Referat

 • 757. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017.

   

  Beslutning

  Varly Jensen (O) ønskede at flytte sag nr. 766 til åben dagsorden.

  Forslaget nød ikke opbakning.

   

  Dagsorden herefter godkendt.

 • 758. Stevns Spildevand - godkendelse af revideret betalingsvedtægt

  application/pdf icon anmodning_om_legalitetsgodkendelse_af_betalingsvedtaegt_2017.pdf.pdfapplication/pdf icon betalingsvedtaegter_stevns_spildevand_-_2018.pdf

  Resume

  KLAR forsyning har på vegne af bestyrelsen i Stevns Spildevand anmodet om Stevns Kommune om at godkende den reviderede betalingsvedtægt i december 2017. Betalingsvedtægten er revideret på baggrund af lovændringer og for i højere grad at afspejle selskabets faktiske drift og arbejdsgange.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via NFK og ØU, at

  1. godkende den reviderede betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 12. december 2017, pkt. 384:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  KLAR Forsyning har på vegne af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S anmodet om Stevns Kommune om at godkende den reviderede betalingsvedtægt i december 2017.

   

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber legalitetsgodkende spildevandsforsyningens betalingsvedtægt

   

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har den 5. september 2017 godkendt en revideret betalingsvedtægt, der skal træde i kraft d. 1 januar 2018. Betalingsvedtægten er revideret på baggrund af lovændringer og for i højere grad at afspejle selskabets faktiske drift og arbejdsgange.

   

  De væsentligste ændringer i betalingsvedtægten er:

  • I punkt 2 om betalingsvedtægtens områder er der indsat en definition af spildevandsanlæg.
  • I punkt 4.1.3 er der for erhvervsejendomme i landzone foretaget ændring af den skønnede bebyggelsesprocent fra tidligere 40% til nu 45%, da det bedre afspejler den generelle bebyggelsesprocent for erhvervsejendomme i byzone.
  • Punkt 10 om klageadgang er ændret til den gældende lovgivning.

   

  Derudover er der nogle formuleringsændringerne i teksten, for at opnå en bedre forståelse af teksten.

   

  I forhold til punktet om bebyggelsesprocent skal det tilføjes, at den skønnede bebyggelsesprocent i landzone er afspejlet i forholdene i byzonen, for at sikre en et mere ensartet grundlag land og by imellem. Dette er en fortsættelse af den hidtidige praksis.

  Tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme betales pr. påbegyndt grundareal på 800 m2. En stigning i bebyggelsesprocenten betyder et mindre grundareal, da det beregnes på baggrund af bygningernes størrelse (det bebyggede areal).

   

  Den reviderede betalingsvedtægt samt fremsendelsesbrev er vedlagt som bilag på sagen.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. Lovbek. nr. 633 af 7 juni 2010.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 759. Stevns Spildvand A/S - godkendelse af takster 2018

  application/pdf icon beskrivelse_af_anlaegsbudget_2018.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_takstblad_2018.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_driftsbudget_2018.pdfapplication/pdf icon takstblad_2018.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2018

  til Stevns Kommunes myndighedsgodkendelse jfr. betalingslovens § 3.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU, at

  1. takstbladet for 2018 godkendes

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 2:

  Anbefales

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 12. december 2017, pkt. 385:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på et bestyrelsesmøde den 7. november 2017 godkendt takstblad 2018 og budget 2018 med en fastholdelse af vandafledningsafgiften på 49,60 kr./m3 ekskl. moms. I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2018.

  Taksterne omfatter:

  • Tilslutningsbidrag
  • Vandafledningsbidrag
  • Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"
  • Filterskyllevand fra vandværk afledt til regnvandskloak
  • Vejafvandingsbidrag
  • Behandlingsafgift på renseanlæg
  • Tømningsordning
  • Refusion af el til minipumpestationer
  • Renter og gebyrer

  Lovgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 760. Rammeaftale på Integreret døgnpleje - hensigtserklæring om tillægsbevilling

  application/pdf icon bop_3_-_rammeaftale_paa_integreret_doegnpleje.pdf

  Resume

  Budgetopfølgning 3, pr. 30.9.2017 viser, at der forventes et underskud på rammeaftalen på den integrerede døgnpleje i størrelsesordenen 7,4 mio. kr. Der er tale om et forventet regnskabsresultat.

  På baggrund heraf indstiller formanden for Social- og sundhedsudvalget, at der gives en hensigtserklæring om tillægsbevilling til budgettet inden for rammeaftalen, således at man undgår at overføre et så betydeligt beløb til 2018.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via SSU og DIR, at:

  1. udvalget behandler sagen med henblik på en hensigtserklæring om hel eller delvis eftergivelse af underskuddet på rammeaftalen i den Integrerede døgnpleje i forbindelse med Regnskab 2017.

  Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2017, pkt. 276:

  Anbefales.

   

  SSU henstiller til, at der kommer en overordnet drøftelse om lønrefusion på alle områder.

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 3:

  Direktionen indstiller, at hensigtserklæringen ekstraordinært anbefales.

  Beslutning

  Sagen drøftet.

  Enighed om at genoptage spørgsmålet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017.

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgning 3, pr. 30.9.2017 viser, at der forventes et underskud på rammeaftalen på den integrerede døgnpleje i størrelsesordenen 7,4 mio. kr. Der er tale om et forventet regnskabsresultat, idet det nøjagtige underskud først kan beregnes, når bogføring på regnskabsår 2017 er afsluttet i februar 2018.

   

  På baggrund af det forventede underskud indstiller formanden for Social- og sundhedsudvalget, at der gives en hensigtserklæring om tillægsbevilling til budgettet inden for rammeaftalen, således at man undgår at overføre et så betydeligt beløb til 2018.

   

  Ifølge den økonomiske politik, som blev godkendt i ØU den 28. februar 2017, skal budgetterne overholdes, således at tillægsbevillinger undgås. Som udgangspunkt skal eventuelle overskridelser på de enkelte fagområder søges finansieret inden for fagudvalgets eget budgetområde. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå de svært styrbare områder.

   

  Af SSU's budgetopfølgning 3, pr. 30.9.2017, side 14 ff. fremgår, at den økonomiske udfordring er opstået i udegrupperne - d.v.s. hjemmeplejen - hvor det var forudsat i budgettet, at der skulle leveres 78.910 timer til borgere i eget hjem. Hertil kommer ca. 12.500 timer til såkaldt delegerede ydelser, hvor hjemmeplejen udfører opgaver, som er delegeret fra sygeplejen. I de ændrede forudsætninger beskrives, at der nu forventes at skulle leveres i alt 99.000 timer (både hjemmehjælp og delegerede timer).

  Denne stigning i leverede timer er kraftigt medvirkende til et forventet underskud på 5,6 mio. kr. isoleret set i 2017. Når der korrigeres for budgettilførsel på 1,9 mio. kr. som følge af stigningen i leverede timer til +80-årige (demografi), samt tillægges det overførte underskud fra 2016 til 2017 på 3,7 mio. kr., fremkommer det forventede underskud på 7,4 mio. kr. samlet set for regnskab 2017.

   

  Sagen forelægges til drøftelse med henblik på en hensigtserklæring om hel eller delvis eftergivelse af den integrerede døgnplejes underskud for 2017.

   

  Bemærkningerne til budgetopfølgning 3 vedrørende den integrerede døgnplejes rammeaftale vedlægges som bilag.

   

   

   

  Økonomi

  Sagen vil potentielt medføre en tillægsbevilling på 3 til 7 mio. kr. til budget 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

 • 761. Naturcenter Mandehovedvej 10 - overtagelse fra Østsjællands museum

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_naturcenter_-_opsigelse_af_aftale_behandlet_paa_moedet_7._november_2017_kl._1530_moedelokale_8_i_natur-_fritids-_og_kulturudvalget_2017.d.pdfapplication/pdf icon budget_for_drift_naturcenter.xlsx.pdf

  Resume

  Overtagelse af naturcenteret blev behandlet i NFK den 7. november hvor det blev besluttet at genoptage sagen efter forhandling med Østsjællands museum.Forvaltningen har haft drøftelser med Museet om overtagelse af naturcenteret 1. januar 2018 samt udvikling af samarbejdet om levering og styring af tilbudene på natur og geologiformidling som skal udføres af naturvejlederen.

  Endvidere har overtagelsen af naturcenteret været drøftet med samarbejdspartnere indenfor kultur, undervisning og drift og vedligehold. Der er ligeledes indhentet forslag til brugen af naturcenteret i Grønt Råd.

  Forvaltningen vurderer, ved at drifte naturcenteret (SNC) kommunalt, kan der i højere grad fokuseres på at synliggøre de fordele der er ved at samarbejde på tværs af kommunens centre og med andre aktører, til glæde for de lokale borgere, de frivillige foreninger, turister samt skoler og daginstitutioner.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU at

   

  1. udtræde af kontrakten med østsjælland museum om driften af stevns Naturcenter pr. 1. januar 2018.

   

  2. at ophold med undervisning ved Naturvejlederen gøres gratis for de stevnske folkeskoler.

   

  3. at den manglende finansiering på 291.000 kr årligt meddeles som en tillægsbevilling til budget 2018 og indarbejdes i budgettets overslagsår.

   

  4. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet forvaltningen ikke kan anvise kompenserende besparelser.

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 1:

  Direktionen anbefaler, at der anvendes ledige lønmidler inden for området i 2018 og at den resterende del medtages ved førstkommende budgetopfølgening. Endvidere at merudgiften indarbejdes i budgettet fra 2019.

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 12. december 2017, pkt. 383:

  Direktionens indstilling anbefales. Endvidere anbefales, at ordet folkeskoler ændres til skoler.

  Beslutning

  Sagen udsættes til januar måned med henblik på yderligere politiske drøftelser.

   

  Mogens Haugaard Nielsen (N) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger) kan anbefale indstillingen.

  Sagsfremstilling

  Stevns Naturcenter og Østsjællands Museum står for formidlingen i området, som blandt andet omfatter skiltning, en geologiudstilling og en natur- og kulturhistorisk udstilling. Endvidere anvendes naturcenteret til bred naturformidling til skoler og til et bredt publikum ved forskellige arrangementer. Dette understøttes af tilgængeligheden i området, som er god. Parkeringspladser, som er placeret tæt på, og fast belægning giver også familier med barne- og klapvogne, svært gående samt kørestolsbrugere god mulighed for at opleve klinten og gøre brug af stedets rekreative faciliteter.

  Anvendelse af SNC og områdets karakter tænkes fremover fastholdt med vægten lagt på naturformidling og formidling af områdets militære baggrund som supplement til oplevelsen af det militære landskab langs Stevns Klint. Kommunen har søgt midler til etablering af en formidlingstrappe og omlægning af trampestien forbi Sigerslev Kridtbrud lige syd for naturcentret som vil være med til at løfte og åbne området og skabe sammenhæng mellem SNC og de øvrige lokaliteter. Projektet vil bidrage væsentligt til en øget tilgængelighed samt understøtte formidlingen af kulturhistorien og naturen i området i sammenhæng med den øvrige formidling langs klinten.

    

  Øget fokus på formidlingen  af verdensarven er fremhævet i den seneste forvaltningsplan godkendt af KB, som dermed vil "udbrede kendskabet til skoler og institutioner og ikke mindst i Stevns Kommune med en målrettet indsats for de yngste borgere kan vi få en en masse ambassadører for verdensarven med kvalificeret viden og engagement om stedet og en følelse af et fælles projekt".

  I forlængelse af hjemtagelsen af SNC bliver det muligt at placere en række Åben Skole aktiviteter på naturcenteret. Med udgangspunkt i SNC vil det blive muligt at udvikle og afvikle faste og konkrete aktiviteter, der placeres i de stevnske folke- og friskoler.

  I processen omkring en strategi for faste Åben Skole tilbud i skolerne, kan Stevns Naturcenter spille en central rolle i at uddanne børn fra Stevns Kommune i den lokale kulturarv samt ikke mindst Verdensarven Stevns Klint.

  En kommende naturvejleder placeret på naturcentret vil derfor kunne udarbejde uddannelsesforløb for både elever og lærere, der, med udgangspunkt i det autentiske kultur- og naturhistoriske miljø, bidrager til forståelsen af elevernes placering på en ganske unik lokalitet.

  Endvidere vil det være muligt at skabe naturvidenskabelige forløb, der tager udgangspunkt i den natur, der er præcis udenfor døren.

  Samtidig vil et tæt samarbejde med de i Campus Køge involverede ungdomsuddannelser være et naturligt skridt, hvor der er en målgruppe på op imod 4500 studerende og kursister.  

   

  Grønt Råds (interesseorganisationer som DOF, Landbrug, Skovbrug, DN, frilufstrådet, ungdomsorganisationer m. fl.) tanker omkring anvendelsen af naturcenteret blev drøftet på novembermødet. Der var bla. ønsker om at naturcenteret i højere grad kan benyttes af foreninger (naturentusiaster, biavlerforening, lystfiskere) så lokale borgere i større grad drager nytte af SNC og området. Der var flere der mente at brugen af SNC i højere grad burde være gratis for at øge brugen. Forvaltningen har undersøgt andre centre/naturvejledere i Roskilde, Vordingborg og Fakse som tilbyder gratis undervisning af folkeskoler ved naturvejlederen. For at styre dette er der nogen steder sat begrænsninger på antal besøg fra hver af de lokale skoler.

   

  På nuværende tidspunkt bruger de Stevnske skoler naturcenteret gennemsnitligt 3 gange pr. skole. Eksterne ca. 2 gang pr. skole. Der er dobbelt så mange besøg fra eksterne skoler. Stevnske skoler betaler ca. 2000 kr. for en overnating med undervisning optil 30 personer. og 500 kr for dagsbesøg med undervisning. Hvis disse skal være gratis vil der være en mindre indtægt på ca. 50.000 kr. Stevnske skoler får på nuværendetidspunkt ophold og undervisning til halv pris.  

  Projektet "Klint for børn" har været et gratis tilbud i 2016 som er blevet brugt flittigt af de stevnske skoler. Det har i nogen grad været gratis for foreninger at låne lokaler på SNC.

   

  Forvaltningen vurderer at de statistikker som museet har lavet over besøg og de tilbud der efterspørges mest skal analyseres nærmere, for at se på hvad der der giver mest værdi.  Det er aftalt med museet at vi i fællesskab sammen med den kommende naturvejleder foretager denne optimering af tilbudene .

   

  Forvaltningen forventer at ansætte en ny naturvejleder pr. 1. marts 2018. Da den tidligere naturvejleder har igennem 7 års ansættelse har oparbejdet en bred viden på den stevnske natur er det naturligt at der kræves en del oplæring af en ny. Der er på nuværende tidspunkt en biolag ansat på halv tid på centeret som har suppleret den tidligere naturvejleder det seneste år, hvilket vil lette indkøringen af en ny. Ved overtagelse af naturcenteret fra museet 1. januar kan det fulde budget forvaltes i kommunen. Naturvejlederens opgaver fremgår af vedlagte dagsordenpunkt fra 7. november 2017.

   

  Driften af området (rengøring, naturpleje og andre vedligeholdelsesopgaver på bygningen) vil blive udført af Kommunens ejendomscenter som i forvejen har en pedelfunktion på Mandehoved. Der er ved ejendomscenterets tilsyn ikke konstateret forhold der giver anledning til økonomisk kompensation i forbindelse med ophør af kontrakten. Der er imidlertid nogle anlægsopgaver der skal indarbejdes de kommende år f.eks udskiftning af varmesystemet.
  De samlede udgifter og indtægter fremgår af vedlagte budgetoverslag.

  Økonomi

  De tidligere overførte driftsmidler til østsjælland museum i på kr det indeksregulerede tal for beløbet i 2017?

 • 762. Natura 2000-grænser - offentlig høring af forslag

  application/pdf icon bilag_til_dagsorden_december_2017.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har modtaget Miljøstyrelsens høring om forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser med frist 3. januar 2018.

  Overordnet er der ved justering af habitatgrænserne i Stevns Kommune tale om justeringer af naturområderne, som fritager egentlig landbrugsjord, mens grænserne andre steder følger de naturgivne grænser i højere grad end tidligere.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via NFK og ØU, at

   

  KB afgiver et høringssvar til Miljøstyrelsen, hvor de forslåede grænsejusteringer anerkendes for at give et mere retvisende billede af Natura 2000-områdernes udbredelse. Der peges i kommunens høringssvar på det positive i, at justeringerne reducerer de intensivt drevne landbrugsarealer, og at der generelt er sket en kvalitetssikring af områdegrænserne, der så vidt muligt er tilpasset de naturlige skel i landskabet.

   

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 12. december 2017, pkt. 382:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  Sagen har været drøftet i Grønt Råd den 7. november 2017 uden at der var bemærkninger til justeringerne.

   

  I Stevns Kommune er der fire områder, som er udpeget som såkaldte habitatområder. Habitatområder er naturområder med særlige dyr og planter, der skal beskyttes.

   

  For hvert område er angivet de ændringer Miljøstyrelsen har sendt i høring:

   

  • Habitatområde nr. 198 (H198): Vallø Dyrehave
   • Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. naturtypen ’bøg på muld’. Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.
   • Det nuværende areal for H198 er på 6,2 hektar. Forslaget til nye grænser fjerner 1,3 hektar, og lægger 0,9 hektar til. Området bliver dermed 0,4 hektar mindre.

   

  • Habitatområde nr. 132 (H132): Tryggevælde Ådal
   • Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. naturtypen ’rigkær’. Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.
   • Det nuværende areal for H132 er på 3.485 hektar. Forslaget til nye grænser fjerner 4,6 hektar, og lægger 8,9 hektar til. Området bliver dermed 4,3 hektar større.

   

  • Habitatområde nr. 183 (H193): Holtug Kridtbrud
   • Området er udvidet med mindre naturarealer som ’kalkoverdrev’. Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.
   • Det nuværende areal for H183 er på 5,0 hektar. Forslaget lægger 0,8 hektar til.

   

  • Habitatområde nr. 206 (H206): Stevns Rev
   • Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.

   

   

  I figur 1 er vist de fire Natura 2000-områder i Stevns Kommune, som udgøres af de omtalte fire habitatområder (H198, H132, H193 og H206).

  Den sorte streg på figuren er kommunegrænserne.

   

  Figur 1. Natura 2000-områder i Stevns Kommune, og placeringen af de fire habitatområder H198, H132, H193 og H206.

   

  I bilag gennemgås de fire områder yderligere, og det synliggøres hvilke ændringer der er tale om ved denne høring.

   

  Lovgrundlag

  Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder. De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000-områderne, kræver tilladelse eller planlægning efter eksisterende natur- og miljølovgivning.

   

  Der findes altså ikke en særlig ”Natura 2000-lov”.

   

  Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven (1) og i skovloven (2).

   

   

  (1) Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). LBK nr 119 af 26/01/2017. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186416

   

  (2) Bekendtgørelse af lov om skove (Skovloven). LBK nr 122 af 26/01/2017. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186419

   

  Økonomi

  Teknik & Miljø oplyser at der ingen økonomiske konsekvenser er ved forslaget til ændrede Natura 2000-grænser (habitatgrænser).

   

 • 763. Kommunal udligningsordning - deltagelse i samarbejde

  application/pdf icon brev_til_indenrigsminister_ammitzboell_om_den_kommunale_udligning.pdf.pdfapplication/pdf icon kort_og_godt_udgifter_til_udlaendinge_udlignes_flere_gangepdf.pdf.pdfapplication/pdf icon kort_og_godt_alle_borgere_med_sociale_problemer_boer_taelle_med_.pdf.pdfapplication/pdf icon kort_og_godt_udligningen_boer_tage_fuldt_hensyn_til_forskelle_i_kommuner.pdf.pdfapplication/pdf icon kort_og_godt_kommunerne_boer_udlignes_af_deres_reelle_udgiftsbehov_-_ikk.pdf.pdfapplication/pdf icon vs_status_paa_arbejdet_i_udligningssamarbejdet.pdfapplication/pdf icon udligning_-_opsummering_af_argumenter_og_skitse_til_model.pptx.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har modtaget henvendelse fra det kommunale udligningssamarbejde, RimeligUdligning, der foreslår en samlet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet i udligningsdebatten.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via DIR, at

   

  1. der tages stilling til om Stevns Kommune tilslutter sig initiativet fra RimeligUdligning.

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 4:

  Direktionen anbefaler at Stevns Kommune ikke tilslutter sig initiativet fra RimeligUdligning.

  Beslutning

  Sagen drøftet.

   

  Sagen genoptages i det nye Økonomiudvalg med henblik på at tilføre mere viden om de forskellige forslag om ændringer af udligningsordningen.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget henvendelse det kommunale samarbejde RimeligUdligning, der foreslår en samlet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet i udligningsdebatten fra de 61 kommuner, der vil have fordel af nedenstående ændringer.
  Det er 6 østjyske kommuner, der står bag RimeligUdligning: Hedensted, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Odder og Favrskov Kommune. De 6 kommuner har gennemført dybdegående analyser af det eksisterende udligningssamarbejde og påpeger især 4 forhold, der ikke korrigeres hensigtsmæssigt for i den nuværende udligningsordning:
  · Kommuner med mange børn og ældre rammes i den nuværende udligningsordning, fordi der ikke udlignes fuldt ud for aldersbestemte udgiftsforskelle
  · Visse sociale problemer opfanges ikke i de nuværende udligningskriterier, idet fx boligkriterier m.v. alene opfanger storbyernes sociale udfordringer, men ikke tilsvarende problemer i landområderne
  · Et højt udgiftsniveau fortolkes i den nuværende udligningsordning som et stort udgiftsbehov og medfører derfor høj udligningskompensation. Et højt udgiftsniveau kan imidlertid også være udtryk for en bedre økonomi og en politisk prioritering, og det tager udligningssystemet ikke højde for.
  · Der udlignes flere gange for udlændinge i den nuværende udligningsordning, både i den særskilte udlændingeudligning og i den generelle landsudligning
  Metoden bag RimeligUdligning-samarbejdet er at fremføre analysebaserede argumenter i forhold til den eksisterende landsudlignings kriterier. RimeligUdligning-initiativet forholder sig således ikke til argumenter for eller imod hovedstadsudligningen.
  Stevns Kommune deltager allerede i et samarbejde blandt hovedstadskommunerne med henblik på at give hovedstadsområdet en stemme i debatten om den kommende udligningsreform. Samarbejdet hedder StopForskelsbehandlingen og består af 34 kommuner og hovedvægten ligger på at argumentere for at hovedstadsudligningen bevares.
  En deltagelse i RimeligUdligning’s henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderes derfor ikke at være i modstrid med Stevns Kommunes deltagelse i udligningssamarbejdet StopForskelsbehandlingen. Baseret på beregningerne fra RimeligUdligning vil Stevns Kommune drage økonomisk fordel af en ændring af de 4 ovennævnte kriterier, og det vil en del af de øvrige hovedstadskommuner også.

  Henvendelsen findes som bilag til sagen, dels som brevet til indenrigsministeren, dels som bilagene "Kort og godt..."

   

  Stevns Kommune har også modtaget henvendelse fra samarbejdet StopForskelsbehandlingen (som en opfølgning på henvendelsen fra RimeligUdligning). Stevns Kommuner deltager som nævnt allerede i samarbejdet i hovedstadsområdet. Henvendelsen i form af mail og en opsummerende præsentation er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune i 2017 og 2018.

 • 764. IT-udstyr til KB-medlemmer

  Resume

  Økonomiudvalget skal tage stillingen til proceduren i forbindelse med overgang til nyt IT-udstyr forbindelse med ny kommunalbestyrelse.

  Indstilling

  IT indstiller til ØU via DIR, at

   

  1. udstyr, som har været benyttet af nuværende KB i indeværende periode, overgår til anden brug i Stevns Kommune, eller
  2. udstyr, som har været benyttet af nuværende KB i indeværende periode, tilbydes solgt til markedspris til de hidtidige brugere, ikke-solgte enheder overgår til anden brug i kommunen. IT fastsætter markedsprisen.

   

   

   

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 5:

  Direktionen anbefaler 1. at

  Beslutning

  Der gives tilladelse til at købe det brugte it-udstyr til markedspris, jf. de oplyste markedspriser fra IT.

  Sagsfremstilling

  I den indeværende KB-periode har medlemmer af KB kunnet vælge to af tre mulige enheder: mobiltelefon, iPad og PC. Dertil kommer mulighed for printer og hjemmeopkobling. I budgettet for 2017 blev det valgt, at den nye KB blev tilbudt alle de tre enheder. Jf. planen for introduktionen af den nye KB, udleveres dette udstyr den 21/12 2017.

   

  I forbindelse udskiftningen af udstyret opstår spørgsmålet om proceduren for aflevering af det gamle udstyr(mobiltelefoner, iPads, PC'ere og printere).

   

  IT foreslår, at det afleveres og genanvendes andre steder i organisationen. Selv om det meste af udstyret er 4 år gammelt, er det nyere end meget af det udstyr, som ellers anvendes i kommunen og det vil kunne finde udmærket anvendelse flere steder, selv om det ikke lever op til de krav, som stilles til de kommende 4 års KB-arbejde . I løbet af 2018 eller senest i 2019 må det dog forventes, at den officepakke (2007), som installeres på det nye udstyr skal udskiftes til en tidssvarende løsning, ligesom det gælder for hele den øvrige organisation.

   

  Udleverede printere til genvalgte KB'ere, udskiftes ikke før de er slidt ned. Der etableres ny mobil bredbåndsløsning til alle.

  Økonomi

  Ved salg af udstyret vil der være et tab, idet Stevns Kommune som alternativ til det brugte, men stadigt brugbare udstyr, skal købe nyt udstyr til en højere pris.

 • 765. Rådhus etape I - orientering

  application/pdf icon input_til_stevns_kommune_30.11.17.pdfapplication/pdf icon status_notat_171130.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering om status og forventet udvikling i sagen mellem Stevns Kommune og JYTAS A/S vedr. rådhusetape I.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til ØU via DIR, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 6:

  Anbefales til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

  Aftalen udsendes til ØU.

  Sagsfremstilling

  I sagen mellem Stevns Kommune og JYTAS A/S vedr. fejl og mangler på rådhusudvidelse etape 1, er der nu endelig kommet et udbedringsforslag fra JYTAS, der kan danne grundlag for en forligsaftale med henblik på, at JYTAS for egen regning udbedrer fejlene.

  JYTAS opstiller midlertidige kontorbarakker på parkeringspladsens nordvestlige hjørne og flytter medarbejderne derover. Dernæst afmonteres yderbeklædningen af facaderne og den yderste isolering. Gulve og indervægge tages ud. Derpå afrenses der for svamp og angrebne trædele skiftes ud eller behandles. Der udlægges en membran under bygningen og der etableres tilstrækkelig ventilation i krybekælderen. Gulve og facade reetableres - nu uden MgO-plader. Herudover udbedres øvrige mangler fra 1-årsgennemgangen.

  Når JYTAS er færdig flytter vi ind i en bygning, hvor der ikke længere er svamp og fugtproblemer og hvor der leves op til BR15.

  Hele processen forventes af JYTAS at tage 20 uger, hvor de første 6 uger går med genhusningen. Vi forventer at processen starter medio januar.

  Inden JYTAS begynder med selve udbedringen af huset skal der foreligge en forligsaftale, hvor følgende forhold blandt andet skal indgå:

  ·         Det skal aftales, at vi skal have en ordentlig projektbeskrivelse, at tage stilling til.

  ·         Vi skal have adgang til modpartens kontrolplaner og kontroller.

  ·         Vi skal selv have adgang til at foretage kontroller.

  ·         Der skal aftales nye garantiperioder.

  ·         JYTAS skal betale hovedparten af vores hidtidige og fremtidige rådgiverudgifter på sagen.

  Vi er i gang med at få udarbejdet et udkast til forligsaftale. Dette fremsendes til JYTAS ultimo næste uge, hvor vi også udbeder os et møde med JYTAS til indgåelse af aftale og tilrettelæggelse af det videre arbejde med sagen. Sagen bør herefter være en byggesag og ikke en juridisk sag.

  I forhold til opsætningen af midlertidige kontorbarakker vil der skulle gives byggetilladelse, da de skal stå der længere end 6 uger. Derfor vil der skulle gives en dispensation fra lokalplan 94, der dækker området, hvor rådhuset ligger. Disse forhold undersøges pt.

  Der er vedlagt to bilag, hvor man kan se vores advokaters kommentarer til sagen og hvor man kan se vores bygningsrådgivers kommentarer til udbedringsforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 766. Østjællands Museum - ansøgning om øget driftstilskud og lånegaranti

  Beslutning

  Sagen udsættes til januar måned med henblik på yderligere politiske drøftelser.

   

 • 767. Tilbud på køb af ejendom

  Beslutning

  Sagen udsættes til januar måned med henblik på yderligere poitiske drøftelser.

   

 • 768. Diverse orienteriger - ØU den 13. december 2017 (Lukket)