Referat

 • 329. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 3. september 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt.

 • 330. Revisionsberetning nr. 25 for regnskab 2018 - afsluttende beretning

  application/pdf icon revisionsberetning_nr._25_vedroerende_aarsregnskab_2018.pdfapplication/pdf icon 2018_ledelsens_regnskabserklaering.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_2018_version_3.pdf

  Resume

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskan har sendt revisionsberetning nr. 25 - afsluttende beretning for regnskab 2018.

   

  Revisionsberetningen skal behandles i Kommunalbestyrelsen i henhold til Styrelseslovens § 45.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. revisionsberetning nr. 25 - afsluttende beretning for regnskab 2018 - godkendes.
  2. Stevns kommunes årsregnskab for 2018 godkendes.
  3. ledelsens regnskabserklæring for regnskab 2018 godkendes.

   

  Direktionen, 26. august 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

   

  Forvaltningen følger revisionens anbefalinger i årsberetningen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende indholdet i beretningen, hvor det efter hans opfattelse ikke er oplyst, at der er afholdt udgifter, der først berigtiges i forbindelse med budgetopfølgningen.

  Mogens Haugaard Nielsen (N) finder, at regnskabet viser et resultat, der ligger langt fra det budgetterede, hvilket ikke er tilfredsstillende.

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt revisionsberetning nr. 25 - afsluttende beretning for regnskab 2018.

   

  I revisionsberetningen er der redegjort for de konstaterede forhold.

   

  1. Konklusion på revision af kommunens årsregnskab for 2018.

  BDO har afsluttet revision af Stevns kommunes regnskab 2018.

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

   

  2. Vurdering af kommunens økonomi.

  Stevns kommune har i 2018 overholdt kassekreditreglen. Kommunen har i 2018 haft et overskud på den ordinære drift på 35,3 mio. kr.

  Kommunens har opgjort den gennemsnitlig daglige kassebeholdning til ca. 169,6 mio. kr. pr. ultimo året.

  Kommunen er i stand til at efterleve kommunalbestyrelsens økonomiske politik, hvor det er anbefalet, at gennemsnitskassebeholdningen er på minimum 80 mio. kr. opgjort efter denne regel.

   

  Stevns kommune overholder med den nuværende kassebeholdning lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. På baggrund af den seneste likviditetsprognose forventes dette også at være tilfældet med udgangen af 2019.

   

  3. Revisionsmetodik og -strategi.

  Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

   

  4. Revision af kommunens interne IT-kontroller.

  Det er revisionens opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det revisionens opfattelse, at kommunens overordnede styring af  it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

   

  Revisionen har konstateret kontrolmangler i forretningsgangene og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:

  Der er observeret at betalingsfiler ikke er beskyttet. BDO vurderer, at dette er en mangel i de interne kontroller.

   

  BDO anbefaler, at adgang til betalingsfiler begrænses til medarbejdere med et explicit arbejdsbetinget behov. Kommunen er i færd med kortlægning af brugeradgange.

   

  BDO har forespurgt kommunen vedrørende databeskyttelseslovgivningen med henblik på at opnå et overblik over området og for at sikre, at der ikke er overtrædelser, der vil have en væsentlig påvirkning på kommunens årsregnskab.

   

  Kommunens svar har ikke givet anledning til bemærkninger, men BDO vil opfordre til, at kommunen til stadighed har fokus på området, herunder specielt fokus på:

   

  • At færdigudarbejde og implementere en risikostyringsproces, der sikre, at de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger udformes og tilrettelægges på baggrund af en dokumenteret risikovurdering.
  • At færdigudarbejde lovpligtige fortegnelser over behandlingsaktiviteter.

   

  5. Revision af årsregnskabet

  Revisionen har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.

  Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået.

   

  Tilskuds- og udligningsbeløb er stikprøvevis sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af Skattestyrelsen foretagne fordelinger og meddelte oplysninger.

   

  Kommunens opgørelse af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler.

   

  Revisionen har ved  den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

   

  6. Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion.

  Revisionen har redegjort for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område.

   

  7. Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser mv.

  Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet delberetning nr. 24 om løbende revisionsbesøg i 2018.

  Delberetning nr. 24 er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28/3 2019.

   

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  Årsregnskab 2018 fremlægges igen i henhold til Styrelseslovens § 45.

 • 331. Budgetforslag 2020 - ØU

  application/pdf icon oeu_-_b2020_-_indarbejdede_aendringer_version_2._pdf.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_ud_over_vedtaget_service_v2_med_beslutning.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_balanceforslag_v2_med_beslutning.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_anlaeg_-_v2_pdf.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_afledt_drift_-_v2_pdf.pdfapplication/pdf icon budgetforudsaetninger_2020_v2-_oeu.pdfapplication/pdf icon oeu-ssu-aet-pmt_-_hoeringssvar_-_budget_2020.pdfapplication/pdf icon noegletal_vedr._administration.pdfapplication/pdf icon udtalelser_fra_med-udvalg_i_administrationen.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2020, version 2 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU, at:

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces 

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  De fremlagte balanceforslag videresendes til de kommende budgetbehandlinger.

   

  Imod stemte Varly Jensen (O), som ønsker at få protokolleret, at han ikke stemte for flertallets budgetproces/tidsplan. Fremgår ikke af teksten.

  Ønsker sagen forelagt Kommunalbestyrelsen.

   

  Sagsfremstilling

   

  Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 på egne politikområder.

   

  Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende meddelt, at der først indledes økonomiforhandlinger om de økonomiske rammer for 2020 i slutningen af august. Det betyder, at den oprindelige tidsplan for budget 2020 er ændret og den endelige budgetvedtagelse er udskudt til 5. november. Den ændrede tidsplan betyder, at fagudvalgene har mulighed for at behandle budget 2020 på udvalgsmøderne i august og september.

   

  På møderne i august behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. for at skabe balance i kommunens økonomi, ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr. Den økonomiske udfordring kan ændre sig, når resultatet af en ny økonomiaftale kendes.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 2:

  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på Økonomiudvalgets område

  På Økonomiudvalgets områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 4,888 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Udover vedtaget service: 2,169 mio. kr.

  Balanceforslag: max. 10,539 mio. kr.

  Anlæg: 2,710 mio. kr.

   

  Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Der er til sagen også vedhæftet opsamling fra café-møderne i juni samt modtagne høringssvar.

   

  På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på sit seneste møde er der nu udarbejdet nye balanceforslag indeholdende forslag på PL-fremskrivning, Kommunalbestyrelse samt større besparelser i administrationen.

   

  I forhold til de større besparelser på administrationen skal oplyses, at dette område i lighed med bl.a. ældreområdet er blandt landets billigste, jf. analysen i bilag 9. De nye balanceforslag i administrationen indeholder en tredobling af sparekravet i forhold til de tidligere fremlagte forslag. Direktionen gør derfor opmærksom på en risiko for om alle områder fortsat kan sikre lovmedholdighed, overholdelse af tidsfrister m.v. Dette er yderligere beskrevet i konsekvensbeskrivelserne og i de medsendte udtalelser fra de forskellige MED-udvalg, hvor det også fremgår, risikoen forstærkes i de funktioner med færreste medarbejdere i tilfælde af langtidsfravær. I flere enheder er der allerede i dag store vanskeligheder med at tilrettelægge og afholde ferie på en hensigtsmæssig måde.

   

  For at sikre den bedst mulige gennemførelse og efterfølgende drift, må der arbejdes med høj grad af fleksibiliet i forhold til den endelig udmøntning af eventuelle besparelser. Gennemførelse af forslagene eller dele heraf, vil som udgangspunkt ske som beskrevet, men udviklingen på udmøntningstidspunktet kan betyde, at det er hensigtsmæssigt at afvige fra den beskrivelse, der foreligger p.t.

   

  Den videre budgetproces

  På fagudvalgenes møder i september vil budget 2020 blive behandlet i form af en status efter budgetseminarerne i august og september, fremlæggelse af høringssvar samt konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2020, hvis de nødvendige oplysninger er tilgængelige inden materialet færdiggøres. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Budget 2020 1. behandles i ØU den 1. oktober og i KB den 10. oktober.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 30. oktober og i KB den 5. november.

   

  Den økonomiske situation for Stevns Kommune

  Stevns Kommune afventer fortsat svar på brevet til Social- og Indenrigsministeren. I brevet påpeges, at Stevns Kommune trods lave udgifter ikke har udsigt til balance i økonomien uden meget store besparelser i service og på anlæg. Stevns Kommune påpeger i brevet behovet for en udligningsreform. I 2017 og 2018 blev der sidst arbejdet med udligningssystemet uden resultat. Dette arbejde blev igangsat for at imødegå de "utilsigtede byrdefordelingsmæssige konsekvenser" som man vidste, at omlægningerne af beskæftigelsestilskuddet ville medføre kommunerne i mellem. Konsekvenserne af omlægningerne har været gældende siden 2016 og er tiltagende. Seneste beregninger af konsekvenserne viser, at Stevns Kommunes i 2022 har udsigt til et årligt nettotab på ordningen på 9,6 mio. kr. - det største tab blandt alle kommuner i Region Sjælland (endda uden korrektion for befolkningstal). Køge Kommune kan omvendt forvente en gevinst på 42 mio. kr. årligt, mens Faxe taber på 4,3 mio. kr. Tallenene for gevinst og tab i 2022 skønnes at svare til de tab som vil opleves i 2020 (Kilde: NB-Økonomi).

   

   

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilagene hertil.

   

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2020 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2020.

 • 332. Flytning af Børnehave Øst - Hårlev

  application/pdf icon boernehave_oest_-_henvendelser.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling til, hvorvidt Børnehave Øst skal flyttes fra nuværende placering på Hotherskolen til placering i Dalen 5

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. Børnehave Øst flyttes fra Hotherskolen til Dalen 5
  2. KB giver en anlægsbevilling på 800.000 kr. til flytning af børnehave Øst til Dalen 5
  3. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive en del rådighedsbeløbet fra pulje til renovering af skoler, institutioner mv., som er afsat i budget 2019
  4. præcis dato for flytning af børnehaven besluttes af centerchef for Børn og Læring i dialog med områdeledelse, skoleledelse og forældrebestyrelse

  Direktionen, 3. juni 2019, pkt. 2:

  Sagen udgår.

   

  Supplerende bemærkninger fra DIR efter den 3. juni 2019!

   

  Direktionen har efterfølgende uden for sin møderække besluttet, at anbefale indstillingen.

  Børn, Unge og Læring, 26. august 2019, pkt. 207:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen returneres til fornyet behandling i BUL.

  Sagsfremstilling

  Børn og Læring har i april 2019 fra områdeledelse og forældrebestyrelse i område Hårlev fået tilsendt et ønske om flytning af Børnehave øst fra Hotherskolen til Dalen 5. Denne er fulgt af fornyet henvendelse i juni. Disse er vedlagt sagen som bilag.

   

  BUL er på tidligere møder blevet orienteret om dette ønske og har pålagt forvaltningen af udarbejde en helhedsplan for børn og unge anlæg i område Hårlev, som BUL kunne benytte til at træffe beslutning.

   

  De væsentligste dele af helhedsplanen for børn og unge anlæg i Hårlev er vurderet og beregnet i samarbejde mellem Børn og Læring og Stevns Ejendomme. Selve helhedsplanen er dog ikke klar til nærværende møde. Området vurderes fra forvaltningen at være på et tilstrækkeligt niveau til, at BUL kan træffe principbeslutning om flytning på nuværende tidspunkt, såfremt BUL ønsker dette.

   

  Pædagogisk historik.

  Kommunalbestyrelsen traf i valgperioden 2014 - 2017 beslutning om, at Børnehave Øst skulle flyttes fra placering på Toftegaardsvej 1 (Fritidsgården) til placering på Hotherskolen i direkte tilknytning til SFO1. Beslutning var baseret på et ønske om, at børnegruppen i område Hårlev fra 4 år og 10 måneder op til skolealderen skulle være i tæt tilknytning til SFO1 med henblik på at forbedre brobygningen.

   

  Det nuværende BUL traf i september 2018 beslutning om, at målgruppen for Børnehave Øst skulle ændres, således at målgruppen blev børn fra 2 år og 10 måneder til skolealderen. Som konsekvens af denne beslutning udfases praksis med at flytte børn fra Bulderbo til Børnehave Øst, når de er cirka 4 år og 10 måneder gamle. Med denne beslutning er den oprindelige pædagogiske tanke om obligatorisk brobygning for alle børn i område Hårlev via fysisk nærhed for børnehavetilbud på Hotherskolen ikke længere i effekt. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke nogen væsentlig pædagogisk grund til at fastholde en placering af Børnehave Øst på Hotherskolen i direkte tilknytning til SFO1.

   

  De hidtidige erfaringer med at have skole/SFO og børnehave under samme tag er, at dette har givet en række udfordringer. For både SFO og børnehave er pladsen trang, og i praksis har det vist sig svært at udnytte fællesarealer på en hensigtsmæssig måde, der sikrer synergi. Dette forhold er blevet yderligere besværet, efter målgruppen for børnehave øst er udvidet via en sænkning af startalderen for børn i børnehavetilbuddet, da de yngste børn i et vist omfang skal "skærmes" fra de ældste SFO-børn.

   

  Anlæg og økonomi

  Den nuværende Børnehave Øst vil skulle udbygges med alderstilpasset toiletkapacitet og yderligere kvadratmeter, hvis bedre pædagogiske forhold for børnehave skal sikres. Den samlede omkostning for dette er estimeret til 1.065.000 kr. Børnehave Øst har på sin nuværende placering på Hotherskolen en kapacitet på maksimalt 44 børn.

   

  Dalen 5, som Børnehave Øst foreslås rokeret til, er oprindeligt bygget som børnehave, og er delvist renoveret i forbindelse med, at bygningen blev benyttet til Dagskolen. Bygningen vil i sin nuværende form have en max. kapacitet på ca. 60 børnehavebørn, afhængigt af den endelige konkrete brug af lokalerne.

  Der er foretaget estimat på yderligere behov for ombygning, såfremt den skal benyttes som børnehave. Den samlede omkostning for dette estimeres til 800.000 kr. fordelt på cirka 550.000 kr. til ombygning og optimering af bygningen samt flytning; cirka 200.000 kr. til etablering af legepladsfaciliteter, samt 50.000 kr til tilpasning af lokaler, der forlades på Hotherskolen . Den eksakte fordeling af evt. bevilling kan ændres efter dialog med områdets ledelse og forældrebestyrelse.

   

  Benyttelse af lokaler der frigøres på Hotherskolen

  Center for børn og Læring har været i dialog med Hotherskolens ledelse om deres forventede benyttelse af lokalekapacitet, såfremt Børnehave Øst fraflytter. Skolens ledelse tilkendegiver, at lokaler i første omgang forventes benyttet til at skabe bedre rammer for børnene i SFO1, men at andre former for benyttelse kan komme i spil på længere sigt inden for skolens samlede planlægning.

   

  Samlet vurdering fra center for børn og læring

  Center for Børn og Læring vurderer, at følgende forhold gør sig gældende:

  Det er anlægsmæssigt billigere at ibrugtage lokaler i Dalen 5 som børnehave end at udbygge lokalerne på Hotherskolen

  Der er ikke konstateret væsentligt pædagogiske fordele ved tæt tilknytning af børnehave og skole/SFO på nuværende tidspunkt. Det kan ikke konkluderes med sikkerhed, at sådanne vil kunne opnås fremtidigt.

  Dalen 5 giver kapacitetsmæssigt en større fremtidssikring af område Hårlev, såfremt der kommer et stigende børnetal på 0-6 års området. Indtil en sådan stigning måtte indtræffe, giver en placering på Dalen 5 bedre rammer til det pædagogiske arbejde, eksempelvis i form af bedre mulighed for at arbejde med læringsmiljøer på samme niveau som for Bulderbo.

   

  På baggrund af ovenstående vurderes en flytning, som ønsket af børnehave selv, at være hensigtsmæssig.

   

   

   

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 800.000 kr. til flytning af Børnehave Øst til Dalen 5. Bevillingen bliver finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb fra renoveringspulje til skoler, institutioner mv. Det resterende rådighedsbeløb er herefter 139.000 kr.

 • 333. Højerupvej 7 - Garverigrunden - anvendelse

  application/pdf icon hoejerupvej7.pdf

  Resume

  Nedrivning på Højerupvej 7 er afsluttet og der er et mindre forbrug på 1,2 mio. kr.

   

  Højerupvej 7 ligger i dag uberørt hen med en blanding af kraftigt forurenet og ren jord, murbrokker og ukrudt.

  For at sikre områdets fremtidige anvendelse, anbefales det, at sikre området mod risikoen for at komme i kontakt med forurenet jord.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. give en anlægsbevilling på 223.000 kr. til forberedelse af arealet på Højerupvej 7, således at der på sigt kan etableres et rekreativt område
  2. finansiere anlægsbevillingen med 223.000 kr. af en del af anlægsbevillingen til Nedrivning af Højerupvej 7, hvor der er et restbudget på 1,2 mio. kr.
  3. det resterende restbudget på 977.000 kr. til Nedrivning af Højerupvej 7 tilbageføres kassebeholdningen.

   

  Plan, Miljø og Teknik, 11. juni 2019, pkt. 313:

  Der udarbejdes et reduceret projekt og sagen genoptages på udvalgets møde i august.

  Plan, Miljø og Teknik, 20. august 2019, pkt. 331:

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Jørgen Larsen (N), Line Krogh Lay (B) og Helen Sørensen (A) kan anbefale indstillingerne.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne, da han ønsker dokumentation for at forureningen ikke skader luften eller grundvandet.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne, da han ønsker dokumentation for at forureningen ikke skader luften eller grundvandet. Restbeløbet bør derfor tilbageføres kassebeholdningen.

   

  Sagsfremstilling

  Området omfatter matr. nr. 14a, 16b og 16c og er på omkring 1.5 ha. Området ligger i dag uberørt hen med en blanding af kraftigt forurenet og ren jord, murbrokker og ukrudt - herunder store mængder bjørneklo, som Materielgården bekæmper. Mod nord og vest ligger der jordvolde. Som området er i dag, kan den ikke anvendes til rekreative formål.

   

  For i fremtiden at kunne anvende arealet, så er det vigtigt, at vi forbereder arealet hertil. Det er uhensigtsmæssigt at køre ren jord til Højerupvej 7, uden at vi gør arealet klar til det. Hvis vi bare kører ren jord til arealet, så vil vi blande ren og forurenet jord sammen, og vi vil ikke være sikre på, at vi kan undgå en kontaktrisiko for fremtidige brugere. Desuden vil vi senere skulle foretage nye undersøgelser og vurderinger.

  Derfor anbefaler vi, at arealet forberedes som beskrevet herunder.

   

  For at gøre området klar til i fremtiden at kunne anvendes som rekreativt areal, skal vi sikre at forureningen ikke vil komme til at udgøre en større risiko for vores grundvand, og at forureningen ikke vil udgøre en risiko for brugerne af arealet. Der er ingen krav om, at vi fjerner forureningen.

   

  Vi anbefaler, at man som minimum gør følgende på arealet:

  • rydning af træer og buske
  • udjævning af område og planering af voldene
  • udlægning af markeringsnet på hele arealet (for at adskille forurenet jord fra ren jord)

   

  Derefter vil vi kunne køre ren jord (dokumenteret ved analyser) fra egne projekter i kommunen. Herved vil vi kunne spare omkostninger for at aflevere jorden på et godkendt modtageanlæg. Jorden vil kunne modtages over tid i afgrænsede områder, således at man kan tilplante med græs mm. og arealet på sigt vil kunne anvendes til rekreative formål; cirkusplads, hundeskov mm.

   

  Ud fra tilbud som er indhentet fra forskellige entreprenører vil arbejdet kunne udføres for 222.600 kr.

   

  Regler efter jordforureningsloven

  Ved ændring af arealanvendelsen på arealet til rekreativt område kræver det en tilladelse efter jordforureningsloven. Med tilladelsen skal vi sikre, at forureningen ikke kommer til at udgøre en større risiko for vores grundvand og forureningen ikke udgør en risiko for brugerne af arealet. Der er ingen krav om, at vi fjerner forureningen. For at sikre, at der ingen kontaktrisiko er for borgerne ved brug af arealet, vil der blive stillet krav om markeringsnet ud på arealet og derefter lægges 0,5 meter ren jord. Dette arbejde vil ikke udgøre en større risiko for grundvandet. Der ligger volde langs med marken mod nord og DLF's bygninger mod vest. For at sikre at der ikke er kontaktrisiko ved brug af arealet anbefaler vi, at jorden fra voldene planeres ud. Derefter lægges der markeringsnet på hele arealet og ren jord.

   

  Ændret plangrundlag

  Området er idag omfattet af Lokalplan nr. 71 Erhvervsområde ved garveriet Store Heddinge, Delområde A. En anvendelse til rekreative formål vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for den del af Lokalplan 71, som er omfattet af en del af delområde A. I forbindelse med en udarbejdelse af en ny lokalplan for området, bør man samtidig aflyse den del af lokalplanen, som er omfattet af område B, blandt andet fordi den umiddelbare vejadgang til området afskæres.

   

  Området er omfattet af Rammeområde 1E6 i Stevns Kommuneplan 2017, som udlægger området til liberalt erhverv og erhvervsformål, såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed. En ændret anvendelse til rekreativt område er ikke i overensstemmelse med Stevns Kommuneplan 2017 og der skal derfor i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan også udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

   

   

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Anlæg til nedrivning af Garveriet er nu afsluttet. Der er en rest på 1,2 mio kr.

   

  Historik

  I 2016 købte Stevns Kommune ejendommen Højerupvej 7, hvor der lå et gammelt garveri. Formålet med køb af ejendommen var at nedrive bygningen som i mange år havde stået og forfaldet. I forbindelse med nedrivningsarbejde blev der fundet en del forurening, bl.a. ved fund af gamle nedgravede kar fra garveriet. Region Sjælland har i 2018 revurderet hvor stor en del af ejendommen, der bør registreres som forurenet. Da der nu er større viden om forurening på ejendommen har regionen kortlagt hele ejendommen som forurenet. Noget af det på Vidensniveau 1 (mistanke om forurening) og noget af det på Vidensniveau 2 (viden om forurening).

   

 • 334. LAG 2019 - anlægsbevilling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_lag-projekter_-_ansoegning_om_tilskudmedfinansering_behandlet_paa_moedet_19._august_2019_kl._1500_mandehoved_9_4660_store_heddinge_i_arbejdsmark.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb for LAG 2019.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  1. give en anlægsbevilling på 300.000 kr. til LAG 2019
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 300.000 kr., som er afsat i budget 2019

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) anbefaler ikke og ønsker, at sagen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

  Sagsfremstilling

  I investeringsoversigten er afsat midler til medfinansering af LAG-projekter med i alt kr. 300.000.

   

  AET-udvalget forestå bevillingen af de LAG-projekter, som kommunen ønsker at være medfinansierende på.

   

  Ved frigivelse af rådighedsbeløbet skal de kr. 300.000 anvendes til:

   

  • Projekt "Liv og Handel" i Store Heddinge (rest udbetaling på kr. 100.000 på igangværende projekt / bevilget af KB i 2017)
  • Udendørs saunafaciliter i Rødvig (kr. 70.000, tilsagn givet af AET den 19. august 2019)
  • Naturlegepladser i Strøby Egede (kr. 50.000, tilsagn givet af AET den 19. august 2019)
  • De resterende 80.000 kr. afventer eventuel ansøgning.

   

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 300.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til LAG 2019 i budget 2019.

 • 335. Strøby Børnehave - anlæg af frokostkøkken

  application/pdf icon tegning_nyt_kontor.pdfapplication/pdf icon stort_koekken.pdfapplication/pdf icon lille_koekken.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling, hvorvidt ØU og KB skal anbefales at udvide anlægsbudget for etablering af frokostkøkken i Strøby Børnehave eller om frokostkøkken etableres inden for nuværende anlægsbudget. Hvis anlægsbudget anbefales udvidet, skal BUL tage stilling til model for hvorledes dette anbefales.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. frokostkøkken i Strøby Børnehave etableres inden for eksisterende budget.

  Børn, Unge og Læring, 26. august 2019, pkt. 208:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og sender sagen videre til ØU og KB med henblik på at gennemføre den alternative løsning. Løsningen finansieres i henhold til mulighed A, der omfatter frigivelse af restbudget på 139.000 kr., og en tillægsbevilling på 261.000 kr. fra kassebeholdningen. Udvalget ser gerne en anden finansiering, som medtages i budgetopfølgning 3.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen returneres til BUL.

  Varly Jensen (O) kan i øvrigt ikke godkende udvalgets beslutning.

  Sagsfremstilling

  Til frokostkøkkener er der i alt afsat 2 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. er skønnet til udbygning mv. i Strøby Børnehave. Som den sidste børnehave med frokostordning, mangler Strøby Børnehave fortsat at få etableret permanent anretterkøkken til frokostordning.

  Madlavning mm. har i 2019 været afviklet fra lejet ”køkkentrailer”, mens arbejde med at fastlægge anlægsmæssig løsning samt finansiering heraf, har været igangværende i dialog mellem institutions ledelse og Stevns Ejendomme. Fortsat leje at køkkentrailer koster 22.000 kr. pr. måned.

  Der er udarbejdet anlægsløsning for at etablere frokostkøkken, der kan afholdes inden for eksisterende bevilling. Plantegning for dette er bilag på sagen. Denne plan indeholder en mindre udbygning, hvorefter lederkontor/mødelokale og frokostkøkken indeholdes i arealet.

  Institutionens og områdets ledelse, har tilkendegivet, at de har forbehold for denne løsning, der lever op til de ”minimumskrav” der er til anretterkøkken, men efterlader begrænset plads i køkkenet, samt svære vilkår for at inddrage børnene pædagogisk i frokostordningen, inden for de hygiejniske rammer der i øvrigt er fastsat for dette. Børn og læring er enig i denne vurdering, men konstaterer samtidig, at det planlagte anlæg lever op til de krav, der er til anretterkøkken inden for frokostordningen.

  Der er udarbejdet plantegning, og estimeret anlægsøkonomi til alternativ løsning. Denne løsning indeholder at der skal tilbygges flere kvadratmeter, som etableres som lederkontor/mødelokale. Via større tilbygning, skabes mere rum til anretterkøkkenet, og det ”åbnes op” ud til fællesrum og spiseareal og heraf følgende inddragelse af børnene. Denne løsning er estimeret til er merudgift på 400.000 kr.

  Ønske den alternative løsning, men opstart udskydes til 2020, vil der komme en yderligere merudgift til leje af køkkentrailer. Det er, ud fra plantegningerne, ikke muligt at dele anlæg op i to delforløb. Så hvis det besluttes at gå videre med den tilstrækkelige model, vil en forbedring på et senere tidspunkt ikke kunne gennemføres uden en betydelig meromkostning.

  Da anlæg af anretterkøkken til frokostordning og ombygning i den forbindelse, vil skulle benyttes af børnehaven i en lang årrække, vurderer forvaltningen, at sagen skal forelægges til politisk behandling, med henblik på politisk stillingtagen til, hvorvidt man ønsker at fastholde anlæg inden for nuværende bevilling til den tilstrækkelig løsning ift. lovligt anretterkøkken. Alternativt om det ønskes at tilføre midler til den mere pædagogisk inddragende løsning. Der er afstemning blandt forældrene om frokostordning minimum hvert 2. år, så det vides ikke, i hvilket omfang Strøby Køkken vil have frokostordning i de kommende år.

  Vælges den alternative løsning er der følgende finansieringsmuligheder:

  Mulighed A:

  ·        Frigivelse af restbudget på 139.000 kr. fra renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber

  ·        Tillægsbevilling på 261.000 kr. fra kassebeholdningen

   

  Mulighed B:

  ·        Medtages i behandlingen af budget 2020. Dette medfører en yderligere merudgift til leje at køkkentrailer på mellem 88.000 kr. til 110.000 kr – I alt en ekstraudgift på cirka 500.000 kr.

   

  Såfremt BUL anbefaler den alternative løsning, skal sagen videresendes til behandling i ØU og KB.

  Såfremt BUL fastholdes at anlæg skal etableres inden for nuværende bevilling, skal sagen ikke behandles af øvrige udvalg.

  Der er vedlagt bilag over med de to løsninger. Bilagene "stort kontor" og "tegning nyt kontor" er den samlede løsning, der kræver tilførsel af midler. Sidste bilag er løsning inden for nuværende bevilling

 • 336. Udbytteudlodning HMN 2019

  application/pdf icon 2019_udbetaling_af_provenu_hmg_naturgas.pdfapplication/pdf icon kl_modregnings-_og_deponeringsregler_ved_salg_af_hmn_gasnet_230519.pdfapplication/pdf icon udlodning_maj_2019_til_uds.pdf

  Resume

  Med salget af HMN GasNet P/S modtager ejerkommunerne en udlodning fra HMN Naturgas I/S. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. der tages stilling til, hvilken beregning/mulighed, der skal bruges for det beløb Stevns kommune har modtaget.

  Direktionen, 26. august 2019, pkt. 1:

  Direktionen anbefaler mulighed 2.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Direktionens indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Efter frasalget af HMN GasNet P/S modtager ejerkommunerne en udlodning fra HMN Naturgas I/S. Stevns kommune modtager kr. 3.935.400. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven. Der er modtaget en procesplan fra KL, der beskriver forløbet.

   

  Der er 2 muligheder, som er beskrevet i vedhæftede bilag.

  Mulighed 1 er, hvis Stevns kommune ikke vælger at deponere. Dette giver kr. 1.574.160, som vil være frie midler og ikke omfattet af nogen bindinger.

   

  Mulighed 2 er, hvis Stevns kommune vælger at deponere. Denne deponering frigives over 10 år fra 2020 og vil være kr. 314.832 pr. år.

   

   

  Lovgrundlag

  Modregnings- og deponeringsregler

 • 337. Forskrift for ikke erhvervsmæssig kørsel på privat grund, motorcross etc

  application/pdf icon foreskrift_for_ikke_erhvervsmaessig_koersel_paa_privat_grund_-til_vedtagelse.pdf

  Resume

  For at begrænse støjgener fra ikke-erhvervsmæssig kørsel med knallert, gocart, motorcross og lignende på privat grund har Stevns Kommune, Teknik & Miljø udarbejdet denne forskrift.

   

  Forskriften skal fungere som et fast og ensrettet grundlag for at vurdere og sagsbehandle støjgenerne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende forskrift for ikke-erhvervsmæssig kørsel på privat grund med knallert, motorcross og lignende.

  Plan, Miljø og Teknik, 20. august 2019, pkt. 333:

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (R)

   

  1. Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen modtager med ujævne mellemrum henvendelser og klager over støjgener fra kørsel på privat grund, evt på anlagte baner, med knallert og motorcross.

   

  Formålet med denne forskrift er at sikre et ensartet grundlag for at vurdere og sagsbehandle støjgener fra ikke-erhvervsmæssig kørsel med knallert, motorcross mv. på privat grund i Stevns Kommune.

   

  Forskiften skal hjælpe med at regulere de aktiviteter som ikke er omfattende nok til at være omfattet af reglerne om miljøgodkendelse. Benyttes en anlæg bane til organiseret kørsel, evt i klub, og mindst 5 dage pr. år, skal der søges og gives en miljøgodkendelse forud for etableringen.

   

  Med forskriften bliver der fastsat afstandskrav til nærmeste nabo, antal køretøjer pr. gang og støjdæmpning af køretøjerne.

   

  Afstandskrav differentieres i forhold til om der er tale om byer/ afgrænsede landsbyer eller øvrige boliger.

   

  Der kan dispenseres fra afstandskravet, hvis beboerne i de nærliggende ejendomme er indforstået med dette.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 338. Tværgående velfærdsprogram status

  application/pdf icon bilag_statistik_udvikling_unge_i_ungeteam_v2_2018-2019.pdf

  Resume

  Det Tværgående Velfærdsprogram startede ultimo 2018. De foreløbige resultater viser, at næsten 1/3 af de unge er kommet i arbejde eller optaget på en uddannelse. Derudover har ca. halvdelen fået reduceret de psykiske barrierer. Familieteamet kører endnu ikke som planlagt; blandt andet på grund af vakant lederstilling i teamet. Der sættes nye målsætninger for programmet fra 2. halvår 2019 med henblik på at sikre fremdrift og fuld ressourceudnyttelse. Programmet udrulles inden udgangen af 2019 i hele driften gennem koordinatormodellen i tværgående sager. 

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU via CG, DIR, SSU, AET og BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning. 

  Chefgruppen, 12. august 2019, pkt. 2:

  Der skal beskrives yderligere omkring økonomien - især den oplysning om, at der ikke er tale om en ekstra bevilling til gennemførelse af projektet - ud over til opkvalificering.

   

  Direktionen, 12. august 2019, pkt. 3:

  Anbefales, med samme bemærkning som CG

  Social og Sundhed, 19. august 2019, pkt. 181:

  Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).

   

  Godkendt.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2019, pkt. 218:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Børn, Unge og Læring, 26. august 2019, pkt. 211:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Det Tværgående Velfærdsprogram (TVP) består af to indsatser. Ungeteamet startede september 2018 og Familieteamet i februar 2019. De to teams arbejder efter en borgerkonsulentmodel, som betyder, at borgeren bliver tilknyttet en borgerkonsulent og dermed kun har én indgang til kommunen. TVP er etableret ved at i alt 10 eksisterende medarbejdere er tilknyttet halv tid i hhv.TVP og den almindelige drift. TVP er kendetegnet ved, at der er færre sager pr. medarbejder end i den øvrige drift. TVP vil derfor medvirke til at øge sagspresset på det øvrige personale. Det er derfor vigtigt, at det er de komplekse sager med et udviklingspoteniale, som tages fra den almindelige drift og indgår i TVP.

  Teamet af borgerkonsulenter løser op til 75 % af borgerens behov og varetager myndighedsarbejdet på tværs af Børn & Læring, Arbejdsmarked og Sundhed & Omsorg. Derudover varetager borgerkonsulenten opgaven som mentor eller støttekontaktperson.

   

  UNGETEAM

  Der har indtil 30. juni 2019 været igangsat 35 forløb for 18-29-årige. Der igangsættes forløb for 15-17-årige til sep. 2019.

  Samlet set er 1/3 af de unge kommet i beskæftigelse eller optaget på en uddannelse. Resultatet er således opnået inden for de første 9 mdr. af programforløbet.

  Vi er således godt på vej til at nå målet om, at 49 % af de unge skal i uddannelse/beskæftigelse i 2019.

   

  POSITIV UDVIKLING AF PSYKISKE TRIVSEL

  For de 27 unge der startede i 4. kvartal 2018 er der sket en positiv udvikling i det psykiske helbred.

  Ved opstarten havde alle i et eller omfangt en psykisk betinget barriere. Det fremgår, at det nu er ca. halvdelen af de unge, hvor det er er ingen eller en let hindring.

  I opgørelsen fra april 2019 fremgår det, at 10 af 33 unge i Ungeteam har en indsats i flere centre i kommunen. Ca. 1/3 af de unge opfylder målgruppekriteriet i forhold til det psykiske område. De foreløbige resultater er således baseret på en målgruppe, som delvist ligger inden for målgruppen i forhold til det psykiske og hvor 1/3 går på tværs af kommunens centre.

   

  FALD I UDGIFTER TIL DE UNGE

  Opgørelsen af den kommunale udgift på de unge viser, at der sker et fald i 2. kvartal efter opstarten i Ungeteam. For ungeteamet under et er der et fald på ca. 200.000 kr. I disse udgifter indgår dog ikke eventuelle ydelser fra Familiehuset, kontaktpersonordninger mv. Disse udgifter forventes jf. udviklingsplanen for Børn & Læring at være tilgængelige primo 2020. Derudover skal der i løbet af 2. halvår 2019 udvikles en model, så der kan estimeres en mer-/mindreudgift for borgere, der tilknyttes TVP uden forudgåendeoffentlig forsørgelse. Fx unge, der er fyldt 18 år eller overgår fra SU til udannelseshjælp.

   

  FAMILIETEAM

  Familieteamet har aktuelt 6 forløb. Der mangler dermed 11 familier ift. vores målsætning om 17 familier. Disse skulle være startet i februar 2019. Vi kan pga. den senere opstart endnu ikke dokumentere fremskridt hos familierne. Familieteamet har været udfordret af, at kriterierne har vist sig for strikse. Disse ændres derfor, så teamet kan få fuld sagsstamme, da vi vurderer, at der er mange familier, som vil have gavn af en tværgående indsats. Der har endvidere været udfordringer i forhold til vakant lederstilling og personaleomsætning (1 borgerkonsulent). Ny leder tiltræder medio august 2019; teamet kører herefter atter på fuld kraft. På grund af det lavere antal familier end forudsat, har der ikke været den forventede aflastning af navnlig afdelingen for udsatte børn & unge.

   

  NYE MÅLSÆTNINGER I PROGRAMMET

  For at sikre fuld udnyttelse af de to teams i TVP, har administrationen besluttet følgende tiltag for at sikre fuld kapacitetsudnyttelse

  1.    Borgere og familier, der opfylder de politisk fastsatte kriterier, har førsteprioritet, men derudover kan borgere og familier, der har en sag i mindst 2 af de 3 centre og/eller har en psykiatrisk betinget barriere også tilknyttes TVP. Det er centerchefernes ansvar, at der konstant er et tilstrækkeligt antal borgere/familier tilknyttet TVP.

  2.    Fra 16. september 2019 er der 17 aktive sager i Familieteamet. Tallet vurderes løbende. Senest medio marts 2020 vurderes det, om der skal flere familier til Familieteamet.

  3.    Inden udgangen af september 2019 er der 40 aktive ungesager i Ungeteamet. De unge under 18 udgør minimum fire af disse sager. Fremadrettet skal der konstant være 40 aktive sager og inden udgangen af 2019 skal antallet på 40 revurderes ift. om det kan hæves.

  De politiske udvalg forelægges næste status februar 2020. Der vil i denne blive givet status på de 1-årige målsætninger i Ungeteamet og status på resultater i Familieteamet.  

   

  I henhold til planen for udrulning af TVP, skal koordinataionsmodellen i tværgående sager udrulles inden udgangen af 2019. Koordinationsmodellen er en model, hvor den enkelte borger får én primær kontaktperson i et af centrene, som herefter sikrer koordinering mellem de forskellige kommunale indsatser. Det er planen at programmet udrulles i hele driften i Arbejdsmarked, Børn & Læring, Sundhed & Omsorg i november 2019 og frem.  

  Økonomi

  Udgiftere til Det tværgående velfærdsporgram budget holdes inden for de deltagende centres rammer. Kompetenceudvikling af den samlede personalegruppe på myndighedsområderne i de tre centre er afholdt inden for de særligt afsatte midler.

   

 • 339. Rengøring - udlicitering (Lukket)

 • 340. Salg af grund - L (Lukket)

 • 341. Salg af grund - S (Lukket)

 • 342. Salg af grund - T (Lukket)

 • 343. Salg af ejendomme - M (Lukket)

 • 344. Salg af areal Toftebovej 9, 4652 Hårlev (Lukket)

 • 345. Diverse orienteringer - ØU den 3. september 2019 (Lukket)

 • 346. Underskriftsark (Lukket)