Referat

 • 264. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 29. november 2018.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 265. KB-medlem Gitte Christensen udtræder

  Resume

  KB-medlem Gitte Christensen har fremsendt anmodning om udtræden af Kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB, at

  1. anmodningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Christensen om udtræden af Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse pr. 1. december 2018 imødekommes.
  2. første stedfortræder fra liste Ø, Sejer Folke indtræder som nyt fast medlem af Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse fra 1. december 2018.
  3. valggruppe 2 fastlægger, hvem der indtræder i den ledige udvalgspost i Abejdsmarked, Erhverv og Turisme.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sejer Folke (Ø) blev udpeget til AET.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Christensen har pr. mail den 12. november 2018 anmodet om at blive fritaget for sine kommunalpolitiske hverv pr. 1. december 2018 af helbredsmæssige årsager.

   

  Efter den kommunale valglovs § 103 stk. 1 skal et medlem af kommunalbestyrelsen fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende,

  har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

   

  Under henvisning hertil, er det forvaltningens vurdering, at der er grundlag for at imødekomme anmodningen fra Gitte Christensen om varig udtræden af Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse.

   

  Første stedfortræder på kandidatliste Ø er Sejer Folke, som de seneste seks måneder har varetaget Gittes hverv i Kommunalbestyrelsen, mens hun har været på orlov.

  Sejer Folke indtræder som fast medlem af Kommunalbestyrelsen for resten af funktionsperioden.

   

  Gitte Christensen er foruden medlem af Kommunalbestyrelsen også medlem af Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

   

  Det tilkommer valggruppen 2 at besætte den udvalgspost, der opstår i forbindelse med Gitte Christensens udtræden.

   

  Jf. Styrelseslovens § 28 note 4 står anført, "at udpegningen sker af den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg. Det er uden betydning om forudsætningerne for valggruppe dannelse efterfølgende er ændret."

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

   

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser.

 • 266. Mødeplan for politiske møder i 2019

  application/pdf icon godkendt_moedeplan_2019_0.pdf

  Resume

  På Kommunalbestyrelsesmødet den 11. oktober 2018 gav KB efterfølgende udtryk for, at der ønskes indført et særskilt KB-møde til 2. behandlingen af det årlige budget.

  Borgmesteren har efterfølgende ligeledes spurgt ind til eventuelle ude-møder i 2010. Dette er ikke tidligere drøftet i forhold til mødeplanen for 2019, men kan besluttes af KB.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via ØU, at

   

  1. det i mødekalenderen planlagte KB-møde torsdag den 10. oktober 2019 alene omhandler 2. behandling af budget 2020.
  2. mødeplanen for 2019 suppleres med et ordinært KB-møde torsdag den 24. oktober 2019.
  3. eventuelle udemøder i 2019 drøftes.

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 179:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Ad. 1 + 2

  Anbefales.

   

  Ad. 3

  Anbefales med placering i Harmonien (syd) og Strøbyhallen (nord).

  Mogens Haugaard Nielsen (N) stemmer hverken for eller imod

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale udemøder.

  Beslutning

  ØU's indstilling blev godkendt.

   

  Imod stemte Liste O, som kun kan anbefale udemøder, når der er særlige sager på dagsorden med betydning for lokalområdet.

 • 267. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

  application/pdf icon samlet_overblik_-_budgetopfoelgning_pr_30_september_2018_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.09.18_-_oeu_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.9.18_-_ssu_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.09.18_-_bul_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.9.18_-_aet_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._30.09.18_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_bop_3_pr._30.09.18_0.pdfapplication/pdf icon opfoelgning_renter_og_afdrag_pr._30.09.18_0.pdfapplication/pdf icon finansiering_bop_3_2018_0.pdfapplication/pdf icon likviditet_pr._30.09.18_0.pdf

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. september er årets sidste budgetopfølgning. De tre årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser.

   

  Opfølgningen viser, at der er en strukturel udfordring i kommunens økonomiske situation, hvor færre indtægter sammen med stigende driftsudgifter sætter økonomien under pres.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at:

  1. Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets egne områder godkendes
  2. Budgetopfølgningen for hele Stevns Kommune godkendes
  3. Der på baggrund af budgetopfølgningen gives følgende tillægsbevillinger:
   1. Skatter og tilskud: 6,9 mio. kr.
   2. Driftsudgifter: 17,4 mio. kr.
   3. Renter: 0,6 mio. kr.
   4. Anlæg: -1,1 mio. kr.
   5. Brugerfinansieret område: 0,9 mio. kr.
   6. Ovennævnte tillægsbevillinger på i alt 24,7 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen
   7. Nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2019 på renoveringspuljen til skoler, institutioner mv. ved en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio.kr., svarende til merudgiften i 2018 på ombygning af Toftegårdsvej og nødvendigt inventar til Stevns Dagskole

     

  Direktionen, 12. november 2018, pkt. 2:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

  Anbefales

   

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 164:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen godkendt.

  Et flertal (V+A+O) konstaterer samtidig, at de problemer, som gjorde sig gældende i forhold til budgetlægningen for 2019, som forventet fortsat påvirker økonomien negativt i 2018. Den manglende reform af udligningssystemet og ikke mindst stigende udgifter på sundhedsområdet, som vi ikke har direkte indflydelse på betyder, at Stevns Kommune ikke får tilført tilstrækkelige økonomiske midler til opgaverne.

  De lave udgiftsniveauer på de store serviceområder indebærer, at vi ikke kan anbefale at anvise større besparelser på områder, hvor Stevns Kommune i forvejen bruger færre ressourcer end de fleste andre kommuner. Det nuværende serviceniveau må bevares og vi arbejder i den kommende tid for at finde de mindre besparelser, der kan findes uden at sænke servicen mærkbart på velfærdsområderne. Den økonomiske udvikling må følges meget nøje og Økonomiudvalget ser frem til en ændret opfølgnings- og budgetproces i 2019, hvor vi må overveje alle virkemidler, herunder også det valgte niveau for anlægsinvesteringer i de kommende år.

  Økonomiudvalgets flertal konstaterer tillige, at Stevns Kommune i 2018 får indhentet det meget store efterslæb på anlægsområdet, hvor projekter fra tidligere budgetår har været overført fra år til år. Nu gennemføres de og der er udsigt til beskedne anlægsoverførsler til 2019. En meget betydelig del af det kassetræk, der sker i 2018, er således udtryk for, at tidligere politisk besluttede ønsker og prioriteringer nu gennemføres. Økonomiudvalget er klar over, at vi med det forventede regnskabsresultat for 2018 og det kommende budgetår 2019, trækker på vores kassebeholdning. Det mener vi aktuelt er det forsvarlige og fornuftige valg, frem for at skære i serviceniveauerne her og nu.

  Varly Jensen (O) fastholder sin indstilling i PMT.

   

  Der er enighed i ØU om at se på mulighederne for at få samlet administrationen og arbejdet under ét udvalg (vedrørende ældreboliger). Forvaltningen fremlægger en sag efter Kommunalbestyrelsens temamøde i januar måned 2019.

   

  Mogens Haugaard (N) finder, at Stevns kommunes økonomi er ude af kontrol og der er akut brug for politisk handling.

  Beslutning

  ØU's indstilling med særskilt protokollering blev godkendt (A+V+C+B+Ø)

  Imod stemte 2 medlemmer (Liste O), som havde følgende protokollering:

  DF kan ikke godkende Økonomiudvalgets indstilling den 20. november, hvor udvalget vil finansiere en tillægsbevilling på 24,7 mio. af kassebeholdningen. Det er et klart brud på budgetaftalen for 2018. DF kan naturligvis heller ikke godkende en forventet overskridelse af Kommunens serviceramme på 29,6 mio., idet der er et klart brud på aftalen med Regeringen og KL.

  2 medlemmer (Liste N) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Alle medlemmer kunne godkende ØU's bemærkninger om kommunens ældreboliger.

   

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug og dermed ekstra kassetræk på 9,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært skyldes følgende forhold:  

  ·         Et forventet merforbrug på driften på 17,5 mio. kr.

  ·         Mindre indtægter fra skatter og tilskud på 6,9 mio. kr.

  ·         Et forventet mindreforbrug på anlæg på 16,9 mio. kr.

  Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 18,8 mio. kr., som er det overskud, der skal finansiere kommunens anlægsudgifter. Da anlægsudgifterne forventes at udgøre 80,9 mio. kr., medfører det, at det er nødvendigt med et betydeligt kassetræk for at finansiere disse. 

  Der skønnes et samlet kassetræk på 62,4 mio. kr. i 2018. 

  Opfølgningen viser, at der er en strukturel udfordring i kommunens økonomiske situation, hvor færre indtægter sammen med stigende driftsudgifter sætter økonomien under pres. De stigende driftsudgifter ser ud til at fortsætte ind i 2019 og frem, hvorfor den strukturelle udfordring forventes at fortsætte i 2019.

   

  De ansøgte tillægsbevillinger er af teknisk karakter. De afspejler den økonomiske udvikling, der har været rapporteret tidligere og her i BOP3. Tillægsbevillingerne betyder ikke, at de pågældende områder skal eller vil disponere anderledes end de ellers ville have gjort. Merudgifterne afspejler således hovedsagligt opdrift inden for det vedtagne serviceniveau og/eller lovbestemte ydelser. Indstillingspunktet vedrørende nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2019 omhandler en anlægssag på BUL's område - se bilag vedrørende anlæg under bemærkninger.

   

  Driftsudgifter

  Der forventes merudgifter i forhold til korrigeret budget på 17,5 mio. kr.

  De største udfordringer er på Social- og Sundhedsudvalgets område med et forventet merforbrug på 18,4 mio. kr. og på Plan, Miljø og Teknikudvalget med forventet merforbrug på 5,1 mio. kr., svarende til 11 pct. af udvalgets budget.

   

  Der forventes en overskridelse af kommunens serviceramme på 29,6 mio. kr. En overskridelse medfører risiko for sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme. En eventuel sanktion udmøntes med 40 pct. kollektivt på alle kommuner og 60 pct. individuelt til de kommuner, der har en overskridelse.

   

   

  Anlæg

  Der forventes en mindreudgift på 16,9 mio. kr. vedrørende anlægprojekterne.

  Størstedelen af mindreforbruget (15,7 mio. kr.) forventes overført til 2019 og den resterende mindreudgift på 1,1 mio. kr. søges tilført kassebeholdningen.

  Forbruget udgør 50,8 mio. kr. ultimo oktober, hvilket kun svarer til cirka halvdelen af det afsatte budget på 97,7 mio. kr. med to måneder tilbage af året. Det foreliggende skøn er baseret på vurderingen i det enkelte projekter, men i så stor en portefølje vil der erfaringsmæssigt ske ændringer af en lang række årsager, herunder at projekter kan blive udsat eller forsinkede.  

  Likviditet

  Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en gennemsnitlige likviditet på i alt 181,4 mio. kr. ultimo september måned 2018. 

  Den gennemsnitlige likviditet har været stigende indtil midt i 2018, men udviser nu en faldende tendens jf. bilag om likviditet. 

  På baggrund af denne opfølgning med en forventning om merudgifter vedrørende driften og en stor anlægsportefølje, der forventes gennemført i 2018, forventes en negativ påvirkning på kommunens likviditet. Likviditeten er dog stadig langt over det fastsatte mål i kommunens økonomiske politik om en gennemsnitlig likviditet på mindst 80 mio. kr.

  Fagudvalgenes beslutninger

  Social- og Sundhed

  Børn, Unge og Læring

  Plan, Miljø og Fritid

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

   

   

  Lovgrundlag

  Stevns kommunes økonomiske politik

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Der søges om tillægsbevillinger på ialt 24,7 mio. kr.

   

 • 268. Dagpleje, daginstitutioner og SFO - Egenbetaling 2019 godkendes

  application/pdf icon bruttodriftsudgifter_og_egenbetaling_2019_0.pdf

  Resume

  KB skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger gældende fra 1. januar 2019. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2018.

  Indstilling

  Børn & Læring/Økonomi indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og frokostmåltid pr. 1. januar 2019 godkendes

   

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 107:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 170:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetaling (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2019.

   

  Jf. den nye dagtilbudslov får alle forældre, som afholder fravær efter barselsloven, mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen mod reduceret forældrebetaling.

   

  I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2019. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. I beregningen af taksten for deltidspladser er udgifterne fordelt i faste og variable udgifter. Det vil sige, at forældre med deltidsplads betaler på lige fod med forældre med fuldtidspladser til faste udgifter der fordeles lige på børnene, uanset om de er på fuldtid eller deltid.

   

  Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).

   

  Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige bruttodriftsudgifterne.

   

  Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.

   

  Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af bruttodriftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligeholdelse).

   

  I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte en max. pris for ordningen. Børn & Læring anbefaler, at max. prisen fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.

   

  Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.

   

  På baggrund af ovenstående forudsætninger er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2019:

   

   

   Hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2019.

 • 269. Tilskud til privat pasning 2019 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2019.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, via BUL og ØU, at

   

  1. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads, svarende til:
   1. 3.913 kr. for en deltidsplads
   2. 6.037 kr. for en fuldtidsplads
  2. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Børn & Læring
  3. det bevilgede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 108:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 171:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

   

  Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.

   

  Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.

   

  Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

   

  Der er beregnet et minimumstilskud på tilskud for privat pasning for 2019. Til sammenligning er der beregnet et tilskud, hvor tilskuddet fra 2018 er fremskrevet med 1,3%, svarende til KL´s fremskrivningsprocent på overførsel til personer. Herudover er der beregnet et tilskud til deltidspladser på 30 timer om ugen, som kan benyttes af forældre på barselsorlov.

   

   

  Faldet i tilskuddet fra 2018 til minimumstilskuddet i 2019 skyldes, at der blev givet et højere tilskud end minimumstilskuddet i 2018. Ved godkendelse af taksterne i 2018 blev det tillige godkendt, at gå tilbage til minimumstildelingen i 2019.

   

  Kommunen skal tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Hvis det bliver aktuelt, beregner Børn & Læring, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.

   

  Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bevilges tilskuddet er proceduren, at tilskuddet udbetales den første hverdag i måneden.

  Lovgrundlag

  §80 og §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, idet der er taget udgangspunkt i minimumstilskuddet til privat pasning.

 • 270. Tilskud til pasning af egne børn 2019 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til pasning af egne børn i 2019.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. Stevns kommune giver et tilskud til pasning af egne børn på:
   1. 6.037 kr. pr. måned i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
   2. 3.450 kr. pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart
  2. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 109:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 173:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Liste Ø stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  Kommunen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan desuden beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

   

  Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. hustand og det samlede tilskud pr. hustand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

   

  Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  I forbindelse med budget 2019 er det vedtaget, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. I budgettet er indarbejdet, at tilskuddet svarer til minimumstilskuddet til privat pasning. 

   

  Der er beregnet et maksimumstilskud til pasning af egne børn og minimumstilskud til privat pasning:

   

  Lovgrundlag

  §86 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der er indarbejdet budget til pasning af egne børn, svarende til minimumstilskuddet til privat pasning.

 • 271. Tilskud til privatinstitutioner 2019 - Godkendelse

  application/pdf icon tilskud_til_privatinstitutioner_2019_0.pdf

  Resume

  Kommunen skal godkende driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. følgende tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud, gives på 0-2 års området:
   1. 5.747 kr. pr. måned til deltidspladser
   2. 9.464 kr. pr. måned til fuldtidspladser
  2. følgende tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud, gives på 3-5 års området:
   1. 2.846 kr. pr. måned til deltidspladser
   2. 4.823 kr. pr. måned til fuldtidspladser
  3. Stevns Kommune ikke benytter muligheden for at give et højere tilskud end det vægtede gennemsnit for hele aldersgruppen

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 110:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 172:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Herudover har kommunen fået mere fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet.

   

  I den nye dagtilbudslov skal kommunerne tilbyde deltidspladser til forældre på barsel- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.

   

  Driftstilskuddet til privatinstitutioner skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter excl. støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. På 0-2 års området vil det for eksempel sige de gennemsnitlige vægtede udgifter til dagpleje og vuggestue.

   

  De nye fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet betyder, at i de tilfælde, hvor driftstilskuddet er lavere end kommunens udgifter til alderssvarende daginstitutioner (vuggestue og børnehave), kan kommunen beregne tilskuddet på baggrund af de budgetterede nettodriftsudgifter excl. støttepædagogudgifter for vuggestue og dagpleje.

   

  I Stevns Kommune er den kommunale udgift til dagpleje lavere end den kommunale udgift til vuggestue. Den nye dagtilslov giver derfor mulighed for at fastsætte et højere tilskud, hvor tilskuddet fastsættes i forhold til den kommunale udgift til vuggestue excl. støttepædagogudgifter.

   

  Forslag til tilskud til privatinstitutioner:

   

   

  Jf. visitationsreglerne gives tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.

   

  På baggrund af de ny regler om højere tilskud, kan der på 0-2 års området gives 113 kr. mere i tilskud pr. måned til deltidspladser og 488 kr. mere pr. måned til fuldtidspladser. Der er ikke mulighed for at give et højere tilskud på 0-3 års området. Muligheden for højere tilskud er ikke indregnet i forslag til takster, da der ikke er budgetmæssig dækning for merudgiften.

  Lovgrundlag

  §36 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Indstillingerne i sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da udgifterne er medtaget i budget 2019.

 • 272. Fastsættelse af takster og tilskud til kombinationstilbud 2019

  Resume

  KB skal fastsætte takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. takster og tilskud til kombinationstilbud godkendes

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 111:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 167:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I den nye dagtilbudslov er der nyt tilbud til forældre med behov for pasning uden for almindelig åbningstid. Det vil sige, at kommunen efter ansøgning skal tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Reglerne for tilskud til privat pasning gælder tillige for fleksibel pasning. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet set overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. 

   

  På tilskud til fleksibel pasning (privat passer) er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  Ved deltidsplads i kommunalt tilbud er følgende forslag til takster pr. 1. januar 2019:

   

   

  De gives følgende tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser:

   

   

  Der gives følgende tilskud til forældrene til aflønning af privat passer:

   

  Lovgrundlag

  §85a i dagtilbudsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget.

 • 273. Magnoliegården - Takster 2019

  Resume

  KB skal fastsætte takster for 2019 for Magnoliegården efter de omkostningsbaserede principper.

  Indstilling

  Børn & Læring / Økonomi indstiller til KB via BUL og ØU, at:

  1. taksten for døgnbehandling fastsættes til 3.147 kr. pr. dag
  2. taksten for skoletilbud fastsættes til 922 kr. pr. dag

  Børn, Unge og Læring, 13. november 2018, pkt. 106:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 168:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der skal fastsættes takster for 2019 for Magnoliegården efter de omkostningsbaserede principper.

   

  I taksterne er der taget udgangspunkt i følgende overordnede forudsætninger:

   

  Døgnbehandling

  Et udgiftsbudget på 22,3 mio. kr.

  Øvrige omkostninger på 1,5 mio. kr.

  En normering på 23 pladser med en belægningsprocent på 90%

   

  Ingen ændringer i normering og belægningsgrad fra 2018 til 2019.

   

  Skoletilbud

  Et udgiftsbudget på 4,6 mio. kr.

  Øvrige omkostninger på 0,4 mio. kr.

  En normering på 18 pladser med en belægningsprocent på 83%

   

  Ingen ændringer i normering og belægningsgrad fra 2018 til 2019.

   

  Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, som er godkendt i forbindelse med budget 2019, giver det følgende takster:

   

   

  KKR anbefaler i Takstaftalen gældende for takstberegningen i budget 2018 og 2019 (Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland), at "takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given takstreduktion ikke anvendes. KKR Sjælland opfordrer i stedet til at alle kommunerne til at sikre, et målrettet arbejdet for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt. Det vil blandt andet sige, at kommunerne ikke pålægges en takstnedsættelse (i faste priser).

   

  I nedenstående tabel vises et overblik over udviklingen i den samlede takst for døgnbehandlings- og skoletilbud fra 2009 til 2019:

   

   

   

  Belægningsgraden på Magnoliegården har fra 2016 til 2018 været følgende:

   

   

  I 2018 er det den forventede belægningsgrad ved budgetopfølgning 3.

   

  Økonomi

  Sagen medfører et merforbrug på 154.000 kr., som fortrinsvis skyldes difference i forhold til fremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet. Afvigelsen medtages i budgetopfølgningerne.

 • 274. Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede - anlægsbevilling

  Resume

  KB skal beslutte, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til det igangværende anlægsarbejde på Stevnsvej ved Hybenrosevej og Valnøddevej.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på yderligere 400.000 kr. til gennemførelse af krydsombygningerne på Stevnsvej
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i budget 2018.

  Direktionen, 5. november 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Plan, Miljø og Teknik, 13. november 2018, pkt. 177:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 175:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Til finansiering af de igangværende arbejder med ombygning af T-kryds ved Hybenrosevej og Valnøddevej på Stevnsvej i Strøby Egede er der afsat 7,4 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. ikke er frigivet.

  Den seneste budgetopfølgning viser, at der forventes et samlet forbrug på i alt ca. 6,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Der er derfor brug for frigivelse af en anlægsbevilling på yderligere 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der frigives 400.000 kr. af et afsat rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede.

  Det resterende rådighedsbeløb på 1,013 mio. kr. forventes ikke anvendt og kan tilgå kommunens kassebeholdning ved budgetopfølgning 3.

 • 275. Klimatilpasning - frigivelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af rådighedsbeløb til undersøgelse og kystsikring af kystvejen som er truet af erosion iht. kysthelhedsplanen.

  Den samlede anlægsbevilling var i 2017 900.000 kr. Der blev frigivet 200.000 kr til kysthelhedsplan (KB den 12.10.17 sag nr. 694). Restbeløbet på 131.000 blev overført til 2018. Nu ønskes det resterende beløb på 700.000 kr frigivet og samlet på et anlægsprojekt for klima og stormflodssikring.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 700.000 kr. til undersøgelse og udførelse af erosionstruede områder ved kystvejen.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløb på 700.000 kr. som er afsat til kystsikring på budget 2018. Beløbet overføres til et samlet anlægsprojekt - Klima og Stormflodssikring

  Plan, Miljø og Teknik, 13. november 2018, pkt. 175:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 176:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) mener, at der skal være et særligt fokus på området ved Netto.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Liste O mener at der skal være særlig fokus på området ved Netto.

  Sagsfremstilling

  Ved en indledende kystanalyse er de mest sårbare steder langs kysten i det nordlige Stevns udpeget. Her er der specielt kystvejen som nogle steder er truet af erosion.

   

  Stevns Kommunen udarbejdede i 2014 en Klimatilpasningsplan. Planen indeholder en kortlægning af den fremtidige risiko for oversvømmelse, for at kunne tage hensyn til klimatilpasning i den fremadrettede

  planlægning. samtidig blev der identificeret en række fysiske indsatsområder, hvor risikoen for oversvømmelse eller skadesomkostninger vil være så høj, at det er blevet vurderet til at, der bør ydes en indsats for

  at fremtidssikre områderne. I forbindelse med Klimatilpasningsplanen blev der uarbejdet en prioriteret liste over indsatser.

  til undersøgelse af bl.a. følgende:

  · Problematikken med vand de forkerte steder i Store Heddinge

  · Problematikken Tingvejen, broen over Tryggevælde Å

  · Infrastrukturen til byer og landsbyer på Stevns i forbindelse med skybrud

  · Klimatilpasning af de kommunale ejendomme.

   

  Som opfølgning på klimatilpasningsplanen har NIRAS har i 2017 og 2018 lavet en kysthelhedsplan som bl.a uddyber punktet om infrastrukturen. Kystvejen ligger flere steder meget tæt på kystlinjen og er derfor erosionstruet som kræver at der iværksættes skråningsbeskyttelse bestående af evt. stenblokke. Til undersøgelser og konkret sikring af veje ønskes det resterende rådighedsbeløb på 700.000 kr frigivet.

  Økonomi

   

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er et rådighedsbeløb på 700.000kr. afsat i budget 2018 til kystsikring.

 • 276. Kystanalyse ved Strøby Egede - frigivelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af rådighedsbeløb på 800.000 kr til kystanalysen ved Strøby Egede herunder analyse af sikring af sluseport ved udløb fra Tryggevælde Å. De 800.000 kr er resten af en større anlægsbevilling på 1.8 mil i 2016 til renovering af sluseport og forlængelse af molen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 800.000 kr til kystanalyse ved Strøby Egede herunder analyse af sikringen af sluseporten ved Tryggevælde Å

   

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 800.000 kr som oprindeligt var afsat til forlængelse af mole ved Tryggevælde Å

  Plan, Miljø og Teknik, 13. november 2018, pkt. 176:

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker protokolleret at der skal etableres en beredskabssikring ved Prambroen og forlængelse af molen ved udløb af Tryggevælde Å for at undgå tilsanding.

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 169:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

   

  Liste O fastholder sine tidligere protokolleringer.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med renovering af slusen i 2016 var der afsat et beløb på 1.8 mil til udskiftning af porte på slusen og forlængelse af molen ved Tryggevælde å for at undgå tilsanding. I forbindelse med kystanalyserne i Stevns Kommune udarbejdet af COWI og NIRAS konkluderes det at en forlængelse af molen isoleret set ikke vil have den ønskede effektivitet for beskyttelse af kysten og slusen ved en stormflodshændelse. En forlængelse af den eksisterende høfde vil på sigt sande til og være for dyr i forhold til effekten.  Det anbefales at beløbet indgår i den samlede analyse af kystbeskyttelsen, hvor der ses på transport af sand, udnyttelse af sand samt de muligheder der er for at tilbageholde vand i eksisterende bassiner ved Tryggevælde Ås udløb.  

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er et rådighedsbeløb på 800.000 kr afsat i budget 2018 til renivering af sluseport.

 • 277. Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020

  application/pdf icon mulige_affaldsordninger_og_estimerede_priser_-_flyer_fra_borgermoedet_den_27._september.pdf_0.pdfapplication/pdf icon opsamling_fra_borgermoedet_den_27._september_-_notat_fra_katzenmark_af_22._oktober_2018.pdf_0.pdfapplication/pdf icon oversigt_over_nuvaerende_og_forventede_kommende_genanvendelsesprocenter.pdf_0.pdf

  Resume

  PMT og KB er på tidligere møder blevet orienteret om status samt de nuværende og forventede kommende krav på affaldsområdet inkl. tidsplan for det videre arbejde frem mod implementering af nye affaldsordninger i Stevns kommune, som skal træde i kraft 1. maj 2020.

  På møde den 21. august blev PMT præsenteret for beregnede forventelige merpriser for de udvalgte scenarier for fremtidige ordninger, og den 27. september blev der afholdt borgermøde efter diverse spændende oplæg fra 7.-8. klasser fra Hotherskolen og Store Heddinge skole.

  Forvaltningen ønsker på baggrund af borgermødet og tidligere tilkendegivelser fra PMT at indstille følgende punkter vedr. nye affaldsordninger i Stevns kommune

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. der pr. 1. maj 2020 indføres afhentning af madaffald: ved parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder sm. restaffald, og i etagebebyggelser o.l. ved at omdøbe nogle af de nuværende 660 l beholdere til restaffald til beholdere for madaffald,
  2. beholdere til mad- og restaffald pr. 1. maj 2020 generelt tømmes hver 14. dag,
  3. beholdere til mad- og restaffald i de tre sommermåneder juni, juli og august tømmes hver uge,
  4. forsøgsordning med kuber til indsamling af plast- og metalaffald ophører pr. 1. maj 2020, og
  5. der pr. 1. maj 2020 indføres indsamling af plast- og metalaffald: ved parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder, og i etagebebyggelser o.l. i 660 l beholdere, som alle tømmes hver 6. uge,
  6. indsamling af papir og glas fortsat sker via nuværende beholdere og kuber

     eller

  1. indsamling af papir og glas i nuværende beholdere og kuber ophører pr. 1. maj 2020, og
  2. der pr. 1. maj 2020 ændres på indsamling af papir og glas: ved parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder til papir og glas, og i etagebebyggelser o.l. ved at supplere de eksisterende 660 l beholdere til papir med 660 l beholdere til glas, som alle tømmes hver 6. uge,
  3. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte forarbejder samt udbud for hhv. indkøb af nye beholdere og nye indsamlingsordninger.

   
  Plan, Miljø og Teknik, 13. november 2018, pkt. 178:

  Udvalget anbefaler ad. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 samt 9.

   

  Varly Jensen (0) stemmer nej til ad. 4, 5, 7 og 8 - idet han ønsker fastholdt de nuværende ordninger. 

   

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 178:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  PMT's flertalsindstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT. Ligeledes er der tilsyneladende ikke økonomisk dækning for det vedtagne budget.

  Beslutning

  Godkendt.

  Liste O stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Forskellige modeller for nye affaldsordninger, herunder også estimeret genanvendelse og økonomi, blev præsenteret på et borgermøde den 27. september, hvor ARGO også præsenterede kommende tiltag på genbrugspladserne.

  Tilbagemeldingerne på borgermødet med hensyn til nye affaldsordninger var følgende:

  • Generel enighed om, at affald skal sorteres
  • Økonomi for den kommende løsning er af mindre betydning
  • Antallet af beholdere på egen grund kan være udfordrende – løsninger med nærgenbrugsøer på fællesarealer kan derfor være en mulighed
  • Gerne mulighed for ekstra kapacitet til familier med f.eks. blebørn
  • Gerne overvejelse om ugetømning (af mad-/restaffald) i sommerperioden
  • Gerne mulighed for beholder til pap

  Alle ovenstående tilbagemeldinger kan tilgodeses ved forvaltningens indstilling (undtagen pap), idet der allerede i dag foruden etageejendomme er kæde-/rækkehusbebyggelser, som har en fælles nærgenbrugs ø med særskilte 660 l beholdere til papir og som gerne kan udvides med tilsvarende beholdere også til plast, metal og evt. glas. Eneste beholder ved de enkelte husstande i disse bebyggelser kan derved blive en dobbeltbeholder til mad- og restaffald.

  Teknik og Miljø vil i forbindelse med planlægning af de nye ordninger tage kontakt til alle boligforeninger og undersøge de enkelte behov og muligheder for løsninger.

   

  Mad- og restaffald:

  Jfr. de nyligt vedtagne EU-direktiver bliver det lovpligtigt at indsamle madaffald, senest i 2023.

  Teknik og miljø indstiller derfor, at madaffald indsamles med 14-dags tømning i en ny 240 l dobbeltbeholder sammen med restaffald, idet mængden af restaffald bliver mindre ved tilsvarende udsortering af de andre genanvendelige fraktioner plast og metal.

  Teknik og miljø indstiller ligeledes, at dobbeltbeholderen til mad- og restaffald kan tømmes hver uge i sommermånederne juni-august for at minimere lugt og fluegener, som i øvrigt også generelt kan forebygges ved at slå knude på poserne med madaffald, inden de lægges i beholderen.

  Plast- og metalaffald:
  Teknik og miljø indstiller videre, at forsøgsordningen med indsamling af plast og metal ophører, idet borgerne ikke benytter disse i tilstrækkelig grad. Genanvendelsesprocenten for disse fraktioner vil blive langt større ved indsamling ved husstanden eller nærgenbrugsøer.

  Teknik og miljø indstiller derfor, at plast- og metalaffald i stedet indsamles med tømning hver 6. uge i en ny 240 l dobbeltbeholder ved parcel- og sommerhuse, og i større 660 l særskilte beholdere i etagebebyggelser og ved de kæde-/rækkehusbebyggelser, der måtte ønske det.

  Papir- og glasaffald:

  Papirmængderne er generelt faldende og suppleres allerede i dag med tilladelse til også at lægge karton i beholderen. Papir indsamles allerede i dag ved de enkelte husstande eller nærgenbrugsøer med tømning hver 6. uge og kan ikke gøres meget bedre.

  Glas indsamles i dag via kuber ved 25 lokationer rundt om i kommunen, fortrinsvis dagligvarebutikker, med tømning hver uge. De indsamlede mængder er fine, men der vil uden tvivl kunne indsamles yderligere mængder via en beholder ved den enkelte husstand eller ved nærgenbrugsøer.

  Teknik og Miljø indstiller til udvalget samt ØU og KB at tage stilling til, hvorvidt man fortsat ønsker en indsamling af papir og glas via nuværende ordninger, eller om man ønsker en højere genanvendelse samt en mere borgervenlig (men samtidig dyrere) løsning via en ny 240 l dobbeltbeholder ved parcel- og sommerhuse, og i større 660 l særskilte beholdere i etagebebyggelser og ved de kæde- og rækkehus-bebyggelser, der måtte ønske det.

  Den prismæssige forskel mellem de to muligheder er estimeret til at være ca. 127 kr. om året for den enkelte husstand i parcelhus, idet endelige priser for hhv. parcel- og sommerhuse samt etagebebyggelser o.l. dog først kan beregnes endeligt efter udbud af nye beholdere og indsamlingsordninger.

  Pap-affald:

  Teknik og miljø kan derimod ikke anbefale at indsamle pap i beholdere ved husstandene, idet papkasser meget nemt sidder fast i beholderen og ikke er til at ”ryste ud” ved tømningen, da borgere umiddelbart pr erfaring fra forsøgsordninger andre steder ikke river papkasser i mindre stykker.

  I Stevns kommune er det som tidligere beskrevet allerede nu tilladt at aflevere mindre mængder karton i papirfraktionen (emballage fra f.eks. cornflakes og tandpasta), men ikke pap, da fibrene i pap er anderledes end fibrene i karton og vil ødelægge en ellers fin papirfraktion, som derved ikke ville kunne sælges til en god papirpris.

  Pap som ren fraktion giver derimod i sig selv en god pris ved videreformidling til genanvendelse.

  Der er derfor ingen kommuner i ARGO regi, der indsamler pap i beholdere ved husstanden … hvis indsamling af pap ved husstanden sker det som ren fraktion via storskraldsordning / fortovsindsamling … og ellers via genbrugspladser som i Stevns kommune.

  Pap må således fortsat indsamles via genbrugspladserne … herunder også pap fra nethandel.

  Hvis genanvendelsesindustrien en dag bliver bedre til at frasortere papfibre fra papir fibrene og prismarkedet derved på et tidspunkt bliver favorabelt for indsamling af pap sammen med papir og karton, vil muligheden for denne bortskaffelse selvfølgelig blive meldt ud til borgerne.

  Ekstra kapacitet:

  Tømningsfrekvensen for affaldsbeholdere ved parcel- og sommerhuse fastsættes ud fra erfaringer fra andre kommuner, ligesom antallet af 660 l beholdere ved etagebebyggelser og nærgenbrugsøer kan justeres i forhold til den fastlagte tømningsfrekvens.

  Derudover vil forvaltningen undersøge forskellige muligheder for ekstra kapacitet, såfremt borgerne i perioder måtte ønske dette, f.eks. i forbindelse med blebørn i familien.

  Der er allerede i dag mulighed for at købe affaldssække hos renovatøren til brug ved fødselsdage, jul og andre fester, som eventuelt kan videreføres, ligesom dagplejemødre i dag har ekstra beholder til restaffald grundet de mange blebørn, hvilket måske også kunne blive en løsning, som kunne udbredes mod ekstra betaling.

  Det videre forløb:

  Forvaltningen vil efter beslutning om de nye affaldsordninger sætte gang i udarbejdelse af udbudsmateriale for indkøb af beholdere og nye indsamlingsordninger. Udbudsmaterialerne vil blive forelagt PMT for godkendelse inden arbejderne sendes i udbud, ligesom resultatet af de enkelte udbud vil blive forelagt for PMT inden indgåelse af nye kontrakter.

  Indkøb af beholdere og nye indsamlingsordninger forventes sendt i udbud i foråret 2019.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23/06/2017, kapitel 6

  Affaldsbekendtgørelsen, Bek. om affald nr. 1309 af 18/12/2012

  Regeringens publikation ”Danmark uden affald”, oktober 2013

  Den nationale ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

  Stevns kommunes Affaldsplan 2014-2018.

  Ændringer til EU´s affaldsdirektiv, vedtaget med direktiv 2018/851 fra 30. maj 2018.

   

   

  Økonomi

  Der er ren brugerbetaling på renovationsområdet. Nye takster vil først kunne beregnes efter udbud for indkøb af nye beholdere og nye tømningsordninger.

 • 278. Østsjællands Museum Budget 2019 - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1._oestsjaellands_museum_budget_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._noter_budget_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._noter_omkostninger_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune skal sammen med Faxe Kommune, som tilsynsførende myndighed godkende Østsjællands Museums budget for 2019.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. Østsjællands Museums Budget for 2019 godkendes

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. november 2018, pkt. 102:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Godkendt.

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 174:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Liste N stemmer hverken for eller imod.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndigheder for den selvejende institution Østsjællands Museum. Stevns Kommune skal som tilsynsførende myndighed godkende budgettet (bilag 2) og orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelse af museets budget inden budgetårets begyndelse.

   

  Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse. Museet oplyser at museets bestyrelse d. 27. september har godkendt budgettet for 2019. (bilag 1)

 • 279. Verdensarv Stevns 2019 - Handlingsplan

  application/pdf icon handlingsplan_og_budget_verdensarv_stevns_2019_gaeldende.pdf_0.pdf

  Resume

  Handlingsplanen for foreningen Verdensarv Stevns skal opfylde Stevns Kommunes ønske om at sikre, at arbejdet med verdensarven varetages og udføres optimalt og med klar ansvarsfordeling.

  For at sikre et forvaltningssystem, som tilgodeser krav fra UNESCO og ønsker fra de gennem ansøgningen forpligtede parter, har Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Stevns Turistforening stiftet organisationen Verdensarv Stevns. Foreningen skal sikre koordination mellem interessenter, implementeringen af forvaltningsplanen og fremdrift i udviklingen af området i en form, som sikrer bæredygtighed så klintens værdier bevares.

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem årligt tilskud. Handlingsplanen revideres en gang årligt og danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns om opfyldelse af en række nærmere fastsatte initiativer.

   

  Indstilling

  Teknik og miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. Verdensarv Stevns' handlingsplan for 2019 godkendes

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. november 2018, pkt. 103:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20. november 2018, pkt. 177:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstllingen anbefales (V+A+O).

   

  Mogens Haugaard Nielsen (N) mener, at vi bør fusionere Verdensarv Stevns med Øst Sjællands Museum.

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Liste N fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Prioriterede indsatsområder 2019

  Indsatsområderne defineres på basis af drøftelser i foreningens bestyrelse, med forvaltningen i Stevns Kommune samt høringer i hhv. Verdensarvsråd Stevns Klint og den lokale referencegruppe.

   

  Koordinering og samarbejde

  Verdensarv Stevns arbejder for at sikre medejerskab og styrke koordinering af arbejdet omkring Stevns Klint som verdensarv. I 2019 vil dette arbejde blive fortsat i foreningens bestyrelse og referencegrupper, Verdensarvsråd Stevns Klint, Stevns Kommunes koordineringsgruppe, Turismestrategisk Samarbejdsgruppe og andre relevante fora.

  Som led i denne indsats vil arbejdet have særlig fokus på:

  • Det strategiske samarbejde vedrørende det samlede verdensarvsarbejde.
  • Den brede forankring af verdensarvsarbejdet (herunder lodsejere, borgere, interesseorganisationer, geologer, virksomheder, foreninger mv.).
  • Klar arbejdsdeling.

   

  Herunder:

  • Etablering af enklere organisation for drift af besøgscenter og øvrige verdensarvsopgaver, således at den både tilgodeser en effektiv drift af besøgscenter og en bred inddragelse i verdensarvsarbejdet.
  • Koordinering, prioritering, arbejdsdeling og finansiering af formidling og turismeindsats (herunder besøgsoplevelse/infrastruktur).
  • Samarbejdsaftaler omkring forskning og formidling (SK, VS, ØSM, Selskabet Højeruplund).
  • Udarbejdelse af en effektiv Helhedsplan for Stevns Klint.

   

  Medejerskab og bæredygtig turisme

  Bæredygtig turisme er et fokusområde for UNESCO verdensarv (UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme). Medejerskab et af de grundlæggende principper for arbejdet omkring Stevns Klint som verdensarv jf. Forvaltningsplanen. Verdensarv Stevns arbejder for at styrke det strategiske samarbejde omkring bæredygtig udvikling bla. ved at understøtte Stevns Kommunes turismestrategi, ved at indgå i Turismestrategisk Samarbejdsgruppe og ved indsatser, der styrker samarbejdet mellem lokale aktører og den strategiske indsats. Verdensarv Stevns understøtter desuden relevante initiativer for bæredygtig turisme, som opstår inden for verdensarvsorganisationen eller blandt andre aktører.

  Som led i denne indsats vil arbejdet have særlig fokus på:

  • Videreføre partnerprogram for virksomheder og organisationer i samarbejde med Stevns Erhvervsråd med henblik at styrke såvel kendskab og medejerskab til verdensarv og støtte bæredygtig udvikling med afsæt i verdensarv og verdensmål.
  • Implementere produktprogram for fødevarer som del af partnerprogram og i samarbejde med Stevns Erhvervsråd. Baseret på de erfaringer der indhentes udvikles programmet til overnatningssteder, spisesteder og kunsthåndværk.
  • Venneprogram med tilbud om f.eks. foredrag, temadage og tilbud om at indgå som frivillig i relevante sammenhænge.
  • Indgå i arbejdet mellem nordiske verdensarvsområder omkring bæredygtig turisme.

   

  Herunder:

  • Afklare fremtid for Klintedage.
  • Understøtte andres markedsføring gennem kvalitetssikring og ved udarbejdelse af tekster billeder + film.
  • Styrket kommunikation i den digitale verden herunder fælles indsats for Tripadvisor.

   

  Styrke, beskytte og bevare

  Arbejdet med at bevare og beskytte er centralt i verdensarvskonventionen og Verdensarv Stevns har ansvaret for at gennemføre den systematiske monitering, som er et krav til verdensarvsforvaltning. Formålet med moniteringen er at følge verdensarvsområdet Stevns Klints tilstand på en systematisk måde over tid. Baseret på de seneste års udvikling af moniteringsarbejdet og som følge af den stigende turisme og ikke mindst den forventede stigning, har moniteringsarbejdet i stigende grad fokus på tillige at virke til at styrke og beskytte Stevns Klints værdier således som de er beskrevet i udpegningen.

  Indsatsen vil have fokus på:

  • Fortsætte indsatsen for at optimere montering og sikre optimal udnyttelse af resultaterne herunder fortsætte arbejdet for valide og relevante brugerundersøgelser, der også kan indgå i arbejdet med strategisk turismeudvikling.
  • Integrere moniteringsarbejdet yderligere i indsatsen for at udvikle, bevare og beskytte bla. ved at øge kendskab til trusler og skabe medejerskab til forebyggelsesindsats.
  • Støtte tiltag, der styrker Stevns Klints værdier som beskrevet i udpegningen herunder naturen.
  • Fortsætte samarbejde omkring retningslinjer baseret på inddragelse og opbygning af medejerskab.

   

  Øge kendskab

  At formidle verdensarven er centralt i arbejdet med verdensarvskonventionen. Østsjællands Museum har ansvar for forskning og formidling af geologi og kulturhistorie jf. Museumsloven og nomineringsdokumentet. Stevns Kommune varetager med overtagelsen af Stevns Naturcenter formidling af natur, geologi og verdensarv til skoler. Verdensarv Stevns arbejder for at øge kendskab til verdensarv, til Stevns Klint og understøtter andres initiativer omkring dette herunder særligt samarbejder.

  Indsatsen vil have særligt fokus på:  

   

  • Etablering og drift af fælles hjemmeside for det samlede verdensarvsarbejde.
  • Partnerprogram/venneprogram (se ovenfor).
  • Skoleindsats om verdensarv (projektleder Stevns Bibliotekerne).
  • Koordinering og trykning af Oplev Stevns Klint.
  • Understøtte andres initiativer til at øge kendskabet til verdensarv.
  • Etablering af besøgscenter.
  • Helhedsplan for bæredygtig udvikling Stevns Klint, herunder præcisering af ønskede besøgsscenarier og formidlingstemaer

   

   

  Bedre besøgsoplevelse/besøgscenter

  I forbindelse med udnævnelsen til verdensarv anbefalede verdensarvskomiteen, at der arbejdes for at sikre en effektiv præsentation af verdensarven og en besøgsoplevelse af høj kvalitet. Stevns Kommune har besluttet at opføre et besøgscenter i Boesdal og et løft af besøgsoplevelsen i Højerup og arbejder på realiseringen af dette i samarbejde med Østsjællands Museum og Verdenarv Stevns. Sideløbende arbejdes der med forbedring af adgang og formidling langs hele klinten.

  Verdensarv Stevns vil i 2019 indgå i arbejdet omkring udvikling af besøgscenter og besøgsoplevelsen langs Stevns Klint. Foreningens engagement afventer pt. afklaring med Stevns Kommune.

  • Indsatsen vil i 2019 fokusere på: Etablering af besøgscenter.
  • Helhedsplan for bæredygtig udvikling Stevns Klint, herunder præcisering af ønskede besøgsscenarier og formidlingstemaer.

    

  I handlingsplanen er en mere tømmende beskrivelse af de opgaver, som skal løses af foreningen med baggrund i foreningens vedtægter samt formål, vision og målsætning jf. Forvaltningsplan Stevns Klint 2017-2020..

  Lovgrundlag

  forvaltningsplan for Stevns Klint verdensarv.

  Samarbejdsaftale mellem kommunen og Verdensarv Stevns

 • 280. Ellegårdskollegiet - godkendelse af bestyrelsesmedlemmer

  application/pdf icon bilag_a_-_vedtaegter_ellegaardskollegiet_0.pdf

  Resume

  Godkendelse af repræsentanter til Ellegårdskollegiets bestyrelse, jf gældende vedtægter.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  • Følgende repræsentanter godkendes til Ellegårdskollegiets bestyrelse
   • Laila Werner, Erhv.akademi Sjælland
   • Fie Willum Jessen, Cambus Køge
   • Renata Hobel, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård
   • Julie M. Nielsen, Beboerrepræsentant

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 5 i Ellegårdskollegiets vedtægter, er det Kommunalbestyrelsen, der skal godkende ændringer i bestyrelsens sammensætning.

  Lovgrundlag

  Vedtægter Ellegårdskollegiet

 • 281. Sag rejst af KB-medlem Varly Jensen vedr. dispensation om ensidig taghældning

  application/pdf icon bilag_a_-_referat_fra_plan_og_teknikudvalget_den_10._marts_2015_0.pdfapplication/pdf icon bilag_b_-_referat_ptu_7._november_2016_0.pdfapplication/pdf icon bilag_c_-_afslag_til_dispensation_fra_lokalplan_5-04_0.pdf

  Resume

  KB-medlem Varly Jensen har rejst sag til PMT vedr. dispensation om ensidig taghældning.

  Indstilling

  KB-medlem Varly Jensen indstiller til PMT, at

  1. Udvalget drøfter daværende Plan- og Teknikudvalgs beslutning af 10 marts 2015.
  2. Udvalget tager stilling til, hvad de nye Lokalplaner skal indeholde evt. hvad nye bygningsformer kan betyde for energiforbruget, regnvandsafledning med meget mere.

  Plan, Miljø og Teknik, 13. november 2018, pkt. 187:

  Udvalget drøftede sagen rejst af Varly Jensen.

   

  Varly Jensen (O) begærede sagen i Komunalbestyrelsen.

  Beslutning

  Sagen drøftet.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Varly Jensen har fremsendt følgende sagsfremstilling:

  "Jeg har den 23. oktober modtaget en henvendelse angående en bebyggelse på Kystvejen 306, Strøby - journal.nr. 2018-1017.

   

  Den 11 okt. 2018 har ejerne af ovenstående ejendom fremsendt en dispensations ansøgning fra Lokalplan 5-04 om hus former, hvor det fremgår, at taget som hovedregel udføres som sadeltag.

   

  Ejerne ønsker at opføre et sommerhus med ensidigt tagfald.

   

  Den 17 okt. 2018 fremsender Stevns Kommune et afslag på dispensation, med henvisning til bl.a. lokalplan 5-04 paragraf 6,3, hvor det fremgår, at sadeltagets hældning ikke må overstige 30 grader, målt fra vandret plan, dog 45 grader hvis særlige konstruktive forhold taler for det.

   

  Det fremgår ikke af lokalplan 5-04 hvad minimums taghældningen er?

   

  Det fremgår også, at Kommunen ikke ønsker skabt præcedens i området underlagt lokalplanen.

   

  Med henvisning til Plan og Teknikudvalgets beslutning den 10 marts 2015, indstillede de, at administrationen fik mulighed for at give dispensation for bl.a. bestemmelser om tagform og taghældning i bl.a. Lokalplan 5-04.

   

  Udvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes nye Lokalplaner for området, hvor de nye Lokalplaner skal indeholde ændrede bestemmelser især om tagform og taghældning.

   

  Der er sket mange nye tiltag på og ved Kystvejen siden 2015. Bl.a. at en stor del af Kystvejen kan blive helårszone. Derfor er Kommunen i fuld gang med at forberede nye Lokalplaner.”

   

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger:

  Ifølge dagsordenpunktet fra 10. marts 2015 har Plan- og Teknikudvalget  besluttet at der skal udarbejdes nye lokalplaner for de områder ved Strøby Egede, der i dag er omfattet af lokalplanerne 5-03, 5-04 og 5-05. De nye lokalplaner skal bl.a. indeholde ændrede bestemmelser om tagform og taghældning. Forvaltningen udarbejder et forslag til en lokalplan, der i efteråret 2016 blev udsendt i hørring og der blev bl.a. afholdt et borgermøde den 26. oktober 2016 i Strøbyhallen. Både før, under og efter borgermødet var der massiv kritik at forslaget der bl.a. gik på en bekymringen over at erstatte flere lokalplaner med én samlet lokalplan for området, konsekvenserne for den eksisterende beplantning og dyrelivet samt utilfredshed over restriktioner i materiale- og farvevalg.

  På PTUs møde den 7. november 2016 blev det besluttet ikke at vedtage lokalplanforslag nr. 153 og at Grundejerforeningens formænd skulle inviteres til et møde 1. kvartal 2017. Der pågår pt. en længere møderække med grundejerforeningerne langs Kystvejen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afgøre hvornår der udarbejdes eventuelle nye lokalplaner da behov og ønsker ikke er enslydende.

  Indtil da er Lokalplanerne 5-03, 5-04 og 5-05 gældende for de respektive områder og det pågældende afslag der er givet i den konkrete sag er givet ud fra en vurdering af områdets ejendomme. Der er i dispensationsansøgningen oplyst flere ejendomme, med fladt tag for reference. Det kan oplyses at alle på nær 1 ejendom ifølge BBR- registret, er opført i perioden 1961-1987. Lokalplan 5-04 er udfærdiget i 1998 med gældende anvisninger.

  Som det fremgår at det fremsendte afslag på dispensation, så har den berørte borger haft mulighed for at påklage afgørelsen i 4 uger, hvilket ikke er sket og sagen betragtes derfor som afsluttet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 • 282. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 283. Lukket dagsorden - godkendelsse

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 284. Rødvig Lystbådehavn - Plangrundlag

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

   

 • 285. Diverse orienteringer - KB den 29. november 2018 (Lukket)

 • 286. Underskriftsark (Lukket)