Referat

 • 423. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 7. december 2021.


  Beslutning

  Godkendt med den tilføjelse, at sag 430 bliver udsat.

 • 424. Spildevandsplan, tillæg 1, høringsudkast - Godkendelse

  application/pdf icon forslag_-_tillaeg_1_-_boligomraade_syd_for_valloeby_0.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_spildevandsplan_tillaeg_1-_nov_2021_0.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_vurdering_af_tillaeg_1_til_spildevandsplan_2021-2030_for_nyt_boligkvarter_i_valloeby_svarende_til_lokalplan_204.docx_0.pdf

  Resume

  Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 for nyt boligområde syd for Valløby, skal godkendes af Kommunal bestyrrelsen. Det skal derefter sendes i 8 uger offentlig høring. Der afholdes fælles borgermøde om tillæg til spildevandsplanen sammen med borgermøde for lokalplan 204.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende høringsudkast til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 og sende udkastet i offentlig høring.

  For afholdelse af borgermøde i høringsperioden henvises til dagsordenpunkt for forslag til lokalplan 204.

  1. bemyndige forvaltningen til at foretage evt. redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 563:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

  1. Anbefales af et flertal bestående af V, B og A.

   (O) stemte imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.


  1. Anbefales.


  Beslutning

  Ad 1.

  Et flertal bestående af A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen.


  O (1) kan ikke anbefale indstillingen, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning. I øvrigt henvises til skrivelse af 4. november 2021 fra administrationen til Plan, Miljø og Teknik.


  Ad 2.

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 er at udpege et nyt kloakopland for en ny boligudstykning syd for Valløby, svarende til lokalplan 204 og tillæg til kommuneplan. Baggrunden for tillægget til spildevandplanen er udstykningsplanerne for området. Der er tale om en ny boligudstykning.

  Spildevandsplantillægget udarbejdes og behandles samtidigt med forslag til kommunplantillæg og lokalplan for området. Det er forvaltningens vurdering, at den offentlige høring af tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030, så vidt muligt skal ske samtidigt med den offentlige høring af lokalplan 204 og tillæg til kommuneplan.


  Området udlægges som spildevandskloakeret, hvod KLAR Forsyningen modtager spildevandet fra opmrådet. Dog giver mulighed for at vand fra veje og parkering, der er saltes, ledes til kloakken i afgrænset vinterperiode. Øvrigt vejvand håndteres lokalt på området.

  Det betyder af grundejerne og grundejerforeningen står for håndteringen af regnvandet, dvs både etablering og drift. Spildevandsplanen udlægger områder til etablering af forsinkelses- og regnvandsbassiner indenfor kloakoplandsområdet. Der er tale om bassiner til nedsivning og fordampning.


  Vintervejvand

  Boligområdet, Opland 953.5-1, ligger i grundvandsdannende opland for drikkevandsboring for Bakkehældets Vandværk. Stevns Kommune har vurderet, at vandindvindingsområdet grundvandsdannelse er sårbar over for en fjernelse af nedbør fra området, samtidig med at indvindingsoplandet er sårbar overfor en saltpåvirkning. Nedsivningsanlæg renser ikke for salt.


  På denne baggrund gives tilladelse til at overfladevand fra vejarealer og parkeringspladser, efter forudgående forsinkelse, i saltningsperioden fra november til marts afledes til KLAR Forsynings ledningsnet i Valløby.


  Valløby er fælleskloakeret. Derfor vil yderligere tilslutning af regnvand til det fælleskloakerede anlæg kunne øge risikoen for spildevand på terræn. For at minimere risikoen for oversvømmelse andre steder i Valløby, er det vigtigt, at forsinkelsen af overfladevandet i vinterhalvåret er tilstrækkelig. Der stilles krav om en maksimale udledning. Ved kraftigere regnhændelser, vil det ekstra vejvand blive ledt til områdets regnvandsbassin. Det første saltholdige vand vil være ledt til forsinkelsesbassinet.


  Det videre forløb
  Efter godkendelsen af høringsudkastet af tillægget til spildevandsplanen, skal det i 8 ugers offentlig høring. Her har borgerne mulighed for at komme med kommentarer til forslaget. Herefter skal KB godkende tillægget i sin endelige form.


  Spildevandsplanen bliver i høringsfasen tilgængelig i digitalform på kommunens hjemmeside på planportalen. Høringsudkastet er vedlagt i pdf, som bilag til dagsordenspunktet.


  Miljøvurdering
  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette offentliggøres sammen med høringen af tillægget. Screening og vurdering af bilag IV arter er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

  Retsgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 425. Tids- og procesplan for den kommende planperiode - Beslutning

  application/pdf icon bilag_1_tids-_og_procesplan_kp25_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal vedtage den overordnede tids- og procesplan for den kommende planperiode frem til 2025, med en forskudt plankadence. Desuden skal de temaer, der er i pipelinen til den kommende planstrategi genbesøges og drøftes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL, PMT, SSU, AET og ØU at,

  1. Tids- og procesplanen for den kommende planperiode godkendes.
  2. udvalgene kommer med input til temaer i planstrategi 2023.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 559:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


  1. Anbefales.
  2. Anbefales, at børneinstitutioner og skoler, ungemiljøer, kystbeskyttelse indtænkes som i planstrategien.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 30. november 2021, pkt. 373:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  1. Anbefales.
  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.


  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 1. december 2021, pkt. 356:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  1. Anbefales.

  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.


  Beslutning fra Social og Sundhed, 1. december 2021, pkt. 400:

  1. Anbefales.

  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.

  Beslutning

  Ad 1.

  Anbefales.


  Ad 2.

  Udvalget har ikke yderligere input til sagen.

  Beskrivelse af sagen

  Tids- og procesplan

  Med vedtagelsen af Kommuneplan 2021 d. 24 juni 2021 startede den nye planperiode, der løber de kommende 4 år. På baggrund af evalueringen af den forudgående proces med Kommuneplan 2021, er der udarbejdet en ny procesplan for den kommende planperiode med planstrategi og kommuneplan frem til 2025. Formålet med tids-og procesplanen har været at skabe grundlaget for en god, forudsigelig og overskuelig proces for den kommende planperiode. Desuden har vi benyttet de erfaringer vi har gjort os fra den netop afsluttede kommuneplanproces til at gøre processen for denne periode endnu bedre. Med denne tidsplan vil Kommuneplanen være vedtaget sommeren inden kommunalvalget og det egentlige strategiske arbejde med planstrategien vil først gå i gang når den nye kommunalbestyrelse er startet op. Se plankadencen på s. 3 i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25.


  Planstrategiprocessen

  Tanken er, at lade Planstrategi 2023 tage afsæt i Planstrategi 2020 og indarbejde de temaer som Kommunalbestyrelsen beslutter sig for at arbejde med i den kommende kommuneplan. Processen for Planstrategien løber frem til januar 2023. Overordnet er den inddelt i 4 faser:

  1) Forberedelse: Tids-og procesplan samt temaer i pipelinen for planstrategien (november-december)

  2) Strategiske drøftelser: i forvaltningen, med borgerne og politisk (januar-juni 2022)

  3) Produktion af selve planstrategien (august - november 2022)

  4) Politisk behandling + offentlighed (december 2022 - juni 2023)

  Processen for Planstrategi 2023 uddybes i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 11-12.


  Kommuneplanprocessen

  Processen for Kommuneplanen løber fra august 2023 frem til juli 2025. Overordnet er den inddelt i 4 faser:

  1) Undersøgelser og drøftelser (august 2023 – februar 2024)

  2) Produktion (marts -juli 2024)

  3) Færdiggørelse og Miljøvurdering (august – december 2024)

  4) Politisk behandling + offentlighed (januar - juli 2025)

  Processen for Kommuneplan 2025 uddybes i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 15-16.


  Temaer i pipelinen

  Allerede nu kan vi se konturerne af nogle af de temaer, som bør indgå i det kommende arbejde med planstrategien og kommuneplanen. Disse temaer udspringer blandt andet af arbejdet med Kommuneplan 2021 og de politiske drøftelser omkring denne samt de indkomne høringssvar. Bolig- og Planstyrelsens evaluering af Planloven blev offentliggjort i foråret 2021 og forventes at medføre en række ændringer i lovgivningen de kommende år. Bolig- og Planstyrelsen forventer som noget af det første, at udsende en ny oversigt over Nationale Interesser i løbet af sommeren 2022. I det følgende oplistes nogle af de temaer, som bør indgå i det kommende arbejde med planstrategien. Disse beskrives yderligere i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 7-10.


  • Forvaltningen anbefaler, at alle turismetemaer samles i et nyt overordnet turismeafsnit og at der udarbejdes en ny turistpolitisk redegørelse.
  • Der skal udarbejdes strategier for landsbyerne.
  • Bevaringstemaer som kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og landskaber samles i et eget afsnit.
  • PMT og AET tilkendegav på fællesmødet i september 2020, at der skal arbejdes med retningslinjer for solcelleområder.
  • Klimahandleplanen, der er en del af DK2020- klimapartnerskabet forventes at afstedkomme ændringer i kommuneplanen. Generelt forventes det at der de kommende år vil komme skærpede krav til sikring af klima og bæredygtighed i planlægningen.
  • For hver kommuneplanrevision skal der gøres status for Grønt Danmarkskort ifht hvor meget der er blevet realiseret. Der vil i denne planperiode blandt andet blive udarbejdet nye naturkort.
  • Det forventes at der indenfor få år kommer krav til biofaktor og bynatur i den kommunale planlægning.
  • I denne planperiode er en af målsætningerne, at sundhedsområdet bliver mere aktivt inddraget i kommuneplanarbejdet.
  • Kontinuerlig forbedring af sprog, layout og tilgængelighed i den digitale kommuneplan.


  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen direkte konsekvenser for budgettet

 • 426. Kommuneplantillæg nr. 1 - boligområde syd for Valløby/Forslag - Beslutning

  application/pdf icon udviklingsskitse_for_valloeby_2018_1.pdfapplication/pdf icon kommuneplantillaeg_1_inkl_rammer_23112021_0.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_vurdering_af_lokalpan_valloe_1.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_1.pdf

  Resume

  Plan, Miljø, og Teknikudvalget skal godkende, at forslag til kommuneplantillæg 1 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Dato for borgermødet besluttes på udvalgets møde i januar 2022. Kommuneplantillægget er igangsat på udvalgets møde d.  10. marts 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. forslag til kommuneplantillæg godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

  2. der afholdelse et borgermøde i høringsperioden

  3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 562:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

  1. Et flertal bestående af V, B og A anbefaler indstillingen.

   (O) stemte imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.

  2. Godkendt.
  3. Anbefalet.


  Beslutning

  Ad 1.

  Et flertal bestående af A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen.


  O (1) stemte imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.


  Ad 2-3.

  Anbefales.


  Beskrivelse af sagen

  Formålet med Kommuneplantillæg nr.1 er at give mulighed for at udvide Valløby mod syd, i overensstemmelse med principperne i Valløby Udviklingsskitse (vedtaget + bilag).


  Med kommuneplantillægget udlægges to nye rammeområder. Rammeområde 8.B5 som udlægges til boligområde og rammeområde 8.R1 som udlægges til rekreativt område. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen, og den igangværende lokalplanlægning for boliger syd for Valløby, samt give mulighed for at der etableres et rekreativt vådområde som kan håndtere regnvand fra boligområdet i tilfælde af længerevarende eller ekstrem regn.


  Rammeområde 8.B5 omfatter et areal på ca. 2,8 ha som inddrages til byudvikling. Afgrænsningen af rammeområde 8.B5 udmunder af Valløby udviklingsskitse. På baggrund af udviklingsskitsen er det vurderet, at Valløby mod syd kan afrundes med ca. 2,5 ha. Ved konkretisering af afgrænsningerne i udviklingsplanen har det vist sig mest hensigtsmæssig med et samlet planområde fremfor 2 separate områder og endelig har det givet mest mening at føre planområdet til nuværende vejskel. Derfor er planområdet som overføres til byzone 2,8 ha, fremfor ca. 2,5 ha. Med Kommuneplantillæg 1, er restarealet til udlæg faldet fra 4 ha til 1, 2 ha.


  Der er sideløbende med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 204 og en Miljøvurdering. Både Miljøvurdering og forslag til lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen.


  Forhøring:

  Kommuneplantillægget og udlægning af to nye rammeområder, vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23c. Der er derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c i perioden d. 9. oktober til d. 6. november 2020. Der er indkommet 17 indsigelser og forslag, som er vedlagt dagsordenen. (bilag)


  De indkomne bemærkninger og forslag omhandler både konkrete planer for projektet, samt andre ønsker og temaer som optager borgere i kvarteret omkring det nye boligkvarter syd for Valløby. Overordnet følgende temaer:


  • Trafik og vejadgang. Der er en generel opfordring fra borgerne, til at følge op på konsekvenserne for trafikken omkring Sognevej og Valløby generelt, med det nye boligkvarter. Særligt med fokus på trafiksikkerhed og adgang til landskabet.
  • Det nye boligkvarter og hvordan det passer ind i de fysiske omgivelser. Fokus på at få husene til at tage højde for udsigten for nuværende beboere, samt at det nye kvarter skal passe til det eksisterende.
  • Mulighed for nye fælles faciliteter. Særligt ønsker om at det nye kvarter kan give mulighed for rekreative opholdssteder. Både i det nye boligkvarter og tilknytning.


  Lokalplanforslaget (separat punkt på dagsordenen), har indarbejdet høringens temaer ved at anlægge den nye bebyggelse og beplantning, sådan at den ikke lukker af for udsigten til det åbne land. Derudover er den nuværende sti fra Valløby videreført ned gennem det nye boligkvarter, med frit udsyn til det åbne land, og adgang til nye fælles friarealer.


  Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af ideer og forslag fra høringsperioden og formødet, projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen, udviklingsskitsen og Stevns kommunes boligpolitik.


  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen

 • 427. Lokalplan 204 - boligområde syd for Valløby/Forslag - Beslutning

  application/pdf icon udviklingsskitse_for_valloeby_2018_2.pdfapplication/pdf icon boligpolitik_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_vurdering_af_lokalpan_valloe_2.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_2.pdfapplication/pdf icon lokalplan_204_valloeby_25112021_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø, og Teknikudvalget skal godkende, at forslag til Lokalplan nr. 204 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Dato for borgermødet besluttes på udvalgets møde i januar 2022. Lokalplanen er igangsat på udvalgets møde d. 10. marts 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. forslag til lokalplan nr. 204 sendes i offentlig høring i 8 uger

  2. der afholdelse af borgermøde i høringsperioden

  3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 564:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

  1. Et flertal i udvalget bestående af V, B og A anbefaler indstillingen.

   (O) stemte imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.

  2. Godkendt, at der afholdelse af borgermøde i høringsperioden
  3. Anbefales, at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring


  Beslutning

  Ad 1.

  Et flertal bestående af A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen.


  O (1) stemte imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.


  Ad 2-3.

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der har i flere år været ønske om at bygge boliger på arealet syd for Valløby og forslag til lokalplan 204 er således resultatet at en længerevarende proces og dialog mellem borgere, forvaltning og politikere. Plan, Miljø og Teknikudvalget har den 11. juni 2019 godkendt en udviklingsskitse for Valløby (bilag). Formålet med udviklingsskitsen var, at afdække og analysere de kvaliteter og potentialer der er i Valløby samt pege på områder, hvor der kan være mulighed for at udvikle byen i fremtiden


  Forhøring

  Den 24. oktober 2020 blev der afholdt et for-borgermøde i indkørslen til Vallø Bygade 20. Der var ca. 30 deltager i mødet, hvor udstykker præsenterede sine planer og tanker for området. Skitser til bebyggelsesplaner og bindinger i området blev gennemgået. På mødet var det særligt følgende teamer som blev drøftet:


  • Der var et ønske om, at den kommende lokalplan skulle indeholde meget præcise bestemmelser om arkitekturen, så der var sikkerhed for at det som blev præsenteret også var det som endte med at blive bygget
  • Fastlæggelse af vejadgang i forhold til eksisterende vejadgange til Sognevej
  • Naturen i projektet og udsigten til det åbne land
  • landsbykantzonen, vigtig at der er en forbindelse til resten af byen
  • Bekymring omkring den tunge trafik ved Sognevej-Køgevej


  Lokalplanen arbejder med tæt/lav bebyggelse, som maksimalt hænger sammen i rækker af fire huse. På den måde fastholder man kig ned gennem bebyggelsen og ud i det åbne landskab.

  Derudover er det grønne fællesområde – delområde C – forbundet med Sognevej og den øvrige Valløby, med stiforbindelse og boligvej. Boligvejen betjener det nye boligkvarter, og stien er en videreførelse af stiforbindelse mellem Valløby og landskabet. Den visuelle kontakt mellem byen og landskabet er også udtrykt i lokalplanen ved at fastholde det som er kaldt den flossede kant eller overgang mellem by og land. Konkret ved at bruge spredt beplantning frem for en gennemgående beplantning, eksempelvis som hæk, i overgangen mellem det nye boligkvarter og landskabet. Den overordnede organisering af husene, adgangsforhold og fællesarealer fremstår detaljeret og præcis, for at tilgodese beboernes ønske om at have et tydeligt indtryk af hvad de kan forvente med det nye boligkvarter. (kortbilag 3 - illustrationsplan)


  Boligpolitik

  Kommunalbestyrelsen godkendte 24. juni 2021 en boligpolitik (bilag), der bl.a.sætter fokus på et varieret boligudbud. Stevns Kommune mangler mindre boliger, der er attraktive for seniorer, singler og små familier, og stræber derfor aktivt efter at påvirke boligudbygningen og disponeringen af boligområderne, så de nye boliger svarer til borgernes og tilflytternes præferencer i forhold til boligform og beliggenhed uden at gå på kompromis med kvaliteten af friarealer og byrum. Valløby er jf. datagrundlaget til boligpolitikken fra 2019 det byzoneareal i Stevns Kommune med den højeste andel af parcelhuse. I forbindelse med borgerinddragelsesprocessen til Valløby udviklingsskitse og til Stevns Kommunes boligpolitik har flere beboere i Valløby givet udtryk for, at de ønsket flere mindre boliger med mindre fokus på private udearealer og mere fokus på fællesskaber med naboer.


  Forslag til lokalplan 204

  Lokalplanen er på 2,8 ha og giver mulighed for at opføre 50 nye boliger som rækkehuse og dobbelthuse. Derudover giver lokalplanen mulighed for fælleshus, parkering og fælles udendørs opholdssteder og legeplads.

  Boligområdet er organiseret omkring en boligvej som har indkørsel fra Sognevej. Boligvejen forgrener sig mod øst og mod sydvest, sådan at den betjener hele boligområdet.

  Boligvejen forbindes også med to fælles parkeringspladser, samt fællesarealer i form af grønne passager og boligområdets to torve.

  Lokalplanen opdeles i fire delområder. Delområde A med ca 22 boliger og karakteriseret ved rækkehusbebyggelse som skal organiseres omkring flere små gårdmiljøer. Delområde A indeholder også Fælleshus, som skal understøtte fællesskaber med naboer. Delområde B med ca 28 boliger med rækkehusbebyggelse og dobbelthuse. Delområde C er fælles friareal og delområde D udlægges til regnvandsbassin. Delområde D er ikke en del af området udpeget til byudvikling i udviklingsskitsen for Valløby, og området er kun en del af lokalplanen som areal til håndtering af regnvand. Delområde D forbliver i landzone og overgår ikke til byzone eller bebygges i øvrigt.


  Miljø

  Teknik & Miljø har parallelt med udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i området. Teknik & Miljø vurderer på den baggrund, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen


 • 428. Udviklingsplan for fremtidig brug af Mandehoved - Godkendelse

  application/pdf icon specifikke_anvendelsesmuligheder_0.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_mandehoved_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_0.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget skal komme med deres anbefaling af, hvilke anvendelsesmuligheder der skal arbejdes videre med i forbindelse med et fremtidigt salg af Mandehoved.


  Ejendommen ved Mandehoved ejes af Stevns Kommune og er erhvervet og istandsat med henblik på indretning af midlertidige boliger til indlogering af flygtninge. Store dele af bygningerne står i dag tomme og Stevns Kommune forventer ikke at skulle bruge dem til flygtninge i de kommende år. Det betyder, at der af økonomiske årsager skal tages stilling til en fremtidig anvendelse og salg af ejendommen.


  På denne baggrund besluttede ØU på deres møde d. 19. april 2021, at de ønsker, at der udarbejdes en udviklingsplan for den fremtidige brug af Mandehoved med henblik på en videre politisk drøftelse i Økonomiudvalget.


  AET deltager i drøftelsen på PMTs møde d. 30. november 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU via PMT og AET, at


  1. udviklingsplanen for anvendelse og salg af Mandehoved, tager udgangspunkt i den vedtagne turismestrategis indsatsområde for udvikling af flere overnatningspladser i Stevns Kommune,
  2. mulighederne for en midlertidig anvendelse af Mandehoved undersøges nærmere.
  3. udviklingsplanen for anvendelse og salg af Mandehoved udarbejdes i 1. halvdel af 2022.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 558:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


  Udvalget anbefalede, at


  1. anvendelsen og et eventuelt salg af mandehovedet tager udgangspunkt i den vedtagne turismestrategis indsatsområder, uddannelse, forskning, mm.
  2. mulighederne for en midlertidig anvendelse af Mandehoved undersøges nærmere.
  3. udviklingsplanen for anvendelse og eventuelt salg af Mandehoved udarbejdes i 1. halvdel af 2022.


  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 1. december 2021, pkt. 358:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  Udvalget anbefalede, at


  1. anvendelsen og et eventuelt salg af mandehovedet tager udgangspunkt i den vedtagne turismestrategis indsatsområder, uddannelse, forskning, mm.
  2. mulighederne for en midlertidig anvendelse af Mandehoved undersøges nærmere.
  3. udviklingsplanen for anvendelse og eventuelt salg af Mandehoved udarbejdes i 1. halvdel af 2022.  Beslutning

  Indstillingerne godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Området

  Ejendommen har adresse Mandehoved 9 og ligger umiddelbart ved Stevns Klint ca. 5 km fra Store Heddinge. Ejendommen er omfattet af matr. nr. 24g og 63 b Sigerslev By, St. Heddinge, og er på henholdsvis 6.915 m2 og 26.184 m2, og et samlet grundareal på 31.099 m2. Ejendommen ligger i landzone og skal forblive i landzone.


  Ejendommen indeholder 12 bygninger af varierende størrelse og indretning, herunder to garagebygninger. Det samlede bygningsareal udgør 6.217 m2. Området henligger overvejende med græsarealer og spredt beplantning. Mellem bygningerne er der asfalterede køre- og parkeringsarealer. Derudover er der en større asfalteret parkeringsplads, som også anvendes af besøgende til Flagbanken og Naturcentret. Området har tidligere også omfattet to officersboliger som blev solgt fra i henholdsvis januar 2020 og juli 2021.


  Området og bygningerne har oprindeligt været anvendt til kaserne indtil 1993. Fra 1997 og frem til sommeren 2015 blev området anvendt til asylcenter drevet af Røde Kors. I 2015 købte Stevns Kommune ejendommen og har siden 2016 anvendt området til midlertidige flygtningeboliger.


  Planmæssige rammer


  Kystnærhedszonen

  Området ligger indenfor kystnærhedszonen, som er en planlægningszone, hvor der kun kan udlægges nye områder og anlæg, som er afhængig af en kystnær placering. Indenfor kystnærhedszonen skal ferie-og fritidsanlæg lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. I Stevns Kommune er der derfor meget begrænsede muligheder for at udlægge nye områder til ferie- og fritidsformål.


  Kommuneplan

  Området er omfattet af Stevns Kommuneplans Rammeområde 9D3 - Mandehoved, som udlægger området til offentlige formål. Kommuneplanen giver mulighed for at området anvendes til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller til sundheds- og behandlingsformål. For mere specifik anvendelse, jf. bilag. Udover de eksisterende boliger kan der ikke opføres nye boliger indenfor området.


  Der vil kunne indrettes op til 110 ferielejlighedsenheder med ca. 550 sengepladser. I tilknytning til ovenstående anvendelser kan der indrettes restaurant og butik til at supplere den primære anvendelse.


  Eksisterende bebyggelse skal primært udnyttes. Derudover må der kun opføres nye bygninger i begrænset omfang, såfremt det er en forudsætning for udnyttelsen af eksisterende byggeri. Ny bebyggelse skal i sin arkitektur, form og farvevalg harmonere med den eksisterende bebyggelse således at det samlede militære udtryk fastholdes. Offentlighedens adgang til området skal sikres og udbygges.


  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan 176 for flygtningeboliger på Mandehoved fra 15. april 2016. Lokalplanens overordnede formål er at give mulighed for at indrette midlertidige flygtningeboliger. En ændret anvendelse af området vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan.


  Bevaringsinteresser

  Mandehovedområdet er udpeget som nationalt monument over Den Kolde Krig, men er ikke beskyttet. Baggrunden for udpegningen er de mange anlæg med Stevnsfort og missilområderne ved Stevns Fyr og på Mandehoved som er nationalt interessante og bevaringsværdige i kraft af deres antal, placering og deres bevaringsstand.


  Mandehoved er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i Stevns Kommuneplan 2021, med høj kulturhistorisk værdi. Fortællingen om Mandehoved og Flagbanken er mest tydelig omkring områdets bygninger, mens der er få aflæselige spor efter luftforsvaret i kulturmiljøet. Derfor er integritetsværdien vurderet til middel. Bebyggelsen på området er opført i koldkrigstidens enkle militærarkitektur, og vurderet til middel arkitektonisk værdi. Kulturmiljøet vurderes at have gode egenskaber, både turismemæssigt og i forhold til at formidle kultur, men forholdsvis få egenskaber indenfor erhverv og bosætning.


  Grønt Danmarkskort

  Området er udpeget i Grønt Danmarkskort som natur og potentiel natur, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse og rekreation.


  Strandbeskyttelseslinjen

  En del er området er omfattet af strandbeskyttelseslinen (Naturbeskyttelseslovens § 15), hvilket betyder at dele af området som udgangspunkt ikke kan bebygges.


  Destinationsudvikling


  Udviklingsplan Destination Stevns Klint 2020

  Mandehoved er en af de 9 perler langs klinten. Udviklingsplanen for Stevns Klint fremhæver, at Flyvestation Sigerslev har potentiale som konferencehotel eller vandrehjem, hvis den på et tidspunkt ikke længere skal bruges til flygtningeboliger. Udviklingsplanen anbefaler desuden forskellige tiltag, som kan styrke og underbygge områdets rekreative og turistmæssige potentiale.


  Turistpolitisk redegørelse 2011

  I den seneste turistpolitiske redegørelse fra 2011 blev området ved Mandehoved fremhævet som særligt velegnet til turistmæssige anvendelser som f.eks. feriecenter og/eller vandrerhjem, konferencehotel eller besøgscenter. Redegørelsen argumenterer dog for, at en anvendelse til kombineret feriecenter (med relativt billige ferielejligheder) og naturcenter er den turistmæssige funktion, anlægget egner sig bedst til. Desuden påpeges det at Mandehoved er lettilgængelig for biltrafik og ligger på eller lige ved hovedruter for såvel cykel- som vandreturisme og derfor er velegnet som støttepunkt for disse turismeformer, med div. faciliteter samt service- og overnatningstilbud til cykel- og vandreturister.


  Turismestrategi 2019 -2022

  I turismestrategien er der vedtaget et indsatsområde for udviklingen af flere overnatningspladser i Stevns Kommune.


  En af de 6 bærende indsatser i Stevns Kommunes turismestrategi er: Flere steder at sove

  · På kort sigt ønsker man at etablere nye overnatningssteder samt udvikle eksisterende.

  · På langt sigt ønsker man et nyt konferencehotel i det nordlige Stevns med 100 værelser.


  Midlertidig anvendelse af området

  Foruden en midlertidig anvendelse af de eksisterende bygninger i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanen giver Planlovens § 19 mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i lokalplanen i op til for 3 år ad gangen. En midlertidig anvendelse må ikke medføre en permanent ændring eller påvirkning af området.


  Trafikale forhold

  Der er tidligere udarbejdet en analyse af de trafikale konsekvenser, såfremt området blev omdannet til feriecenter. Analysen pegede på, at selv om trafikbelastningen i området ville vokse, ville støj- og trængselsgenerne ikke blive væsentligt forøget på vejnettet op til Mandehoved. Dog kunne den øgede trafik medføre problemer på forsyningsvejnettet, her primært Espekærvej. (Viatrafik 2010)


  Økonomi

  Mandehoved anvendes i dag til indlogering af flygtninge. Der er indrettet 87 boliger, hvoraf 29 boliger er i brug på nuværende tidspunkt. Der er i p.t. indlogeret 36 flygtninge. Driftsbudgettet for 2021 udgør ca. 2.1 million kr. på udgiftssiden og ca. 1,2 på indtægtssiden.


  Køb og renovering af ejendommen er lånefinansieret under særlig betingelser. Det betyder, at anden anvendelse end indlogering af flygtninge kræver indfrielse af lån eller deponering af beløbet. Ved tidligere frasalg af dele af ejendommen er der tilsvarende indfriet lån.


  Den samlede restgæld for ejendommen er pr. 30. september 2021 på 18.204.708,13 kr.


  Forvaltningens vurdering

  Reglerne i Planloven betyder, at der er begrænsede muligheder for at udlægge nye områder til ferie- og fritidsformål i kystnærhedszonen. Derfor bør der gøres en indsats for at undersøge og udnytte de mulighederne vi allerede har.


  Mandehoved er det sidste sted langs klinten, som Stevns Kommune reelt har mulighed for at udvikle turistmæssigt og en undersøgelse af mulighederne for en fremtidig anvendelse indenfor området bør tage udgangspunkt heri. Stedet er en af de 9 perler langs klinten og har potentiale både rekreativt, turisme- og formidlingsmæssigt. Den eksisterende bygningsmasse vurderes ikke til at have kapacitet til at rumme et af de store feriecentre eller resorts, men stedet vil kunne rumme de små unikke hoteloplevelser, med fred og ro, god udsigt og lækker mad á la Frederiksminde, Klinten og Rødvig Kro med gode værelser og en gourmetrestaurant.


  De seneste år har både Stevns kommune og Stevns Erhvervsråd fået flere henvendelser fra både større aktører og mindre private investorer, der har udvist interesse i forhold til at udvikle de gamle kasernebygninger til overnatningsfaciliteter og restauration.


  En midlertidig anvendelse af området bør tage udgangspunkt i den manglende overnatningskapacitet med henblik på at fremme overnatningsmulighederne på kort sigt, samt andre aktiviteter, der kan understøtte og fremme turisterhvervet i Stevns Kommune. En midlertidig anvendelse af området kan samtidig medvirke til at afklare interessen for og underbygge buissness casen i forhold til en anvendelse indenfor turisme.


  Udviklingsplanen skal afdække realiserbare kommercielle muligheder for private aktører og udarbejdelsen af udviklingsplanen bør tage afsæt i et samarbejde og medvirken af lokale aktører, brancheorganisationer, andre kommercielle deltagere og evt. specialister. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til udvikling af grunden. Forvaltningen vil i et oplæg til udviklingsplanen tage stilling til, om der skal afsættes midler til udviklingsplanen.  Retsgrundlag

  -

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen

 • 429. Budgetproces 2022-2025 - Evaluering

  application/pdf icon inspirationsspoergsmaal_til_evaluering_af_budgetproces_2022_0.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2021-2025_-_godkendt_i_oeu_12.01.21_0.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget skal evaluere budgetproces 2022-2025. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetproces for 2023 skal planlægges og gennemføres.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU, at

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2022-2025
  2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i den kommende sag til ØU om den økonomiske politik for 2022-2026


  Beslutning

  Ad 1.

  Udvalget afgav en række bemærkninger, som medtages i det videre arbejde med planlægningen af budgetproces 2023-2026.


  Ad 2.

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.


  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2023-2026 skal planlægges og afvikles.


  Budgetprocessen for 2022 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere via MED-udvalg. Derudover har fagudvalgene afholdt møder med MED-udvalgene med en udvidet deltagerkreds, hvor de enkelte fagudvalg selv besluttede indhold og deltagerkreds for møderne.


  Budgetmaterialet lå som året før i Teams, hvor der har været adgang til overbliksregneark, bilag og notater samt mulighed for at skrive kommentarer og have dialog med administrationen.


  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger


  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.


  Den økonomiske politik for 2021-2025 blev godkendt af ØU den 12. januar 2021 og har følgende overordnede målepunkter:

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL


  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.


  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet for 2022 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2022-2026.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 430. Stevns Spildevand A/S takster 2022 - Godkendelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om takster for spildevand i 2022 kan legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. taksterne for 2022 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 568:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

  1. Anbefales.


  Beslutning

  Sagen blev udsat, da taksterne endnu ikke er godkendt af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S. Såfremt bestyrelsen har godkendt taksterne inden Kommunalbestyrelsesmødet den 16. december 2021, vil der forud for Kommunalbestyrelsesmødet blive afholdt ekstraordinært møde i Økonomiudvalget med henblik på at behandle sagen.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S holder bestyrelsesmøde den 3. december 2021, hvorefter sagen opdateres forud for behandlingen i ØU.

  I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune

  legalitetsgodkender takstblad 2022.

  Taksterne omfatter:

  - Tilslutningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"

  - Vejafvandingsbidrag

  - Behandlingsafgift på renseanlæg

  - Tømningsordning

  - Refusion af el til minipumpestationer

  - Gebyrer og renter

  Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

  Retsgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 431. Opkrævning af gebyrer for 2022 - Godkendelse

  Resume

  Takster og gebyrer for 2022 skal godkendes af KB. I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2022-2025 blev godkendt takster og gebyrer for 2022.

  Der er to ændringer til de fremlagte takster, hvorfor disse skal godkendes igen.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at

  1. gebyrerne for 2022 godkendes.


  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med sagen om 2. behandling af budget 2022 blev takster og gebyrer for 2022 godkendt.

  Heraf fremgik det, at gebyret for underretning om udlæg vedrørende restancer er 0 i 2022. Gebyret skulle retteligt have været på 450 kr., som er uændret i forhold til 2021. Til gengæld bortfalder gebyret for retsafgift, da man ikke længere må opkræve dette fra 2022.


  Gebyrerne for 2022 bliver herefter:


  Begge gebyrer opkræves for ca. 100 sager, svarende til en forventet indtægt på ca. 45.000 kr. i underretningsgebyr.


  Retsgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 2018 (gebyrloven)


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Gebyret for underretning medfører en forventet indtægt på ca. 45.000 kr. i 2022.

  Det bortfaldne gebyr vedrørende retsafgift udgør ca. 30.000 kr. i 2022.


 • 432. Statusraport fra Kontrolgruppen - Godkendelse

  Resume

  Kontrolgruppen har udarbejdet en statusrapportering til Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2021 til 31. oktober 2021 for gruppens arbejde og opgjort de foreløbige samlede økonomiske effekter heraf.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU, at

  1. tage Kontrolgruppens statusrapportering til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Foreløbig afrapportering for Kontrolgruppens indsats i perioden 1. januar – 31. oktober 2021


  Indledning


  Kontrolgruppen i Stevns Kommune har eksisteret siden 1. februar 2019 og er normeret med 2 fuldtidsansatte medarbejdere. Gruppen er organisatorisk placeret i Center for Økonomi, HR & IT. Kontrolgruppen skal medvirke til at forebygge og opklare bedrageri og sikre at kommunen udbetaler sociale ydelser på et korrekt grundlag.


  Kontrolgruppens indsats fra 1. januar til 31. oktober 2021


  Kontrolgruppen har i perioden behandlet 45 sager. I hele 2020 blev der behandlet 33 indkomne sager.


  Sagerne er fremkommet på baggrund af anonyme anmeldelser, interne henvendelser i kommunen, henvendelser fra SKAT, registersamkøring samt henvendelser fra Politiet. I oktober 2021 måned er desuden sket en genoptagelse af det fælles ERFA-samarbejde i KL-regi, som har ligget passivt i det seneste halvandet år, og ERFA-samarbejdet med Udbetaling Danmark er overgået til at blive afholdt som fysiske møder, hvilket giver bedre mulighed for erfaringsudveksling kommunerne i mellem.

  Kontrolgruppen i Stevns Kommune er normeret med 2 årsværk. Gruppen har i 2021 været i en situation, hvor fravær har bevirket, kontrolgruppen samlet set kun har været bemandet af en enkelt medarbejder i de første 8 måneder af året, hvilket desværre også afspejler sig i det foreløbige økonomiske resultat.


  Økonomisk mål for kontrolgruppen


  Det årlige økonomiske mål for kontrolgruppen er fastsat til 2.100.000 kr. årligt, idet der dog må forventes udsving årene imellem.

  År

  2019

  2020

  1. (jan.-okt.)

  Samlet økonomisk effekt

  2.153.871 kr.

  888.190 kr.

  1.140.331 kr.


  De igangværende sager og iværksatte tiltag forventes at resultere i yderlige besparelser i 2021, som formentlig bevirker, at den samlede økonomiske effekt for året ender på omkring 1,4 mio. kr. Dette skal dog ses på baggrund, at der reelt kun forventes anvendt 1,33 årsværk på kontrolgruppens opgaver i 2021, som følge af fravær, og ikke de forudsatte 2 årsværk.
  Nyt igangsat tiltag fra kontrolgruppen

  Ud over behandlingen af de indkomne sager, som har taget en betydelig del af tiden, er der netop sat fokus på de selvstændige erhvervsdrivende, som er 100 % sygemeldte. Det er udarbejdet en lille folder, som fremover løbende bliver sendt ud til de selvstændige erhvervsdrivende, der er 100% sygemeldte. Af folderen fremgår det hvilke regler, der er gældende ved sygdom. Pjecen er tiltænkt som en oplysende guide, som er med til at sikre at borgerne får den rette råd og vejledning i forbindelse med 100 % sygdom, hvor reglerne er meget strikse. Hvis man er fuldt sygemeldt, må man ikke arbejde i sin virksomhed. Hvis man arbejder lidt, skal man være delvis raskmeldt. Alt dette og mere fremgår af den pjece der løbende bliver udsendt. Dagen efter første udsendelse af informationsmaterialet raskmeldte to selvstændige sig.

  På nuværende tidspunkt er det dog for tidligt at måle om den fremsendte pjece har haft en effekt i forhold til om de selvstændiges sygefraværsmønster ændrer sig. Effekten af en sådan indsats er ikke mindst forebyggende og vil ikke kunne indgå i opgørelsen af den økonomiske effekt, som kun kan basere sig på konkrete, konstaterede sager. Vi vil dog kunne se hvor sygefraværet udvikler sig blandt selvstændige.


  Herudover er der i 2021 en planlagt en stikprøvekontrol af udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til forældre, der modtager denne ydelse i forbindelse med pasning af egne, syge eller handicappede børn.  Retsgrundlag

  Ej relevant.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen umiddelbare afledte økonomiske konsekvenser.

 • 433. Stevns som helårsdestination - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 434. DK2020 - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 435. Salg af Erhvervsareal - Beslutning (Lukket)

 • 436. Flytning af hjemmeplejegruppe til Rødvig - Godkendelse (Lukket)

 • 437. Plejecenterbyggeri skema B - Godkendelse (Lukket)

 • 438. Vejbelysning - Godkendelse (Lukket)

 • 439. Kommunal bygning - Kontraktforhold - Opfølgning (Lukket)

 • 440. Arealerhvervelse - Beslutning (Lukket)

 • 441. Diverse orienteringer - ØU den 7.december 2021 (Lukket)

 • 442. Underskriftsark (Lukket)