Referat

 • 419. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 17. november 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 420. KV2021 - Kommunalvalgbestyrelsens godkendelse af valgresultatet

  Resume

  Jf. Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 79, skal Kommunalvalgbestyrelsen foretage opgørelse af valget.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til Kommunalvalgbestyrelsen, at

  1. ugyldige stemmer gennemgåes.
  2. valgets endelige resultat godkendes.


  Beslutning

  Ad 1. De ugyldige stemmer blev gennemgået.


  Ad 2. Grundet stemmelighed mellem Michael Ring Møller Jensen og Thor Grønbæk fra Det Konservative Folkeparti med hver 64 stemmer, blev der trukket lod om 2. og 3. stedfortræder. Michael Ring Møller Jensen vandt lodtrækningen og er således 2. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti.


  Valget blev godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  På mødet gennemgås de ugyldige stemmer, ligesom Valgbogen skal underskrives af Valgbestyrelsen. Kopi af valgbogen skal efterfølgende indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet.

  Eventuelle klager over valget skal indgives skriftligt til den siddende kommunalbestyrelse senest ugedagen efter valgdagen, d.v.s. senest tirsdag den 23. november 2021.

  Når klagefristen er udløbet, og eventuelle klager over valget er endeligt afgjort, skal valglister, valgkort, stemmesedler samt brevstemmemateriale tilintetgøres.


 • 421. Diverse orienteringer - ØU den 17. november 2021 (Lukket)

 • 422. Underskriftsark (Lukket)