larsen (N).

  Ad. 3 Anbefales udpegning af 1 medarbejderrepræsentant.

  Ad. 4 Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  Nedsættelse af beredskabskommusion pr. 1. januar 2020

  Når Østsjællands Beredskab bliver opløst pr. 1. januar 2020, får Stevns Kommune beredskabskompetencen tilbage. Efter § 13 i beredskabsloven besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå en aftale med Køge Kommune om det operative og forebyggende beredskabsarbejde i Stevns Kommune pr. 1. januar 2020. Stevns Kommune overdrager med aftalen den operative opgave til Køge Kommune. Ifølge beredskabsloven § 9 skal Kommunalbestyrelsen derfor nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

  Det er Kommunalbestyrelsen, der i henhold til beredskabsloven træffer beslutning om Beredskabskommissionens sammensætning. Den skal dog have et ulige medlemstal. Jf. beredskabsloven skal beredskabskommissionen bestå af borgmesteren, politidirektøren og et flertal, som vælges af kommunalbestyrelsen. Borgmesteren er født formand. Da kommissionens medlemstal skal være ulige, skal den altid bestå af mindst 5 medlemmer. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege mindst 3 medlemmer.

  Foruden de af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer, skal der udpeges en repræsentant for 'Stevns Frivillige Indsatsfolk' som observatør i beredskabskommissionen, hvis en repræsentant for de frivillige ikke allerede er valgt til medlem af beredskabskommissionen. Ligeledes kan der udpeges en eller flere medarbejderrepræsentanter, så længe medlemstallet fortsat er ulige, men det er ikke et krav.

  De politisk udpegede medlemmer behøver ikke være kommunalbestyrelsesmedlemmer, men af hensyn til bredskabskommissionens virke, foreslår administrationen, at det er medlemmer af Økonomiudvalget, der udpeges til beredskabskommissionen. I praksis vil møderne således kunne planlægges i umiddelbar tilknytning til møderne i Økonomiudvalget, hvor politidirektøren og øvrige medlemmer kan støde til.

  Beredskabsstyrelsen har overfor Køge Kommunes forvaltning bekræftet, at evt. medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt kan udpeges både blandt det nye beredskabs ansatte og blandt Falck-ansatte brandfolk med tilknytning til det nye Beredskab (se vedlagte bilag 1 for uddybning).

  De 20 frivillige indsatsfolk fra Stevns Kommune, vil fremover være organiseret sammen med de frivillige i Køge Kommune. Administrationen indstiller at kredslederen for de frivillige Klaus Stevns Madsen tildeles observatørstatus i Stevns Kommuens beredskabskommision.

  Beredskabskommissionen mødes ordinært to gange årligt samt ekstraordinært efter behov.

  Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen udpeges efter forholdstalsmetoden, jf. forretningsorden for Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse. 

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven LBK nr 314 af 03/04/2017

 • 381. Verdensarv Stevns - fremtidig organisering

  application/pdf icon rapport_fremtidig_organisering_verdensarv_stevns_vers_5_1.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede i sept. 2018, at der i forbindelse med opførelsen af besøgscenteret i Boesdal Kalkbrud skulle igangsættes et analysearbejde, der skulle se nærmere på en fusion mellem foreningen Verdensarv Stevns og organisationen for det kommende besøgscenter.

  Analysearbejdet er nu færdigbragt, og rapporten med arbejdsgruppens anbefalinger forelægger til politisk godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via AET, DIR og ØU, at

  1. Stevns Kommune indleder en dialog med Fonden Stevns Klint besøgscenter i forhold til fremtidig varetagelse af Verdensarvs Stevns´opgaver.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. november 2019, pkt. 248:

  1. Anbefalet.

  Direktionen, 18. november 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  AET's indstilling anbefales.

  Varly Jensen (O) efterlyser et driftsbudget for besøgscentret.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2018, at der i forbindelse med opførelsen af besøgscenteret i Boesdal Kalkbrud skulle igangsættes et analysearbejde, der skulle se nærmere på en fusion mellem foreningen Verdensarv Stevns og organisationen for det kommende besøgscenter.

   

  Analysearbejdets formål er, at belyse mulighederne for en fremtidig organisationsstruktur, som sikrer at de mange opgaver, som Verdensarv Stevns løfter i dag, også fremadrettet vil blive løftet optimalt.

   

  Den bærende ide for en ny fremtidig organisering af Verdensarv Stevns, som en del af Stevns Klint besøgscenter er:

  • At skabe et kraftcenter for Stevns Klint som verdensarv
  • At etablere en let gennemskuelig organisation
  • At sikre en motor i formidling og udvikling af verdensarven.

   

  Arbejdsgruppens anbefalinger er nærmere beskrevet i afsnit 5 i rapporten, men indeholder i hovedtræk,

   

  • At Stevns Kommune går i dialog med Fonden Stevns Klint besøgscenter, med henblik på, at indgå en kontraktmæssig aftale om fremtidig varetagelse af Verdensarv Stevns´opgaver.
  • At foreningen Verdensarv Stevns opløses, og bestyrelsen nedlægges
  • At de tre medarbejdere i Verdensarv Stevns virksomhedsoverdrages til Besøgscenteret.
  • At ny rådgivningsstruktur etableres, som beskrevet i afsnit bilag 1

   

  Rapporten samt arbejdsgruppens anbefalinger blev behandlet på Verdensarvs Stevns´ bestyrelsesmøde den 21. oktober 2019. Bestyrelsen anbefaler Stevns Kommune at indlede dialog med Fonden Stevns Klint Besøgscenter med afsæt i de anførte anbefalinger i rapporten.

  Økonomi

  Den fremtidige økonomi er baseret på nuværende budget til Verdensarv Stevns.

 • 382. Plejecenterbyggeri - valg af niveau for politisk indflydelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_scenarier_for_nyt_plejecenter_behandlet_paa_moedet_10._oktober_2019_kl._1800_stroebyhallen_lendrumvej_3_4671_stroeby_i_kommunalbestyrelsen_2019..pdfapplication/pdf icon nyt_plejecenter_-_udkast_til_tidsplan_for_lokalplan.pdf

  Resume

  Den 10. oktober 2019 besluttede KB, at det nye plejecenter skal opføres af et boligselskab som almene plejeboliger.

   

  KB skal beslutte, hvor høj grad af indflydelse der ønskes fra politisk side i forhold til plejecenterbyggeriet, inden opgaven sendes i udbud.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. beslutte om niveauet for politisk indflydelse på det kommende plejecenterbyggeri skal være lav eller høj jf. punkt 1 og 2 i sagsfremstillingen

  Direktionen, 11. november 2019, pkt. 1:

  Ikke til stede: Hanne Stensen Christensen

   

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Social og Sundhed, 11. november 2019, pkt. 216:

   

  Politisk interesse for at kunne komme med input i forhold til byggeriets form og indhold. Det kunne bl.a. være fokus på anvendelsen af bæredygtige materialer, affaldshåndteringen, udeomsarealer, parkering, handicapmuligheder m.v.

   

  Endvidere ser udvalget også gerne, at der skabes rum for input fra medarbejderside, både før og under byggeriet.

   

  Forvaltningen udarbejder udkast til udbudsproces-/indhold i dialog med ekspert på området.

  Beslutning

  SSU´s indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker et opdateret beslutningsgrundlag og en økonoisk redegørelse om indtægter og udgifter.

  Sagsfremstilling

  Den 10. oktober besluttede KB, at det nye plejecenter skal opføres af et boligselskab som almene plejeboliger. Boligselskabet skal stå for byggeriet af plejeboliger og servicearealer, som lejes ud til henholdsvis borgere og Stevns Kommune. Stevns Kommune skal have anvisningsretten til boligerne.

   

  Før forvaltningen kan arbejde videre med udbudsprocessen, skal der træffes en beslutning om hvor høj grad af indflydelse på byggeriet, man ønsker fra politisk side. Jo højere grad af indflydelse på byggeriet, jo tungere en udbudsproces kræver det.

   

  KB skal vælge mellem to niveauer af politisk indflydelse:

  1. Lav politisk indflydelse: Stevns Kommune sælger grunden til et boligselskab, som i det store hele bestemmer, hvordan plejecentret skal se ud. Stevns Kommune stiller i lokalplanen krav om, at der skal opføres et plejecenter på grunden med nogle helt overordnede retningslinjer som f.eks. højde på byggeriet o.l. Denne  model vil kunne udføres uden udbud.
  2. Høj politisk indflydelse: Stevns Kommune sælger grunden med en detaljeret beskrivelse af, hvordan byggeriet skal se ud indvendigt og udvendigt gennem et byggeprogram. Denne model vil kræve en fuld udbudsproces af 1½ - 2 måneders varighed.

   

  Afhængigt af hvor på skalaen man ønsker indflydelse på byggeriet, stiger kravene til udbudsprocessen.

   

  KB har tidligere truffet beslutning om:

  • at plejecentret skal indeholde 55 boliger, hvoraf de første 20 boliger skal være klar til indflytning ultimo 2021, og de sidste 35 boliger skal være klar til indflytning 2025
  • at Stevns Kommune sælger en grund til byggeriet.

   

  Forvaltningen er igang med at udarbejde et byggeprogram, som i detaljer beskriver, hvordan Stevns Kommune ønsker, at byggeriet skal tage sig ud.

   

  KB skal tage stilling til, om ovennævnte byggeprogram skal være med i udbuddet. Desuden kan der være et ønske om indflydelse på byggematerialer, antal etager, tilkørselsforhold, parkering, udearealer, have, beplantning og terrasser m.m.

   

  Derudover skal der også laves en beskrivelse om, at Stevns Kommune skal have anvisningsret til boligerne samt have ret til at leje servicearealerne.  

   

  Efter beslutning om behov for indflydelse vil forvaltningen hyre en udbudsrådgiver. Rådgiveren skal hjælpe med den efterfølgende proces i forbindelse med beskrivelse og gennemførsel af udbuddet i den form, det vil kræve jf. ejendomsudbudsbekendtgørelsen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

  Økonomi

  Udbudsrådgiverens honorar vil kunne afholdes inden for det allerede afsatte budget til projektering af plejecentret, jfr. budgetopfølgning 3, 2019.

 • 383. Havvindmøller på Aflandshage

  application/pdf icon moede_om_forundersoegelser_til_at_opsaette_vindmoeller_paa_aflandshage_og_nordre_flint_-_stevns_1.pdfapplication/pdf icon bilag_-_forundersoegelsestilladelse_aflandhage_havvindmoellepark_1.pdfapplication/pdf icon afstande_til_havvindmoeller_fra_stevns.pdfapplication/pdf icon offentlig_hoering_energistyrelsen_foelgebrev_til_ideoplaeg_aflandshage.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_havvindmoeller_aflandshage_0.docx.pdfapplication/pdf icon 2019-82725_hoeringssvar_til_aflandshage_vindmoellepark_foreloebigt_udkast.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har 14. november 2019 holdt møde med Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og Københavns Kommune, i forbindelse med pågående forundersøgelser til at opsætte havvindmøller på Aflandshage og Nordre Flint.

  Energistyrelsen har udsendt afgrænsning af projekternes forundersøgelser i offentlig høring og forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  1. drøfte og godkende høringssvaret.

  Beslutning

  Udkastet drøftet.

  Aftalt, at forvaltningen arbejder videre med forslaget frem til ØU-mødet den 10. december 2019, hvor det endelige høringssvar godkendes.

  Da ikke alle partier er repræsenteret i ØU inviteres gruppeformændene fra disse partier til at deltage i ØU's behandling af forslaget.

  Sagsfremstilling

  HOFOR og Københavns Kommune har 21. oktober 2019 rettet henvendelse til Stevns Kommune med tilbud om et møde, for en præsentation af forundersøgelsen til at opsætte havvindmøller på Aflandshage og Nordre Flint. Et sådant møde blev afholdt den 14. november. Foruden deltagelse af HOFOR og Københavns Kommune deltog Borgmester, Udvalgsformand for PMT samt repræsentanter fra Kommunens forvaltning.

   

  Af de to vindmølleprojekter er det Aflandshage, der vil påvirke Stevns mest. I projektet foreslås en placering i Køge Bugt, ca. 8 km. ud for Bøgeskov Havn. Langs kyststrækningen på Stevns vil vindmøllerne kunne ses fra Strøby Egede til Højerup. Der arbejdes med et antal på 25-63 møller, med en højde på op til 220 m.

   

  På mødet blev Stevns Kommune gjort opmærksom på, at Energistyrelsen i slutningen af oktober 2019 udsendte afgrænsning af projekternes forundersøgelser i offentlig høring, med høringsfrist d. 18. november 2019. Efter forundersøgelsesfasen kan en egentlig VVM-undersøgelse igangsættes. Dersom projektet godkendes og realiseres, kan vindmøllerne tages i brug 2024/25. Efter mødet har HOFOR på kommunens vegne været i kontakt med Energistyrelsen, der indrømmede at de har glemt at sende høringsvarslet ud til alle de berørte kommuner og høringsfristen er derfor blevet forlænget til den 13. december 2019.

   

  I udkast til høringssvaret vil det blive påpeget, at det vurderes at projektet ligger for tæt på Stevns og at placeringen af vindmøller ikke bør ske som enkelte projekter, men som del af en samlet national vindmølleplanlægning. Stevns kommune undrer sig over, hvorfor vindmøllerne med placeringen i Køge Bugt betegnes som havvindmøller og ikke som kystnære vindmøller. Det fremgår desuden af udkast til høringssvaret at der er meget strenge restriktioner omkring UNESCO-verdensarv, samt restriktioner for Øresund som historisk stræde.

   

  Der vil endvidere i høringssvaret blive stillet krav om visualiseringer (dag og nat) fra Bøgeskov Havn, Strøby Egede, toppen af Stevns Fyr og Højerup gamle Kirke, så påvirkningen af udsigtsforholdene kan blive belyst. Desuden vil der blive stillet krav til undersøgelser af påvirkning af fugletræk henover Stevns, Natura 2000 langs klinten, havstrømme, havbund mm.

   

  Udkast til høringssvar eftersendes snarest muligt på mail.

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  Januar 2018 afgav Stevns Kommune høringssvar vedrørende udkastet til tilladelsen til forundersøgelserne

  Marts 2019 gav Energistyrelsen tilladelse til at HOFOR og Københavns Kommune kunne igangsætte forundersøgelserne

  Oktober 2019 sendte Energistyrelsen afgrænsningerne af projekternes forundersøgelser i offentlig høring

  November 2019 er der afholdt møde med Stevns Kommune, Københavns Kommune og HOFOR

   

 • 384. Kommuneplantillæg 8 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon udkast_til_kommuneplantillaeg_23_10_2019.pdfapplication/pdf icon hvidbog_stevnshallen_11092019.pdf

  Resume

  Kommuneplantillæg 8 for Stevnshallen har været i offentlig høring og indstilles nu til endelig vedtagelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg 8 for Stevnshallen vedtages endeligt.
  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 379:

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 8 har været udsendt i 8 uger i perioden fra den 12.07.2019 til 06.09.2019. Der blev afholdt borgermøde den 20.august 2019. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 2 høringssvar, som ikke gav ændringer til kommuneplantillægget.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)

   

  Historik

  Kommuneplantillæg 8 blev igangsat på KB møde den 28. februar 2019.

   

 • 385. Lokalplan 193 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon forslag_lp193.pdfapplication/pdf icon kortbilag_1_10092019_compressed.pdfapplication/pdf icon kortbilag_2_28052019_-_lillefilstr.pdfapplication/pdf icon hvidbog_stevnshallen_11092019_2.pdf

  Resume

  Forslag til Lokalplan193 har været i supplerende høring. Der er ikke indkommet nogen høringssvar, hvorfor Teknik & Miljø indstiller til endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 193 for Stevnshallen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Lokalplan 193 for Stevnshallen vedtages med de ændringer, der indgik i den supplerende høring.
  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 378:

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 193 og Kommuneplantillæg 8 har været udsendt i 8 uger i perioden fra den 12.07.2019 til 06.09.2019. Der blev afholdt borgermøde den 20.august 2019. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 2 høringssvar, som begge gav udtryk for en positiv holdning overfor opførelse af en ny hal, men samtidig påpegede, at de trafikale forhold var problematiske. Høringssvarene gav anledning til ændringer i lokalplanen men ikke i kommuneplantillægget.

   

  Høringssvar fra den almindelige høring

   

  1. Der gøres indsigelse mod ind- og udkørsel fra vest Ved Munkevænget på grund af dårlige oversigtsforhold med parkerede biler og udkørsel nær en indkørsel til børnehave. Det fremhæves, at Ved Munkevænget er meget smal, der køres hurtigt og der anmodes om, at de trafikale forhold ved hallerne overvejes

   

  1. Vejen nord om vandrehjemmet vil udgøre en stor gene for vandrehjemmets gæster, brugere og medarbejdere samt for de lokale børn og voksne, der bruger adgangsvejen som cykel/gangsti. Adgangsvejen vil udgøre en sikkerhedsrisiko og vil reducere antallet af p-plaser ved vandrehjemmet.

  Supplerende høring

  På baggrund af disse høringssvar og drøftelser på borgermødet, anbefalede administrationen, at lokalplanafgrænsningen blev ændret således, at vejen nord om vandrehjemmet (vejstykke a-a) udgik og vejstykket syd om vandrehjemmet (vejstykke b-b) blev udlagt som dobbeltrettet vej med sti til bløde trafikanter. Det blev anbefalet, at der blev udlagt areal til at sikre oversigtsforholdene Ved Munkevænget. Administrationen vurderede, at lokalplanafgrænsningen og vejændringerne medførte, at lokalplanen skulle sendes i en supplerende høring i 14 dage fra den 30. sept. - 6. okt. 2019.

  Lokalplanforslaget har været fremsendt i supplerende høring. Der kom ingen høringssvar og der foretages derfor ikke yderligere ændringer i lokalplanforslaget på baggrund af den supplerende høring.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)

  Historik

  Lokalplanen blev igangsat på KB møde den 28. februar 2019.

 • 386. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

  application/pdf icon samlet_overblik_-_budgetopfoelgning_pr_31._august_2019.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31._august_2019_-_oeu.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31.8._2019_-_ssu.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr_31_august_2019_-_bul.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31.8.2019_-_aet_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31._august_2019_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_budgetopfoelgning_pr._31.08.19_-_alle_udvalg_0.pdfapplication/pdf icon finansiering_budgetopfoelgning_3_pr._31.08.2019_0.pdfapplication/pdf icon renter_og_afdrag_-_budgetopfoelgning_3_pr._31.08.2019_0.pdfapplication/pdf icon likviditetsoversigt_2019_pr._31.10.2019_0.pdf

  Resume

  Budgetopfølgningen er årets sidste budgetopfølgning. De tre årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser.

  Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 14,3 mio. kr. i 2019. Det er 8,1 mio. kr. mindre end forudsat i det vedtagne budget 2019 og 35 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets egne områder godkendes
  2. Budgetopfølgningen for hele kommunen godkendes
  3. Der tages stilling til, hvilke modgående foranstaltninger der skal iværksættes
  4. Der på baggrund af budgetopfølgningen gives følgende tillægsbevillinger:
   1. Skatter og tilskud: -11,9 mio. kr.
   2. Driftsudgifter skattefinansieret område: -0,8 mio. kr.
   3. Driftsudgifter brugerfinansieret område: 0,8 mio. kr.
   4. Renter: -0,3 mio. kr.
   5. Anlæg: -8,4 mio. kr.
   6. Ovennævte tillægsbevillinger på i alt 20,6 mio. kr. tilgår kassebeholdningen

   

  Direktionen, 18. november 2019, pkt. 1:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Ad. 1 Godkendt.

  Ad. 2 Godkendt.

  Ad. 3 Der anbefales ikke modgående foranstaltninger.

  Ad. 4 Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protollering fra PMT. Han ønsker tillige, at kommunen overholder den gældende økonomiske politik og de udmeldte rammer fra KL.

  Mogens Haugaard (N) er bekymret i forhold til udviklingen af den strukturelle balance.

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen viser samlet set forventede mindre nettoudgifter og dermed reduceret kassetræk på 35,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den forbedrede situation skyldes primært følgende forhold:

   

  • Ekstra indtægter fra skatter og tilskud på 11,9 mio. kr.

  • Et forventet mindreforbrug på anlæg på 30,0 mio. kr. netto

  • Et forventet merforbrug på driften på 6,4 mio. kr.

   

  Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 26,0 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 39,5 mio. kr. og kassetrækket skønnes til 14,3 mio. kr. i 2019. På sigt skal det strukturelle overskud kunne finansiere kommunens anlægsudgifter.

   

  En væsentlig årsag til, at kassetrækket skønnes mindre end forventet i budgettet, er væsentligt lavere anlægsudgifter. En række anlægsprojekter er ikke blevet fuldt gennemført eller igangsat i 2019 som tidligere forventet, og en del af disse udskydes således til 2020. Der er også solgt flere kommunale grunde og ejendomme end oprindeligt budgetteret.

   

  Trods den forbedrede økonomiske situation er der stadig en strukturel udfordring i kommunens overordnede økonomi, hvor indtægterne fra skatter og tilskud ikke kan finansiere de stigende driftsudgifter og et anlægsniveau, der er passende for en kommune som Stevns. Den strukturelle udfordring forventes at fortsætte i 2020 og i de følgende år.

   

  De ansøgte tillægsbevillinger er af teknisk karakter. De afspejler den økonomiske udvikling, der har været rapporteret tidligere og her i denne opfølgning. Tillægsbevillingerne betyder ikke, at der skal disponeres på anden måde, end der ellers ville være gjort.

   

  Driftsudgifter

  Der forventes driftsudgifter på 1.348,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.341,7 mio. kr., svarende til en merudgift på 6,4 mio. kr. Der forventes overført et underskud på 7,2 mio. kr. til 2020.

   

  Den største udfordring er på SSU´s område med et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. En del af merforbruget (ca. 7,6 mio. kr.) skyldes dog underskud og akkumulerede besparelser fra tidligere år.

   

  Der forventes en overskridelse af kommunens serviceramme på 17,1 mio. kr., svarende til 1,9 pct. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider den aftale ramme.

   

  Anlæg

  Der forventes samlet set mindreudgifter på netto 30,0 mio. kr., hvilket både skyldes færre afholdte udgifter samt større (salgs)indtægter end budgetteret. Der forventes overført 26,7 mio. kr. til 2020, inklusiv det brugerfinansierede område. I vedhæftet bilag vedrørende anlæg kan ses forventningerne på de enkelte anlægsprojekter. I sagen "diverse orienteringer" er vedhæftet et yderligere bilag, hvor alle projekter kan ses med titel og beløb, inklusiv sager der har været på lukkede dagsordner i årets løb.

   

  Finansiering

  Der forventes ekstra indtægter fra skatter og tilskud på i alt 11,9 mio. kr. i 2019, hvilket primært skyldes ekstra tilskud og udligning som følge af midtvejsreguleringen for 2019. Se bilagene samlet overblik og finansiering for nærmere beskrivelse.

   

  Likviditet

  Den opgjorte likvidtet efter kassekreditreglen viser en gennemsnitlig likviditet på 127,3 mio. kr. ultimo oktober 2019.

   

  Den gennemsnitlige likviditet har udvist en faldende tendens i 2019. Der var et stort kassetræk i 2018 på 58,0 mio. kr., som har påvirket likviditeten negativt. Derudover forventes der i 2019 at være et yderligere kassetræk på 14,3 mio. kr., hvilket bevirker et yderligere træk på likviditeten. Det kan dog konstateres, at faldet i likviditeten i de seneste måneder har været noget mindre end i 1. halvår af 2019, hvilket i stor udstrækning skyldes udskydelse af en række anlægsudgifter til efterfølgende år.

   

  Likvidteten skønnes at udgøre mellem 110 og 120 mio. kr. ved udgangen af 2019 og mellem 95 og 105 mio. kr. ved udgangen af 2020 med udgangspunkt i det netop vedtagne budget.

   

  Den faktiske likvide beholdning udgør 113,5 mio. kr. ultimo oktober. Den likvide beholdning svinger i løbet af måneden og er størst i begyndelsen af måneden og mindst i slutningen af måneden.

  Se også bilag til sagen vedrørende likviditet.

   

  Fagudvalgenes beslutninger

   

  Social- og Sundhedsudvalg

   

   

  Plan-, Teknik og Miljø

   

   

  Børn, Unge og Læring

   

    

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

   

   

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes økonomiske politik

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Der søges om negative tillægsbevillinger på i alt 20,6 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen

   

 • 387. Affald - godkendelse af nye takster

  application/pdf icon takster_2020_-_renovation_0.pdf

  Resume

  I efteråret 2018 vedtog KB, at Stevns Kommune skal have ny affaldsordning fra 1. maj 2020.

    

  Den nye affaldsordning omfatter nye beholdere og kildesortering i seks fraktioner samt afhentning af haveaffald og adgang til genbrugspladser.

   

  Den nye ordning vil medføre en stigning i renovationsgebyret. Opkrævningen i 2020 vil bestå af såvel gebyrer for gammel ordning (4. mdr.) som gebyrer for ny ordning (8 mdr.).

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. renovationsgebyrer for 2020 godkendes.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 370:

  Anbefalet.

  Beslutning

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og henviser til mødet den 20.11.18, hvor han stemte imod den nye ordning og anbefalede at beholde den gamle ordning.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø anbefaler, at PMT godkender de nye renovationstakster, da de nye takster sikrer en god balance mellem indtægter, udgifter og tilbagebetaling af oparbejdet gæld til kommunen.

   

  Stigningen for en gennemsnitlig husstand holder sig inden for de estimerede 588 kr. (se bilag), som KB godkendte den 29. november 2018.

   

  Der er flere årsager til stigningen:

   

  1. Nye beholdere: Borgerne skal som udgangspunkt have tre nye beholdere per husstand, hvilket naturligvis indebærer en stor udgift. Der skal også afsættes penge til at hjemtage og bortskaffe de nuværende beholdere.

   

  1. Fra to til seks fraktioner: Fraktionerne har forskellige behandlingspriser - nogle giver indtægter, andre udgifter. Derudover kræver indsamlingen af fraktionerne nye renovationsbiler, flere tømninger og dermed mere kørsel, hvilket ligeledes fordyrer ordningen.

   

  1. Andre udgifter i forbindelse med planlægning og udrulning af den nye ordning - fx bistand til indsamlingsudbud (Rambøll), gebyrmodel (Cowi), Renoweb (Sweco) og kommunikation (Reklamehuset).

   

  1. Nuværende takster: Stevns renovationstakster er ikke steget de sidste fem år, selvom udgifterne forbundet med ordningen er steget. Eksempelvis har borgerne fået mulighed for at komme af med glas, plast og metal i kuber, som er opstillet rundt omkring i kommunen, men de er ikke blevet opkrævet for kubeordningen. Derfor er der blevet oparbejdet en gæld, som nu skal tilbagebetales.

   

  Opkrævningen for 2020 vil være en kombination af den gamle takst (4mdr.) og den nye takst (8 mdr.), idet ordningen træder i kræft fra 1. maj.

   

  Gebyrerne for den nye ordning består af følgende:

   

  • Grundgbyr (generel administration)
  • Gebyr for Rest og madaffald
  • Gebyr for genanvendelig ordning (papir/glas, plast/metal, haveaffald og genbrugsdplads)

   

  Gebyrerne er beregnet på grundlag af kendte udgifter, bl.a. udbud af kørslen, indkøb af beholdere m.v. og estimerede udgifter i forhold til blandt andet indsamlede mængder på de to nye ordninger.

   

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse 2018-12-27 nr. 1753 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

  Økonomi

  Ordningen er brugerfinanseret og kører efter "hvile i sig selv" princippet. Det vil sige, at ordningerne (indtægter/udgifter) over en årrække skal balancere.

   

  Anlægsudgifter i forbindelse med anskaffelse af beholdere samt ordningens planlægning og udrulning bliver afskrevet over en længere periode, for at holde borgernes årlige omkostninger nede.

   

  Eventuelle forskydninger/afvigelser i ordningerne vil blive medtaget ved budgetopfølgningerne i 2020.

 • 388. Brohøj - takster 2020

  Resume

  KB skal fastsætte takster for 2020 for botilbud/psykiatricenter Brohøj.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via SSU og ØU, at

  1. taksten for lille støtte fastsættes til kr. 1.406 pr. døgn

  2. taksten for mellem støtte fastsættes til kr. 2.024 pr. døgn

  3. taksten for stor støtte fastsættes til kr. 2.889 pr. døgn.

  Social og Sundhed, 11. november 2019, pkt. 214:

   

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der skal fastsættes takster for 2020 for botilbud/psykiatricenter Brohøj.

   

  Taksterne benyttes ved opkrævning for salg af pladser/støttetimer til andre kommuner og skal offentliggøres på Tilbudsportalen.

   

  I alt skal der fastsættes tre takster for salg af pladser/støttetimer:

  • Lille støtte
  • Mellem støtte
  • Stor støtte

   

  Taksten fastsættes med udgangspunkt i budgetforslaget for 2020 og sidste års takstberegning.

   

  Med udgangspunkt i ovenstående giver det følgende takster for 2020:

   

  Døgntakst (kr.)

  2019

  2020

  Stigning i procent

  §85 lille støtte

  1.403

  1.406

  0,2%

  §85 mellem støtte

  2.007

  2.024

  0,8%

  §85 stor støtte

  2.852

  2.889

  1,3%

   

  Ovenstående tabel giver et overblik over udviklingen i taksterne fra 2019 til 2020.

   

  Med de nye takster vil den årlige pris ved salg af en plads med hhv. let støtte, mellem støtte eller stor støtte beløbe sig til nedenstående:

   

  Årlig pris (kr.)

  2020

  §85 lille støtte

  514.596

  §85 mellem støtte

  740.784

  §85 stor støtte

  1.057.374

   

   

  I Rammeaftalen 2018-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde - Allonge 2019 til Rammeaftalen fremgår det, at "KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt...". "Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019".

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 389. Østsjællands Museum - Budget 2020

  application/pdf icon oestsjaellands_museums_budget_2020_0.pdfapplication/pdf icon noter_til_oestsjaellands_museums_budget_2020_0.pdfapplication/pdf icon besoegstal_for_oestsjaellands_museum_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune skal sammen med Faxe Kommune, som tilsynsførende myndighed godkende Østsjællands Museums budget for 2020.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. Østsjællands Museums budget for 2020 godkendes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. november 2019, pkt. 244:

  1. Anbefalet.

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndigheder for den selvejende institution Østsjællands Museum. Stevns Kommune skal som tilsynsførende myndighed godkende budgettet og orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelse af museets budget inden budgetårets begyndelse.

   

  Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse. Museet oplyser at museets bestyrelse d. 5. september har godkendt budgettet for 2020. (bilag 1)

 • 390. Naturpulje 2019 - anlægsbevilling

  application/pdf icon beskrivelse_af_naturpulje_0.pdf

  Resume

  I budget 2019 er der afsat 400.000 kr til "naturpulje". Forvaltningen ønsker at beløbet frigives til naturprojekter iht. vedtagne retningslinjer for tildeling af midler besluttet i KB den 25. april 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. give en anlægsbevilling på 400.000 kr til "Naturpulje 2019"

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedshedsbeløbet på 400.000 kr., som er afsat i budget 2019.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 368:

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

   

  Kriterierne for landsbypuljen skal drøftes af PMT inden næste års pulje fordeles.  

   

  Beslutning

  PMT's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

   

  Følgende projekter påtænkes igangsat:

  • Skørpinge landsbylaug er igang med renovering af Skørpinge gadekær.
  • Hundeskoven i Solgårdparken - opsætning af hegn og rydning.
  • Tilsætning af mikroorganismer i Højerup, Strøby og Sigerslev gadekær for at reducere slammængderne i bunden af gadekærene.
  • Oprensning af sediment og opsætning af rist i Hårlev gadekær.

   

  Projekterne er delvis igangsat for overførte midler fra naturpuljen 2018

  Projekterne dækker ca. 275.000 kr. De resterende midler forvendtes anvendt til mindre projekter, som på nuværende ikke er endeligt fastlagt.

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 400.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Naturpulje 2019" i budget 2019.

 • 391. Landsbypulje 2019 - anlægsbevilling

  application/pdf icon landsby_og_udviklingspulje_0.pdf

  Resume

  I budget 2019 er der afsat 500.000 kr til Landsbypulje. Forvaltningen ønsker at beløbet frigives til landsbypuljeprojekter iht. vedtagne retningslinjer for tildeling af midler besluttet i KB den 25. april 2018 samt i PMT

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø og Politik & Borger indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. give en anlægsbevilling på 500.000 kr til realiseringen af projekter under Landsbypuljen

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedshedsbeløbet på 500.000 kr., som er afsat i budget 2019.

   

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 366:

  1. anbefalet af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A). Varly Jensen kan ikke anbefale indstillingen. Varly Jensen ønsker at beløbet lægges i kassen og at det indgår i en omprioritering.

   

  1. anbefalet af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A). Varly Jensen kan ikke anbefale indstillingen. Varly Jensen ønsker at beløbet lægges i kassen og at det indgår i en omprioritering.

   

  Beslutning

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sine protokolleringer fra PMT.

  Sagsfremstilling

  Politik & Borger samt Teknik & Miljø har i fællesskab arbejdet på at kvalificere projekter til realisering under Landsbypuljen 2019. Der har været et fokus på at skabe projekter, der arbejder for at skabe liv, fællesskab og mødesteder rundt i Stevns. Projekterne er nu kvalificeret til den grad, at de kan realiseres, hvorfor forvaltningen ønsker anlægsbevillingen frigivet.

   

  Eksempelvis er der kvalificeret projekter i Endeslev Forsamlingshus og St. Tårnby Forsamlingshus, hvor der er arbejdet på at skabe faciliteter, der kan være med til at løfte forsamlingshuset som landsbyens mødested og kulturelle og rekreative mødested. Her har forsamlingshusene indkøbt materialer og selv sikret etablering.

  Endvidere er der eksempelvis skabt grobund for samlende projekter i Klippinge som en del af byens arbejde med de grønne områder samt etablere rekreative stier for lokalbefolkningen, der skaber landsbyliv på nye steder i landsbyen.

  Projekter er alle støttet med udgangspunkt i aktørernes ønsker til det levede liv i landsbyerne.

    

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Landsbypuljen i budget 2019.

   

 • 392. Europa-Parlamentsvalg - EP19 og Folketingsvalg - FV19 - evaluering og regnskab

  application/pdf icon regnskab_for_folketingsvalg_2019_0.pdfapplication/pdf icon regnskab_for_europa_parlamentsvalg_2019.pdfapplication/pdf icon valgplakater_retningslinjer_for_ulovlig_ophaengte_0.pdf

  Resume

  Evaluering og regnskab for Eurpa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og for Folketingsvalget den 5. juni 2019.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. evalueringen for valgene tages til efterretning.
  2. regnskaberne for begge valg godkendes.
  3. godkende "Retninglinjer for den forvaltningsmæssige håndtering af ulovligt ophængte valgplakater".

  Direktionen, 18. november 2019, pkt. 3:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  Valgsekretariatet har samlet evalueret forløbet af såvel Europa-Parlamentsvalget afholdt den 26. maj 2019 og Folketingsvalget afholdt den 5. juni 2019. Baggrunden for der fremsendes en samlet evaluering, er den korte periode mellem de 2 valg. Dette har bl.a betydet mindre omkostninger til Materielgården til op- og nedtagning af stemmebokse, valgurner o.lign., da det mester af dette materiale kunne opbevares på afstemningstderne i perioden mellem de 2 valg.

   

  Ligeledes er der udarbejdet regnskab for hvert af de 2 valg - se vedlagte bilag. Her skal bemærkes at enkelte omkostninger som berører begge valg kan være påført den samlede omkostning på det ene valg - afhængigt af tidspunkt og årsag til omkostningen.

   

  Valgsekretariatets medarbejdere har afholdt evalueringsmøde, hvor der blev givet udtrykt for at begge valg blev afholdt uden de store problemer. Dette afstedkom således også, at det ikke ansås for formålstjeneligt at afholde evalueringsmøde med valgstyrere og tilforordnede.

   

  Fra valgsekretariatets evaluering blev følgende bragt frem:

   

  • Valgplakater - hvornår og hvordan skal der fremadrettet gribes ind i forhold til ulovligt ophængte valgplakater - hvad skal det koste? - hvem skal administrere det? - osv.

   

   

  Forslag til til retninglinjer for den fremtidige forvaltningsmæssige håndtering af ulovligt ophængte valgplakater er vedlagt som bilag til sagen.

 • 393. Beredskab - kontrakt

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

   

 • 394. Diverse orienteringer - ØU den 19. november 2019 (Lukket)

 • 395. Underskriftsark (Lukket)