Referat

 • 1. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 1. december 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 2. Valg af næstformand - Godkendelse

  Resume

  Økonomiudvalget skal godkende valg af næstformand for udvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Næstformand for udvalget vælges

  Beslutning

  Anette Mortensen (V) blev valgt som næstformand.

  Beskrivelse af sagen

  Borgmesteren er født formand i Økonomiudvalget.


  Økonomiudvalget skal vælge deres næstformand.


  Valget foretages efter reglen om flertalsvalg, dvs. det medlem, som opnår flest stemmer fra de tilstedeværende medlemmer er valgt.
 • 3. Mødeplan for politiske møder i 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon politisk_moedekalender_2022_-_version_pr._15._okt._2021.pdf_0.pdf

  Resume

  Politisk mødeplan for 2022 skal fastlægges.

  Vedlagte forslag til mødeplan 2022 blev behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 2. september 2021.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, at

  1. forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsens ordinære møder for 20022 godkendes.
  2. forslag til Kommunalbestyrelsens ordinære møder starter kl. 18.00 godkendes.
  3. ØU og fagudvalgene efterfølgende fastlægger deres møder for 2022, herunder udvalgets mødetidspunkter.


  Beslutning fra Konstituering - Kommunalbestyrelsen 2022-25, 1. december 2021, pkt. 10:

  Ad 1-3: Godkendt

  Beslutning

  Udvalget besluttede at fastholde nuværende mødetidspunkt, således at de mødes på tirsdage kl. 15-18.

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til politisk mødeplan for 2022 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år, dog skal følgende bemærkes


  • at de stående udvalgs møder ikke er placeret, da navne og antal af disse først kendes efter konstituering af ny kommunalbestyrelse med virkning fra 1. januar 2022.
  • at udvalgene i deres 1. møde konstituerer sig og fastlægger deres mødevirksomhed.
  • at KL's årsmøder for fagudvalg kun er foreløbige på nuværende tidspunkt, da KL skal konstituere sig med ny bestyrelse ved KL's Kommunalpolitiske Topmøde den 17. og 18. marts 2022.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen begge afholder møder i uge 7.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at der p.t. ikke er planlagt temamøder for året.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdag.


 • 4. Diverse orienteringer - ØU den 1. december 2021

  Resume

  Emner til drøftelse og/eller orientering.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU, at

  1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.


  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
  2. Deltagelse i Kommunal Økonomisk Forum for Økonomiudvalget, den 13. og 14. januar 2022. Der skal gives besked til sekretariatet senest den 15. december 2021 om deltagelse - tilbagemeldingen kan mailes til: sekretariat@stevns.dk .