Referat

 • 212. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 16. februar 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 213. Kommuneplan 2021-2033 - Godkendelse

  application/pdf icon bilag_2_-_miljoevurdering_af_stevns_kommuneplan_2021-33_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_afgraensning_af_miljoerapportens_indhold_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_oversigt_over_aendringer_i_kommuneplan_2021_og_miljoevurdering_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_laesevejledning_til_kommuneplan_2021-2033_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_forslag_til_kommuneplan_2021_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal behandle Stevns Kommuneplan 2021 og sende den i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at


  1. forslag til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurdering godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring

  2. fastsætte datoer for afholdelse af digitale borgermøder i høringsperioden

  3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 421:

  Indstillingen anbefales med den mindre korrektion, at ad. 2 ændres til:

  Fastsætte datoer for afholdelse af (digitale) borgermøder i høringsperioden.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 271:

  Anbefales.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 10. februar 2021, pkt. 261:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 10. februar 2021, pkt. 287:

  Anbefales.

  Beslutning

  6 medlemmer (V+A+C+N) anbefaler indstillingen fra PMT.

  1 medlem (O) stemmer imod, da han ikke kan gå ind for perspektivområdet syd for Valløby.

  Beskrivelse af sagen

  Den indledende proces

  Forud for revisionen af kommuneplanen, ligger kommunalbestyrelsens arbejde med Planstrategien og kommunens nye vision: Stevns - Du kommer igen! Der blev både afholdt interne og eksterne visionsworkshops, herunder med Instituttet for fremtidsforskning på Høkeren i Rødvig, hvor kommunens borgere gav deres bidrag til vision og Planstrategi.


  Processen identificerede først fire overordnede temaer, der, sammen med den lokale Agenda 21-strategi, satte rammen for Planstrategi 2020. Langt de fleste input fra processen indgår som en del af Planstrategiens hovedtemaer og ud fra dem blev Stevns Kommunes vision også skabt. De fem hovedtemaer er: Fællesskab og deltagelse, Et godt sted at bo, Natur- og kulturlandskaber, Udsyn og innovation samt Bæredygtig fremtid.


  Planstrategiens fem hovedtemaer omfatter en lang rækker ambitioner om, hvilken kommune Stevns skal være og er således afsættet for Kommuneplan 2021.


  Kommuneplanrevisionen

  Med afsæt i Planstrategiens fem strategiske temaer besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en fuld revision af kommuneplanen. Samtidig samler Kommuneplan 2021 op på tidligere udviklingsplaner for byer og Stevns Klint og indarbejder en række lovændringer, som har medført specifikke krav til kommuneplanens indhold.


  Lovændringerne berører følgende temaer: Detailhandel, Strategisk udvikling for Landsbyerne, Grønt Danmarkskort, Klimatilpasning, Oversvømmelse og erosion, Produktionsvirksomheder, Konsekvensområder, samt Støj, støv, lugt og anden luftforurening.


  Desuden opgøres restrummeligheden for boliger, erhverv og sommerhuse, mindste grundstørrelser hæves, der indarbejdes en ny udpegning af kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og kridtstenshuse og der udpeges flere lavbundsarealer samt mere skovrejsningsareal.


  De afsnit, der omhandler overnatning og camping, er blevet omskrevet, så der nu indgår definitioner i redegørelserne for at lette sagsbehandlingen i mange af de turismerelaterede ansøgninger, som kommunen behandler.


  Der udlægges ikke nye byudviklingsarealer med Kommuneplan 2021, men der udpeges et nyt perspektivområde syd for Valløby. Erhvervsministeren gav, med Landsplandirektiv 2019 mulighed for udlæg af 18 nye sommerhusgrunde i Rødvig. Disse udlægges som en ny sommerhusramme i Kommuneplan 2021


  I Kommuneplan 2021 fastholdes den overordnede struktur fra Kommuneplan 2017 med følgende 5 afsnit: Bosætning, Erhverv, Natur, Infrastruktur, Sundhed samt Klima og Energi.


  Her finder du forslag til Stevns Kommuneplan 2021

  Forslaget til den digitale version af Stevns Kommuneplan 2021 kan tilgås via dette link: https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=54


  Politik & Borger gør opmærksom på, at den digitale version af kommuneplanen, der kan tilgås via ovenstående link, er mere læsevenlig end pdf-udskriften i Bilag 1.


  Miljøvurdering

  En kommuneplan skal miljøvurderes og Kommuneplan 2021 er blevet miljøvurderet af NIRAS. Følgende temaer blev i den indledende afgrænsningsfase udtaget til miljøvurdering:

  • Bevaringsværdige bygninger, herunder kridtstenshuse: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og nye udpegninger af bevaringsværdige bygninger
  • Grønt Danmarkskort og lavbundsarealer: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og ændrede udpegninger.
  • Skovrejsningsområder: Der er vurderet på 3 nye udpegninger til skovrejsning.
  • Sommerhusområder: Der er vurderet på 1 ny udpegning og et nyt rammeområde, Skovbo.
  • Rammeområder til erhverv og bolig/erhverv inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD): Der er vurderet på nye rammebestemmelser vedr. beskyttelse af grundvandet i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige lokalplaner.
  • Udvidelse af rammeområdet 9R3 Højerup Ferie og Fritid: De er vurderet på udvidelsen og de ændrede rammebestemmelser.


  Flere af ændringerne i Kommuneplan 2021 har positive effekter på miljøet og i de tilfælde, hvor der er identificeret en mulig negativ effekt, er der indarbejdet afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen har derfor ikke fundet, at der med Kommuneplan 2021 sker ændringer i de ovenstående temaer, der kan have væsentlig negativ miljøpåvirkning. Der er heller ikke konstateret påvirkninger, som strider mod nationale miljømål eller bindinger som f.eks. Natura 2000-områder.


  PDF-versioner af forslaget til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurderingen ligger som bilag til dagsordenspunktet. Se Bilag 1 - Stevns Kommuneplan 2021 og Bilag 2 – Miljøvurdering, samt Bilag 3 - Afgrænsning af miljørapportens indhold.


  Der er desuden udarbejdet en læsevejledning, se Bilag 4 – Læsevejledning


  For en oversigt over ændringerne samt sammenfatning af miljøvurderingen se Bilag 5 - oversigt over ændringer i Kommuneplan 2021 samt miljøvurdering


  Offentlig høring og borgermøder

  Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Kommuneplan 2021 og Miljøvurderingen, sendes disse i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et eller flere digitale borgermøder, hvor kommuneplanens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst. Borgermøderne vil som udgangspunkt tage afsæt i 4 temaer: Bosætning, Erhverv, Natur, Klima & Miljø.


  Efter høringsfasen vil de indkomne bemærkninger blive gennemgået og indarbejdet i en Hvidbog, der ligeledes vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af Kommuneplan 2021. Eventuelle ændringer i Kommuneplanen efter høringsperioden vil indgå i en sammenfattende redegørelse.


  Tidsplan

  marts-april 2021 Offentlig høringsfase

  maj 2021 Indkomne bemærkninger indarbejdes i hvidbog

  juni 2021 Godkendelse i alle udvalg og KB

  juni/juli 2021 Offentliggørelse

  Retsgrundlag

  Planloven

  Fingerplan 2019

  Landsplanredegørelsen

  Landsplandirektiver

  Oversigt over Nationale interesser i kommuneplanlægningen

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Afledte projekter i den kommende planperiode.

 • 214. Lokalplan og kommuneplantillæg Åstræde Strøby Egede - Drøftelse

  application/pdf icon bebyggelsesplan_0.pdfapplication/pdf icon udstykningsforslag_0.pdfapplication/pdf icon startskema_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø har den 16. december 2020 modtaget en anmodning om igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Åstræde i Strøby Egede. Sagen har tidligere være behandlet som anmodning om udarbejdelse af lokalplan på kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2019 og i forbindelse med godkendelse af Udviklingsplanen for Strøby Egede på kommunalbestyrelsens møde den 27. novembember 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT & ØU, at

  1. anmodningen drøftes med henblik på, om der skal igangsættes lokalplan- og kommuneplanproces, der kan muliggøre etablering af boliger beliggende ved Åstræde i Strøby Egede.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 4:

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 422:

  Jørgen Larsen (N) foreslog denne protokollering, som det øvrige udvalg tilsluttede sig:

  Anbefales, at der ikke udarbejdes lokalplan og kommuneplan for Ådals Mark. Området er udpeget som lavbunds areal og bliver oversvømmet. Ligeledes har området et særlig geologisk landskabstræk, som skal bevares i sammenhæng med hele Tryggevælde Ådal.

  Beslutning

  PMT's indstilling anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Teknik & Miljø har modtaget en fornyet anmodning fra Henrik Lind om udarbejdelse af lokalplan for en tæt-lav boligbebyggelse på Åstræde 26, matrikel 72a, Strøby By, Strøby, i Strøby Egede. Henrik Lind har udarbejdet en ny bebyggelsesplanen med udgangspunkt i, at det skal være muligt, at etablere et regnvandsbassin på ca. 6000 m2, således at både regnvandsbassin og bebyggelse ligger udenfor åbeskyttelseslinjen.


  Regnvandsbassinnet skal anvendes til afledning af overfladevand fra en del af Strøby Egede. Den endelige placering, udformning og omfang af et fremtidigt regnvandsbassin er endnu ikke fastlagt og er således ikke en del af anmodningen. Etablering af et regnvandsbassin, må dog nødvendigvis efterfølgende indgå, i forbindelse med udarbejdelse af en evt. lokalplan for området.


  Tidligere behandling af sagen

  Kommunalbestyrelsens har på mødet den 10. oktober 2019 behandlet en anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en boligbebyggelse ved Åstræde 26 i Strøby Egede. Der er følgende protokollering på beslutningen:

  ”Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A) ønsker at mulighederne for udvikling af det konkrete område undersøges. Udviklingen af området skal respektere åbeskyttelseslinjen. De kan ikke tilslutte sig, at der udarbejdes en lokalplan der kræver en dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Afklaring af placeringen af et regnvandsbassin skal ske, inden der kan planlægges for boliger på arealet”

  I forbindelse med behandlingen af Udviklingsplanen for Strøby Egede på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019 er der følgende protokollering på sagen:

  ”Flemming Petersen (V) stillede forslag om, at perspektivområdet Ådalsmark tages ud af udviklingsplanen, så arbejdet med udviklingsplanen kan fortsætte. Dette blev énstemmigt vedtaget, og PMT's beslutning fastholdes med denne ændring”.

  Anmodning og bebyggelsesplan

  Ifølge ansøger er behovet for ældrevenlige boliger stærkt stigende, da vi lever længere og dette er baggrund for ansøgningen, Området ligger til en naturlig udvidelse i forhold til det eksisterende naboboligområde, der ligger i byzone. Der søges om at opføre ca. 48 ældrevenlige boliger, som en tæt lav bebyggelse placeret omkring et regnvandsbassin og med terrasse/udsigt til dette.

  Hver enkelt bolig påtænkes et etageareal på ca. 90-110 m2 hvilket er idealstørrelsen for målgruppen ”Den 3. alder”. Der påtænkes opført ml 5.000 – 5.500 m2. Parcellens størrelse i Del nr. 2 er 22.000 m2. Dette svarer til en bebyggelsesprocent på max 25%, hvilket også er vigtigt for at bevare luften omkring de enkelte boliger, samt sikre indbydende udenoms- og fællesarealer.

  Projektet påtænkes opført med DGNB certificering, samt energirigtige tiltag såsom solceller, regnvandsopsamling, permeabel belægning, samt energirigtige belysningsformer.

  Der er foretaget jordbundsanalyser. Og der er tale om ekstrafundering, men området er ikke kortlagt som forurenet, hvilket heller ikke er vores forventning da der er tale om gammelt landbrugsjord/ engareal.

  Området har vejadgang fra Åstræde og parkering foregår i parkeringslommer langs en ensrettet vej.

  Hele området ligger udenfor åbeskyttelseslinjen.

  Plangrundlag

  Udviklingsplan

  Udviklingsplan for Strøby Egede blev godkendt i november 2019. Området var medtaget som perspektivområde i forslaget, men blev efterfølgende udtaget af udviklingsplanen på grund af indsigelser fra borgerne.

  Kommuneplan

  Området ligger i kommuneplanens landområde. Der skal derfor udarbejdelse et kommuneplantillæg til Kommuneplanen, som udlægger området til boligformål. Strøby Egede er udlagt til byudviklingsby, hvor udviklingsområder er udlagt nord for Stevnsvejen.

  Området ligger indenfor et område som i kommuneplanen er udpeget med Landskabelige interesser. Indenfor områder med landskabelige interesser, må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg.

  Området er i kommuneplanen udpeget som område med geologiske interesser. Tryggevælde Ådal er udpeget som regionalt geologisk interesseområde. Lokaliteten udgør en vigtig beskrivelse af det stevnske landskabsdannelse. Værdifulde geologiske landskabstræk og blottede profiler, som særligt tydeligt viser landskabets opbygning, skal søges bevaret og beskyttet.

  I Forslag til Kommuneplan 2021 er området udpeget som lavbundsareal. Lavbundsarealer viser de steder, som er lavtliggende og derfor er i fare for oversvømmelse. Disse områder kan også let blive naturområder. På lavbundsarealer skal byggeri så vidt mulig undgås, ligesom eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer at området kan genetableres som naturområde. Kommuneplan 2021 forventes endelig vedtaget i juni 2021.

  Klimasikring

  Området er i kommuneplanen udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Hele området ligger under kote 2,8 og er derfor medtaget på retningslinjekortet, som risikoområde i forhold til stormflod. Jf. kommuneplanen, så bør der i lokalplanen stilles krav om sokkelkote. Sikring af området mod stormflod vil kræve etablering af dige og hævning af slusen, hvilket også er aktuelt for andre dele af Strøby Egede.

  Zoneforhold

  Området ligger i landzone og vil ved lokalplanlægning overgå til byzone

  Lovgivning

  Kulturarvsarealer

  Området er udpeget som kulturarvsareal af Slots- og Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven. Området er udpeget på baggrund af fund af et stort antal stenalderbopladser fra Ertebøllekulturen langs Tryggevælde Ås nedre løb. Tilstedeværelsen af yderligere grave i området kan forventes, jf. "fund og fortidsminder"

  Placering af regnvandsbassin til afledning af overfladevand fra en del af Strøby Egede

  Sagen pågår hos KLAR Forsyning. I Forslag til Spildevandsplan 2012-2030 udlægges området til regnvandsbassin. Spildevandsplanen forventes at blive vedtaget i juni 2021. Der er en problematik omkring den eksisterende lille sø på grunden som skal indarbejdes i regnvandsbassinet. Det kræver en myndighedsbehandling og eventuel godkendelse hertil. KLAR Forsynings regnvandsbassin er i sin nuværende form ikke dimensioneret til at håndtere regn- eller overfladevand fra et byggeri på grunden.

  Bilag

  Vedlagte bilag på sagen er udarbejdet af ansøger.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering at planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 215. Fredning af Stevns Klint - Orientering

  application/pdf icon notat_om_miljoe-_og_foedevareklagenaevnets_endelige_afgoerelse_0.pdfapplication/pdf icon afgoerelse_0.pdf

  Resume

  Med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er Stevns Klint endegyldigt fredet med de bestemmelser, der står i kendelsen. Klagenævnet lægger sig med afgørelsen op ad fredningsforslaget fremsat af Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening samt Fredningsnævnet for Østsjællands afgørelse.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. drøfte punktet og tage det til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 430:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.


  2 medlemmer (N+O) mener, at lodsejerne skal kompenteres efter markedsværdien for jorden.

  1 medlem (Bjarne Nielsen (V)) stemmer hverken for eller imod.

  Beskrivelse af sagen

  Historik: Fredningssagen startede i 2015, hvor kommunalbestyrelsen besluttede sig for at arbejde for en fredning af Stevns Klint i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. I januar 2016 blev fredningsforslaget sendt til Fredningsnævnet for Østsjælland. Fredningsnævnet afsagde dom 1. maj 2017 med en fredning, der var meget lig fredningsforslaget men med den forskel, at bestemmelsen om beskyttelsen af naturværdierne samt en bræmme på 25 meter var taget ud. Miljø- og Fødevareklagenævnet har herefter behandlet sagen, idet den samlede erstatning dels ville nå op på mere end 500.000 kr. og derved skulle behandles hos klagenævnet og idet, der var fremsat klager mod fredningsforslaget.

  Om fredningen: Miljø- og Fødevareklagenævnet udtaler: ”Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der med fredningsforslaget er væsentligt nyt i forhold til fredningsafgørelsen fra 2004. Nævnet har herved lagt vægt på, at der med fredningsforslaget er indført en dyrkningsfri bræmme, og at Stevns Klint siden 2014 har været optaget på UNESCO’s verdensarvliste" (s. 42).

  Genindsættelse af § om naturværdier: Bestemmelsen om at fremme og bevare områdets naturværdier var sammen med 25 meters bræmmen taget ud af fredningen i fredningsnævnets afgørelse fra 2017. Denne er blevet genindsat i den endelige fredning (kommentar s. 44): ”Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at muligheden for at sikre klinten og udvikle områdets enestående natur i form af den prioriterede naturtype kalkoverdrev varetages ved at genindføre bestemmelsen fra fredningsforslaget om en sprøjte- og dyrkningsfri bræmme på 25 meter fra klintekanten. Som følge heraf ændres formålsbestemmelsen og fredningsbestemmelsen i § 4 i overensstemmelse hermed".

  Erstatning: Den samlede erstatningssum er på ca. 5,5 mio. kr., hvoraf Stevns Kommune skal betale 10%, idet klagenævnet har vurderet, at der er tale om en fredning af national interesse (erstatningsafgørelsen s. 52). Erstatningen kan påklages af lodsejere den næste måned hos Taksationskommissionen, men vil ikke påvirke den endelige afgørelse. Stevns Kommune er ved at undersøge, hvornår kommunen skal betale egen andel af erstatningssummen.

  Fredningens afgrænsning: Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet tilslutter sig fredningsnævnets afgørelse men med den ændring, at fredningsgrænsen i den nordlige del af området følger afgrænsningen for UNESCO-verdensarvsudspegningen.

  Stiforløb OMYA: Stiforløbet omkring OMYA er endnu ikke klarlagt, idet nævnet lægger vægt på, at der findes en anden løsning end den, der eksisterer i dag. Klagenævnets udtalelse om et stiforløb her (s. 44): ”Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det er væsentlig betydning for oplevelsen af det ubrudte forløb langs klinten og af aktiviteterne i kridtbruddet på matr.nr. 34b, Sigerslev By, St. Heddinge, at stien føres ad stranden og via en trappe forbindes til stien på klintekanten, frem for den nuværende løsning, hvor publikum enten er nødt til at bruge en ca. 1 km lang omvej bag om kridtbruddet eller bruge virksomhedens adgangsvej til bruddet".

  Videre forløb: Stevns Kommune har ét år til udarbejdelse af plejeplaner for alle fredede områder ejet af kommunen og arealer ejet af private lodsejere. Staten udarbejder plejeplaner for de statsejede arealer (Holtug Kridtbrud). Ligeledes skal der udarbejdes plejeplan for trampestien og klintekanten.

  Stevns Kommune skal stå for opmålingen af 25 meters bræmmen og skal udarbejde ansøgninger og dispensationer for overgange over de beskyttede diger på hele strækningen.

  Retsgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens kapitel 6

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Anlægsudgifter: Den samlede erstatning beløber sig til ca. 5,5 mill. kr plus sagsomkostninger og renter på ca. 100.000 kr, hvoraf Staten skal betale 90% og Stevns Kommune 10%. Herudover vil der blive udgifter til landmåler samt til etablering af stiforløb mod nord samt stikveje. Vi ved endnu ikke, hvad dette vil beløbe sig til. Der er i budget 2021 afsat 257.000 kr. til erstatning baseret på fredningsnævnets afgørelse om erstatning.

  Driftsudgifter: Der er afsat 200.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i overslagsårene til driften i forbindelse med fredningen.

 • 216. Valg af ny affaldsordning - Beslutning

  application/pdf icon bilag_2_-_sammenligning_af_loesninger_pmt_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_estimeret_oekonomi_pmt_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_beholderloesninger_pmt_0.pdf

  Resume

  Den 16. juni 2020 fik Danmark en ny klimaplan: Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. I planen bliver der stillet krav til hvilke affaldstyper (fraktioner), som kommunerne skal indsamle ved borgerne. Udover de seks, som vi indsamler i dag (plast, metal, papir, glas, rest- og madaffald), skal vi fra 1. juli 2021 også indsamle pap, drikke- og fødevarekartonner (DFK) samt farligt affald. Fra 1. januar 2022 skal vi desuden indsamle tekstilaffald.

  Det er dog ikke muligt for Stevns Kommune (eller de fleste andre kommuner), at nå tidsfristen den 1. juli 2021. Vi skal derfor søge om dispensation, så vi i stedet starter alle fire nye ordninger samtidigt: den 1. januar 2022.

  KB skal træffe beslutning om hvordan Stevns Kommune skal håndtere de nye krav.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. løsning 1 godkendes
  2. KB tager til efterretning, at vi skal ansøge om dispensation fra tidsfristen, så den nye affaldsordning først træder i kraft den 1. januar 2022.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 432:

  Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Sejer Folke Henriksen (Ø) deltog i mødet under dette punkt.


  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Ad 1) Løsningsmuligheder

  Stevns Kommune kan leve op til de nye krav på tre forskellige måder. De tre løsninger præsenteres nedenfor (og illustreres af Bilag 1). Præsentationerne har fokus på hvad der skal ske med fraktionerne drikke- og fødevarekartonner (DFK) samt pap, da der er krav om, at disse to nye fraktioner skal indsamles via beholdere. Løsningerne er i øvrigt præsenteret ud fra hvor gode Teknik & Miljø vurderer, at de er. Dvs. at den første løsning vurderes til at være den bedste, og den sidste løsning til at være den mindst gode. Løsningernes fordele og ulemper uddybes og sammenlignes i Bilag 2.

  Der er p.t. ikke krav om, at farligt affald eller tekstiler skal indsamles via beholdere, hvorfor håndteringen af disse to fraktioner kort beskrives separat. Omkostningerne til disse to fraktioner indgår ikke i denne sag, da de foreløbige prisoverslag er for usikre.

  Løsning 1: Tre beholdere med sammenblandede fraktioner

  I løsning 1 kan vi nøjes med de tre beholdere, vi har i dag. Dette betyder at to af beholderne, vil få tilføjet en ekstra affaldstype.

  1. Rest/mad (tokammerbeholder som nu)
  2. Plast, metal og DFK (affaldet må sammenblandes - skillevæggen kan derfor fjernes, så beholderen bliver til en etkammerbeholder)
  3. Papir og pap/glas (tokammerbeholder)

  Teknik & Miljø vurderer denne løsning til at være den bedste, da den 1) er lettest at implementere, og 2) forventes at give den største borgertilfredshed. Derudover vil genanvendelsen også fortsat være god i denne løsning, på trods af at nogle fraktioner sammenblandes.

  Løsning 2: Fire beholdere

  I løsning 2 tilføjes en ekstra beholder, så mest muligt affald adskilt:

  1. Rest/mad (tokammerbeholder som nu)
  2. Plast og DFK (etkammerbeholder)
  3. Glas/metal (tokammerbeholder)
  4. Pap/papir (tokammerbeholder)

  Løsning 2 vurderer vi til at være en god løsning, da den er driftssikker samt sikrer den højeste genanvendelse (dog kun en lille stigning ift. løsning 1). Til gengæld tror vi, at borgerne vil være mest utilfredse med denne løsning, da løsningen er den dyreste, og fordi de vil skulle have en fjerde beholder stående ved deres husstand.

  Løsning 3: Tre beholdere og glas i kuber

  Hvis vi genindfører, at glas skal i kuber, kan vi mindske behovet for ombytninger samtidigt med, at vi holder os inden for de nuværende tre beholdere:

  1. Rest/mad (tokammerbeholder som nu)
  2. Plast, metal og DFK (affaldet må sammenblandes, så skillevæggen kan fjernes, så beholderen bliver til en etkammerbeholder)
  3. Pap/papir (tokammerbeholder)

  Løsning 3 vurderes til at være den billigste løsning. Selvom løsningen er både billig og driftssikker, kan vi dog ikke anbefale den, da løsningen også forventes at give den laveste genanvendelse. Derudover forventer vi heller ikke, at borgerne vil være tilfredse med løsningen, da de med den ikke længere vil kunne komme af med glasaffald direkte ved deres bolig.

  Indsamling af farligt affald og tekstiler

  Det er mindre kompliceret at lave indsamlingsordninger for farligt affald og tekstiler, da disse affaldstyper ikke behøves at indsamles via beholdere. Vi har dog ikke en endelig løsning endnu, da vi både har et løsningsforslag fra Urbaser, samt at vi i Argo-regi er i gang med at undersøge mulighederne for et fællesudbud for farligt affald med en option på tekstiler.

  Indtil videre kan vi dog informere, at det farlige affald forventes at blive indsamlet via små miljøkasser på 20-25 liter, og at tekstiler skal indsamles i en pose, som udleveres af kommunen (hvis vejledningen for indsamling af tekstil tillader dette – den er endnu ikke lavet). Vi forventer at begge affaldstyper indsamles samtidigt af en ladbil, som indsamler affaldstyperne fire eller seks gange årligt.

  Vi venter med at præsentere de forventede udgifter til disse to ordninger, indtil vi har nogle mere konkrete tal, vi kan gå efter. Det samme gælder for beslutningen om hvorvidt de to fraktioner skal indsamles fire eller seks gange årligt.

  Ad 2) Dispensationsansøgning

  Tre ud af fire af de nye fraktioner skal ifølge Klimaplanen og den nye affaldsbekendtgørelse, som er i høring indtil den 9/2/21, indføres allerede den 1. juli 2021. Kan kommunerne ikke nå dette, skal de indsende en dispensationsansøgning til Miljøstyrelsen senest den 1. marts 2021.

  I Stevns kan vi, som i de fleste andre kommuner, ikke nå denne deadline, da vi ikke vil have tid nok til at planlægge implementeringen af de nye fraktioner. Derudover er det også en fordel at vente med at implementere alle fire nye fraktioner til den 1. januar 2022, så alle fraktioner indføres på én gang og dermed skal borgerne ikke sætte sig ind i nye affaldsordninger flere gange.

  Ved at vente til 1. januar 2022, kan vi også nå at få udarbejdet en ny kommunal affaldsplan og et nyt regulativ for husholdningsaffald inden ordningen starter. Dette er en fordel, da vi ifølge gældende lov og praksis ikke kan opkræve borgerne for den nye ordning, før disse to dokumenter er på plads.

  Retsgrundlag

  Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (2020).


  Bekendtgørelse om affald (BEK nr 224 af 08/03/2019)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Se Bilag 3.

 • 217. Demenspolitik - Godkendelse

  application/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._ny_demenspolitik_1._udkast.pdf_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_foerste_udkast_til_ny_demenspolitik_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_2._december_2020_kl._1500_moedelokale_1_i_social_og_sundhe_0.pdfapplication/pdf icon demenspolitik_-_foerste_udkast_0.pdf

  Resume

  SSU vedtog den 2. december 2020 at sende udkast til ny demenspolitik i høring i Ældrerådet. Ældrerådet har efter møde den 4. januar 2021 afgivet vedhæftede høringssvar. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i det fremlagte udkast til demenspolitik, men henleder opmærksomheden på, hvor vigtigt det er, at der sættes handling bag politikken.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via SSU og ØU, at

  1. godkende udkast til demenspolitik.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 10. februar 2021, pkt. 284:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  SSU besluttede den 2. december 2020 at sende udkast til ny demenspolitik i høring i Ældrerådet. Udkast til ny demenspolitik og referat af mødet er vedlagt som bilag.


  Udkast til Stevns Kommunes nye demenspolitik er jf. den politisk vedtagne procesplan udarbejdet på baggrund af input fra seks workshops med forskellige medarbejdergrupper og én workshop, hvor borgere med demens og deres pårørende, Ældrerådet, Alzheimerforeningen og de praktiserende læger var inviteret til at deltage sammen med Social- & Sundhedsudvalget.


  Demenspolitikken tager afsæt i den nationale demenshandlingsplans fem fokusområder:

  1. Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af demens

  2. Bedre kvalitet i plejen, omsorg og rehabilitering

  3. Støtte til mennesker med demens og pårørende

  4. Demensvenlige boliger og samfund

  5. Øget videns- og kompetenceniveau


  Formålet med den nye demenspolitik er at sætte retningen for arbejdet med mennesker med demens og deres pårørende, og politikken er udarbejdet med fokus på inddragelse og faglighed.


  Politikken indeholder et forord og en indledning og er herefter inddelt i fem afsnit – ét for hver af de fem fokusområder i den nationale demenshandlingsplan.


  Hver af de fem afsnit er bygget op, så de indeholder en tekst om indsatsen, en boks med Stevns Kommunes ønsker til udmøntning af indsatsen og til sidst under hver indsats er der sat citater fra de afholdte workshops ind som Post-it’s.


  Tekstafsnittene er for en stor del inspireret af publikationens ”Et trygt og værdigt liv med demens” oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025.


  Ønskerne afspejler både de ønsker, der er fremkommet gennem inddragelse via de afholdte workshops, og forslag fra kommunens demenskoordinatorer via deres faglige viden. Da Stevns Kommune allerede har fokus på demensområdet, er mange af ønskerne allerede fuldt ud eller i nogen grad implementeret, men der er også ønsker i den fremlagte demenspolitik, som ikke er sat i værk endnu. Nogle af disse vil kræve tilførsel af ressourcer udover budgettet.


  Stevns Kommune har søgt puljemidler til forskellige indsatser indenfor demensområdet. Kommunen har fået tilsagn om knap 5,7 millioner kr. til mere fleksible aflastningstilbud fordelt over 2020-2023.


  Ønsker til indsatser i demenspolitikken, der ikke kan indeholdes indenfor nuværende budget samt de tilførte puljemidler, vil blive taget med i budgetforhandlingerne for 2022. Det kan f.eks. være udgifter til vikardækning i forbindelse med undervisning af medarbejdere, udgifter i forbindelse med aflastningspladser eller midlertidige boliger.


  Ældrerådet har på sit møde den 4. januar 2021 gennemgået og drøftet udkast til ny demenspolitik i Stevns Kommune. Hvorefter Ældrerådet den 20. januar 2021 har afgivet følgende høringssvar:


  "Der var på rådsmødet enighed om, at det var et godt udkast til en ny demenspolitik. Ældrerådet kan derfor bakke fuldt ud op om nævnte 1. udkast.


  Men det er så også vigtigt, at der snarest sættes handling bag ordene, og at kommunens demente borgere og deres pårørende mærker en forskel, når demenspolitikken er vedtaget."


  Høringssvaret er vedlagt som bilag.


  Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre i det fremlagte udkast til demenspolitik.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen. I det omfang, der er behov for ekstra budgettiltag som følge af demenspoltikken, vil de indgå i det videre budgetarbejde.

 • 218. Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 - Godkendelse

  application/pdf icon praksisplan_for_fysioterapi_2021-2024.pdf_0.pdfapplication/pdf icon notat_til_praksisplan_for_fysioterapi_0.pdf

  Resume

  Region Sjælland har sendt Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Region Sjælland. Praksisplanen fremlægges med denne sagsfremstilling med henblik på KB’s godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. godkende Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 9:

  Anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 10. februar 2021, pkt. 285:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 er Region Sjællands og kommunerne i Region Sjællands fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen er vedlagt som bilag.


  Praksisplanen har været drøftet i Kommunalt Sundhedsforum i august 2020.


  Normal procedure for praksisplaner, der sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne, er, at udkast til planen har været i høring i kommunerne først. Ligesom praksisplanerne for fodterapi, kiropraktik og almen praksis har været det i andet halvår af 2020. Praksisplan for Fysioterapi blev sendt til Stevns Kommune i foråret 2020, men blev ved en fejl fra forvaltningens side ikke sendt i høring i SSU.


  Kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi samt vederlagsfri ridefysioterapi og dækker 100 % af honoraret for patienter, der opfylder betingelserne. Forvaltningen finder det derfor positivt, at der med praksisplanen er fokus på både økonomi og økonomistyring af området.


  I Region Sjælland er der 245 indehavere af et ydernummer til fysioterapi, hvilket giver en samlet kapacitet på 201, idet ydernumre registret til over 30 timer pr. uge opgøres som en kapacitet på én, mens ydernumre på under 30 timer pr. uge registreres som 0,5. Den samlede kapacitet indenfor ridefysioterapi i Region Sjælland er 8 (uddybes på s. 13 i praksisplanen).


  Stevns Kommune er blandt de tre kommuner i regionen med flest borgere pr. kapacitet på alm. fysioterapi: Faxe kommune med 5.617 borgere, Stevns kommune med 5.063 borgere og Køge kommune med 5.056. Stevns Kommune er samtidig én af de få kommuner i Region Sjælland, der har en ridefysioterapeut i kommunen. Der er ikke ændret på den fysioterapeutiske kapacitet i Region Sjælland i kommende praksisplanperiode. Men kapacitetsfastsættelsen kan tages op til fornyet drøftelse i perioden. Forvaltningen finder det positivt, at der med praksisplanen fortsat er fokus på kapaciteten på området.


  Herudover har praksisplanen fokus på dialog mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter samt på mulighed for hjemmebehandling. I praksisplanen fremgår det om Stevns Kommune, at der er et løbende og godt samarbejde mellem træningsenheden og klinikkerne omkring borgerne i hverdagen. Videre fremgår det, at én fysioterapeut i Stevns Kommune tilbyder hjemmebehandling. Hvilket ikke giver anledning til yderligere fra forvaltningens side.


  Region Sjælland, Det nære Sundhedsvæsen, sender nu den endelige Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Region Sjælland.


  Praksisplanen har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland og har været sendt i høring hos kommuner og samarbejdsparter i 2020. De relevante ændringsforslag er herefter blevet indarbejdet i planen.


  Praksisplanen for Fysioterapi 2021-2024 skal godkendes af alle 17 Kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet. Fristen for Kommunalbestyrelsens godkendelse er 31. marts 2021.


  Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 forventes at træde i kraft den 1. april 2021 efter endt godkendelse.


  I Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har der desuden været et politisk ønske om at udarbejde et notat, som kan følge praksisplanen i forbindelse med godkendelsesprocessen. Notatet er vedhæftet til orientering, ift. at give en besvarelse på de væsentlige spørgsmål, som er modtaget under høringsprocessen af praksisplanen, men som ikke har medført ændring af planen.


  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at KB godkender Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 219. Forretningsorden, SKÆP - ændringer - Godkendelse

  application/pdf icon 2021_-_udkast_forretningsorden_skaep_0.pdfapplication/pdf icon 2007_-_forretningsorden_-_skaep_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. oktober 2020 at få nærmere undersøgt forholdene i SKÆP (Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre og plejeboliger).

  I forbindelse heraf er der foretaget en gennemgang af den eksisterende forretningsorden for afdelingsbestyrelsen.

  Der foreligger nu en revideret forretningsorden til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via direktionen, PMT og ØU, at


  1. den reviderede forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i SKÆP godkendes
  2. Kommunalbestyrelsens udpegede medlemmer udtræder af afdelingsbestyrelsen efter forretningsordenens godkendelse.

  Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 435:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Sagen udsættes til næste møde.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. oktober 2020 at få nærmere undersøgt forholdene i SKÆP (Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre og plejeboliger).


  I denne forbindelse er der foretaget en gennemgang af den eksisterende forretningsorden for afdelingsbestyrelsen, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2007.


  En afdelingsbestyrelses forretningsorden tager afsæt i den almene boliglov, hvor kompetencer og daglige virke for afdelingsbestyrelsen er nøje beskrevet.


  I hver enkelt afdeling i en boligorganisation vælger afdelingsmødet en afdelingsbestyrelse, med det formål at varetage afdelingens interesser.


  En afdelingsbestyrelse har således ikke en selvstændig beslutningskompetence, idet alle forslag som kan behandles af afdelingsbestyrelsen skal forelægges og godkendes på et afdelingsmøde.


  Der foreligger nu en revideret forretningsorden, som er tilpasset gældende lovgivning. Dette indebærer blandet andet, at der ikke længere skal sidde udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer i afdelingsbestyrelsen.


  Udpegede medlemmer i en afdelingsbestyrelse foreligger kun i almene afdelinger, der udelukkende bebos af svage og plejekrævende beboere, og når afdelingsmødet ikke selv har valgt en afdelingsbestyrelse. Hviket ikke er tilfældet i forhold til boligerne under SKÆP.


  Derudover er der i forretningsordenen til godkendelse foretaget mindre tekstmæssige præciseringer samt en ajourføring af hvilke boliger, der henhører under SKÆP.


  Både den eksisterende og den justerede til godkendelse er vedlagt sagen.  Retsgrundlag

  Den almene boliglov

 • 220. Stevns Kommunes ældreboliger - Godkendelse

  application/pdf icon lone_nestved_-_svar_paa_breev_af_19-_oktober_2020_0.pdfapplication/pdf icon 19._okt._2020_brev_til_kommunaldirektoer_per_roener.pdf_0.pdfapplication/pdf icon faktura_fra_lejerbo.docx_0.pdfapplication/pdf icon notat_fra_kalum_om_skaep.pdf_0.pdfapplication/pdf icon brev_af_8._februar_2021_til_ptm-udvalget.pdf_0.pdfapplication/pdf icon enkeltposter_-_2019-2018-2017.pdf_0.pdfapplication/pdf icon stevnsvej_3_-_udgifter_i_regnskaber_efter_salg_af_ejendommen_i_2015.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bemaerkninger_til_brev_af_21._januar_2021.pdf_0.pdfapplication/pdf icon regnskaber_-_revisors_forbehold.pdf_0.pdf

  Resume

  Det anbefales at gennemføre udbud af administrationsopgaven i SKÆP. Det anbefales også, at der ikke på nuværende tidspunkt sker yderligere undersøgelser af økonomien mv. i SKÆP

  Indstilling

  Økonomi og Teknik & Miljø indstiller til ØU via direktionen og PMT, at

  1. der for nuværende ikke igangsættes yderligere udredning af forholdene i SKÆP
  2. forvaltningen indhenter tilbud på gennemførelse af udbud af administrationsopgaven i SKÆP

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 3:

  Anbefales. Det bemærkes, at der dags dato er indkommet yderligere bemærkninger fra afdelingsbestyrelsen, som vedlægges sagen.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 436:

  Ad. 1

  4 medlemmer (V+A+N+B) anbefaler indstillingen.

  1 medlem (O) stemmer imod, da han fortsat ikke har modtaget en redegørelse om hvorfor bestyrelsen ikke vil godkende budget 2020.


  Ad. 2

  Anbefales.

  Beslutning

  Sagen udsættes til næste møde.


  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. oktober 2020, at anmode om at undersøge forholdene i SKÆP nærmere. Denne undersøgelse er af ressourcemæssige årsager endnu ikke påbegyndt i nævneværdigt omfang. Der er blevet arbejdet på besvarelse af spørgsmål i en henvendelse fra en beboer. Disse spørgsmål og tilhørende svar vedlægges som bilag.


  Det fremgår ikke af kommunalbestyrelsens beslutning fra 28. oktober 2020, hvilke forhold i SKÆP, der skulle undersøges nærmere. En større gennemgang, ikke mindst hvis den skal række flere år bagud, vil være meget ressourcekrævende. Forvaltningen kan ikke anbefale en sådan gennemgang med mindre der stilles mere præcise rammer for hvad der skal undersøges. Hvis der igangsættes en undersøgelse, så må spørgsmålene efter forvaltningens opfattelse i første omgang stiles til adminstrator (Lejerbo), idet man her de bedste forudsætninger for at besvare dem.


  På baggrund af forløbet omkring godkendelse af SKÆP's regnskab for 2019 og budget for 2020 og på baggrund af anbefaling fra ekstern konsulent, som har gennemgået forløbet og andre forhold, anbefales det at bringe administrationsopgaven i udbud (bilag vedlægges). Det bilag lå også på sagen ved KB's behandling den 22. oktober 2020.


  Formålet med udbuddet er primært, at konkurrenceudsættelsen må forventes at kunne give en lavere pris end den nuværende. Der ud over kan vi ved at stille de rette krav i udbuddet opnå en bedre administrationsaftale, hvor ansvar og opgaver er mere præcist beskrevet end i de nuværende, som er fra 2008. Der må forventes udgifter til gennemførelsen af udbuddet. I tilfælde af at det besluttes at gennemføre udbudet, så vil der blive indhentet tilbud til efterfølgende forelæggelse og beviling.


  Ekstern konsulent deltager i punktet. Konsulenten har udarbejdet det vedlagte bilag.


 • 221. Stevns Spildevand A/S - revideret betalingsvedtægt - Legalitetsgodkendese

  application/pdf icon betalingsvedtaegt_stevns_spildevand_a_s-315928.pdf_0.pdf

  Resume

  Stevns kommune skal legalitetsgodkende revideret betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. legalitetsgodkende revideret betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 437:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 18. september 2020 godkendt en revideret betalingsvedtægt for selskabet


  Betalingsvedtægten er udelukkende revideret som følge af ændringer i klageadgangen, hvor det offentlige forbrugerklagesystem er flyttet til Nævnenes Hus i Viborg og tilgangen ved klager skal ske via en særlig portalløsning.


  Den reviderede betalingsvedtægt vedlægges som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 222. Budget 2022 - MED-møder og pejlemærker - Beslutning

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2021-2025_-_godkendt_i_oeu_12.01.21_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med budget 2022 skal fagudvalgene holde møder med MED-udvalg i marts eller april 2021. Der skal på dette møde tages stilling til mødets form og indhold, herunder mødedato, deltagerkreds, indhold mv.


  Derudover skal fagudvalgene også drøfte indhold og pejlemærker for budget 2022.

  Indstilling

  Direktion og Økonomi indstiller til ØU, at:

  1. tage stilling til, hvornår og hvordan fagudvalgenes møder med MED-udvalg skal afholdes, herunder mødets form, indhold og deltagerkreds
  2. komme med forslag til indhold og pejlemærker for budget 2022, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder forslag til balancekataloget

  Beslutning

  Ad. 1

  ØU møder HovedMed og forvaltning (centerchefer og relevante fagfolk).

  Dato: 20.04.21

  På mødet drøftes forslag fra både politisk og medarbejderside.


  Ad. 2

  ØU diskuterede forskellige forslag til emner. Forvaltningen laver et kort opsamlingspapir af drøftelsen, som fremlægges på ØU's marts møde.

  Udvalget prioriterer emnerne som forberedelse til dialogmødet i april måned.


  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget har på møde den 12. januar 2021 godkendt Stevns Kommunes økonomiske politik for 2021-2025, herunder tidsplanen for budget 2022 (den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).


  MED-udvalgsmøder med udvidet deltagerkreds

  Af tidsplanen for budget 2022 fremgår det blandt andet, at fagudvalgene skal afholde møder med MED-udvalg i marts eller april 2021 – men med en udvidet deltagerkreds. Der skal inden da tages beslutning om mødets form og indhold, herunder mødedato, mødeform, tema og deltagerkreds. Det enkelte fagudvalg sætter selv rammerne for mødet.


  Indhold og pejlemærker

  Fagudvalgene skal også drøfte indhold og pejlemærker for budgetprocessen for 2022. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder drøftet indhold og pejlemærker som udvalget ønsker medtaget i budgetmaterialet og den videre budgetproces. Derudover skal udvalget også igangsætte udarbejdelsen af et balancekatalog.


  Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 15 mio. kr. for at mindske ubalancen i kommunens økonomi og til imødegåelse af opdrift på visse områder som følge af demografisk udvikling og øget udgiftspres.


  Stevns Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2022, da kommunens indtægter ikke er tilstrækkelige til at finansiere de nuværende udgifter til drift og anlæg. Der er i det vedtagne budget 2021-2024 budgetlagt med et kassetræk på 8,0 mio. kr. i 2021 og 17,2 mio. kr. i 2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.


 • 223. Politiske budgetpunkter til B2021 - status oversigt - Orientering

  Resume

  Som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2021 forelægges en oversigt over budgettets hovedpunkter, inkl. tidspunkter for igangsættelse. Der medtages som hovedregel kun initiativer som er nye, og ikke initiativer som er afledt af tidligere års budgetaftaler.


  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via direktionen, PMT, BUL, AET og SSU, at


  1. oversigten tages til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2021, pkt. :

  Samles til et bilag og forelægges for fagudvalg/ØU.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 434:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 272:

  Sagen taget til efterretning.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 10. februar 2021, pkt. 263:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 10. februar 2021, pkt. 283:

  Taget til efterretning med bemærkning om, at skemaet bør fremlægges fx. kvartalsvis for udvalgene.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  ØU anmoder forvaltningen om kvartalsvise oversigter. Forelægges alle fagudvalg.

  Beskrivelse af sagen

  For at give bedre mulighed for at overskue det videre arbejde med de initiativer, som er blevet muliggjort med budgetaftalen, er der på udvalgsniveau og samlet for alle udvalg lavet en oversigt. Oversigten indeholder en kort beskrivelse, økonomi og tidspunkt for igangsættelse og/eller status for de enkelte dele. Det er hensigten, at oversigten opdateres halvårligt.


  Den omtalte oversigt (årshjul) over budget 2021 ligger under dagsordenspunktet " Diverse orienteringer ". Bilaget er af konkurencemæssige årsager lagt på en lukket sag, da det blandt andet indeholder anlægsopgaver.

 • 224. Overførsel af anlæg fra 2020 til 2021 - Anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlæg, som søges overført fra budget 2020 til 2021.

  Samlet set søges der overført 64,1 mio. kr. vedrørende anlæg til 2021. Beløbet skal ses i sammenhæng med, at coronakrisen gav anledning til betydelige fremrykninger af bevillinger fra 2021 til 2020, heraf har kun en mindre del kunnet realiseres.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via direktionen og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 63.554.000 kr. i 2021 vedrørende uforbrugte anlægsbevillinger i 2020
  2. der gives en udgiftsbevilling på 549.000 på PMT’s driftsbudget 2021
  3. finansiere bevillingerne i 2021 på 64.103.000 kr. ved at reducere anlægsbevillingerne i 2020 tilsvarende
  4. frigive rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til Projekt Bedre Mobil- og Bredbåndsdækning i 2021.

  Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  5 medlemmer (V+A+C) anbefaler indstillingen, og anmoder forvaltningen om efterfølgende at fremlægge oversigten for fagudvalgene, som skal vurdere om enkelte projekter fortsat skal udgå.


  2 medlemmer (O+N) stemmer imod, og ønsker at sagen indgår i et nyt 2021-budget.


  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med regnskab 2020 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2020, men færdiggøres i kommende år.


  Afsluttede anlæg med mer-/mindreforbrug i 2020 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2020.


  Overførslen af uforbrugte anlægsbevillinger fra budget 2020 til 2021 udgør 64,1 mio. kr. Heraf overføres 0,5 mio. kr. til PMT's driftbudget 2021, da disse 3 projekter fremadrettet er på drift.


  I sagen ”Diverse orienteringer” er vedhæftet bilag, hvor alle projekter kan ses med titel og beløb, inklusiv de sager der har været på lukkede dagsordner i årets løb. Bilaget med beløb for de enkelte projekter er på lukket dagsorden af hensyn til konkurencesituationen i forbindelse med indhentning af tilbud eller gennemførelse af udbud. Der er også vedhæftet et bilag med bemærkninger.


  I forbindelse med coronakrisen blev det på KB den 24. juni 2020 besluttet at fremrykke anlægsbevillinger på 12,785 mio. kr. fra 2021 til 2020 - heraf blev 10 mio. kr. fremrykket vedrørende Stevnshallen. Ud af de fremrykkede bevillinger har dog kun en mindre del kunne gennemføres i 2020, blandt andet som følge af høj aktivitet i byggebranchen.


  Af nedenstående fremgår overførslerne på udvalgsniveau:

  Projekt Bedre Mobil- og Bredbåndsdækning søges frigivet i forbindelse med denne sag, da det er et igangværende anlægsprojekt, men hvor denne del af projektet ikke er blevet frigivet.


  Retsgrundlag

  Stevns Kommunes principper for økonomistyring.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 63,6 mio. kr. og en driftbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021. Bevillingerne finansieres ved at reducere anlægsbevillingerne i 2020 tilsvarende.


 • 225. Samarbejde med Boblberg - Godkendelse

  application/pdf icon boblberg_forvaltninger_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_boblberg_-_temadroeftelse_behandlet_paa_moedet_30._september_2020_kl._1500_moedelokale_1teams_i_social_og_sundhed_2020.docx_0.pdf

  Resume

  SSU har afholdt temadrøftelse firmaet Boblberg på SSU møde i september 2020.


  Boblberg er en digital borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og bobler om fælles interesser, oplevelser, sociale aktiviteter og meget mere. Boblbergs målgruppe rækker med andre ord langt ud over SSU’s ressortområde.


  Med denne sag lægges der op til, at samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til budget 2022.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til budget 2022.


  Beslutning fra Social og Sundhed, 6. jan. 2021, pkt. 267:

  Indstillingen ikke godkendt. Der ønskes en sag forelagt for alle udvalg inklusiv ØU, hvor hvert udvalg tager stilling til, om de ønsker at medvirke til hver at finansiere en femtedel af det samlede beløb på 72.000 kr.

  Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2021, pkt. 3:

  Fremsendes til politisk drøftelse af SSU's forslag. Der gøres opmærksom på, at SSU's beslutning skal forelægges ØU før en eventuel drøftelse i fagsudvalgene.

  Beslutning

  6 medlemmer (V+A+C+N) ønsker at sende sagen til drøftelse/høring i de respektive fagudvalg.

  1 medlem (O) stemmer imod og anmoder om, at sagen forelægges KB.

  Beskrivelse af sagen

  Boblberg er et digitalt mødested, som har til hensigt at motivere inaktive borgere, forebygge ensomhed og sikre den mentale og fysiske sundhed. Boblbergs målgruppe rækker med andre ord langt ud over SSU’s ressortområde, hvilket uddybes i vedlagte bilag.


  Den 30. september 2020 deltog repræsentanter fra den digitale platform Boblberg i temadrøftelser med SSU. Mødereferat er vedlagt som bilag.


  På den baggrund har SSU bedt forvaltningen om at undersøge, om øvrige forvaltninger og Frivillighedscenteret ønsker at være med, og hvad andre kommuner har af erfaringer. Endelig ønsker SSU at vide, hvordan Boblberg beregner deres priser.


  Daglig leder af Stevns Frivillighedscenter ser positivt på et kommunalt samarbejde med Boblberg, idet Boblberg tænkes at være et godt supplement til de etablerede foreninger og dermed kan være med til at inkludere mennesker, der ikke tiltrækkes af de etablerede foreninger. Stevns Frivillighedscenter vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Boblberg. Samtidig påpeges det, at det er vigtigt, at der er styr på brugernes datasikkerhed.


  Køge Kommune har oplyst, at Boblberg i høj grad er med til at understøtte det kommunale arbejde, idet medarbejderne har mulighed for at guide borgerne til fællesskaber via Boblberg. F.eks. i form af netværk for borgere der har afsluttet et kommunalt træningsforløb. Og f.eks. i forlængelse af de forebyggende hjemmebesøg, hvor borgere har etableret venskaber i privat regi. For bare at nævne et par eksempler. Derudover bruger Køge Kommune de statusrapporter, som Boblberg udarbejder for kommunen, som en del af datagrundlaget, når kommunen skal justere i egne tilbud.


  Også i nabokommunen Faxe udtrykker de tilfredshed med at samarbejde med Boblberg.


  Det vil koste Stevns Kommune 6.000 kr. pr. mdr. alt inkl. at samarbejde med Boblberg. Prisen beregnes ifølge Boblberg ud fra interval af kommunens størrelse (antal borgere).


  De øvrige forvaltninger i Stevns Kommune ser positivt på projektet, men kan ikke anvise en varig finansiering. Forvaltningen foreslår derfor at projektet medtages i budget 2022.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Abonnementsprisen for den digitale platform Boblberg vil koste Stevns Kommune 72.000,00 kr. pr. år i 2020 priser.


  Det vil ikke være muligt at finde varig finansiering i indeværende budget. Forvaltningen henviser derfor til, at samarbejde med Boblberg kommer til at indgå i budget 2022 som et plusforslag.

 • 226. Stevns Spildevand A/S - Kommunegaranti

  application/pdf icon henvendelse_fra_klar_forsyning_0.pdfapplication/pdf icon stevns_spildevand_as_-_budget_2021_og_takstblad_2021_0.pdf

  Resume

  Klar Forsyning har på vegne af Stevns Spildevand A/S søgt om kommunegaranti på en byggekredit på 5,0 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån, til finansiering af løbende anlægsinvesteringer i Stevns Spildevand A/S.

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om kommunen skal stille garanti for anlægsinvesteringerne.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU og direktionen, at


  1. der gives en garanti til Klar Forsyning til en byggekredit på 5,0 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån under forudsætning af, at den alene anvendes til finansiering af investeringsudgifter i Stevns Spildevand A/S.

  Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales,

  Beskrivelse af sagen

  Klar Forsyning har d. 13. januar 2021 på vegne af Stevns Spildevand A/S søgt om kommunegaranti til en byggekredit på 5,0 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån, til finansiering af de løbende anlægsinvesteringer i Stevns Spildevand A/S.

  Såvel lån som byggekredit kan optages på favorable vilkår i Kommunekredit, men forudsætter at kommunen garanterer for byggekredit/lån. Det er oplyst af Klar Forsyning, at anlægsinvesteringerne i 2021 udgør 53,222 mio. kr. og at byggekreditten/lånoptagelsen er godkendt af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S og indregnet i de respektive takster overfor forbrugerne. Det variable vandledningsbidrag holdes på samme niveau, som i 2020.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 3.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Kommunen kan, jf. lånebekendtgørelsen, stille garanti for lån optaget af selskaberne til finansiering af investeringsudgifter. Hvis der stilles garanti for lån til finansiering af øvrige udgifter, skal kommunen deponere. Der er alene søgt om garanti for lån til finansiering af investeringsudgifter, hvorfor der ikke skal deponeres.

  Det bemærkes i øvrig, at forsyningsselskaberne betaler et vederlag (garantiprovision) for de stillede kommunale garantier - uanset om der er tale om fast eller variabel rente kreditter - med virkning fra den endelige optagelse af lån og byggekreditter. Garantiprovision for de 5,0 mio. kr vil med den gældende sats for 2020 på 0,4 pct. udgøre 20.000 kr. årligt.

 • 227. IT til folkeskoler - Anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til IT til Folkeskoler, som finansieres af rådighedsbeløb på 500.000 kr., afsat i budget 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at


  1. give en anlægsbevilling på 500.000 kr. til IT til Folkeskolen i 2021,
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 7:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 269:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der er fortsat behov for udskiftning af pc'er til både lærere og elever på folkeskolerne, da en del af det nuværende udstyr er af ældre dato.


  En stor del af lærere og pædagogers pc'er blev anskaffet i 2016-2017 og står derfor over for en udskiftning, ligesom der fortsat er behov for både udskiftning af gamle og indkøb af flere pc'er til eleverne.


  Den forventede levertid for pc'er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning.


  Ved den seneste anlægsbevilling til udskiftning af pc'er i 2019, hvor der var afsat 1 mio. kr. blev der udskiftet omkring 80 medarbejderpc'er og 118 elev pc'er af ældre dato. I 2021 vil denne udskiftning fortsætte.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT i folkeskoler i budget 2021.

 • 228. Havnetakster Rødvig Havn 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon takstblad_for_roedvig_lystbaadehavn_og_fiskerihavn_for_2020-2021_0.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_om_drift_stevns_kommune_og_roedvig_havn_0.pdf

  Resume

  I henhold til samarbejdsaftalen, skal Kommunalbestyrelsen godkende havnetakster for Rødvig Havn 2021


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. de fremsendte havnetakster for 2021 godkendes

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 439:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Havnen har besluttet, at prisen på havnepladserne skal reguleres med 4%. Det er ligeledes besluttet, at taksterne på gæsteovernatninger skal stige med 10 kr. for alle størrelser. Samtidigt er det blevet besluttet, at det blive gratis at tage bad, da de fleste har betalingskort og systemet med brug af 5 kroner bliver for vanskeligt.


  Forvaltningen har i henhold til aftalen modtaget takster for Rødvig lystbådhavn/Fiskerihavn 2021. Taksterne skal ifølge aftalen godkendes.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 229. Stevns Spildevand A/S takster 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon vs_stevns_spildevand_as_-_legalitetsgodkendelse_af_takstblad_2021_0.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2021 til Stevns kommunes legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. taksterne for 2021 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.

  Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 438:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 8. december 2020 godkendt takstblad og budget for 2021. På baggrund af den udmeldte indtægtsramme samt drifts- og anlægsbudgettet for 2021 er det besluttet , at taksten for det variable vandafledningsbidrag på trin 1 fastholdes på 45,10 kr./m3 eksl. moms i 2021. Det faste vandafledningsbidrag fastholdes ligeledes uændret.


  I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2021.


  Taksterne omfatter:


  - Tilslutningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"

  - Vejafvandingsbidrag

  - Behandlingsafgift på renseanlæg

  - Tømningsordning

  - Refusion af el til minipumpestationer

  - Gebyrer og renter


  Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

  Retsgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 230. Ellegårdskollegiet - regnskab 2019/20 - Godkendelse

  application/pdf icon regnskab_2019-20_dsi_ellegaardskollegiet-underskrevet_0.pdfapplication/pdf icon ellegaardskollegiet_ellevej_5_-_33_regnskab_2019-20_0.pdfapplication/pdf icon udskrift_af_revisionsprotokol_2019-20_0.pdfapplication/pdf icon vedligeholdelsesplan_ellegaardskollegiet_0.pdf

  Resume

  Den selvejende institution Ellegårdskollegiet har indsendt regnskab for 2019/20 til Stevns Kommunes godkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til ØU, at

  1. regnskab 2019/20 for Ellegårdskollegiet godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Årsregnskabet er påtegnet af revisor d. 6. november 2020 og godkendt af bestyrelsen i perioden fra d. 11. december til d. 17. december 2020.

  Det er noteret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold om fortsat drift.


  Revisionen har sikret, at der eksisterer faste procedurer omkring økonomistyring og vurderer således, at institutionen med dens begrænsede størrelse lever op til kravene om forvaltningsrevision for så vidt angør begreberne sparsommelighed, effektivitet og produktivitet.


  Som en del af den langsigtede planlægning og økonomistyring sikres det, at der er sammenhæng mellem årlige henlæggelser og behovene for større vedligholdelsesarbejder, ud fra den af 24. oktober 2018 udarbejdede vedligeholdelsesplan, set over den lovpligtige 10-årige periode.


  Årsregnskabet viser et underskud på 13.678 kr., som indgår i balancen under afviklede prioriteter.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

 • 231. Brugsretsaftale - Lyderslev - Godkendelse

  application/pdf icon brugsretsaftale_legeplads_lyderslev_0.pdf

  Resume

  Lyderslev Borgerforening ønsker brugsret til en del af et grønt området, så de kan opsætte en legeplads. Brugsretsaftalen skal godkendes.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via ØU at

  1.       brugsretsaftalen med Lyderslev Borgerforening godkendes

  Beslutning

  Anbefales.


  Forvaltningen bedes frem til KB-behandlingen tydeliggøre de økonomiske konsekvenser, jf. bemærkningen i sagsfremstillingen om at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser. Dette fremgår ikke tydeligt af brugsretsaftalen.

  Beskrivelse af sagen

  Lyderslev Borgerforening har henvendt sig til kommunen, fordi de gerne vil bruge en del af det grønne areal kommunen ejer i Lyderslev til opstilling af legepladsredskaber til glæde for byens børn.


  Borgerforeningen finansierer selv legepladsredskaberne, og er i gang med at søge fondsmidler til projektet.


  Arealet driftes i dag af kommunen, og dette vil fortsætte fremover. Legepladsredskaberne placeres efter aftale med Materielgården. Stevns Kommune skal fører tilsyn med legepladsen, ligesom kommunen gør med alle offentlig tilgængelige legepladser.


  Arealet fremgår af det vedlagte bilag med brugsretsaftalen.


  Borgerforeningen betaler ikke for brug af arealet, da det er et offentligt areal, der kan benyttes af alle.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Beslutningen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 232. Ansættelse af kommunaldirektør - Godkendelse (Lukket)

 • 233. Udpegning af boligselskab - Godkendelse (Lukket)

 • 234. Salg af areal T - Godkendelse (Lukket)

 • 235. Varmeforsyning ældreboliger Rolighedsvej efter salg af Strøbyhjemmet - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 236. Kommunale bygninger større vedligeholdelsesarbejder - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 237. Diverse orienteringer - ØU den 16. februar 2021 (Lukket)

 • 238. Underskriftsark (Lukket)