Referat

 • 32. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 33. Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, bekræftelse på tidligere udpegning af medlemmer

  Resume

  Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  Der vælges 5 medlemmer til Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

  Ved tidligere udpegning den 13/12-2017 er forhåndsudpeget følgende medlemmer til udvalget:

  • Valggruppe 1: Jacob Panton Kristiansen (V), Thomas Overgaard (A), Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Line Krogh Lay (B)
  • Valggruppe 2: Gitte Christensen (Ø)

   

  1. De tidligere udpegninger fastholdes eller hvis dette ikke ønskes, at der angives nye udpegninger til udvalget

   

   

   

  Beslutning

  Tidligere beslutning fastholdes.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme af 5 medlemmer. De 5 medlemmer skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Ved tidligere udpegning den 13/12-2017 er forhåndsudpeget følgende medlemmer til udvalget:

  • Valggruppe 1: Jacob Panton Kristiansen (V), Thomas Overgaard (A), Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Line Krogh Lay (B)
  • Valggruppe 2: Gitte Christensen (Ø)

   

  Udpegningen er sket med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

 • 34. Social og Sundhed, bekræftelse på tidligere udpegning af medlemmer

  Resume

  Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 7 medlemmer til Social- og Sundhed.

   

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  Der vælges 7 medlemmer til Social og Sundhed

  Ved tidligere udpegning den 13/12-2017 er forhåndsudpeget følgende medlemmer til udvalget:

  • Valggruppe 1: Flemming Petersen (V), Henning Urban Nielsen (A), Helen Sørensen (A), Anne Munch (A) og Ellen Knudsen (C)
  • Valggruppe 2: Jan Jespersen (Ø) og Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  1. De tidligere udpegninger fastholdes eller hvis dette ikke ønskes, at der angives nye udpegninger til udvalget

   

   

  Beslutning

  Tidligere beslutning fastholdes.

   

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Social- og Sundhed af 7 medlemmer. De 7 medlemmer skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Ved tidligere udpegning den 13/12-2017 er forhåndsudpeget følgende medlemmer til udvalget:

  • Valggruppe 1: Flemming Petersen (V), Henning Urban Nielsen (A), Helen Sørensen (A), Anne Munch (A) og Ellen Knudsen (C)
  • Valggruppe 2: Jan Jespersen (Ø) og Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Udpegningen er sket med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Lov om Kommunernes styrelse

 • 35. Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, udpegning

  application/pdf icon udpegning_af_medlemmer_til_hejmmevaernets_distriksudvalg.pdf

  Resume

  Jævnfør Hjemmeværnslovens § 9, stk. 2. skal Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant til Hjemmeværnets distriksudvalg.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant plus suppleant til Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland.

  Beslutning

  Hans C. Bech valgt med Peter Haack Revald som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Hjemmeværnslovens § 9, stk. 2, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem til Hjemmeværnets distriktudvalg.

   

  Distriktsudvalget træffer afgørelse om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet.

   

  Hvert distriktsudvalg består af en formand, som udpeges af forsvarsministeren, og fire til ti medlemmer, som også udpeges af forsvarsministeren efter indstilling fra hver kommunalbestyrelse.

   

  Valg af medlem til Distriktsudvalget er beskrevet i Lov om hjemmeværnet § 9, stk. 2.

 • 36. Børn, Unge og Læring, bekræftelse på tidligere udpegning af medlemmer

  Resume

  Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Børn, Unge og Læring

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  Der vælges 5 medlemmer til Børn, Unge og Læring

  Ved tidligere udpegning den 13/12-2017 er forhåndsudpeget følgende medlemmer til udvalget:

  • Valggruppe 1: Jacob Panton Kristiansen (V), Steen S. Hansen (A) og Steen Nielsen (A)
  • Valggruppe 2: Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø)

   

  1. De tidligere udpegninger fastholdes eller hvis dette ikke ønskes, at der angives nye udpegninger til udvalget

   

  Beslutning

  Tidligere beslutning fastholdes.

   

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Børn, Unge og Læring af 5 medlemmer. De 5 medlemmer skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Ved tidligere udpegning den 13/12-2017 er forhåndsudpeget følgende medlemmer til udvalget:

  • Valggruppe 1: Jacob Panton Kristiansen (V), Steen S. Hansen (A) og Steen Nielsen (A)
  • Valggruppe 2: Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø)

   

  Udpegningen er sket med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov

 • 37. Plan, Miljø og Fritid, bekræftelse på tidligere udpegning af medlemmer

  Resume

  Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Plan, Miljø og Fritid

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  Der vælges 5 medlemmer til Plan, Miljø og Fritid

  Ved tidligere udpegning den 13/12-2017 er forhåndsudpeget følgende medlemmer til udvalget:

  • Valggruppe 1: Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A) og Line Krogh Lay (B)
  • Valggruppe 2: Jørgen Larsen (N) og Varly Jensen (O)

   

  1. De tidligere udpegninger fastholdes eller hvis dette ikke ønskes, at der angives nye udpegninger til udvalget

   

   

   

   

  Beslutning

  Tidligere beslutning fastholdes.

   

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Plan, Miljø og Fritid af 5 medlemmer. De 5 medlemmer skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Ved tidligere udpegning den 13/12-2017 er forhåndsudpeget følgende medlemmer til udvalget:

  • Valggruppe 1: Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A) og Line Krogh Lay (B)
  • Valggruppe 2: Jørgen Larsen (N) og Varly Jensen (O)

   

  Udpegningen er sket med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

 • 38. Ekspropriationskommissioner, udpegning

  application/pdf icon bekendtgoerelse_oaf_lov_om_fremgangsmaadem_ved_ekspropriation_vedroerende_fast_ejendom.pdf

  Resume

  Jævnfør § 6, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven) skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem, der optages på den samlede kommunale liste.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem, der optages på den samlede kommunalliste.

  Beslutning

  Lasse Olsen valgt.

   

  Sagsfremstilling

  I henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 6, stk. 2 udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode kan optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne.

   

  Ekspropriationskommisionerne behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages.

   

  Hver ekspropriationskommision består af fem medlemmer, hvor medlemmerne udtages fra en medlemsliste udfærdiget af transportministeren og fra en medlemsliste baseret på kommunale indstillinger. Til den kommunale medlemsliste skal hver kommune udpege ét medlem.

   

  Der bør ikke være personsammenfald mellem medlemmer udpeget til Ekspropriationskommissioner og til Taksationskommissioner efter ekspropriationsloven

   

  Kommunalbestyrelsen bedes sikre, at de udpegede medlemmer er villige til at deltage i kommissionernes arbejde. Det er et lovkrav, at alle udpegede medlemmer skal have indsigt i vurdering af ejendomme, jf. ekspropriationproceslovens § 10 og vejlovens § 108. Hvervet er omfattet af forvaltningsloven, hvorfor det er vigtigt at medlemmerne er bekendt med forvaltningsloven, herunder særligt reglerne i kapitel 2 om habilitet. Derfor er det også vigtigt, at et af de medlemmer, der fremgår af listen til kommissionerne i 1. instans, ikke også fremgår af listen til 2. instans i det samme system - enten det statslige eller kommunale.

 • 39. Fredningsnævnet, udpegning

  application/pdf icon bekendtgoerelse_af_lov_om_naturbeskyttelse.pdf

  Resume

  Jævnfør Naturbeskyttelsesloven skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem til Fredningsnævnet.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem samt suppleant til Fredningsnævnet

  Beslutning

  Bjarne Østergaard Rasmussen valgt med Flemming Petersen som suppleant.

   

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om naturbeskyttelse § 35, nedsætter miljøministeren to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnets geografiske område fastlægges af miljøministeren.

   

  Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, samt et medlem, der er udpeget af miljøministeren og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

   

  Den udpegede skal ikke nødvendigvis være medlem af kommunalbestyrelsen.

   

  Der skal tillige udpeges en suppleant.

 • 40. Grundlisteudvalg, udpegning

  application/pdf icon bekendtgoerelse_af_lov_om_rettens_pleje.pdfapplication/pdf icon bek_om_grundlister_-_nr_809_af_5._december_1990.pdf

  Resume

  Jævnfør Retsplejelovens § 72, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer, udpeger Kommunalbestyrelsen fem medlemmer samt supplenater til grundlisteudvalget

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges fem medlemmer samt  suppleanter til grundlisteudvalget.

  Beslutning

  Niels Bauer valgt med Jacob Panton Kristiansen som suppleant.

  Bjarne Henrichsen valgt med Jørgen Gregersen som suppleant

  Ib H. Petersen valgt med Morten Kasper som suppleant

  Kenni Bech Jensen Toft valgt med Lasse Olsen som suppleant

  Connie Olsen valgt med Birger Mervald som suppleant

   

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Retsplejelovens § 72, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer, udpeger Kommunalbestyrelsen fem medlemmer samt suppleanter til Grundlisteudvalget.

  Det er ikke et krav, at de udpegede skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

   

  Grundlisteudvalgets opgave er at udvælge et antal personer, der kan anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

 • 41. Handicaprådet, udpegning

  application/pdf icon vs_kandidater_til_handicap_raadet.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_handicapraadet.pdf

  Resume

  I henhold til retssikkerhedslovens § 37a nedsætter Kommunalbestyrelsen et handicapråd, bestående af tre til syv medlemmer.

   

  Indstilling

  Politik & Borger instiller til KB, at

  1. der udpeges tre blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer samt suppleanter til Handicaprådet
  2. chefen for Sundhed & Omsorg udpeges til Handicaprådet
  3. KB godkender de indstillede medlemmer fra Danske Handicaporganisationer (DH), som er: Ole Gjermandsen, Store Heddinge - Philip G. Nielsen, Store Heddinge, Inge Lise Pederssen, Store Heddinge og John Dalsgaard Jensen, Klippinge.
   Som suppleant er indstillet: Lis Gjermandsen, Store Heddinge

  Beslutning

  Ad 1.:  

  Jacob Panton Kristensen valgt med Ellen Knudsen som suppleant.

  Henning Urban Nielsen valgt med Anne Munch som suppleant.

  Mogens Haugaard valgt med Jan Jespersen som suppleant

  Sagsfremstilling

  I henhold til retssikkerhedslovens § 37a nedsætter Kommunalbestyrelsen et handicapråd.

   

  Handicaprådet sammensættes af tre til syv medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og tre til syv medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

   

  I Stevns kommune er det besluttet at Handicaprådet består af fire medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og fire medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen,

  heraf tre af dens medlemmer samt chefen for Social, Sundhed og ældre.

 • 42. Hegnssyn, udpegning

  application/pdf icon bekendtgoerelse_af_lov_om_hegn.pdfapplication/pdf icon bekendtgoerelse_af_lov_om_mark-_og_vejfred.pdf

  Resume

  Jævnfør hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr 1746 af 14 december 2015 skal kommunalbestyrelsen nedsætte et hegnssyn bestående af tre medlemmer med bopæl i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Politik & Borger indstillerr til KB, at

  1. der vælges tre hegnssynsmænd, der ligeledes fungerer som vurderingsmænd, jfr. Mark- og vejfredsloven
  2. der vælges personlige suppleanter for de tre hegnssynsmænd
  3. der vælges en formand blandt de tre udpegede hegnssynsmænd

  Beslutning

  Niels Bauer valgt med Carl Skou som suppleant.

  Ib H. Petersen valgt med ??????? som suppleant.

  Poul Erik Brixtofte valgt med Steffen Norgaard Petersen som suppleant.

   

  Som formand for Hegnsynet valgtes Niels Bauer.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om Hegn §§ 27-32, nedsætter kommunalbestyrelsen et eller flere hegnssyn bestående af tre medlemmer med bopæl i Stevns Kommune.

  Mindst et medlem skal være plantningskyndig, og i kommuner med bymæssig bebyggelse på 1000 indbyggere eller derover skal et medlem være bygningskyndig.

   

  Der vælges tillige personlige suppleanter for hvert medlem.

   

  Kommunalbestyrelsen beskikker det ene medlem som formand.

   

  Hvis ikke andet besluttes, fungerer de valgte medlemmer endvidere som vurderingsmænd i forhold til Lov om mark- og vejfred.

 • 43. Overtaksationskommissionen, udpegning

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal udpege en person, som optages på den kommunale liste

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en person til den kommunale taksationskommissionsliste.

  Beslutning

  Poul Erik Salebjerg-Hansen blev valgt.

  Sagsfremstilling

  Overtaksationskommissionen efterprøver i overensstemmelse med loven de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne nedsat i henhold til lov om offentlige veje.

   

  Kommissionen består af fem medlemmer. Formanden og to faste medlemmer udpeges af transportministeren. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer blandt de i alt 98 personer på den kommunale liste.

   

  Medlemmerne skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

   

  Der bør ikke være personsammenfald mellem Overtaksationskommissioner og Taksationskommissioner for lov om offentlige veje mv.

   

  Valg af medlem til Overtaksationskommissioner står beskrevet i Lov om offentlige veje §§ 58-58a og 60.

 • 44. Taksationskommissionen for fast ejendom, udpegning

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal udpege en person, som optages på den kommunale liste

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en person til den kommunale taksationskommissionsliste.

  Beslutning

  Sten Sjølund blev valgt.

  Sagsfremstilling

  Taksationskommissionen efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes.

   

  Formanden udnævnes af Dronningen. For hver enkelt sag udtager formanden fire medlemmer, hvoraf to medlemmer udtages fra den af transportministeren udfærdigede liste, og to medlemmer udtages blandt de i alt 98 personer på den kommunale liste.

   

  Et medlem kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissioners behandling af den samme sag, jf. Ekspropriationsloven § 10, stk. 3. På den baggrund bør det undgås, at den samme person udpeges til begge kommissioner. Der bør således ikke være personsammenfald mellem medlemmer udpeget til Ekspropriationskommissioner og til Taksationskommissioner efter ekspropriationsloven.

   

  Valg af medlemmer til Taksationskommissioner står beskrevet i Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom §§ 7 og 7a.

 • 45. Taksationskommissionen for offentlige veje, udpegning

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal udpege to personer, som optages på kommunal liste

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges to personer til den kommunale taksationskommissionsliste

  Beslutning

  Sten Sjølund og Bente Madsen blev valgt.

  Sagsfremstilling

  Taksationskommissionen træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål.

   

  Formanden udnævnes af transportministeren. For hver enkelt sag udtager formanden to medlemmer blandt de 98 personer på den kommunale liste. Medlemmerne skal have behørig indsigt i vurderingen af ejendomme.

   

  Der bør således ikke være personsammenfald mellem medlemmer udpeget til Overtaksationskommissioner og til Taksationskommissioner for lov om offentlige veje mv.

   

  Valg af medlemmer til Taksationskommissionen står beskrevet i Lov om offentlige veje §§ 105-109.

 • 46. Stevns Musikskole, udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_stevns_musikskole.pdf

  Resume

  Jævnfør Stevns musikskoles vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege en til to repræsentanter samt suppleanter til musikskolens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indtiller til KB, at

  1. der udpeges en til to repræsentanter samt suppleanter til Stevns Musikskoles bestyrelse.

  Beslutning

  Line Krogh Lay valgt med Steen S. Hansen som suppleant.

  Hans Peter Michaelsen valgt med John Dalsgaard som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Stevns Musikskoles vedtægt § 4, udpeger Kommunalbestyrelsen en til to repræsentanter samt suppleanter til musikskolens bestyrelse. Det er ikke et krav, at de udpegede skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

 • 47. Advisory Board - VisitSydsjælland, udpegning

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer til Advisory Board, VISM

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges 5 medlemmer til Advisory Boad, VISM

  Beslutning

  Følgende blev udpeget:

   

  Claus Høgenhauge

  Karsten Juhl

  Thor Nielsen.

  Thomas Christensen, Erhvervsrådet.

  Sejer Folke.

   

  Sagsfremstilling

  Advisory Board skal vejlede bestyrelsen for Visit Sydsjælland-Møn A/S i forhold til selskabets aktiviteter og sikre tilknytning til de lokale turismeerhverv.

  Advisory Board består af 25 medlemmer, som udpeges således:

  • Hver ejerkommune udpeger 5 medlemmer
  • Turistforeningen i hver ejerkommune udpeger et medlem

  Ved udpegning skal ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører.

 • 48. Femern Bælt Forum, udpegning

  application/pdf icon nye_vedtaegter_for_femern_baelt_22.09.15.pdf

  Resume

  Jævnfør Fonden Femern Bælt Forums vedtægter frengår det at Kommunalbestyrelsen skal udpege et medlem samt suppleant til Femern Bælt Forum.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer samt suppleant, til Femern Bælt Forum

  Beslutning

  Anette Mortensen valgt med Steen S. Hansen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  I §11 i Fonden Femern Belt Developments vedtægter fremgår det, at følgende kommuner kan udpege medlemmer til Femern Bælt Forum:

  Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune kan hver udpege 2 medlemmer.

   

  Stevns Kommune, Faxe Kommune, Næstved Kommune, Slagelse Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune og Køge Kommune kan hver udpege 1 medlem.

   

  Det er pt. borgmestrene for kommunerne der er udpeget.

 • 49. HMN Naturgas repræsentantskab, udpegning

  application/pdf icon hmn_naturgas_is_vedtaegter_160615.pdf

  Resume

  Jævnfør HMN Naturgas repræsentantskabets vedtægter skal kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant samt suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, til selskabets repræsentantskab.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant samt suppleant til HMN Naturgas repræsentantskab.

  Beslutning

  Anette Mortensen valgt med Steen S. Hansen som suppleant.

   

  Sagsfremstilling

  På baggrund af HMN Naturgas repræsentantskabs vedtægt § 6, stk.2, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem samt suppleant til HMN Naturgas repræsentantskab.

 • 50. ARGO I/S, udpegning

  application/pdf icon argo_vedtaegter.pdf.pdf

  Resume

  Jævnfør Argo I/S vedtægter, punkt 6.2 skal Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant plus suppelant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Argo I/S.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant plus suppleant til bestyrelsen for Argo I/S.

  Beslutning

  Flemming Petersen valgt med Line Krogh Lay som suppleant.

   

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Argo I/S vedtægter, punkt 6.2, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem plus suppleant til bestyrelsen for Argo I/S.

 • 51. Klar Forsyning A/S, udpegning

  application/pdf icon ny_vedtaegt_klar_forsyning_pr._1._januar_2018.pdf

  Resume

  Jævnfør Klar Forsynings vedtægter, skal Kommunalbestyrelsen udpege to medlemmer samt suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Klar Forsynings bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges to medlemmer samt suppleanter til Klar Forsynings bestyrelse.

  Beslutning

  Varly Jensen (O) stillede et mindretalsforslag om at udpege ham til en post i stedet for Line Krogh Lay.

  For dette stemte 6 medlemmer (O + N + Ø)

  Imod stemte øvrige 13 medlemmer.

   

  Thomas Overgaard er valgt med Flemming Petersen som suppleant.

  Line Krogh Lay valgt med Mikkel Lundemann Rasmussen som suppleant.

   

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Klar Forsynings vedtægt, punkt 5.2, skal Kommunalbestyrelsen udpege to medlemmer samt suppleanter af til selskabets bestyrelse.

   

  De nye vedtægter er gældende pr. 1. januar 2018 og indebærer en samlet enhedsbestyrelse for alle selskaber (Køge Holding A/S, Stevns Kommune Holding A/S, Greve Forsyning Holdning A/S, Solrød Forsyning Holding A/S og i Klar Forsyning A/S)

  Den nye ejeraftale blev godkendt i KB den 8. september 2017.

 • 53. Kredsrådet vedr. politiets virksomhed, udpegning

  application/pdf icon forretningsorden_for_kredsraadet_for_midt-_og_vestsjaelland_politi.pdf

  Resume

  Jævnfør Forretningsorden for Kredsrådet for Midt- og Vestsjælland, sammensættes Kredsrådet af af Kredsens politidirektør og borgmesterne i de kommuner, som politikredsen omfatter.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller, at

  1. det tages til efterretning, at borgmesteren indtræder i Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed.

  Beslutning

  Indstillingen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kredsrådet vedrørende poltiets virksomhed består at politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

   

  Borgmesteren vælges til Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed.

 • 54. Kulturregion Storstrøm, Politiske styregruppe, udpegning

  application/pdf icon kulturaftale_2015-2018.pdf

  Resume

  Jævnfør Kulturaftale 2015-2018 refererer samarbejdet i Kulturregion Storstrøm til en politisk styregruppe, hvor aftalekommunernes kulturudvalgsformænd er medlemmer.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. formanden for Abejdsmarked, Erhverv og Turisme udpeges til Kulturregion Storstrøms Politiske styregruppe.

  Beslutning

  Mikkel Lundemann Rasmussen valgt.

  Sagsfremstilling

  Samarbejdet mellem de seks kommuner er organiseret med en politisk styregruppe.

  Den politiske styregruppe har det kulturpolitiske ansvar for Kulturregion Storstrøm og udstikker via kulturaftalen retning og mål for det kulturelle område i Kulturregion Storstrøm.

  Den politiske styregruppe har ansvaret for, at kulturaftalen implementeres, ligesom den har ansvaret for den dertilhørende økonomi.

  Formand for den politiske styregruppe vælges af og blandt medlemmer af den politiske styregruppe. Medlemmer af den politiske styregruppe udgør hver af aftalekommunernes respektive kulturfaglige udvalgsformænd.

 • 55. Movia repræsentskab, udpegning

  application/pdf icon vedtaegt-for-trafikselskabet-movia-fra-1116.pdf

  Resume

  Jævnfør Trafikselskabet Movias vedtægter, skal der vælges en repræsentant samt suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Movias Repræsentantskab.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant plus suppleant Movia Repræsentskab.

  Beslutning

  Steen S. Hansen valgt med Bjarne Nielsen som suppleant.

   

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Movia Repræsentantskabs vedtægt § 7, udpeger Kommunalbestyrelsen en repræsentant samt suppleant til Movia Repræsentantskab.

 • 56. SEAS-NVE repræsentantskab, udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_-_seas-nve_repraesentantskab.pdf

  Resume

  Jævnfør SEAS-NVE vedtægter, udpeger Kommunalbestyrelsen en repræsentant samt suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til SEAS-NVEs bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant samt suppleant til SEAS-NVEs bestyrelse.

  Beslutning

  Flemming Petersen valgt med Steen S. Hansen som suppleant.

   

  Sagsfremstilling

  På baggrund af SEAS-NVE´s vedtægt § 6, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem samt suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til SEAS-NVE bestyrelse.

 • 57. Østsjællands Museum, udpegning

  application/pdf icon oestsjaelland_museums_vedtaegter_pr._1.1.2018.pdf.pdf

  Resume

  Jævnfør Østsjællands Museums vedtægter § 4 skal Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant samt suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til museets bestyrelse.

  Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant plus suppleant til Østsjællands Museums bestyrelse.

  Beslutning

  Mikkel Lundemann Rasmussen valgt med Line Krogh Lay som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Østsjællands Museums vedtægt § 4, skal Kommunalbestyrelsen udgege en fra deres midte samt suppleant til museets bestyrelse.

  Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen.

 • 58. VisitSydsjælland - Møn, udpegning

  Resume

  Der skal udpege to personer til VISM. Den ene skal være medlem af Kommunalbestyrelsen og den anden skal være en person, med særlig erfaring med virksomhedsdrift for selskabets virkemåde.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges 1 medlem blandt Kommunalbestyrelsen
  2. der udpeges 1 medlem med særlig erfaring med virksomhedsdrift indenfor selskabets virkeområde

  Beslutning

  ad 1.: Anette Mortensen valgt.

  ad 2.: Kathrine Hendriksen valgt.

   

  Sagsfremstilling

  Selskabets opgaver er at forestå strategiske turismefremmende aktiviteter inden for Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner, herunder turismeservice, turismeudvikling og -innovation samt turismemarkedsføring.

  Sammensætningen består af en bestyrelsen på 8-10 personer, som vælges af selskabets generalforsamling.

  Generalforsamlingen vælger bestyrelsen efter indstilling fra ejerkommunerne og bestyrelsen:

  • Hver ejerkommune indstiller et medlem, som er medlem af ejerkommunens byråd.
  • Hver ejerkommune indstiller et medlem, der har særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for Selskabets virkeområde.
  • Bestyrelsen indstiller op til to eksterne medlemmer.

   Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode løber fra selskabets stiftelse 30. marts 2015 til den ordinære generalforsamling i 2018. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne på ordinær generalforsamling hvert fjerde år.

 • 59. Verdensarv Stevns, udpegning

  application/pdf icon samarbejdsaftaleskvspdf.pdf.pdf

  Resume

  Jævnfør Verdensarv Stevns samarbejdsaftale skal Kommunalbestyrelsen udpege fem repræsentanter samt suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til foreningensa bestyrelsen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges fem medlemmer samt suppleanter til Verdenarv Stevns bestyrelse.

  Beslutning

  Anette Mortensen valgt med Jacob Panton som suppleant.

  Line Krogh Lay valgt med Flemming Petersen som suppleant.

  Mikkel Lundemann Rasmussen valgt med Ellen Knudsen som suppleant.

  Steen Nielsen valgt med Thomas Overgaard som suppleant.

  Jan Jespersen valgt med Gitte Christensen som suppleant.

   

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Verdensarv Stevns samarbejdsaftale udpeger Kommunalbestyrelsen fem medlemmer samt suppleanter af kommunalbestyrelsens medlemmer til foreningens bestyrelse.