Referat

 • 5. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Godkendt

 • 6. Østsjællands Beredskab, Risikobaseret Dimensionering - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_forebyggelse.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_2_indkvartering_og_forplejning.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_3_vandforsyning.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_5_udrykningsstatistikker.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_6_scenariebeskrivelser.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_7_-_responstidsinddeling.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_8_udrykningers_geografiske_fordeling_010716_til_300617.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_9_uddannelsesplaner.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_10_deloitte_analyse.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_11_retningslinjer_for_odin-udfyldelse.pdf.pdfapplication/pdf icon serviceniveau_rbd_2017.pdf.pdfapplication/pdf icon kommenteret_brs_udtalelse_over_forslag_til_dimensioneringsplan_for_oestsjaellands_beredskab.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_4_pickliste.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_12_vedtaegter_og_strategi.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_12_a_obligatoriske_opgaver.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_12_b_tilvalgsydelser_og_serviceopgaver.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_13_-_analyse_udvikling_i_udgifter_til_redningsberedskab_2010-2017_2.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_14_udvikling_i_kommunale_udgifter_til_beredskab_2010-17.pdf.pdf

  Resume

  Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab skal jf. fællesskabets vedtægter godkendes af interessentkommunernes byråd/kommunalbestyrelser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

  1. Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering drøftes og godkendes med eventuelle bemærkninger.

  Beslutning

  Anbefales med den bemærkning, at der med udgangspunkt i kommunens store geografi skal indgå 2 lokale stationer i kommunens dækning. ØU ønsker som minimum at fastholde nuværende  serviceniveau og responstid.

  ØU forudsætter, at Stevns Kommune (ØU/KB) får forelagt udmøntningen af den nye RBD før endelig vedtagelse i Beredskabskommissionen.

  Fejl i tekniske bilag vedr. Stevns Kommune rettes hurtigst muligt.

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen er på møde d. 14. december 2017 blevet enige om en ny fælles risikobaseret dimensionering, som nu videresendes til behandling i byrådene. Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats jf. beredskabsloven og den risikoprofil, der karakteriserer kommunerne i Østsjællands Beredskab.

   

  Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet en række bemærkninger. Bemærkningerne har givet anledning til redaktionelle rettelser, som er indarbejdet i planen jf. bilag. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter, og Beredskabsstyrelsens svar på høringen kan betragtes som en accept af den fremsendte plan. 

   

  I den ny fælles model for risikobaseret dimensionering betragtes Østsjællands Beredskab som ét fælles beredskabsområde, og modellen udnytter de samlede ressourcer mere effektivt end tidligere. Det betyder, at der kan ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder.

   

  Der er i godkendelse af modellen lagt vægt på, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes, hvilket betyder, at borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil.

   

  Udrykningssammensætningen vil bygge på hændelsestyper, og der tages i højere grad end tidligere udgangspunkt i hændelsens kompleksitet. Der vil eksempelvis komme færre udrykningsenheder til brand i en skraldespand. Til mere komplicerede hændelser vil der komme flere udrykningsenheder, dog kan de være sammensat fra flere forskellige steder.

   

  I den risikobaserede dimensionering fremgår et minimumsniveau for køretøjer og mandskab i de enkelte delområder. Hvordan modellen konkret skal udmøntes i stationer, mandskab og køretøjer, vil Beredskabskommissionen tage stilling til ultimo januar, når forslaget til risikobaseret dimensionering er behandlet af alle interessentkommuner, og efter inddragelse af MED-organisationen. Der er indarbejdet en høj grad af fleksibilitet i modellen, som betyder, at der er luft til at nå frem til en solid og holdbar løsning.

  Økonomi

  Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio.kr. på nye brandkontrakter. Såfremt forslag til risikobaseret dimensionering kan godkendes af alle parter vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr. årligt fra juli 2018 og frem.

   

  Stevns Kommunes udgifter til Beredskabet har siden 2015 ikke været faldende, der vedlægges 2 bilag som viser udviklingen i de budgetterede udgifter for kommunerne i det nuværende beredskabssamarbejde fra 2010-2017. Bilaget er fremsendt til Beredskabsdirektøren den 4. januar.

 • 7. Naturcenter Mandehovedvej 10 - overtagelse fra Østsjællands museum

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_naturcenter_-_opsigelse_af_aftale_behandlet_paa_moedet_7._november_2017_kl._1530_moedelokale_8_i_natur-_fritids-_og_kulturudvalget_2017.d.pdfapplication/pdf icon budget_for_drift_naturcenter.xlsx.pdf

  Resume

  Overtagelse af naturcenteret blev behandlet i NFK den 7. november hvor det blev besluttet at genoptage sagen efter forhandling med Østsjællands museum.Forvaltningen har haft drøftelser med Museet om overtagelse af naturcenteret 1. januar 2018 samt udvikling af samarbejdet om levering og styring af tilbudene på natur og geologiformidling som skal udføres af naturvejlederen.

  Endvidere har overtagelsen af naturcenteret været drøftet med samarbejdspartnere indenfor kultur, undervisning og drift og vedligehold. Der er ligeledes indhentet forslag til brugen af naturcenteret i Grønt Råd.

  Forvaltningen vurderer, ved at drifte naturcenteret (SNC) kommunalt, kan der i højere grad fokuseres på at synliggøre de fordele der er ved at samarbejde på tværs af kommunens centre og med andre aktører, til glæde for de lokale borgere, de frivillige foreninger, turister samt skoler og daginstitutioner.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU at

   

  1. udtræde af kontrakten med østsjælland museum om driften af stevns Naturcenter pr. 1. januar 2018.

   

  2. at ophold med undervisning ved Naturvejlederen gøres gratis for de stevnske folkeskoler.

   

  3. at den manglende finansiering på 291.000 kr årligt meddeles som en tillægsbevilling til budget 2018 og indarbejdes i budgettets overslagsår.

   

  4. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet forvaltningen ikke kan anvise kompenserende besparelser.

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 1:

  Direktionen anbefaler, at der anvendes ledige lønmidler inden for området i 2018 og at den resterende del medtages ved førstkommende budgetopfølgening. Endvidere at merudgiften indarbejdes i budgettet fra 2019.

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 12. december 2017, pkt. 383:

  Direktionens indstilling anbefales. Endvidere anbefales, at ordet folkeskoler ændres til skoler.

  Økonomiudvalget, 13. december 2017, pkt. 761:

  Sagen udsættes til januar måned med henblik på yderligere politiske drøftelser.

   

  Mogens Haugaard Nielsen (N) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger) kan anbefale indstillingen.

  Beslutning

  ØU anbefaler at udtræde af kontrakten hurtigst muligt, dog uden bevilling af en tillægsbevilling.

  Udgiften i 2018 skal således være udgiftsneutral, idet udgiften skal afholdes indenfor den nuværende budgetramme.

  Forvaltningen bedes ligeledes indarbejde udgiften i B2019 og overslagsårene.

  Samtidig enighed om, at ophold for stevnske skoler skal gøres gratis.

   

  Varly Jensen (O) efterlyser et reelt beslutningsgrundlag før stillingtagen til sagen.

  Sagsfremstilling

  Stevns Naturcenter og Østsjællands Museum står for formidlingen i området, som blandt andet omfatter skiltning, en geologiudstilling og en natur- og kulturhistorisk udstilling. Endvidere anvendes naturcenteret til bred naturformidling til skoler og til et bredt publikum ved forskellige arrangementer. Dette understøttes af tilgængeligheden i området, som er god. Parkeringspladser, som er placeret tæt på, og fast belægning giver også familier med barne- og klapvogne, svært gående samt kørestolsbrugere god mulighed for at opleve klinten og gøre brug af stedets rekreative faciliteter.

  Anvendelse af SNC og områdets karakter tænkes fremover fastholdt med vægten lagt på naturformidling og formidling af områdets militære baggrund som supplement til oplevelsen af det militære landskab langs Stevns Klint. Kommunen har søgt midler til etablering af en formidlingstrappe og omlægning af trampestien forbi Sigerslev Kridtbrud lige syd for naturcentret som vil være med til at løfte og åbne området og skabe sammenhæng mellem SNC og de øvrige lokaliteter. Projektet vil bidrage væsentligt til en øget tilgængelighed samt understøtte formidlingen af kulturhistorien og naturen i området i sammenhæng med den øvrige formidling langs klinten.

    

  Øget fokus på formidlingen  af verdensarven er fremhævet i den seneste forvaltningsplan godkendt af KB, som dermed vil "udbrede kendskabet til skoler og institutioner og ikke mindst i Stevns Kommune med en målrettet indsats for de yngste borgere kan vi få en en masse ambassadører for verdensarven med kvalificeret viden og engagement om stedet og en følelse af et fælles projekt".

  I forlængelse af hjemtagelsen af SNC bliver det muligt at placere en række Åben Skole aktiviteter på naturcenteret. Med udgangspunkt i SNC vil det blive muligt at udvikle og afvikle faste og konkrete aktiviteter, der placeres i de stevnske folke- og friskoler.

  I processen omkring en strategi for faste Åben Skole tilbud i skolerne, kan Stevns Naturcenter spille en central rolle i at uddanne børn fra Stevns Kommune i den lokale kulturarv samt ikke mindst Verdensarven Stevns Klint.

  En kommende naturvejleder placeret på naturcentret vil derfor kunne udarbejde uddannelsesforløb for både elever og lærere, der, med udgangspunkt i det autentiske kultur- og naturhistoriske miljø, bidrager til forståelsen af elevernes placering på en ganske unik lokalitet.

  Endvidere vil det være muligt at skabe naturvidenskabelige forløb, der tager udgangspunkt i den natur, der er præcis udenfor døren.

  Samtidig vil et tæt samarbejde med de i Campus Køge involverede ungdomsuddannelser være et naturligt skridt, hvor der er en målgruppe på op imod 4500 studerende og kursister.  

   

  Grønt Råds (interesseorganisationer som DOF, Landbrug, Skovbrug, DN, frilufstrådet, ungdomsorganisationer m. fl.) tanker omkring anvendelsen af naturcenteret blev drøftet på novembermødet. Der var bla. ønsker om at naturcenteret i højere grad kan benyttes af foreninger (naturentusiaster, biavlerforening, lystfiskere) så lokale borgere i større grad drager nytte af SNC og området. Der var flere der mente at brugen af SNC i højere grad burde være gratis for at øge brugen. Forvaltningen har undersøgt andre centre/naturvejledere i Roskilde, Vordingborg og Fakse som tilbyder gratis undervisning af folkeskoler ved naturvejlederen. For at styre dette er der nogen steder sat begrænsninger på antal besøg fra hver af de lokale skoler.

   

  På nuværende tidspunkt bruger de Stevnske skoler naturcenteret gennemsnitligt 3 gange pr. skole. Eksterne ca. 2 gang pr. skole. Der er dobbelt så mange besøg fra eksterne skoler. Stevnske skoler betaler ca. 2000 kr. for en overnating med undervisning optil 30 personer. og 500 kr for dagsbesøg med undervisning. Hvis disse skal være gratis vil der være en mindre indtægt på ca. 50.000 kr. Stevnske skoler får på nuværendetidspunkt ophold og undervisning til halv pris.  

  Projektet "Klint for børn" har været et gratis tilbud i 2016 som er blevet brugt flittigt af de stevnske skoler. Det har i nogen grad været gratis for foreninger at låne lokaler på SNC.

   

  Forvaltningen vurderer at de statistikker som museet har lavet over besøg og de tilbud der efterspørges mest skal analyseres nærmere, for at se på hvad der der giver mest værdi.  Det er aftalt med museet at vi i fællesskab sammen med den kommende naturvejleder foretager denne optimering af tilbudene .

   

  Forvaltningen forventer at ansætte en ny naturvejleder pr. 1. marts 2018. Da den tidligere naturvejleder har igennem 7 års ansættelse har oparbejdet en bred viden på den stevnske natur er det naturligt at der kræves en del oplæring af en ny. Der er på nuværende tidspunkt en biolag ansat på halv tid på centeret som har suppleret den tidligere naturvejleder det seneste år, hvilket vil lette indkøringen af en ny. Ved overtagelse af naturcenteret fra museet 1. januar kan det fulde budget forvaltes i kommunen. Naturvejlederens opgaver fremgår af vedlagte dagsordenpunkt fra 7. november 2017.

   

  Driften af området (rengøring, naturpleje og andre vedligeholdelsesopgaver på bygningen) vil blive udført af Kommunens ejendomscenter som i forvejen har en pedelfunktion på Mandehoved. Der er ved ejendomscenterets tilsyn ikke konstateret forhold der giver anledning til økonomisk kompensation i forbindelse med ophør af kontrakten. Der er imidlertid nogle anlægsopgaver der skal indarbejdes de kommende år f.eks udskiftning af varmesystemet.
  De samlede udgifter og indtægter fremgår af vedlagte budgetoverslag.

  Økonomi

  De tidligere overførte driftsmidler til østsjælland museum i på kr det indeksregulerede tal for beløbet i 2017?

 • 8. Generelle retningslinjer for udvalg, til godkendelse

  application/pdf icon forretningsorden_for_oekonomiudvalget_og_staaende_udvalg.pdfapplication/pdf icon frister_for_sagsbehandlingstider_i_stevns_kommune_3.pdfapplication/pdf icon delegationsplan_samlet_plan.pdf

  Resume

  Udvalgets forretningsorden samt delgationsplan fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB, via udvalgene, at

   

  1. Udvalgets forrentningsorden godkendes
  2. Delegationsplanen indenfor udvalgets område godkendes
  3. Fastlagte sagsbehandlingstider tages til efterretning

   

  Til KB - at den samlede delegationsplan godkendes.

  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 6:

  1. at anbefales

   2. at anbefales, Line Krog Lay, Flemming Petersen og Helen Sørensen tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

  Varly Jensen ønsker:

  pkt. 3 ændret således at beslutninger om politianmeldelser foretages af udvalget

  pkt 57 ændret således at udvalget orienteres om dispensationer

  pkt. 169 ændret således at udvalget beslutter sager vedr. hjørneafskæring og skråningsarealer

  pkt. 236 ændret således at udvalget træffer beslutning i sager vedr. offentlighedens adgang til naturen

  pkt. 250 ændres således at udvalget træffer beslutning i sager vedr. afgørelser om spildevandsudledning til recipient eller spildevandsforsyningens kloak

   3. at anbefales, Line Krog Lay, Flemming Petersen og Helen Sørensen tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

  Børn, Unge og Læring, 2. januar 2018, pkt. 6:

  BUL tager forbehold for alle indstillingspunkter til beslutning til KB mødet.

   

  Ikke tilstede: Jacob Panton-Kristiansen

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 4. januar 2018, pkt. 6:

  1. at anbefales

  2. og 3.at udvalget tager forbehold frem til kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

   

  Beslutning

  Sagen udsættes til næste møde, idet de stående udvalg skal færdiggøre punkterne inden endelig behandling i ØU/KB.

   

  Sagsfremstilling

  Ved funktionsperiodens start skal ØU og de stående udvalg fastlægge deres egen forretningsorden ligesom de skal godkende delegationsplanen i forhold til udvalgets eget ansvarsområde. Delegationsplanen tager afsæt i gældende lovgivning samt Stevns Kommunes styrelsesvedtægt.

  Vedlagt forretningsorden beskriver de spilleregler og arbejdsgange, der eksisterer i forbindelse med udvalgets arbejde.

  Vedlagt delegationsplan beskriver den samlede delegationsplan for hele Stevns Kommune. Hvert udvalg skal behandle og godkende indenfor eget område. Delegationsplanen vil i hovedtræk blive gennemgået på mødet, med særlig fokus på udvalgets hovedansvarsområder.

  Til udvalgets orientering er endvidere vedlagt den samlede oversigt over sagsbehandlingstider i Stevns Kommune. Sagsbehandlingstiderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning.  

 • 9. Specifik introduktion til stående udvalg

  Resume

  I fortsættelse af kommunalvalget skal medlemmerne af den nye Kommunalbestyrelse introduceres til arbejdet i de stående udvalg.

  Introduktionen er dels en indføring i det formelle setup for udvalgets arbejde, men også en introduktion til udvalgenes politikker, kompetenceområde  og arbejdsform.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til udvalget, at

   

  Skabelonen for introduktionen gennemføres over ét eller flere møder i udvalget med følgende elementer:

  1. Overordnet intro til områderne
  2. Politik og strategi
  3. Anden introduktion af udvalget
  4. Drøftelse af medlemmernes ønsker til det politiske arbejde i udvalget
  5. Evt. beslutninger om tidspunkter for igangsættelse af specifikke temaer i udvalget

  Beslutning

  Ad. 1 Drøftet

   

  Ad. 2 til Ad. 5 udsættes til næste møde.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen  vil i samtlige stående udvalg og Økonomiudvalget gennemføre nedenstående introduktion. Forvaltningen vil senest på dagen fremlægge relevant baggrundsmateriale, som efterfølgende kan genfindes elektronisk.

  På grund af omfanget af informationer og de politiske drøftelser kan introduktionen strække sig over flere møder.

   

  Introduktionen sker efter denne ramme:

  1.       Overordnet intro til områderne (fx økonomisk ramme fordelt på delområderne, antal ansatte m.v., hovedopgaver for udvalget, evt. eksterne samarbejdspartnere, nævn og dialogfora).

  2.       Politik og strategi (fx gældende politiske beslutninger som fortsætter ind i den nye valgperiode eller sager som er på vej til udvalget. Nationale politikker eller trends, som har betydning for udvalgets arbejde).

  3.       Anden introduktion af udvalget (fx plan for udvalgets fysiske introduktion til udvalgets decentrale enheder eller andre relevante besøg).

  4.       Drøftelse af medlemmernes ønsker til det politiske arbejde i udvalget( er der fx allerede nu generelle emner, som ønskes drøftet på sigt i udvalget).

  5.       Udvalget kan beslutte hvornår udvalgte temaer, projekter o.lign. ønskes igangsat eller drøftet på ny.

 • 10. Opfølgning på budget 2018 - effektivisering

  Resume

  Økonomiudvalget har anmodet forvaltningen om at fremlægge forslag til "Effektiviseringer" på 2 mio. kr. jævnfør det vedtagne budget for 2018. Forslag til udmøntning af effektiviseringen forelægges til beslutning.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via DIR, at

   

  1. effektiviseringspuljen i Budget 2018 og overslagsår på 2.008.000 kr. udmøntes jfr. pkt. 2 – 4.
  2. 217.000 kr. ikke tilføres puljen til ekstra normering i daginstitutioner
  3. 700.000 kr. fra opsagte lejemål til midlertidig boligplacering af flygtninge
  4. 1.091.000 kr. udmøntes ved at der pålignes alle områder inden for den budgetterede serviceramme et effektiviseringskrav svarende cirka 1,25 promille, udmøntning fastlægges af Direktionen

   Direktionen, 18. december 2017, pkt. 1:

  Anbefales

  Beslutning

  Ad. 1 Godkendt

   

  Ad. 3 Indstillingen godkendt. Beløbet indgår i udmøntningen.

   

  Ad. 2 + Ad. 4 Forvaltningen anmodes om at fremlægge en mere specificeret opgørelse til udmøntning, der forelægges ØU efter behandling i fagudvalgene. Mogens Haugaard Nielsen (N) kan allerede nu ikke godkende at fjerne beløbet.

   

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 og overslagsårene er der indarbejdet en pulje til effektiviseringer på -2,0 mio. kr. Følgende udmøntning foreslås:

  Øget normering i daginstitutioner/Midler fra tilskud til privat pasning

  KB har godkendt, at mindreforbruget på 0,2 mio. kr. årligt skal overgå til øget normering i daginstitutioner/ubalance i tildelte midler pr. barn (forskellige gennemsnitslønninger i institutionerne). I lyset af at dagtilbudsområdet i forvejen tilføres ekstra midler fra budget 2018, så foreslås det at beløbet i stedet tilgår effektiviseringspuljen (KB's beslutning fra 30. november vedlægges).

   

  Opsige alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge

  Forslaget - som også har indgået i balancekataloget for budget 2018 - indebærer, at alle tomme private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering opsiges. Boligerne er tomme, da beboerne er flyttet til Mandehoved. Det vurderes p.t., at der ikke er behov for at opretholde lejen af disse boliger, da der ikke ankommer så mange flygtninge og der stadig er ledig plads på Mandehoved. I fald det besluttes, at opsige de kommunale lejemål, skal tages stilling til fremtidig anvendelse og eventuel afhændelse af disse. Forslag til fremtidig anvendelse af de ledige kommunale lejemål, vil blive forelagt senere. Provenuet ved den sparede lejeudgift kan p.t. opgøres til 0,7 mio. kr. årligt.

   

  Indarbejdelse af generelt effektiviseringskrav på alle områder inden for servicerammen

  Det foreslås, at det resterende provenu på 1,1 mio. kr. (efter 0,2 mio. kr. på dagpasning og 0,7 mio. kr. på opsigelse af boliger) findes ved at at der på tværs af hele den budgettterede serviceramme, som udgør cirka 880 mio. kr., pålægges et effektiviseringskrav på 1,25 promille. Det foreslåes, at Direktionen fastlægger den endelige, detaljerede udmøntning, således at den administrative byrde ved forslaget mindskes mest muligt.

   

  Ovenstående forslag afspejler, at forvaltningen skønner, at forslagene i balancekataloget på nuværende tidspunkt generelt ikke skal bringes i anvendelse, ud over det som allerede er besluttet i forbindelse med budgettet, hvor der på ØU's områder er besluttet besparelser på cirka 13 mio. kr. Dog foreslås det som nævnt ovenfor, at ØU igen overvejer om ikke udgiften til tomme boliger bør undgås. Der ud over kunne det overvejes, om beslutningen om ansættelse af en borgerrådgiver skal tages op til fornyet vurdering. Særligt i lyset af de andre nye initiativer som tages, ikke mindst projektet om ny tidlig familieindsats, etablering af sygepleje- og psykiatrikoordinatorfunktioner samt den styrkede genoptræning. Udgiften til borgerrådgiver på 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019, vil cirka kunne halvere det foreslåede, generelle effektiviseringskrav.

 • 11. Opfølgning budget 2018 - orientering om periodisering af anlæg

  application/pdf icon persiodisering_af_anlaeg_oversigt.xlsx.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af anlægsbudgettet for 2018, at forvaltningen skulle foretage en teknisk og administrativ periodisering mellem årene. Det skulle ske med henblik på, at Stevns Kommune kunne bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og for at undgå gentagelse af de senere års store overførsler mellem årene på anlægsområdet, hvor flere projekter ikke har kunnet gennemføres i den hastighed det var forudsat i budgettet. Forvaltningen har nu foretaget denne periodisering og den forelægges til orientering.

  Indstilling

  Det indstilles, til KB, via DIR og ØU at,

   

  Orienteringen tages til efterretning.

  Direktionen, 2. januar 2018, pkt. 4:

  Anbefales

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Den foretagne teknisk/administrative periodisering afspejler, at hele eller dele af enkeltprojekter i budget 2018 reelt først forventes gennemført i 2019. Forvaltningens gennemgang betyder, at totalbudgettet for 2018 udgør brutto 50 mio. kr. på anlæg (før eventuelle overførsler fra 2016 af uforbrugte midler). Anlæg for cirka 18,9 mio. kr. i det behandlede budgetforslag forventes således først gennemført tidligst i 2019. Totalbevillingerne til de enkelte projekter ændres ikke over årene idet de 18,9 mio. kr. teknisk er indarbejdet i 2019 i stedet for.

   

  Skulle der ske uventet udvikling i de projekter, hvor budgettet er overført til 2019, så skal der søges tilllægsbevilling for at gennemføre det i 2018, eventuelt ved til gengæld at udskyde andre projekter tilsvarende.

   

  Oversigten vedlægges som bilag, hvor periodiseringen til 2019 fremgår for hvert enkelt projekt.

   

  Som supplerende baggrundsviden omkring problematikken, anføres her budgetbevægelserne fra 2016 til 2018. Det oprindelige anlægsbudget 2017 udgør (brutto) 62,7 mio. kr., det korrigerede budget 2017 udgjorde 165,6 mio. kr. (efter overførsler fra 2016 samt nye anlægsbevillinger). I september 2017 besluttede KB, at give negative tillægsbevillinger for (brutto) 49,8 mio. kr., hvorefter det korrigerede budget 2017 udgør (brutto) 115,8 mio. kr.. Heraf forventes cirka 48,8 mio. kr. i henhold til BOP3, overført til 2018.

  Det korrigerede budget 2018 vil således udgøre cirka (brutto) 98,8 mio. kr. (50 plus 48,8 mio. kr.) . hvilket formentlig stadig overstiger det faktisk, forventelige forbrug i 2018 ganske væsentligt.

  Økonomi

  Periodiseringen af anlægsbudgettet forbedrer det budgetterede resultat med 18,9 mio.kr. i forhold til det resultat på cirka 8,2 mio. kr. i kassetræk, som fremgik af budgetsagen ved 2. behandlingen. I februar/marts tages stilling til overførsler af anlægsbudgetter fra 2017 til 2018.

 • 12. KLAR Forsyning - etablering af IT-selskab

  application/pdf icon bilag_-_protokollat_af_ekstraordinaer_generalforsamling.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_-_ejeraftale_it-samarbejde.pdf.pdf

  Resume

  Bestyrelsen i KLAR Forsyning har på sit møde den 8. november 2017 godkendt, at KLAR Forsyning etablerer et IT-selskab sammen med forsyningsselskabet Fors, der dækker Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune.

   

  Etableringen af IT-selskabet er efterfølgende den 22. november 2017 blevet godkendt af de fire holdingselskaber på en ekstraordinær generalforsamling i KLAR Forsyning.

   

  Da der er tale om en sag af principiel betydning for KLAR Forsyning skal de fire kommuner jf. vedtægternes pkt. 4.12 litra e meddele deres samtykke til etableringen af samarbejdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

  1. der meddeles samtykke til KLAR Forsyning til etablering af et forpligtigende IT-samarbejde med Fors og SK Forsyning gennem etablering af et IT-selskab.

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  KLAR Forsyning ønsker at etablere et forpligtende IT-samarbejde med forsyningerne Fors og SK Forsyning. Etableringen af samarbejdet er godkendt af bestyrelsen og på en ekstraordinær generalforsamling i KLAR Forsyning af de fire holdingselskaber. Generalforsamlingsprotokollatet er bilagt sagen.

   

  Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesejet aktieselskab.

   

  IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.

   

  IT-samarbejdet etableres med det primære formål at opnå tilstrækkelig kritisk masse på IT-området gennem styrket faglighed, større fokusering og stordriftsfordele for derigennem at sikre:

   

  •          Høj IT-sikkerhed
  •          Driftssikre IT-systemer
  •          Høj effektivitet og kvalitet via forretningsunderstøttende IT-systemer
  •          Høj tilfredshed blandt kunder og medarbejdere
  •          Økonomisk fordelagtige løsninger

   

  Herudover skal IT-selskabet bidrage til, at forsyningerne overholder EU's persondataforordning.

   

  IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være KLAR Forsyning A/S, der kommer til at være ejer. Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 500 t.kr. pr. forsyning samt ud fra værdien af de aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning 29,5 %, Fors 35,6 % og SK Forsyning 34,9 %.

   

  Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet.

   

  Der er udarbejdet en ejeraftale, der beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab. Ejeraftalen er bilagt sagen.

   

  Da der er tale om en sag af principiel betydning for KLAR Forsyning, jf. vedtægternes pkt. 4.12 litra e, anmodes Stevns Kommune om samtykke til at indgå samarbejdet.

   

  Der forventes følgende overordnede tidsplan for IT-samarbejdets etablering:

   

  •          Januar 2018: Indhentelse af de fire kommuners samtykker.
  •          1. kvartal 2018: Stiftelse af IT-selskabet med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2018.
  •          1. halvår 2018: Ansættelse af direktør for IT-selskabet.
  •          Sommeren 2018: Idriftsættelse af IT-selskabet.

   

  KLAR Forsyning vurderer, at selskabet ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. KLAR Forsyning har derfor brug for at blive styrket på IT-området.

   

  KLAR Forsyning vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU's persondataforordning. Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft, højere grad af professionalisering og bedre implementering af nye IT-løsninger.

 • 13. Frigivelse af ikke kontraktbundne midler for 2018

  Resume

  I budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til ikke kontraktbundne opgaver.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

   

  1. KB godkender en anlægsbevilling på 250.000 kr. til ikke kontraktbundne opgaver 2018

  2. finansiere anlægsbevillingen ved frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. som er afsat i budget 2018 til ikke kontraktbundne opgaver

  3. Teknik & Miljø kan disponere over 50.000 kr. af beløbet uden politisk godkendelse

  Direktionen, 2. januar 2018, pkt. 5:

  Indstillingen anbefales.

   
  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 9:

  Indstillingen anbefales

  Varly Jensen kan ikke godkende 3. at, idet forvaltningen ikke kan disponere midler uden politisk godkendelse. 

   

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMF.

   

  Sagsfremstilling

  Budgettet til ikke kontraktbundne opgaver i 2018 er ikke øremærket til konkrete tiltag. Beløbet skal bruges til finansiering af ad hoc opgaver som følge af velbegrundede ønsker fra borgere eller andre interessenter. Der kan forekomme opgaver, der kan være svære at tage højde for indenfor daglig drift og derfor ikke er omfattet af årets budget. For at smidiggøre sagsbehandlingen ønskes anvendelsen af de 50.000 kr. af det samlede beløb på 250.000 kr. uddelegeret til forvaltningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2018.

 • 14. Trafikplan for Stevns Kommune

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte at give en anlægsbevilling på 400.000 kr. til udarbejdelse af en trafikplan for Stevns Kommune samt 100.000 kr. til

  udarbejdelse af en lokal trafikplan for Strøby Egede.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DR, PMF og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 400.000 kr. til udarbejdelse af trafikplan for Stevns Kommune.

  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 400.000 kr. til trafiksikkerhedsplan i budget 2018.

  3. KB giver en anlægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af en lokal trafikplan for Strøby Egede

  4. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive 100.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i budget 2018 til Trafiksiksanering Strøby Egede syd.

   

  Direktionen, 2. januar 2018, pkt. 2:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 10:

  Indstillingen anbefales

  Varly Jensen stemte i mod

  Varly Jensen anbefaler at afvente udmelding fra Vejdirektoratet angående placering af kommende omfartsvej til motorvejsnettet. 

   

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) stemte i mod, og anbefaler at afvente udmelding fra Vejdirektoratet angående placering af kommende omfartsvej til motorvejsnettet. 

   

  Sagsfremstilling

  Plan og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 14. november 2017, at der skal udarbejdes en samlet trafikplan for Stevns Kommune og en lokaltrafikplan

  for Strøby Egede sideløbende med udviklingsplanen for Strøby Egede. Den samlede trafikplan for Stevns Kommune skal på baggrund af en kortlægning og ana-

  lyse af de trafikale forhold herunder trafikstrukturen, trafiksikkerhed, fremkommelighed og den kollektive trafik være et planlægningsværktøj for politikerne og

  forvaltningen. Trafikplanen skal dels se på de overordnede trafikale forhold og dels zoome ind på de lokale trafikale udfordringer i kommunens udviklingsbyer.

  Den lokale trafikplan for Strøby Egede skal særligt se på de lokale trafikale udfordringer i forhold til den igangværende byudvikling, ændring af zonestatus for

  sommerhusområder og den kommende statsvejsforbindelse til sydmotorvejen. Teknik og Miljø påregner at sende begge trafikplaner i udbud som en samlet op-

  gave ultimo januar 2018 så arbejdet med trafikplanerne kan opstartes primo marts 2018 og være politisk godkendt ultimo 2018.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Trafikplanerne har i sig selv ikke konsekvenser for kommunens økonomi, da de finansieres af afsatte rådighedsbeløb til

  trafiksikkerhedsplan samt trafiksanering Strøby Egede syd.

 • 15. Østjællands Museum - ansøgning om øget driftstilskud og lånegaranti

  Beslutning

  Udvalget kan ikke på det foreliggende grundlag anbefale indstillingen.

  ØSM anmodes derfor om at fremlægge et alternativ forslag.

   

  Mogens Haugaard Nielsen (N) kan anbefale indstillingen.

   

  ØU fremsender sagens status til orientering for KB.

   

 • 16. Tilbud på køb af ejendom

  Beslutning

  Direktionens indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker før stillingtagen oplyst værdien af jordarealer og bygning (seperat opgjort).

   

 • 17. Diverse orienteringer - ØU 8. januar 2018 (Lukket)