Referat

 • 200. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 14. januar 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt.

 • 201. Planstrategi 2020

  application/pdf icon udkast._planstrategi_2020_21.12.2019_0.pdf

  Resume

  Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen skal politisk behandles med henblik på, at strategien skal sendes i 8 ugers høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. Planstrategi 2020 & redegørelse for Lokal Agenda 21 godkendes.

  2. herunder at strategien sendes i 8 ugers offentlig høring fra mandag den 3. februar 2020.

  Social og Sundhed, 6. januar 2020, pkt. 123:

  Ad. 1

  5 medlemmer (A+V+C) anbefaler forslaget.

  2 medlemmer (N+Ø) tager forbehold frem til behandlingen i KB.

   

  Ad. 2

  Anbefales.

  Direktionen, 6. januar 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 6. januar 2020, pkt. 125:

  1. Et flertal bestående af Mikkel Lundemann Rasmussen (C)) Jacob Panton-Kristiansen (V), Thomas Overgaard (A), Line Krogh Lay (R) anbefaler indstillingen med følgende kommentar: Der tilføjes en formulering under ”ambitioner” vedrørende:” I Stevns kommune tager det lokale erhvervsliv et socialt medansvar.”
   Sejer Folke (Ø) tager forbehold indtil KBs behandling.
    
  2. Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 7. januar 2020, pkt. 133:

  3 medlemmer (A+V) anbefaler indstillingen.

  2 medlemmer (O+Ø) afventer stillingtagen indtil KB-behandlingen.

  Plan, Miljø og Teknik, 7. januar 2020, pkt. 207:

  Ikke til stede: Helen Sørensen (A)

   

  1. Anbefalet af Flemming Petersen (V) og Line Krogh Lay (R)
   Line Krogh Lay ønsker at der tilføjes en formulering under ”ambitioner” vedrørende:” I Stevns kommune tager det lokale erhvervsliv et socialt medansvar.” 
   Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen. Varly Jensen (O) ønsker at kommunen skal udpege de områder, hvor det er hensigtsmæssigt at skabe nye boligområder. 
   Jørgen Larsen (N) tager forbehold frem til behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

   

  1. Anbefalet

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Udvalgenes flertalsindstillinger anbefales.

  I forhold til udpegning af boligområder er udvalget enige om, at der endnu ikke foreligger ikke et tilstrækkeligt analysegrundlag til allerede nu i Planstrategien at kunne udpege de områder, hvor det er hensigtsmæssigt at skabe nye boligområder. Dette vil ske i forbindelse med Kommuneplanrevisionen.

  Mogens Haugaard (N) tager forbehold indtil behandlingen i KB.

  Udvalget og fagudvalgene har diverse mindre redaktionelle ændringer, som meddeles til forvaltningen.

   

   

  Sagsfremstilling

  Kommunens planstrategi er toneangivende for den brede og langsigtede udvikling i kommunen og danner grundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen.  I Planstrategien kan Kommunalbestyrelsen præsentere visioner og ambitioner for kommunen og definere, hvilke retninger den strategiske og fysiske planlægning skal styre mod.

   

  Planstrategiens formål er således at styrke politikernes muligheder for at: 

  1) tilrettelægge en strategisk udvikling, der retter sig mod udfordringer, muligheder og styrker i kommunen

  2) vise retningen for kommuneplanlægningen

   

  Planstrategien skal udarbejdes hvert 4. år, men have et bredt og langsigtet fokus på gerne både 8 og 12 års sigte – eller endnu længere frem.  

   

  Planstrategien er første skridt i kommuneplanprocessen og indeholder den lokale Agenda 21-redegørelse for bæredygtig udvikling. Planstrategien gør det ikke alene, men den sætter retninger for vores videre arbejde – ikke kun i kommuneplanlægningen, men i lige så høj grad i øvrige initiativer og handlinger bredt i organisationen. Planstrategien udgør således grundlaget for kommuneplanrevisionen, men kan i lige så høj grad udgøre grundlaget for udarbejdelse af målsætninger og igangsættelse af konkrete initiativer på andre kommunale opgaveområder.

   

  Tidligere har planstrategien og den Lokale Agenda 21-redegørelse været adskilt i to dokumenter med hvert sit forløb, men af hensyn til at sikre helheden har dokumenterne siden Planstrategi 15 været samlet i en strategi.

   

  Planstrategi 2020 afløser Planstrategi 2015 og gælder fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2023.

   

  Fuld revision

  I sidste valgperiode gennemgik kommuneplanen en fuld revision. Der ligger dermed allerede et godt og gennemarbejdet grundlag for selve planlægningen i kommunen. Derfor var der som udgangspunkt lagt op til, at kommuneplanen i denne omgang skulle gennem en delvis revision. Set i lyset af, at visions- og Planstrategiprocessen har været kørt i ét og samme spor, som medførte mange input, er det resulteret i en Planstrategi med et overordnet og strategisk fokus for hele Stevns Kommunes opgavevaretagelse. Derfor er det hensigtsmæssig alligevel at gennemføre en fuld revision af den kommende kommuneplan.

   

  Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke betyder, at alt i kommuneplanen skal revideres. Hovedstrukturen fra den eksisterende kommuneplan bliver fastholdt og det bliver en revision, som er fokuseret på ændringer inden for de emner, der er benævnt i Planstrategiens revisionsbeslutning samt Planstrategiens 5 hovedtemaer og vision. Det betyder, at udover emnerne i revisionsbeslutningen, så vil der alene blive foretaget en række sproglige tilretninger og opdateringer i kommuneplanen, for at sikre en forankring af såvel Stevns Kommunes nye vision samt planstrategiens øvrige ambitioner.

   

  Af revisionsbeslutningen i Planstrategi 2020 indgår en nærmere gennemgang af emner i revisionen, hvoraf nogle er afledt af ændrede lovkrav.

   

  Proces

  Der har i de forløbne halvandet år været gennemført en integreret proces, som har haft til formål at etablere grundlag for både Stevns Kommunes nye vision og fokus for Planstrategi 2020. Det har været et bevidst sigte med processen, som har kørt i en række etaper, at tydeliggøre sammenhængen mellem vision og planstrategi.

   

  I første etape blev der gennemført en proces, hvor der politisk blev fastsat fire hovedtemaer til Planstrategi 2020. De fire temaer blev følgende:

   

  Fællesskab og deltagelse

  Et godt sted og bo

  Natur- og kulturlandskaber

  Udsyn og innovation

   

  Disse fire hovedtemaer dannede afsættet for Planstrategien samt det videre arbejde med at formulere en ny vision for Stevns Kommune. Indenfor rammen af de fire temaer kom der input til udfoldelse af de fire temaer i planstrategien og arbejdet med formuleringen af Stevns Kommunes nye vision. I perioden var der også et stort engagement fra kommunens borgere. I samme spor kom der input til det femte afsnit i Planstrategien, som drejer sig om 'Bæredygtig udvikling' og Lokal Agenda 21-redegørelse.

   

  Stevns Kommunes nye vision blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 og er således allerede vedtaget, men indgår som en integreret del af planstrategien.

   

  FN´s Verdensmål

  I Stevns Kommune arbejder vi for at understøtte indfrielsen af verdensmålene, der blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i 2015. Med Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen sætter Stevns Kommunes en fælles retning, der muliggør en understøttelse af 13 af de 17 Verdensmål. Således fremgår det af Planstrategi 2020 i hvert hovedafsnit, hvilke verdensmål det pågældende afsnit understøtter.

   

  Høringssvar

  Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag og kommentarer til den vedtagne Planstrategi. Efter udløbet af fristen tages der stilling til de fremkomne bemærkninger, og det besluttes, om planstrategien skal ændres. Efterfølgende skal det bekendtgøres, hvorvidt der er vedtaget ændringer eller ej. Først herefter kan strategien anvendes som baggrund for at ændre kommuneplanen.

  Det indstilles, at planstrategien sendes i høring fra mandag den 3. februar til mandag den 30. marts 2020.

  Lovgrundlag

  Planloven fastsætter, at der i løbet af første halvdel af en valgperiode skal udarbejdes en planstrategi samt en redegørelse for kommunens arbejde med bæredygtighed udvikling (lokal agenda 21). Redegørelse for lokal agenda 21 er indarbejdet i planstrategien.  

  Økonomi

  Strategien kræver ikke i sig selv nye investeringer, men er et værktøj til at sikre, at de beslutninger, der bliver truffet understøtter den overordnede ambition for Stevns Kommunes udvikling.

 • 202. Økonomisk politik for 2020-2024

  application/pdf icon evaluering_af_budgetproces_2020_0.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2020-2024_0.pdfapplication/pdf icon referat_fra_oeu_31.10.19_-_tidsplan_for_budgetproces_2021_0.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget fastlægger den økonomiske politik forud for budgetlægningen for 2021 og opfølgningerne på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger de overordnede pejlemærker og målsætninger for den økonomiske styring i Stevns Kommune - og omfatter indeværende år samt de kommende fire år i budgetlægningsperioden. Den overordnede tidsplan for budgetprocessen 2021 er tidligere godkendt og ligger fast, men Økonomiudvalget skal fastlægge processens konkrete indhold og øvrige specifikke forhold.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via CG, at

  1. evalueringen af budgetprocessen for budget 2020 drøftes
  2. den økonomiske poltitik for 2020-2024 godkendes
  3. tidsplan og budgetproces for budget 2021-2024 godkendes

  Chefgruppen, 8. januar 2020, pkt. 3:

  Beskrivelsen af de omlagte cafémøder skal udvides i forhold til dagens drøftelse.

   

  Supplerende bemærkninger efter CG

  Vedrørende fagudvalgenes møder med MED-udvalg besluttes på fagudvalgsmøderne i februar mødedato, mødeform, tema, deltagerkreds mv. på baggrund af anbefaling fra centercheferne. Udgangspunktet er, at de relevante Område-MED-udvalg mødes med det politiske fagudvalg - men med en udvidet deltagerkreds, for eksempel i form af ledere eller medarbejdere fra områder, som ikke er direkte repræsentereret i MED-udvalget og/eller hvor fagudvalget ønsker særligt fokus. Politikere fra andre fagudvalg kan også deltage. Tema og emner på mødet besluttes af fagudvalget og kan være forskellige på tværs af fagudvalgene.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Ad. 1

  Evalueringen drøftet.

   

  Ad. 2 + 3

  4 medlemmer (V+C+A) godkender indstillingen.

  1 medlem (O) kan ikke godkende forslaget, men ønsker en politisk forhandling om de økonomiske forudsætninger og dermed også en anden tidsproces.

  1 medlem (N) ønsker at få forelagt flertallets politiske pejlemærker inden sommerferien.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget.

   

  Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens økonomiske styring. Den definerer rammerne for blandt andet drifts- og serviceudgifterne, niveau for det strukturelle overskud, anlæg og kassebeholdningens størrelse.

   

  Den økonomiske politik omfatter følgende områder:

  • Drift
  • Overskud på den løbende drift – den strukturelle balance
  • Anlæg
  • Økonomiaftalen mellem KL og regeringen
  • Kassebeholdningens størrelse
  • Gældens størrelse og lånoptagelse
  • Balancekatalog
  • Befolkningsprognose
  • Budgetversioner
  • Særlige budgetområder
  • Tekniske korrektioner af budgettet
  • KL’s fremskrivning
  • Bevillingsniveau
  • Budgetproces for 2021
  • Høringsproces
  • Overordnet tidsplan for budgetopfølgningerne i 2020
  • Budgetproces og tidsplan for budgetproces 2021

   

  Overordnet er sigtet med den økonomiske politik, at der skal sikres balance i kommunens økonomi, herunder at der opretholdes et tilstrækkeligt overskud på den strukturelle balance til at finansiere kommunens anlægsinvesteringer.

   

  Målsætningerne er, at tillægsbevillinger så vidt muligt skal undgås og at kassebeholdningen skal være robust og tilstrækkelig til at kunne finansiere nuværende og kommende udgifter og kan modgå økonomiske udfordringer og konjunkturudsving.

   

  På baggrund af budgettet for 2020-2023 må det konstateres, at Stevns Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer. Ønsker og behov på anlægsområdet overstiger det langsigtede råderum, der kan skabes ved overskud på den strukturelle balance. Det budgetterede overskud på strukturel balance udgør i 2020 kun 2,0 % af indtægterne mod 4 % i budgetårene 2016 og 2017. Driftsudgifterne inklusive renter og afdrag lægger således beslag på cirka 98 % af indtægterne i de kommende år og der er således ikke plads til yderligere udgiftsstigninger og kun i beskedent omfang økonomisk råderum til anlæg.

   

  Likviditetsmæssigt står Stevns Kommune stadigvæk udmærket rustet, men det budgetterede kassetræk på 87 mio. kr. for 2020-2023 gør det nødvendigt at skabe en bedre balance mellem indtægter og udgifter i de kommende år. I den forbindelse skal det bemærkes, at Stevns Kommune, ligesom landets øvrige kommuner, fra og med 2021 vil få udgifter i forbindelse med den nye ferielov.

   

  Budgetproces for 2021

  Den økonomiske politik fastlægger den overordnede budgetproces for 2021, herunder en overordnet tidsplan. Den overordnede tidsplan for budgetprocessen 2021 blev fastlagt af Økonomiudvalget den 31. oktober 2019 (se bilag 3 - referat fra ØU 31.10.19).

   

  Det er i forbindelse med godkendelse af den overordnede tidsplan for budget 2020 besluttet at fremrykke en del af budgetarbejdet, så der bliver skabt et bedre og mere færdigt grundlag allerede inden sommerferien. Udvalgene behandler således kun budgetforslag på egne områder én gang, som skal være inden sommerferien, det vil sige på udvalgsmøderne i juni. Dermed bliver der mulighed for tidligt i august at kunne levere et samlet overblik over budget 2021. Denne tidsplan fastholdes i forbindelse med budget 2021.

   

  Der lægges op til, at der afholdes en temadag for kommunalbestyrelsen i foråret, når resultatet af en forventet udligningsreform kendes. Resultatet af udligningsreformen er afgørende for Stevns Kommunes økonomiske situation i 2021 og frem – og vil også indvirke på behovet for at skulle udarbejde balanceforslag for at få økonomien i bedre balance. I den økonomiske politik angives et behov at udarbejde et balancekatalog på ca. 10-15 mio. kr. i 2021, men dette behov kan blive både større eller mindre alt efter resultatet af en udligningsreform.

   

  Der lægges endvidere op til, at de tidligere café-møder erstattes af en anden form for dialog, hvor fagudvalgene mødes med MED-udvalg.

   

  Af bilag 1 til den økonomiske politik fremgår budgetproces og den overordnede tidsplan for budget 2021-2024. Budgetprocessen er fastlagt på baggrund af de politiske tilkendegivelser, som er givet i forbindelse med budgetprocessen for 2020 samt evalueringen af budgetprocessen.

    

  Evaluering af budgetprocessen for 2020

  Der er på fagudvalgenes møder i december foretaget en evaluering af budgetprocessen for budget 2020. Evalueringerne er sammenfattet og fremgår af bilag til sagsfremstillingen. 

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Kommunens principper for økonomistyring

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

   

 • 203. Samdriftsaftale ml. Faxe og Stevns Kommuner og Østsjællands Museum

  application/pdf icon samdriftsaftale_faxe_stevns_oesm_0.pdfapplication/pdf icon oesm_vedtaegter_1._januar2018_0.pdfapplication/pdf icon grundmodellen_for_oekonomisk_tilskud_til_oestsjaellands_museum_0.pdf

  Resume

  Godkendelse af fælles samdriftsaftale mellem hhv. Faxe og Stevns Kommuner samt Østsjællands Museum.

  Aftalen skal godkendes i begge kommuner samt Østsjællands Museum, og vil herefter træde i kraft pr. 1. januar 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via AET og ØU, at

  1. den fælles samdriftsaftale mellem Stevns og Faxe Kommuner samt Østsjællands Museum godkendes med ikrafttrædelse den 1. januar 2020.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 6. januar 2020, pkt. 130:

  1. Samdriftsaftalen anbefales med den bemærkning, at det i forhold til aftalens pkt. 5.6 forudsættes, at ØSM nu og fremadrettet stiller sig til rådighed – evt. mod betaling – med ressourcer (mandskab) og adgang/udlån af materialesamlinger til brug for det kommende besøgscenter i Boesdal.

  Beslutning

  AET's indstilling anbefales.

   

  1 medlem (O) ønsker oplyst hvad der samlet set (økonomisk) anvendes på at tiltrække turister til Stevns.

  Sagsfremstilling

  Østsjællands Museum opnåede statsanerkendelse i 1997 med ansvar for Nyere Tid i de daværende Stevns, Fakse og Rønnede Kommuner. Ved strukturreformen i 2007 fik museet ansvar for nyere Tid i hhv. Faxe- og Stevns Kommune og ansvar for geologien i Vordingborg, Køge og Solrød Kommune. Faxe- og Stevns Kommuner indgik samtidig en samdriftsaftale og sikrede driften af museet som statsanerkendt museum.

  Den nuværende driftsaftale mellem de to kommuner og museet blev indgået i 1997. En tillægsaftale blev lavet i 2010 ifm. Østsjællands Museums overtagelse af det daværende Haslev Museum.

  Ønsket om et tættere organisatoriske samarbejde omkring museets drift og virke, er baggrunden for denne nye fælles driftsaftale. Her er ikke kun tale om en økonomisk aftale, men også en indholdsmæssig, der i langt højere grad sikre kendskab og ejerskab til museet.

  Museet har i dag tre besøgssteder hhv. Museet i Faxe (Nyere Tid for Stevns og Faxe), Geomuseet i Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnsfortet.

  Samdriftsaftalens indhold

  Den nye samdriftsaftale indeholder organisatorisk de samme elementer, som den tidligere - f. eks. at hver kommune er repræsenteret med to medlemmer fra kommunalbestyrelsen (borgmesteren plus en). Formålet er tillige, at de to kommuner støtter Østsjællands Museum og i fællesskab styrker indsatsen på museumsområdet i begge kommuner.

  Den nye aftale indeholder en række nye tiltag/forventninger til samarbejdet som i overskriftsform beskrives her:

  • Fælles forventninger til aktiviteter - besøgsstederne er åbne for publikum i videst mulig omfang, minimum i højsæsonerne.
  • Aktiviteter udenfor besøgsstederne - såsom pop-upudstillinger, byvandringer eller stedbundne foredrag mv.
  • Indgår kommunerne aftale med museet om støtte/udgifter til særlige store udstillinger, åben skole forløb, ekstraordinære bygningsvedligehold, så er det samdriftsaftalen uvedkommende.
  • Inden der tages stilling til evt. støtte til større arrangementer mv. skal det undersøges om det kan indeholdes i museets drift.
  • Museet er forpligtet til at indgå i samarbejdet omkring formidlingen af Unesco verdensarv.
  • Museet er forpligtet til at bidrage til relevante turistprojekter, som kommunerne sætter i værk (VISM).

  Opfølgning og stillingtagen til ovenstående behandles løbende på planlagte strategiske møder mellem parterne. Formålet med møderne (politiske udvalg og forvaltningen) er løbende koordinering og forventningsafstemning omkring museets aktiviteter og udviklingsplaner.

  Der planlægges to politiske dialogmøder i valgperioden og minimum fire årlige administrative møder med deltagelse af repræsentanter fra museet og administrationen fra de to kommuner.

  Samdriftsaftalen løber efter godkendelse fra 1. januar 2020 indtil den ønskes ændret eller evt. opsiges.                  ·

  Den nye samdriftsaftale er udarbejdet i et tæt dialog med de to kommuner og Østsjællands Museum. Samdriftsaftalen er med et styrket fokus på fællesforpligtelser, fremtidssikret formidling, fælles dialogmøder hhv. politisk som administrativt - langt bedre rustet til at imødekomme ønsker og krav til hhv. publikum og gode oplevelser, Kulturstyrelsens krav til statsanerkendelse og kommunernes ejerskab til museet.

  Lovgrundlag

  Museumsloven § 15, stk. 4,2 samt bekendtgørelse om museer § 12, stk. 1 og 2.

  Økonomi

  Kommunernes samlede tilskud til Østsjællands Museum består nu af et fast grundtilskud og et variabelt tilskud pr. indbygger. Det variable tilskud beregnes af kommunernes indbyggertal pr. 1. januar i tilskudsåret.

  Både det faste grundtilskud og det variable tilskudsbeløb pr. indbygger fremskrives årligt med  KL's pris- og løntilskud.                        

   

  Ved godkendelse af samdriftsaftalen vil Stevns Kommunes fremtidige tilskud til Østsjællands Museum være på samme økonomiske niveau, som nuværende.

  I 2019 androg tilskuddet 2,008 mio. kr. og i den fremlagte nye beregningsmodel vil tilskuddet andrage 2,007 mio. kr. (i 2019-niveau)

 • 204. Anlægsregnskab Hotherskolen Bygning H.

  application/pdf icon anlaegsregnskab_hotherskolen_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Ventilation Hotherskolen Bygning H.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Ventilation Hotherskolen Bygning H.

   

  Direktionen, 6. januar 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 7. januar 2020, pkt. 129:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Den 27. juni 2018 frigiver KB 5.120.000 kr. til etablering af ventilation i bygning H på Hotherskolen efter et påbud fra Arbejdstilsynet. Projektet har ud over ventilationsanlægget også omfattet en asbestsanering af bygningen. Det betyder at bygningen i dag efter projektets afslutning fremstår med nye lofter, ny belysning, nymalede vægge og et moderne ventilationsanlæg. Projektet blev afleveret i maj 2019.

   

  Ved projektets afslutning var der et merforbrug på kr. 198.000, dette merforbrug skyldes uforudsete foranstaltninger i form af, mere asbest i loftet end først antaget samt komplekse forhold i bygningskonstruktionen, som viste sig ved fremføring af ventilation til klasselokalerne. Merforbruget er dækket af Indeklimapuljen og blev tilført ved BOP3 pr. 27.11.2019.

    

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

   

  Beløb i hele 1.000 kr.

   

   

  Omkostninger dækker over følgeomkostninger i projektet. F.eks. nedtagning og genmontering af ABA- og alarmanlæg, stillads, øget strømforsyning og rengøring efter håndværkere.

   

  Anlægsregnskab for Ventilation Hotherskolen Bygning H. vedlægges.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget, da det er aflæggelse af regnskab på et afsluttet anlæg.

 • 205. Kriegers Flak- svar fra Energistyrelsen

  application/pdf icon bilag_1_energistyrelsens_svar_til_hoeringssvar_fra_stevns_kommune_002_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_2019-95056_-_hoeringssvar_til_kriegers_flak_svar_til_energistyrelsen_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har d. 12. december indgivet høringssvar til tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark og Energistyrelsen har d. 20. december 2019 svaret på dette.

  Politik & Borger har udarbejdet et udkast til supplerende svar til Energistyrelsen, der skal behandles i Økonomiudvalget.  

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU, at

  1. drøfte og godkende svaret til Energistyrelsen.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har d. 12. december 2019 indgivet høringssvar til tillæg til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark

  Energistyrelsens svar til Stevns Kommune er sammenfattet herunder. Brevet fra Energistyrelsen fremgår af Bilag 1.

   

  Energistyrelsen vurderer ikke, at detailprojektet vil medføre yderligere konsekvenser for Stevns på landsiden, men forholder sig i sit svar ikke til spørgsmålet om samlede virkninger.

   

  De kumulative virkninger mellem projekterne Kriegers Flak og Aflandshage vil blive behandlet mere detaljeret i miljøvurderingen for Aflandshage Havvindmøllepark, da detaljerede oplysninger om dette projekts indvirkninger på miljøet endnu ikke foreligger.

   

  Erhvervsstyrelsen har vurderet, at projektet hverken vil have nogen påvirkning på UNESCOs udpegningsgrundlag i forhold til Verdensarven ved Stevns Klint eller i forhold til udfordringer og målsætninger for formidling, forskning og undervisning i Forvaltningsplan for Stevns Klint.

   

  Visualiseringer til VVM-tillægget er foretaget efter samme metode, som der blev anvendt i den tidligere VVM-redegørelse fra 2015. Energistyrelsen vurderer ikke, at visualiseringer fra trampestien ved Boesdal Kalkbrud vil have betydning for vurderingen af de visuelle indvirkninger på Stevns.

  Energistyrelsen vurderer heller ikke, at visualiseringer fra Stevns Fyr vil bidrage til en anden vurdering af projektets visuelle indvirkning på Stevns, selvom man formentlig vil kunne se dele af møllernes fundamenter i herfra. Visualiseringer i form af film eller VR er kun relevante, hvis den visuelle påvirkning ikke i tilstrækkeligt omfang kan belyses ved sædvanlige visualiseringer.

   

  I forhold til sensorstyret lysmarkering på møllerne oplyser Energistyrelsen, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, af hensyn til lufttrafikkens sikkerhed, kræver at lyset på møllerne for Kriegers Flak Havvindmøllepark altid skal være synligt.

   

  En ny undersøgelse fra 2019 konkluderer at påvirkningen fra Kriegers Flak ikke er af væsentlig betydning for tranerne, men at traner bør være et opmærksomhedspunkt ved fremtidige havvindmølleparker i Østersøen.

   

  Vattenfall skal monitere støjen under anlægsarbejdet og underrette Energistyrelsen, såfremt grænseværdierne ikke kan overholdes. De støjberegninger, som er foretaget i forbindelse med tillægget til VVM-redegørelsen, kan ikke på nuværende tidspunkt tage højde for kumulative virkninger af driftstøj fra planlagte projekter.

  Kommende projekter vil derimod skulle tage højde for kumulative virkninger i forhold til støj, herunder de akkumulerede påvirkninger fra Kriegers Flak Havvindmøllepark.

   

   

  Stevns Kommune er uenig i flere af Energistyrelsens vurderinger:

  I høringssvaret bad kommunen om, at man i VVM-redegørelsen ser på den samlede virkning for Stevns af alle eksisterende- og planlagte havvindmølleanlæg, inklusive transformerstationer, serviceanlæg som bådehavne og depot- og mandskabsbygninger på land. Det stemmer ikke, at der ikke er sket ændringer i relation til aktiviteterne på land siden 2015 og Energistyrelsen har for øvrigt slet ikke taget stilling til de samlede virkninger.

  Stevns Kommune er uenig i Energistyrelsens vurdering af at UNESCO ikke skal høres.

  Desuden er Stevns kommune ikke enig i Energistyrelsens vurdering af at Stevnsfort er det mest repræsentative visualiseringsstandpunkt og kommunen er af den opfattelse, at kvaliteten af visualiseringerne i VVM-tillægget er så ringe at det i dette tilfælde faktist ville være relevant at tage VR eller film i brug.

   

  Politik & Borger har udarbejdet et udkast til supplerende svar til Energistyrelsen, der påpeger at kommunen er uenig i nogle af vurderingerne, men afventer Energistyrelsens svar til Stevns kommunes høringsbrev til Aflandshage Vindmøllepark. Udkast til supplerende svar til Energistyrelsen fremgår af Bilag 2.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Havmiljøloven

  Museumsloven

   

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

   

   

   

  Historik

  2015, VVM-redegørelsen for Kriegers Flak sendes i offentlig høring

  2019, Energistyrelsen anmoder koncessionsejer Vattenfall A/S om at udarbejde tillæg til VVM-redegørelsen

  januar 2019, Møde i Haslev med Energi- Forsynings- og Klimaminister, Borgmestrene fra Vordingborg, Køge og Faxe, samt udvalgsformand Flemming Petersen og kommunaldirektør Per Røner fra Stevns.

  oktober 2019, Energistyrelsen sender tillæg til VVM-redegørelsen for Kriegers Flak i offentlig høring, med høringsfrist 17. december 2019.

  12. december 2019, Stevns Kommune sender høringssvar til Energistyrelsen

  20. december 2019, Energistyrelsen svarer på Stevns Kommunes høringsbrev

 • 206. Flytning af Børnehave Øst til Dalen 5 - Anlægsbevilling

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 207. Diverse orienteringer - ØU den 14. januar 2020 (Lukket)

 • 208. Underskriftsark

  Beslutning

  .