Referat

 • 337. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 1. september 2020.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Godkendt.

 • 338. Kommuneplan - ændring af tidsplanen

  application/pdf icon bilag_3_tidsplan_kp_2021_forslag_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_plankandence_for_kommuneplanlaegning_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_tidsplan_kp_2020_0.pdf

  Resume

  Coronakrisen har givet udfordringer i forhold til koordineringen af og arbejdet med kommuneplanrevisionen. Forvaltningen er derfor kommet bagud iforhold den oprindelige tidsplan.

  Politik & Borger anbefaler derfor en revision af den oprindelige tidsplan, som indebærer at den forlænges med to måneder. Med den reviderede tidsplan vedtages Kommuneplan 2021 endeligt i Kommunalbestyrelsen juni 2021.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU via DIR, at

   

  1. godkende den reviderede tidsplan for Kommuneplan 2021

  Direktionen, 31. august 2020, pkt. 4:

  Anbefales med forslag om, at der også afholdes et temamøde for KB om kommuneplanen, samt at der udarbejdes en plan for borgerinddragelse i høringsperioden.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at der skal lægges en KB-orientering ind i planen, men sådan at den ikke forlænger den fremlagte tidsplan.

  Sagsfremstilling

  Forslag til revideret tidsplan

  Den oprindelige tidsplan for Kommuneplan 2020 havde sigte på endelig vedtagelse i foråret 2021. Med denne tidsplan havde forvaltningen et ambitiøst håb om at kunne realisere den ændring af plankadencen, der blev vedtaget af den daværende Kommunalbestyrelse i september 2017. Den oprindelige tidsplan fremgår af Bilag 1. Plankadencen fremgår af Bilag 2.

   

  Politik & Borger anbefaler en revision af den oprindelige tidsplan og har udarbejdet et nyt forslag, som medfører, at den forlænges med to måneder. Forslaget til ny tidsplan for arbejdet med kommuneplanrevisionen fremgår af Bilag 3.

  Kommuneplanen vil dermed blive vedtaget endeligt i Kommunalbestyrelsen juni 2021 og vil derfor også komme til at hedde Kommuneplan 2021.

   

  Udsættelse på grund af Corona

  Nedlukningen i forbindelse med COVID-19 har gjort det vanskeligt at koordinere opgaveløsningen i forbindelse med kommuneplanrevisionen, da mange af plantemaer har tværfaglige berøringsflader. Overlappende plantemaer forudsætter at flere fagligheder arbejder tæt sammen for at finde løsninger på tværs, hvilket har givet udfordringer under coronanedlukningen og har betydet, at forvaltningen blevet forsinket i sit arbejde med revision af kommuneplanen.

   

  Forsinket Detailhandelsanalyse

  Som en del af kommuneplanarbejdet skal redegørelse, retningslinjer og rammer for detailhandelen i kommunen revideres. Som led i dette arbejde blev ICP primo 2020 engageret til at lave en ny detailhandelsanalyse.

  Også arbejdet med detailhandelsanalysen blev ramt af coronanedlukningen. En væsentlig del af opstarten af detailhandelsanalysearbejdet ligger i at besigtige alle kommunens butikker samt dialog med indehaverne. Dette arbejde var ICP nød til at udsætte til det igen var forsvarligt at besøge butikkerne i maj måned, hvilket betød, at også tidsplanen for detailhandelsanalysen måtte forskydes. Politik & Borger forventer at modtage den endelige analyse medio august. Analysens resultater og konsekvenserne heraf for kommuneplanens detailhandelsafsnit, retningslinjer og rammer vil blive drøftet på det fælles møde for PMT og AET d. 3. september 2020.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  30. april 2020, KB behandler høringssvarene til Planstrategi 2020

  03. februar - 30. marts 2020, Planstrategi 2020 i offentlig høring

  22. januar 2020, KB vedtager Planstrategi 2020

  30. november 2017, KB vedtager Kommuneplan 2017

  07. september 2017, KB vedtager ny plankadence

   

 • 339. Kommuneplantillæg 13 for plejecenterboliger - vedtagelse

  application/pdf icon samlede_hoeringssvar_fra_hoering_af_forslag_til_lokalplan_197_og_kommuneplantillaeg_13_for_nye_plejecenterboliger_1.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_lp_197_og_kp_tillaeg_13_1.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplan_tillaeg_13_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø indstiller til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13 for plejecenterboliger i Store Heddinge.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg nr. 13 for nye plejecenterboliger i Store Hedddinge vedtages

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

   

  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 325:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 13 og Lokalplan 197 været udsendt i høring i 8 uger i perioden fra den 04.06.2020 til 06.08.2020. Der blev afholdt borgermøde den 18.juni 2020.

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 3 høringssvar, som vedrører lokalplanen og dermed ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Lokalplanen behandles som separat punkt på dagsordenen.

   

   

  Kommuneplantillæg

  Kommuneplantillægget muliggør en udvidelse af rammeområde 1D2 og en ændring af bebyggelsesprocenten fra 30 til 35.

   

  Lokalplan

  Sideløbende med kommuneplantillægget er udarbejdet en lokalplan der giver mulighed for at etablere i alt 55 plejecenterboliger med servicearealer, som skal udbygges i to etaper. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres vejadgang og parkeringspladser samt grønne opholdsarealer, stier, tekniske anlæg mv. Lokalplanen behandles separat

   

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

   

  Historik

  I 2018 blev det besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan for planlægning af nye

  plejecenterboliger.

 • 340. Lokalplan 197 for plejecenterboliger - vedtagelse

  application/pdf icon samlede_hoeringssvar_fra_hoering_af_forslag_til_lokalplan_197_og_kommuneplantillaeg_13_for_nye_plejecenterboliger_2.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_lp_197_og_kp_tillaeg_13_2.pdfapplication/pdf icon forslag_lokalplan_197_0.pdfapplication/pdf icon referat_fra_borgermoede_den_18-06-2020_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af høringssvar, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 197 for plejecenterboliger i Store Heddinge. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 3 høringssvar.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Lokalplan 197 for nye plejecenterboliger i Store Hedddinge vedtages

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

   

   
  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 326:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af høringssvar, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 197 for plejecenterboliger i Store Heddinge.

   

  Lokalplanen

  Lokalplanen giver mulighed for at etablere i alt 55 plejecenterboliger med servicearealer, der skal udbygges i to etaper. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres vejadgang og parkeringspladser samt grønne opholdsarealer, stier, tekniske anlæg mv.

   

  Kommuneplantillæg

  Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet et Kommuneplantillæg for en udvidelse af rammeområde 1D2 og en ændring af bebyggelsesprocenten fra 30 til 35. Kommuneplantillægget behandles i et separat punkt på dagsordenen.

   

  Forslag til Lokalplan 197 og Kommuneplantillæg 13 har været udsendt i 8 uger i perioden fra den 04.06.2020 til 06.08.2020. Der blev afholdt borgermøde den 18.juni 2020. Referat fra mødet er vedhæftet.

   

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 3 høringssvar fra:

  1. Frank Juul Christiansen, Hauberghave

  2. Handicaprådet, Stevns Kommune

  3. Ældrerådet, Stevns Kommune

   

  De indkomne høringssvar omhandler den fremtidige placering af de nye plejecenterboliger, vejadgang, bekymring for støjgener, parkeringsforhold og grønne udendørsarealer.

   

  Teknik & Miljø vurderer på baggrund af høringssvarene, at den i lokalplanen valgte vejadgang til de nye plejecenterboliger, vil tage de nødvendige hensyn til naboerne for så vidt angår trafikstøj og trafiksikkerhed. Teknik & Miljø vurderer ligeledes, at de indkomne forslag og ideer om indretning af både indendørs- og udendørsareler kan rummes indenfor lokalplanens bestemmelser. Konkrete forslag omkring indretning af plejecenterboligerne og udformning af udendørsarealer kan indgå i udbuddet for de nye boliger.

    

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

   

  Historik

  I 2018 blev det besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for planlægning af nye

  plejecenterboliger.

 • 341. Kommuneplantillæg nr. 10 for parkering ved Boesdal Kalkbrud

  application/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._10_0.pdfapplication/pdf icon sammenfattende_redegoerelse_1.pdfapplication/pdf icon hvidbog_1.pdf

  Resume

  Teknik og Miljø fremlægger forlag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 for parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg nr. 10 for parkering ved Boesdal Kalkbrud vedtages

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen

  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 323:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 for parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud.

   

  Kommuneplantillæg

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 10 til Stevns Kommuneplan 2017, er at udlægge et nyt rammeområde, rammeområde 9 D12 Parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud, til offentlige formål i form af parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud og Besøgscenter.

   

  Lokalplan

  Der er sideløbende med Kommuneplantillægget udarbejdet en lokalplan for besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud. Lokalplanen behandles i et separat punkt på dagsordenen.

  Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

  Derudover har der været gennemført en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 200 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til den forventede miljøpåvirkninger og hvordan miljøpåvirkningen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt dagsordenen.

   

  Høring

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 har sammen med forslag til Lokalplan 200 været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 14. maj til 9. august. Der har været afholdt borgermøde d. 17. juni i Boesdal Kalkbrud, hvor ca. 20 borgere var mødt op. På borgermødet blev de planmæssige, arkitektoniske, naturmæssig og parkeringsmæssige forhold gennemgået og drøftet. Der var især fokus på de trafikale forhold, herunder placering af bufferparkeringen. Derudover har der været afholdt et nabomøde d. 11. juni, hvor de trafikale forhold blev drøftet.

   

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 5 høringssvar til kommuneplantillæg nr. 10 fra:

   

  1. Ulla Fischer og Jens Rasmussen

  2. Andreas Vestergaard

  3. Rødvig Lokalinformation v. Formand Peer Nørgaard

  4. Freddie Petersen

  5. Danmarks Naturfredningsforening v. Michael Løvendal Kruse

  Høringssvarene omhandler især alternativ placering af bufferparkering, herunder nedgravning samt konsekvenser for naboer, udsigter, landskab, natur, rekreative interesser samt offentlighedens adgang og derudover de trafikale forhold generelt.

   

  Teknik og Miljøs vurdering

  Teknik og Miljø har foretaget en vurdering af høringssvarene, jf. hvidbogen og vurderer ikke at der skal foretages ændringer i kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 har sammen med Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud og Miljøvurdering været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde d. 28. april 2020, hvor det blev besluttet at sende planerne i offentlig høring i 8 uger.

 • 342. Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud - vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_lokalplan_200_0.pdfapplication/pdf icon sammenfattende_redegoerelse_2.pdfapplication/pdf icon hvidbog_2.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal kalkbrud.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud vedtages med de foreslåede ændringer

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen

  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 324:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal kalkbrud.

   

  Lokalplanen

  Lokalplanen giver mulighed for at etablere et besøgscenter m. cafeområde på maks. 1950 m2 samt udvide og reorganisere de eksisterende parkeringspladser samt picnic- og udsigtsområde. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan der etableres mindre tekniske anlæg, stier og vejadgang.

   

  Lokalplanen skal derudover sikre områdets naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser samt offentlighedens adgang til området.

   

  Kommuneplantillæg

  Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet Kommuneplantillæg for en udvidelse af parkeringsområdet. Kommuneplantillægget behandles i et separat punkt på dagsordenen.

  Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

  Derudover har der været gennemført en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 200 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til den forventede miljøpåvirkninger og hvordan miljøpåvirkningen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt dagsordenen.

   

  Høring og borgermøde

  Forsag til Lokalplan 200 har sammen med Kommuneplantillæg nr. 10 været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 14. maj til 9. august. Der har været afholdt borgermøde d. 17. juni i Boesdal Kalkbrud, hvor ca. 20 borgere var mødt op. På borgermødet blev de planmæssige, arkitektoniske, naturmæssig og parkeringsmæssige forhold gennemgået og drøftet. Der var især fokus på de trafikale forhold, herunder placering af bufferparkeringen. Derudover har der været afholdt et nabomøde d. 11. juni, hvor de trafikale forhold blev drøftet.

   

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 8 høringssvar til Lokalplan 200 fra:

   

  1. Ulla Fischer og Jens Rasmussen

  2. Stevns Motorklub v. Jan Davidsen

  3. Andreas Vestergaard

  4. Rødvig Lokalinformation v. Formand Peer Nørgaard

  5. Freddie Petersen

  6. Østsjællands Museum

  7. Praksis v. Jakob Lind Rasmussen

  8. Fonden for det kommende besøgscenter v/Frederik Ejlers

  9. Danmarks Naturfredningsforening v. Michael Løvendal Kruse

  Høringssvarenes indhold er følgende:

   

  • Betydning af en øget trafik, herunder sikkerhed for cyklister samt ønske om etablering af cykelstier.

  • Afsættelse af midler til trafikale tiltag

  • Alternativ placering af bufferparkering, herunder nedgravning samt konsekvenser for naboer, udsigter, landskab, natur, rekreative interesser samt offentlighedens adgang.

  • Placering af busser og autocampere hvor de generer mindst muligt.

  • Krav om ladestandere til biler og cykler.

  • Motorklubbens ønske om at blive i lovlig eksisterende bygning

  • Mulighed for udstykning

  • Ønske om andre belægningstyper på stier og forplads

  • Mulighed for placering af mindre tekniske anlæg som en integreret del af besøgscenteret

  • Anbefaling om at alt lys slukkes om natten

  • Kompenserende tiltag og hensyn til §3 natur og bilag IV arter

  • Manglende opload af byggefelt i Plandata

   

  Udover høringssvarene er der forud for ansøgning om § 3 dispensation blevet undersøgt, om den vejledende udpegning af § 3 fortsat stemmer overens med virkeligheden. Undersøgelserne har vist at det § 3-beskyttede overdrev i planområdet beslaglægger et større areal end antaget. Vurderingen er dog fortsat, at såfremt der etableres erstatningsarealer i forbindelse med realisering af planforslagene, som på sigt kan udvikle sig til kalkoverdrev, vurderes påvirkningen ikke på sigt at være væsentlig.

   

  Det er nødvendigt at foretage terrænændringer på mere en +/- 0,5 meter i forbindelse med byggeri af besøgscenteret, etablering af forplads, adgangsvej, parkeringsareal samt stiforbindelse mellem parkeringsareal og forplads. Dette bør præciseres i lokalplanen.

   

  Teknik og Miljø har foretaget en vurdering af høringssvarene, jf. hvidbogen og foreslår, at der fortages følgende ændringer i lokalplanen:

   

  1. der gives mulighed for at bufferparkeringspladsen nedgraves eller delvis nedgraves.

  2. der gives mulighed for at anvende store betonfliser.

  3. der gives mulighed for, at mindre tekniske anlæg kan placeres på niveau og i tilknytning til besøgscentret

  4. Bilag 3 opdateres med den nye udpegning af §3 og teksten i redegørelsen opdateres og præciseres.

  5. det præciseres at det er muligt at foretage terrænændringer på mere end +/- 0,5 meter i forbindelse med byggeri af besøgscenteret, etablering af forplads, adgangsvej, parkeringsareal samt stiforbindelse mellem parkeringsareal og forplads.

   

  Teknik og Miljø vurderer ikke, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af forslaget.

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om af miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  Forslag til Lokalplan 200 for besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud har sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og Miljøvurdering været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde d. 28. april 2020, hvor det blev besluttet at sende planerne i offentlig høring i 8 uger.

 • 343. Kommuneplantillæg nr. 14 for Hotel på Rødvigvej 71 - vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._14_for_udvidelse_af_rammeomraade_4_c2_i_roedvig_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lokalplan_nr._202_1.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_samlet_susanne_komar_1.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at vedtage kommuneplantillæg nr. 14 sammen med Lokalplan nr. 202. Hotel på Rødvigvej 71, Rødvig

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Kommuneplantillæg nr. 14 vedtages sammen med forslag til Lokalplan nr. 202 Hotel på Rødvigvej 71, Rødvig

  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 327:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Rødvig Kro og Badehotel har pr. 1. april 2020 erhvervet ejendommen beliggende Rødvigvej 71. Ejendommen har tidligere huset Rødvig Rådhus. Rødvig Kro & Hotel ønsker at indrette 12 hotelværelser i den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Hotelværelserne skal fungere som en del af Rødvig Kro og Badehotel, der er beliggende Østersøvej 8, ca. 300 meter fra ejendommen.

   

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 14 er at justere afgrænsningen imellem rammeområde 4 C2 Vemmetoftevej og Friskolen og rammeområde 4 B1 Østlige bydel, således at ejendommen beliggende på Rødvigvej 71 vil blive omfattet af rammeområde 4C2 som er udlagt til centerområde. Derudover suppleres de nuværende rammebestemmelser for 4 C2 med publikumsorienterede serviceerhverv, herunder hotel. Kommuneplantillæg nr. 14 gør det muligt at vedtage lokalplan for hotel i den eksisterende bebyggelse på ejendommen.

   

  Kommuneplantillæg nr. 14 har været i høring fra den 29. maj til den 27. juli 2020 samtidig med forslag til lokalplan 202.

  Den 25. juni blev der afholdt borgermøde. Der var et begrænset fremmøde til borgemødet og der var umiddelbar opbakning til projektet blandt deltagerne.

    

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 1 høringssvar, der omhandler lokalplan 202 hotel på Rødvigvej 71, Rødvig.  

  Høringssvaret er fra en nabo, som giver udtryk for bekymring i forhold til anvendelsesændringen af ejendommen fra beboelse til hotel. Bekymringen går primært på genevirkninger fra indblik og støj. Naboen er også bekymret for at disse genvirkninger kan påvirke værdien og salgbarheden af hendes ejendommen.

  Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i Kommuneplantilllæg nr. 14.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune

  Historik

  PMT har d. 15. april 2020 igangsat at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommen.

  Planforslagene blev politisk behandlet på KB den 28. maj og sendt i høring i 8 uger fra den 29. maj 2020 til den 27. juli 2020.

  Der blev afholdt borgermøde i høringsperioden den 25. juni 2020.

 • 344. Lokalplan 202 Hotel på Rødvigvej 71, Rødvig - vedtagelse

  application/pdf icon hvidbog_lokalplan_nr._202_2.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_samlet_susanne_komar_2.pdfapplication/pdf icon forslag_lokalplan_202_-_hotel_paa_roedvigvej_71_roedvig_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende, at Lokalplan nr. 202 for hotel på Rødvigvej 71, vedtages sammen med Kommuneplantillæg nr. 14.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Lokalplan 202 for hotel på Rødvigvej 71, Rødvig vedtages sammen med Kommuneplantillæg nr. 14

   

  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 328:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Rødvig Kro og Badehotel har pr. 1. april 2020 erhvervet ejendommen beliggende Rødvigvej 71. Ejendommen har tidligere huset Rødvig Rådhus. Rødvig Kro & Hotel ønsker at indrette 12 hotelværelser i den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Hotelværelserne skal fungere som en del af Rødvig Kro og Badehotel, der er beliggende Østersøvej 8, ca. 300 meter fra ejendommen.

   

  Formålet med lokalplan 202 er at give mulighed for hotelformål på Rødvigvej 71. Lokalplanen gør det muligt at indrettes op til 12 hotelværelser på ejendommen i den eksisterende bygning. Lokalplanen giver ikke mulighed for at indrette selskabslokaler, festlokaler eller restaurant på ejendommen.

   

  Forslag til Lokalplan 202 og Kommuneplantillæg 14 har været i høring i 8 uger fra den 29. maj 2020 til den 27. juli 2020. Der blev afholdt borgermøde den 25. juni 2020. Der var et begrænset fremmøde til borgemødet og der var umiddelbar opbakning til projektet blandt deltagerne.

   

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 1 høringssvar fra en nabo, som gav udtryk for bekymring i forhold til anvendelsesændringen af ejendommen fra beboelse til hotel. Bekymringen går primært på genevirkninger fra indblik og støj. Naboen er også bekymret for at disse genvirkninger kan påvirke værdien og salgbarheden af hendes ejendommen.

  Forvaltningen indstiller, at der af hensyn til indbliksgener, indføres en ny bestemmelse i lokalplanen under § 6.2 Tage med ordlyden: I tagfladen mod øst må der ikke opføres kviste, karnapper, tagaltaner el. lignende med vinduesflader der ikke følger tagets hældning.

  Desuden tilføjes formuleringen i lokalplanens redegørelse i afsnittet om Bebyggelse: For at sikre naboer mod indbliksgener er der indført bestemmelse om, at der i tagfladen mod øst ikke må opføres kviste, karnapper, tagaltaner el. lignende med vinduesflader, der ikke følger tagets hældning.

  Rødvig Kro og Badehotel og den pågældende nabo har dialog om, at få etableret nyt hegn eller plankeværk i skellet til naboen matr.nr. 22lr.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

  Historik

  PMT har d. 15. april 2020 igangsat at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommen.

  Planforslagene blev politisk behandlet på KB den 28. maj og sendt i høring i 8 uger fra den 29. maj 2020 til den 27. juli 2020.

  Der blev afholdt borgermøde i høringsperioden den 25. juni 2020.

   

 • 345. Spildevandsplan, Tillæg 8 , Boesdal Kalkbrud - vedtagelse

  application/pdf icon tillaeg_8_til_vedtagelse_-_boesdal_besoegscenter_-_uden_dato_0.pdf

  Resume

  Tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020, har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet

  høringssvar. Tillægget skal endeligt godkendes KB. Tillæget udpeger et ny spildevandskloakeret opland ved Boesdal Kalkbrud.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. vedtage tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 uden ændringer.
  2. bemyndige Teknik & Miljø til at foretage evt. redaktionelle rettelser inden offentliggørelse.

  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 333:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 skal endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

   

  Udkast til tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 14. maj 2020 til 9. juli 2020.

   

  Baggrund og indhold af tillæg til spildevandsplan

  Formålet med tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 er at udpege et nyt kloakopland for Boesdal Kalkbrud.

   

  Baggrunden for tillægget til spildevandplanen er der skal ske en udvikling af området.

  Kloakoplandet inkluderer strækningen af Boesdalsvej fra Korsnæbsvej frem til kalkbruddet og den øverste del af selve kalkbrudet.

   

  De fire omkringboende naboer, længere ude af Boesdalsvej end kalkbruddet, er blevet hørt om hvorvidt de ønsker at blive inddraget i kloakoplandet forud for den offentlige høring. Det har ikke været tilfældet.

  Kloakoplandet inkluderer derfor ikke de fire ejendomme.

   

  Området udlægges som spildevandskloakeret. KLAR Forsyninger modtager kun spildevand fra området. Det betyder af grundejer selv står for håndteringen af regnvandet, det vil sige både etablering og drift.

   

  Høringssvar og hvidbog

  Der er ikke indkommet høringssvar til tillægget til spildevandsplanen. Der er derfor ikke udarbejdet en hvidbog.

   

  Der er derfor forvaltningens indstilling, at vedtagelsen af tillæg 8 kan ske uden ændringer.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er offentliggjort sammen med høringen af tillægget.

   

  Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

  Det skal dog bemærkes, at Stevns Kommune, som grundejer, får udgifter til kloakeringen.

  Økonomien indgår i budgettet for udviklingen af Boesdal.

 • 346. Revisionsberetning nr. 26 for regnskab 2019 - afsluttende regnskab for 2019

  application/pdf icon revisionsberetning_nr._26_vedroerende_aarsregnskabet_for_2019_0.pdfapplication/pdf icon ledelsesens_regnskabserklaering_for_2019_0.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_2019v5_0.pdf

  Resume

  BDO Statsautoriseredet revisionsselskab har udarbejdet revisionsberetning nr. 26 - afsluttende beretning for regnskab 2019.

  Revisionsberetningen skal behandles i Kommunalbetyrelsen i henhold til Styrelseslovens § 45.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. Revisionsberetning nr. 26 - afsluttende beretning for 2019 - godkendes.

  2. Stevns Kommunes årsregnskab for 2019 godkendes.

  3. Ledelsens regnskabserklæring for 2019 godkendes.

  Direktionen, 31. august 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  BDO Statautoriseredet revisionsselskab har d. 15. juni 2020 afsluttet revsionen for 2019 med fremsendelsen af revisonsberening nr. 26 - afsluttende beretning for 2019.

  I revisionsberetningen er redegjort for de konstaterede forhold.

   

  1. Konklusion på revisionen af kommunes årsregnskab for 2019.

  BDO's revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen af årsregnskabet.

  Der har heller ikke været bemærkninger fra den gennemførte revision i 2018, som der skulle følges op på.

   

  2. Vurdering af kommunes økonomi.

  Stevns Kommune har i 2019 haft et overskud på 59,6 mio. kr.

  Kommunen har i 2019 overholdt kassekreditreglen, der indebærer at den gennemsnitlige kassebeholdning for de seneste 12 måneder skal være positiv. Kommunen har opgjort den gennemsnitlige kassebeholdning til 129,7 mio. kr. Den opgjorte kassebeholdning indfrier herved også kommunalbestyrelsens økonomiske politik, hvoraf det fremgår, at det anbefales, at den gennemsnitlige kassebeholdning er på minimum 80 mio. kr. opgjort efter denne regel.

  På baggrund af den seneste likviditets prognose forventes dette også at være tilfælde ved udgangen af 2020.

   

  3. Revisionsmetodik- og strategi.

  Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at vurdere og efterprøve, om de interne foretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende de regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med kommunalbetyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

   

  4. Regnskabsføring og interne kontroller

  Det er revisionens opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødendt omfang beskriver rammen og reglerne for kommunes kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

   

   

  5. Revisionsmæssig gennemgang af IT-sikkerheden

  Det er revisionens opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne IT-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integregritet og sikkerheden af data, som IT-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

  Revisionen anbefaler herudover, at kommunen prioriterer gennemførelsen af risikovurderingen af den forretningsmæssige afhængighed af IT-anvendelsen højt. Revisionen er bekendt med at kommunen har påbegyndt dette arbejde.

   

  6. Løn og personaleområdet

  Revisionen har foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar 2019 til 30. september 2019 med henblik på at sikre, at procedurene omkring indberetning og udbetaling af løn mv. fungerer hensigtsmæssigt.

  Det er revisionens opfattelse, at de etablerede forretningsgange er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Revisionen har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver.

   

  7. Revision af årsregnskabet

  Revisionen har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravne i Social- og Indenrigsministeriets gældende regler.

  Revisionen har endvidere fulgt op på, om der i forhold til regnskabet fra sidste år er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af kommunalbestyrelsen. Revisionen har endvidere vurderet, om de foretagede ændringer er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets regler og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.

  Det er revisionens opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravne udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.

   

  8. Revision af de sociale regnskaber

  Revisionen har redegjort for revisionsforløbet  og vurderingerne af kommunes administration på det sociale område, og der er som det fremgår af bilag 1. fundet en enkelt væsentlig fejl vedrørende ledighedsydelse, som dog ikke har haft refusionsmæssig betydning.  

   

  9. Afgivne revisionsberetninger og optegnede opgørelser etc.

  Revisionen har ikke afgivet løbende beretninger til Kommunalbetyrelsen i 2019.

   

   

   

   

 • 347. Nyt Plejecenter - beslutning

  application/pdf icon stevns_kommune_sundhedsprofil_2017_0.pdfapplication/pdf icon notat_-_leje_eller_koeb_af_servicearealer_paa_nyt_plejecenter_0.pdfapplication/pdf icon tidsplan_for_byggeri_af_nyt_plejecenter_st._heddinge_0.pdfapplication/pdf icon notat_om_scenarier_for_plejeboligbehov_den_17.07.2020_0.pdfapplication/pdf icon notat_om_alternativ_model_for_etablering_af_plejeboliger_0.pdf

  Resume

  Forvaltningen har afholdt markedsdialogmøder med tre boligselskaber i maj måned.

   

  Markedsdialogerne har givet anledning til fornyet politisk stillingtagen indenfor to områder:

  1. Skal plejecentret bygges i en eller to etaper?

  2. Skal Stevns Kommune eje eller leje servicearealerne?

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. der bygges i to etaper med 30 boliger i første etape og 25 boliger i anden etape.
  2. Stevns Kommune bliver bygherre for servicearealerne og dermed ejer af dem.

  Direktionen, 10. august 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 19. august 2020, pkt. 200:

  1. Det anbefales, at der bygges 40 boliger i én etape (jf. model E i det vedlagte notat), og at der senere tages stilling til behovet for og placering af yderligere plejeboliger.

  2. Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  SSU's indstilling anbefales med den tilføjelse, at den senere stilling til behovet for og placering af yderligere plejeboliger omfatter hele Stevns Kommune.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterede den 13. maj 2020 SSU om, at forvaltningen ville afholde individuelle møder - såkaldte markedsdialoger - med tre udvalgte boligselskaber i slutningen af maj. Formålet med disse møder var at få boligselskabernes vurdering af det udarbejdede udkast til materiale til indgåelse af aftale om byggeri af nyt plejecenter.

   

  Markedsdialogerne har givet anledning til fornyet politisk stillingtagen indenfor to områder: Skal der bygges i én eller to etaper, og skal Stevns Kommune eje eller leje servicearealerne.

   

  1. Byggeri i én eller to etaper

  På møderne udtrykte alle tre boligselskaber bekymring om den foreslåede opdeling af byggeriet i to etaper, da det vil kræve, at der skal etableres byggeplads i to omgange, hvilket vil være med til at fordyre byggeriet. Selskaberne har efterfølgende oplyst, at det ikke er muligt at sætte beløb på disse ekstraudgifter, da der er for mange usikkerheder. Selskaberne anslår dog, at merudgifterne spænder fra ”en ikke nævneværdig forskel” til op mod 2.000.000 kr.

  Alternativet til at bygge i to etaper er at bygge alle 55 plejeboliger på én gang. Derved opstår risikoen for en periode med overkapacitet af boliger og deraf følgende udgifter til tomgangsleje.

  I runde tal udgør tomgangslejen ca. 8.500 kr. pr. måned, svarende til en årlig udgift på ca. 100.000 kr. pr. ledig bolig.

   

  For at kvalificere beslutningen om, hvorvidt der skal bygges i én eller to etaper, har forvaltningen beregnet nye prognoser for plejeboligbehovet baseret på de tre scenarier i KL’s model til fremskrivning af plejeboligbehov.

   

  På baggrund af prognoserne sammenholdt med Stevns Kommunes sundhedsprofil og tendensen til, at borgerne i Stevns Kommune ønsker at bo i deres nærmiljø, samt de potentielle udgifter til byggeplads og tomgangsleje anbefaler forvaltningen, at der fortsat bygges i to etaper. De to etaper anbefales etableret med 30 plejeboliger i første etape og 25 i anden etape. De 30 boliger vil kunne stå klar i udgangen af 2022, mens de næste 25 vil kunne stå klar i 2025.

   

  Baggrunden for anbefalingen er nærmere beskrevet i ”Notat om scenarier for plejeboligbehov”, der er vedlagt som bilag.

   

   

  2. Eje eller leje af servicearealer

  På markedsdialogerne spurgte de tre boligselskaber nysgerrigt ind til kommunens ønske om at leje servicearealerne fremfor at eje dem, da ”eje” er den mest anvendte model. En model der ifølge boligselskaberne også vil være økonomisk mest fordelagtig for kommunen, idet vi som bygherre vil kunne afløfte moms, hvilket boligselskaberne ikke har mulighed for. Samt at prisen for lejen antages at blive dyrere over en 30 årig periode, end det vil være at købe servicearealerne. Hvis kommunen skal leje sig ind på servicearealerne, vil vi skulle indgå i en 30-årig uopsigelig lejeaftale (lånes løbetid).

   

  Forvaltningen har efterfølgende vurderet fordele og ulemper ved forskellen på at leje og eje og anbefaler at servicearealet opføres med kommunen som ejer.

   

  Baggrunden for anbefalingen er nærmere beskrevet i ”Notat om leje eller køb af servicearealer til nyt plejecenterbyggeri”, der er vedhæftet som bilag.

   

   

  3. Materiale til indgåelse af aftale om byggeri af nyt plejecenter
  Det endelige materiale i form af kravsspecifikation og konkurrenceparametre vil blive fremlagt til KB via DIR, SSU og ØU til oktober 2020.

   

   

  4. Tidsplan

  Tidsplan opdateret i marts 2020 forventes at holde. Det forventes derfor fortsat, at første spadestik kan tages i fjerde kvartal af 2021. Boligerne i første etape vil kunne stå klar til indflytning ved udgangen af 2022, mens anden etape vil kunne stå klar i 2025.

   

  Tidsplanen er drøftet med de tre boligselskaber ved markedsdialogerne, hvor de gav udtryk for, at den er stram men realistisk.

   

  Supplerende oplysninger efter direktionens behandling af sagen den 10. august 2020

  På opfordring fra udvalgsformand for SSU Henning Urban Dam Nielsen er der udarbejdet yderligere et scenarie vedrørende opførelsesetaper af byggeriet, hvor der opføres 40 plejeboliger i én etape. Modellen vil kunne kombineres med, at der i en senere fase opføres 10-15 boliger i tilknytning til et af kommunens øvrige plejecentre eller at eksisterende plejeboliger på Stevnshøj bevares, således at den hidtil planlagte kapacitet på i alt 55 nye boliger opnås. I givet fald kan endelig beslutning om opførelse af yderligere boliger med fordel træffes på et senere tidspunkt for at reducere usikkerheden forbundet med vurderingen af fremtidens behov for plejeboliger, herunder geografisk på Stevns. Der er vedlagt bilag med beregninger vedr. dette supplerende scenarie.

   

  Lovgrundlag

  Almenboligloven.

  Økonomi

  Der er foreløbig afsat 3,195 mio. kr. i 2020 til påbegyndelse af byggeri af servicearealer til etape 1. Uforbrugte anlægsmidler overføres ifølge gældende regler til de efterfølgende budgetår. Resten af udgiften til byggeri af servicearealer til etape 1 skal efter den revurderede plejecenterplan optages i budget 2021. Dette beløb udgør yderligere 7,699 mio. kr.

  Det skal bemærkes, at beregningen af udgifterne til byggeri af servicearealer bygger på indhentede skønsmæssige oplysninger fra april 2018. Der er ikke er taget konkret stilling til m2-behov for servicearealer, og den anslåede byggeomkostning pr. m2 er ikke revurderet efterfølgende.

  Økonomien afhænger således af de valg, der træffes. Afledte konsekvenser af beslutningerne indarbejdes i budgetforslag 2021 i det omfang, beslutningerne træffes inden budgetvedtagelsen.

 • 348. Udvikling Stevns Klint, Anlægsbevilling, frigivelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af anlægsbevilling til diverse tiltag / projekter indenfor den afsatte puljen "Udvikling Stevns Klint"

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 676.000 kr. til Udvikling Stevns Klint
  2. finansiere anlægsbevillingen af det resterende rådighedsbeløb på 550.000 kr. fra Udvikling Stevns Klint samt mindreforbrug på 126.000 kr. fra det frigivne beløb til Klintebussen fra Udvikling Stevns Klint.

  Direktionen, 31. august 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod med henvisning til sin stillingtagen til to andre sager, som har omhandlet denne Corona bevilling.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter grundet Corona indstillede Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen nyt anlæg i 2020 (pulje til udvikling Stevns Klint i alt kr. 1 mio.). Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2020 denne anlægsbevilling.

   

  Under samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen frigivelse på kr. 450.000 fra puljen til brug for etablering af Klintebussen. I forhold til den særlige frigivelse til Klintebussen udviser regnskabet et mindreforbrug på kr. 126.000, som anmodes omplaceres til den samlede puljen.

   

  Anlægsbevillingen søges nu frigivet til bl.a. afholdelse af:

   

  • Udgifter til udarbejdelse af kortmateriale til Erhvervsstyrelsen (ændringer i Højerup - primært omkring parkring set i forhold til vores nuværende gældende dispensation indenfor strandbeskyttelseslinjen)
  • Det videre arbejde i Boedal omkring fastlæggelse af det landskabsarkitektoniske i forhold parkering, § 3 jord, stisystemer m.v.
  • Indsatsområde 1 i Udviklingsplanen Destination Stevns Klint - Udfærdigelse af projektbeskrivelse for identitet, way-finding og formidling
  • Indsatsormåde 3 i Udviklingsplanen Destination Stevns Klint - Manual for skiltning i Stevns Kommune incl. destinationsskiltning og teknisk vejskilte i hele Stevns Kommune. Ensretning af navngivning incl. turistmaterialet.

   

  Frigivelsesanmodningen burde rettelig have været startet i AET, og derefter til behandling i ØU og KB. Men af tidsmæssige årsager i forhold til opgaver af meget hastende karakter er sagen nu sat på med behandlingsstart i ØU og dernæst til godkendelse i KB.

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 676.000 kr. til Udvikling Stevns Klint. Bevillingen bliver finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 550.000 kr. fra Udvikling Stevns Klint samt restbudgettet på 126.000 kr. fra Klintebussen. Herefter er hele det afsatte beløb på 1 mio. kr. til Udvikling Stevns Klint frigivet.

 • 349. Budget 2021 - ØU egne politikområder

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2021_-_oeu_v2_0.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_b_2021_-_oeu_v2_0.pdfapplication/pdf icon lov_og_cirkulaere_2021_-_oeu_v2_0.pdfapplication/pdf icon udover_vedtaget_service_2021_-_oeu_v2_0.pdfapplication/pdf icon oeu_afledt_drift_b2021_-_september_0.pdfapplication/pdf icon oeu_balanceforslag_-_igangvaerende_arbejde_0.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2021-2024 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2021, version 2 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2021
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces
  3. udvalget kan komme med input til balanceforslag

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Indstillingen godkendt.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod

  Ad. 1, da budgetforslaget ikke pt. er politisk behandlet.

  Ad. 3, da budgetmaterialet endnu ikke indeholder et balanceforslag.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 på egne politikområder.

   

  På møderne i august behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2021, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

   

  Budgetmaterialet indeholder endnu ikke balanceforslag, da det på Økonomiudvalgets møde den 21. april blev besluttet at udskyde udarbejdelsen af balanceforslag til august. Balanceforslagene vil derfor ikke kunne nå at blive behandlet i fagudvalgene, inden de indgår i den videre budgetproces.

   

  Ændringer til budget 2021

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2021, version 2:

  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2021 på ØU's område

  På ØU's områder er der i 2021 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2021:

   

  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 5,333 mio. kr. (2,780 mio. kr. mere i forhold til version 1)

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  • Lov- og cirkulære ændringer: 2,695 mio. kr. (0,105 mere i forhold til version 1)
  • Udover vedtaget service: 8,940 mio. kr. (6,2 mio. kr. mere i forhold til version 1)
  • Anlæg: -1,365 mio. kr. (3,0 mio. kr. i merudgfter i forhold til version 1)

   

  Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Bilag vedrørende balanceforslag på ØU's område er vedhæftet sagsfremstillingen.

   

  Anlægsforslag samt oversigt kan ses i sagen "Diverse orienteringer".

   

  Den videre budgetproces

  Budget 2021 1. behandles i ØU den 1. september og i KB den 10. september.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 6. oktober og i KB den 8. oktober.

   

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2021 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2021.

   

 • 350. 1. behandling af budget 2021-2024

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_-_budget_2021_0.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_-_budget_2021_0.pdfapplication/pdf icon lov-_og_cirkulaere_-_budget_2021_0.pdfapplication/pdf icon ud_over_vedtaget_service_-_budget_2021_0.pdfapplication/pdf icon finansiering_-_budget_2021_0.pdfapplication/pdf icon renter_og_afdrag_-_budget_2021_0.pdfapplication/pdf icon takstblad_til_1._behandling_af_budget_2021_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_ss_16-tilskud_til_b.2021_0.pdf

  Resume

  Administrationen har udarbejdet et administrativt budgetoplæg for 2021 samt overslagsårene 2022 – 2024.

  Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af oprindeligt budgetforslag for 2021, med nyt skøn for finansiering, ændringer som følge af demografisk udvikling, tilpasninger for at opretholde vedtaget serviceniveau samt forventninger til udviklingen i de kommunale udgifter og indtægter.  

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU, at:

  1. Udvalget behandler det samlede budgetforslag for 2021-2024 og videresender til 1. behandling i KB

  2. Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

  3. Skattesatsen vedrørende indkomstskat holdes uændret i forhold til 2020

  4. Balanceresultaterne (over- og underskud) for 2021 samt overslagsårene 2022-2024 finansieres ved regulering af kassebeholdningen

  5. Politiske ændringsforslag fremsendes til Økonomi senest den 28. september kl. 10

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Ad. 1

  Anbefales.

  1 medlem (O) stemmer imod.

   

  Ad.2

  Anbefales.

   

  Ad. 3

  Anbefales.

   

  Ad. 4

  Anbefales.

  2 medlemmer (O+N) stemmer imod.

   

  Ad. 5

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  Det administrative budgetoplæg for 2021-2024 til 1. behandling er udarbejdet på baggrund af resultaterne for Stevns Kommune af økonomiaftalen for 2021 samt fagudvalgenes behandlinger af budgettet.

  Budgetoplægget 2021 og overslagsår viser følgende væsentlige hovedtal:

   

  Samlet resultat af administrativt budgetoplæg for 2021-2024:

   

  Udgangspunktet for det administrative budgetoplæg er, at der ikke er medtaget driftsforslag ud over vedtaget serviceniveau, da de endelige forslag vil afhænge af den politiske prioritering i forbindelse med den videre budgetbehandling. Vedrørende anlæg er der kun indarbejdet anlægsforslag vedrørende igangværende anlæg. Det anlægsniveau, der fremgår af ovenstående resultatopgørelse, er således særdeles lavt.

   

  Budgetoplægget medfører et en strukturel balance på 35,0 mio. kr. i 2021 og en forbedring af kassebeholdningen på 12,6 mio. kr. i 2021 og et træk på kassebeholdningen på 5,5 mio. kr. i 2022.

   

  Fagudvalgene har behandlet budget 2021-2024 på udvalgenes møder i juni og august. Beslutningerne/anbefalingerne herfra fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

   

  Budgetmaterialet kan ligeledes ses i den elektroniske budgetmappe i Prepare under Budget 2021.

   

  Indarbejdede ændringer i budgetoplægget

  Der er i budgetoplægget indarbejdet ændringer inden for vedtaget serviceniveau på netto 48,8 mio. kr. i 2021 og 68,5 mio. kr. i 2022. De indarbejdede ændringer omfatter:

   

  • Demografisk betingede udgifter på 4,8 mio. kr.

  • Overførselsudgifter på 24,6 mio. kr.

  • Ændringer inden for vedtaget serviceniveau på 19,5 mio. kr.

   

  Lov- og cirkulæreændringer

  Der er forslag vedrørende lov- og cirkulæreændringer for i alt 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022. Forslagene er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg, men indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering.

   

  Serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau

  Der er udarbejdet forslag vedrørende serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau for samlet set 25,1 mio. kr. i 2021 og 28,5 mio. kr. i 2022. Forslagene er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg, men indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering.

   

  Balanceforslag

  Budgetmaterialet indeholder endnu ikke balanceforslag, da det på Økonomiudvalgets møde den 21. april blev besluttet at udskyde udarbejdelsen af balanceforslag til august. Balanceforslagene indgår derfor ikke i budgetforslaget til 1. behandling, men indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering. Balanceforslagene vil ikke kunne nå at blive behandlet i fagudvalgene, inden de indgår i den videre budgetproces.

   

  Serviceudgifter

  KL´s vejledende serviceramme for Stevns Kommune udgør 997,7 mio. kr. i 2021, inklusiv aftalt løft på 1,5 mia. kr. på landsplan. I budgetoplægget udgør serviceudgifterne 1.028,0 mio. kr., svarende til en overskridelse af den vejledende serviceramme på 30,3 mio. kr. svarende til 3,0 %. Servicerammen beregnes på baggrund af indeværende års budget og det generelt lave serviceniveau i Stevns Kommune, betyder således, at den tekniske serviceramme er tilsvarende lav.

   

  Anlæg

  Det indregnede beløb vedrørende anlæg i budgetoplægget vedrører kun de allerede igangværende anlæg. Prioriteringen af anlægsprojekter vil indgå i den videre politiske budgetproces.

   

  Alle anlægsforslag og oversigt kan se i sagen "Diverse orienteringer".

   

  Skatter og tilskud

  Vedrørende finansieringen er der i budgetforslaget taget udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag.

   

  Der anbefales statsgaranti fremfor selvbudgettering, da de samlede indtægter fra skatter og tilskud er 6,7 mio. kr. større ved valg af statsgaranti end skønnet ved valg af selvbudgettering i 2020. (se bilag om finansiering). Derudover er der generelt stor usikkerhed om udviklingen i den økonomiske situation som følge af corona-virus og de afledte økonomiske effekter heraf.

   

  Der er forudsat, at alle skattesatser holdes uændret i forhold til 2020. Det er fra 2021 ikke længere muligt for kommunerne at hæve skattesatserne vedrørende ejendomsskatter og dækningsafgifter, jf. politisk aftale om boligskatter fra maj 2020. Hvis indkomstskattesatsen hæves, må der forventes en sanktion på 75 pct. af provenuet det første år, 50 pct. de to næste og 25 pct. 4 år efter. Herefter beholder kommunen det fulde provenu af en eventuel skattestigning.

   

  Der er en særlig stor usikkerhed i forhold til tilskud og udligning i denne budgetlægning på grund af de store ændringer vedrørende skønnene for kommunernes overførselsudgifter i 2020 og 2021 grundet corona-situationen. Overførselsudgifterne kompenseres via bloktilskuddet, men der vil ske en efterregulering, hvis de nu indregnede udgifter bliver større (eller mindre) end skønnet i økonomiaftalen.

   

  Det er muligt at optage lån til finansiering af indefrosset provenu af ejendomsskatter. Det indefrosne provenu forventes at udgøre ca. 4 mio. kr. i 2021.

   

  Bufferpulje

  Det skal overvejes, om der er af hensyn til budgettets samlede robusthed skal indarbejdes en større bufferpulje end der p.t. ligger i budgetforslaget. Den udgør 2,6 mio. kr. i det nuværende budgetoplæg. Flere områder, ikke mindst ældreområdet og beskæftigelsesområdet, kan risikere at medføre betydelig uforudset opdrift i 2021. En øget bufferpulje vil øge den samlede robusthed og vil desuden tjene som sikring mod regnskabssanktion. En øget bufferpulje vil formelt kunne tjene til overskridelse af den tekniske serviceramme, men vil til gengæld også tjene til at øge den samlede serviceramme i kommende år.

   

  Der er indsendt ansøgning om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner - der er ansøgt om et tilskud på 45 mio. kr. Der forventes svar på ansøgningen ultimo august.  Ansøgningen er vedlagt som bilag. 

  Der er ikke indarbejdet forventede indtægter fra denne pulje i budgetforslaget.

   

  Likviditet

  Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder) viser en gennemsnitlig likviditet på 142,4 mio. kr. ultimo juli 2020.

  Den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre 125-130 mio. kr. ved udgangen af 2020. Likviditeten ved udgangen af 2021 vil afhænge af det endelige resultat af budget 2021 og om det medfører en forøgelse eller forbrug af kassebeholdningen.

   

  Videre proces

  Balanceforslagene vil kunne ses den 9. september, hvor de indarbejdes i regnearket til politisk prioritering.

  Forslag til budget for 2020 fremsendes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. september 2020.

  Budgetforslaget skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen og 2. behandling er fastsat til den 8. oktober 2020.

   

 • 351. Corona-udgifter i 2020

  application/pdf icon detaljeret_opgoerelse_paa_omraader_0.pdf

  Resume

  Corona-virus har medført en række udgiftsmæssige konsekvenser for Stevns Kommune. Nedlukningen og den efterfølgende genåbning har medført både merudgifter og mindreudgifter på flere områder. Her gives et skøn over merudgifterne samt et overblik over den samlede økonomi som følge af corona. Der skal også tages stilling til budgetmæssig kompensation til de berørte områder.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. De berørte områder kompenseres for deres opgjorte nettomerudgifter til og med maj 2020
  2. Der gives tillægsbevillinger på i alt 4.374.000 kr. i 2020 vedrørende serviceområderne til dækning af merudgifter til og med maj, fordelt som vist i opgørelsen
  3. Der gives tillægsbevilling på 23.766.000 i 2020 på AET's overførselsområder til dækning af merudgifter i 2020
  4. Tillægsbevillingerne på i alt 28.140.000 kr. finansieres af kassebeholdningen
  5. Der tages stilling til eventuelle yderligere tillægsbevillinger, når der er større klarhed over udgifter og eventuel kompensation for resten af 2020

   

  Direktionen, 31. august 2020, pkt. 6:

  Anbefales med en bemærkning om, at der fortsat bør arbejdes for, at der sker en central afklaring af kompensation for corona-udgifter i 2. halvår og tidshorisonten herfor.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at spørgsmålet om eventuel kompensation for bruger- og egenbetalinger fortsat afventer en statslig udmelding om dette spørgsmål.

  Sagsfremstilling

  Corona-virus har påvirket kommunerne på mange områder og har også medført økonomiske konsekvenser på en del af kommunens serviceområder, herunder særligt på børnepasnings- og skoleområdet samt på ældre- og sundhedsområdet. Derudover har corona medført større udgifter til ledige og andre på indkomstoverførsler.

   

  I tabellen nedenfor er vist en opgørelse over de skønnede nettomerudgifter som følge af corona, opgjort for forskellige perioder samt et estimat for hele 2020. Der er stor usikkerhed forbundet med opgørelsen af de fremadrettede udgifter, da den fremtidige udvikling er vanskelig af forudsige og afhænger af en række faktorer og beslutninger. Derudover ændrer myndighedernes retningslinjer og anbefalinger sig løbende, ligesom epidemien også udvikler sig.

   

  Særligt på børnepasnings- og skoleområdet er der pt. stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser, da der er en del forhold, som endnu er uafklarede - dels internt i kommunen og dels i forhold til generelle retningslinjer. Af denne årsag er der på dette område ikke medtaget et skøn for udgifterne resten af året, da det ikke er muligt på det nuværende grundlag at beregne de økonomiske konsekvenser fremadrettet. Derfor skal estimatet for hele 2020 tages med det forbehold, at der ikke er medtaget fremadrettede udgifter vedrørende børneområdet.

   

  Opgørelsen er opdelt i henholdsvis skønnede merudgifter vedrørende kommunens serviceområder og overførselsområderne. Opgørelsen viser nettomerudgifterne og dækker over både mer- og mindreudgifter inden for de enkelte områder.

   

  Skønnede corona-relaterede nettomerudgifter, fordelt på udvalg

   

  Det fremgår, at nettomerudgifterne på serviceområderne i nedlukningsperioden til og med maj måned kan opgøres til ca. 4,4 mio. kr. Hertil kommer yderligere opgjorte merudgifter på 1,7 mio. kr. for perioden juni til juli. For resten af året skønnes med betydelig usikkerhed udgifter på ca. 1,7 mio. kr., eksklusive børneområdet. Det må således forventes, at merudgifterne for hele 2020 bliver større end det fremgår af oversigten.

   

  Merudgifterne på overførselsområderne skønnes at udgøre ca. 24 mio. kr. i 2020. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, dels som følge af usikkerhed omkring den økonomiske udvikling generelt og dels på grund af usikkert datagrundlag og forsinkelse i data. Der vil blive lavet et nyt skøn for overførselsudgifterne i forbindelse med den kommende budgetopfølgning pr. 31/8 - dette skøn kan komme til at afvige fra det her viste skøn.

   

  Af bilag til sagsfremstilling kan ses en nærmere specifikation af de skønnede mer-/mindreudgifter på de områder, som har oplevet de største merudgifter.

   

  Kompensation fra staten til dækning af merudgifter

  Staten har i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 givet kommunerne en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2020 til dækning af merudgifter på serviceområderne i forbindelse med corona. Stevns Kommunes andel heraf udgør 5,3 mio. kr., som udbetales til kommunen i september 2020. Derudover har kommunen indtil nu kunnet hjemtage yderligere 0,8 mio. kr. i ekstra sygedagpengerefusion på grund af muligheden for at få refusion allerede fra 1. sygedag i tilfælde med corona-relateret sygdom. Endelig modtager Stevns yderligere ca. 25 mio. kr. i ekstra bloktilskud i 2020 til dækning af merudgifter på indkomstoverførselsområderne, herunder særligt øgede udgifter til ledige.

   

  Kompensationen på de 5,3 mio. kr. vedrørende serviceområderne er givet til at dække kommunens merudgifter frem til 10. maj.

   

  Samlet set

   

  Drift:

  Kommunens merudgifter til og med maj kan opgøres til 4,4 mio. kr., og kommunen modtager 5,3 mio. kr. til dækning af merudgifterne for denne periode.

  Ses der på perioden frem til og med juli skønnes udgifterne at udgøre ca. 6,1 mio. kr., og kommunen har modtaget 6,1 mio. kr. i kompensation, inklusive den ekstra sygedagpengerefusion.

   

  Overførselsområdet:

  Merudgifterne på overførselsesområderne skønnes at udgøre ca. 24 mio. kr. i 2020, og kommunen modtager ca. 25 mio. kr. i ekstraordinær midtvejsregulering til dækning af merudgifterne.

  Der vil blive foretaget en endelig regulering for 2020, således at en eventuel for stor/lille midtvejsregulering vil blive modregnet/kompenseret i 2021. De endelige merudgifter opgøres for kommunerne under ét og fordeles via bloktilskudsnøglen.

   

  Det er pt. usikkert, om kommunerne får yderligere kompensation til dækning af merudgifter i 2020. Det fremgik af Ø98 møde i KL den 24. august, at det samlet set for kommunerne ser ud til, at den aftalte kompensation ikke dækker kommunernes merudgifter til corona i 2020. En eventuel yderligere kompensation skal aftales mellem KL og staten - og vil formodentlig også afhænge af kommunernes økonomi generelt i 2020.

   

  Økonomi

  Samlet set er det vurderingen på nuværende tidspunkt, at kompensationen fra staten ser ud til at dække kommunens skønnede merudgifter frem til og med maj.

  Der forventes yderligere merudgifter fremadrettet, som det pt. er usikkert, om kommunen bliver kompenseret for.

   

 • 352. Lejerbo Stevns, tagudskiftning - kommunegaranti (Lukket)

 • 353. Brug af konsulenter på det sociale område - godkendelse

  application/pdf icon ankestyrelsens_brev_af_10._juli_2020_inkl._tilsynsudtalelse_af_24._juni_2020._0.pdfapplication/pdf icon svar_paa_opfoelgning_paa_tilsynsudtalelse_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med omtale i medierne af kommunernes brug af konsulenter på det sociale område har Social- og Indenrigsministeriet bedt Ankestyrelsen om en vurdering af lovligheden af denne brug. Stevns Kommune er en af de 30 kommuner, som indgår i vurderingen. I den forbindelse godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. april et høringssvar til Ankestyrelsen. Efterfølgende har Ankestyrelsen den 10. juli rettet henvendelse til berørte kommuner med en række opfølgende spørgsmål til brug for vurderingen af lovligheden af den enkelte kommunes anvendelse af konsulenter på det sociale område. Kommunalbestyrelsen skal godkende svaret.

   

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. godkende svar til Ankestyrelsen.

  Direktionen, 31. august 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Forvaltningens indstilling anbefales.

   

  1 medlem (O) stemmer imod, og kan ikke godkende svaret, da der efter hans opfattelse er sket et tab af borgerens rettigheder.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indgik i januar 2019 kontrakt med Brorson Consult om forhandling af indsats og kontrakt i 25 borgersager. Det skete i forlængelse af vedtagelsen af budget 2019, hvori det indgik, at en konsulentvirksomhed skulle gennemgå kommunes aftaler med leverandører af botilbud til personer efter § 107 og § 109 i lov om social service med det formål at nedbringe de samlede omkostninger og forbedre øvrige vilkår. Ifølge kontrakten aflønnes konsulenten med 10% af den samlede årlige besparelse i de sager, hvor betaling til leverandør nedsættes.

  Ankestyrelsen udsendte en generel tilsynsudtalelse om emnet den 24. juni på baggrund af høringsvarene om brugen af konsulenter fra 30 kommuner. Heri konkluderes det, at det ikke som sådan strider mod lovgivningen at anvende konsulenter på det sociale område. Men det konkluderes samtidigt, at kommunen skal sikre sig, at en række betingelser er opfyldt:

  "Ved ydelser, der indebærer en juridisk, socialfaglig og økonomisk gennemgang af konkrete sager, hvor resultatet kan udmønte sig i afgørelser om nedsættelse af borgernes ydelser, er der tale om sagsforberedelse i afgørelsessager, som skal leve op til følgende krav:

   

  • Konsulentfirmaet skal have den nødvendige faglige ekspertise, og der må ikke være interessekonflikter
  • Offentligretlige regler og grundsætninger, herunder spørgsmålet om inhabilitet, skal overholdes
  • Der skal være sikkerhed for, at der ikke i realiteten er delegeret afgørelseskompetence
  • Kommunen skal foretage kvalitetssikring og selvstændig vurdering af sagerne

  Kommuner kan ikke lovligt aflønne konsulenter for ydelser, der indebærer sagsforberedelse i afgørelsessager efter ”no-cure-no-pay”-princippet. Dette skyldes, at konsulentfirmaet må anses for at have en direkte økonomisk interesse i sagens udfald, og dermed vil der foreligge inhabilitet."

  I Ankestyrelsens seneste henvendelse til Stevns Kommune af 10. juli skriver styrelsen, at det fremgår af det høringssvar, som kommunen tidligere har sendt (jf. KB-sag 374 i april 2020), at Stevns Kommune har indgået en kontrakt, der kan indebære sagsforberedelse i konkrete sager, og at konsulentfirmaet er aflønnet efter "no-pay-no-cure"-princippet. Derfor beder Ankestyrelsen om svar på en række yderligere spørgsmål, som vil indgå i Ankestyrelsens endelige vurdering af kommunens brug af konsulenter på det sociale område.

  I det vedlagte forslag til høringssvar er spørgsmålene fra Ankestyrelsen besvaret. Spørgsmålene går blandt andet på, om samarbejdet med konsulenten baseret på "no-pay-no-cure"-princippet er ophørt, hvilket der kan svares bekræftende på. Der spørges også til, om kommunen efterfølgende har gennemgået de sager, hvor konsulenten har været inddraget, hvilket ligeledes kan besvares bekræftende. Samt om der i den forbindelse er fundet afgørelser, som bør ændres, hvilket ikke har været tilfældet.

  Kommunes svar skal indsendes til Ankestyrelsen senest 15. september. Det fremgår ikke af skrivelsen fra Ankestyrelsen, hvornår der kan forventes en endelig vurdering fra styrelsen.

  Som bilag vedlægges endvidere henvendelsen fra Ankestyrelsen fra 10. juli samt den generelle tilsynsudtalelse fra 24. juni.

 • 354. Rapport fra socialstyrelsens taskforce og fornyet intern udviklingsplan

  application/pdf icon stevns_kommune_-_statusrapport_for_task_force_forloeb_0.pdfapplication/pdf icon udviklingsplan_2_-_ubu_0.pdf

  Resume

  Task Forcens afsluttende statusrapport blev præsenteret for kommunalbestyrelsen på temamødet den 24. juni 2020.  Rapporten forelægges nu til politisk behandling sammen med forslag til Udviklingsplan 2 for udvikling af kvaliteten på det sociale børneområde i perioden frem til medio 2022.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via DIR og BUL og ØU, at

  1.      Task Forcens rapport drøftes og tages til efterretning

  2.      forslaget til Udviklingsplan 2 for det sociale børneområde tiltrædes.

  Direktionen, 17. august 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 18. august 2020, pkt. 204:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen udsættes til et snarligt ekstraordinært møde i udvalget.

   

  Børn, Unge og Læring, 31. august 2020, pkt. 213:

  Ikke tilstede: Jacob Panton-Kristiansen (V)

  1. Drøftet og anbefales taget til efterretning.
  2. Anbefales med en bemærkning om, at der lægges vægt på, at familieafdelingens medarbejdere er fysisk tilstede i distrikterne, blandt andet for at styrke relationerne til andre faggrupper. BUL forelægges på næste møde en implementeringsplan for, hvordan dette udmøntes i praksis.

  Beslutning

  BUL's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsens Task Force har efter 2 års samarbejde afgivet den afsluttende statusrapport for forløbet og resultaterne for det børnesociale område i Stevns Kommune. Rapporten er vedlagt.

  Der vurderes overordnet følgende fra Task Forcen (uddrag):

  Overordnet set er det Task Forcens vurdering, at Stevns Kommune på baggrund af analyserapporten har iværksat relevante udviklingsaktiviteter med det formål at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge.

  Task Forcens samarbejde med Stevns Kommune har været præget af en god, åben og tillidsfuld dialog gennem hele forløbet. Det er Task Forcens indtryk, at udviklingsforløbet har været bredt forankret i kommunen, hvilket blandt andet kom til udtryk ved, at der på Task Forcens statusmøder med kommunen ud over den faglige ledelse i myndighedsafdelingen gennem hele forløbet har deltaget repræsentanter fra både chefniveau og fra kommunens Familiehus.

  ……

  Samlet set er det ud fra Ankestyrelsens og VISOs afsluttende sagsgennemgang indtrykket, at der ses tendens til forbedring i kvaliteten i sagsbehandlingen i Stevns Kommune. Blandt andet ses der en svag tendens til forbedring i forhold til at overholde 4-måneders-fristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse og en positiv tendens i forhold til kommunens brug af tilbud efter § 11 stk. 3. Der ses også eksempler på god inddragelse af børn og forældre i nogle sager, og på at de børnefaglige undersøgelser er mere fokuserede. Der ses endvidere eksempler på, at der indhentes tværfaglig viden, og på at der udarbejdes handleplaner, der egner sig som styringsredskaber for opfølgninger på foranstaltninger. Det er desuden værd at bemærke, at ud af de 20 gennemgåede sager i den afsluttende måling er der en sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at det er usikkert, om kommunen har iværksat relevant og tilstrækkelig støtte mod 7 sager i den indledende måling. Det er dog stadig én sag for meget, og generelt er der på de fleste gennemgåede parametre, trods tendensen til fremgang, stadig markante udfordringer i forhold til lovmedholdelighed.

  ……

  Task Forcens vurdering er, at Stevns Kommune i udviklingsfasen har lagt et godt fundamentet for at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen, og at det er afgørende, at Stevns Kommune holder fast i at implementere de nye måder at arbejde på. Task Forcen anbefaler derfor overordnet set, at Stevns Kommune med vedholdenhed sørger for at cementere de nye arbejdsgange og vaner hos medarbejderne, dels internt i sagsprocesserne i myndighed, dels i det tværfaglige samarbejde med udfører og dels i distriktssamarbejdet om en tidlig forebyggende indsats.

  På baggrund af den sagsgennemgang af 20 sager, der ligger til grund for den afsluttende rapport, har Task Forcen følgende anbefalinger:

  Task Forcen anbefaler, at Stevns Kommune:

  - fastholder fokus på den styrkede faglige ledelse af myndighedsafdelingen.

  - arbejder videre med implementeringen af retningslinjerne for de enkelte sagstrin.

  - har fokus på at implementere retningslinjer og ledelsestilsyn for håndtering af nye ikke-akutte underretninger.

  - understøtter oplæring og ensartethed i brugen af det nye serviceniveau for tildeling af støtte efter § 11 stk. 3.

  - sikrer, at der foreligger børnefaglige undersøgelser, som belyser de aktuelle forhold, i alle sager.

  - sikrer at 4-måneders-fristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse overholdes.

  - sikrer afdækning af forældres forældreevne, forandringspotentiale og kompetencer til at kunne tilgodese barnets behov i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse.

  - fortsat har fokus på inddragelse af barn og forældre i alle sager, herunder at børnesamtalen efter § 48 gennemføres på korrekt vis.

  - sikrer, at der udarbejdes handleplaner i alle sager, og at handleplanerne er udarbejdet inden afgørelse.

  - understøtter implementeringen af forvisitationsudvalget både som ledelsesgreb i forhold til lovmedholdelighed og som samarbejdsplatform mellem myndighed og udfører.

  På baggrund af Task Forcens vurdering og anbefalinger samt målsætningen om en distriksbaseret tidlig tværfaglig indsats er der udarbejdet et forslag til en Udviklingsplan 2 for det børnesociale område for perioden september 2020 til juni 2022 (vedlagt som bilag). Forslaget til udviklingsplan indeholder følgende ti temaer:

  1.     Governance for udviklingsplanen

  2.     Effektmåling

  3.     Ledelsesinformation

  4.     Fortsat implementering af arbejdsgange fra Task Force-forløbet

  5.     Implementering af tidlig tværfaglig indsats i distrikterne

  6.     Udvikling af organisationen

  7.     Udvidet samarbejde med Familiehuset/PPR

  8.     Servicekatalog

  9.     Sammenhængende børne- og ungepolitik

  10.  Budgetmæssige forudsætninger

  Besluttes udviklingsplanen vil den foreslåede administrative styregruppe (jf. governance-afsnit i udviklingsplanen) udarbejde mere detaljerede projektplaner indeholdende tidsplaner, milepæle m.m.

 • 355. Ændring af Udsatterådet´s vedtægter - godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_nye_medlemmer_og_vedtaegtsaendring_-_droeftelse_behandlet_paa_moedet_19._maj_2020_kl._1015_afholdes_via_skype_i_stevns_udsatteraad_0.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_0.pdfapplication/pdf icon nye_vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_-_udkast_0.pdf

  Resume

  Sundhed & Omsorg sender forslag til ændring af vedtægter for Stevns Udsatteråd til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via CG, DIR, SSU, AET og ØU, at

  1. godkende ændring af vedtægterne for Stevns Udsatteråd.

  Chefgruppen, 10. august 2020, pkt. 6:

  Godkendes - dog forslås at teksten ændres i forhold til udpegning af de 4 borgere.

  • 4 borgere med livserfaring indenfor området

  Direktionen, 10. august 2020, pkt. 1:

  CG´s indstilling anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2020, pkt. 196:

  Direktionens indstilling anbefales.

  Social og Sundhed, 19. august 2020, pkt. 201:

  Direktionens indstilling anbefales.

  Beslutning

  Udvalgenes indstillinger anbefales.

  Sagsfremstilling

  I april måned valgte to medlemmer at træde ud af Stevns Udsatteråd. I de nuværende vedtægter for Stevns Udsatteråd er tre foreninger nævnt ved navn under § 3 "Rådets sammensætning", hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Forvaltningen indstillede derfor til, at Udsatterådet skulle drøfte ønsker til rådets sammensætning og vedtægtsændring.

   

  Udsatterådet behandlede sagen den 19. maj, referat fra mødet og Udsatterådets nuværende vedtægter er vedhæftet som bilag.

   

  Et ønske i Udsatterådet er, at målgruppen, beskrevet i § 2, bliver udvidet med "Tidligere indsatte i fængsler". Baggrunden for dette ønske er, at Udsatterådet har erfaret, at der ikke er fokus på eller tilbud til denne gruppe i Stevns Kommune, hvilket Udsatterådet ønsker at gøre noget ved.

   

  Udsatterådet fremsatte også et ønske om at udvide rådet fra 9 til 10 medlemmer, da de tre såkaldte "udsatte borgere" i rådet savner flere hænder til at løfte opgaverne. Ønsket er, at det 10. medlem bliver en person, som ikke er organiseret i en organisation/forening eller har en lederfunktion, og som dermed har travlt med andre opgaver, men en brugerrepræsentant med livserfaring indenfor målgruppen - en såkaldt "livsekspert". Udsatterådet ønsker derfor følgende sammensætning af medlemmer:

  • 4 livseksperter (tidligere benævnt som "udsatte borgere")
  • 1 KB-medlem fra SSU
  • 1 KB-medlem fra AET
  • 3 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer
  • leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns Kommune.

   

  Derudover ønsker Udsatterådet, at der under § 3 "Rådets sammensætning" tilføjes afsnit om:

  • medlemmernes bopæl/tilhørsforhold til Stevns Kommune og hvordan livseksperterne og repræsentanterne fra foreninger/organisationer findes
  • suppleanter
  • ny udpegning af medlemmer ved fravær uden afbud/begrundelse til 3 møder i træk.

   

  Ovennævnte 3 tilføjelser har ikke tidligere været beskrevet i vedtægterne for Stevns Udsatteråd, men er beskrevet i vedtægterne for udsatteråd i flere andre kommuner, blandt andet Køge, Faxe og Vordingborg.

   

  Forvaltningen bakker op om Udsatterådet´s ønsker til vedtægtsændringen. Vores vurdering er, at udvidelsen med et ekstra medlem vil styrke Udsatterådet, som dermed bedre kan løfte opgaven med at være talerør for borgere med særlige sociale problemstillinger i Stevns Kommune. Udvidelsen fra 9 til 10 medlemmer vil ikke belaste Stevns Kommunes budget, da Udsatterådet´s budgetramme vil kunne dække udgifterne til befordringsudgifterne til det 10. medlem, jf. § 6 i vedtægterne. Vedtægtsændringen vil også gøre en lignende proces med udtrædelse og efterfølgende indkaldelse af nye medlemmer, mere fleksibel fremover.

   

  Udsatterådet har godkendt forvaltningen´s udkast til vedtægter for Stevns Udsatteråd. Udkastet er vedhæftet denne sag som bilag, hvor alle ændringer er markeret med rødt. Forvaltningen forelægger hermed forslag til vedtægter for Stevns Udsatteråd til godkendelse.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 16:

  • Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.
  • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da Udsatterådet vil kunne afholde udgifterne inden for den afsatte budgetramme.

 • 356. Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2019 - orientering

  application/pdf icon laesevejledning_til_danmarkskortene_2020.pdf_0.pdf

  Resume

  Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedr. bestemte paragraffer indenfor serviceloven. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til retsikkehedsloven behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Med denne sagsfremstilling præsenteres disse opgørelser for 2019 for socialområdet generelt og for hhv. voksenhandicap og børnehandicap.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via DIR, BUL, SSU og ØU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Direktionen, 10. august 2020, pkt. 2:

  Til efterretning.

  Børn, Unge og Læring, 18. august 2020, pkt. 206:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Social og Sundhed, 19. august 2020, pkt. 207:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning

  Anbefales tages til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedr. serviceloven for det forgangne år. Dvs. med denne sagsfremstilling fremlægges tal for 2019. Kortene findes på ministeriets hjemmeside: https://sim.dk/danmarkskort/2020/ og viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner for socialområdet generelt og for hhv. voksenhandicap og børnehandicap (for at få danmarkskortene frem på hjemmesiden kræver det, at man accepterer cookies, først når det er gjort, er de tre kort tilgængelige).  

   

  Begrebsdefinitioner 

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.  
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret).

   

  Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Se eksempel i den læsevejledning, der er vedhæftet som bilag.

   

  Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b. I Stevns Kommune har vi derudover valgt at fremlægge årsopgørelse over ankestatistikken for fagområderne ”Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme”, ”Børn, Unge og Læring” samt ”Social og Sundhed”. Disse blev således fremlagt for ØU via DIR og fagudvalgene den 19. maj 2020. Bemærk at det samlede antal klager behandlet i Ankestyrelsen i årsopgørelse for ankestatistik 2019 og de antal klager, der fremgår af de her fremlagte danmarkskort, ikke er sammenfaldende idet, de på nogle områder vedrører forskellige paragraffer.

   

   

  1. Omgørelsesprocenter på socialområdet generelt i 2019

  På kortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børneområdet og voksenområdet. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

   

  På socialområdet generelt var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 41 %.

   

  Stevns Kommune

  I forhold til Stevns Kommune har Ankestyrelsen truffet 48 afgørelser indenfor den samlekategori, der her er benævnt socialområdet generelt. I 20 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 42 %, hvilket ligger meget tæt på omgørelsesprocenten på landsplan, som ligger på 41 %. De omgjorte afgørelser i Stevns Kommune består af 9 ændrede/ophævede sager (19 %) og 11 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (23 %).

   

  Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 991 borgere i Stevns Kommune, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

   

   

  2. Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2019

  På kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet indgår afgørelser indenfor følgende paragraffer:

  • Voksne - kontante tilskud § 95
  • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
  • Voksne - ledsageordning § 97
  • Voksne - merudgifter § 100

   

  Indenfor disse var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 46 %.

   

  Stevns Kommune

  I forhold til Stevns Kommune har Ankestyrelsen truffet 8 afgørelser indenfor de nævnte bestemmelser. I 4 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 50 %, hvilket ligger lidt over omgørelsesprocenten på landsplan, der ligger på 46 %. De omgjorte afgørelser i Stevns Kommune består af 1 ændret/ophævet sag (13 %) og 3 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (38 %).

   

  Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 37 borgere i Stevns Kommune, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

   

   

  3. Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2019

  På kortet specifikt for børnehandicapområdet indgår afgørelser indenfor følgende paragraffer:

  • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
  • Merudgiftsydelse § 41
  • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
  • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45

   

  Indenfor disse var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 51 %.

   

  Stevns Kommune

  I forhold til Stevns Kommune har Ankestyrelsen truffet 13 afgørelser indenfor de nævnte bestemmelser. I 8 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 62 %, hvilket ligger over omgørelsesprocenten på landsplan, der ligger på 51 %. De omgjorte afgørelser i Stevns Kommune består af 2 ændrede/ophævede sager (15 %) og 6 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (46 %).

   

  Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 149 borgere i Stevns Kommune, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

   

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedslovens § 79 b.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser.

 • 357. Mødeplan for politiske møder i 2021

  application/pdf icon blank_moedekalender_2021-_udkast_0.pdf

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. udkast til mødeplan godkendes.
  2. udkastet efter KB's behandling sendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødedag/-tidspunkt i forhold til ØU-møderne.

  Direktionen, 17. august 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Sagen udsættes til næste møde.

  Bilag er ikke opdateret.

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2020 er som udgangspunkt udarbejdet efter samme principper som mødeplan for indeværende år.

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år.
  • at der ikke er møder i ugerne 7, 8 og 42.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i april afholdes onsdag i stedet for torsdag.
  • at kommunalbestyrelsen afholder 2 udemøder i 2021 (28. april og 9. september).

   

 • 358. Samarbejdet i de politiske udvalg

  application/pdf icon kodeks_for_kommunalbestyrelsen_i_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon det-politiske-arbejde-i-kommunalbestyrelse-og-udvalg.pdf_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 et kodeks for arbejdet i Kommunalbestyrelsen. Der har i 2020 flere gange været fremført et politisk ønske om at få drøftet hvordan udvalgsarbejdet rent faktisk gennemføres i forhold til det gældende kodeks og lovgivningens rammer for udvalgsarbejdet, herunder hvilke rettigheder og pligter der gælder for det enkelte medlem. Der er udsendt en enslydende sagsfremstilling til alle udvalg, som hver især skal tage en drøftelse.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at

  1. drøfte arbejdsformen og forholdet til kodeks og de gældende regler i Styrelsesloven m.v.

  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 336:

  Drøftet.

  Børn, Unge og Læring, 18. august 2020, pkt. 208:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen udsættes til et kommende møde. 

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2020, pkt. 198:

  Drøftet.

  Samarbejdet i kommunalbestyrelsen ønskes drøftet under et lukket punkt på et kommunalbestyrelsesmøde.

  Social og Sundhed, 19. august 2020, pkt. 212:

  Sagen drøftet.

  Børn, Unge og Læring, 31. august 2020, pkt. 214:

  Ikke tilstede: Jacob Panton-Kristiansen (V)

  Drøftet.

  Beslutning

  Sagen drøftet.

   

  1 medlem (O) mener ikke, at flertalsgruppen lever op til KB's kodeks.

   

  ØU anmoder om, at der på KB's lukkede møde tidligst i oktober måned fremlægges en ny sag, hvor KB drøfter sin egen arbejdsform.

  Sagsfremstilling

  Denne sag fremlægges så det enkelte udvalg får mulighed for at tage en internt lukket drøftelse for at fremme et godt og konstruktivt politisk samarbejde om udvalgets sager.

  I forhold til udvalgsarbejdet har enkelte politiske udvalg allerede uformelt drøftet dele af den interne samarbejdsform, herunder om alle medlemmer opfatter de aftalte principper og gældende lovgivning på samme måde, herunder de rettigheder og pligter der lovmæssigt gælder for det enkelte medlem. Det findes nu hensigtsmæssigt at foretage en mere formel drøftelse i alle udvalg.

   

  Som baggrund for drøftelsen henvises til Stevns Kommunes eget kodeks samt KL's vejledning. Se uddybende bilag.

   

  Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune vedtog i september måned 2018 et kodeks for Kommunalbestyrelsen med det formål at sikre et godt, positivt og konstruktivt arbejdsgrundlag for det lokalpolitiske arbejde. Det fremgår bl.a. som et grundlæggende vilkår, at man som politiker skal være ærlig og troværdig i samarbejdet, og at man samarbejder ud fra en accept af den professionelle politiske kultur, hvor der er plads til politiske uenigheder, men respekt for både flertallets og mindretallets rettigheder.

  Det godkendte kodeks forholder sig til det interne samarbejde i Kommunalbestyrelsen, samarbejdet med forvaltningen og kommunens borgere.

   

  Denne sag drejer sig primært om det interne samarbejde, hvor det i kodekset ønskes, at man prioriterer at få skabt rum og plads til politik og politikudvikling til gavn for Stevns Kommune, dvs. også i forhold til langsigtede bæredygtige løsninger.

  Citat fra kodeks i forhold til det interne samarbejde:

  · Vi søger indflydelsen og er kompromissøgende for at træffe beslutninger med det bredeste grundlag, hvor udgangspunktet er debatterne i de politiske udvalg, og således ikke i Kommunalbestyrelsen.

  · Vi er fordomsfrie, nysgerrige og udfordrer gerne hinanden i de sager, hvor vi skal træffe beslutninger.

  · Vi har alle et ansvar for afvikling af det gode møde, herunder ved rettidigt fremmøde, mødeforberedelse og med respekt for den afsatte tidsramme for møderne.

  · Vi er lyttende, tilstedeværende og taler ordentligt til, med og om hinanden med respekt for hinandens politiske ståsted.

   

  KL har i samarbejde med Indenrigsministeriet udsendt en vejledning til det lokalpolitiske arbejde. Vejledningen giver landets kommunalbestyrelsesmedlemmer et overblik over, hvad politikerhvervet indebærer, og hvordan man som lokalpolitiker kan løfte det. Den præsenterer også en række konkrete forslag til, hvilke spørgsmål og temaer kommunalbestyrelsen for eksempel kan drøfte i løbet af valgperioden. Vejledningen gennemgår desuden en række af de regler, forpligtelser og forventninger, der knytter sig til hvervet som lokal folkevalgt og det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Vejledningen fungerer på den måde som et opslagsværk og en håndbog, som man kan bruge i hverdagen i hele valgperioden.

   

   

 • 359. Rødvig Station - Den videre drøftelse (Lukket)

 • 360. 12. stk. skolepatruljeblink – anlægsbevilling (Lukket)

 • 361. Kommunale legepladser - anlægsbevilling (Lukket)

 • 362. Energipulje kommunale ejendomme - anlægsbevilling (Lukket)

 • 363. Strøbyhjemmet salgsforberedende arbejder - anlægsbevilling (Lukket)

 • 364. Salg af areal Toftebovej 9 (Lukket)

 • 365. Finansiering af udstyr til TV-transmission og mødestyring (Lukket)

 • 366. Diverse orienteringer - ØU den 1. september 2020 (Lukket)

 • 367. Underskriftsark (Lukket)