Referat

 • Punkt 361 Godkendelse af åben dagsorden

  Resumé

  Godkendelse af åben dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2015.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

 • Punkt 362 Kommuneplantillæg nr. 10 - rammeområde 9L1

  application/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._10.pdf_0.pdf

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal godkende Kommuneplantillæg nr. 10 for rammeområde 9L1.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU, at

  1. Kommuneplantillæg nr. 10 godkendes 

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 14-04-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen har tidligere udsendt kommuneplantillæg nr. 10 for rammeområde 9L1 i høring. I forbindelse med høringsperioden nedlagde Naturstyrelsen veto mod forslaget, idet bestemmelsen om at der kan placeres tekniske anlæg i rammeområde 9L1 ikke giver Naturstyrelsen mulighed for at vurdere, om de statslige interesser er overholdt.

   

  Da der er behov for at de ændrede bestemmelser om mulighed for udstykning i rammeområde 9L1 bliver vedtaget, har forvaltningen foreslået at bestemmelsen om placering af tekniske anlæg udgår.

   

  Naturstyrelsen er forespurgt om vetoet dermed kan ophæves. Naturstyrelsens svar vil foreligge på mødet.

   

  Retsgrundlag

  Planloven

  Stevns Kommuneplan 13

   

  Finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

 • Punkt 363 Forslag til lokalplan 164 - vej og vendeplads ved Store Heddinge Dampvaskeri

  application/pdf icon forslag_til_lokalplan_164_for_vej_og_vendeplads_ved_store_heddinge_dampvaskeri_og_forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._12.pdf_0.pdf

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at forslag til Lokalplan 164 – vej og vendeplads ved Store Heddinge Dampvaskeri samt forslag til kommuneplantillæg nr. 12 udsendes i 8 ugers offentlig høring.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU, at

  1. forslag til lokalplan 164 og kommuneplantillæg nr. 12 sendes ud i 8 ugers offentlig høring

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 14-04-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Store Heddinge Dampvaskeri har planer om at ændre på tilkørselsforholdene for virksomheden. Virksomheden bruger i øjeblikket Lindholmsvej som adgangsvej for de lastbiltransporter som kører til og fra virksomheden. Lindholmsvej er samtidig skolevej, og da virksomheden fremover har brug for at større lastbiler på op til 18 tons kan komme til og fra, ønsker man mulighed for at fjerne den tunge trafik fra Lindholmsvej. Derudover forhandles der med Stevns Kommune om køb af et areal, der kan fungere som vendeplads, hvis det tillægges virksomhedens ejendom.

   

  Lokalplanen udarbejdes da det omtalte areal til vendeplads er udlagt til offentlige formål.

   

  Retsgrundlag

  Planlovens § 13

  Stevns Kommuneplan 13

   

  Finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

 • Punkt 364 Ansøgning til forsøgsordning - strandbeskyttelseslinie - besøgscenter

  application/pdf icon ansoegningsskema_med_bilag-hoejerup_1.maj_2015_0.pdfapplication/pdf icon eftersendt_til_kb_-_boesdal_ansoegning_med_bilag.pdf_0.pdf

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvor Stevns Klints nye besøgscenter skal placeres. Dette vil afgøre hvilken ansøgning der skal sendes til Naturstyrelsen inden den 1. maj 2015 om fritagelse fra strandbeskyttelseslinjen.

    

  Regeringen har oprettet en forsøgsordning, der gør det muligt for 10 projekter i Danmark, at opføre et projekt inden for strandbeskyttelseslinjen, uden at skulle søge om dispensation for strandbeskyttelseslinjen.

   

  Stevns Klints besøgscenter skal placeres inden for strandbeskyttelseslinjen og i stedet for, at søge om en dispensation for strandbeskyttelseslinjen på et senere tidspunkt kan det lette proceduren, at Stevns Kommune allerede nu blev et af disse ti forsøgsprojekter.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, at

  1. tage beslutning om Stevns Klints nye besøgscenter skal opføres i Boesdal med en forbedring og styrkelse af Højerup eller om Stevns Klints nye besøgscenter skal opføres i Højerup.

   

  Dette vil afgøre hvilken ansøgning der sendes til Naturstyrelsen inden den 1. maj 2015, om fritagelse fra strandbeskyttelseslinjen.

   

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  12 medlemmer ( et flertal af V + A) godkender ansøgning om dispensation og placering i Boesdal.

   

  Imod stemte 5 medlemmer (O + B + Bjarne Ø. Rasmussen (V))

   

  1 medlem (C) stemte hverken for eller imod

   

  1 medlem (Ø) stemte hverken for eller imod, og ønsker yderligere analyser.

   

  3 medlemmer (Bjarne Ø. Rasmussen (V), Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) ønsker placering i Højerup.

  Beskrivelse af sagen

  Placering af Stevns Klint nye besøgscenter

  En placering i Boesdal med en forbedring og styrkelse af Højerup:

  Boesdal er et tidligere industrilandskab, som ligger tæt på Rødvig og stationen. Boesdal ligger som en start på klinten i syd og området er stort og robust, så det kan tåle større fysiske forandringer. Med denne ’placering’/ ’ansøgning til forsøgsordning’ ønskes det samtidigt at styrke og forbedre Højerup som stedet for opdagelsen af Fiskeleret (se bilag: ansøgning til forsøgsordning Boesdal).

   

  Ansøgningen baserer sig grundlæggende på en analyse udarbejdet Dansk Bygningsarv A/S ”Besøgscenter Stevns Klint – et forsøgsprojekt”.

  Analysen anbefaler et koncept, der udviklinger Boesdal til det være det primære ankomst- og formidlingssted for Stevns Klint, men samtidig styrker det fine landsbymiljø i Højerup, der også fremover vil tage imod mange besøgende. Men den synergi og klyngeeffekt der opnås ved at skabe èt projekt med to attraktioner styrkes ankomst til og formidling af klinten samtidig med at de besøgende guides ud i det landskab, det hele handler om. Boesdal skal styrkes som det centrale ankomststed for Stevns Klint og verdensarvsområdet, og som klæder den besøgende på til at opleve klinten og verdensarven på Stevns. Med afsæt i Boesdals rå og industrielle landskabelige kvaliteter skal besøgscentret indpasse sig. Besøgscentret skal tilbyde indendørs oplevelser om klintens geologiske fortællinger med fokus på at opleve verdensarven og Fiskeleret, men samtidig give rige muligheder for udendørs aktivitet i området omkring besøgscentret og langs hele klinten.

  En placering i Højerup:

  Højerup er en landsby med gadekær, kirker og Mindepark som ligger helt ud til kanten af klinten. Her er det muligt, at se hele klintprofilet. Højerup er stedet hvor videnskabsmændene i sin tid opdagede Fiskelerets særlige fortælling (se bilag: ansøgning til forsøgsordning Højerup).

  Ansøgningen baserer sig grundlæggende på en analyse om områdets bevaringsværdige værdier. Den samlede analyse ”Udviklingsplan for nyt besøgscenter, Stevns” er udarbejdet af arkitektfirmaet Schønherr A/S. I analysen er der opstillet en række krav til udvikling af området. Disse krav omfatter blandt andet, at arkitekturen skal udformes, så den er i samspil med eksisterende bebyggelse og landskab uden at blive dominerende, og at området skal fastholde det grønne præg. Ligeledes beskrives krav til besøgscentrets funktion samt stiforløb, oplevelsesflow og udearealer. Bemærk at analysen er udført som en del af forberedelsen til udarbejdelse af materiale til arkitektkonkurrence og har synliggjort behov for en række afklaringer før endelig fastlæggelse af specifikke krav. Således er arealdisposition, byggefelt, bygningens størrelse eller antallet af parkeringspladser ikke endeligt fastlagt.

  Med Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvor Stevns Klints nye besøgscenter skal placeres, afgøres det samtidigt hvilken ansøgning der sendes til Naturstyrelsens ’forsøgsordning for kyst- og naturturisme’.

   

  Forsøgsordning til kyst- og naturturisme 

  Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har aftalt, at der skal iværksættes en forsøgsordning til at fremme den fysiske udvikling af kyst- og naturturismen, jf. ’Aftale om vækstplan for dansk turisme’ appendiks 1 side 11, se bilag 1A, Aftale om vækstplan for dansk turisme.

   

  Forsøgsordningen har til formål, at fremme den fysiske udvikling af dansk kyst- og naturturisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen.

   

  Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er derfor blevet enige om, at der skal igangsættes en forsøgsordning, der for udvalgte destinationer skal give mulighed for etablering af perspektivrige og bæredygtige fysiske turismeprojekter til fremme af dansk kyst- og naturturisme.

  Forsøgsordningen skal gøre det muligt på udvalgte steder, at etablere faciliteter og anlæg, som kan styrke kvaliteten i turismeproduktet i dansk kyst- og naturturisme under hensyntagen til naturen og landskabet.

   

  På baggrund af ansøgningerne udvælges op til 10 forsøg. Regeringens godkendelse af forsøg vil afhænge af dels en vurdering af projektets potentiale for tiltrækning af turister og forventede resultater for forsøget, dels af projektets bæredygtighed i forhold til natur, miljø mv. Følgende udvælgelseskriterier fastlægges for forsøgsordningen:

  ·    Der skal være et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen, for øget tiltrækning af udenlandske turister, samt mulighed for at forløse dette potentiale med etableringen af forsøget.

  ·    Etableringen af konkrete fysiske projekter skal ske i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter for at sikre størst mulig synergi og samspil med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme for at understøtte en samlet udvikling i området.

  ·    De fysiske projekter skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset og opført under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet.

   

   

  Retsgrundlag

  Forsøgsordning for kyst- og naturturisme:

  Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse:

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167269  

  (se link).

   

  Se også Naturstyrelsen hjemmeside for mere information om forsøgsordningen for kyst- og naturturisme:

  http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/projekter/forsoegsordning-for-kyst-og-naturturisme/  

   

  Finansiering

  Sagen har pt. ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

   

 • Punkt 365 Cykelsti langs Rengegade fra Rødvigvej til Højerupvej

  application/pdf icon cykelsti_langs_rengegade_fra_roedvigvej_til_hoejerupvej.pdf_0.pdfapplication/pdf icon caseno14-807_489391_v1_cykelsti_langs_rengegade_fra_roedvigvej_til_hoejerupvej.pdf_0.pdf

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte at give en anlægsbevilling til etablering af en cykelstiforbindelse langs Rengegade fra Rødvigvej til rundkørslen ved Højerupvej, samt en tunnel under Rødvigvej. Samtidig skal kommunalbestyrelsen give en indtægtsbevilling, da der er opnået tilsagn om tilskud til projektet fra cykelpuljen. Endelig skal kommunalbestyrelsen beslutte, at arealerhvervelsen til projektet gennemføres ved ekspropriation efter Vejlovens kapitel 5.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. der søges en anlægsbevilling på 7,0 mio. kroner til udførelse af Stiforbindelse langs Rengegade mellem Rødvigvej og rundkørslen ved Højerupvej
  2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr., afsat i budget 2015
  3. der søges en indtægtsbevilling på 2,56 mio. kroner i forbindelse med modtagelse af tilskud fra Cykelpuljen

  OBS – se ny indstilling under finansiering

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 06-01-2015


  Bjarne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

  Anbefales.

   

  Udvalget ønsker at drøfte det samlede stiforløb på Rengegade på førstkommende udvalgsmøde.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2015

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen returneres til PTU med henblik på endelig afklaring af forløbet af cykelstien.

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 03-02-2015

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Anbefales

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-02-2015

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Nielsen (V).

   

  Økonomiudvalget returnerer sagen til PTU med ønsket om at få en beregning på dobbeltrettet cykelsti nord for Regnegade.

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 10-03-2015

  Deltog ikke: Steen S. Hansen

   

  Sagen udsættes til næste møde.

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 14-04-2015

  Udvalget anbefaler sin oprindelige anbefaling, d.v.s:

  1. der søges en anlægsbevilling på 7,040 mio. kr. til udførelse af Stiforbindelse langs Rengegade mellem Rødvigvej og rundkørslen ved Højerupvej
  2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 7,040 mio. kr., afsat i budget 2015
  3. der søges en anlægsbevilling på -2,56 mio. kr. vedrørende tilskud fra Cykelpuljen
  4. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af -2,56 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb på -2,816 mio. kr. i budget 2015.
  5. den arealerhvervelse, der er nødvendig for projektets udførelse gennemføres ved ekspropriation efter vejlovens kapitel 5.

  Anette Mortensen stemte imod, idet Anette mener at stien generelt er placeret på et forkert sted

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2015

  ØU anbefaler PTU’s flertalsindstilling.

   

  Anette Mortensen (V) fastholder sit standpunkt fra PTU.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  PTU’s indstilling godkendt.

  Anette Mortensen (V) fastholder sit standpunkt fra PTU.

  Sidste nyt

  Notat om beregning af udgifterne til en dobbeltrettet cykelsti i vejens vestlige side er vedlagt som bilag på sagen.

  Endvidere er der i indstillingen tilføjet en pind vedr. beslutning om gennemførelse af arealerhvervelse ved ekspropriation efter vejlovens kapitel 5, jf. sagsresuméet.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen har i foråret 2014 søgt om tilskud til en cykelstiforbindelse langs Rengegade fra Rødvigvej til rundkørslen ved Højerupvej. Projektet vil afslutte på cykelstiforbindelsen mellem Store Heddinge og Rødvig. Der er opnået tilsagn om tilskud fra Cykelpuljen på i alt 2,56 mio. kr. svarende til 40% af det samlede projektbudget på 6,4 mio. kr. angivet i ansøgningen til Cykelpuljen.

  Projektet omfatter anlæg af en cykelstiforbindelse langs Rengegade fra afslutningen af den dobbeltrettede cykelsti langs Rødvigvej frem til rundkørslen ved Højerupvej i Store Heddinge, en strækning på i alt 1,25 km. Cykelstiforbindelsen omfatter etablering af ca. 400 meter enkeltrettede cykelstier langs Rengegade med start ved rundkørslen ved Højerupvej. Efter ca. 400 meter etableres en stikrydsning og stien viderefø-res som en dobbeltrettet cykelsti i vejens vestlige side.  Cykelstien føres under Rødvigvej i en ca. 30 meter lang stitunnel og tilsluttes den nyanlagte dobbeltrettede cykelsti langs Rødvigvej.

  De enkeltrettede cykelstier etableres med et tværprofil opbygget af en 3 meter bred delt sti i vejens højre side i retning mod Rødvigvej og en 2 meter bred cykelsti vejens venstre side, begge adskilt fra kørebanen med en kantsten. Den dobbeltrettede cykelsti udføres med et generelt tværprofil med en 1 meter bred yderrabat og en 2,5 meter bred asfalt-belagt cykelsti adskilt fra kørebanen af en 3 meter bred græsklædt skil-lerabat. Tværprofilet kan indsnævres lokalt, hvor pladsforholdene kræver det. Ved stikrydsningen etableres en bred støttehelle, der evt. udformes som en byporthelle. Opdelingen i enkeltrettede og dobbeltrettet cykelsti udføres for at tilgodese trafiksikkerheden, men også for at undgå unødig arealerhvervelse fra ejendommene langs de første 400 meter af cykelstien. Samtidig vil en stikrydsning udført som en byporthelle virke som en fartdæmpende foranstaltning for trafikken ind mod Store Heddinge.

  Projektet påregnes gennemført i perioden januar 2015 til juni 2016.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje jf. lovbek. 1048 af 3. november 2011

  Finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 7,0 mio. i budget 2015, som kan finansiere anlægsbevillingen

   

  NYT – Supplerende oplysninger fra forvaltningen (fremkommet efter mødet i PTU den 3. februar 2015):

   

  Ny indstilling:

   

  Teknik & Miljø indstiller til KB via ØU, at

  1. der søges en anlægsbevilling på 7,040 mio. kr. til udførelse af Stiforbindelse langs Rengegade mellem Rødvigvej og rundkørslen ved Højerupvej
  2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 7,040 mio. kr., afsat i budget 2015
  3. der søges en anlægsbevilling på -2,56 mio. kr. vedrørende tilskud fra Cykelpuljen
  4. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af -2,56 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb på -2,816 mio. kr. i budget 2015.
  5. den arealerhvervelse, der er nødvendig for projektets udførelse gennemføres ved ekspropriation efter vejlovens kapitel 5.

  Mindreindtægter/mindreudgifter medtages ved budgetopfølgningen.

   

             

 • Punkt 366 Trampestien - Status.

  application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon standardaftale_vedr._frivillig_aftale_mellem_stevns_kommune_og_lodsejerne_0.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon telefonnotat_-_samtale_med_naturstyrelsen.docx_0.docxapplication/pdf icon notat_fra_advokat_mads_kobberoe_af_2602-2015.pdf_0.pdfimage/tiff icon afgoerelse_paa_ankesagen_fra_2004_angaaende_fredning_af_stevns_klint_0.tifapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon mailkorrespondance_med_advokat_mads_kobberoe.docx_0.docxapplication/pdf icon notat_af_21._januar_2015_fra_horten_om_forbud_mod_at_nedlaegge_trampesti_-_notat_om_foreloebigt_forbud_mod_at_nedlaegge_trampesti.pdf_0.pdfapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon henvendelse_af_2._marts_2015_fra_foelgegruppen_vedr._trampestien_0.docxapplication/pdf icon udsendt_notat_om_foreloebigt_forbud_mod_at_nedlaegge_trampesti250315.pdf_0.pdfapplication/pdf icon mailreferat_af_moede_med_lodsejerne_den_19._marts_2015.pdf_0.pdfapplication/pdf icon mailreferat_vedr._moede_med_danmarks_naturfredningsforening_den_13._april_2015.pdf_0.pdf

  Resumé

  Efter opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening besluttede Kommunalbestyrelsen den 14. januar 2015 at starte en sag vedr. fredning af Stevns Klint – Trampestien og Klinteprofilen. Beslutningen blev offentliggjort straks derefter og den 2. februar 2015 blev der afholdt møde med lodsejerne bag de frivillige aftaler angående trampestien. Lodsejerne gav på mødet kraftigt udtryk for deres modvilje mod beslutningen og kommunens repræsentanter lovede på samme møde en dialog om den videre proces i sagen.

  Borgmesteren har efterfølgende modtaget adskillige henvendelser fra Lodsejerne. Den 3. marts 2015 har følgegruppen (oldermændene) vedr. Trampestien – 6 lodsejere der repræsenterer samtlige lodsejere - fremsendt et konkret forslag til en alternativ model i forhold til en fredning. Borgmesteren lægger på den baggrund op til, at der nedsættes en delegation bestående af KB-medlemmer, der får til opgave at tage en snarlig dialog med følgegruppen med udgangspunkt i deres anmodning om dialog. Kommunalbestyrelsen vil herefter foretage en egentlig behandling af henvendelsen med henblik på en stillingtagen til sagens videre forløb på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 26. marts 2015.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til KB,

   

  At der med udgangspunkt i henvendelsen af 3. marts 2015 fra følgegruppen vedr. Trampestien nedsættes en dialogdelegation bestående af borgmesteren og 3 KB-medlemmer.

   

  At kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. marts 2015 får forelagt resultatet af de gennemførte drøftelser.

   

  At kommunalbestyrelsen på baggrund af de gennemførte drøftelser herefter tager stilling til fredningssagens videre forløb med udgangspunkt i den trufne beslutning om at rejse en fredningssag via et § 34-påbud.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-03-2015

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen (V)

   

  Indstillingen godkendt med følgende ændring af dialoggruppens sammensætning. Gruppen består således nu af borgmesteren samt 1 medlem fra hver af grupperne i Kommunalbestyrelsen.

   

  For indstillingen stemte 13 medlemmer (V+O+C+B+Jørgen Gregersen + Ø).

   

  5 medlemmer (A) stemte hverken for eller imod.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-03-2015

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen udgår.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Et flertal i Venstre indstillede følgende:

   

  1. Dialogen med lodsejerne om en frivillig aftale fortsættes med henblik på en afklaring hurtigst muligt, dog senest 1. september 2015.

   

  1. Borgmesteren bemyndiges til at varetage dialogen med lodsejerne, herunder at inddrage relevante personer i drøftelserne. KB forelægges efterfølgende resultatet af forhandlingerne.

   

  1. Det sikres af Forvaltningen, at materiale til en eventuel fredningssag ligger klar til afsendelse inden fristen for §34 påbud udløber – arbejdet påbegyndes 1. juli 2015.

   

  For forslaget stemte 10 medlemmer (7 (V) + 1 (C) + 2 (O))

   

  Imod stemte 9 medlemmer (5 (A) + 1 (Ø) + 2 (B) + Bjarne Ø. Rasmussen (V))

   

  Bjarne Ø. Rasmussen (V) + A + B + Ø ønsker at fortsætte den i enighed igangsatte proces og naturligvis i fortsat løbende dialog med lodsejerne.

  Nyt i sagen efter den 10. marts 2015

  Dialoggruppen holder sit første møde med følgegruppen (oldermændene) den 19.3 2015. Resultatet fra mødet og evt. efterfølgende møder vil blive forelagt på kommunalbestyrelsen møde.

   

  Borgmesteren indstiller,

   

  At kommunalbestyrelsen tager stilling til sagens videre forløb

   

  Nyt i sagen efter den 26. marts 2015

  Sagen udgik seneste KB møde med denne bemærkning:

  Borgmesteren anmodede om, at sag nr. 343 (Trampestien) udgik af dagsordenen, da flere havde anmodet om først at drøfte sagen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) m.fl..

   

  Der vedlægges 2 bilag til sagen, nemlig referat med af møde med Lodsejerne og referat m.m. fra møde med Danmarks Naturfredningsforening.

  Beskrivelse af sagen

  Efter skriftlig opfordring af 29. december 2014 fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) besluttede Kommunalbestyrelsen den 14. januar 2015 at starte en sag vedr. fredning af Stevns Klint – Trampestien og Klinteprofilen. Beslutningen blev offentliggjort straks derefter. I tiden efter beslutningen blev der fra borgmesteren og andre politikere stillet spørgsmål til forvaltningens forarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af den sagsfremstilling, der lå til grund for Kommunalbestyrelsens beslutning i sagen. Der blev bl.a. efterlyst en analyse af om fredningen formelt kunne gennemføres ligesom der ikke til sagen var vedlagt et eksempel på en standardaftale med lodsejerne. Da forvaltningen i forbindelse med sagsfremstillingen udelukkende havde rettet henvendelse til Naturstyrelsen (telefonnotat er vedlagt sagen som bilag) angående muligheden for at starte en fredning som foreslået af DN besluttede forvaltningen at rette henvendelse til advokatfirmaet Horten. Advokatfirmaets svar er tidligere udsendt til Kommunalbestyrelsen, og vedlægges som bilag i sagen. Den 2. februar 2015 blev der afholdt et møde – hvor også DN deltog – med lodsejerne bag de frivillige aftaler angående trampestien. Lodsejerne gav på mødet kraftigt udtryk for deres modvilje mod beslutningen. Kommunens repræsentanter lovede på mødet en dialog vedr. den videre proces i fredningssagen.

   

  Borgmesteren har efterfølgende modtaget adskillige bekymrede henvendelser fra Lodsejerne. Flere fremfører, at fredningsforslaget ikke er realistisk med henvisning til resultatet af den gamle fredningssag, hvor fredningen blev opgivet (bilag af gamle kendelse vedlægges sagen). Med dette udgangspunkt anmodede borgmesteren den 9. februar 2015 forvaltningen om en uvildig vurdering af fredningsspørgsmålet. Forvaltningen anmodede på den baggrund Advokat Mads Kobberø, der har møderet for Højesteret, om en vurdering. Pågældende er advokat med speciale inden for miljø- og planlovgivning i Danmark (mailkorrespondancen mellem forvaltningen og advokaten fremgår af bilag vedlagt sagen).

   

  Den 26. februar 2015 modtages et notat fra advokaten. Dette er tidligere udleveret til KB og er her vedlagt som bilag til sagen. Advokaten konkluderer, at der efter hans opfattelse ikke foreligger gode muligheder for at kunne gennemføre en fredning.

   

  Den 3. marts 2015 har følgegruppen (oldermændene) vedr. Trampestien – 6 lodsejere der repræsentere samtlige lodsejere – fremsendt et konkret oplæg til en alternativ model i forhold til en fredning. (henvendelsen er vedlagt som bilag). Borgmesteren lægger på den baggrund op til, at der nedsættes en delegation bestående af borgmesteren og 3 KB-medlemmer, der får til opgave at tage en snarlig drøftelse med følgegruppen med udgangspunkt i deres anmodning om at se på en frivillig aftale, som kan erstatte en fredning.

 • Punkt 367 Indkøbsfunktionen - årsrapport 2014

  application/pdf icon aarsrapport_2014.pdf_0.pdf

  Resumé

  Årsrapporten redegør for indkøbsfunktionen 2014.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via Dir og ØU:

  • at indkøbsfunktionens årsrapport godkendes

   

  Beslutning Direktionen den 09-03-2015

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen

   

  Udsat til næste møde.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2015

  Indstillingen anbefales.

  ØU ønsker at rapporten næste år indeholder årets økonomiske resultater.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Indkøbsfunktionens opgaver

  Økonomiudvalget vedtog den 16/11 2011 en indkøbspolitik for Stevns Kommune.

  Indkøbspolitikken fastlægger principperne for indkøb i Stevns Kommune, herunder indkøbsfunktionens ansvar og opgaver.

   

  Blandt indkøbsfunktionens vigtigste opgaver er:

  • Konkurrenceudsætte kommunens indkøb og sikre overholdelse
  • Indgå centrale indkøbsaftaler
  • Sikre at decentrale enheder er informeret om og anvender indkøbsaftalerne

   

  Udbudsplan ’14

  Udbudsplanen indeholder de aftaleområder, som i løbet af året skal konkurrenceudsættes. Der er tale om udbud af nye aftaleområder, genudbud af eksisterende aftaleområder eller forlængelse af eksisterende aftaler.

  Udbudsplanen 2014 indeholdt 34 aftaleområder.

  De 34 indkøbsområder fordelte sig med:

  ·         6 nye aftaleområder, som ikke tidligere har været konkurrenceudsat;

  ·         14 genudbud af tidligere udbudte aftaleområder.

  ·         7 forlængelser af eksisterende aftaleområder.

  • 7 områder, som ikke blev afsluttet indenfor året (forsinket pga. proces eller klage). 

   

  Indsatsområde i 2015

  Compliance er i udbudssammenhæng et mål for kommuners og leverandørers overholdelse af indgåede aftaler. Det er vigtigt, at der købes hos aftaleleverandøren og at der købes aftalevarer, ellers risikerer vi, at vi ikke får fuldt udbytte af aftalerne. Det nytter ikke at tilpasse budget med henvisning til en billigere indkøbsaftale, hvis den pågældende aftale ikke anvendes eller der ikke købes aftalevarer. Derfor vil vi i 2015 sætte ekstra fokus på, at indkøbsaftalerne bliver implementeret og brugt korrekt i hele Stevns Kommune.

   

  Fremtidig udvikling

  Den fremtidige udvikling går i retning af mere samarbejde med indkøbsfællesskaberne og en videreudvikling af disse og deres opgaver. Man vil fremover også se indgåelse af sporadiske samarbejder kommuner i mellem om specifikke udbud, hvis disse kommuner har lighed med hinanden i forhold til udbuddet, det være sig i geografi, serviceniveau for borgeren eller andre lighedspunkter.

   

   

   

   

  Finansiering

  Årsrapporten har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

 • Punkt 368 Årsrapport 2014 - Forsikringer

  application/pdf icon forsikringsenhedens_aarsrapport_2014_-_stevns.pdf_0.pdf

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. Forsikringsenhedens Årsrapport 2014 godkendes

  Beslutning Direktionen den 13-04-2015

  Jakob Bigum Lundberg deltog ikke i sagens behandling

  Anbefales

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2015

  Anbefales

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Forsikringsenhedens Årsrapport

  Formålet med denne rapport er at give Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Stevns Kommune. 

   

  Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb. 

   

  I 2014 har der været i alt 90 arbejdsulykker og 3 erhvervssygdomme. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt kr. 1.480.733. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på kr. 512.958. For ultimo 2014 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. 12.398.000.

   

  Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditets påvirkning.

   

  På ansvarsskadeområdet har der været i alt 20 skader. Der er sket udbetaling på 10 sager med i alt kr. 209.568. 9 sager er blevet afvist og 1 sag er udbetalt pr. kulance.

   

  På tingskadeområdet har der været i alt 135 tingskader med en samlet udgift på kr. 636.551.

   

  På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på kr. 1.399.685. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effektivt på antallet af skader.

   

  De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet.

   

  Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at være medvirkende til færre ulykker i forbindelse med eks. forflytninger og en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12% ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2014 været på kr. 106.745.

  Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter for præmier, skader og sikringstiltag ser i hovedtal således ud:

   

  Budget 2014

   kr. 7.609.000

  Samlede udgifter/indtægter

  kr. 4.026.000

  Restbudget ved årsafslutningen

   kr. 3.583.000

   

   

  Del af restbudget overført til kassen

  kr.  1.700.000

  Restbudget overført til 2015

  kr. 1.883.000

   

  Finansiering

  Årsrapporten har ingen økonomisk betydning. Forsikringsområdet er indarbejdet i Kommunens budget.

 • Punkt 369 Beretning nr. 15 - Delberetning for regnskabsåret 2014

  application/pdf icon beretning_nr._15_-_loebende_beretning_2014.pdf_0.pdfapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon notat_oekonomi_-_delberetning_nr._15.docx_0.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon notat_hr_-_delberetning_nr._15.docx_0.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon notat_center_social_sundhed_og_aeldre_-_delberetning_nr._15.docx_0.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon notat_arbejdsmarked_-_delberetning_nr_15.docx_0.docx

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU

   

  1. at beretning nr. 15 – Delberetning for regnskabsåret 2014 godkendes

   

  Beslutning Direktionen den 20-04-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2015

  Anbefales

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

   

  Jan Jespersen (Ø) ønsker en sag om ledelsestilsynet op på kommende KB-møde.

  Beskrivelse af sagen

  BDO Kommunernes Revision har sendt beretning nr. 15 – delberetning for regnskabsåret 2014.

   

  I revisionsberetningen er de redegjort for de konstaterede forhold.

   

  2. Revisionens bemærkninger

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  3. Regnskabsføring og interne kontroller

  BDO har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og herunder vurderet om principperne fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsregulativ m.v. udøves i praksis.

   

  Der er sat fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i principperne for økonomistyring.

   

  Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn pr. 4/9 2014, som har omfattet kontrol af tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og ventende remittering.

   

  4. Løn- og personaleområdet.

  Revisionen har foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar 2014 til november 2014. Dette har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende.

   

  Revisionen har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag m.v. til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.

   

  5. Revision af de sociale områder med statsrefusion.

  Formålet med revisionen er at efterprøve om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedure samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

  Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v.

   

   

 • Punkt 370 Årsregnskab 2014

  application/pdf icon aarsberetning_2014.pdf_0.pdfapplication/pdf icon regnskabsoversigt_2014_2.pdf_0.pdf

  Resumé

  Center for Økonomi, HR & IT fremsender Stevns Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2014 til behandling.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via direktion og ØU, at

  1. kommunens årsregnskab for 2014 oversendes til revision.
  2. de anbefalede over-/underskud vedr. rammeaftalerne og aftale om lønsumsstyring på -1,612 mio. kr. overføres fra 2014 til 2015 jf. note 2 side 46 i vedhæftede bilag.
  3. de anbefalede uforbrugte bevillinger på øvrige områder på i alt -5,133 mio. kr. overføres fra 2014 til 2015 jf. note 2 side 45 i vedhæftede bilag.
  4. finansiere tillægsbevillingen til de overførte over-/underskud på i alt 6,745 mio. kr. i 2015 ved forbrug af kassebeholdningen.

   

   

  Beslutning Direktionen den 20-04-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2015

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Indstillingen godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Årsregnskabet for 2014 blev igen et år med godt resultat hvor Stevns Kommune har overholdt servicerammen og dermed aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi. Overskud på strukturel balance har finansieret anlægsinvesteringer.

  Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

   

  Overblik R14
  Hele 1.000 kr.
  (-=indtægter/+= udgifter)

  Oprindeligt
  budget
  2014

  Korrigeret
  budget
  2014

  Udgifts-
  regnskab

  Skatter og tilskud

  -1.255.784

  -1.258.391

  -1.258.654

  Drift - serviceudgifter

  811.146

  822.359

  809.150

  Drift - serviceudg. udenf. rammen

  68.644

  68.081

  68.427

  Drift - overførselsområdet

  287.783

  288.673

  288.620

  Renter

  1.737

  -242

  4.543

  Moms

  0

  0

  129

  Resultat ordinær drift

  -86.474

  -79.520

  -87.785

  Afdrag på lån

  15.298

  16.748

   16.609

  Resultat strukturel balance

  -71.176

  -62.772

  -71.176

  Anlæg

  66.125

  82.835

  82.609

  Anlæg jordforsyning

  -400

  -83

  -88

  Anlæg skattefinansieret

  65.725

  82.752

  82.521

  Brugerfinansieret drift

  -2.431

  -3.200

  -2.316

  Resultat brugerfinansieret

  -2.431

  -3.200

  -2.316

  Låneoptagelse:

  0

  -12.225

  -12.225

  Balanceforskydninger:

  0

  4.416

  11.660

  Kursregulering

  0

  0

  -2.431

  Ændring i likvide aktiver

  -7.882

  8.971

  6.033

   

  Hovedtendensen i Stevns Kommunes samlede regnskab for 2014 er:

  Strukturel balance viser et overskud på 71,2 mio. kr. både i oprindeligt budget og regnskab. Strukturel balance viser forskellen mellem indtægter fra skatter og løbende udgifter til drift og afdrag på lån.

  Serviceudgifterne viser et mindreforbrug på -13,2 mio. kr, heraf søges der rullet et overskud på netto -1,6 mio. kr. fra 2014 til 2015 i henhold til rammeaftaler og aftaler vedr. lønsumsstyring. Rullebeløbene ligger 7,6 mio. kr. under sidste års rullebeløb. På områder der ikke er omfattet rammeaftaler og aftaler om lønsumsstyring søges der om overførsel af i alt -5,133 mio. kr. fra 2014 til 2015.

  Overførselsudgifterne viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 0,053 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

  Der er anlægsudgifter for netto 82,5 mio. kr.

  Kassebeholdningen viser gennemsnitlig 194,3 mio. kr. i 2014.

   

  Kommunikation

  Årsberetningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

   

  Retsgrundlag

  Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse og reglerne i ministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

   

  Finansiering

  Overførsler fra 2014 til 2015 på ialt 6,745 mio. kr. vil blive givet som en tillægsbevilling i 2015 og finansiering af kassebeholdningen.  

   

 • Punkt 371 Børneudvalgets pulje - udmøntning

  Resumé

  Børneudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af regnskabet for 2014 at afsætte en pulje på 0,9 mio. kr. til videre udmøntning, under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender overførelsen.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BU, at

   

  1. Ca. 350.000 kr. udmøntes til skolerne til implementering af skolereformen i 2015, midlerne fordeles i forhold til ressourcetildelingsmodellens timetal. Beløbet beregnes endeligt på baggrund af klassetallene.
  2. Børneudvalget drøfter yderligere udmøntning af puljen.

  Beslutning Børneudvalget den 14-04-2015

   

  Rasmus Hoffmann (V) deltog ikke.

   

  Ad 1. Godkendt med den tilføjelse, at beløbet svarer til en nedsættelse af ressourcetildelingsmodellens undervisningstimetal fra 800 til 780 timer årligt.

   

  Ad 2. Drøftet.

   

  Henning Urban Dam Nielsen (A), Jørgen Gregersen (B) og Janne Halvor Jensen (O) begærede sagen i KB med henblik på, at KB træffer beslutning om at forslaget vedtages og samtidig indarbejdes i budget 2016.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

   

  BU’s indstilling, incl. bemærkninger om B2016, godkendt med den ændring, at beløbet fastsættes til 0,5 mio. kr.

  Ad 2. Udgår, da der ikke er yderligere restbeløb til udmøntning.

   

  BU’s restpulje til udmøntning tilgår kassen i lighed med øvrige områder.

  Beskrivelse af sagen

  Børneudvalget udtrykte på seneste møde ønske om at udmønte midlerne snarest, derfor forelægges sagen nu, så de kan indgå i skolernes planlægning af det kommende skoleår.

  Finansiering

  Puljen er oprettet af BU ved uforbrugte midler på budget 2014. BU har indstillet til KB at godkende midlerne overført til budget 2015.

 • Punkt 372 Trafikplan Brinken - Kystvejen frigivelse af anlægsbevilling

  application/pdf icon projektoplaeg_kystvejen_workshop.pdf_0.pdfapplication/pdf icon 03-01-08-a4-doegntrafik.pdf_0.pdf

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte at give en anlægsbevilling til udarbejdelse af en trafikplan for Brinken – Kystvejen. Arbejdet indledes med en workshop sammen med grundejerforeningerne langs Kystvejen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at 

  1. KB giver en anlægsbevilling på 350.000 kr. til udførelse af Trafikplan Brinken – Kystvejen
  2.  anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 350.000 kr., afsat i budget 2015
  3. workshoppen afholdes primo juni         

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 14-04-2015

  1.    at anbefales

  2.    at anbefales

  3.    der inviteres til workshop den 9. juni 2015, kl. 17.00

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2015

  PTU’s indstilling anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i Budget 2015 afsat 350.000 kr. til udarbejdelse af Trafikplan Kystvejen – Brinken. Der er tidligere udarbejdet planer for vejforbindelser mellem Kystvejen og Stevnsvej, der skulle tjene som aflastningsveje for trafikken på Kystvejen. Rambøll-Nyvig har i 2008 udarbejdet forslag til omlægning af Vindspinderivej/Lendrumvej, for at kunne lede trafikken fra den ydre del af Kystvejen direkte ud til Stevnsvej (og videre ad omfartsvejen syd om Strøby Egede). Det videre arbejde blev sat i bero i 2010.

  For at sikre en god dialog og borgerinddragelse besluttede PTU på sit møde den 10. marts 2015, at indlede arbejdet med trafikplanen med en workshop med deltagelse af repræsentanter for grundejerforeningerne langs Kystvejen, Stevns Kommune og et rådgivende ingeniørfirma.

  Forvaltningen har indhentet et tilbud fra COWI på afholdelse af en workshop, som afrapporteres med et kort notat, samt et forslag til arbejdsprogram for en egentlig trafikplan. De nærmere detaljer fremgår af tilbuddet, der er vedlagt som bilag.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

  Finansiering

  Anlægsbevillingen til workshoppen og den efterfølgende trafikplan kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 350.000 kr. i budget 2015 og har derfor ingen konsekvenser for kommunens anlægsbudget.

 • Punkt 373 Anlægsregnskab tilbygning Hårlevhallen

  application/pdf icon skema_anlaegsregnskab_tilbygning_haarlevhallen.pdf_0.pdf

  Resumé

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt regnskab på anlæg med bruttoudgifter excl moms på 2 mio. kr. eller derover.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU, at

  Anlægsregnskabet for tilbygning Hårlevhallen godkendes.

   

  Beslutning Direktionen den 07-04-2015

  Anbefales.

  Beslutning Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-04-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for tilbygning Hårlevhallen. Der henvises til bilag hvoraf bevillinger og regnskab fremgår.

   

  Finansiering

  Supplerende tekst fra vedhæftet bilag:

   

  Anlægsbevilling, budget

  3.767.000 kr.

  Regnskab:

   

  Rådgiver

       18.000 kr.

  Omkostninger

       91.000 kr.

  Håndværkerudgifter

  4.159.000 kr.

  Indtægter

    -589.000 kr.

  Afvigelse, mindreforbrug

      -88.000 kr.

   

   

 • Punkt 374 Anlægsregnskab Magnoliegården, Energieffektivisering

  application/pdf icon skema_anlaegsregnskab_magnoliegaarden.pdf_0.pdf

  Resumé

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt regnskab på anlæg med bruttoudgifter excl moms på 2 mio. kr. eller derover.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at

  1. anlægsregnskab Magnoliegården, energieffektivisering godkendes 

  Beslutning Direktionen den 07-04-2015

  Anbefales.

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 14-04-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2015

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for energieffektivisering Magnoliegården. Der henvises til bilag hvoraf bevillinger og regnskab fremgår.

   

  Finansiering

  Supplerende tekst fra vedhæftet bilag:

   

   

  Anlægsbevilling, budget

  2.200.000 kr.

  Regnskab:

   

  Rådgiver

       35.000 kr. 

  Omkostninger

       44.000 kr.

  Håndværkerudgifter

  2.177.000 kr.

  Afvigelse, merforbrug

       56.000 kr.

            

   

 • Punkt 375 Anlægsbevilling til Sundhedscenter

  Resumé

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev der afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til energirenovering på Hårlev Rådhus.

   

  Projektet er blevet udskudt til ombygning af rådhus til Sundhedscenter.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til energirenovering af Hovedgaden 46, Hårlev.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 1,2 mio. kr. som er afsat i budgettet for 2015.

   

  Beslutning Direktionen den 13-04-2015

  Jakob Bigum Lundberg deltog ikke i sagens behandling

   

  Anbefales

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 14-04-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2015

  Anbefales

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Teknik og Miljø forestår ombygning af Hårlev rådhus til Sundhedscenter. I forbindelse med denne ombygning, vil der blive gjort tiltag til at reducere driftsomkostninger relateret til energiforbrug. Dette gøres bl.a. ved udskiftning af ventilationsanlæg som er mere energibesparende. Ydermere vil dele af eksisterende radiatorvarmeanlæg blive udskiftet til mere energieffektive anlæg.

   

  Finansiering

  Det oprindelig afsatte rådighedsbeløb i budget 2013 på 1,2 mio. kr. er overført til 2014 og efterfølgende 2015.

   

 • Punkt 376 Kommunegaranti for lån til Arnøje Forsyningslaug

  application/pdf icon ansoegning_om_kommunegaranti_for_laan_til_arnoeje_forsyningslaug_0.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_ny.pdf_0.pdfapplication/pdf icon underskrevet_aarsrapport_2014.pdf_0.pdfapplication/pdf icon underskrevet_g-referat_2014.pdf_0.pdfapplication/pdf icon formandens_beretningen_2014.pdf_0.pdf

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU:

   

  At       Der gives en kommunegaranti på kr. 4.700.000 til Arnøje Forsyningslaug

   

  At       Lånet hjemtages i KommuneKredit

   

  At       Lånet anvendes til de i ansøgningen nævnte udgifter

   

  At       Lånet hjemtages efter de i bekendtgørelsens gældende lånevilkår, herunder løbetid.

   

  At       Der skal betales en engangsprovision på 0,2 % af det optagne lån

   

  Beslutning Direktionen den 07-04-2015

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2015

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Arnøje Forsyningslaug anmoder Stevns kommune om en kommunegaranti på et lån på kr. 4.700.000 hos KommuneKredit til dækning af udførelse af et pilerensningsanlæg.

   

  Anskaffelsesværdien for et pilerensningsanlæg er 4.266.554. KommuneKredit har oplyst, at det er muligt at belåne i anlæggets værdi samt de renter der er tilgået under byggeprocessen. Renterne er pr. 31/12 2014 kr. 342.618 og der forventes en rente for 1. kvt. 2015 på 57.382.

   

  Arnøje Forsyningslaug anmoder derfor Stevns kommune om en kommunegaranti på 4.700.000.

   

  Retsgrundlag

  Med henvisning til ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”

  §3 stk. 3

  Henregnes kommunegaranti af investeringsudgifter ved kloakering ikke til kommunens låntagning.

   

  § 10 stk. 1

  Løbetid for lån må ikke overstige 25 år ved optagelse af annuitetslån, serielån eller indekslån.

   

  §12 stk. 1

  Garanti for lån kan kun meddeles såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår jfr. § 10 stk. 1

   

 • Punkt 377 Kommunegaranti for lån til Store Heddinge Vandværk A.m.b.a

  application/pdf icon 2015_ansoegning_om_kommunegaranti_for_laan_til_store_heddinge_vandvaerk_amba.pdf_0.pdfapplication/pdf icon aarsrapport_2014_store_heddinge_vandvaerk.pdf_0.pdfapplication/pdf icon 2015_vedtaegter_store_heddinge_vandvaerk.pdf_0.pdf

  Resumé

  Anbefales.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU

   

  • At der gives en kommunegaranti på 2.000.000 kr. til Store Heddinge Vandværk A.m.b.a

   

  • At lånet hjemtages i KommuneKredit

   

  • At lånet anvendes til de i ansøgningen nævnte udgifter.

   

  • At lånet hjemtages efter de i bekendtgørelsen gældende låneregler, herunder løbetid.

   

  • At der betales 0,2% af hovedstolen på det hjemtagne lån, der stilles garanti for, til Stevns kommune i gebyr.

   

  Beslutning Direktionen den 20-04-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2015

  Anbefales

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Store Heddinge Vandværk A.m.b.a anmoder Stevns kommune om en kommunegaranti på et lån på DKK 2.000.000 hos KommuneKredit til dækning af investeringer i nødforsyningsledning til Strøby Egede Vandværk, Skyllevandsanlæg og afkalkningsanlæg.

   

  Investeringen i nødforsyningsledningen imellem Strøby Egede og Store Heddinge er et led i den planlagte ringforbindelse imellem modervandværkerne i Stevns kommune.

   

  Skyllevandsanlægget er til brug for vandafledningen, som så vil leve op til planerne i kommunens afdeling for Teknik og Miljø.

   

  Afkalkningsanlægget er et ønske, men på nuværende tidspunkt under forhandling med producenten.

   

  Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2014 besluttet, at der i forbindelse med en kommunegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit skal betales et gebyr på 0,2% af hovedstolen på det lån, der stilles garanti for.

   

  Ansøgning fra Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. er vedlagt.

   

  Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. er vedlagt

   

  Årsrapport 2014 er vedlagt

   

  Retsgrundlag

  Med henvisning til Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

   

  §3 stk.3

  Henregnes kommunegaranti af investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand ikke til kommunens låntagning.

   

  §12 stk. 4

  Garantier for lån optaget af et vandselskab til formål omfattet af § 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold kan uanset stk. 1 meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013.

   

 • Punkt 378 Uddannelse - 10. klasse og EUD10

  Resumé

  I fortsættelse af mødet i januar 2015 har forvaltningen haft forhandlinger med Køge Kommune omkring flytning af 10. klasse til Campus Køge. Disse forhandlinger har ført til en aftale med Køge Kommune. Aftalen holder sig inden for de aftalte rammer.

   

  Samarbejdet omkring EUD10 er ligeledes forhandlet på plads og udvalget skal godkende aftalerne.

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til KB via DIR, BU og ØU, at

   

  1. tiltræde aftalen med Køge Kommune om fremtidig drift af 10. klasse og EUD10.

   

  Beslutning Direktionen den 13-04-2015

  Jakob Bigum Lundberg deltog ikke i sagens behandling

   

  Anbefales

   

  Beslutning Børneudvalget den 14-04-2015

  Rasmus Hoffmann (V) deltog ikke.

   

  Anbefales.

   

  Sagen overføres til den åbne del af referatet.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  BU’s indstilling godkendt.

  Line Krogh Lay (B) og Jan Jespersen (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

  Beskrivelse af sagen

   

  10. klasse

  Administrationen har haft forhandlinger med Køge Kommune omkring samlet drift af 10. klasse på Campus i Køge fra skoleåret 2015/16. Disse forhandlinger har resulteret i en aftale mellem kommunerne med en elevpris på kr. 53.700 pr. elev.

   

  Af nedenstående fremgår økonomien for den fremtidige drift af 10. klasse. Økonomien blev i første omgang beregnet ud fra et skønnet elevtal på 48 elever. Der er pt. tilmeldt 28 elever til 10. klasse på Campus Køge. Der kan ske ændringer løbende, fx pga frafald fra ungdomsuddannelse, mislykket efterskoleophold o.lign. Endelig afregning af antal elever sker ud fra elevtallet pr. 5. september 2015.

   

  Der er pt. ikke kendskab til elever, som har valgt 10. klasse på folkeskole i tredje kommune.

   

  EUD10

  Der har ligeledes været forhandlinger omkring oprettelse af et fælles EUD10 tilbud på Campus Køge. Der er blevet enighed mellem Greve, Køge og Stevns kommuner omkring fælles drift af EUD10. En samarbejdsoverenskomst er under udarbejdelse. Prisen for EUD10 består af en pris pr. elev – pt. kr. 25.920 samt et bidrag til basisudgifter(administration, ledelse, ejendomsudgifter osv.), som fordeles kommunerne imellem efter befolkningstal. For skoleåret 2015/16 vil Stevns andel blive ca. 342.000 kr.

   

  Økonomien for EUD10 blev i første omgang beregnet på baggrund af et forventet elevtal på 10 elever. Der er pt. tilmeldt 5 elever til EUD10 på Campus i Køge. Her gælder også, at det vil være elevtallet pr. 5. september 2015, som ligger til grund for endelig afregning.

    

  10. klasse skoleåret 2015/16

   

  budget 2015

   

  I budget 2015 er afsat følgende midler til skoleåret 2015/16 til 10. kl. og EUD10

   

  10. klasse på Hotherskolen (2 klasser med i alt 30 elever)

  1.320.000

  EUD10 - 8 elever á 96.900 kr

  775.000

  Frit skolevalg - 20 elever i 10. kl. i Køge Kommune (skøn)

  1.380.000

  Befordring til 10. klasse (skøn)

  10.000

  I alt

  3.485.000

   

  Forventet budget i januar 2015 (inden elevtilmelding)

    

  Budget for 10. klasse og EUD10 i skoleåret 2015/15 (elevtal er et skøn)

   

  10. klasse på Campus, Køge - skønnet elevtal 48

  2.568.000

  EUD10 - 10 elever

  550.450

  Anslået til befordring

  120.000

  Støttetimer (anslået)

  100.000

  I alt

  3.338.450

   

  Foreløbig budget iflg. elevtal pr. 25. marts 2015

   

  Budget for 10. klasse og EUD10 i skoleåret 2015/15 (elevtallet kan ændre sig)

   

  10. klasse på Campus, Køge – 28 á  53.700 kr

  1.503.600

  EUD10 - 5 elever á kr. 25.920 ex. basisudgifter 

  129.600

  EUD10 - basisudgifter  (fordelt efter befolkningstal)

  342.000

  Anslået til befordring

  120.000

  Støttetimer (anslået)

  100.000

  I alt

  2.195.200

   

  Derudover skal der indkøbes IT-udstyr, som kan stilles til rådighed for eleverne – en anlægsinvestering på ca. kr. 90.000 i 2015. Det forventes, at IT-udstyret har en levetid på ca. 3 år.

   

  Sagen behandles på lukket dagsorden af hensyn til politisk behandling i Køge Kommune. Sagen åbnes i referatet fra BU. Sagen går åben videre til KB.

  Finansiering

  Finansieringen af flytningen af 10. klasse til Køge Kommune samt oprettelsen af EUD10 i samarbejde med Køge og Greve kommuner forventes at holde sig inden for det vedtagne budget for 2015. Med de elevtal, som kendes p.t. forventes et mindreforbrug, men det er elevtallet pr. 5. september som er afgørende.

 • Punkt 379 Kommunale lokaler - retningslinjer

  application/pdf icon svar_paa_stevns_kommunes_henvendelse_om_kommuners_udlaan_af_lokaler_til_politiske_partiers_interne_moeder_oim_id_nr._211967_-_oekonomi-_og_indenri_0.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_udlaan_kommunale_lokaler_marts_2015.pdf_0.pdf

  Resumé

  Retningslinjer for benyttelse af kommunale lokaler blev godkendt primo 2014 af DIR, NFK og KB. Efterfølgende har retningslinjerne været behandlet hos Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på en kommentar omkring udlån til politiske partiers interne politiske aktiviteter.

  Indstilling

  Kultur- og Fritid indstiller til KB, via DIR og NFK at:

  1. de tilrettede retningslinjer godkendes

  Beslutning Direktionen den 07-04-2015

  Anbefales.

  Beslutning Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-04-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har behandlet Stevns Kommunes forespørgsel omkring de politiske partiers adgang til at låne lokaler til interne politiske møder.

  Ministeriet er nået til nedenstående konklusion.

  Økonomi- og Indenrigsministeriets ovenstående overvejelser kan sammenfattes således:

  Det er ministeriets vurdering, at en kommunalbestyrelse efter reglerne i folkeoplysningslovens § 21, herunder om prioriteret rækkefølge, anviser lokaler til politiske foreningers interne møder, hvis foreningen efter en konkret vurdering opfylder betingelserne for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysnings-lovens § 4, stk. 3, herunder at foreningen som udgangspunkt er åben for alle.

  Det er endvidere ministeriets vurdering, at en kommune herudover efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt kan udlåne lokaler til politiske partiets interne møder. Omfattet heraf er også lokaleudlån til aktiviteter, der kan karakteriseres som egentlig partipolitiske.

  Det er efter ministeriets opfattelse ikke en betingelse, at det arrangement, som lokale-udlånet skal dække, er åbent for alle. Derimod vil en kommunes lokaleudlån til politiske partiers interne møder som udgangspunkt føre til, at kommunen vil være forpligtet til på samme vilkår at imødekomme ansøgninger om tilsvarende lokaleudlån fra andre politiske partier eller fra andre holdningsprægede foreninger.

  Det bemærkes, at ministeriet ved sine overvejelser alene har forholdt sig til det generelle spørgsmål om, hvorvidt lovgivningen hjemler adgang for kommuner til udlån af lokaler til politiske partiers interne møder. Ministeriet har således ikke forholdt sig til de retningslinjer, som Stevns Kommunes konkret har vedtaget for udlån af kommunens lokaler.

  På baggrund heraf har forvaltningen ændret retningslinjerne således at de lever op til ministeriets krav.

  Følgende afsnit bortfalder:

  • Politiske partier, i forbindelse med generelle politiske debatmøder
  • Politiske partier, i forbindelse med kommunalvalg dog kun hvis følgende betingelser er opfyldt:
   • Alle partier skal have mulighed for at deltage
   • Valgmøder skal være åbne for alle og annonceres offentligt
   • Der må ikke tages entré ved valgmøder

  Politiske partier bliver herefter sidestillet med

  • Andre foreninger, politiske partier, studiekredse m.fl.
 • Punkt 380 Ældreråd - Vedtægtsændringer

  application/pdf icon nuvaerende_vedtaegter_aeldreraad.pdf_0.pdfapplication/pdf icon vedtaegter-inspirationspapir_vedtaegt_for_2010_131210_2.pdf_0.pdf

  Resumé

  Ældrerådet har udarbejdet forslag til ændring af vedtægter for Stevns Ældreråd. Ældrerådet har udarbejdet forslag på baggrund af anbefaling fra Danske Ældreråd. Ældrerådets vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen

   

   

  Indstilling

  Social, Sundhed & Ældre indstiller til KB via SSU, at

  1. godkende nye vedtægter for Ældrerådet med den ændring i § 8, stk. 3 og 4 som foreslået af Administrationen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2015

  Anbefales med følgende tilføjelse til § 8 stk. 4: Ældrerådet modtager dagsordensmateriale samtidig med Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Ældrerådet i Stevns Kommune har besluttet at fremsende forslag til nye vedtægter for Ældrerådet – Ældrerådets vedtægter skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

  De nye vedtægter er udarbejdet med afsæt i inspirationspapir fra Danske Ældreråd 2010 som er vedlagt sagen som bilag.

  I forhold til tidligere godkendte vedtægter er der bl.a. følgende ændringsforslag:

  ·         Af §2 Formål, fremgår det at Ældrerådet refererer til hele Kommunalbestyrelsen og ikke alene Social-og Sundhedsudvalget.

  ·         §3 Virksomhed, stk. 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 er nye punkter i forhold til tidligere vedtægter

  ·         §6 Konstituering, stk. 2, 3 og 4 er nye punkter i forhold til tidligere vedtægter.

  ·         §7 Økonomi, stk. 2 er nyt punkt i forhold til tidligere vedtægter.

  ·         §8 Samarbejde, hele §8 er ny.

  Administrationen anbefaler Ældrerådets nye vedtægter med følgende ændringsforslag:

  §8, stk 3, ordet ”Forvaltning” udgår, da Ældrerådets høringsret vedrører politiske beslutningssager.

  §8 stk. 4, ændres til: Det tilstræbes, at høring sker i god tid og i forbindelse med et planlagt Ældrerådsmøde. I undtagelsestilfælde aftales særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og Borgmester/Formand for fagudvalg.

 • Punkt 381 Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 2015

  application/pdf icon indkaldelse_til_moede_i_repraesentantskabet_for_raadet_for_etniske_minoriteter.pdf_0.pdfapplication/pdf icon oversigt_over_medlemmer_af_repraesentantskabet_for_raadet_for_etniske_minoriteter.pdf_0.pdf

  Resumé

  Det er nu muligt for alle kommuner, uanset om der er etableret et kommunalt integrationsråd, at udpege en repræsentant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.  Det vil således være op til den enkelte kommune at udpege et medlem, der findes at kunne varetage opgaven.

  Der er indkaldt til det årlige møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, som afholdes lørdag den 9. maj, hvor temaet for mødet er medborgerskab med særligt fokus på inddragelse af netværk og mobilisering af civilsamfundet i integrationsarbejdet.

   

  SSU skal tage beslutning om hvorvidt Stevns Kommune skal udpege en sådan repræsentant og i givet fald udpege en repræsentant.

  Indstilling

  Social, Sundhed & Ældre indstiller til SSU, at

  1. der tages stilling til om Stevns Kommune ønsker at udpege en repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter
  2. beslutte hvem som skal udpeges som repræsentant, såfremt man ønsker at udpege en repræsentant

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2015

  Ad 1. Udvalget anbefaler KB, at Stevns Kommune udpeger en repræsentant for indeværende valgperiode.

   

  Ad 2. Udvalget anbefaler overfor KB, at Line Krogh Lay (B) udpeges.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  En udpegning godkendt med Line Krogh Lay (B) som repræsentant.

  Beskrivelse af sagen

  Den 1. marts 2014 trådte lov om ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter mv. i kraft.

  Med de nye regler ønskede man at styrke Rådet for Etniske Minoriteters gennemslagskraft og mulighed for at præge integrationsarbejdet både lokalt og centralt. Man ønskede også særligt gennem en ændring af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, at skabe en stærkere og mere repræsentativ platform, som kan bidrage med input til udviklingen af integrationspolitikken.

  Efter de nye regler er det nu muligt for en kommunalbestyrelse at udpege et medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter uanset, om kommunalbestyrelsen har oprettet et integrationsråd eller ej.

  Baggrunden for denne ændring er, at der gennem længere tid har været en udvikling i retning af, at færre og færre kommuner opretter integrationsråd, og at mange kommuner er begyndt at arbejde anderledes med borgerinddragelse på integrationsområdet, eksempelvis ved at oprette Dialogfora, Tænketanke eller Medborgerråd i stedet for integrationsråd.

  Med de nye regler får disse kommuner også mulighed for at udpege en repræsentant til Repræsentantskabet, som mødes en gang om året og hvert fjerde år vælger fem medlemmer til det nationale Rådet for Etniske Minoriteter.

  For repræsentanter, der udpeges af de lokale integrationsråd, gælder, at disse skal udpeges blandt personer, der er udpeget blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen, jf. integrationslovens § 43, stk. 2, 1. pkt. Et tilsvarende kriterium er ikke lagt ind i den foreslåede bestemmelse, og det vil således være op til den enkelte kommune at udpege et medlem, der findes at kunne varetage opgaven.

  Kommunen vil herved bl.a. naturligt kunne lægge vægt på, at den pågældende har viden om og indsigt i spørgsmål i tilknytning til etniske minoriteters forhold lokalt, for eksempel fordi den pågældende – som det er tilfældet for de repræsentanter, der udpeges af de lokale integrationsråd – har tilknytning til lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller lignende.

  Reglerne om Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabet findes i integrationslovens kapitel 8. Det er også muligt at læse mere om Rådet for Etniske Minoriteter på hjemmesiden www.rem.dk.

  Der er indkaldt til det årlige møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, som afholdes lørdag den 9. maj, hvor temaet for mødet er medborgerskab med særligt fokus på inddragelse af netværk og mobilisering af civilsamfundet i integrationsarbejdet.

   

 • Punkt 382 Restaurationsplan - Godkendelse af revideret plan

  application/pdf icon revideret_restaurationsplan_-_restaurationsplan_0415_v2.pdf_0.pdf

  Resumé

  Bevillingsnævnet har revideret og opdateret den nuværende Restaurationsplan for Stevns Kommune. Restaurationsplan fremsendes til godkendelse.

  Indstilling

  Bevillingsnævnet indstiller til KB at

  den revideret Restaurationsplan godkendes.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Indstilling godkendt.

  Der er fra KB fokus på at forbedre vilkårene for de lokale unge under 18 år. Borgmesteren tager de afgivne synspunkter med til kredsrådet, hvor både kommuner og politi er repræsenteret.

  Beskrivelse af sagen

  Bevillingsnævnet har revideret indhold og layout på restaurationsplan for Stevns Kommune. 

  Restaurationsplanen er sammen med Restaurationsloven, det vigtigste fundament i Bevillingsnævnets arbejde, da de fastsætter de overordnede vejledende retningslinier og bestemmelser for behandling af sager om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid.

  Specielt omkring dispensation fra lukketid (nattilladelser) skal det bemærkes, at Bevillingsnævnet er vidende om, at Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi er i gang med at undersøge, i politikredsens kommuner, om deres strategi eventuelt skal ændres på dette område. Endvidere afventer Bevillingsnævnet afgørelse på verserende sag omkring dispensation fra lukketid. Det betyder, at der kan være mulighed for at dette afsnit senere på året skal revideres.

 • Punkt 383 Lovpligtigt kommunalt tilsyn på plejecentre 2014

  application/pdf icon 2014_tilsyn_stevns_kommune_-_samlet_afsluttende_rapport_0.pdfapplication/pdf icon afsluttende_tilsynsrapport_-_bilag_4_konklusion_og_anbefalinger_2014_0.pdfapplication/pdf icon lovpligtigt_kommunalt_tilsyn_2014_hotherhaven_0.pdfapplication/pdf icon lovpligtigt_kommunalt_tilsyn_2014_egehaven_0.pdfapplication/pdf icon lovpligtigt_kommunalt_tilsyn_2014_brohoej_0.pdfapplication/pdf icon lovpligtigt_kommunalt_tilsyn_2014_plushoej_0.pdfapplication/pdf icon lovpligtigt_kommunalt_tilsyn_2014_stevnshoej_0.pdf

  Resumé

  Til Kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger tilsynsrapporter fra gennemførte lovpligtige kommunale tilsyn på Stevns Kommunes 5 plejecentre i efteråret/vinter 2014. Endvidere foreligger sammenfatning, konklusioner og anbefalinger på baggrund af tilsynene.   

  Indstilling

  Social, Sundhed & Ældre indstiller til KB via SSU, at

  1. tilsynsrapporterne tages til efterretning
  2. tilsynsrapporterne viderestilles til Ældrerådet til orientering

   

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2015

  Taget til efterretning.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Servicelovens § 151, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejecentre/plejeboliger.Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.

  De uanmeldte kommunale tilsyn er i 2014 ført af en visitator og Stevns Kommunes myndighedsleder.

  Rapporterne fra de enkelte tilsyn har været tilstillet lederne på de enkelte plejecentre til kommentering, men henblik på afklaring af eventuelle misforståelser eller faktuelle fejl.

  De fem tilsyn har givet anledning til følgende sammenfatning af konklusioner og anbefalinger:

  Sammenfatning af tilsynets konklusioner
  Overordnet er det tilsynets opfattelse

  • at beboerne på kommunens plejecentre generelt har det godt, og modtager en tilfredsstillende pleje og omsorg
  • at den skriftlige dokumentation i Care generelt bliver ført tilfredsstillende
  • at medarbejderne og teamlederen på de enkelte plejecentre er engagerede i, og yder en god indsats for, at dagligdagen kan blive bedst mulig for beboere, pårørende og personalet
  • at kommunens plejecentre generelt er hensigtsmæssigt indrettet og pænt vedligeholdt både inde og ude. Det skal bemærkes, at forholdende på Hotherhaven bærer præg af, at mange har deres daglige gang i bygningen.

   

  Sammenfatning af tilsynets anbefalinger

  Teamlederne og medarbejderne anbefales at fortsætte den igangværende indsats på det enkelte plejecenter for til stadighed at sikre beboerne, de pårørende og personalet de bedst mulige forhold i dagligdagen.

  Bilag

  Bilag til de enkelte tilsynsrapporter er ikke medsendt, men beror i sagen.
  I forhold til den samlede tilsynsrapport er kun vedlagt bilag 4 ”samlet oversigt over konklusioner og anbefalinger fra de lovpligtige kommunale tilsyn i 2014”. Øvrige bilag beror i sagen.

   

   

 • Punkt 384 Stevns Kommunes kommunalt ejede og almene ældre- og plejeboliger – anmodning fra bestyrelsen om udpegning af medlem

  Resumé

  Bestyrelsen for Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger anmoder Kommunalbestyrelsen om, at gøre brug af sin lovhjemmel jf. Almenboligloven til at udpege konkret person til at varetage beboernes interesse, som medlem af bestyrelsen.

   

   

   

   

  Indstilling

  Ledelsessekretariatet indstiller til KB:

  1. At Kommunalbestyrelsen gør brug af sin lovhjemmel jf. Almenboligloven, og udpeger Birgith Christensen til varetagelse af beboernes interesse i bestyrelsen for Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger.

  2. Udpegelsen er gældende, indtil Birgith Christensen ikke længere selv ønsker at varetaget erhvervet eller, indtil KB træffer en anden beslutning.

   

   

   

   

   

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Indstillingen godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen for Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger ønsker at formanden for bestyrelsen Birgith Christensen forsat kan være medlem af bestyrelsen, selv om hun ikke længere opfylder betingelserne jf. forretningsordenen.

  Årsagen, til at Birgith Christensen ikke længere opfylder betingelserne er, at hun i dag er lejer i en af de lejligheder på Vallø Strand, som Kommunalbestyrelsen har solgt.

  Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i Almenboligloven efter konkret vurdering udpege andre (udover de personer, som er nævnt i forretningsordenen) til at varetage beboernes interesser.

   

  Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder valg af formand.

  Retsgrundlag

  Almenboligloven

   

 • Punkt 385 VE-park Varpelev

  application/pdf icon ve-park_varpelev_pixiudgave_juli14.pdf_0.pdfapplication/pdf icon notat.pdf_0.pdfapplication/pdf icon ramboell.pdf_0.pdfapplication/pdf icon ve_park_ved_varpelev_-_dagsordenspunkr_fra_4_sept_2014.pdf_0.pdf

  Resumé

  I september 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen at Teknik & Miljø arbejder videre med et projekt til etablering af en vedvarende energipark i området mellem Hårlev og Varpelev, at de nødvendige forundersøgelser kunne igangsættes samt at der blev afsat kr. 150.000 til budget 2015 (dagsordenpunkt vedlagt som bilag).

  I samarbejde med RUC arbejder Stevns Kommune pt på en PDA ansøgning til EU’s Horizon 2020 hvor der er ansøgningsfrist 4. juni 2015. 

  RUC har lagt et stort arbejde i at lave diverse beregninger på tekniske og økonomiske sammenhænge i projektet. Beregningerne har afsæt i projektideen og har karakter af at være vejledende. I den fase der ansøges om EU-midler til, vil der blive tilknyttet diverse specialister til at underbygge udviklingsprojektets idé.

  Der er tale om et udviklingsprojekt, hvor vi ikke kan læne os op af tidligere erfaringer fra andre. Det er også derfor det er muligt at søge midler til at dække udgifterne i mellemfasen – fra projektideen vi kender nu og til selve etableringen kan ske (div. konsulenter, advokater og revisorer til alt fra afdækning af finansieringsform, selskabskonstruktion, nødvendige tilladelser, projektledelse, hjælp til borgerinddragelse mv.).

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via NFK og PTU, at

  1. der tages stilling til, hvorvidt der kan arbejdes med en ansøgning til EU der indeholder mulighed for etablering af vindmøller

  Beslutning Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-04-2015

  Bjarne Østergaard Rasmussen anbefaler projektet uden vindmøller

  Line Krog Lay, Jan Jespersen og Rikke Gliese anbefaler projektet med mulighed for vindmøller

  Steen Nielsen tager forbehold indtil KBs behandling af sagen

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 30-04-2015

  Steen Nielsen deltog ikke i sagens behandling

   

  Bjarne Nielsen anbefaler projektet uden vindmøller

   

  Anette Mortensen og Flemming Petersen anbefaler projektet med mulighed for vindmøller

   

  Steen S. Hansen tager forbehold indtil KBs behandling af sagen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  13 medlemmer (V + B + A) stemmer for at der arbejdes videre med mulighed for vindmøller

   

  6 medlemmer (Bjarne Ø. Rasmussen (V), Bjarne Nielsen (V), Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O), Thor Grønbæk (O) og Jørgen Gregersen (B) stemmer nej, og fastholder sine tidligere indstillinger.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med den politiske behandling i Kommunalbestyrelsen i september 2015 blev der fra flere sider udtrykt behov for en afklaring af om projektet kunne gennemføres uden vindmøller.

  Der er stadig mange ukendte faktorer og projektets økonomi er baseret på investeringer, der primært skal findes hos landbruget, kommunen eller begge parter i fællesskab. Det er planen at der skal oprettes et eller flere andelsselskaber (a.m.b.a.) der sikrer, at det i videst mulige omfang er lokale borgere, der opnår gevinsterne ved udbygningen med både biogas, solvarme, træflis, vindmøller og fjernvarme.

  Det er næste fase som skal afklare projektrækkefølge, selskabskonstruktion, rentabilitet og låneform – kommunegaranti/Den Europæiske centralbank eller lign.

  RUC har udarbejdet en række beregninger der viser økonomien og de tekniske forhold i projektet med og uden vindmøller. Beregninger viser at projektet med vindmøller udmærker sig som en ”guldløsningen” mens løsningen uden vindmøller, også hænger sammen som en ”bronzeløsning”. Set fra interessenternes vinkel er dette knap så rentabel, fordi man ikke udnytter de økonomiske potentialer fuldt ud.

 • Punkt 386 Spørgetid for borgere

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-04-2015

  Diverse spørgsmål.

  Beskrivelse af sagen

   

   

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15 minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.
 • Punkt 387 Godkendelse af lukket dagsorden (Lukket)

 • Punkt 388 Salg af ejendom - KV (Lukket)

 • Punkt 389 Salg af ejendom - SkM (Lukket)

 • Punkt 390 Kommunalbestyrelsen - Diverse orienteringssager (Lukket)