Referat

 • 379. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden til Natur-, Fritids og Kulturudvalgets møde den 28. november 2017.

   

   

  Beslutning

  Godkendt

 • 380. Evaluering Budgetproces 2018-2021

  application/pdf icon oekonomisk_politik_-_godkendt_i_oeu_den_28.02.17.pdfapplication/pdf icon budget_2018_-_saadan_ser_processen_ud.pdfapplication/pdf icon evaluering_af_budgetproces_nfk.pdf

  Resume

  NFK skal evaluere årets budgetproces inden fastlæggelse af budgetproces for 2019-2022. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til NFK, at

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2018-2021 og evalueringen videresendes til ØU

  Beslutning

  Udvalgets bemærkninger fremgår af beslutningsark på sagen

  Sagsfremstilling

  At lægge budget er en af de vigtigste opgaver for kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger og budgettet er omfangsrigt.

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetprocedure kan indgå i overvejelserne, når budgetproceduren for budgetproces 2019-2022 skal udarbejdes.

   

  Budgetprocessen for 2018-2021 lagde op til en ny form for budgetdrøftelse med større inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere, samt øget politisk styring af budgetprocessen. Det var endvidere hensigten, at der før sommerferien kunne indgås politiske aftaler om budgettet. Overblik over processen er vedhæftet som bilag.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Café-møder/visionsdrøftelser
  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde
  • De politiske forhandlinger
  • Ledergruppens inddragelse
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Den økonomiske politik, som blev godkendt i ØU den 28. februar 2017, lagde op til, at den økonomiske politik skal overholdes, således, at tillægsbevillinger undgås. Som udgangspunkt skal eventuelle overskridelser på de enkelte fagområder søges finansieret af fagudvalget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå de svært styrbare områder.

   

  Den økonomiske politik for 2018-2021 havde desuden følgende overordnede målepunkter:

  • Stevns Kommune har fokus på fortsat sund økonomi.
  • Overholde økonomiaftalen mellem regeringen og KL.
  • Overholde budgetterne.
  • Skabe overskud på strukturel balance til råderum til prioriterede anlægsinvesteringer

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag.

   

   

 • 381. Høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021

  application/pdf icon bilag_3_-_udtalelser_fra_medlemmer_af_koege_bugt_vandraad_som_der_ikke_er_enighed_om_i_koege_bugt_vandraad.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_faelles_udtalelse_fra_koege_bugt_vandraad.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_vandraad_oestersoeen_moedereferater.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_stevns_kommunes_hoeringssvar_ifm_vandraadsarbejdet.pdf

  Resume

  NFK skal orienteres om processen vedr. Vandrådet i Køge Bugt, samt tage stilling til administrationens høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til NFK, at

  1.    orienteringen tages til efterretning.

  2.    Stevns Kommunes forslag til høringssvar godkendes.

  Beslutning

  Orienteringen blev taget til efterretning og høringssvaret blev godkendt.

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til høringssvar til Miljøstyrelsen i forbindelse med opgaven om kvalificering og udpegning af vandløb.

  Af lov om vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelse om vandråd, er det fastsat, at kommunerne skal løse følgende opgaver:

  1.       Vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som regeringen har fastsat (obligatorisk opgave).

  2.       Udvælge vandområder, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede (obligatorisk opgave).

  3.       Kommentere på videreførte indsatser fra vandplanerne 2009-2015 (frivillig opgave).

  I forbindelse med dette arbejde har regeringen pålagt kommunerne at der oprettes vandråd for hvert hovedvandopland. Vandrådene skal rådgive kommunerne i forbindelse med de ovenfor stillede opgaver. Bidrag fra kommuner og vandråd indgår i grundlaget for den politiske beslutning, som sendes i høring i 2018.

  Resultatet af vandrådets arbejde er, at Vandrådene for Køge Bugt og Østersøen ikke har kunne opnå enighed om en fælles generel udtalelse til Miljø- og Fødevareministeriet vedr. opgave 1 og 2. Der var dog generel enighed om, at tidsfristen for løsningen af opgaverne har været urimelig kort. Vedr. opgave 3 har Vandrådet i Køge Bugt taget stilling til 3 indsatser, som der mangler at blive gennemført i Stevns Kommune. Vandrådet var enig om, at de 3 indsatser gennemføres, såfremt de regulativmæssige koter og dimensioner overholdes.

  Derudover har Vandrådet opnået enighed om udtalelser til emner uden for de af Miljøstyrelsen stillede opgaver. Disse udtalelser bliver sendt med til Miljøstyrelsen i den endelige afrapportering. Jf. bilag 2. Der er ligeledes indkommet supplerende udtalelser fra medlemmerne af Vandrådet, som der ikke kunne opnås en fælles enighed om i Vandrådet. Disse udtalelser fremgår af bilag 3.

  Høringssvar vedr. vandløb i Stevns Kommune:

   

  Teknik og Miljø finder (opsummeret),

  • at den øvre del af ’Tilløb til Østersøen ved Magleby Skov’ udgår af Vandområdeplanen, da den opfylder kriterierne for at blive udtaget både i forhold til slyngningsgraden og faldforholdene opfylder de faglige kriterier for et vandløb med et opland under 10 km2.
  • at samtlige af strækningerne fortsat skal være en del af Vandområdeplanen i forhold til opgave 2 vedr. stærkt modificerede/kunstige vandløb
  • at de 4 indsatser overføres til 2. planperiode og fortsat skal være på indsatsprogrammet i Vandområdeplanen.

  Bilag

  ·         Bilag 1 - Stevns Kommunes høringsvar til Miljø- og Fødevareministreret

  ·         Bilag 2 - Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd.

  ·         Bilag 3 - Udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd, som der ikke er enighed om i Køge Bugt Vandråd.

  ·         Bilag 4 - Vandråd Østersøen, mødereferater.

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om vandplanlægning og bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 • 382. Natura 2000-grænser - offentlig høring af forslag

  application/pdf icon bilag_til_dagsorden_december_2017.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har modtaget Miljøstyrelsens høring om forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser med frist 3. januar 2018.

  Overordnet er der ved justering af habitatgrænserne i Stevns Kommune tale om justeringer af naturområderne, som fritager egentlig landbrugsjord, mens grænserne andre steder følger de naturgivne grænser i højere grad end tidligere.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via NFK og ØU, at

   

  KB afgiver et høringssvar til Miljøstyrelsen, hvor de forslåede grænsejusteringer anerkendes for at give et mere retvisende billede af Natura 2000-områdernes udbredelse. Der peges i kommunens høringssvar på det positive i, at justeringerne reducerer de intensivt drevne landbrugsarealer, og at der generelt er sket en kvalitetssikring af områdegrænserne, der så vidt muligt er tilpasset de naturlige skel i landskabet.

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Sagen har været drøftet i Grønt Råd den 7. november 2017 uden at der var bemærkninger til justeringerne.

   

  I Stevns Kommune er der fire områder, som er udpeget som såkaldte habitatområder. Habitatområder er naturområder med særlige dyr og planter, der skal beskyttes.

   

  For hvert område er angivet de ændringer Miljøstyrelsen har sendt i høring:

   

  • Habitatområde nr. 198 (H198): Vallø Dyrehave
   • Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. naturtypen ’bøg på muld’. Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.
   • Det nuværende areal for H198 er på 6,2 hektar. Forslaget til nye grænser fjerner 1,3 hektar, og lægger 0,9 hektar til. Området bliver dermed 0,4 hektar mindre.

   

  • Habitatområde nr. 132 (H132): Tryggevælde Ådal
   • Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. naturtypen ’rigkær’. Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.
   • Det nuværende areal for H132 er på 3.485 hektar. Forslaget til nye grænser fjerner 4,6 hektar, og lægger 8,9 hektar til. Området bliver dermed 4,3 hektar større.

   

  • Habitatområde nr. 183 (H193): Holtug Kridtbrud
   • Området er udvidet med mindre naturarealer som ’kalkoverdrev’. Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.
   • Det nuværende areal for H183 er på 5,0 hektar. Forslaget lægger 0,8 hektar til.

   

  • Habitatområde nr. 206 (H206): Stevns Rev
   • Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.

   

   

  I figur 1 er vist de fire Natura 2000-områder i Stevns Kommune, som udgøres af de omtalte fire habitatområder (H198, H132, H193 og H206).

  Den sorte streg på figuren er kommunegrænserne.

   

  Figur 1. Natura 2000-områder i Stevns Kommune, og placeringen af de fire habitatområder H198, H132, H193 og H206.

   

  I bilag gennemgås de fire områder yderligere, og det synliggøres hvilke ændringer der er tale om ved denne høring.

   

  Lovgrundlag

  Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder. De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000-områderne, kræver tilladelse eller planlægning efter eksisterende natur- og miljølovgivning.

   

  Der findes altså ikke en særlig ”Natura 2000-lov”.

   

  Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven (1) og i skovloven (2).

   

   

  (1) Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). LBK nr 119 af 26/01/2017. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186416

   

  (2) Bekendtgørelse af lov om skove (Skovloven). LBK nr 122 af 26/01/2017. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186419

   

  Økonomi

  Teknik & Miljø oplyser at der ingen økonomiske konsekvenser er ved forslaget til ændrede Natura 2000-grænser (habitatgrænser).

   

 • 383. Naturcenter Mandehovedvej 10 - overtagelse fra Østsjællands museum

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_naturcenter_-_opsigelse_af_aftale_behandlet_paa_moedet_7._november_2017_kl._1530_moedelokale_8_i_natur-_fritids-_og_kulturudvalget_2017.d.pdfapplication/pdf icon budget_for_drift_naturcenter.xlsx.pdf

  Resume

  Overtagelse af naturcenteret blev behandlet i NFK den 7. november hvor det blev besluttet at genoptage sagen efter forhandling med Østsjællands museum.Forvaltningen har haft drøftelser med Museet om overtagelse af naturcenteret 1. januar 2018 samt udvikling af samarbejdet om levering og styring af tilbudene på natur og geologiformidling som skal udføres af naturvejlederen.

  Endvidere har overtagelsen af naturcenteret været drøftet med samarbejdspartnere indenfor kultur, undervisning og drift og vedligehold. Der er ligeledes indhentet forslag til brugen af naturcenteret i Grønt Råd.

  Forvaltningen vurderer, ved at drifte naturcenteret (SNC) kommunalt, kan der i højere grad fokuseres på at synliggøre de fordele der er ved at samarbejde på tværs af kommunens centre og med andre aktører, til glæde for de lokale borgere, de frivillige foreninger, turister samt skoler og daginstitutioner.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU at

   

  1. udtræde af kontrakten med østsjælland museum om driften af stevns Naturcenter pr. 1. januar 2018.

   

  2. at ophold med undervisning ved Naturvejlederen gøres gratis for de stevnske folkeskoler.

   

  3. at den manglende finansiering på 291.000 kr årligt meddeles som en tillægsbevilling til budget 2018 og indarbejdes i budgettets overslagsår.

   

  4. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet forvaltningen ikke kan anvise kompenserende besparelser.

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 1:

  Direktionen anbefaler, at der anvendes ledige lønmidler inden for området i 2018 og at den resterende del medtages ved førstkommende budgetopfølgening. Endvidere at merudgiften indarbejdes i budgettet fra 2019.

  Beslutning

  Direktionens indstilling anbefales. Endvidere anbefales, at ordet folkeskoler ændres til skoler.

  Sagsfremstilling

  Stevns Naturcenter og Østsjællands Museum står for formidlingen i området, som blandt andet omfatter skiltning, en geologiudstilling og en natur- og kulturhistorisk udstilling. Endvidere anvendes naturcenteret til bred naturformidling til skoler og til et bredt publikum ved forskellige arrangementer. Dette understøttes af tilgængeligheden i området, som er god. Parkeringspladser, som er placeret tæt på, og fast belægning giver også familier med barne- og klapvogne, svært gående samt kørestolsbrugere god mulighed for at opleve klinten og gøre brug af stedets rekreative faciliteter.

  Anvendelse af SNC og områdets karakter tænkes fremover fastholdt med vægten lagt på naturformidling og formidling af områdets militære baggrund som supplement til oplevelsen af det militære landskab langs Stevns Klint. Kommunen har søgt midler til etablering af en formidlingstrappe og omlægning af trampestien forbi Sigerslev Kridtbrud lige syd for naturcentret som vil være med til at løfte og åbne området og skabe sammenhæng mellem SNC og de øvrige lokaliteter. Projektet vil bidrage væsentligt til en øget tilgængelighed samt understøtte formidlingen af kulturhistorien og naturen i området i sammenhæng med den øvrige formidling langs klinten.

    

  Øget fokus på formidlingen  af verdensarven er fremhævet i den seneste forvaltningsplan godkendt af KB, som dermed vil "udbrede kendskabet til skoler og institutioner og ikke mindst i Stevns Kommune med en målrettet indsats for de yngste borgere kan vi få en en masse ambassadører for verdensarven med kvalificeret viden og engagement om stedet og en følelse af et fælles projekt".

  I forlængelse af hjemtagelsen af SNC bliver det muligt at placere en række Åben Skole aktiviteter på naturcenteret. Med udgangspunkt i SNC vil det blive muligt at udvikle og afvikle faste og konkrete aktiviteter, der placeres i de stevnske folke- og friskoler.

  I processen omkring en strategi for faste Åben Skole tilbud i skolerne, kan Stevns Naturcenter spille en central rolle i at uddanne børn fra Stevns Kommune i den lokale kulturarv samt ikke mindst Verdensarven Stevns Klint.

  En kommende naturvejleder placeret på naturcentret vil derfor kunne udarbejde uddannelsesforløb for både elever og lærere, der, med udgangspunkt i det autentiske kultur- og naturhistoriske miljø, bidrager til forståelsen af elevernes placering på en ganske unik lokalitet.

  Endvidere vil det være muligt at skabe naturvidenskabelige forløb, der tager udgangspunkt i den natur, der er præcis udenfor døren.

  Samtidig vil et tæt samarbejde med de i Campus Køge involverede ungdomsuddannelser være et naturligt skridt, hvor der er en målgruppe på op imod 4500 studerende og kursister.  

   

  Grønt Råds (interesseorganisationer som DOF, Landbrug, Skovbrug, DN, frilufstrådet, ungdomsorganisationer m. fl.) tanker omkring anvendelsen af naturcenteret blev drøftet på novembermødet. Der var bla. ønsker om at naturcenteret i højere grad kan benyttes af foreninger (naturentusiaster, biavlerforening, lystfiskere) så lokale borgere i større grad drager nytte af SNC og området. Der var flere der mente at brugen af SNC i højere grad burde være gratis for at øge brugen. Forvaltningen har undersøgt andre centre/naturvejledere i Roskilde, Vordingborg og Fakse som tilbyder gratis undervisning af folkeskoler ved naturvejlederen. For at styre dette er der nogen steder sat begrænsninger på antal besøg fra hver af de lokale skoler.

   

  På nuværende tidspunkt bruger de Stevnske skoler naturcenteret gennemsnitligt 3 gange pr. skole. Eksterne ca. 2 gang pr. skole. Der er dobbelt så mange besøg fra eksterne skoler. Stevnske skoler betaler ca. 2000 kr. for en overnating med undervisning optil 30 personer. og 500 kr for dagsbesøg med undervisning. Hvis disse skal være gratis vil der være en mindre indtægt på ca. 50.000 kr. Stevnske skoler får på nuværendetidspunkt ophold og undervisning til halv pris.  

  Projektet "Klint for børn" har været et gratis tilbud i 2016 som er blevet brugt flittigt af de stevnske skoler. Det har i nogen grad været gratis for foreninger at låne lokaler på SNC.

   

  Forvaltningen vurderer at de statistikker som museet har lavet over besøg og de tilbud der efterspørges mest skal analyseres nærmere, for at se på hvad der der giver mest værdi.  Det er aftalt med museet at vi i fællesskab sammen med den kommende naturvejleder foretager denne optimering af tilbudene .

   

  Forvaltningen forventer at ansætte en ny naturvejleder pr. 1. marts 2018. Da den tidligere naturvejleder har igennem 7 års ansættelse har oparbejdet en bred viden på den stevnske natur er det naturligt at der kræves en del oplæring af en ny. Der er på nuværende tidspunkt en biolag ansat på halv tid på centeret som har suppleret den tidligere naturvejleder det seneste år, hvilket vil lette indkøringen af en ny. Ved overtagelse af naturcenteret fra museet 1. januar kan det fulde budget forvaltes i kommunen. Naturvejlederens opgaver fremgår af vedlagte dagsordenpunkt fra 7. november 2017.

   

  Driften af området (rengøring, naturpleje og andre vedligeholdelsesopgaver på bygningen) vil blive udført af Kommunens ejendomscenter som i forvejen har en pedelfunktion på Mandehoved. Der er ved ejendomscenterets tilsyn ikke konstateret forhold der giver anledning til økonomisk kompensation i forbindelse med ophør af kontrakten. Der er imidlertid nogle anlægsopgaver der skal indarbejdes de kommende år f.eks udskiftning af varmesystemet.
  De samlede udgifter og indtægter fremgår af vedlagte budgetoverslag.

  Økonomi

  De tidligere overførte driftsmidler til østsjælland museum i på kr det indeksregulerede tal for beløbet i 2017?

 • 384. Stevns Spildevand - godkendelse af revideret betalingsvedtægt

  application/pdf icon anmodning_om_legalitetsgodkendelse_af_betalingsvedtaegt_2017.pdf.pdfapplication/pdf icon betalingsvedtaegter_stevns_spildevand_-_2018.pdf

  Resume

  KLAR forsyning har på vegne af bestyrelsen i Stevns Spildevand anmodet om Stevns Kommune om at godkende den reviderede betalingsvedtægt i december 2017. Betalingsvedtægten er revideret på baggrund af lovændringer og for i højere grad at afspejle selskabets faktiske drift og arbejdsgange.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via NFK og ØU, at

  1. godkende den reviderede betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  KLAR Forsyning har på vegne af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S anmodet om Stevns Kommune om at godkende den reviderede betalingsvedtægt i december 2017.

   

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber legalitetsgodkende spildevandsforsyningens betalingsvedtægt

   

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har den 5. september 2017 godkendt en revideret betalingsvedtægt, der skal træde i kraft d. 1 januar 2018. Betalingsvedtægten er revideret på baggrund af lovændringer og for i højere grad at afspejle selskabets faktiske drift og arbejdsgange.

   

  De væsentligste ændringer i betalingsvedtægten er:

  • I punkt 2 om betalingsvedtægtens områder er der indsat en definition af spildevandsanlæg.
  • I punkt 4.1.3 er der for erhvervsejendomme i landzone foretaget ændring af den skønnede bebyggelsesprocent fra tidligere 40% til nu 45%, da det bedre afspejler den generelle bebyggelsesprocent for erhvervsejendomme i byzone.
  • Punkt 10 om klageadgang er ændret til den gældende lovgivning.

   

  Derudover er der nogle formuleringsændringerne i teksten, for at opnå en bedre forståelse af teksten.

   

  I forhold til punktet om bebyggelsesprocent skal det tilføjes, at den skønnede bebyggelsesprocent i landzone er afspejlet i forholdene i byzonen, for at sikre en et mere ensartet grundlag land og by imellem. Dette er en fortsættelse af den hidtidige praksis.

  Tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme betales pr. påbegyndt grundareal på 800 m2. En stigning i bebyggelsesprocenten betyder et mindre grundareal, da det beregnes på baggrund af bygningernes størrelse (det bebyggede areal).

   

  Den reviderede betalingsvedtægt samt fremsendelsesbrev er vedlagt som bilag på sagen.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. Lovbek. nr. 633 af 7 juni 2010.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 385. Stevns Spildvand A/S - godkendelse af takster 2018

  application/pdf icon beskrivelse_af_anlaegsbudget_2018.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_takstblad_2018.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_driftsbudget_2018.pdfapplication/pdf icon takstblad_2018.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2018

  til Stevns Kommunes myndighedsgodkendelse jfr. betalingslovens § 3.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU, at

  1. takstbladet for 2018 godkendes

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 2:

  Anbefales

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på et bestyrelsesmøde den 7. november 2017 godkendt takstblad 2018 og budget 2018 med en fastholdelse af vandafledningsafgiften på 49,60 kr./m3 ekskl. moms. I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2018.

  Taksterne omfatter:

  • Tilslutningsbidrag
  • Vandafledningsbidrag
  • Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"
  • Filterskyllevand fra vandværk afledt til regnvandskloak
  • Vejafvandingsbidrag
  • Behandlingsafgift på renseanlæg
  • Tømningsordning
  • Refusion af el til minipumpestationer
  • Renter og gebyrer

  Lovgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 386. Stevnsbussen 2017 - evaluering

  application/pdf icon stevnsbussen_2017-paastigninger.pdf

  Resume

  NFK skal evealuere den hidtidige kørsel med Stevnsbussen

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til NFK, at

   

  1. udvalget evaluerer den hidtidige kørsel med Stevnsbussen

  Beslutning

  Kørslen blev evalueret. Udvalget har ikke yderligere kommentarer og henviser til at bussen udgår i forbindelse med budget 2018.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018 og overslagsårene blev det besluttet, at Stevnsbussen fremover ikke skal køre som de tidligere år. Såfremt der skal køre en Stevnsbus skal det være inden for rammerne af de afsatte budgetmidler til den almindelige kollektive trafik. D.v.s omlægning af eksisterende ruter i sommerperioden. Hvorvidt dette eventuelt kan praktiseres vurderes af det stående udvalg, der i 2018 har ansvaret for den kollektive trafik.

  Trods ovenstående er det aftalt, at NFK foretager en evaluering af Stevnsbussens hidtidige virke.

  Køreplanen

  I de tid første tre år fulgte bussen én køreplan, som bragte bussen rundt i hele kommunen. Der har været justeret lidt i planen løbende, men princippet med en rundtur har været det samme. 

  I år 2017 var ønsket at få mere kørsel langs klintekanten. Det førte til en plan, hvor bussen kørte én tur om formiddagen efter sidste års rute, og herefter pendlede langs klintekanten om eftermiddagen/aftenen. 

  Det gav én formiddagsrundtur (tre timer), fem ture sydpå og fire ture nordpå (ni timer). 

  Ulempen ved denne model er, at brugerne ikke kan stå af bussen om formiddagen uden, at de selv skal skaffe sig tilbage til deres udgangspunkt på anden vis.

  Dette har da også medført nogen kritik på SoMe og i de lokale medier. 

  Der har også været kritik af, at køreplanen har været for stram, således at chaufføren tvinges til at køre lidt for frisk, hvilket kan være til gene for både passagerer og medtraffikanter.

  Omvendt har der også været fremført meget positivt om muligheden for at kunne vandre på trampestien i kombination med bus ud eller hjem. 

  Forvaltningen vurderer, at det var en fejl at bussen kørte som den gjorde i 2017, da vi forbrød os mod princippet for bussen med blot at kunne stå af og på. 

  Det bør derfor overvejes, om der skal være en anelse mere luft i køreplanen, såfremt det vælges at iværksætte en alternativ model i 2018. Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at køreplanen på udvalgte steder bør korrespondere med lokaltoget i både syd- og nordgående retning både hverdag og weekend.

  Antal passager 

  I 2017 var der i alt 2.944 påstigninger. Specifikation fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Antallet af påstigninger har alt andet lige været det samme i de år Stevnsbussen har kørt.

   

   

 • 387. Sportshal i Rødvig - valg af gulvtype

  Resume

  NFK skal tage stilling til valg af gulvtype i den nye sportshal i Rødvig

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til NFK, at

   

  der tages stilling til valg af gulvtype i den nye hal i Rødvig

  Beslutning

  Der vælges  Polyuretan (PU) - sportsvinyl gulv.

   

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i forbindelse med indgåelse af kontrakt med den vindende entreprenør spurgt arbejdsgruppen om hvilken gulvtype de foretrækker i den nye hal. Arbejdsgruppen har indhentet råd fra de forskellige foreninger der forventes at komme til at anvende hallen. Konklusionen er at der foretrækkes trægulv.

  Der er fire typer gulve der anvendes eller har været anvendt i landets sportshaller

  Vinyl

  Vinyl er en gulvtype der leveres i baner og skal dermed svejses.

  Vinyl indeholder PVC og phthalater og derfor efterspørges/lægges det ikke mere i nye haller.

  Linoleum

  Linoleum leveres i baner og skal også svejses, linoleum efterspørges/lægges ikke mere i nye haller.

  Der er en del vedligehold/pleje ved linoleum og det er formentligt derfor det fravælges.

  I forbindelse med den kommende sportshal i Rødvig har der været drøftet to typer gulv, polyuretan (PU) og træ.

  Polyuretan (PU)

  PU gulvet (polyuretan) leveres flydende og udlægges som et sammenhængende gulv.

  PU gulve er slidstærke og kræver et minimum af vedligehold.

  Der er høj fiktion på gulvene som gør speciel håndbold og fodboldspillere er glade for gulvene.

  En af de andre fordele ved gulvet er, at hvis der benyttes harpiks (håndbold) i hallen, så kan gulvet lægges i blød og dermed kan harpiksen fjernes uden de store problemer.

  PU gulvet benyttes i en stor del af de nye haller omkring i landet.

  Træ

  Trægulve betragtes som et allround gulv som det fleste sportsgrene er glade for incl. sport i kørestole.

  Trægulve har en lidt lavere fiktion end PU gulvet, det er specielt badmintonspillerne glade for.

  Trægulve kræver noget vedligehold (afhængig af slid) , gulvet skal normalt lakeres 2 – 3 gange på en tiårig periode, udgiften til en gang lak er ca. 50.000,- kr.

  En af fordelene ved trægulve der vedligeholdes er, at der kan ventes lang levetid samt en opstribningen holder da der ikke slides på selve striberne, men på lakken.

  Trægulve egner sig ikke til håndbold, hvor der benyttes meget harpiks da gulvet ikke har godt af at blive lagt i blød.

  Trægulve benyttes fortsat i nye haller, dog ikke i samme omfang som PU.

  Det skal afslutningsvis bemærkes at alle typer er fladeelastiske, det vil sige gulvene er hårde på overfladen og fleksibiliteten ligger under gulvet.

 • 388. Sportshal i Rødvig - navngivning

  Resume

  NFK skal tage stilling til fremtidig navn for den kommende sportshal i Rødvig

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til NFK, at

   

  1. der enten udskrives en konkurrence for navngivning af den kommende sportshal i Rødvig eller
  2. udvalget fastsætter et navn for hallen

  Beslutning

  Navnet Sydstevnshallen blev besluttet.

  Sagsfremstilling

  Den kommende sportshal i Rødvig forventes at kunne tages i anvendelse den 1. august 2018. Arbejdsgruppen bag projektet har foreslået, at hallen navngives til Sydstevnshallen. Dette for at indikere at hallen ikke kun er til brug for borgerne fra Rødvig, men fra hele sydstevns.

   

  I forbindelse med navngivning af nye institutioner m.v. vil der normalt blive udskrevet en navnekonkurrence.

 • 389. Danish Water Taxi - evaluering af friplads i Rødvig Havn

  Resume

  NFK skal evaluere året 2017 hvor Danish Water Taxi fik stillet en gratis bådplads i Rødvig Lystbådehavn til rådighed. Endvidere skal der tages stilling til om fripladsen også skal gælde i 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til NFK, at

   

  1. drøfte evalueringen af fripladsen i lystbådehavnen til Danish Water Taxi i 2017 
  2. tage stilling til om der også skal meddeles en friplads i 2018

  Beslutning

  Der meddeles også friplads i 2018. Udvalget opfordrer til at taksterne for at anvende båden i 2018 sættes ned.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at udvalget i foråret traf beslutning om at stille en friplads i Rødvig Lystbådehavn til rådighed for Danish Water Taxi som en forsøgsordning blev det samtidigt besluttet, at en forudsætning var, at indehaveren inden udgangen af 2017 skulle fremsende en logbog for 2017. Forvaltningen har anmodet om at få tilsendt logbogen for 2017. I den forbindelse skriver ejeren af firmaet følgende:

  "Det gik ikke så godt som jeg havde håbet. Men sådan er det med iværksætteri – det tager tid, og det sker ikke fra den ene dag til den anden. Og jeg har nu også kun været i gang i 6 måneder. 

  Min omsætning er ca. 10% af mit budget, så det hænger ikke sammen økonomisk endnu. Det er der flere grunde til. I første omgang måtte jeg bruge en masse tid på Søfartsstyrelsen og leverandører. Så jeg var reelt først klar 1. juli, og det er for sent at komme i gang til en højsæson. 

  Men selvom jeg må sande, at denne opstart ikke har været som håbet, så er der mange positive sider. Produktet er rigtig godt. Alle der har været med på båden har været rigtig glade – og det er det vigtigste på den lange bane - at produktet er godt. Desuden har der været rigtig mange gode reaktioner på den markedsføring jeg har lavet på både Facebook, hjemmeside, trykte brochure etc.

  Facebooksiden havde feks. i gennemsnit 1200 daglige reaches i løbet af sommeren. Langt de fleste opslag har været reklame for Stevns og Stevns Klint. 

  Jeg startede sæsonen med at besøge de fleste overnatnings- og spisesteder fra Køge helt ned til Præstø. Jeg brugte også nogle dage i Købehavn med at besøge hoteller og andre steder. Men da sæsonen kørte vurderede jeg, at jeg måtte udvælge et fokus, for ikke at sprede mine kræfter alt for meget. Derfor valgte jeg at fokuserer på Klinteture ud fra Rødvig. Sejlturen langs Stevns klint er både utrolig smuk og fyldt med gode historier. Så alle de ture jeg har sejlet i år er sejlet med udgangspunkt i Rødvig. 

  Jeg har løbende tilpasset produktet til den efterspørgsel jeg erfarede der var. Dels havde nogen kunder svært ved at forholde sig til, at de selv kunne bestemme alt – altså start-tid, -sted og rute. Derfor lavede jeg nogle faste daglige afgange. Og da mange også kom på havnen i par, så tilbød jeg også en pris per person i stedet for at man skulle reservere hele båden. 

   

  Opgavetyper

  Af de opgaver jeg har haft har der været rigtig mange forskellig-artede opgaver:

  Ture langs Stevns Klint – ca. 10 ture

  Askespredning – 3 ture

  Affaldshentning på lukkede strande – 2 ture

  Filmhold – 2 ture

  Fisketure – 2 ture

  Crew change og service af off shore fartøj – 1 tur

  Polterabend med tube – 1 tur

  I efteråret har jeg måtte aflyse nogle ture pga. vejret

   

  2018

   

  Med de erfaringer jeg har gjort i 2017 har jeg meget at bygge videre på i 2018. Jeg vil fortsætte med at tilpasse produktet til den efterspørgsel der er, og jeg vil udvikle nye produkter. Markedsføringen vil jeg også fortsætte med fokus på video og billeder på Facebook og Instagram – samt en Google-optimering af hele produktet".

 • 390. Fredningssag - orientering

  application/pdf icon klage_bech_brun.pdfapplication/pdf icon klage_-_jan_pedersen_og_annelise_hansen.pdfapplication/pdf icon klage_-_dof.pdfapplication/pdf icon klage_-_dansk_botanisk_forening.pdfapplication/pdf icon klage_-_danmarks_naturfredningsforening.pdfapplication/pdf icon klage_-_anita_pedersen.pdfapplication/pdf icon hoeringsbrev.pdfapplication/pdf icon kommentarer_til_fredningsnaevnets_afgoerelse.pdf

  Resume

  Den 1. maj faldt afgørelsen fra fredningsnævnet for Østsjælland i sagen om fredningen af Stevns Klint.
  Sagen er efterfølgende overgået til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der i princippet har to år til at behandle den. De forskellige parter har mulighed for at kommenterer på afgørelsen og på de øvrige parters indlæg indtil 12-01-18.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til NFK, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Den 1. maj faldt afgørelsen fra fredningsnævnet for Østsjælland i sagen om fredningen af Stevns Klint.

  Et enigt fredningsnævn kom frem til følgende konklusion, der førte til nævnets afgørelse for en fredning af Stevns Klint: ”Det er fredningsnævnets opfattelse, at formålet med fredningen af Stevns Klint, er omfattet af de hensyn, der er opregnet i naturbeskyttelselovens §1. Fredningen falder desuden godt i tråd med prioriteringen i den nævnte handleplan for fredning (”Handlingsplan for fredning 2013”, red.), idet Stevns Klint er en af ”kronjuvelerne” og har en fredningsmæssig værdi, der er af væsentlig national betydning”.
  Afgørelsen s. 17.

  Fredningsnævnet har i afgørelsen justeret bestemmelserne fra fredningsforslaget på nogle punkter.  I det følgende ridses de væsentligste op:

  1. I forslaget var der lagt op til, at der skulle etableres en dyrkningsfri zone på 25 meter langs klintekanten. Fredningsnævnet fandt at en zone/bræmme skal oprettes, men at den gerne må dyrkes. Derved udgår formålsparagraf 1 stk. 2 fra fredningsforslaget.
  Afgørelsen hh. s. 18 og 20.

  2. Boesdal Kalkbrud og Stevns Fyrcenter bliver omfattet af fredningsbestemmelserne med det samme og ikke først efter udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner for de to områder.
  Afgørelsen hh. s. 18, 19 og 25.

  Historik og videre forløb
  Fredningsnævnets afgørelse blev meddelt d. 5. maj 2017. Efter endt klagefrist fire uger senere overgik sagen d. 13. juni til behandling hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet har som udgangspunkt har to år til at behandle sagen.

  Der har efterfølgende været mulighed for at indsende klager og/eller bemærkninger over afgørelsen i tre uger herefter. Flere interesseorganisationer og private har benyttet sig af muligheden Miljø- og Fødevareklagenævnet har modtaget klager fra 49 lodsejere og naboer, hvoraf de 47 er indgivet ved fælles klage, samt fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening og Dansk Ornitologisk Forening.  Stevns Kommune indsendte en præcisering af, at der er tale om en fredning af national betydning.

  Lodsejerforeningen indsendte via advokat en bemærkning om, at deres samlede klage ville blive eftersendt, hvilket skete i oktober. Herefter har parterne mulighed for at kommenterer på klager og øvrige indsendte bemærkninger indtil d. 12. januar 2018.

  De indkomne klagepunkter fra lodsejerforeningen over fredningsnævnets afgørelse er stort set sammenfaldende med samme forenings klager over fredningsforslaget, da det blev rejst. Advokaten har valgt at stille spørgsmål ved visse faktuelle aspekter, hvorfor Stevns Kommune efter juridisk konsultation hos Horten advokaterne vælger at kommentere på følgende:

  Der efterspørges dokumentation for opsigelser og trusler om opsigelser af aftale om trampestien (s. 14). Disse bliver vedlagt.

  Skredrisikoen betvivles (s. 15). GEUS skredrapport fra 2016 samt udtalelse om fredningsforslag vedlægges.

  Herudover vil Stevns Kommune understrege vigtigheden af fredningsnævnets afgørelse om et udbrudt trampestiforløb.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre fredningsnævnets afgørelse på ethvert punkt. Nævnet kan bestemme, at der slet ikke skal fredes, eller at fredningsområdet skal være større eller mindre, end fredningsnævnet har bestemt. Fredningsbestemmelserne kan blive lempet eller skærpet. Også de erstatninger, som fredningsnævnet har fastsat, kan blive ændret.

  Besigtigelse og møde
  Før Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer sin afgørelse, kan nævnet vælge at foretage en besigtigelse af området og afholde et efterfølgende offentligt møde om fredningen.

  Besigtigelsen foretages for at give Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer et indtryk af området. Besigtigelsen har også det formål at give ejere, der har fremsat særlige indvendinger, lejlighed til på stedet at påvise forholdene.

  Det vil som regel vare omkring 1-2 år, før Miljø- og Fødevareklagenævnet kan foretage besigtigelse i en fredningssag. Det skyldes, at nævnet må lægge rejse- og mødevirksomheden til rette over en temmelig lang periode, og alle sager skal forinden forberedes grundigt i nævnets sekretariat. Endvidere kan besigtigelser vanskeligt foregå i vintermånederne.

  Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
  Afgørelsen om fredningens geografiske afgrænsning og om indholdet af fredningsbestemmelserne vil være endelig. Afgørelsen om erstatningerne kan derimod påklages til taksationskommissionen.

  Erstatningens udbetaling
  Erstatningen bliver normalt udbetalt 1-2 måneder efter afgørelsen, såfremt afgørelsen ikke påklages med krav om nedsættelse af erstatningerne. Fredningserstatninger forrentes med Danmarks Nationalbanks diskonto og normalt fra datoen for fredningsnævnets afgørelse.

 • 391. Etablering af formidlingstrappe Sigerslev Kridtbrud - orientering

  Resume

  Formålet med projektet er at skabe en ny formidlingsmæssig oplevelse af den særegne natur og kulturhistorie ved Stevns Klint med udgangspunkt fra en formidlingstrappe ved Sigerslev Kridtbrud. Formidlingstrappen indgår i ideen om at skabe større sammenhæng langs kystlinjen via en forbedring af det nuværende trampestiforløb langs Stevns Klint.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til NFK, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

   

  Beslutning

  Til efterretning

  Sagsfremstilling

  Formålet med projektet er at skabe en ny formidlingsmæssig oplevelse af den særegne natur og kulturhistorie ved Stevns Klint med udgangspunkt fra en formidlingstrappe ved Sigerslev Kridtbrud. Formidlingstrappen indgår i ideen om at skabe større sammenhæng langs kystlinjen via en forbedring af det nuværende trampestiforløb langs Stevns Klint.

  En gennemførelse af projektet forventes at give et væsentligt løft af oplevelsen af den nordlige del af klinten såvel formidlings- og oplevelsesmæssigt som gennem øget tilgængelighed for besøgende.

  Sigerslev Kridtbrud er samtidig den nordligste lokalitet for konkrete udviklingsplaner langs klinten. Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt vil give en markant berigelse af anvendelsen af området ikke mindst for en række lokale brugergrupper: Skoler, motionister, amatørgeologer og et generelt lokalt publikum.

  Projektet i Sigerslev Kridtbrud er et selvstændigt projekt under et fælles initiativ for hele Stevns Klint, hvor kvalitetsformidling, øget tilgængelighed og gode oplevelser er i fokus. De enkelte projekter er koordinerede og supplerer hinanden.

  Projektet
  Stevns Klint Trampesti løber langs klinten som forbindelsesled mellem de enkelte lokaliteter og er samtidig hovedfærdselsåre for den vandrende trafik. Stiforløbet ved Sigerslev Kridtbrud løber i dag en omvej uden om bruddet af sikkerhedsmæssige årsager, hvilket opleves som en ”prøvelse” af mange vandrende. Derfor har der længe været et ønske om et mere ligeud rettet og kystnært stiforløb.

  Stevns Kommune har været i dialog med virksomheden Omya A/S, som driver kridtbruddet og har forhandlet sig frem til en løsning, der gør det muligt at lægge en sti langs kysten, så publikum i sikkerhed kan passere gennem området og få direkte forbindelse med det vigtige formidlingspunkt på Stevns Naturcenter ved Mandehoved, der ligger umiddelbart nord for kridtbruddet.

  Samtidig vil løsningen gøre det muligt at etablere en væsentlig formidling til publikum af de let tilgængelige geologiske lag og af kridtindvindingen i området.

  Stevns Kommune og Omya A/S arbejder nu i fællesskab for at få realiseret projektet, hvilket er baggrunden for dialog med fonde og efterfølgende søgning af fondsmidler. Der er pt. ansøgninger til behandling hos Friluftsrådet, Østsjællands Andelslvaskeris Fond og Stevns Brands Fond. Inden længe indsendes tillige ansøgninger til Knus Højgaards Fond, Trygfonden og 15. juni Fonden. Projektet beløber sig til godt 2 mill. kr. (anslået inkl. uforudsete udgifter).

  I forbindelse med den positive dialog mellem de involverede parter, er der samtidig indledt en dialog med Omya A/S og med Region Sjælland om en retableringsplan for eventuelle nye graveområder. Det er ønsket, at gøre nogle af de tidligere graveflader tilgængelige og på den måde tilgodese forskningen og formidlingen af nye blotninger af de geologiske lagserier foruden en langsigtet sikker og hensigtsmæssig ordning af de trafikale forhold i området. Endeligt er der mellem Stevns Kommune og Omya A/S truffet aftale om den fremtidige drift og vedligeholdelse af løsningen.

  Formidling
  Formidlingstrappen udstyres med varierede formidlingstiltag til et bredt publikum, hvorfra formidling af klinten som arbejdsplads helt frem til vore dage danner grundlag for forståelse af klintens karakteristika og variation. Her vil en forberedelse af den besøgende til en fossiltur langs stranden suppleret med en identifikationsnøgle til fossilfund ligeledes være naturlige formidlingselementer.

  En større repos vil udgøre platformen for formidlingen. Herfra har man udsigt over det aktive kridtbrud, hvor formidling af industri- og råstofhistorien på Stevns vil komme til sin ret. Kridtbruddet er i dag den eneste aktive råstofindustri langs klinten, men der findes flere spor efter udvinding såsom Holtug Kridtbrud, Boesdal Kalkbrud, kridtskær på klintefladen samt flintovnen i Rødvig til forarbejdning af flint.

  Inddragelse
  Det har i udarbejdelsen af det ansøgte projekt været centralt for Stevns Kommune og Omya A/S at inddrage alle myndigheder og væsentlige, lokale interessenter med henblik på at finde en god og langsigtet løsning, der kan tilfredsstille de mange forskellige interesser i adgangen til og formidlingen af området.

  Blandt andet har Østsjællands Museum indgået i dialogen med henblik på dels en vurdering af de forsknings- og formidlingsmæssige perspektiver dels med henblik på at pege på en løsning for etablering af et nødvendigt nyt trappeforløb.

  Endvidere er projektet blevet positivt afstemt i en fælles dialog med Region Sjælland i forhold til en kommende regional råstofplan og aktuelle og ansøgte gravetilladelser indenfor det udpegede råstof-interesseområde.

  Endeligt er løsningen blevet afstemt med Danmarks Naturfredningsforeningen, hoved – og lokalafdeling, samt Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti, som ligeledes tilslutter sig og anbefaler det.

  Der er således fuld enighed om projektet blandt de relevante myndigheder, virksomheden samt særlige lokale interessenter, hvilket skaber nogle helt unikke muligheder for et langsigtet lokalt samarbejde omkring tilgængeliggørelse af et enestående natur- og kulturområde, som ellers ville være utilgængeligt for offentligheden i mange år fremover.

  Tidsplan

  ●   Som udgangspunkt forventes følgende tidsplan fulgt. Denne kan dog blive forskudt i forhold til opnåelse af øvrig fondsstøtte. Projektet forventes dog realiseret i løbet af 2018.

   

  ●    Fra 1-10-2017: Ansøgning om fritagelse fra strandbeskyttelseslinje til behandling hos Kystdirektoratet. Forventet sagsbehandlingstid er 26 uger.

   

  ●   15-12-2017: Ansøgninger til øvrige fonde om midler til støtte til projektet indsendt.

   

  ●  1-4-2018. Anlægsopstart. Udvikling af formidlingstiltag påbegyndes.

   

   ●   15-5-2018: Etablering af trappe med forankring i klippevæg forventes færdig. Formidlingstiltag færdiggjort.

   

   ●   7-6-2018: Etablering af sikkerhedshegn, låger samt ændring af stiføring. Tryk af formidlingstavler og formgivning af eventuelt andre formidlingstiltag. Formidlingsplatform med   tilhørende formidlingselementer færdiggjort og monteret.

   

  ●   15-6-18: Indvielse af formidlingstrappe og nyt stiforløb.

   

   

   

   

   

 • 392. Kulturpuljen 2018 - Sol Over Stevns

  application/pdf icon forretningsplan_-_sol_over_stevns_2018.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_sol_over_stevns.pdfapplication/pdf icon budget_2018_sol_over_stevns.xlsx.pdfapplication/pdf icon ansoegningsskema_sol_over_stevns_-_kulturpuljen_2018.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_yderligere_oplysninger_sol_over_stevns.pdfapplication/pdf icon tillaeg_soloverstevns.pdf.pdf

  Resume

  Forvaltningen har modtaget yderligere oplysninger fra arrangørerne bag Sol Over Stevns.

   

  Foreningen Sol Over Stevns ansøger, til festivalen Sol Over Stevns, NFK om

  • 60.000 kroner i støtte gennem Kulturpuljen 2018
  • 25.000 kroner i underskudsgaranti gennem Kulturpuljen 2018

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til NFK, at

   

  1. ansøgningen drøftes

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 7. november 2017, pkt. 376:

  Udvalget finder projektet interessant. Anmoder forvaltningen om at indhente yderligere oplysninger om projektet inden udvalget tager stilling til ansøgningen.

  Beslutning

  Der meddeles kr. 25.000 i underskudsgaranti i 2018

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af udvalgets beslutning d. 7. november 2017, har forvaltningen modtaget yderligere oplysninger fra arrangørerne bag Sol Over Stevns.

  Oplysningerne kan ses i vedhæftede bilag 5.

   

  Den nystiftede forening Sol Over Stevns ønsker at udvikle og afvikle en samlende kulturfestival i Strøby Egede i 2018. Her vil de afvikle en entréfri dag, hvor lokale foreninger og frivillige aktører er med som centrale medspillere i skabelse af musik-, marked- og foreningsaktiviteter.

  De forventer minimum 2.000 primært lokale besøgende, der skal opleve musik, markedsboder, lokale kunsthåndværkere og meget andet på tre forskellige oplevelsesområder.

   

  Projektets primære formål er at skabe en oplevelse af en sammenhængende kommune. Herunder arbejder de med en række delmål, hvor de vil

  • styrke de stevnske foreninger
  • give gæsterne en oplevelse af stevnske kreative og musiske muligheder
  • skabe interesse hos nabokommunerne for stevnske kunsthåndværkere, fødevareproducenter og erhvervsdrivende
  • inkludere borgere med fysisk og psykisk handicap
  • give turister en festlig oplevelse
  • synliggøre mulighederne for fællesskab omkring musikken gennem musikskolekoncerterne

   

  Formålene skal realiseres gennem blandt andet følgende aktiviteter:

   

  • Koncerter med et etableret musiknavn samt lokale bands/solister.Et etableret børneunderholdningsnavn samt lokale entertainere.
  • Aktiviteter arrangeret af foreningerne på Stevns med henblik på markedsføring af foreningerne og aktiviteter for børn og voksne på selve dagen.
  • Boder med stevnske fødevarer og kunsthåndværkprodukte med henblik på markedsføring af stevnske producenter og salg af deres varer på dagen.
  • Madboder -  opsat aflokale virksomheder og foreninger - som skal sørge for mad  og drikke til de besøgende. Herunder mulighed for foreningerne at tjene penge.
  • Boder med drikkevarer. Al fortjeneste går til at kunne afholde næste års begivenhed og ellers deles overskuddet ud blandt de deltagende foreninger.
  • Partiboder hvor de lokale politikere kan få mulighed for at komme i kontakt med stevnsboerne. Det er foreningens håb, at alle partier ønsker at deltage.
  • Kræmmermarked. Skal primært bruges som trækplaster.
  • ”Turist på Stevns” bod som skal markedsføre turistattraktionerne på Stevns.

   

  Projektet ønsker altså at bidrage til det samlede kulturliv i Stevns Kommune ved at skabe en ramme, hvor der gives mulighed for at stevnsborgere og foreninger kan samarbejde om en større kulturel begivenhed. Endvidere er det ønsket at give aktive kulturproducenter erfaring og mod til at skabe tværkulturelle arrangementer og samarbejder på længere sigt.

   

  Det er foreningens hensigt at søge yderligere fonde og lokale sponsorer for at kunne realisere projektet. Foreningen er opmærksom på, at NFK-udvalgets midler skal søges i det år, de skal anvendes. Alligevel håber de, udvalget vil behandle deres ansøgning, da støtte fra kommunen vil være essentiel, når der skal søges yderligere finansiering.

   

  Foreningen ansøger derfor NFK om 60.000 kroner i støtte og 25.000 kroner i underskudsgaranti gennem Kulturpuljen 2018.

   

   

  Økonomi

  Kulturpuljen 2017 eller Kulturpuljen 2018

 • 393. Ansøgning Snurretoppen - Ekstraordinært tilskud

  application/pdf icon ansoegning_til_nfk._nov._17_0.docx.pdf

  Resume

  Mødesteder Snurretoppen ansøger NFK om økonomisk tilskud på 86.000,- kroner.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til NFK, at

  1. ansøgningen drøftes

  Beslutning

  Ansøgningen imødekommes

  Sagsfremstilling

  Mødestedet Snurretoppen har i 2017 opdateret huset og installationer på baggrund af LAG-midler, som Stevns Kommune også bidrog til gennem en anlægsbeviling.

  Det samlede renoveringsprojekt er derfor støttet med 540.000 kr af Stevns Kommune. De øvrige støttebeløb er LAG-midler på 402.000 og Det Danske Filminstitut på 120.000 kr.

  Jf. vedhæftede ansøgning, som ses i bilaget, er der nu tilkommet ekstra udgifter, som Snurretoppen ikke har mulighed for at dække, ud over at trække pengene fra den daglige drift for 2018.

  NFK ansøges derfor om ekstraordinært tilskud på 86.000 kroner til at dække renteudgifterne i forbindelse optagelse af kassekredit samt yderligere omkostninger ved diverse håndværkerprojekter.

   

  Økonomi

  Kulturpuljen 2017

 • 394. Kulturpuljen 2017 - Kunstner Elisabeth Bergsøe

  application/pdf icon ansoegningsskema_kulturpuljen_-_elisabeth_bergsoee.pdf

  Resume

  Kunstneren Elisabeth Bergsøe ansøger NFK om op til 51.062,50 kroner gennem Kulturpuljen til produktion af ni motiver i lys, der skal indgå i udstillingen på Stevns Fyrcenter i sommeren 2018..

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til NFK, at

  1. ansøgningen drøftes

  Beslutning

  Der meddeles et tilskud på kr. 22.000.

  Sagsfremstilling

  Den anerkendte stevnske kunstner Elisabeth Bergsøe skal i sommeren 2018 udstille på Stevns Fyrcenter. Til denne udstilling vil hun få produceret ni motiver i lys. Billederne skal produceres som uv printninger i smyk på glas, der monteres i lyspaneler.

  De lettere svært tilgængelige billeder tager sig enkle ud, men arbejder ud fra et udgangspunkt i størrelser, linjer, kompositioner, farvesammensætninger og ikke mindst de rumlige oplevelser, hvorfor de vil komme til deres ret i de unikke udstillingsfaciliteter på Stevns Fyrcenter.

   

  Der er indhentet flere forskellige tilbud på produktionsopgaven,  og det bedste tilbud beløber sig til 63.562,50 kroner. Derudover søges der dækning af kunstnerhonorar på 2.500,- kroner.

  Der er allerede opnået finansiering gennem anden fond, hvorfor Elisabeth Bergsøe ansøger NFK om op til 51.062,50 kroner gennem Kulturpuljen.

   

  Elisabeth Bergsøe er anerkendt kunstner i Billedkunstnernes Forbund samt medlem af kunstnersammenslutningen Corner.

  Økonomi

  Kulturpuljen 2017

 • 395. Boesdal Kalkbrud - Evaluering af 2017 og fremtidige retningslinjer

  application/pdf icon takster_boesal_kalkbrud.pdfapplication/pdf icon oversigt_over_naboevaluering_-_boesdal_kalkbrud.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_for_afvikling_af_arrangementer_i_boesdal_kalkbrud.pdf

  Resume

  Forvaltningen har afholdt evaluering med naboerne omkring Boesdal Kalkbrud. På baggrund af dette, ønskes der en afklaring af hvor mange arrangementer, der ønskes afholdt i Boesdal Kalkbrud samt en afklaring af takster for leje af Boesdal Kalkbrud i 2018.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til NFK, at

  1. der fastlægges mellem følgende muligheder for antallet af flerdagesarrangementer med musikalsk profil inden for et kalenderår.

  a. Der må ikke afholdes flerdages arrangementer i Boesdal Kalkbrud

  b. Der må afholdes et enkelt flerdages arrangement i Boesdal Kalkbrud med mulighed for musik alle dage i ugen. Gældende retningslinjer for støjgrænser og tidspunkter dispenseres                  fra og aftales inviduelt med festivalarrangøren.

  c. Der må afholdes et flerdages arrangement, der følger nuværende retningslinjer for musik og støj.

  d. Der må afholdes to flerdages arrangementer, der følger nuværende retningslinjer for musik og støj.

  e. Der må afholdes tre eller fire flerdages arrangementer, der følger nuværende retningslinjer for musik og støj.

   

  1. der vælges mellem følgende muligheder for antallet af endagsarrangementer inden for et kalenderår.
   a. Der må afholdes et ubegrænset antal endages arrangementer

  b. Der må afholdes op til 15 endages arrangementer

  c. Der må afholdes op til 10 endages arrangementer

   

  1. der fastsættes priser for leje af Boesdal Kalkbrud.

  Beslutning

  Udvalget vedtog,

   

  alternativ 1 b og 1 c. Endvidere at der må holdes op til 30 endages arrangementer årligt

   

  at forvaltningens forslag til takster for 2018 godkendes. Derudover skal der betales depositum svarende til lejen.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Baggrund - Evaluering af arrangementer i 2017

  Stevns Kommune overtog 1. januar 2017 driften af Boesdal Kalkbrud – herunder udlejning til forskellige kulturelle og rekreative arrangementer. Der blev i foråret 2017 vedtaget nye retningslinjer for brug af bruddet til større kulturelle arrangementer. De arrangementer der har været i bruddet i 2017, har booket bruddet i 2016, og med udgangspunkt i andre forhold – herunder at der slet ikke var retningslinjer for støj, spilletidspunkter og arrangementernes varighed.

  Boesdal Kalkbrud har i 2017 været benyttet til en række forskellige arrangementer, herunder tre musikfestivaler af flerdages varighed, en rollespilsuge, Stevns Jernmand og andre motionsarrangementer. Derudover kommer en række endagsarrangementer som eksempel Pinsegudstjeneste.
  På et møde d. 25. oktober afholdte Kultur & Fritid evalueringsmøde med naboerne til Boesdal Kalkbrud, hvor der var mulighed for at komme til orde angående deres oplevelser af årets arrangementer.
  På mødet fremkom en kritik af især festivalernes evne til oprydning, festivalernes evne til at sikre et rent nærmiljø under afvikling samt muligheden for kommunikation med festivalernes vagthavende under afvikling.
  Også festivalernes evne til at overholde de gældende retningslinjer for Boesdal Kalkbrud blev kritiseret, og det blev påpeget fra enkelte naboer, at støjen kunne der leves med, så længe der var en sikkerhed for, at tids- og støjgrænserne blev overholdt.
  Der var også spørgsmål og kommentarer til andre generelle emner indenfor logistik, strategi, erhvervspartnere, myndighedsarbejde og tilgængelighed.

  Et samlet overblik over naboernes kommentarer kan ses i vedhæftede bilag 1.

  Herunder var der også en række spørgsmål til hvilke festivaler og typer af arrangementer, Stevns Kommune ønsker placeret i Boesdal Kalkbrud.
  Især musikfestivalerne, der har haft varierende varighed, har beboerne oplevet som støjbelastende og generende på både støjniveau og støjtidspunkter. Endvidere oplever naboerne, at der har været for mange arrangementer af flere dages varighed, hvorfor de føler at hele sommerperioden har været okkuperet af støjbelastende arrangementer i umiddelbar nærhed af deres hjem.

  De altoverskyggende spørgsmål gik derfor på, hvor mange arrangementer af flere dages varighed og enkelte dages varighed, Stevns Kommune vil give tilladelse til i de kommende år.
  Kommentarerne fra naboerne gik fra at ønske ingen arrangementer overhovedet til at have flere arrangementer i bruddet, så længe de overholder gældende retningslinjer samt et forslag på at tillade en festival, der har mulighed for at spille en hel uge uden tidsbegrænsninger.
  Det er samtidig også forvaltningens opfattelse, at der har været en uhensigtsmæssig stor belastning på Boesdal Kalkbrud og omkringliggende naboer i år, da frekvensen har været for tæt og arrangementerne for ofte.

  Forvaltningen ønsker derfor en politisk afklaring af, hvor mange henholdsvis endags- og flerdagsarrangementer, der ønskes afholdt i Boesdal Kalkbrud.

   

  Priser for leje af bruddet 2018

  I forbindelse med overtagelsen af driften af Boesdal Kalkbrud, videreførte Stevns Kommune de gældende takster for leje af bruddet, der var fastsat af Foreningen Boesdal.
  Forvaltningen ønsker derfor udvalgets stillingtagen til takster i 2018.

  Taksterne for 2017 samt forslag til takster i 2018 kan ses på vedhæftede bilag 2.

   

 • 396. Østjællands Museum - ansøgning om øget driftstilskud og lånegaranti (Lukket)

 • 397. Diverse orienteringer - NFK den 28. november 2017 (Lukket)