Referat

 • 362. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 30. april 2020.

   

  Beslutning

  Sag nr. 379 udgår af dagsordenen. Sagen ikke er færdigbehandlet, da ministeriet har udsendt nye spørgsmål til kommunerne.

   

  Dagsorden herefter godkendt.

   

   

 • 363. Kommuneplantillæg nr. 10 for parkering ved Boesdal Kalkbrud - forslag

  application/pdf icon bemaerkning_steffen_nielsen.pdfapplication/pdf icon bemaerkning_sten_mortensen_og_may_britt_skjold.pdfapplication/pdf icon bemaerkning_ulla_fischer.pdfapplication/pdf icon bemaerkning_ulla_fischer_bilag_til_bemaerkning.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr_10_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at kommuneplantillæg nr. 10 sendes i høring i 8 ugers offentlig høring samt, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. forslag til kommuneplantillæg nr. 10 godkendes og sendes i 8 ugers høring,
  2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden,
  3. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Plan, Miljø og Teknik, 30. april 2020, pkt. 271:

  1. Anbefales.
  2. Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.
  3. Anbefales.

  Økonomiudvalget, 30. april 2020, pkt. 276:

  Ad 1.  Anbefales.

  Ad 2.  Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.

  Ad 3.  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede på grund af tekniske problemer: Steen S. Hansen (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 10 til Stevns Kommuneplan 2017, er at udlægge et nyt rammeområde, rammeområde 9 D12 Parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud og Besøgscenter, til offentlige formål i form af parkeringsområde ved Boesdal Kalkbrud og Besøgscenter.

  Sideløbende med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillægget udarbejdes forslag til Lokalplan 200 for Boesdal Besøgscenter. Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 9D9, mens området hvorpå der gives mulighed for udvidelse af parkeringspladsen ikke er omfattet af en kommuneplanramme.

  Det nye rammeområde, 9 D12, placeres i direkte forlængelse af den nordlige afgrænsning af rammeområde 9D9 og sikrer at der med lokalplan 200 kan udlægges parkeringsareal vest for besøgscenter og kalkbrud, så trafikken indenfor kalkbruddet mindstes.

  Der er sideløbende med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 200 og en Miljøvurdering. Både Miljøvurdering og forslag til lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen. 

  Fordebat
  Udlæg af nyt rammeområde vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23c. Der er derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c i perioden d. 14. februar til d. 28. februar 2020. Der er indkommet 3 bemærkninger, som er vedlagt dagsordenen.

  De indkomne bemærkningerne omhandler placering af parkeringspladsen. En bemærkning taler for den i idéindkaldelsen foreslåede placering med parkering i niveau med vejen. Der argumenteres bl.a. for at trafik ønskes holdt ude af kalkbruddet samt at det vurderes som en trafiksikkerhedsmæssig god løsning.

  Et andet høringssvar argumenterer, på vegne af 10 naboer, for en alternativ placering af parkering bag den del af parkeringsområdet som er omfattet af kommuneplanramme 9D9 hvor udvidelsen af kommuneplanrammen i stedet vil være imod sydvest. Parkeringen foreslås placeres lavt i terrænet, som ønskes udgravet så en personbil ikke vil være synlig fra nord. Beplantningen foreslås holdt nede, og særligt udsigtslinjer kun beplantet med lav beplantning. Her argumenteres særligt for udsigt, dels for naboerne, og dels for gæster som ankommer til besøgscentret. Der foreslås desuden mulighed for at skabe et kalkoverdrev på arealer nord for Boesdal Kalkbrud.

  Det tredje høringssvar bemærker at den foreslåede placering vil påvirke udsigten negativt. Der lægges vægt på de landskabelige værdier. Udsigt over havet, sparsom bevoksning og særligt at området er mørkt om aftenen. Forslaget fra de 10 naboer i sammenslutning støttes derfor. Som alternativ ønskes en placering på den modsatte side af Boesdalsvej. Endelig ønskes at parkeringen placeres lavest muligt, og at beplantning holdes lav.

  I to af høringssvarene lægges vægt på at parkering til høje køretøjer placeres hvor de er mindst synlige.

  Den 20. april blev der afholdt et nabomøde med de berørte naboer, hvor de fremsendte bemærkninger, idéer og forslag blev drøftet. Ved nabomødet var de berørte naboer inviteret. De indkomne bemærkninger samt naboernes skitseprojekt til parkeringspladsens udformning blev drøftet. Teknik og Miljø gennemgik lokalforslaget, herunder det forslag til udformning af parkeringspladsen, som også er vist i lokalplanen. Derudover blev de planmæssige og fremtidige trafikale forhold gennemgået.

  Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af kommentarerne på nabomødet, at den i lokalplanen valgte placering og udformning af parkeringspladsen, tager de nødvendige hensyn til naboerne for så vidt angår afskærmning af parkeringspladsen og sikring af naboernes udsigt ud over klinten og landskabet.

  Kommuneplantillæggets indhold
  Udover at fastsætte den generelle anvendelse til offentlige formål og den specifikke anvendelse til parkeringsanlæg fastsættes der med kommuneplantillægget rammebestemmelser som sikrer at påvirkningen af omgivelserne, både naboer, udsigt og de landskabelige værdier begrænses.

  Det sikres ved at regulere at der ikke må opføres bebyggelse, at der kun må etableres nødvendig belysning, som skal begrænses, både tidsmæssigt og i omfang, og at der kun må etableres begrænset beplantning på baggrund af en lokalplan som sikrer den konkrete udformning fastsættes under hensyn til landskabsværdier og udsigter.

  Endelig fastsættes det at parkeringsområdet skal etableres i græs eller med permeabel befæstelse og at afværgeforanstaltninger jf. miljørapporten overholdes.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

  Historik

  Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 200 er igangsat på PMTs møde d. 4. februar 2020. Der har været afholdt nabomøde d. 20.

  april 2020.

 • 364. Lokalplan 200 for besøgscenter og parkeringsplads ved Boesdal Kalbrud - forslag

  application/pdf icon forslag_til_lokalplan_200_for_besoegscenter_og_parkering_ved_boesdal_kalkbrud_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Lokalplan 200 sendes i høring i 8 ugers offentlig høring samt, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. forslag til Lokalplan 200 godkendes og sendes i 8 ugers høring,
  2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden,
  3. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Plan, Miljø og Teknik, 30. april 2020, pkt. 272:

  1. Anbefales.
  2. Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.
  3. Anbefales.

  Økonomiudvalget, 30. april 2020, pkt. 277:

  Ad 1.  Anbefales.

  Ad 2.  Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.

  Ad 3.  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede på grund af tekniske problemer: Steen S. Hansen (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres et besøgscenter m. cafeområde på maks. 1950 m2 samt en udvidelse og reorganisering af de eksisterende parkeringspladser og picnic- og udsigtsområde. Derudover kan der etableres mindre tekniske anlæg, stier og vejadgang.

   

  Lokalplanen skal derudover sikre områdets naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser samt offentlighedens adgang til området.

   

  Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og en Miljøvurdering. Både miljørapport og lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen.

   

  Fordebat

  I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget har der været indkaldt til ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c. Der indkom 3 input til planlægningen. Det er forslag til ændrede vejadgange til området og en ændret placering af parkeringspladsen, herunder forslag om, at den nedgraves. Ud over den forhøjede trafikintensitet, er det især vigtig for naboerne, at deres udsigt ud over klinten ikke indskrænkes, ligesom det skal sikres at parkeringspladsen ikke bliver synlig for naboerne.

   

  Den 20. april blev der afholdt et nabomøde med de berørte naboer, hvor de fremsendte bemærkninger, idéer og forslag blev drøftet. Ved nabomødet var de berørte naboer inviteret. De indkomne bemærkninger samt naboernes skitseprojekt til parkeringspladsens udformning blev drøftet. Teknik & Miljø gennemgik lokalforslaget, herunder det forslag til udformning af parkeringspladsen, som også er vist i lokalplanen. Derudover blev de planmæssige og fremtidige trafikale forhold gennemgået.

   

  Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af kommentarerne på nabomødet, at den i lokalplanen valgte placering og udformning af parkeringspladsen, tager de nødvendige hensyn til naboerne for så vidt angår afskærmning af parkeringspladsen og sikring af naboernes udsigt ud over klinten og landskabet.

   

  Lokalplanen

  Besøgscentret placeres diskret på kanten af skrænten ned til selve kalkbrudet i den nordlige del af kalkbrudet og placeres under terræn, således at man kun kan se besøgscenteret nede fra selve kalkbrudet. Materialer og farver er valgt, så de harmonerer med stedet. Besøgscenteret falder ved placering, udformning, valg af materialer og farver, således naturligt ind i omgivelserne.

   

  Områderne omkring besøgscenteret reetableres, så de fremstår med en vegetation lig den eksisterende overdrevsvegetation i bruddet. Det gælder også taget på besøgscenteret som skal fungere som en grøn udsigtsplatform. Adgang til selve besøgscenteret foregår dels fra en høj ankomstbygning placeret på selve taget eller fra et forareal i niveau med besøgscenteret.

   

  Oppe over besøgscenteret placeres ankomstareal, udsigtsplatform, picnicområde og parkeringspladser. Hovedparten af parkeringspladserne, herunder parkering og afsætning for busser, placeres samlet i den vestlige del af området, hvor der også er udlagt et parkeringsareal i den eksisterende lokalplan. På denne måde kan besøgende nemt finde parkeringspladserne når de kommer af Boesdalsvej og da biltrafikken holdes i udkanten af området, minimeres biltrafikken indenfor selve området.

   

  Den eksisterende parkeringsplads på i den vestlige del af området udvides med ca. 07 ha, dels mod syd og dels mod nord. Parkeringspladsen skal dække behovet for parkering i forbindelse med alle fremtidige aktiviteter i Boesdal Kalkbrud. Der etableres samlet minimum 180 parkeringspladser, hvoraf ca. 80 af pladserne udlægges som bufferparkering. Derudover etableres 3-4 busholdepladser, 4 handicappladser og ca. 20 cykelpladser. Den eksisterende mindre parkeringsplads i den østlige del af området bibeholdes og anvendes til bl.a. handicapparkering.

   

  Parkeringspladsen vil fremstå med et organisk udtryk og en beplantning, som minder om vejene og beplantningen i selve bruddet og giver dermed parkeringspladsen en mere venlig og naturlig form som passer ind i området. Ved udformning og placering af parkeringspladsen, har det været vigtigt, at naboerne langs Korsnæbsvej og Boesdalsvej generes mindst muligt, dels ved udsyn til parkerede biler og dels ved at sikre at deres udsigt ud over klinten bevares. Derudover har det været vigtigt, at man ved ankomsten til Boesdalsvej kan se toppen af pyramiden, ligesom man også kan i dag. For at sikre disse hensyn etableres der mod Korsnæbsvej en afskærmende beplantning, som er delvis transparent, idet den består af en lavere beplantning eller græsser på et stendige med spredte træer, hvor man kan se ind under kronen. Desuden placeres der ikke afskærmende beplantning på arealet, hvor der skal være supplerende parkering. De eksisterende små parkeringspladser i den østlige del af området bibeholdes og anvendes til bl.a. handicapparkering.

   

  Adgang til besøgscenteret og resten af Boesdal Kalkbrud, forgår via parkeringspladserne, hvor man har frit udsyn ud over Boesdal kalkbrud af stier, som fører enten hen ankomstbygningen eller forpladsen i niveau med besøgscenteret. Herfra går der stier videre ud i området. Den eksisterende vejadgang ned i brudet fungerer som brandvej samt servicevej i forbindelse med varekørsel og anden driftsrelateret kørsel.

   

  Der er fastlagt bestemmelser i lokalplanen, som skal sikre at der kun etableres den mest nødvendig belysning i området, både af hensyn til dyrelivet, men også for at sikre at der ikke sker lysforurening i det åben land.

   

  De bevaringsværdige bygninger – de to kalkovne, mandskabsbygningen og vejerboden må ikke nedrives eller ombygges uden respekt for det oprindelige udseende.

   

  Lokalplanen giver mulighed for at opsætte orienterende skilte og oversigtstavler i området.

   

  Området ligger i landzone og skal fastholdes i landzone. Lokalplanen udarbejdes derfor som en lokalplan med bonusvirkning, for så vidt angår anvendelse af området, etablering af besøgscenter, anlæg af parkeringspladser, veje, stier samt mindre tekniske anlæg. Det betyder, at der ikke efterfølgende skal meddeles landzonetilladelse til dette.

   

  Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 47 for Boesdal Kalkbrud. Ved vedtagelse af den nye lokalplan aflyses den del af Lokalplan nr. 47 som er omfattet af denne lokalplan.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

  Historik

  Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 200 er igangsat på PMTs møde d. 4. februar 2020. Der har været afholdt nabomøde d. 20.

  april 2020.

   

 • 365. Miljøvurdering af Lokalplan 200 og Kommuneplantillæg nr. 10

  application/pdf icon bilag_iv-arter_boesdal.pdfapplication/pdf icon miljoerapport_for_mv_af_kpt_og_lp_for_nyt_besoegscenter_og_parkering_ved_boesdal_kalkbrud_0.pdfapplication/pdf icon afvaergeforanstaltninger_og_anbefalinger_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Miljørapport til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 200 ledsager planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1.      Miljørapport til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 200 ledsager planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

  Plan, Miljø og Teknik, 30. april 2020, pkt. 273:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 30. april 2020, pkt. 278:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede på grund af tekniske problemer: Steen S. Hansen (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 200 som muliggør opførelse af et besøgscenter og anlæg af parkeringsplads ved Boesdal Kalkbrud, har Teknik og Miljø vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering. I forbindelse med miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan skal påvirkningen af arter opført på Bilag IV i EU-habitatdirektivet fra 1992 vurderes. Der er derfor udarbejdet et notat med en gennemgang af de bilag IV arter, der kan forekomme i området, samt en vurdering af de potentielles påvirkninger, som lokalplanen kan medføre for disse arter.

   

  Både kommuneplantillæg og lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen.

   

  I miljørapporten fokuseres der på emnerne:

   

  1) UNESCO Verdensarv

   

       a) Forbedret formidling af verdensarven

       

       b) Øget besøgstryk

   

       c) Visuel påvirkning

  2)   Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora,

  a)   Påvirkninger på beskyttede arter (bilag IV-arter) og natur inden for og nær planområdet

  b)   Mulighed for udlægning af erstatningsnatur.

  3)   Befolkningen og menneskers sundhed

  a)   Øget trafik og ændrede parkeringsforhold

  b)   Støj og luftforurening

  c)    Ændring i rekreative forhold

  4)   Jordbund og arealanvendelse

  a)   Påvirkning af jordbunden som følge af opførelse af ny bebyggelse og parkeringsarealer

  b)   Påvirkning af anvendelsen af jordarealer som følge af etablering af bebyggelse og parkeringsarealer på ubebyggede arealer

  5)   Vand

  a)   Håndtering af regnvand og påvirkning af overfladevand og grundvand

  6)   Materielle goder

  a)   Påvirkning af materielle goder som følge af etablering af besøgscenteret og de større arealer til parkering, som f.eks. bedre adgang til de rekreative områder og aktiviteter

  7)   Kulturarv

  a)   Omfanget af påvirkninger på kulturmiljøet i området

  )9   Landskab

  a)   Påvirkning af landskab som følge af etablering af ny bebyggelse og parkering

  På baggrund af vurderinger af ovenstående emner konkluderes det i miljørapporten, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 200, såfremt de afværgeforanstaltninger og anbefalinger, som nævnt i miljøvurderingen gennemføres. Afværgeforanstaltningerne og anbefalingerne omhandler beskyttelse af UNESCO Verdensarven, markfirben, natlyssværmer, natsommerfugle og vandrefalk, samt håndtering af overfladevand og beskyttelse af grundvand.

   

  Miljørapporten skal sendes i høring samtidig med planforslagene.

   

  Høring af berørte myndigheder

   

  I forbindelse med afgrænsning af miljørapportens indhold er berørte myndigheder blevet hørt i december 2019. Der kom tre høringssvar fra henholdsvis Kystdirektoratet, Museum Sydøstdanmark og Slots- og Kulturstyrelsen.

   

  I Kystdirektoratets høringssvar bliver der henvist til Naturstyrelsens dispensation af 9. november 2015 fra naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen til Stevns Kommunes forsøgsprojekt efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, jf. planlovens § 5 til projektet Nye Besøgscenter Stevns, UNESCO Verdensarv.

  Kystdirektoratet gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at dispensationen blev meddelt på vilkår om, at Stevns Kommune i forbindelse med den videre udvikling af projektet skulle udarbejde en plan for, hvordan kommunen ville håndtere forholdet til arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV, hvis der fremkom oplysninger om sådanne. Dette skulle gøres, med henblik på at sikre, at projektet ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

   

  I høringssvar fra Museum Sydøstdanmark meddeler Museum Sydøstdanmark, at der inden for lokalplanområdet ikke er registreret fortidsminder, men at der i umiddelbar nærhed er fremkommet en del løsfund fra stenalderen.

  Museum Sydøstdanmark gør også opmærksom på, at der er registreret ældre nedgravninger forbundet med kalkbruddet og omkring Rødvig er udgravet bopladsspor fra alle fortidens forhistoriske agrare perioder. I høringssvaret anbefales det derfor, at der forud for byggeri foretages en arkæologisk forundersøgelse, samt at dette bør fremgå af afgrænsningsrapporten.

   

  I høringssvar fra Slots- og Kulturstyrelsen, har de med glæde noteret sig, at afgrænsningsrapporten omfatter en vurdering af forholdet til verdensarvsudpegningen. De henviser i høringssvaret til at IUCN, som er UNESCO Verdensarvscentrets rådgiver i spørgsmål vedrørende naturspørgsmål, anbefaler, at man bringer den af dem udarbejdede World Heritage Advice Note on Environmental Assessment i anvendelse ved udarbejdelse af miljørapporter, der indbefatter verdenarv.

  Det er herunder et krav, at miljørapporten indeholder et separat afsnit med konklusioner på hvorvidt projektet vil have en negativ påvirkning på udpegningsgrundlaget for verdensarv – Stevns Klints Outstanding Universal Value (OUV).

  Endvidere gør de opmærksom på, at den endelige rapport – eller et sammendrag af konklusionerne i denne samt et afsnit, der alene er dedikeret til vurdering af potentiel påvirkning af OUV’et - skal sendes til Verdensarvscentret til IUCNs kommentering, samt at der i tidsplanen skal afsættes tid til denne konsultation med Verdensarvscentret/IUCN.

   

  Alle tre høringssvar er indarbejdet i miljørapporten.

  Lovgrundlag

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 366. Spildevandsplan, Tillæg 8, Boesdal Kalkbrud - godkendelse af høringsudkast

  application/pdf icon udkast_-_tillaeg_8_spildevandsplan_-_boesdal_besoegscenter.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_mv_-_tillaeg_8_spildevandsplan_2012-2020_-_boesdal.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_screening_-_tillaeg_8_spildevandsplan_2012-2020_-_boesdal_besoegscenter.pdf

  Resume

  Forslag til tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 skal godkendes af KB, hvorefter forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Tillæg 8 udpeger nyt kloakopland for Boesdal kalkbrud.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende høringsudkast til Tillæg 8 til Spildevandsplan 2012-2020  og at planen ledsager Kommuneplantillæg nr. 10, lokalplan nr. 200 og Miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring
  2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden,
  3. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Plan, Miljø og Teknik, 30. april 2020, pkt. 274:

  1. Anbefales.
  2. Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.
  3. Anbefales.

  Økonomiudvalget, 30. april 2020, pkt. 279:

  Ad 1.  Anbefales.

  Ad 2.  Borgermøde afholdes den 17. Juni kl 19 - ca 14 dage før mødet tages stilling til hvordan mødet kan afholdes.

  Ad 3.  Anbefales.

   

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  Formålet med tillæg 8 til spildevandsplan 2012-2020 er at udpege et nyt kloakopland for Boesdal Kalkbrud.  

  Baggrunden for tillægget til spildevandplanen er der skal ske en udvikling af området. Kloakoplandet inkluderer strækningen af Boesdalsvej fra Korsnæbsvej frem til kalkbruddet og den største del af selve kalkbrudet.

   

  De fire omkringboende naboer, længere ude af Boesdalsvej end kalkbruddet, er blevet hørt om hvorvidt de ønsker at blive inddraget i kloakoplandet. Det har ikke været tilfældet. Kloakoplandet udvides derfor ikke til at inkludere de fire ejendomme.

   

  Området udlægges som spildevandskloakeret. KLAR Forsyninger modtager kun spildevand fra området. Det betyder af grundejer selv står for håndteringen af regnvandet, det vil sige både etablering og drift.

   

  Spildevandsplanen bliver i høringsfasen tilgængelig i digitalform på kommunens hjemmeside på planportalen. Høringsudkasten er vedlagt i pdf, som bilag til dagsordenspunktet.

   

  Det videre forløb

  Efter godkendelsen af høringsudkastet af tillægget til spildevandsplanen, skal det i 8 ugers offentlig høring. Her har borgerne mulighed for at komme med kommentarer til udkastet. Herefter skal KB godkende tillægget i sin endelige form.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette offentliggøres sammen med høringen af tillægget.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 03. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Det skal dog bemærkes, at Stevns Kommune, som grundejer, får udgifter til kloakeringen. Økonomien indgår i budgettet for udviklingen af Boesdal.

 • 367. Planstrategi 2020 - behandling af indkomne høringssvar

  application/pdf icon bilag_1._hvidbog_-_planstrategi_2020.pdfapplication/pdf icon bilag_2._region_sjaellands_hoeringssvar_til_planstrategi_2020_for_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon bilag_3._vejdirektoratets_bemaerkninger_til_stevns_kommunes_planstrategi_2020.pdfapplication/pdf icon bilag_4._hoeringssvar_til_stevns_kommunes_planstrategi_2020.pdfapplication/pdf icon bilag_5._stevns_kommunes_planstrategi_2020.pdfapplication/pdf icon bilag_6._hoeringsparter_-_kvittering_0.pdf

  Resume

  Planstrategi 2020 har været i høring i 8 uger, hvor borgere og parter har haft mulighed for at fremsende bemærkninger og ideer. Det skal politisk vurderes, hvorvidt de indkomne bemærkninger skal afføde ændringer i Stevns Kommunes Planstrategi 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. der ikke foretages ændringer i Stevns Kommunes Planstrategi 2020

  2. der udarbejdes en midtvejsstatus for Planstrategien til august/ september 2021.

  Direktionen, 20. april 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 21. april 2020, pkt. 264:

  Et flertal (V+A+C+N) anbefaler forvaltningens indstilling.

   

  1 medlem (Varly Jensen (O)) stemmer imod punkt.1 p.gr.af Vejdirektoratets bemærkninger, og henviser til Vejdirektoratets egen rapport.

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemte imod punkt 1 på grund af Vejdirektoratets bemærkninger, og henviser til Vejdirektoratets egen rapport.

  Sagsfremstilling

  Høringssvar til Stevns Kommunes Planstrategi 2020

  Kommunalbestyrelsen behandlede Stevns Kommunes Planstrategi 2020 på Kommunalbestyrelsens møde i januar 2020. Efterfølgende har Planstrategien være i 8 ugers høring frem til den 30. marts 2020. I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar og kommer fra følgende:

  Region Sjælland:

  Region Sjælland gør opmærksom på, at Stevns Kommunes initiativer i Planstrategien bør koordinere med det strategiske arbejde og fælles indsatser for vækst og udvikling i hele Region Sjælland. Yderligere ser Region Sjælland god mulighed for samarbejde omkring indsatserne under Planstrategiens temaer ”Et godt sted at bo”, "Bære dygtig Fremtid" samt "Udsyn og innovation".

  Vejdirektoratet:

  Vejdirektoratet gør opmærksom på, hvilke punkter fra ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som de vil tillægge særlig opmærksomhed. Dernæst præciserer de, at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvorvidt der skal anlægges en statsvej i Stevns Kommune.

  Thorbjørn Nesjan:

  Thorbjørn Nesjan anbefaler øget opmærksomhed på skovrejsning, sammenhængende naturpark, tilgængelige og rekreative ruter samt byudvikling.

  Se vedhæftede bilag 1, som sammenfatter de enkelte budskaber fra høringssvarene og indeholder forvaltningens bemærkninger og indstillinger. Af bilag 2 - 4 fremgår høringssvarene i sin fulde længde.

  Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne høringssvar ikke indeholder nye eller andre temaer end dem, der allerede indgår i Planstrategien. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der ikke foretages ændringer i Stevns Kommunes Planstrategi 2020. De konkrete input fra høringssvarene vil derimod indgå som en del af den politiske behandling af Kommuneplanrevisionen og i et videre arbejde med Planstrategiens øvrige ambitioner. Se eventuelt bilag 5: Stevns Kommunes Planstrategi 2020.

  Midtvejsstatus på Planstrategi 2020

  Stevns Kommunes Planstrategi 2020 har et sigte på både 8 år, 12 år og endnu længere. Planstrategien vil dog som minimum blive revideret hvert fjerde år. Planstrategiens lovbundne funktion er at beslutte, hvad der skal revideres i den kommende kommuneplanrevision. Planstrategien indeholder imidlertid også en lang række ambitioner, som ikke direkte indgår i arbejdet med kommuneplanen. Disse ambitioner kræver i stedet en selvstændig stillingtagen og igangsættelse. F.eks. kan flere af ambitionerne omformuleres til mere præcise mål, konkrete projekter og handlinger indenfor forskellige områder i Stevns Kommune.

  Det kan derfor overvejes, at der hvert andet år bliver udarbejdet en fælles tværgående midtvejsstatus på arbejdet med planstrategiens visioner og ambitioner. Den udarbejdede midtvejsstatus bør komme til politisk behandling første gang i august/ september 2021 således, at beskrivelsen ligger klar før vedtagelsen af budget 2022.

   

 • 368. Retningslinjer for naturpulje

  application/pdf icon kriterier_for_udbetaling_fra_naturpuljen_2020_.pdfapplication/pdf icon bilag_naturpulje.pdfapplication/pdf icon stillingsopslag_3._aarig_projektansaettelse_natur_miljoe.pdf

  Resume

  I Flertalsgruppens budgetaftale for 2020 er der afsat penge til en styrkelse af naturen med Tryggevælde Ådal som et særligt fokusområde (godkendt i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019). Retninglinjer for kriterier for udbetaling af midler fra puljen ønskes godkendt. 

  Indstilling

  Tenik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. retningslinjer for udbetaling af midler fra naturpuljen 2020 godkendes.
  2. give en anlægsbevilling på 800.000 kr til "Naturpulje 2020".
  3. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedshedsbeløbet på 800.000 kr., som er afsat i budget 2020.

   

  Plan, Miljø og Teknik, 15. april 2020, pkt. 259:

  Et flertal på 3 bestående af V+A+B anbefaler indstillingerne.

  Liste O + N kan ikke anbefale indstillingerne idet der ikke bør igangsættes anlægsarbejder i den nuværende økonomiske situation. Beslutningerne om nye anlægsarbejder bør udsættes til efter corona-krisen. Det kan dog anbefales at igangværende projekt om vandkvalitet i gadekær fortsættes.

   

  Økonomiudvalget, 21. april 2020, pkt. 265:

  PMT's flertalsindstilling anbefales (A+V+C).

   

  Imod stemte 2 (N+O) og fastholder sin indstilling fra PMT's møde den 15. april 2020.

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  Imod stemte 4 medlemmer (O+N) med henvisning til deres protokollering i PMT og ØU.

  Sagsfremstilling

  Forligspartierne ønsker at styrke biodiversiteten, at forbedre eksisterende naturområder og skabe nye. Derfor er naturpuljen øget betragteligt i 2020 og overslagsårene. Der er derudover afsat midler til en treårig projektansættelse med det formål at skabe flere sammenhængende naturområder og at skabe bedre adgang til områderne. Hovedfokus vil være på at virkeliggøre visionen om Stevns Naturpark i Tryggevælde Ådal og at søge om ekstern støtte til naturprojekter (citat: Budgetaftalen, oktober 2019).

  Naturpuljen skal derfor både målrettes arbejdet med Tryggevælde ådal samt løfte øvrige projekter indenfor de nærmere beskrevne rammer.

  Puljen vil afsæt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og prioritere lokal forankring og lokalt engagement. Såvel kommunens administration som foreninger, sammenslutninger mm. kan søge om midler til gennemførsel af projekter.

   

  Økonomi

  Pengene er afsat jf. budgetaftale 2020.

  Historik

  Naturpuljen 2020 er en fortsættelse af naturpuljen 2019 og er en af to særlige anlægspuljer, der har fokus på natur, rekreative interesser, fælleskaber, landsbyerne og samarbejdet med borgerne.

 • 369. Udvalget for Stevns verdensmål - ændring af tidsplan for udvalgets arbejde

  Resume

  Efter planen skulle arbejdet i Udvalget for Stevns verdensmål afsluttes i juni 2020. På grund af den aktuelle coronakrise er det nødvendigt at ændre tidsplanen for udvalgets arbejde.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via PMT, at

   

  1. Tidsplanen for udvalgets arbejde revideres, således at arbejdet afsluttes i december 2020.
  2. Udvalgets mødeplan for efteråret tages til efterretning.

  Plan, Miljø og Teknik, 15. april 2020, pkt. 260:

  Anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. juni 2019 nedsættelsen af et §17 stk 4 udvalg om verdensmål (Udvalget for Stevns verdensmål). På samme møde blev mødeplanen for udvalgets arbejde taget til efterretning. Udvalget skulle arbejde 12-14 måneder og arbejdet skulle afsluttes i juni 2020 og evalueringen skulle behandles af Kommunalbestyrelsen i august 2020.

   

  Som følge af de restriktioner som regeringen har besluttet på grund af coronakrisen er udvalgets arbejde pt. indstillet og den planlagte borgerworkshop den 21. marts er udskudt. Der er ikke fastlagt et nyt tidspunkt for afholdelse af workshoppen.

   

  Arbejdet med planlægningen af borgerworkshoppen var stort set afslkuttet da workshoppen blev aflyst. Foredragsholderne har tilkendegivet at de uden ekstra omkostninger vil deltage i workshoppen når den kan afholdes på et senere tidspunkt.

   

  På grund af omstændinghederne vurderes det mest hensigtsmæssigt at udskyde udvalgets arbejde og aflyse de udvalgsmøder der er planlagt i april, maj og juni måned. Det vil være mest hensigtsmæssigt at starte udvalgets arbejde op i august måned og afslutte afrbejdet i december 2020. Udvalgets medlemmer har på mail tilkendegivet at de støtter at udvalgets arbejde udsættes - med genopstart i august måned.

   

  Revideret mødeplan:

   

  Onsdag den 26. august

  Ordinært møde for udvalget

  Lørdag den 12. september

  Afholdelse af borgerworkshop

  Onsdag den 21. oktober

  Ordinært møde for udvalget

  Onsdag den 18. november

  Sidste ordinære møde for udvalget med afslutning

  December

  Evaluering af udvalgets arbejde sendes til Kommunalbestyrelsen

   

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser af at ændre tidsplanen for udvalgets arbejdet.

  Historik

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2019 nedsættelsen af Udvalget for Stevns Verdensmål og mødeplanen blev taget til efteretning.

  Kommunalbestyrelsen tog den 18. december 2019 midtvejsstatus for Udvalgets arbejde til efterretning.

 • 370. Årsregnskab 2019

  application/pdf icon aarsberetning_2019.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskab 2019 oversendes til revision.

   

  Årsregnskabet indeholder dels en årsberetning, som præsenterer kommunens regnskab for 2019 og dels et bilagshæfte, der indeholder supplerende oversigter til regnskabet.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via DIR og ØU, at

  1. kommunens årsregnskab for 2019 oversendes til revisionen

  Direktionen, 14. april 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21. april 2020, pkt. 263:

  5 medlemmer (V+A+C) anbefaler indstillingen.

   

   

  2 medlemmer (Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N)) stemmer imod, og anbefaler at revisionen har særlig fokus på kommunens likviditet.

   

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  4 medlemmer (O+N) stemmer imod, og anbefaler, at revisionen har særlig fokus på kommunens likviditet.

  Sagsfremstilling

  Senest den 1. maj skal Kommunalbestyrelsen godkende, at regnskabet for 2019 overgives til revisionen.

   

  Hovedtallene for regnskab 2019 ser således ud:

   

   

  I oprindeligt budget 2019 var budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 22,4 mio. kr. Regnskabet viser samlet set en forbedring af kassebeholdningen på 9,1 mio. kr., svarende til en forbedring på 31,5 mio. kr.

   

  Ændringerne skyldes primært følgende forhold:

   

  • Et mindreforbrug på anlæg på 22,3 mio. kr.

  • Et mindreforbrug på driften på 1,3 mio. kr.

  • Merindtægter fra skatter og tilskud på 7,6 mio. kr.

   

  I forhold til det korrigerede budget er der tale om et ekstra kassetræk på 3,2 mio. kr.

   

  Overskuddet på den strukturelle balance udgør 41,9 mio. kr. Dette skal ses i forhold til målsætningen i den økonomiske politik om et overskud på den strukturelle balance på 50 mio. kr.

   

  Den væsentligste årsag til det forbedrede regnskabsresultat er, at der i 2019 har været langt færre anlægsudgifter end budgetteret, hvilket forbedrer det samlede resultat. En stor del af de ikke gennemførte anlægsprojekter forventes i stedet udført i 2020, og der er således blot er tale om forskydning af udgifterne mellem 2019 og 2020. Der er overført anlægsbudgetter på i alt knap 32 mio. kr. til 2020, hvorved de i stedet vil påvirke økonomien og kassebeholdningen i 2020.

   

  Driftsudgifterne i regnskab 2019 er 1,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Der ses særligt udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor udgifterne i regnskabet udgør 8,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret og 8,8 mio. kr. mere end korrigeret budget. På AET´s område ligger regnskabet 10,6 mio. kr. under det oprindelige budget, hvilket primært skyldes færre udgifter til indkomstoverførsler og forberedende grunduddannelse (FGU).

   

  På de tre øvrige udvalgsområder er der kun mindre afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

   

  Kommunens serviceramme overskrides med 8,3 mio. kr. Det medfører en risiko for sanktion og dermed reduktion i bloktilskuddet for 2020, hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme. Det seneste skøn fra KL tyder dog på, at kommunerne kan holde sig inden for den aftalte ramme – men det endelige resultat kendes endnu ikke.

   

  Resultatet under renteposten skyldes udlodning af Stevns Kommunens andel i forbindelse med salget at HMN gas. Merindtægten påvirker ikke direkte bundlinjen i 2020, som følge af regler om deponering mv. Nettovirkningen i 2019 udgør kun cirka 0,2 mio. kr.

   

  I vedhæftede Årsberetning 2019 og bilagshæfte præsenteres kommunes regnskab mere detaljeret (bilagshæftet er vedhæftet som bilag til sagen ”diverse orienteringer”).

   

  Kommunalbestyrelsens endelige politiske godkendelse af regnskabet sker den 24. juni, når revisionsberetningen foreligger.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

   

  Økonomi

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2019. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2019, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

   

  Regnskabet viser samlet set en forbedring af kassebeholdningen på 9,1 mio. kr. i 2019 og det er 31,5 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

   

  Der er overført anlægsprojekter for 31,8 mio. kr. til 2020, hvilket er en medvirkende forklaring på forbedringen af kassebeholdningen i 2019. De udskudte anlægsprojekter forventes at øge anlægsudgifterne i 2020.

   

 • 371. Corona-indsats status april 2020

  application/pdf icon notat_fra_beredskabs-oeu.pdf

  Resume

  Coronavirus har siden starten af marts måned påvirket hele det danske samfund. Kriseberedskabet med borgmesteren som formand har i denne perioden omsat de mange centrale udmeldinger til en praktisk hverdag for kommunens borgere og  ansatte.

  Med genoplukningen af dagtilbud og en del af skolerne er Økonomiudvalget blevet involveret og gruppeformændene fra Enhedslisten og Det Radikale venstre har været inviteret som gæster til møderne.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

   

   

  Økonomiudvalget, 21. april 2020, pkt. 262:

  Under punktet deltog Line Krogh Lay (B) og Jan Jespersen (Ø) med observatørstatus.

   

  Taget til efterretning.

   

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningens supplerende oplysninger - tilføjet den 23. april:

  Regeringen indgik den 22. april en aftale med folketingets partier om at kommunale udgifter til reduceret forældrebetaling skal indgå i en samlet opgørelse af merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO. Kompensation gives til kommunerne under et. Se særskilt sag vedrørende dette.

  Nedlukning af den offentlige sektor

  Fra nationalt hold blev det i starten af marts 2020 besluttet at en del af den private sektor og en stor del af den offentlige sektor skulle lukke ned. Det har også været tilfældet i Stevns Kommune. Det har ført til en række ekstraordinære tiltag i kommunen. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om dette på KB-mødet den 26. marts og fagudvalgene blev orienteret om indsatsen indenfor udvalgenes områder på fagudvalgsmøderne den 14. og 15. april.

  Der henvises i øvrigt til de orienteringsskrivelser som direktionen har sendt til kommunalbestyrelsen 2-3 gange om ugen (første gang den 28. februar) samt til de mange meddelelser der er modtaget fra KL. Begge dele kan findes i First Agenda.

  Sundhedsberedskabet

  Der har gennem hele perioden været arbejdet intenst på at sikre sikker drift på sundhedsområdet og på at forberede modtagelsen af akut-patienter fra sygehusene som følge af corona-krisen. Arbejdet har været udfordrende, men det er forløbet tilfredsstillende og der har ikke været ekstraordinære udskrivninger.

  Delvis genåbning

  Den 6. april offentliggjorde regeringen en plan for en delvis genåbning af Danmark. Det indebærer, at skolerne for 0-5. klasse og dagtilbud skal åbne i et vist omfang. Det er imidlertid væsentligt mere kompliceret at lukke op end at lukke ned. I særdeleshed når genåbningen, som det er tilfældet, skal ske under markant anderledes vilkår end den normale drift. Grundlæggende har opgaven været at finde frem til hvordan vi kan åbne på forsvarlig vis i forhold til smittespredning og fra hvornår vi ville være klar til at åbne institutionerne.

  Krisestaben

  Krisestaben, som består af borgmesteren (formand), direktionen, beredskabschefen og relevante centerchefer og enkelte teamledere, har omsat de mange centrale udmeldinger til en praktisk hverdag for kommunens borgere og ansatte. Stevns Kommune har siden coronakrisen startede i begyndelsen af marts modtaget mere end 100 forskellige større dokumenter med lovkrav, bekendtgørelser, retningslinjer, informationer og regelsæt. En meget stor mængde lovstof m.v., som skulle implementeres med meget stor hastighed.

  Krisestaben vil fortsat spille en stor rolle i håndteringen af de mange problemstillinger, som skal håndtres på daglig basis.

  Beredskabs ØU 

  I forbindelse med den delvise genåbning af skoler og dagtilbud er der en række forhold, som er overladt til politisk beslutning i den enkelte kommune. Det må også forudses, at der i den videre genåbning af Danmark ligeledes vil være forhold som der skal træffes politisk beslutning om. Tidsfristerne for dette arbejde er meget korte og beslutningerne skal træffes så hurtigt at den normale møderække for fagudvalgenes og kommunalbestyrelsens møder ikke kan anvendes. Det vil heller ikke være muligt at udsende formelle dagsordner med de normale tidsfrister.

  På denne baggrund blev Økonomiudvalget med kort varsel indkaldt til to møder hhv. skærtorsdag og langfredag i påsken. For at sikre, at alle partier i Kommunalbestyrelsen kunne deltage med synspunkter var de to gruppeformænd fra Enhedslisten og De Radikale også inviteret med som observatører til Beredskabs ØU-møderne. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om møderne på mail den 8. april. Det er ligeldes aftalt, at der indkaldes til et nyt møde i Beredskabs-ØU, hvis der opstår en situation, hvor dette er påkrævet. Som eksempel på dette er Beredskabs-ØU indkaldt til et orienteringsmøde fredag den 17. april 2020.

  De ”normale” månedlige ØU-møder vil sideløbende køre helt som vanligt, og her vil der også være en kort opsamling med bilag på de sager, som ØU (beredskab) har afgjort på de mere uformelle møder. Der er således gennemsigtighed omkring beslutningerne.

  Oversigt over møder i Beredskabs - ØU:

  • Møde den 9. april 2020, kl. 08:30 - Mundtligt orienterings/drøftelsesmøde om dagsinstitutions-/skoleområdet. Intet referat af mødet.
  • Møde den 10. april 2020, kl. 12:00 - Forvaltningens udsendte notat blev gennemgået. Beslutninger fremgår af vedlagte bilag.
  • Møde den 17. april 2020, kl. 15:00 - Mundtligt orientering/drøftelse af foreløbige status på genåbningen. Intet referat af mødet.

   

   

  Bilag: Notat med beslutninger fra møde i "Beredskabs-ØU" fredag den 10. april 2020

  Lovgrundlag

  En række love og bekendtgørelser er vedtaget/udstedt som konsekvens af coronakrisen.

  Økonomi

  Der henvises til særskilt sag om økonomi

  Historik

  Der har været afholdt møde i Beredskabs-ØU den 9. april og den 10. april

   

   

   

 • 372. Forældrebetaling i dagtilbud ifm. genåbningen

  application/pdf icon 200422-endelig-aftaletekst-foraeldrebetaling_1.pdf_0.pdfapplication/pdf icon 20.04.28_-_oekonomiberegninger_foraeldrebetaling_til_kb_den_30.04.20_004.docx_0.pdf

  Resume

  Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om forældrebetaling i daginstitutioner, dagpleje og SFO under genåbningen. KB skal i lyset heraf tage stilling til, hvordan vilkårene for forældrebetalingen i genåbningsperioden fra ugen efter påske til 10. maj skal være i Stevns.

  Indstilling

  Center for Børn og Læring indstiller til KB via ØU, at

   

  træffe beslutning om en ordning for tilbagebetaling af forældrebetaling for daginstitutioner og SFO i genåbningsperioden fra 17. april og frem til den 10. maj:

   

  1.   Hvor tilbagebetaling alene sker, hvis der af kapacitetsmæssige årsager er givet afslag på et indmeldt ønske om pasning af et barn i en given uge (jf. model 1 i sagsfremstillingen).

   

  eller

   

  2.    Hvor tilbagebetaling finder sted i alle tilfælde, hvor forældre i mindst én sammenhængende uge enten ikke har ønsket eller ikke haft mulighed for at få barnet passet i kommunens tilbud (jf. model 2 i sagsfremstillingen).

  Økonomiudvalget, 30. april 2020, pkt. 280:

  ØU konstaterer, at model 1 er gældende ret, og anbefaler KB, at sagen sendes til behandling i BUL og Beredskabs-ØU hurtigst muligt.

  Sagen fremlægges efterfølgende for KB.

   

   

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod og anbefaler, at der skal tilbageføres penge fra den 16.3.20 (første lukkedag)

  Sagsfremstilling

  I den politiske aftale (vedlagt) hedder det: ”Aftalepartierne noterer sig, at det følger af dagtilbudslovens almindelige regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud.” Herudover forholder aftalen sig ikke nærmere til vilkår for forældrebetalingen i genåbningsperioden.

   

  Pasningskapaciteten på Stevns under genåbningen

  I genåbningsperioden gælder en række sundhedsfaglige restriktioner, som betyder, at der i daginstitutioner og i SFO, siden deres åbning den 17. april, ikke har været kapacitet til at passe alle indskrevne børn. I de stevnske daginstitutioner har kapaciteten været nedsat til ca. 60 pct. af det normale og i SFO endnu mindre. Desuden har det i daginstitutionerne været nødvendigt at nedsætte åbningstiden fra typisk 10,5 til 8 timer. I dagplejen derimod har det været muligt at passe alle indskrevne børn (dog med en times korte åbningstid af hensyn til rengøringskrav).

   

  Forældre med børn i daginstitution/SFO er i genåbningsperioden blevet bedt om hver uge at indmelde deres behov for pasning for den kommende uge.

   

  For daginstitutionerne har det med få undtagelser været muligt at imødekomme alle indkomne ønsker om pasning fra genåbningens start til og med uge 18. I uge 19, som er den sidste uge af genåbningsperioden, forventes det i vist omfang ikke at være muligt at imødekomme alle ønsker i daginstitutionerne.

   

  På SFO-området har det været meldt ud til forældrene på SFO-området, at på grund af den stærkt begrænsede kapacitet ville det primært være pasning af skolestartere og børn i 0.klasse, som ville blive prioriteret. Denne information kan have betydet, at der er forældre til især større SFO-børn, som ikke har indmeldt ønske om pasning, selvom de måske reelt gerne ville have haft deres barn passet. Det har på to af skolerne, udover pasning af alle SFO/Skolestartere og 0. klasse børn, i vidt omfang været muligt af passe alle 1. og 2. klasses børn, der har ønsket SFO-tilbud. På den sidste skole er 1. og 2. klasses børn blevet passet, hvis kriterier for nødpasning var opfyldt. Hyppigste årsag til nødpasningsbehov er at forældre skal passe fuldtidsarbejde.

   

  Forældrebetalingsspørgsmålet

  I dagplejen er der som tidligere nævnt kapacitet under genåbningen til, at alle indskrevne børn har kunnet passes, og kommunen har ikke lavere udgifter til formålet end normalt. Spørgsmålet om tilbagebetaling synes derfor ikke at være relevant i forhold til dagplejen. For de øvrige pasningstilbud kan der overvejes to principielle modeller:

   

  Model 1: Aftaletekstens konkrete ordlyd peger på, at kommunerne kun er forpligtet til at refundere forældrebetalingen til forældre, som har haft ønske om pasning, som kommunen ikke har kunne imødekomme. Vælges denne model, vil der til og med uge 18 for daginstitutionernes vedkommende stort set ikke blive tale om tilbagebetaling. For uge 19 vides det ikke præcist, hvad omfanget vil blive. På SFO-området vil skulle ske tilbagebetaling i betydelig udstrækning i alle ugerne.

   

  Et alternativt syn på sagen kunne være, at det under alle omstændigheder ikke har været muligt at rumme alle indskrevne børn i daginstitutioner og SFO i genåbningsperioden. Forældre, som har valgt af forskellige grunde at holde deres børn hjemme i en eller flere uger under genåbningen, har derved bidraget til, at andre forældre med måske større behov eller større ønske om pasning har kunnet få passet deres barn i den periode, hvor der har været begrænset kapacitet i tilbuddene. Tillige er forældrene især på SFO-området fra start blevet informeret om, at kapacitetsbegrænsninger ville betyde, at ikke alle indskrevne børn ville kunne rummes i tilbuddene.

   

  Model 2: Ud fra ovenstående betragtning kan det overvejes af refundere forældrebetalingen i hele perioden fra tilbuddenes åbning 17. april og frem til 10. maj til alle forældre med indskrevne børn i daginstitution og SFO, som har passet deres børn hjemme, uanset om der har været aktivt tilkendegivet ønske om plads eller ikke. Det kunne ske på ugebasis, så forældre, som ikke har benyttet deres barns pasningstilbud hele ugen i en given uge, får refunderet betalingen for denne uge.

   

  Det vedlægges et notat, som nærmere beskriver, hvordan pasningskapacitet og ønsker om pasning er i genåbningsperioden, samt de meromkostninger de to modeller for tilbagebetaling af forældrebetaling forventes at afstedkomme.

  Økonomi

  Model 1 for tilbagebetaling af forældrebetaling skønnes at ville betydemerudgifter til tilbagebetaling i genåbningsperioden frem til 10. maj i størrelsesordenen maksimalt 75.000 kr.

   

  Model 2 for tilbagebetaling af forældrebetaling skønnes at ville betyde merudgifter til tilbagebetaling i genåbningsperioden frem til 10. maj i størrelsesordenen 1,1 mio. kr.

   

  Det hedder i den politiske aftale, at ”Aftalepartierne noterer sig, at regeringen, inden for rammerne af det kommunale selvstyre, vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.”

   

  Aftaleformuleringen betyder, at der reelt ikke er sammenhæng mellem, hvad der besluttes i Stevns i sagen, og den kompensation, Stevns vil modtage. Det er ej heller muligt at forudsige, hvor stor kompensation Stevns til sin tid vil modtage for udgifter til tilbagebetaling.

   

  Forholdene under coronakrisen har budgetmæssige konsekvenser inden for stort set alle udgiftsområder i Stevns Kommune. De økonomiske konsekvenser af coronakrisen vil skulle opgøres samlet for kommunen sammen med den givne kompensation fra staten, før den reelle påvirkning af kommunens økonomi af de nødvendige corona-tiltag kan vurderes, herunder også i forhold til forældrebetalingen.

 • 373. Mulige kapacitetsbegrænsninger i pasningstilbud efter 10. maj

  Resume

  Regeringen har indtil videre meddelt, at den nuværende fase af nedlukningen på grund af coronakrisen løber frem til den 10. maj. Det vides ikke, hvordan de sundhedsmæssige retningslinjer vil være for de kommunale pasningstilbud herefter. Men på grund af den korte tidshorisont frem mod 10. maj er det hensigtsmæssigt, at KB træffer beslutning om, hvordan mulige kapacitetsproblemer og forældrebetaling skal håndteres, hvis sundmæssige restriktioner fortsat begrænser kapaciteten i daginstitutioner og SFO efter 10. maj. Sagen skal også ses i sammenhæng med den foregående om forældrebetaling i dagtilbud i genåbningsperioden.

  Indstilling

  Center for Børn og Læring indstiller til KB via ØU, at

  eventuel kapacitetsbegrænsning og spørgsmålet om tilbagebetaling af forældrebetaling efter den 10. maj søges håndteres ved brug af følgende retningslinjer: 

  1.    Forældre skal udfylde et skema med angivelse af pasningsbehov for en fremadrettet 14-dages periode. Der bliver i skemaet mulighed for at tilkendegive for det enkelte barn, om barnet kan passes hjemme mod refusion af forældrebetalingen i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at passe alle børn, hvor der er ønske om pasning. 

  2.    Ved fordelingen af pladser tildeles først plads til børn, hvor der ikke er tilkendegivet mulighed for at passe børnene hjemme. Hvis der herefter fortsat er ledige pladser, tildeles der pasningspladser til de børn, hvor forældrene har angivet, at der er mulighed for at passe barnet hjemme mod refusion af forældrebetalingen. Sidstnævnte vil ske efter en objektiv fremgangsmåde fastlagt af Center for Børn og Læring.

  Økonomiudvalget, 30. april 2020, pkt. 281:

  ØU anbefaler KB, at sagen sendes til behandling i BUL og Beredskabs-ØU hurtigst muligt.

  Sagen fremlægges efterfølgende for KB. 

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod og anbefaler, at der skal tilbageføres penge fra den 16.3.20 (første lukkedag).

  Sagsfremstilling

  Det vides ikke præcist, hvad rammerne er for pasningstilbud efter 10. maj. Den største usikkerhedsfaktor er, i hvilket omfang Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver revideret, således det giver større kapacitet. Dette vil især kunne ske, hvis det øgede krav til kvadratmeter pr. barn helt eller delvis reduceres til normal standard. For SFO´er vides ikke, om skoler skal åbnes op for 6. – 9. klasse. Hvis skoler åbnes op for disse årgange, vil det udfordre lokalekapaciteten til SFO, og dermed reducere kapaciteten.

   

  Derudover arbejder forvaltningen med forskellige muligheder for at udvide den nuværende kapacitet for især dagtilbud. Dette sker ud fra en forventning om, at stadig flere forældre som led i den gradvise åbning af samfundet vil have et behov for pasning af børn i dagtilbud.

   

  Der har hidtil været benyttet ugentlig skriftlig indsamling af behov for pasning i den efterfølgende uge. Dette medfører stor fleksibilitet for familierne, men også, at der er svært for familier at planlægge arbejdsugen førend meget sent.

   

  Det foreslås i stedet at benytte en lidt tidligere tilbagemeldingsfrist og intervaller på 14. dage. Det vil reducere forældrenes fleksibilitet i forhold til at afgive pasningsønsker løbende, men omvendt give mulighed for en tidligere tilbagemelding til forældrene, og en mere langsigtet mulighed for at planlægge arbejdslivet ud fra, hvorvidt der er pasningsmulighed.

   

  Det foreslås, at der fra første 1. maj indsamles information fra forældre om behovet for pasning, set i forhold til muligheden for at passe børn hjemme som en del af den skriftlige tilbagemelding om pasningsbehov. Pladser inden for kapaciteten vil så i første runde blive fordelt til forældre, der har angivet et stort behov for pasning, som oftest som følge af fuldtidsarbejde. Derefter fordeles resterende pladser til forældre, der har angivet mulighed for om nødvendigt at kunne passe barn i hjemmet mod refusion af forældrebetalingen. De resterende pladser fordeles på ugebasis, og vil blive fordelt på baggrund af en objektiv model fastlagt af Børn og Læring.

   

  Forældre, der ikke responderer på tilbagemelding om pasningsbehov, vil ikke kunne få refusion for forældrebetaling i den periode, den manglende tilbagemelding omfatter, da det må antages, at de ikke ønsker at benytte deres plads i perioden, og dermed heller ikke har krav på refusion.

   

  Det vides ikke i hvor stort et omfang, der kan blive tale om kapacitetsbegrænsninger i perioden efter 10. maj. Mulighed for at passe børn hjemme mod refusion i forældrebetaling, bør derfor ikke være en rettighed for den enkelte borger, der forpligter kommunen til at tilbyde refusion, hvis kommunen rent faktisk kan tilbyde pasning i en institution i det dagtilbudsområde, barnet er tilmeldt.

   

  Den foreslåede ordning søger dermed at sikre, at den kommunale kapacitet udnyttes fuldt ud, og at eventuel begrænset kapacitet for pasning går til de børn, hvor forældrene har størst behov. Samtidig har forældrene sikkerhed for, at de får refusion af forældrebetaling, hvis kommunen ikke kan tilbyde pasning hen over en uge, hvor forældre har angivet ønske om at benytte dagtilbud.

   

  Ordningen foreslås ikke at gælde for dagplejeområdet, da der fortsat må forventes mulighed for at passe alle indskrevne børn.

  Økonomi

  Hvis der fortsat vil være kapacitetsbegrænsninger på dagtilbudsområdet på grund af sundhedsmæssige restriktioner efter den 10. maj, vil Stevns Kommune få en merudgift til refusion af forældrebetaling af ukendt størrelsesorden. Der henvises i øvrigt til de økonomiske bemærkninger under foregående sag.

 • 374. Brug af konsulenter på det sociale område - høring

  application/pdf icon hoeringssvar.pdfapplication/pdf icon kontrakt_forhandlingsbistand_24.01.19_brorson.pdfapplication/pdf icon budgetforslag_nr._220_2019.pdfapplication/pdf icon brev_fra_ankestyrelsen.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har i lighed med 25-30 andre kommuner modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, hvori styrelsen beder om en udtalelse vedrørende anvendelse af konsulentbistand inden for det sociale område. Udtalelsen skal Ankestyrelsen bruge til en vurdering af, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag. Kommunalbestyrelsen skal godkende høringssvar til Ankestyrelsen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at:

  1. godkende høringsvar til Ankestyrelsen.

  Direktionen, 14. april 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 14. april 2020, pkt. 158:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21. april 2020, pkt. 267:

  SSU's indstilling anbefales.

   

  Imod stemte Varly Jensen (O), som ikke kan godkende kommunens fremgangsmåde og aftalegrundlag om konsulentbistand.

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og kan ikke godkende kommunens fremgangsmåde og aftalegrundlag om konsulentbistand.

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod, og ønsker ikke at der anvendes sådanne konsulentaftaler (No Cure - No Pay) på områder, hvor der arbejdes med borgere.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med omtale i medierne af kommunernes brug af eksterne konsulenter på socialområdet, har Social- og Indenrigsministeriet forespurgt Ankestyrelsen om lovligheden af denne brug. Da Stevns Kommune har anvendt en ekstern konsulent på socialområdet, har Ankestyrelsen den 10. januar 2020 bedt kommunalbestyrelsen om en udtalelse, der beskriver, hvordan Stevns Kommune har benyttet eksterne konsulenter. Ifølge oplysninger fra KL har omkring 25-30 kommuner modtaget henvendelsen.

   

  Brugen af konsulentbistand i komplicerede sager er ikke usædvanligt i den offentlige sektor, når myndigheden ikke selv råder over specialister inden for egen organisation. Forvaltningen indgik i januar 2019 kontrakt med Brorson Consult om forhandling af indsats og kontrakt i 25 borgersager. Det skete i forlængelse af vedtagelsen af budget 2019, hvori det indgik, at en konsulentvirksomhed skulle gennemgå kommunes aftaler med leverandører af botilbud til personer efter § 107 og § 109 i lov om social service med det formål at nedbringe de samlede omkostninger og forbedre øvrige vilkår. Ifølge kontrakten aflønnes konsulenten med 10% af den samlede årlige besparelse i de sager, hvor betaling til leverandør nedsættes.

   

  I det vedlagte forslag til høringssvar (m. bilag) er samarbejdet med den eksterne konsulent beskrevet og en række konkrete spørgsmål fra Ankestyrelsen er besvaret.

   

  Det kan ydermere oplyses, at samarbejdet med den eksterne konsulent blev sat på pause, da henvendelsen fra Ankestyrelsen blev modtaget. Kontrakten med den eksterne konsulent omfatter i alt 25 sager, hvoraf 22 sager på daværende tidspunkt var blevet behandlet. Hvorvidt kontrakten med konsulenten kan afsluttes som planlagt, må blandt andet afhænge af Ankestyrelsens vurdering. Direktionen har dog allerede besluttet, at hvis arbejdet skal afsluttes som aftalt, vil det ske på basis af afregning med konsulenten efter timeforbrug.

   

  Endelig kan det oplyses, at forvaltningen allerede har indsendt det vedlagte forslag til høringssvar til Ankestyrelsen ud fra den opfattelse, at den konkrete kontrakt var indgået af forvaltningen i overensstemmelse med delegationsplanen. Ankestyrelsen har imidlertid efterfølgende meddelt, at der ønskes en behandling i kommunalbestyrelsen af høringssvaret.

  Økonomi

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 375. Anlægsregnskab - CURA Omsorg - godkendelse

  application/pdf icon anlaegsregnskab_cura_marts_2020.pdf.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab ved anlæg med bruttoudgifter ekskl. moms på over 2 mio. kr. KB skal godkende anlægsregnskabet for Implementeringen af IT-systemet CURA Omsorgssystem.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg / Økonomi indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. godkende anlægsregnskabet for Implementering af IT-systemet CURA Omsorgssystem

  Direktionen, 30. marts 2020, pkt. 1:

  Anbefales

  Social og Sundhed, 14. april 2020, pkt. 157:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21. april 2020, pkt. 270:

  SSU's indstilling anbefales.

   

  1 medlem (Varly Jensen (O)) stemmer imod, da regnskabet udviser et merforbug på kr. 363.000 i forhold til det bevilgede beløb på kr. 3.982.000,-.

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Anlægsregnskabet for implementering af nyt IT-omsorgssystem i Sundhed og Omsorg i perioden 2017 – 2019 udviser et merforbrug på 363.000 kr. i forhold til det bevilgede beløb på 3.982.000 kr.

   

  Beslutningen om implementering af nyt IT-omsorgssystem i Den integrerede døgnpleje var foranlediget af, at leverandør i 2015 varslede aftaleophør vedrørende tidligere IT-omsorgssystem (KMD Care).

   

  Forudsætningen for det oprindelige anlægsbudget var at skifte til KMD’s nyeste omsorgssystem - KMD Nexus - på en SKI aftale, d.v.s. uden at gennemføre et udbud. Der var således ikke oprindeligt budgetteret med udgifter til udbud, ligesom implementering var forudsat gennemført med et veldokumenteret IT-system allerede i 2017.

   

  Som følge af utilfredshed særligt med KMD’s kundesupport og prissætning af KMD’s nye løsning KMD Nexus, besluttedes at indgå i et tværkommunalt udbuds- og implementerings-samarbejde med 12 andre kommuner (”DSD samarbejdet”).

   

  De væsentligste forklaringer på det høje omkostningsniveau til implementering og deraf følgende øget anlægsbevilling i 2018 er, at leverandøren af det nye IT omsorgssystem (Systematic) ikke har opfyldt kravene i forhold til:

   

  -      hvornår IT-systemet har kunnet tages i anvendelse

  -      omfanget af fejl og mangler i den leverede løsning

  -      utilstrækkelig implementeringssupport

   

  Dette har blandt andet medført, at basis/intro undervisning af 450 brugere delvist har skullet gennemføres 2 gange, da hoved-startdato blev flyttet fra maj 2018 til november 2018, hvilket har øget omkostningerne til ekstern vikardækning.

   

  Det har ligeledes medført en uforholdsmæssig høj kompleksitet og dermed ressourcetræk hos de centrale medarbejdere som har stået for implementeringen, herunder ledelsen i særligt Døgnplejen. Som konsekvens blev bl.a. projektleder kort efter teknisk implementering i november 2018 langtidssygemeldt med stress, hvorfor dette i sig selv har medført øgede omkostninger til både ekstern konsulent og inddragelse af flere interne projekt-ressourcer.

   

  Evalueringsrapport udarbejdet af ekstern konsulent i DSD samarbejdsregi indikerer, at de samlede gennemsnitlige omkostninger ved udbud og implementering har været 550 kr. pr indbygger, hvilket overført til Stevns ville være ca. 12,5 mio. kr. Dette indeholder også lønomkostninger, der i forvejen afholdes i driften til ledelse, faste IT og administrativt personale.

  Det er vurderingen, at omkostninger udover omkostninger konteret på anlægget er 3-4 mio. kr., det vil sige samlet i alt 7,3-8,3 mio. kr., eller mere end 30% lavere end den gennemsnitligt afholdte omkostning i de øvrige kommuner i DSD samarbejdet.

   

  Der er fortsat ekstraordinære omkostninger forbundet med implementeringen af det nye IT-omsorgssystem, som følge af fortsat efterleverancer planlagt leveret i løbet af 2020 samt efterslæb i forhold til den organisatoriske implementering. Disse udgifter forudsættes dækket af særskilt bevilling på 400.000 kr., som er bevilget i Budget 2020 netop til kompetenceudvikling, herunder CURA.

   

  Anlægsregnskab vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

  Merforbruget i forhold til bevillingen er finansieret ved forbrug af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2018 og 2019.

 • 376. Seas investeringsbidrag for 2019 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_seas_investeringsbidrag_2019.pdfapplication/pdf icon stevns_restgaeld_pr._31.12.19_seas-nve.pdfapplication/pdf icon tilbud_fra_seas_-_belysning_af_parkering_v._stevnsbadet.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Seas investeringsbidrag for 2019.

  Plan, Miljø og Teknik, 15. april 2020, pkt. 267:

  Et flertal på 4 bestående af V+A+B+N anbefaler at anlægsregnskabet godkendes. 

  Liste O kan ikke anbefale indstillingen og ønsker at Stevns Kommunes restgæld på ca 20 mio kr indfries så kommunen kan spare udgifterne på 2.419.424 til renter og afdrag.

  Økonomiudvalget, 21. april 2020, pkt. 269:

  PMT's flertalsindstilling anbefales.

   

  1 medlem (Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen og ønsker, at Stevns Kommunes restgæld på ca 20 mio kr indfries, så kommunen kan spare udgifterne på årligt kr. 2.419.424 til renter og afdrag.

   

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

   

  KB anmoder i iøvrigt om, at forvaltningen på mail genfremsender seneste dokumenter om afdrag og renter til hele KB.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Seas investeringsbidrag for 2019. Stevns kommune har 1. januar 2007 indgået kontrakt med Seas NVE om drift og vedligehold af kommunens gadebelysning. Den kvartalsvise betaling til Seas udgør, udover forbrug, abonnement og vedligehold (drift), også investeringsbidrag, som dækker finansiering af investeringer i lysanlæg. På oversigt over restgælden kan man se hovedparten af de betalinger, der udgør anlægsudgiften i 2019. Der har også været afholdt anlægsudgifter, som ikke angår aktiver, hvor der er eller har været gældsforhold jfr. kontrakten med SEAS. De er derfor ikke med i oversigten over restgælden. Det gælder etablering af belysning af parkering ved Stevnsbadet og etablering af en mast i krydset Valnøddevej/Stevnsvej og en mast i krydset Hybenrosevej/Stevnsvej. Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

   

  Stevns Kommune har en restgæld på cirka 20 mio. kr. i henhold til denne aftale. Under visse betingelser, som kræver en nærmere granskning, vil det være muligt at betale gælden ud og dermed slippe for de årlige udgifter til renter og afdrag. Renteniveauet er p.t. cirka 3,1 %. Henset til den nuværende usikre økonomiske situation for Stevns Kommune, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at betale gælden ud p.t., men det kan blive aktuelt på et senere tidspunkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

   

  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2019.

   

  Opgørelse budget/regnskab: 

   

   

 • 377. Østsjællands Museum - Årsrapport 2019

  application/pdf icon oestsjaellands_museum_aarsrapport_2019.pdf

  Resume

  Årsrapport 2019 for Østsjællands Museum godkendes af KB og forelægges via AET og ØU.

  Årsrapporten indeholder det reviderede regnskab for 2019, revisors påtegning samt ledelsens beretning og er godkendt af museets bestyrelse d. 17. marts 2020.

   

  Stevns Kommune har samdriftsaftale med Faxe Kommune og begge kommuner yder et årligt driftstilskud.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. godkende Østsjællands Museums årsrapport 2019

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. april 2020, pkt. 159:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21. april 2020, pkt. 268:

  AET's indstilling anbefales.

   

  Imod stemte Varly Jensen (O) som ikke kan godkende driftsunderskuddet på kr. 480.577,-, som bl.a. stammer fra ekstraudgifter til klargøring af Rådhusvej 2 m.fl.

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Resultatopgørelsen viser et driftsunderskud på 480.577 kr., som formidsker egenkapitalen til 8.470.841 kr. pr. ultimo 2019.

   

  I balancen ses et fald i værdien af grunde og bygninger da Stevns Museum er solgt fra og tilsvarende en stigning i den likvide beholdning.

   

  Revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og er i overensstemmelse med bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

   

  Ledelsen beretter om et travlt år, hvor museet er flyttet ind i den nye bygning på Rådhusvej 2 i Faxe og har ansat ny direktør. Samtidig er der foretaget øget markedsføring og sket en fremgang i besøgstal generelt og hos skoletjenesten.

   

  Driftsunderskuddet stammer fra ekstraudgifter til klargøring af Rådhusvej 2, tilbygning til Geomuseum Faxe og åbningsudstillingen på Rådhusvej.

 • 378. Ny samarbejdsaftale med Vordingborg Boligselskab - godkendelse

  application/pdf icon samarbejdsaftale_med_bilag_-_vordingborg_boligselskab.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_snitflader_paa_stevnshoej.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_saerlige_forhold_for_psykiatricenter_brohoej.pdf

  Resume

  Forvaltningen har et ønske om, at daglige opgaver omkring udlejning af pleje- og ældreboliger i kommunen fungerer smidigt over for borgerne og med så få arbejdsgange så muligt. Samtidig er det et ønske, at medarbejdere med berøring inden for området, hurtigt kan få et overblik over, hvilke aftaler, arbejdsgange og snitflader i øvrigt, der er indgået mellem boligselskabet og Stevns Kommune.

   

  På sigt er det et ønske fra Sundhed og Omsorg, at samarbejdsaftalerne med de forskellige boligselskaber, så vidt muligt ligner hinanden, kun tilført de særlige forhold, der kan være omkring de enkelte boligafdelinger. Den første samarbejdsaftale er nu klar til at blive godkendt politisk.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via SSU, at:

  1. godkende samarbejdsaftale mellem Stevns Kommunen og Vordingborg Boligselskab, administrator for Stevns Ældreboligselskab.

   

  Social og Sundhed, 14. april 2020, pkt. 162:

  Godkendt.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Sundhed & Omsorg samarbejder i dag med fire administrationsselskaber, der administrerer udlejningen af de almene ældre- og plejeboliger samt almene ældreegnede familieboliger Stevns Kommune har råderet over. DAB, DOMEA, Vordingborg Boligselskab og Lejerbo. De fire selskaber er ikke ejere af boligerne, men varetager administrationen for de boligselskaber, som ejer dem. Sundhed & Omsorg er blevet opmærksom på, at selvom der findes lovgivningen for området, forvaltes lovgivningen forskelligt hos administrationsselskaberne. Nogle af forskellighederne har økonomisk betydning for Stevns Kommune.

   

  For at ensarte arbejdsgange, procedurer og retningslinjerne i Sundhed & Omsorg for alle boligerne mest muligt, er udgangspunktet at få udarbejdet en form for skabelon til en samarbejdsaftale, der i store træk kan anvendes i samarbejdet med alle de boligselskabrt Sundhed & Omsorg samarbejder med. Efter behov kan der indarbejdes små justeringer for de enkelte boligselskaber eller vedhæftes særaftaler som bilag.

   

  Boligselskaberne har for eksempel forskellige vedligeholdelsesregler, som gør forhold omkring ind- og udflytning uens. Nogle boliger er istandsat ved indflytning, hvor andre først kan vedligeholdes indvendigt, når lejer har overtaget boligen. Nogle boligselskaber har et råderetskatelog og andre har ikke, og der er uklarhed over, hvor snitflader er på Stevnshøj. Samtidig er der brug for særaftale for psykiatricentret Brohøj, når det gælder ind- og udflytninger, idet Brohøj blandt andet kun har få dage til at få en bolig klar til en ny lejer.

   

  Nedenfor er beskrevet forhold, som Sundhed & Omsorg oplever kan forbedres ved at indgå en samarbejdsaftale.

   

  Ind- og udflytning:

  • Inden for det sidste år har forvaltningen oplevet, borgere stå med en lejekontrakt på en bolig, men dagen før indflytning oplyser administrator, at boligen alligevel ikke er klar til indflytning, idet den trænger til istandsættelse efter mislighold. En uheldig situation for den nye lejer. Da administrator allerede har klarmeldt boligen og overgivet den til Stevns Kommune, hæfter kommune for tomgangslejen, imens den istandsættes.
  • Når kommunen modtager besked fra administrator, at en bolig kan genudlejes, er fristen så kort, at Sundhed & Omsorg ikke kan nå at tilbyde bolig til en borger på venteliste, uden at skulle betale tomgangsleje. Også selv om lejerens opsigelsesperiode ikke er udløbet. Da ikke alle administratorer benytter samme fremgangsmåde, har Sundhed & Omsorg forsøgt at ensarte denne procedure således, at tomgangsleje kan begrænses.

   

  Råderet:

  • I almene boliger har borgerne ret til at forandre i lejemålet i bo-perioden. Det hedder råderet. Boligselskaber kan have et råderetskatalog, som beskriver, hvad der kan søges om ændring til, andre boligselskaber har ikke et råderetskatelog. Nogle ændringer i boligen kaldes forandring og andre forbedring. Det er boligselskabet, der bestemmer, hvad der kan forandres eller forbedres. Forandres der i boligen, kan boligselskabet kræve, at forandringen bringes tilbage til oprindelige forhold ved fraflytning. Det betyder, at kommunen komme til at hæfte for udgifter til reetablering efter en fraflytter, hvis denne for eksempel dør og boet er udlagt. I samarbejdsaftalen vil Sundhed & Omsorg forsøge at sikre sig, at boligselskaberne sørger for, at lejer betaler et rimeligt depositum, hvis der opføres forandringer, som kan få økonomisk betydning for Stevns Kommune. Samtidig forventer kommunen, at boligselskabet sikrer sig, at der hensættes til vedligehold, så der ikke sker mislighold i bo-perioden. Sundhed & Omsorg ønsker med andre ord at få kendskab til, men også begrænse, uforudsete udgifter i forbindelse med fraflytning i almene ældre- og plejeboliger samt almene ældreegnede familieboliger.

   

  Den første samarbejdsaftale ligger nu klar til godkendelse og er udarbejdet sammen med Vordingborg Boligselskab, der administrerer boliger for Stevns Ældreboligselskab. Stevns Ældreboligselskab ejer plejecentrene Plushøj, Stevnshøj og Brohøj - og alle ældreboliger i det vi kalder Gl. Stevns. I alt 37 plejeboliger, 28 psykiatriboliger og 129 ældreboliger.

   

  Der er udarbejdet 2 tillæg til samarbejdsaften. Bilag 1 er en oversigt over de fysiske snitflader mellem Stevns Kommunes serviceaftaler og boligselskabets arealer på Stevnshøj. Oversigten er et godt redskab i planlægning af bygningsdrift og vedligehold. Bilag 2 en særaftale for Brohøj, hvis forhold ved ind- og udflytning ofte foregår anderledes end på de øvrige plejecentre.

   

  Før samarbejdsaftalen kan tages i brug, skal den godkendes af begge parter. Vordingborg Boligselskab vil præsentere samarbejdsaftalen for boligselskabets organisationsbestyrelse og Sundhed & Omsorg vil indstille til politisk godkendelse.

   

  Godkendes samarbejdsaftalen for Vordingborg Boligselskab, vil aftalen benyttes som skabelon for de øvrige boligselskaber.

  Økonomi

  Forvaltningen forventer færre udgifter til lejetab og udgifter ved fraflytning, dog uden at have beregninger og analyse af omfanget

 • 379. Kvalitetsrapport 2018/2019

  application/pdf icon kvalitetsrapporten_for_skoleaar_2018_2019.pdf

  Resume

  Ifølge folkeskolelovens § 40 a skal kommunerne hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskoleområdet. Rapporten skal i 2020 være godkendt af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2020.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL, at:

   

  1. den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19 godkendes

  Børn, Unge og Læring, 10. marts 2020, pkt. 152:

  Tiltrådt med en bemærkning om, at forvaltningens samtaler med de enkelte skoler i foråret udover elevtrivsel og uddannelsesparathed også omfatter inklusion.

  Beslutning

  Sagen udgår af dagsordenen.

  Sagsfremstilling

  Skolekonsulent Emma Hindle deltager under dette punkt.

   

  Kvalitetsrapporten er kommunalbestyrelsens redskab til at følge op på mål og resultater for Stevnsskolerne. Kvalitetsrapporten udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskoleloven § 40 a og bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.

   

  Kvalitetsrapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, forvaltningen og politikere om elevernes læring, deres resultater, overgang til ungdomsuddannelser, trivsel og kompetencedækning i Stevns Kommune.

   

  I rapporten indgår en række resultatoplysninger, der har til formål at belyse, hvordan eleverne i Stevns Kommune klarer sig i forhold til de mål, der er besluttet nationalt gennem folkeskolereformen.

   

  Sammenfattende helhedsvurdering for skoleår 2018/19

   

  Det faglige niveau:

  Overordnet er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver (FP9) i de bundne prøvefag meget stabile, når man ser over en treårige periode. Sammenholdes skolernes karaktergennemsnit ved FP9 i 2018/19 med deres socioøkonomiske reference præsterer alle tre folkeskoler, som det kan forventes. Her er det relevant at fremhæve Hotherskolens udvikling, idet skolen i 2016/17 lå signifikant lavere end deres socioøkonomiske reference og præsterede dårligere, end hvad der kunne forventes. I 2018/19 ligger Hotherskolens karaktergennemsnit bedre, end hvad der kunne forventes. Ændringen kan skyldes en større opmærksomhed på den markante stigning i den socioøkonomiske reference, som skolen har oplevet de sidste mange år, og at skolen ny har justeret den pædagogisk praksis, der er svarende hertil.

   

  Overgang til ungdomsuddannelser:

  Nationalt uddannelsespolitisk er målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have mindst én ungdomsuddannelse afløst af to nye målsætninger;

   

  • I 2030 skal 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • andelen af unge op til 25 år, der ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, være nedbragt fra 6-7 procent til 5 procent.

   

  Antallet af elever, der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse 6 år efter de har afsluttet 9. klasse, er på 78,8 procent på landsplan. For eleverne på Stevnsskolerne svinger forventningerne for årene 2014-2016 fra 78,2 procent til 78,8 procent, hvilket er en opadgående tendens. I Stevns Kommune er der over en treårige periode sket en stigning i elever, der 4 måneder efter afsluttet 9. klasse, påbegynder en 10. klasse. Ligeledes er der over en treårig periode sket en stigning i elever, der 16 måneder efter afsluttet 9. klasse, der påbegynder arbejde eller vejledningsforløb i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

   

  Elevtrivsel og elevfravær:

  Trivselsmålingerne for skoleår 2018/19 viser, at elevernes trivsel stort set er uændret siden sidste år. Tallene for trivslen i skoleår 2017/18 viser, at Stevns Kommune har haft et markant fald i den generelle trivsel, der ikke modsvares af en tilsvarende tendens på landsplan. Forvaltningen og skoleledelserne har et øget fokus på trivselsindsatserne både i henseende til forebyggelse af mobning i klassefællesskabet samt i henseende til at nedbringe den samlede elevfravær. Overordnet set er der sket et fald i elevfraværet i Stevns Kommune, og der er kun sket en svag stigning i den lovlige fravær (fravær som skoleledelsen godkender). Stigningen i den lovlige fravær kan eventuelt skyldes et fald i det ulovlige fravær og kan være udtryk for at skærpet fokus på, hvordan fravær registreres på stevnsskolerne samt en styrket dialog med forældre og elever om godkendelse af det lovlige fravær.

   

  Kompetencedækning:

  Kompetencedækningen i Stevns Kommune ligger samlet set på 87,2 procent for skoleåret 2018/19. Dette tal er en stigning set i forhold til skoleår 2016/17 (85 %) og ligger lige under landsgennemsnittet. Med aftalen om justering af folkeskoleaften i 2019, er der fra national side blevet rykket ved målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020/21. Det vil sige, at det forventes af kommunerne, at der fuld kompetencedækning fra skoleår 2025/26. Stevns Kommune er rigtig godt med i tilstræbelsen om fuld kompetencedækning, hvor der udover fokus på linjefagsuddannelse, er fokus på aktiviteter der understøtter det fagfaglige.

   

  Inklusion:

  I Stevns Kommune har vi en målsætning om at flest mulige elever deltager i den almene undervisning, og bidrager til det gode skolefællesskab. I Stevns Kommune modtog 91,7 procent af eleverne undervisning i den almene undervisning i skoleår 2018/19. Sammenholdt med landsgennemsnittet ligger Stevns Kommunes inklusionsgrad i 2018/19 3 procentpoint under. Når Stevns Kommune sammenholdes med landsgennemsnittet over en treårig periode, ligger Stevns Kommune ligeledes cirka 3 procentpoint under landsgennemsnittet.

   

  Forvaltningens bemærkninger

   

  På baggrund af kvalitetsrapporten gennemfører Børn & Læring samtaler med de enkelte skoler i løbet af foråret 2020. Samtalerne vil fokusere på skolernes fremadrettede tiltag og progression. Siden BUL's og KB's godkendelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 i marts 2018 har forvaltningen i samarbejde med stevnsskolerne haft et omfattende fokus på at sænke det gennemsnitlige elevfravær samt fokus på elevernes uddannelsesparathed.

   

  På baggrund af drøftelser med skoleledelserne samt dataindsamlingen for skoleåret 2018/19 anbefaler forvaltningen følgende hovedtemaer til større drøftelse:

   

  • Elevtrivslen skal øges, herunder fortsat fokus på at nedbringe elevfraværet
  • Fortsat fokus elevernes uddannelsesparathed så de er rustet til en ungdomsuddannelse

   

  Forvaltningen har modtaget udtalelse fra skolebestyrelserne på hhv. Strøbyskolen og Hotherskolen. De er vedlagt rapporten som bilag. Forvaltningen har foretaget redaktionelle ændringer i forbindelse med bemærkningerne fra høringssvarene.

   

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser.

 • 380. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 381. Ny Stevnshal - bedømmelse og indstilling af tilbud

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  3 medlemmer (Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Jørgen Larsen (N)) stemmer hverken for eller imod.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og anbefaler at sagen udsættes til forhandlingerne om Budget 2021.

   

   

 • 382. Diverse orienteringer - KB den 30. april 2020 (Lukket)

 • 383. Underskriftsark (Lukket)