Referat

 • 418. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 8. december 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 419. Delegationsplanen, revideret - Godkendelse

  application/pdf icon ny_-_delegationsplan_samlet_plan_november_2020_udkast.pdfapplication/pdf icon eksisterende_-delegationsplan_samlet_plan_juli_2018_.pdf

  Resume

  Der er foretaget en revision af den samlede delegationsplan. Planen foreligges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, BUL, PMT, SSU, AET og ØU, at

   

  1. de stående udvalg samt ØU drøfter og anbefaler indenfor eget område den reviderede delegationsplan.
  2. Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede delegationsplan.

  Direktionen, 16. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 1. december 2020, pkt. 406:

  Ændringerne for PMTs område anbefales

   

  Liste O ønsker til ØU-mødet oplysninger om hvor mange sager der forventes ifht. salg af smågrunde under 50.000 kr.  

  Børn, Unge og Læring, 1. december 2020, pkt. 254:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 2. december 2020, pkt. 249:

  Drøftet og anbefalet.

  Social og Sundhed, 2. december 2020, pkt. 251:

  Anbefales.

  Beslutning

  Udvalgenes indstillinger anbefales.

  1 medlem (O) anbefaler ikke med henvisning til sin protokollering i i PMT, da styrelsesloven efter hans opfattelse ikke giver tilladelse til at bruge penge, før der foreligger en bevilling.

  Sagsfremstilling

  De stående udvalg, ØU samt Kommunalbestyrelsen godkendte i starten af valgperioden den eksisterende delegationsplan.

   

  Forvaltningen lagde den gang op til, at delegationsplanen løbende skulle opdateres i forhold til ny lovgivning m.v. således at planen er anvendelig i hele valgperioden.

   

  Delegationsplanen er nu blevet gennemgået, og forelægges til politisk behandling og godkendelse.

   

  Til brug for sagens behandling er vedlagt både den eksisterende delegationsplan samt den reviderede.

   

  Den ansvarlige direktør / centerchef vil i forbindelse med fagudvalgenes behandling gennemgå de væsentligste ændringer indenfor for udvalgets område.

  Kort opsummering indenfor fagudvalgene:

   

  BUL

  • Små-rettelser / ajourføring af teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i gældende delegationsbeføjelser.

   

  SSU

  • Der er foretaget en større revision af det teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ny opstilling har været nødvendig i forhold til gældende lovgivning.
  • Ligeledes har det været nødvendigt at fjerne de enkelte §´er indenfor hvert område, men i stedet kun anføre lov-områdernes overskrifter (F.eks. Rehabilitering, Socialpædagogisk støtte m.v.). Dette fordi de mange løbende lovændringer gør at §-henvisningerne meget hurtigt er misvisende.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i delegationsbeføjelser.

   

  PMT

  • Små-rettelser / ajourføring af teksterne indenfor hvert lovgivningsområde.
  • Ingen ansøgning fra forvaltningen om ændringer i delegationsbeføjelserne, udover en tilretning indenfor de områder, hvor delegationsbeføjelserne har været behandlet særskilt politisk behandlet. Bl.a. ekspropriation ved vejlove samt administrationsgrundlag ved kystbeskyttelse.

   

  AET

  • Ansøgning om ændring i delegationen fra kommunalbestyrelsen til fagudvalg vedr. Østsjællands Museum
  • Hvis ændringen imødekommes, indebærer det, at det kun er fagudvalget der godkender museets årlige fremsendelse af regnskab og budget, og ikke kommunalbestyrelsen.

   

  ØU

  • Beredskabsloven - tilrettet i forhold til nuværende beredskabssamarbejde.
  • Delegation til forvaltningen til køb af smågrunde (købspris under kr. 50.000)

  Lovgrundlag

  Lov om kommuernes styrelse

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen

 • 420. Håndtering af sexisme og forebyggelse i Kommunalbestyrelser - Drøftelse

  application/pdf icon inspirationsmateriale-til-haandtering-og-forebyggelse-af-sexisme-i-kommunalbestyrelser.pdf.pdfapplication/pdf icon chikane-trusler-haervaerk-og-vold-mod-lokalpolitikere.pdf.pdf

  Resume

  KL har udsendt vejledende materiale for at forebygge sexisme i landets Kommunalbestyrelser/Byråd. Sagen forelægges ØU med henblik på at drøfte om der skal tages selvstændige initiativer i Stevns i relation til emnet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU, at

   

  1. drøfte om det vejledende materiale fra KL giver anledning til at gennemføre konkrete lokale initiativer med henblik på at forebygge sexisme i Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning

  Sagen drøftet.

  Enighed om at sagen er vigtig og kræver opmærksomhed fra alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

  Ligeledes enighed om, at spørgsmålet skal indgå i introduktionen af den kommende nye Kommunalbestyrelse, som også kan iværksætte konkrete initiativer i forlængelse af bl.a. Kommunalbestyrelsens eget interne kodeks.

   

  Oplever et nuværende medlem chikane eller krænkelser er det muligt at få bistand via KL's hotline samt ved direlkte og fortrolig henvendelse til borgmesteren eller kommunaldirektøren.

   

  Det skal i den forbindelse også undersøges om henvendelse kan rettes til andre, herunder evt. den kommende borgerrådgiver eller via den whistleblower ordning, som forventes igangsat senere for alle danske kommuner.

   

  KB orienteres.

  Sagsfremstilling

  Sexisme har gennem et stykke tid fyldt meget i samfundsdebatten, og stort set alle institutioner og virksomheder har sat temaet på dagsordenen for at drøfte, hvordan man forbygger og håndterer sexisme. Internt i kommunens organisation har emnet været drøftet på det seneste møde i HovedMedudvalget, som består af medarbejdere og ledelse, som dækker alle arbejdssteder. Emnet indgår også i den årlige APV-undersøgelse.(arbejdspladsvurdering).

  Sexisme må i den forbindelse heller ikke være en del af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, og KL har derfor opfordret til at sætte fokus på temaet i de respektive kommunalbestyrelser i landet. 

  KL har selv gennemført en undersøgelse blandt landets kommunalbestyrelsesmedlemmer. Undersøgelsen sætter fokus på seksuelt grænseoverskridende adfærd, og konklusionen er, at det også eksisterer i kommunalpolitik. Der kan derfor være behov for en lokal debat om, hvordan vi omgås hinanden.

  KL opfordrer til at tage udgangspunkt i deres inspirationsmateriale, som vedlægges sagen som bilag. Vejledningen har fokus på forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere, herunder sexisme.

  KL har senest udsendt en endnu tydeligere vejledning i forhold til sexisme. Denne vedlægges også som bilag til denne sag. I folderen defineres sexisme således:

   

  "Hvad er sexisme?

  Sexisme handler overordnet om diskrimination og fordomme på baggrund af køn. Der findes ikke én definition, men langt de fleste definitioner kredser om uønsket seksuel opmærksomhed og seksuelt krænkende handlinger.

  Sexisme udøves af både mænd og kvinder og indebærer, at et andet menneskes værdighed krænkes ved en række seksuelle tilnærmelser af både fysisk og psykisk art. Det kan fx være spørgsmål, kommentarer eller vittigheder med seksuelle undertoner, billeder eller filmklip med seksuelt indhold, upassende invitationer til arrangementer, uønskede berøringer m.m.

  Det kan være forskelligt fra person til person og fra situation til situation, hvad der opleves som acceptable omgangsformer, og hvad der opleves som sexisme. Derfor kan det i nogle tilfælde være svært at identificere, hvornår der er tale om sexisme. Sexisme kan også udøves uden en bevidst hensigt om at krænke. Det kan eksempelvis være tilfældet med ironi, vittigheder mv.

  Sexisme er en stor psykisk belastning for de, der er udsat for det. Man kan være bange for konsekvenserne ved at tage det op og føle skam og skyld."

   

  KL opfordrer i vejledningen til, at Kommunalbestyrelsen fx drøfter følgende, hvis man lokalt ønsker at tage en debat om emnet, herunder hvordan man forebygger og håndterer sexisme::

  • Hvad forstår vi ved sexisme? Og har vi et billede af, hvordan det påvirker, og hvad det indebærer for den enkelte?
  • Forekommer sexisme hos os hhv. i kommunalbestyrelsen og/eller i relationen til embedsmænd, borgerne og samarbejdspartnere?
  • Hvad kendetegner de sammenhænge, hvor det forekommer, og hvordan kommer det konkret til udtryk?
  • Har vi i dag en kultur, hvor vi kan sige fra – eller hvad skal der til, for at vi får det?
  • Hvordan kan vi stå sammen om, at de, der udsættes for sexisme eller overværer det, har kommunalbestyrelsens opbakning?
  • Hvad skal være hovedlinjen i en sexismepolitik, der præciserer kom-munalbestyrelsens holdning til sexisme? Hvordan kommunikerer vi den, og hvordan holder vi hinanden fast på den?
  • Skal vi hos os formulere nogle konkrete retningslinjer for, hvordan vi forebygger og håndterer sexisme i vores indbyrdes samarbejde og i mødet med embedsmænd, borgere og samarbejdspartnere?

  KL eller andre kan evt. inddrages i de lokale debatter. 

   

 • 421. Røgfri matrikler - Beslutning

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2019 og senest i juni 2020, at Stevns Kommune har røgfri arbejdstid fra 1. april 2021. ØU skal tage stilling til, om beslutningen også indebærer at Stevns Kommunes matrikler er røgfri.

  Indstilling

  Økonomi, HR & IT indstiller til ØU via direktionen, at

  tage stilling til følgende spørgsmål i forhold til rygning på kommunens matrikler:

   

  1. Skal medarbejderen forlade matriklen, efter at have afført sig arbejdstøjet/uniformen, eller kan rygning i frokostpausen foregår under hensyntagen til ”Lov om røgfri miljøer”, hvor rygning kan foregå i det fri i dertil afmærkede områder?
  2. Hvis rygning forbydes på kommunale matrikler skal lokale rygerum, rygeskure o.lign. nedlæggges?
  3. Skal der være mulighed for at ryge udendørs på matriklen ved sociale arrangementer, personaledage og personalefester, der holdes uden for arbejdstiden?
  4. Kan medarbejdere helt generelt ryge på Stevns Kommunes matrikler efter endt arbejdstid?
  5. I forhold til kommunens brugere/borgere forbydes rygning indenfor i kommunale lokaler (f.eks. Rådhuset), men ikke på matriklen?

   

  Direktionen, 7. december 2020, pkt. 1:

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Beslutning

  ØU godkender følgende (nye dotter):

   

  A)

  6 medlemmer (A+V+C+N) godkender forbud mod rygning for kommunens ansatte på de kommunale matrikler i arbejdstiden.

  1 medlem (O) stemmer imod.

   

  B)

  6 medlemmer (A+V+C+N) godkender, at medarbejdere med selvbetalte frokostpauser kan forlade arbejdspladsen iført arbejdstøj/uniform, og ryge udenfor matriklen.

  1 medlem (O) stemmer imod.

   

  C)

  6 medlemmer (A+V+C+N) godkender, at diverse rygerum og rygeskure nedlægges.

  1 medlem (O) stemmer imod.

   

  D)

  6 medlemmer (A+V+C+N) godkender, at der gives mulighed for at ryge udendørs på matriklen, hvis det sker udenfor arbejdstid i forbindelse med sociale arrangementer, personaledage m.v.

  1 medlem (O) stemmer imod.

   

  E)

  6 medlemmer (A+V+C+N) godkender, at medarbejdere generelt kan ryge på matriklen efter endt arbejdstid (de betragtes som borgere). Vær dog opmærksom på gældende lovgivning indenfor visse områder (fx. skoler).

  1 medlem (O) stemmer imod.

   

  F)

  6 medlemmer (A+V+C+N) godkender, at brugere/borgere forbydes rygning i kommunale bygninger (fx Rådhuset), men ikke på matriklen.

  1 medlem (O) stemmer imod, og ønsker at de ansatte også kan ryge på matriklen med henvisning til "Lov om røgfri miljøer".

  Ønsker endvidere, at sagen behandles på kommende KB-møde.

   

   

  Sagsfremstilling

  Medarbejdernes vilkår ved røgfri arbejdstid har været drøftet i HovedMEDudvalget og i Chefgruppen. Der er enighed om, at udgangspunktet for røgfri arbejdstid medfører rygeforbud:

  • Indendørs i de kommunale bygninger
  • Alle steder udendørs, både på Stevns Komunes matrikler og uden for matriklerne, når det er i arbejdstiden
  • I borgerens private hjem
  • I kommunens materiel og tjenestebiler
  • I egen bil, når den benyttes under tjenesten
  • Når der i offentligt rum bæres synlig uniform eller andet arbejdstøj, der kan henvise til Stevns Kommune. Det gælder både indenfor og udenfor arbejdstiden
  • Når der arbejdes hjemme fra
  • Ved deltagelse i eksterne møder, konferencer, uddannelser o.l. inden for arbejdstiden

   

  Herudover gav drøftelserne anledning til at få belyst, om røgfri arbejdstid også medfører røgfri matrikler.  Det har en betydning i forhold til følgende, der bør afklares:

   

  1. Stevns Kommune kan som arbejdsgiver ikke bestemme over overenskomstmæssige selvbetalte frokostpauser. Selvbetalte frokostpauser er ikke at betragte som arbejdstid. Medarbejdere med selvbetalte frokostpauser, har derfor ret til at ryge i frokostpausen. Skal medarbejderen forlade matriklen, efter at have afført sig arbejdstøjet/uniformen, eller kan rygning i frokostpausen foregår under hensyntagen til ”Lov om røgfri miljøer”, hvor rygning kan foregå i det fri i dertil afmærkede områder?
  2. Hvis rygning forbydes på kommunale matrikler skal lokale rygerum, rygeskure o.lign. nedlæggges?
  3. Skal der være mulighed for at ryge udendørs på matriklen ved sociale arrangementer, personaledage og personalefester, der holdes uden for arbejdstiden?
  4. Kan medarbejdere helt generelt ryge på Stevns Kommunes matrikler efter endt arbejdstid?
  5. I forhold til kommunens brugere/borgere forbydes rygning indenfor i kommunale lokaler (f.eks. Rådhuset), men ikke på matriklen?

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

 • 422. Ajourføring af Principper for økonomistyring (Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen i Stevns Kommune)

  application/pdf icon ajourfoert_udgave_af_principper_for_oekonomistyring.pdfapplication/pdf icon gaeldende_udgave_af_principper_for_oekonomistyring.pdf

  Resume

  Ajourføringen af Principper for økonomistyring forelægges til godkendelse, idet der er foretaget en række ændringer i forhold til økonomistyringen, opfølgningen på likviditet og arbejdet med at effektivisere manuelle arbejdsprocesser via robotteknologi (RPA) og kunstig intelligens (Machine Learing).

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via direktionen og ØU, at

   

  1. Ajourføringen af Principper for økonomistyring godkendes.

  Direktionen, 7. december 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  6 medlemmer (A+V+C+N) anbefaler indstillingen.

  1 medlem (O) kan ikke anbefale, da det også bør præciseres, at Styrelseslovens bestemmelser om bevillingsregler skal overholdes.

  Sagsfremstilling

  Ajoiurføringen af Principper forelægges til godkendelse, idet der er indarbejdet følgende ændringer i regelsættet:

   

  1. Mål- og rammestyringen er ændret, idet der ikke længere arbejdes med målstying i de faglige centre og institutionerne i Stevns Kommune, men med rammestyring i kombination af et mix af forskellige styringsmodeller, hvilket blandt andet er afspejlet i kommunes budgetarbejde og i årsrapporten, der ikke ikke længere indeholder en opfølgning af målene på de enkelte aktivitetsområder. Målstyringen har gennem årene haft forskellig karakter og dybde, men er nu udfaset og kommunen skal for eksempel ikke længere lavere kvalitetskontrakter for alle områder, sådan som vi gjorde for 8-10 år siden.

   

  2. Det præciseres, at Økonomi er ansvarlig for at holde Økonomiudvalget informeret om udviklingen i kommunens likviditet.

   

  3. Det løbende arbejde med effektivisere manuelle arbejdsprocesser via robotteknologi (RPA) og kunstig intelligens (Machine Learing) underlægges de samme forretningsbeskrivelser og kontroller, som de IT-systemer de fungerer i.

   

  4. Der er foretaget en generel opdatering af henvisninger til ministerier mv. og tekstkorrektur.

   

  Ændringer fremgår af vedlagte bilag, som dels er den ajourførte version og den hidtil gældende version af "Principper for økonomistyring".

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 423. Budgetproces 2021-2024 - Evaluering

  application/pdf icon inspirationsspoergsmaal_til_evaluering_af_budgetproces_2021.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2020-2024.pdf

  Resume

  Økonomiuvalget skal evaluere budgetproces 2021-2024. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via direktionen, at

  1. evaluere budgetproces 2021-2024.
  2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i en kommende sag til ØU om den økonomiske politik for 2021-2025.

  Direktionen, 7. december 2020, pkt. 5:

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Beslutning

  Sagen drøftet.

  Udvalgets bemærkninger fremgår af særskilt budgetark.

  Udvalgenes bemærkninger indsamles af Økonomi, og fremlægges for ØU efterfølgende.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2022-2025 skal planlægges og afvikles.

   

  De tidligere års cafémøder blev aflyst i år på grund af corona-virus, som medførte begrænsede muligheder for at mødes. Derudover blev budgetprocessen også påvirket af, at man afventede resultatet af en ny udligningsreform.

   

  Budgetprocessen for 2021 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere via MED-udvalg. Der var fastsat tidsfrister for høringssvar, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen. Derudover var der arbejdet videre med budgetmaterialet, hvor budgetmaterialet og prioriteringsregneark som noget nyt lå i Teams.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik for 2020-2024 blev godkendt af ØU den 14. januar 2020 og har følgende overordnede målepunkter:

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 80 mio. kr. (Dette måltal blev dog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 sænket til 65 mio. kr.)
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet for 2021 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2021-2025.

   

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 424. Fritagelse for stigning i grundskyld

  application/pdf icon bilag_lov_om_kommunal_ejendomsskat.pdf

  Resume

  Kommunen har modtaget to anmodninger om fritagelse for stigning i grundskyld, som følge af ændret lokalplan og skal tage stilling til, om bestemmelsen skal tages i anvendelse i de to konkrete sager og hvordan fremtidige ansøgninger skal besvares. Forvaltning indstiller at der ikke sker fritagelse.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via direktionen, at

  1. der ikke gives fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændringer i lokalplan 189
  2. der som følge af punkt 1 meddeles afslag til de indkomne ansøgninger og eventuelt kommende ansøgninger om fritagelse for øget grundskyld som følge af ændret lokalplan 

  Direktionen, 7. december 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  6 medlemmer (V+A+C+N) godkender indstillingen.

   

  1 medlem (O) stemmer imod indstillingen, sålænge sommerhusene ikke er ombygget eller godkendt til helårsbrug.Sagen ønskes forelagt KB på kommende møde.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har tidlligere vedtaget Lokalplan 189 - Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede. Den nye lokalplan er gældende fra den 29. juli 2019. Området omfatter 269 ejendomme. De berørte ejendomme er blevet omvurderet hos Vurderingsstyrelsen, og det betyder at grundværdien stiger. Grundværdien er grundlaget for beregning af grundskyld til Stevns Kommune. Grundskylden vil derfor stige væsentlig i 2021. Der er 203 ejendomme hvor grundskylden stiger med mere end 20 %. I alt for de 203 ejendomme er det en stigning på ca. 2,0 mio. i 2021. Det øgede provenu er en del af det vedtagne budget for 2021. 

  Med en ændring af lov om kommunal ejendomsskat har kommunen fra 1. januar 2018 fået mulighed for at give hel eller delvis fritagelse for stigninger i grundskylden, der følger af ændringer i lokalplaner. Kommunen har indtil videre modtaget to ansøgninger om fritagelse for stigninger i grundskylden som følge af lokalplan nr. 189. De to grunde stiger i gennemsnit pr. år med ca. 11.000 kr. svarende til en stigning på ca. 160 pct.

  Grundejerne fremfører følgende argumenter for fritagelse:

  1. Deres anvendelse af grunden. Husene er bygget og opført som sommerhuse, og anvendes som dette. Borgerne har ikke mulighed for at udnytte de nye anvendelsesmuligheder, og mener derfor at den nye beskatning er urimelig.
  2. Manglende orientering om stigning i grundskylden. Der er ikke blevet orienteret om den medfølgende stigning i grundskylden. De mener at have fået oplyst at ejendomsskatterne ikke ville stige væsentligt hvis sommerhusene blev overført til byzone.    

  Fritagelsesbestemmelsen er blevet aktuel med vedtagelsen af lokalplan nr. 189 vedrørende overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede. Lokalplan nr. 189 øger bl.a. bebyggelsesprocenten fra 10 til 30 i delområde B og C og fra 10 til 20 i delområde A. Ved at overføre sommerhusene til byzone giver det grundejerne mulighed for at ejendommen benyttes som helårsbeboelse.

  Grundejere kan fritages, hvis stigningen er på mere end 20 % og skyldes en ændret lokalplan eller lignende. Det er en betingelse for fritagelse, at grundejerens anvendelse af ejendommen ikke ændres i videre omfang, end det var tilladt umiddelbart forud for ændringen af lokalplanen. Det vil sige, at grundejeren ikke udnytter de anvendelsesmuligheder, som den ændrede lokalplan giver mulighed for.

  Den kommunale grundskyld beregnes som en promille af værdien af de afgiftspligtige grunde i ubebygget tilstand. Det er Vurderingsstyrelsen, der fastsætter grundværdien og dermed grundlaget for kommunens opkrævning af grundskyld. Ved fastsættelse af grundværdien bliver der taget hensyn til de rettigheder og byrder, der er knyttet til grunden. Det er dermed ikke den faktiske anvendelse, der lægges til grund for en værdiansættelse, men de anvendelsesmuligheder, der knytter sig til grunden. En ændring af lokalplanen, der f.eks. øger den maksimale bebyggelsesprocent, øger grundens værdi, uanset om grundejeren udnytter denne mulighed eller ej.

  Bestemmelsen om hel eller delvis fritagelse for stigninger i grundskylden ved en ændret lokalplan er indført for at give grundejeren mulighed for at tilpasse sig den ændrede lokalplan. Der er derfor fastsat en tidsbegrænsning på fritagelsen, så den maksimalt kan gives for en periode på op til 10 år. Fritagelsen vil ligeledes bortfalde, hvis grundejeren overskrider den tilladte udnyttelse af grunden i den hidtidige lokalplan. Endelig bortfalder fritagelsen ved ejerskifte, da en ny ejer er bekendt med lokalplanen på købstidspunktet.

  Kommunen afgør selv, om den vil benytte muligheden for at give fritagelse. Kommunen er ikke forpligtet til at give fritagelse i alle tilfælde, hvor en ændring af lokalplanen har betydning for beskatningen, men kan i stedet forbeholde fritagelsen til nærmere afgrænsede tilfælde. En sådan afgrænsning skal opfylde almindelige krav om ligebehandling og saglighed. Fritagelsen kan desuden gives enten helt eller delvis. En hel fritagelse svarer til, at grundejeren beskattes som før lokalplansændringen, inkl. eventuelle stigninger op til grundskatteloftet. Forvaltningen indstiller, at der ikke sker fritagelse for stigningen i grundskylden, idet den øgede grundskyld afspejler at grundejernes formue er steget og at de fremover betaler samme grundskyld, som andre grundejere i Stevns Kommune.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunal ejendomsskat og herunder ændring af bestemmelsen i ejendomsskattelovens § 8 A ved lov nr. 688 af 8. juni 2017.

  Økonomi

  For de 203 ejendomme giver ændringen af grundværdierne et merprovenu fra grundskyld på ca. 2,0 mio. kr. årligt. Der kan ikke gives fritagelse til de ejendomme som efter lokalplanens i ikrafttrædelse anvendes som helårsbeboelse. Alle ejendomme skal vurderes enkeltvis. Provenuet på 2,0 mio. kr. udgør dermed den maksimale omkostning ved valg af fuld fritagelse. Hvis indstillingerne følges har sagen ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 425. Kompensation til private dagtilbud for Covid-19-relaterede udgifter - Beslutning

  application/pdf icon oversigt_covid-19-udgifter_i_privatinstitutioner_m.fl_.pdf

  Resume

  Kommunen har i forbindelse med Økonomiaftalen for 2020 modtaget kompensation for Covid-19-relaterede merudgifter i perioden 15. april - 10. maj 2020. Kompensationen dækker også de Covid-19-relaterede udgifter i private tilbud. Der skal derfor tages stilling til omfanget af kompensationen til de private daginstitutioner og børnepassere samt finansieringen af kompensationen.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at

  1. der ydes fuld kompensation direkte til de private pasningstilbud for deres Covid-19-relaterede merudgifter i perioden 15. april til 10. maj 2020
  2. give en udgiftsbevilling på 73.000 kr. til konto for private pasningsordninger i 2020
  3. finansiere udgiftsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen

  Direktionen, 23. november 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 1. december 2020, pkt. 256:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunerne har i forbindelse med økonomiaftalen for 2020 modtaget kompensation for Covid-19-relaterede udgifter. Kompensationen, der dækker perioden 16. marts 2020 til 10 maj 2020, omfatter også de private pasningstilbud herunder private børnepassere.

  Det fremgår ikke at aftalen hvordan de private pasningstilbud skal kompenseres, men KL skriver ”Da kompensationen både dækker merudgifter i kommunale og private tilbud bør kommunen gå i dialog
  med de private institutioner omkring COVID-19 relaterede udgifter og i dialogen finde et niveau for kompensation til de private, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt.”

  På den baggrund har Børn & Læring bedt de tre privatinstitutioner og alle de private pasningsordninger i kommunen om en dokumenteret opgørelse af deres Covid-19-relaterede udgifter i perioden 16. marts 2020 til 10. maj 2020. Oversigt over de modtagne opgørelser vedlægges som bilag.

  Efter reglerne i dagtilbudsloven kan kommunen udelukkende kompensere de private pasningstilbud for Covid-19-relaterede udgifter via et tillægsbudget, hvori de budgetterede bruttodriftsudgifter øges, og dermed beregningsgrundlaget for tilskud til alle tilbud og pasningsordninger samt forældrebetalingen. Børne- og Undervisningsministeriet har 3. juli 2020 udstedt bekendtgørelse om kompensation for merudgifter i dagtilbud m.v. i 2020, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbning heraf. Bekendtgørelsen giver kommunen hjemmel til at udmønte kompensationen for Covid-19 relaterede merudgifter direkte til institutionerne.

  De modtagne opgørelser viser et samlet Covid-19-merforbrug på i alt 73.000 kr. i perioden 15. april – 10. maj 2020.                                                    

  Kommunen har via økonomiaftalen modtaget kompensation for perioden 15. marts – 10. maj 2020 og skal derfor helt eller delvist dække udgiften for denne periode – i alt 73.000 kr.

  En sammenligning med det kommunale Covid-19-merforbrug viser at de private tilbuds merudgifter ligger væsentlige under merudgiften pr. barn i de kommunale dagtilbud, hvorfor det anbefales at der direkte til institutionerne ydes fuld kompensation for perioden 15. april - 10. maj 2020

  Eventuel kompensation for resten af året afventer udmelding om eventuel yderligere kompensation fra staten til kommunerne.

   

  Økonomi

    Sagen medfører en yderligere bevilling på Private pasningsordninger på 73.000 kr., som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

 • 426. Regulativer for tømningsordning og samletanke - Godkendelse

  application/pdf icon regulativ_for_toemningsordning_2020.pdfapplication/pdf icon regulativ_for_toemning_af_samletanke_2020.pdfapplication/pdf icon kontrakt_for_toemning_af_samletank_2020.pdf

  Resume

  Der er foretaget revidering af Stevns Kommunes regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke og af regulativet for samletanke. Kommunalbestyrelsen skal godkende de nye regulativer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende regulativ for tømningsordning
  2. godkende regulativ og kontrakt for samletanke

  Plan, Miljø og Teknik, 1. december 2020, pkt. 397:

  Indstillingerne anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  Regulativerne for henholdsvis bundfældningstanke og samletanke skal revideres som følge af Klar Forsynings selskabsdannelse i 2016. KLAR Forsyning er en sammenlægning af Energiforsyningen Køge, Greve og Solrød Forsyning og Stevns Forsyning. Der er herudover også foretaget enkelt tilføjelser og præciseringer.

   

  Regulativ for tømningsordning

  Alle ejendomme i Stevns Kommune, som ikke er tilsluttet kloaknettet og i forbindelse med afløbssystemet har etableret en bundfældningstank (trixtank/septiktank), er omfattet af den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke. Drift og administration af tømningsordningen udføres af Stevns Spildevand A/S. Udkast til det nye regulativ for tømningsordning har været til gennemsyn hos Stevns Spildevand A/S i oktober 2020 uden kommentarer.

   

  I forhold til det gamle regulativ fra 2013 er følgende ændret i det nye regulativ:

   

  1. Stevns Forsyning A/S er rettet til Klar Forsyning A/S
  2. Lovgivning er opdateret
  3. Det er præciseret, at der skal søges tilladelse og indsendes dokumentation ved ændringer af eksisterende forhold
  4. Der er tilføjet et afsnit om sluttømning af tanken, hvis den tages ud af drift. Dette er tilføjet på foranledning af Klar Forsyning, da en del grundejere ikke er opmærksomme på dette
  5. Der er tilføjet en paragraf om straffebestemmelser ved overtrædelse af regulativet

   

   

  Regulativ for samletanke

  Tømning af samletanke administreres af borgerne selv efter reglerne i Stevns Kommunes regulativ for samletanke. Der er således ikke en fælles tømningsordning, men det påhviler grundejeren selv at indgå kontrakt med et godkendt slamsugerfirma. Kopi af kontrakten skal sendes til kommunen.

   

  I forhold til det gamle regulativ fra 2013 er følgende ændret i det nye regulativ:

   

  1. Stevns Forsyning A/S er rettet til Klar Forsyning A/S
  2. Lovgivning er opdateret
  3. Det er præciseret, at der skal søges tilladelse og indsendes dokumentation ved ændringer af eksisterende forhold
  4. Krav om indsendelse af kontrakt til kommunen hvert 2. år er sløjfet, til gengæld er det præciseret, at der skal indsendes kopi af ny kontrakt ved skift af entreprenør, ejerskifte og lign.
  5. Der er tilføjet en paragraf om straffebestemmelser ved overtrædelse af regulativet
  6. Kontrakten for tømning af samletanke er opdateret mht. lovgivning, og feltet til kommunens underskrift er slettet. Da aftalen udelukkende er mellem grundejer og entreprenør, er kommunens underskrift irrelevant

   

   

   De nye regulativer og kontrakt for tømning af samletanke er vedhæftet som bilag. De nye tilføjelser er markeret med rød skrift.

   

   

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen

 • 427. Indkøb af nye beholdere - renovation - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_indkoeb_af_nye_beholdere_-_renovation.pdfapplication/pdf icon overfoersel_af_anlaeg_og_laanoptagelse_fra_2019_til_2020_-_godkendelse.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

   

  Den nye affaldsordning, som trådte i kraft den 1. maj 2020, har haft anlægsudgifter på 17,437 mio. kr., hvorfor anlægsregnskabet og optagelsen af lånet til udgifterne skal godkendes.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for indkøb af nye beholdere - renovation. 

  2. godkende optagelsen af et lån på 16,8 mio. kr. til finansiering af indkøbet af affaldsbeholdere. 

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 1. december 2020, pkt. 398:

  Indstillingerne anbefales af et flertal på fire (V, B, N, A).

  Liste O kan ikke anbefale indstillingerne - Liste O henviser til Lov om Kommunernes styrelse §33 stk 3: Ingen udgift eller indtægt må oppebæres uden fornøden bevilling.

  Beslutning

  6 medlemmer (A+V+C+N) anbefaler indstillingen.

  1 medlem (O) stemmer imod, og fastholder sin indstilling fra PMT den 1.12.20.

  Sagsfremstilling

  Den nye affaldsordning har haft en rigtig god opstart med positive tilkendegivelser fra både borgere og renovatør. At opstarten har været god, og at den nye ordning fungerer godt, bekræftes også af de indsamlede affaldsmængder, som viser, at ca. 58 % af det indsamlede affald bliver sendt videre til genanvendelse.

   

  Selvom det går godt med affaldsordningen, har der dog også været udfordringer, som bl.a. har medført, at anlægsbudgettet er blevet overskredet med 1,529 mio. kr. i forhold til de bevilligede 15,908 mio. kr. At budgettet er overskredet skyldes bl. a. følgende:

   

  1. Flere ombytninger: Langt flere borgere end forventet benyttede sig af muligheden for at ombytte deres beholdere - især i maj og juni, da ombytningen var gebyrfri. Ombytningerne har primært været fra 240 liter til 370 liter, da mange har ønsket større beholdere til rest/mad og plast/metal. Der er også flere andelsboligforeninger og lignende, som har ombestemt sig og ombyttet deres fælles beholdere til individuelle. Dette har betydet, at vi har skulle bestille mange nye beholdere, for at kunne levere ombytningerne, hvilket naturligvis har medført øgede udgifter i forhold til beholderindkøb samt selve leveringen af beholdere.

   

  1. Hjemtagningen: Hjemtagningen af de gamle beholdere er også blevet dyrere end forventet, da det endte med, at hjemtagningen foregik på en anden måde end planlagt pga. en misforståelse. Vi havde oplyst borgerne om, at de skulle stille deres gamle beholdere synligt frem, så vores hjemtagere (PHP) let kunne finde beholderen. Gjorde de ikke det, ville beholderene ikke blive hjemtaget, og borgerne skulle selv skaffe sig af med dem. Når borgerne efterfølgende henvendte sig til PHP og fortalte, at de ikke havde fået afhentet deres beholdere, kørte PHP dog derud uanset om den manglende afhentning skyldtes borgerens egen fejl eller ej. Da vi blev opmærksomme på dette, havde PHP allerede hjemtaget så mange beholdere, at vi lod dem fortsætte på samme måde for ikke at give borgerne en forskellig service.

   

  1. Udgifter til RenoWeb: Der har været flere udfordringer med at få RenoWeb (nyt IT-system fra Sweco) op at køre (især i forhold til opkrævningsdelen), hvorfor vi har brugt flere konsulenttimer end de beregnede.

   

  1. Uforudsete udgifter til sorteringsnet: Pga. coronavirus blev nettene ikke leveret til tiden, og kunne derfor ikke leveres sammen med de nye beholdere, som planlagt. Der har derfor været ekstraudgifter til særskilt pakning og levering af nettene.

   

  1. Dobbeltlevering af startpakker: Sammen med de nye beholdere, fik hver husstand leveret en startpakke bestående af køkkenspand og poser til madaffald, en sorteringsvejledning og et infobrev. Rigtigt mange borgere kontaktede os og fortalte, at de ikke havde modtaget disse startpakker, hvorfor leverandøren blev sendt ud til adresserne for at levere dem igen. Det viste sig dog, at vi hurtigt løb tør for madspande, hvilket ikke burde kunne lade sig gøre, da vi havde indkøbt ca. 500 madspande mere, end der er husstande i kommunen. Vi kan derfor konkludere, at nogle borgere, har fået leveret to startpakker ved en fejl, hvilket har medført ekstraudgifter.

   Vi går ikke ud fra, at borgerne har "bestilt" en ekstra startpakke med vilje. Vi tror i stedet, at borgerne ikke har fået kigget i deres nyleverede beholdere, hvori startpakken befandt sig, og har derfor kontaktet os med det samme om den "manglende" levering. Fra administrationens side havde vi ikke på forhånd forestillet os, at dette var en mulighed, hvorfor vi ikke fra starten bad borgerne om at tjekke deres nye beholdere. Da vi begyndte at bede borgerne om dette, viste det sig dog, at mange borgere havde modtaget startpakken.

       

  Lånoptagelse

   

  Der søges om hjemtagning af et lån på 16,809 kr. til restfinansiering af indkøbet af nye affaldsbeholdere mv. på det brugerfinansierede område.

   

  KB besluttede d. 27. februar 2020 at hjemtage et lån på 0,628 kr. til finansiering af de afholdte udgifter i 2019 på anlægget.

  I forlængelse af afslutningen på anlægsregnskabet søges der om at optage et lån på 17,437-0,628 = 16.809 kr. til finansiering af restbeløbet.

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet og lånet er brugerfinansieret.

   

 • 428. Oprettelse af udskolingsklasse på Stevns Dagskole - Godkendelse

  application/pdf icon 20.11.17_-_dagskolen_-_bilag_vedr_oekonomi.pdfapplication/pdf icon 20.11.17_-_hoeringssvar_vedr_udskolingsklasse_paa_dagskolen.pdf

  Resume

  KB skal tage stilling til, om der skal oprettes en udskolingsklasse med fuld fagpakke i Stevns Dagskole pr. 1. august 2021. Forslaget var en del af balanceforslag til budget 2021 og har derfor allerede været i høring. Se høringssvar i vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at

  1. der oprettes en udskolingsklasse i Stevns Dagskole pr. 1. august 2021, som tildeles et årligt driftsbudget på ca. 1,5 mio. kr.
  2. finansiere driftsudgiften fra puljen til nye elever i specialtilbud (ca. 0,6 mio. kr. i 2021)
  3. give en anlægsbevilling i 2021 på 250.000 kr. til engangsudgifter ved etablering af udskolingsklasse
  4. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive en del af det afsatte rådighedsbeløb fra puljen til faglige indsatsmiljøer

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 7:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 1. december 2020, pkt. 253:

  3 medlemmer (V+O+Ø) anbefaler indstillingerne.

   

  2 medlemmer (A) tager forbehold indtil ØU.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales med den bemærkning, at BUL skal præsenteres for indholdet ligesom BUL skal forelægges en evaluering efter 1 års drift.

  Sagsfremstilling

  Elever i specialklasser har krav på at modtage undervisning i fuld fagpakke. I vores specialklasserække er det kun i meget begrænset omfang muligt, og ønskeligt, med undervisning i fuld fagpakke. Elever i specialklasser, der ikke har nytte af fuld fagpakke, skal konkret fritages fra en række fag.

  Der er dog en række udskolingselever, som under de rette vilkår ift. normering og klassestørrelse, vil kunne modtage undervisning i fuld fagpakke. Dette er også et ønske fra nogle forældre til elever i vores specialklasser. Undervises eleverne i fuld fagpakke, og har mulighed for en afgangseksamen i fagene, vil det også give dem bedre muligheder fremover.

  I den nuværende specialundervisningsstruktur i Stevns Kommune er dette som angivet svært at opfylde.

  For at tilgodese muligheden for fuld fagpakke, er det nu nødvendigt at visitere elever til tilbud enten uden for kommunen eller i andet regi. Der visiteres dermed pt. elever til specialundervisning i andre kommuner, på special- og efterskoler med fuld fagpakke.

  Det foreslås derfor, at der oprettes en udskolingsklasse med ovennævnte formål på Stevns Dagskole. Målgruppen for denne klasse vil være elever på 7.-9. årgang, som er motiverede, har stabilt fremmøde og under de rette omstændigheder vil kunne tage afgangsprøve i fagene. Der er tale om elever, som ikke vil kunne inkluderes i almenundervisningen.

  Målgruppen for foreslået skoletilbud er ikke sammenfaldende med målgruppen for Ungdomsdagskolen i regi af Ungdomsskolen. Ungdomsdagskolens målgruppe er i høj grad unge med fremmødeproblematikker, svage forudsætningen for at modtage fuld fagpakke, og for en stor dels vedkommende, interesse og talent for praksisfaglig læringstilgang. Ungdomsdagskolen målretter derfor deres fagpakke og pædagogik til denne målgruppe, og arbejder målrettet for at eleverne opnår stabilt fremmøde og uformelle såvel som formelle kompetencer, der giver adgang til erhvervsuddannelser.

  Der kan være enkelte, der hidtil er anvist til ungdomsdagskolen, som ved beslutning om at etablere udskolingsklasse på Dagskolen, fremadrettet vil blive anvist til udskolingsklassen på Dagskolen. Ligeledes kan en elev, ved positiv udvikling som følge af indsats i Ungdomsdagskolen, revisiteres til skoleplacering i udskolingsklasse  på Dagskolen, hvis dette på det givne tidspunkt er rette specialundervisningstilbud for eleven. Der forventes i forlængelse af ovenstående ikke nogen væsentlig ændring i Ungdomsdagskolens elevgrundlag.

  I opstartsfasen vil tilbuddet kun være for 7. og 8. årgang, derefter vil 9. årgang komme med og med tiden vil tilbuddet eventuelt kunne udvides med et tilbud til 10. årgang. En udvidelse til at omfatte 10. klasse vil dog kræve etablering af endnu en udskolingsklasse.

  Pt. er der ca. 5 elever, som benytter andre undervisningstilbud for at opnå fuld fagpakke. Derudover er der flere elever på mellemtrinnet i vores specialklasser, som er i målgruppen for et sådant tilbud.

  På Hotherskolen vil der være mulighed for at finde egnede lokaler til klassen. I forhold til faglig sparring mv. vil det optimale være en placering tæt på den øvrige dagskole. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, at lokaler kan være i direkte tilknytning til Dagskolens lokaler, men det vil blive medtaget i forbindelse gentænkning af SFO-området. Hotherskolen vil ved placering skulle gentænke den samlede lokaleplan for skolen, og beslutning om udskolingsklasse i tilknytning til Dagskolen, kan altså medføre fysisk rokering af andre klasser hen over sommerferien.

  Tildelingen til udskolingsklassen på Dagskolen beregnes efter samme principper, som for ressourcetildelingen til de øvrige klasser på Dagskolen. Således vil klassen årligt koste mellem 1,4 og 1,5 mio. kr. Normeringen vil være op til 10 elever. Det vil over tid reducere udgiften til elever i eksterne tilbud. Det er ikke muligt at ”hjemkalde” de unge, der nu er placeret i specialundervisningstilbud i andre kommuner, medmindre dette er efter ønske fra forældrene.

  I beregningerne er det taget udgangspunkt i en forventning om, at 4 elever starter i tilbuddet pr. 1. august 2021, 7 elever i 2022/23 og 10 elever i 2023/24. Forvaltningen har viden om, at en række elever, der indtræder i målgruppen pr. 1. august 2021 vil ønske specialtilbud med fuld fagpakke, om nødvendigt i anden kommune. Dette ønske skal kommunen efterkomme, hvis ikke der kan anvises i sådant tilbud i kommunens eget undervisningsudbud.

  Den årlige tildeling til udskolingsklassen vil ligge omkring 1,5 mio. kr. og der forventes engangsudgifter på 250.000 kr.

  Elever, som visiteres til eller vælger et lignende skoletilbud i en anden kommuner, koster i gennemsnit 320.000 kr. pr elev pr. år, incl. behandling, men eks. transportomkostninger. Den gennemsnitlige omkostning til transport er omkring 15.000 kr. årligt.

  Oprettelsen af en udskolingsklasse på Stevns Dagskole vil på sigt kunne reducere udgiften til specialundervisning i andre kommuner, hvis behovet ikke ændres væsentligt

  Ressourcetildelingen til klassen, forventede opstarts-/engangsudgifter og forventet besparelse på eksterne tilbud er vedlagt i bilag ”22.11.17 – Dagskolen - bilag vedr. økonomi”. Af bilag ”22.11.17 – høringssvar vedr. udskolingsklasse” fremgår høringssvar fra Budget 2021, som vedr. udskolingsklassen. Alle høringssvar vedr. Budget 2021 kan finde i materialet fra KB-mødet 8/10 2020, sag nr. 455.

  Økonomi

  Sagen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for driftsbudgettet i 2021, idet udskolingsklassen finansieres fra pulje til nye elever. Forventet mindreforbrug fra 2022 indarbejdes i budget 2022.

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 250.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb på 1.425.000 kr. Det resterende rådighedsbeløb er herefter 1.175.000 kr.

 • 429. Udviklingen af Stevns Ejendomme - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomme_-_videre_udvikling_behandlet_paa_moedet_27._februar_2020_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2020.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomscenter_behandlet_paa_moedet_22._juni_2016_kl._0830_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2016.docx.pdfapplication/pdf icon stevns_ejendomme_beskrivelse_af_de_naeste_skridt.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at teknisk servicepersonale på skolerne og midler til ejendomsdrift samles i Stevns Ejendomme pr. 1. januar 2021. Der er gennemført en dialog med berørte medarbejdere, hvori rammerne for den nye organisering er blevet drøftet og gennemgået.

   

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der sker omplacering af budgetter fra de berørte udvalg til Vedligholdsespuljen og Pedelkorps samt udenomsarealer på skoler og SFO til Materielgården under PMT for 2021 og overslagsårene.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.
  2. godkende omplacering af budgetter fra nedennævnte udvalg til vedligholdelsespuljen med 2.247.000 kr. og 3.510.000 kr. til pedelkorps under PMT for 2021 og overslagsårene.
  3. godkende omplacering af budgetter fra udenomsarealer på skolerne og SFO med 51.000 kr. til Materielgården.

  Direktionen, 23. november 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 1. december 2020, pkt. 396:

  Indstillingerne anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 1. december 2020, pkt. 257:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 2. december 2020, pkt. 250:

  1. Taget til efterretning.
  2. Anbefales.
  3. Anbefales.

  Social og Sundhed, 2. december 2020, pkt. 257:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales.

  Sagsfremstilling

  På KB-mødet i februar 2020 blev det besluttet, at

  1. samle teknisk servicepersonale fra skoler og pedelkorps under Stevns Ejendomme og at organiseringen skal ske i 3 distrikter
  2. overføre decentrale midler til indvendigt og udvendigt vedligehold af kommunens bygninger til D&V-puljen under Stevns Ejendomme, med de i sagsfremstillingen nævnte undtagelser.
  3. beslutter, at pkt. 1 og 2 skal ske med virkning fra 1. januar 2021 efter involvering af brugerne, medarbejderne og MED-organisationen

   

  Omlægningen betyder, at der flyttes 7 årsværk fra skolerne til Stevns Ejendomme svarende til 3,5 mio.kr. i 2021 og overslagsårene. I alt vil der så fremover være 16 årsværk til teknisk service, som skal betjene alle kommunens ejendomme med undtagelse af hallerne, ungdomsskolen, Naturcentret og Fyret. Desuden flyttes samlet 2,2 mio. kr. i 2021 og overslagsåren, til ejendomsdrift fra de enkelte institutioner/områder til Drift- & Vedligeholdelsespuljen, der administreres af Stevns Ejendomme.

   

  Omplaceringerne sker som følgende:

   

   

   

  Stevns Ejendomme er nu klar til at gennemføre denne omlægning. Processen har været forsinket af, at vi umiddelbart efter beslutningen i februar blev sendt hjem på grund af Corona i starten af marts. Det planlagte møde med medarbejderne i marts blev derfor aflyst. Som situationen var i foråret var det ikke tilrådeligt at samle hele staben på en gang da der var særlige forholdsregler omkring teknisk servicepersonale på plejecentrene. Efter sommerferien har hele medarbejderstaben været samlet i september på Naturcentret, hvor vi gennemgik planerne i plenum og hvor medarbejderne inddelt i distrikter drøftede, hvad der var plus og minus ved den kommende omlægning. I løber af oktober måned har der været afholdt personlige samtaler med alle berørte medarbejdere, hvor den enkeltes rolle i omlægningen er blevet drøftet og hvor vi har talt om de forventninger og bekymringer den enkelte har haft i forbindelse med omlægningen. Parallelt med dette har der i hele perioden løbende været drøftelser og samtaler imellem ledelsen og medarbejdernes tillidsrepræsentant. Dels om processen og dels om den nye struktur.

   

  Medarbejderne har udtrykt forventninger om at man fremover bliver del af et større fagligt fællesskab med fokus på ejendomsdrift og at de fremover vil være i et fællesskab, hvor deres opgaver er kerneopgaven. De har forventninger til de mere fleksible muligheder for at hjælpe hinanden på tværs af teknisk service fx ved større opgaver.

   

  Bekymringerne har i høj grad været for om man bare blev flyttet vilkårligt rundt og ikke længere havde tilknytning til et bestemt sted. De fleste har udtrykt, at de gerne vil bevare et tilhørsforhold til det sted, hvor de har arbejdet hidtil.

   

  Hos brugerne har der været udtrykt bekymring for om skolerne stadig vil have noget teknisk personale de kan henvende sig til også med opgaver der ligger lidt uden for ejendomsdriften. Generelt har der været udtrykt et ønske om en vis nærhed af teknisk personale og at det ikke var ønskeligt, at det hele tiden var forskellige som kom på stedet. Det har været ønsket, at adgangen til teknisk personale skulle være nem og enkel for alle.

   

  Med afsæt i mange tilbagemeldinger og input bliver arbejdet pr. 1. januar organiseret således, at hvert distrikt har base på én af tre folkeskoler. Her vil der være tilknyttet en teknisk serviceleder, der får ansvar for den daglige koordinering af opgaverne i distriktet. Alle medarbejdere skal i udgangspunktet møde ind der, hvor de har plejet at møde ind. Herfra vil nogen af dem så tage ud og betjene andre bygninger  og andre vil blive på stedet og løse de derværende opgaver. Dette koordineres af servicelederen i området. Skolerne og plejecentrene vil stadig opleve, at der er fast og kendt teknisk personale på stedet. De bygninger, hvor der ikke har været fast betjening vil fremover opleve, at de ved, hvor de skal henvende sig og at der vil være en fast person som koordinerer deres opgaver.

   

  Brugerne vil fra 1. januar få adgang til at benytte en helpdesk for ejendomme via en app på telefonen, hvor de kan indmelde fejl og mangler eller andre opgaver de gerne vil have løst. Daginstitutionerne har i hele 2020 haft adgang til at benytte Helpdesken for at teste systemet. De har udtrykt stor tilfredshed med at have så let adgang til at indberette til Stevns Ejendomme. Fra 1. januar vil brugerne vide, hvilken serviceleder og hvilken projektleder i ejendomsservice som de kan henvende sig til. Servicelederen og lederen for Stevns Ejendomme skal med faste intervaller mødes med ledere for de forskellige kommunale institutioner for løbende at evaluere og udvikle teknisk service.

   

  Vi er således klar til at arbejde i den nye struktur. Medarbejdere og ledere er klar til at vi fremover fortsat skal arbejde med at videreudvikle vores processer så vi kan optimere driften og øge bygningskvaliteten. Under coronakrisen har vi i flere situationer taget strukturen på forskud, idet flere af pedellerne i pedelkorpset har været involveret i opgaver andre steder end der, hvor de plejer at høre til. De har fx hjulpet til på daginstitutionsområdet med at oprette midlertidige institutioner, flytte møbler og indrette håndvaske. Pt. har vi en pedel, der distribuerer værnemidler og passer lageret af mundbind, visirer og håndsprit. Der er også en pedel, som fungerer som parkeringsvagt ved coronatestcenteret på Stevnshøj. På Strøbyskolen har Stevns Ejendomme deltaget i at ansætte den nye teknisk serviceleder og en ny teknisk servicemedarbejder. Alt i alt har vi i krisetiden haft adskillige eksempler på, at muligheden for at udnytte ressourcerne fleksibelt på tværs af centrene har gjort, at vi har kunnet håndtere større opgaver og dirrigere kræfterne derhen, hvor det brænder mest. Det har været situationer, hvor vi har kunnet se styrkerne ved at samle kræfterne i en mere fleksibel og robust organisering.

   

  På ØU's møde den 17. marts 2020 sag nr. 252 skete der en hamonisering af de kommunale udenomsarealer. I den forbindelse blev der omplaceret budgetter fra ejendomme med undtagelse af skolerne. Skolerne skulle afvente etablering af Stevns Ejendomme. Der omplaceres derfor midler fra skolerne til Materielgården med 51.000 kr.

   

  Diverse referater fra foregående poltisk behandling af sagen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet de 5.757.000 kr. til drift og vedligholdelsespuljen og Pedelkorps samt 51.000 kr. til materielgården, som kan finansieres af de eksisterende budgetter til opgaverne.

  Historik

  KB juni 2016

  KB februar 2020

 • 430. Højerupvej 7 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon garveriet_hoejerupvej_7_-_kb_12.09.19.pdfapplication/pdf icon anlaegsregnskab_hoejerupvej_7.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Højerupvej 7, Store Heddinge.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. godkende anlægsregnskabet for Højerupvej 7.

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 4:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 1. december 2020, pkt. 401:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen har købt/overtaget ejendommen Højerupvej 7, Store Heddinge med henblik på at nedrive det gamle garveri, som lå på grunden. I forbindelse med nedrivningen finder man en del forurening, hvoraf noget af det bliver ryddet op. Derefter er den forurenede jord på ejendommen planet ud, for at gøre klar til fremtidig anvendelse af arealet.

  Projektet blev behandlet på KB 12.09.2019 hvor det blev besluttet at afsætte midler til forberedelse af arealet til rekreativt område samt tilføre restbudgettet til kassebeholdningen, punktet er vedlagt som bilag.

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

  Beløb i hele 1.000 kr.

   

   

   

  Økonomi

  Mindreforbruget i forhold til bevillingen vil forøge kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2020.

 • 431. Verdensarv Stevns - anlægsregnskab 2019 - Godkendelse

  application/pdf icon anlaegsregnskab_verdensarv_stevns_2019.pdf

  Resume

  KB skal godkende anlægsregnskab 2019 for Verdensarv Stevns. I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet 2019 for Verdensarv Stevns.

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 2. december 2020, pkt. 245:

  Anbefales.

  Beslutning

  6 medlemmer (V+A+C+N) anbefaler indstillingen

  1 medlem (O) anbefaler ikke, da beløbene til projektet er opført under anlæg, og ikke retteligt under drift.

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune har givet et tilskud på 3 mio. kr. til Verdensarv Stevns 2019, hvilket svarer til anlægsbevillingen. Det er dette tilskud, der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for.

   

  Verdensarv Stevns har indsendt årsberetning og årsregnskab for 2019 til godkendelse i KB, dette blev behandlet på KB den 25.11.2020.

   

   

  Økonomi

  Der er i anlægsbudgettet 2019 godkendt 3 mio. kr. til tilskud til Verdensarv Stevns og hele beløbet er udbetalt.

 • 432. Renovering af kantsten og fortove - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_renovering_af_kantsten_og_fortorve.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for renovering af kantsten og fortove.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Renovering af kantsten og fortove.

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 1. december 2020, pkt. 400:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  KB godkendte den 21.05.2015 igangsættelse af slidlagsarbejder på vejstrækninger med påkrævet følgearbejde. På baggrund af dette blev der omprioriteret midler i budget 2015 samt afsat midler fra budget 2016 til 2018 på ialt 8.545.000 kr. til renovering af kantsten og fortove. Der er derover givet yderligere midler til projektet i budget 2019.

  Når der asfalteres bliver der også fornyet rendestensriste og rendestensbrønde, så man sikrer en fortsat afvanding af det nyasfalterede område. Gennemsnitspris for reetablering af en rendestensrist i anlægsperioden har været 1.800 kr./stk. og fornyelse af rendestensbrønde med tilhørende riste har ligget på 7.500 kr./stk.

  Når der bliver lagt et nyt lag asfalt på vejen, bliver vejen hævet og der er mange steder, hvor det har været nødvendigt at hæve kantsten samtidig, for at sikre at regnvand der falder på vejen bliver på vejen i stedet for at løbe op på f.eks. fortovet eller bortledes til borgernes matrikler. Reetablering af 1 meter kantsten har i anlægsperioden udgjort 650 kr./m + reetablering af bagvedliggende areal, som kan være fliser, chaussesten, SF-sten, græs eller asfalt.

  Der er løbende indkøbt rendestensriste, brønde og udført udskiftning af disse diverse steder i kommunen.

  Derudover er der udført mindre reguleringer samt brolæggerarbejde følgende steder i årene:

  2016: Sigerslevvej, Nørregade og Vandrigsvej.

  2017: Holtug Bygade, Overdrevsvej, Bredeløkkevej, Erikstrupvej, Havnepladsen, Bovangen, Horsekær, Lindevænget og Gammel Køgevej.

  2018: Erikstrupvej, Overdrevsvej, Pilevænget, Mejerivej, Søndergade, Hårlev Stationsvej, Østergade, Østgade, Rødvig Hovedgade og Rødvig Strandvej.

  2019: Lendrumvej, Lodbjerggårdsvej, Algade, Rengegade og Vestergade.

   

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

   

  Beløbet er i hele 1.000 kr.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

 • 433. Salg af Stevnsvej 3 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_salg_af_stevnsvej_3.pdfapplication/pdf icon koebsaftale_stevnsvej_3-_salg_ejendom_projekt_valloe_strand_aps.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter excl.moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Salg af Stevnsvej 3.

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I 2014 solgte Stevns kommune ejendommen Stevnsvej 3, Strøby, til Projekt Vallø Strand ApS for 21.250.000 kr. I købsaftalens pkt. 2.8.3. har sælger forud for underskrift udleveret geoteknisk rapport, som beskriver ekstrafundering i forbindelse med planlagt byggeprojekt, hertil har Stevns kommune betalt 1.500.000 kr. i 2020.

   

  I 2017 blev deponering på 19.375.000 kr. frigivet og lån på 1.396.000 kr. indfriet af Stevns kommune til Kommunekredit (Bevilling KB 30.11.2017, BOP3).

   

  Restdeponeringen på 1.875.0000 blev frigivet 30.10.2020 efter betaling af ekstrafundering og herefter er sagen afsluttet.

   

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

   

  Beløb i hele 1.000 kr.

   

   

   

  Økonomi

  Mindreforbruget i forhold til bevillingen vil forøge kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2020.

 • 434. Henvendelse fra Ankestyrelsen om brug af konsulenter - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_brug_af_konsulenter_paa_det_sociale_omraade_-_hoering_behandlet_paa_moedet_30._april_2020_kl._1800_moedelokale_7_8_teams_i_kommunalbestyrelsen_2.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_brug_af_konsulenter_paa_det_sociale_omraade_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_10._september_2020_kl._1800_hotug_forsamlingshus_holtug_linievej_.pdfapplication/pdf icon brev_fra_ankestyrelsen_af_19._nov._2020.pdf

  Resume

  Ankestyrelsen har ønsket at vurdere lovligheden af brug af konsulenter på det sociale område i situationer, hvor der anvendes et ”no-cure-no-pay”-princip. 31 kommuner, herunder Stevns Kommune, indgår i vurderingen. Stevns har i to tidligere høringssvar afgivet oplysninger til styrelsen herom.  Høringssvarene blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møderne hhv. den 30. april og 10. september i år (sagsfremstillingerne er vedlagt).

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

   

  1. udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 10:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 2. december 2020, pkt. 256:

  Anbefales.

  Beslutning

  6 medlemmer (V+A+C+N) anbefaler indstillingen.

  1 medlem (O) kan ikke godkende, da der efter hans opfattelse er sket et tab af borgernes rettigheder.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indgik i januar 2019 kontrakt med Brorson Consult om forhandling af indsats og kontrakter i 25 borgersager. Det skete i forlængelse af vedtagelsen af budget 2019, hvori det indgik, at en konsulentvirksomhed skulle yde bistand til at gennemgå kommunens aftaler med leverandører af botilbud til personer efter § 107 og § 109 i lov om social service med det formål at nedbringe de samlede omkostninger og forbedre øvrige vilkår. Ifølge kontrakten blev konsulenten aflønnet med 10 pct. af den samlede årlige besparelse i de sager, hvor betaling til leverandør blev nedsat.

  Af de 25 borgersager, som var omfattet af kontrakten med konsulenten, førte 10 sager til afgørelser. I 6 sager blev støtten nedsat, og i 4 sager blev støtten sat op.

  Ankestyrelsen udsendte en generel tilsynsudtalelse om brug af konsulenter på det sociale område den 24. juni på baggrund af de første høringssvar om brugen af konsulenter fra de 31 omfattede kommuner. I tilsynsudtalelsen konkluderes det, at det ikke som sådan strider mod lovgivningen at anvende konsulenter på det sociale område, men kommuner kan ikke lovligt aflønne konsulenter for ydelser, der indebærer sagsforberedelse i afgørelsessager, efter ”no-cure-no-pay”-princippet. Dette skyldes, at konsulentfirmaet må anses for at have en direkte økonomisk interesse i sagens udfald, og dermed vil der være tale om habilitetsmangel. Hvis der er tale om habilitetsmangel, er afgørelsen som udgangspunkt ugyldig, og der skal træffes en ny afgørelse, medmindre habilitetsmanglen undtagelsesvist efter en konkret vurdering ikke har haft betydning for afgørelsens resultat.

  I det seneste brev fra Ankestyrelsen fra 19. november fremgår det, at det er styrelsens opfattelse, at der i hvert fald i 2 af de 10 relevante afgørelsessager i Stevns Kommune har været tale om sagsforberedende arbejde udført af konsulenten og dermed habilitetsmangel. Dette skyldes – som også oplyst i Stevns Kommunes eget høringssvar fra april – at konsulenten på grund af en medarbejders fravær har udarbejdet et udkast til afgørelse. Der er hermed efter styrelsens opfattelse tale om en habilitetsmangel, som kan have haft indflydelse på afgørelsen, og kommunen er derfor forpligtet til at genoptage sagerne og derefter vurdere, om habilitetsmanglen har haft konkret betydning for afgørelserne. Ankestyrelsen beder afslutningsvist kommunen om at oplyse, hvad ovenstående giver anledning til.

  Det foreslås, at Stevns Kommune svarer følgende til Ankestyrelsen:

  ”Stevns Kommune har som tidligere oplyst haft gennemgået de 10 sager, hvor der er risiko for, at habilitetsmangel kan have ført til afgørelser med forkert indhold. Der blev ikke her fundet afgørelser, som skulle ændres, fordi selve indholdet af afgørelsen var forkert. Dette var også forsøgt udtrykt i kommunens tidligere høringssvar til Ankestyrelsen, men har muligvis ikke været formuleret klart nok, hvilket i givet fald beklages. Men uanset dette vil Stevns Kommune som en ekstra sikring af de berørte borgeres retssikkerhed genoptage de 10 sager for atter at vurdere om habilitetsmangel i en eller flere sager har haft konkret betydning for resultatet af afgørelserne. Hvis dette alligevel skulle vise at sig være tilfældet, vil der i givet fald blive en fornyet behandling af sagen og truffet en ny afgørelse i overensstemmelse med retningslinjerne i Ankestyrelsens generelle tilsynsmeddelelse fra juni måned i år. Der vil i så tilfælde også blive foretaget en vurdering af sagens faktiske oplysninger, herunder om der er behov for yderligere oplysninger i sagen.”

 • 435. Status- og handleplan vedr. opretning af økonomistyring på ældreområdet – Orientering

  application/pdf icon status-_og_handleplan_for_opretning_af_oekonomistyring_paa_aeldreomraadet_2020.docx.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om status- og handleplan vedr. opretning af økonomistyring på ældreområdet. SSU blev første gang præsenteret for handleplanen på SSU møde d. 23. september 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til ØU via direktionen og SSU, at

  1.       tage orienteringen til efterretning.

  Direktionen, 30. november 2020, pkt. 9:

  Anbefales taget til orientering.

  Social og Sundhed, 2. december 2020, pkt. 258:

  Anbefales taget til orientering.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der er siden præsentationen af handleplanen i september 2019 sket en stor udvikling i forhold til at få et overblik over den samlede økonomi i Sundhed og Omsorg gennem flere store indsatser.

   

  Indsatserne er delt op i 6 hovedområder i status- og handleplanen, som beskriver, hvilke indsatser der allerede er sat i værk og hvilke indsatser, der arbejdes videre med.

   

  De 6 hovedområder er:

  • Organisering af ledelsen
  • Økonomi
  • Styring af driften
  • Plejepakker/kvalitetsstandarder/planlægning på kørelister
  • Visitation for ældreområdet, voksen/handicap og hjælpemidler
  • Det elektroniske omsorgssystem Cura

   

  Status- og handleplan er vedlagt som bilag. Den er skrevet i en anden form end den handleplan, som blev præsenteret i september 2019, da indsatsområdet har udviklet sig siden og derfor bedre præsenteres i den nye form.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 436. Store Heddinge Vandrerhjem -Vision og tidsplan, - Orientering

  application/pdf icon bilag_1_visionspapir_for_store_heddinge_vandrerhjem_forudsaetter_koeb_af_bygninger.pdfapplication/pdf icon bilag_2_tids-_og_procesplan.pdf

  Resume

  KB orienteres om planerne for det forestående arbejde med, at skabe en ny driftsmodel for Store Heddinge Vandrerhjem, herunder tidsplan og visionspunkter for projektarbejdet.

  Sagen forudsætter, at Stevns Kommune realiserer planerne om, at købe Store Heddinge Vandrerhjems bygninger.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. Visionspunkter og tidsplan for arbejdet med, at skabe den kommende driftsmodel for Store Heddinge Vandrerhjem, tages til efterretning

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 2. december 2020, pkt. 246:

  Taget til efterretning af et flertal på fire (V,C,B,A).

   

  Liste Ø ønsker ikke at tage visionspunkter og tidsplan til efterretning.

  Beslutning

  6 medlemmer (A+V+C+O) tager sagen til efterretning.

  1 medlem (N) stemmer imod med en bemærkning om, at vandrehjemmet ikke bør købes af kommunen.

  Sagsfremstilling

  Sagens indhold forudsætter, at Stevns Kommune realiserer planerne om, at købe Store Heddinge Vandrerhjems bygninger.

   

  Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Stevns Kommune skal købe Store Heddinge Vandrerhjems bygninger af den Selvejende Fond, som i dag ejer bygningerne. Stevns Kommune ejer i dag allerede grunden hvorpå bygningerne ligger. Købet af vandrerhjemmets bygninger er endnu ikke gennemført, men det er politisk tilkendegivet, at der fortsat skal drives vandrerhjem i bygningerne. Forvaltningen afventer og forventer tilbagemelding fra ejendomsmæglere ultimo november, inden købet af bygningerne kan realiseres.

  På den baggrund har forvaltningen allerede nu påbegyndt de indledende overvejelser. Som grundlag for det forestående projektarbejde, er der lavet et visionspapir, som opsummerer AETs overordnede visionspunkter for driften af Store Heddinge Vandrerhjem.

   

  AETs visionspunkter for Store Heddinge Vandrerhjem:

   

  Forvaltningen har på baggrund af AET-udvalgets indledende drøftelse d. 11. november opsummereret nedenstående punkter, som danner fundamentet for arbejdet med en ny driftsmodel for vandrerhjemmet:

   

  • der skal fortsat drives vandrerhjem i Store Heddinge Vandrerhjems nuværende bygninger/grund
  • vandrerhjemmet skal bortforpagtes af Stevns Kommune
  • vandrerhjemmet skal drives af en kommerciel turismeaktør
  • driftsmodellen skal om muligt inddrage og baseres på FNs Verdensmål
  • grundlaget for bortforpagtningen skal ske under hensyntagen til synergier og muligheder ved forpagtning af fx lokaler og køkken i den nye Stevnshal
  • øvrige lokaliteter i Stevns Kommune kan inddrages i arbejdet med driftsgrundlaget af vandrerhjemmet
  • arbejdet med at fastlægge driftsmodellen skal ske i relation til, at der laves en helhedsplan for området omkring den nye Stevnshal.

    

  Tidsplan

   

  AET ønsker, at Store Heddinge Vandrerhjem som udgangspunkt skal bortforpagtes den 1. januar 2022 til en kommerciel turismeaktør. På den baggrund har forvaltningen lavet en tidsplan jf. bilag 2, som kan opsummeres i følgende overordnede punkter:

   

  • 4. kvartal 2020 - nedsættelse af projektgruppe og politisk orientering om grundlag for arbejdet
  • 1. kvartal 2021 - analyse- og projektarbejde
  • 2. kvartal 2021 - godkendelse af driftsmodel af AET, ØU og KB i juni.
  • 3 og 4 kvartal 2021 - bortforpagning / renoveringsarbejder
  • 1. jan. 2022 - Ny forpagter overtager driften af Store Heddinge Vandrerhjem

   

  Økonomi

  Der er i budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. i år 2021 og 0,5 mio. kr. i år 2022 til Projekt Store Heddinge Vandrerhjem.

 • 437. Ansøgning om afsked (Lukket)

 • 438. IT-anlæg og projektledelse 2021 - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 439. Diverse orienteringer - ØU den 8. december 2020 (Lukket)

 • 440. Underskriftsark (Lukket)