Referat

 • 332. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 11. august 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Godkendt.

 • 333. Budget 2021 - status og proces

  application/pdf icon revideret_tidsplan_for_budget_2021-2024_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_ss_16-tilskud_til_b.2021_0.pdfapplication/pdf icon sagsfremstilling_til_oeu_21.04._oekonomisk_status_og_aendret_budgetproces_0.pdfapplication/pdf icon program_-_program_seminar_-_forslag_0.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget skal orienteres om status for budgetarbejdet og den økonomiske situation. Økonomiudvalget skal tage stilling til udarbejdelse af et balancekatalog for budget 2021-2024, herunder den beløbsmæssige størrelse og fordelingen på udvalgsområder.Det økonomiske overblik efter ny udligningsreform og økonomiaftale for 2021 viser, at indtægterne fra skatter og tilskud ikke kan finansiere de forventede udgifter til drift og anlæg - og det nødvendiggør, at der udarbejdes et balancekatalog. På budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 14. august drøftes rammerne for balanceforslagene yderligere. Økonomiudvalget skal beslutte det samlede program for budgetseminaret.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

  1. orientering om staus og økonomisk situation tages til efterretning.
  2. der udarbejdes et balancekatalog på 20 mio. kr. årligt til budget 2021-2024.
  3. der tages stilling til fordelingen af balancekataloget på udvalgsområder.
  4. balanceforslagene indgår i budgetprocessen som besluttet i den reviderede tidsplan for budgetproces 2021-2024.
  5. forslaget til program for budgetseminaret vedtages.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Ad. 1

  Drøftet og taget til efterretning.

   

  Ad. 2

  5 medlemmer (V+A+C+O) godkender udarbejdelsen af et balancekatalog på 20 mio.

  1 medlem (O) stemmer imod, da der som led i udarbejdelsen af et balancekatalog bl.a. kan indgå en forhøjelse af indkomstskatten.

   

  Ad. 3

  4 medlemmer (V+A+C) godkender et balancekatalog med 2 % fordelt på hvert udvalg.

  2 medlemmer (O+N) stemmer imod, da der som led i udarbejdelsen af et balancekatalog bl.a. kan indgå en forhøjelse af indkomstskatten.

   

  Ad. 4

  4 medlemmer (V+A+C) godkender indstillingen.

  2 medlemmer (O+N) stemmer imod med henvisning deres protollering ovenfor.

   

  Ad. 5

  Justeret program blev godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  Efter afslutningen af den lange proces omkring udligningsreformen, corona-krisen og indgåelse af en økonomiaftale for 2021 ligger det finansieringsmæssige grundlag for budget 2021 nu fast. Det blev i april 2020 besluttet af Økonomiudvalget, at vi på dette tidspunkt ville tage stilling til behovet for balanceforsalg til budget 2021. Tidligere blev det som en del af Stevns Kommunes økonomiske politik besluttet, at der skal udarbejdes et balancekatalog til budget 2021-2024 på 10-15 mio. kr., men der kan være anledning til at revurdere behovet, ikke mindst fordi udligningsreformen ikke faldt ud til fordel for Stevns Kommune.

   

  Ved indregning af resultatet af ny økonomiaftale og nye skøn for budget 2021-2024 giver det foreløbige resultat en forbedring af kassebeholdningen på cirka 40 mio. kr. i 2021. Der er tale om et foreløbigt skøn, og der vil kunne være ændringer i det budgetregneark, som sendes ud fredag den 7. juli. Men først og fremmest udestår en række forhold endnu. Dette umiddelbart positive resultat imødegås således af en række forhold, jf. nedenfor.

   

  I det foreløbige resultat er der kun indregnet de igangværende anlægsprojekter på 23,4 mio. kr., der indgår ikke nye forslag og lov- og cirkulæreændringer, demografi på ældreområdet udestår og ikke mindst udgifter til øget ledig er ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt, jf. de udvalgsbehandlinger der har været i juni 2020, så har budgetteringen af disse poster været udskudt. Der skal desuden tillægges en række forventede udgifter, som ikke er indarbejdet i ovenstående, men som vil blive indarbejdet i forbindelse med version 2 til fagudvalgenes behandling af budget 2021 i august. Et forventet resultat skønnes herefter at se således ud:

   

  Foreløbigt estimeret resultat budget 2021 ("+"=underskud; "-"=overskud)

   

   

  Der vurderes således, at der kan være behov for udarbejdelse af et balancekatalog på maksimalt ca. 20 mio. kr. i 2021 og frem for at skabe balance mellem indtægter og udgifter og for at der kan prioriteres inden for balanceforslagene. Som led i et balancekatalog kan også indgå en forhøjelse af indkomstskatten, hvorved der vil være behov for færre driftsreduktioner.

   

  En fordeling af balancekataloget ud fra andele af serviceudgifterne i budget 2021 giver følgende fordeling på udvalg:

   

   

   

  Opmærksomhedspunkter

  Social- og Sundhedsudvalgets område har de senere år oplevet et stort udgiftspres og betydelige budgetoverskridelser. Der er i Økonomiudvalget truffet beslutninger om at tilføre SSU ekstra budget i 2020 for at neutralisere tidligere års indregnede besparelser og for at finansiere et øget udgiftspres. Der er igangsat en analyse med ekstern hjælp, som skal sikre robusthed i budgettet for 2021 i den integrererede døgnpleje. Ligeledes kan nævnes, at der på børnepasningsområdet indføres minimumsnormeringer, der indfases fra 2020 og frem - hvilket giver en forventning om tilførsel af ekstra ressourcer til området.

   

  Videre proces og budgetseminaret

  Balancekataloget vil indgå i det videre budgetarbejde og medtages i regnearket til politisk prioritering i version 3, som er klar 9. september, jf. den tidsplan som Økonomiudvalget har godkendt på møde den 21. april. Tidsplanen er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen. Rammerne for det videre arbejde med balanceforslagene vil desuden blive drøftet på budgetseminaret den 14. august. Økonomiudvalget skal på dagens møe beslutte programmet for budgetseminaret, forslag til program vedlægges som bilag.

   

  Ansøgning om tilskud i §16-puljen

  Stevns Kommune har ansøgt om tilskud på op til 45 mio. kr.  - ansøgning vedlægges som bilag. Vi modtager svar på ansøgningen ultimo august.

   

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes økonomiske politik 2020-2024

   

  Økonomi

  Kommunens indtægter kan ikke finansiere de forventede udgifter til drift og anlæg. Det er derfor nødvendigt at udarbejde balanceforslag for ca. 20 mio. kr. i 2021 og frem for at få budgettet i balance.

   

 • 334. Ny Stevnshal bedømmelse og indstilling af nyt tilbud

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  4 medlemmer (V+A+C) godkender indstillingen.

  2 medlemmer (O+N) stemmer imod, og ønsker at spørgsmålet indgår i de kommende budgetforhandlinger.

   

 • 335. Diverse orienteringer - ØU den 11. august 2020 (Lukket)

 • 336. Underskriftsark (Lukket)