Referat

 • 5. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 11. januar 2022.


  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Godkendt.

 • 6. Boligselskabet Lejerbo 32 almene familieboliger - godkendelse skema C

  application/pdf icon 1253-0_agerstien_-_skema_c_-_foelgebrev_til_km_10.11.2021.pdfapplication/pdf icon 1253-0_agerstien_-_revisorerklaering_-_skema_c.pdfapplication/pdf icon 1253-0_agerstien_-_skema_c_-_bossinf.pdfapplication/pdf icon 1253-0_agerstien_-_afsatte_poster.pdfapplication/pdf icon 1253-0_agerstien_-_skema_c_-_endeligt_udlejningsbudget.pdfapplication/pdf icon 1253-0_agerstien_-_skema_b_-_bossinf.pdf.pdfapplication/pdf icon skema_a_.pdf

  Resume

  Den 26. juni 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B for Lejerbo's opførelse af 32 almene familieboliger på Agerstien 1 og 2, Store Heddinge.

  Sagens gang

  Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at


  1. anskaffelsessummen iflg. skema C på 68.971.000 kr. godkendes.
  2. forvaltningen bemyndiges til at godkende dokumentation for betaling af afsætningsregnskab på 598.964,15 kr.
  3. godkende en husleje på 1.034,12 kr. pr. m2 pr. år.


  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Lejerbo's Bygge- og Udviklingsafdeling har på vegne af Lejerbo indsendt skema C (Byggeregnskab) for byggeriet til Stevns Kommunes godkendelse.


  Ved godkendelse af skema B blev følgende godkendt:  Der blev godkendt en anskaffelsessum på 75.287.000 kr., et grundkapitallån på 7.528.700 kr., en kommunegaranti på 62,35% af realkreditlånet på 66.252.560 kr. og en årlig husleje på 1.087 pr. kvm.


  Af det modtagne skema C fremgår følgende:  Afvigelsen skyldes flere ting, der har bl.a. været store besparelser på gravearbejde, tilslutningsbidrag, byggestrøm og vinterforanstaltninger.


  I Byggeregnskabet, skema C er der afsat et beløb på 598.964,15 kr. jfr. gældende bestemmelser i støttebekendtgørelsen. Revideret dokumentation for afholdelsen af dette beløb fremsendes til Stevns Kommune senest 6 mdr. efter byggeregnskabets godkendelse.


  Den endelige husleje er beregnet til 1.034,12 kr. pr. m2 pr. år.


  Projektet ligger i tråd med Boligpolitkken (vedtaget på KB 24. juni 2021) idet, projektet er med til at øge andelen af leje- og almene boliger i Stevns Kommune.


  Retsgrundlag

  Love om almene boliger, styrelsesloven § 68.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Byggeriet er blevet opført for 68.971.000 kr., hvilket er 6.315.595 kr. billigere end budgetteret.

  Dette medfører, at grundkapitalindskuddet til Landsbyggefonden bliver reduceret med 631.600 kr. og dette beløb vil blive ført retur til kommunen. Samlet er der givet et grundkapitalindskuddet svarende til 6.897.141 kr.

  Kommunens lånegaranti udgør fortsat 60% af den del der overstiger ejendommens værdi, som foreløbig er fastsat til 24.697.000 kr.


 • 7. Økonomisk politik 2022-2026 - Godkendelse

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2022-2026.pdfapplication/pdf icon evaluering_af_budgetproces_2022_-_alle_udvalg.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget fastlægger den økonomiske politik forud for budgetlægningen for 2023 og opfølgningerne på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger de overordnede pejlemærker og målsætninger for den økonomiske styring i Stevns Kommune - og omfatter indeværende år samt de kommende fire år i budgetlægningsperioden. Den fastlægger også den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger i 2022 og budgetprocessen for 2023.


  Sagens gang

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den økonomiske politik for 2022-2026 godkendes.
  2. tidsplan for budgetproces 2023-2026 godkendes.


  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Ad 1-2:

  Godkendt med den præcisering, at fagudvalgenes dialog med MED-organisationen skal ske med de respektive Område-MED. Herudover opfordres de enkelte fagudvalg til at overveje, hvordan de kan gå i yderligere dialog med de enkelte Område-MED i forhold til at indhente gode forslag og inspiration til det politiske arbejde.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget.


  Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens økonomiske styring. Den definerer rammerne for blandt andet drifts- og serviceudgifterne, niveau for det strukturelle overskud, anlæg og kassebeholdningens størrelse samt en række mere tekniske forhold vedrørende budgetprocessen.


  Overordnet er sigtet med den økonomiske politik, at der skal sikres balance i kommunens økonomi, herunder at der opretholdes et tilstrækkeligt overskud på den strukturelle balance til at finansiere kommunens anlægsinvesteringer.


  Målsætningerne er, at tillægsbevillinger så vidt muligt skal undgås og at kassebeholdningen skal være robust og tilstrækkelig til at kunne finansiere nuværende og kommende udgifter og kan modgå økonomiske udfordringer og konjunkturudsving.


  på baggrund af budgettet for 2022-2025 og trods en skattestigning på 1 procentpoint, står Stevns Kommune fortsat over for en væsentlig opgave med at fastholde og videreføre fokus på en langsigtet balance mellem kommunes udgifter og indtægter. Ønsker og behov på anlægsområdet overstiger det råderum, der kan skabes ved overskud på den strukturelle balance.


  Der er i budget 2022-2025 afsat i alt 7,0 mio. kr. til at understøtte den økonomiske styring og den organisatoriske udvikling. Det er forventningen, at denne investering på sigt vil resultere i økonomiske gevinster, der mere end opvejer den foretagne investering.


  Likviditetsmæssigt står Stevns Kommune stadigvæk udmærket rustet, men det budgetterede kassetræk på 102 mio. kr. for 2022-2025 gør det nødvendigt at skabe en bedre balance mellem indtægter og udgifter i de kommende år.


  Der gennemføres to budgetopfølgninger i 2022. Første gang pr. 28/2, som udvalgsbehandles i maj 2022, anden gang pr, 31/8, der udvalgsbehandles i november 2022.


  Budgetproces for 2023

  Den økonomiske politik fastlægger den overordnede budgetproces for 2022, herunder en overordnet tidsplan.


  I den økonomiske politik lægges der blandt andet op til at:


  • Økonomistyringsprojektet begynder med Økonomiudvalget og Børn, Unge og Læring i 2022, hvor budgetforudsætningerne på disse to områder analyseres og afdækkes. Det skal resultere i konkrete prioriteresforslag, som skal indgå i den politiske budgetproces for budget 2023
  • Der udarbejdes balancekataloger på de tre øvrige udvalgsområder, i lighed med tidligere år
  • Fagudvalgene behandler budgetforslagene inden sommerferien for at kunne skabe det nødvendige overblik over forventede udgifter så tidligt som muligt
  • Den gennemsnitlige likvidtet efter kassekreditreglen udgør mindst 65 mio. kr.
  • Der anbefales et anlægsniveau på netto ca. 40 mio. kr. i 2023, af hensyn til den overordnede økonomiske balance


  Der afholdes dialogmøder med de politiske udvalg med udgangspunkt i MED-udvalgene, med en udvidet deltagerkreds. De enkelte fagudvalg fastsætter deltagerkreds, temaer, mødeform mv.


  Af bilag 1 til den økonomiske politik er budgetprocessen og den overordnede tidsplan for budget 2022-2025 beskrevet. Budgetprocessen er fastlagt med hensyntagen til de politiske tilkendegivelser, som er givet i forbindelse med budgetprocessen for 2022 samt evalueringen af budgetprocessen.


  Evaluering af budgetprocessen for budget 2022

  Der er på fagudvalgenes møder i december foretaget en evaluering af budgetprocessen for budget 2022. Evalueringerne er sammenfattet og fremgår af bilag til sagsfremstillingen.


  Retsgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  BEK nr 1051 af 15/10/2019 - bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser


 • 8. Opmærksomhedspunkter budget 2022 - Orientering

  application/pdf icon opmaerksomhedspunkter_budget_2022.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget får notatet om opmærksomhedspunkter vedrørende budget 2022 til orientering. Notatet beskriver særlige opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2022, for at få en tidlig status på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.


  I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling vil sagen blive forelagt til orientering på fagudvalgenes møder i februar 2022.


  Sagens gang

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at


  1. notat om opmærksomhedspunkter tages til efterretning


  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Notatet om opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2022 er en tidlig status på budgettet for 2022 med det formål at få overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2022 tidligt på året. Notatet findes som bilag.

  Det er lavet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2021, som på nogle områder viste en udvikling, som ikke var forventet i forbindelse med budgetlægningen for 2022. Derudover kan der være kommet ny viden, lovgivning og eventuelle andre forhold, der kan have økonomisk betydning for 2022, for eksempel de stigende priser på energi.


  Der er særligt fokuseret på driften. For de fleste anlægsprojekter er der på dette tidlige tidspunkt ikke nye forventninger til gennemførelse og forventede udgifter. Der er dog for nogle få anlæg nogle ændrede forventninger, og de er ligeledes beskrevet til sidst i notatet.


  I det vedtagne budget 2022 er forventet et kassetræk på 2,2 mio. kr. Samlet set forventes der ikke på nuværende tidspunkt en større afvigelse i forhold til budget 2022. Af notatet fremgår det dog, at der kan forventes afvigelser i form af både mer- og mindreforbrug på flere områder i 2022. Der vil blive fulgt nærmere op på disse punkter samt alle øvrige områder i budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022.


  Notatet om opmærksomhedspunkter erstatter den såkaldte budgetprognose fra de foregående år. Forvaltningen anser denne form for mere hensigtsmæssig og informativ samlet set.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt ikke større afvigelser i forhold til budget 2022.


 • 9. Diverse orienteringer - Økonomiudvalget den 11. januar 2022

  Resume

  Emner til drøftelse og/eller orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.


  Beslutning

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Eventuelt, herunder bl.a.:


  1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/


 • 10. Underskriftsark (Lukket)