Referat

 • 384. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 28. maj 2020.

  Beslutning

  Følgende medlemmer deltog digitalt i mødet: Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O), Steen Nielsen (A) og Helen Sørensen (A).

   

  Dagsorden godkendt.

 • 385. Politisk klage til Ombudsmanden over Stevns Kommune

  application/pdf icon svarudkast_til_klagerne_over_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon brev_til_klagerne_fra_ombudsmanden_0.pdfapplication/pdf icon kopi_af_klage_til_ombudsmanden_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har af Folketingets Ombudsmand (FO) fået oplyst, at 6 medlemmer (O+N+Ø) af Kommunalbestyrelsen har indsendt en klage over hvorvidt reglerne om god forvaltningsskik er håndteret korrekt i forhold til sagen om udviklingsplanen for Strøby Egede. FO anbefaler, at Stevns Kommune får lejlighed til at svare på anklagerne, hvilket sker i denne sag.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til KB, at

  1. kommunens udkast til svarskrivelse godkendes.

  Beslutning

  13 medlemmer (A+V+C+B) godkendte udkastet til svarbrev.

   

  6 medlemmer (O+N+Ø) stemte imod.

  2 medlemmer (O) havde samtidig denne protokollering: Vi henviser til, at det er Borgerne der har bedt om aktindsigt, som de efterfølgende har forelagt os. I sagsfremstillingens afsnit 3 skriver man, at klager mener, altså os, at forvaltningen og udvalgsformanden er i lommen, osv. hos en grundejer. Dette har vi aldrig udtalt - se Borgerne afsnit. Dansk Folkeparti vil ikke godkende Kommunens udkast til svarskrivelse. Denne skrivelse skal sendes med til Ombudsmanden.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har af Folketingets Ombudsmand (FO) ved brev af 25. marts 2020  fået oplyst, at 6 medlemmer (liste N+O+Ø) af Kommunalbestyrelsen har indsendt en klage over hvorvidt reglerne om god forvaltningsskik er håndteret korrekt i forhold til sagen om udviklingsplanen for Strøby Egede. Klagen er fremsendt  i forlængelse af en klage fra samme gruppe til Ankestyrelsen i december måned 2019. Stevns Kommune er først i 2020 blevet bekendt med det konkrete indhold af begge klagesager efter at kommunen - via Ankestyrelsen og FO - har modtaget kopi af klagerne og bilag.

   

  Stevns Kommune tager i den forbindelse til efterretning, at Tilsynet under Ankestyrelsen ikke har fundet anledning til behandle klagerne over kommunens håndtering af den formelle del af sagen i Kommunalbestyrelsen. Folketingets Ombudsmand meddeler til klagerne i sit brev af 25. marts 2020, at Stevns Kommune bør have en mulighed for at tage stilling til de forhold, som anføres i klagen til ham. Fra kommunens side er det opfattelsen, at god forvaltningsskik bl.a. indebærer, at forvaltningens sagsbehandling er i overensstemmelse med gældende regler og praksis, herunder de etiske regler eller principper om myndighedernes adfærd overfor kommunens borgere. Det er dette udgangspunkt, som kommunen har taget i sin besvarelse, som fremgår af vedlagte bilag til høringssvar.

   

  Af klagen, som ligeledes vedlægges sagen, fremgår en række kritikpunkter af forvaltningen og udvalgsformanden. Der klages bl.a. over, at ikke alle oplysninger er politisk eller offentligt kendt i sagen ligesom klagerne mener, at forvaltningen og udvalgsformanden er ”i lommen hos en grundejer” og at de havde en ”kammeratlig” omgangstone med pågældende. Endvidere gives kritik af manglende mødenotater og referater og af selve afstemningen i Kommunalbestyrelsen.

   

  I kommunens svar til de pågældende bliver samtlige kritik punkter gennemgået. Der er efter kommunens opfattelse ikke sket en overtrædelse af hverken lovgivning eller god forvaltningsskik. Kommunen anmoder endvidere om, at klagerne dokumenterer sine beskyldninger mod forvaltning og udvalgsformand.

   

  Stevns Kommune har afslutningsvis ikke yderligere bemærkninger udover at opfordre til, at spørgsmål vedrørende Kommunalbestyrelsens samarbejde og eventuel utilfredshed fremadrettet drøftes i forsamlingen og ikke via medier eller klageinstanser. Det ville samtidig være i overensstemmelse med det interne kodeks  for det politiske samarbejde i Stevns Kommune, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

  Lovgrundlag

  Kommunestyrelsesloven.

  KL’s vejledning for det politiske arbejde.

  Byplanhåndbogen.

  Økonomi

  Intet af bemærke.

 • 386. Kvalitetsrapport for skoleår 2018/19 - godkendelse

  application/pdf icon kvalitetsrapporten_for_skoleaar_2018_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_til_kvalitetsrapporten_2018_19_0.pdf

  Resume

  Ifølge folkeskolelovens § 40 a skal kommunerne hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport

  for folkeskoleområdet.

   

  BUL godkendte rapporten den 10. marts 2020 (sag 152) med henblik på endelig godkendelse af KB. Godkendelsen blev dog annulleret på BUL's møde den 15. april (sag 176) grundet udstedelse af ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter, som forvaltningen modtog den 17. marts 2020.

   

  BUL skal derfor behandle rapporten på ny med henblik på godkendelse på KB. Ændringerne, som bekendtgørelsen medfører, er redegjort for i et særskilt bilag.

   

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og DIR, at

  1. den samlede kvalitetsrapport, ink. bilag til kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 godkendes.

  Direktionen, 11. maj 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 12. maj 2020, pkt. 183:

  Anbefales med en bemærkning om, at forvaltningens samtaler med de enkelte skoler i foråret udover elevtrivsel og uddannelsesparathed også omfatter inklusion.

  Beslutning

  BUL's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten er kommunalbestyrelsens redskab til at følge op på mål og resultater for Stevnsskolerne. Kvalitetsrapporten udgøres af den oprindelige rapport, samt bilag der redegør for de nye obligatoriske emner, der skal være indeholdt i rapporten i henhold til det ændrede bekendtgørelse.

   

  Kvalitetsrapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, forvaltningen og politikere om elevernes læring, deres resultater, overgang til ungdomsuddannelser, trivsel og kompetencedækning i Stevns Kommune.

   

  I rapporten indgår en række resultatoplysninger, der har til formål at belyse, hvordan eleverne i Stevns Kommune klarer sig i forhold til de mål, der er besluttet nationalt gennem folkeskolereformen.

   

  En ny bekendtgørelse udstedt i marts i år medfører som noget nyt, at kvalitetsrapporten også skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen, for så vidt angår den understøttende undervisning, og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

   

  Derudover er bekendtgørelsen ændret som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten. Dette sker som opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver. Disse oplysninger fremgår i et særskilt bilag.

   

  Sammenfattende helhedsvurdering for skoleår 2018/19

   

  Det faglige niveau:

  Overordnet er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver (FP9) i de bundne prøvefag meget stabile, når man ser over en treårige periode. Sammenholdes skolernes karaktergennemsnit ved FP9 i 2018/19 med deres socioøkonomiske reference præsterer alle tre folkeskoler, som det kan forventes. Her er det relevant at fremhæve Hotherskolens udvikling, idet skolen i 2016/17 lå signifikant lavere end deres socioøkonomiske reference og præsterede dårligere, end hvad der kunne forventes. I 2018/19 ligger Hotherskolens karaktergennemsnit bedre, end hvad der kunne forventes. Ændringen kan skyldes en større opmærksomhed på den markante stigning i den socioøkonomiske reference, som skolen har oplevet de sidste mange år, og at skolen nu har justeret den pædagogisk praksis, der er svarende hertil.

   

  Overgang til ungdomsuddannelser:

  Nationalt uddannelsespolitisk er målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have mindst én ungdomsuddannelse afløst af to nye målsætninger;

  · I 2030 skal 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

  · Andelen af unge op til 25 år, der ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være nedbragt fra 6-7 procent til 5 procent.

   

  Antallet af elever, der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse 6 år efter de har afsluttet 9. klasse, er på 78,8 procent på landsplan. For eleverne på Stevnsskolerne svinger forventningerne for årene 2014-2016 fra 78,2 procent til 78,8 procent, hvilket er en opadgående tendens. I Stevns Kommune er der over en treårige periode sket en stigning i elever, der 4 måneder efter afsluttet 9. klasse, påbegynder en 10. klasse. Ligeledes er der over en treårig periode sket en stigning i elever, der 16 måneder efter afsluttet 9. klasse påbegynder arbejde eller vejledningsforløb i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

   

  Elevtrivsel og elevfravær:

  Trivselsmålingerne for skoleår 2018/19 viser, at elevernes trivsel stort set er uændret siden sidste år. Tallene for trivslen i skoleår 2017/18 viser, at Stevns Kommune har haft et markant fald i den generelle trivsel, der ikke modsvares af en tilsvarende tendens på landsplan. Forvaltningen og skoleledelserne har et øget fokus på trivselsindsatserne både i henseende til forebyggelse af mobning i klassefællesskabet samt i henseende til at nedbringe den samlede elevfravær. Overordnet set er der sket et fald i elevfraværet i Stevns Kommune, og der er kun sket en svag stigning i den lovlige fravær (fravær som skoleledelsen godkender). Stigningen i den lovlige fravær kan eventuelt skyldes et fald i det ulovlige fravær og kan være udtryk for et skærpet fokus på, hvordan fravær registreres på Stevnsskolerne samt en styrket dialog med forældre og elever om godkendelse af det lovlige fravær.

   

  Kompetencedækning:

  Kompetencedækningen i Stevns Kommune ligger samlet set på 87,2 procent for skoleåret 2018/19. Dette tal er en stigning set i forhold til skoleår 2016/17 (85 procent) og ligger lige under landsgennemsnittet. Med aftalen om justering af folkeskoleaften i 2019 er der fra national side blevet rykket ved målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020/21. Det vil sige, at det forventes af kommunerne, at der fuld kompetencedækning fra skoleår 2025/26. Stevns Kommune er rigtig godt med i tilstræbelsen om fuld kompetencedækning, hvor der udover fokus på linjefagsuddannelse er fokus på aktiviteter, der understøtter det fagfaglige.

   

  Inklusion:

  I Stevns Kommune har vi en målsætning om, at flest mulige elever deltager i den almene undervisning og bidrager til det gode skolefællesskab. I Stevns Kommune modtog 91,7 procent af eleverne undervisning i den almene undervisning i skoleår 2018/19. Sammenholdt med landsgennemsnittet ligger Stevns Kommunes inklusionsgrad i 2018/19 3 procentpoint under. Når Stevns Kommune sammenholdes med landsgennemsnittet over en treårig periode, ligger Stevns Kommune ligeledes cirka 3 procentpoint under landsgennemsnittet.

   

  Forvaltningens bemærkninger

  På baggrund af kvalitetsrapporten havde forvaltningen planlagt at gennemføre samtaler med de enkelte skoler i løbet af foråret 2020. Grundet coronasituationen påtænkes disse møder at blive rykket til starten af skoleåret 2020/21. Samtalerne vil fokusere på skolernes fremadrettede tiltag og progression. Siden BUL's og KB's godkendelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 i marts 2018 har forvaltningen i samarbejde med Stevnsskolerne haft et omfattende fokus på at sænke det gennemsnitlige elevfravær samt fokus på elevernes uddannelsesparathed. På baggrund af drøftelser med skoleledelserne samt dataindsamlingen for skoleåret 2018/19 anbefaler forvaltningen følgende hovedtemaer til større drøftelse:

   

  · Elevtrivslen skal øges, herunder fortsat fokus på at nedbringe elevfraværet

  · Fortsat fokus elevernes uddannelsesparathed så de er rustet til en ungdomsuddannelse

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (nr. 204 af 13. marts 2020)

 • 387. Lokalplan 202 Rødvigvej 71 - Forslag

  application/pdf icon dagsordenspunkt_lokalplan_og_kommuneplantillaeg_for_roedvigvej_71_-_anmodning_behandlet_paa_moedet_15._april_2020_kl._1400_moedelokale_7_8_skype_1.pdfapplication/pdf icon lokalplan_202_udkast_af_05-05-2020_0.pdfapplication/pdf icon 05-05-2020_udkast_miljoescreening_1.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende, at forslag til Lokalplan nr. 202 for hotelformål på Rødvigvej 71, Rødvig sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 14. Der anmodes samtidig om at godkende at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1.   forslag til lokalplan 202 for hotelformål på Rødvigvej 71, Rødvig godkendes og sendes i 8 ugers høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 14

  2.   der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde i høringsperioden

  3.   administrationen bemyndiges til at fastsætte formen på borgermødet på baggrund af udvikling af COVID-19 og status på genåbningen af samfundet.

   
  Plan, Miljø og Teknik, 12. maj 2020, pkt. 289:

  Indstillingerne anbefales.

   

  Der afholdes borgermøde den 25. juni kl 18. 

  Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 291:

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Rødvig Kro og Badehotel har pr. 1. april 2020 erhvervet ejendommen beliggende Rødvigvej 71. Ejendommen har tidligere huset Rødvig Rådhus, Rødvig Kro & Hotel ønsker at indrette 12 hotelværelser i den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Hotelværelserne skal fungere som en del af Rødvig Kro og Badehotel, der er beliggende Østersøvej 8, ca. 300 meter fra ejendomme.

  PMT har d. 15. april 2020 godkendt igangsætningen af udarbejdelse af kommuneplatillæg og lokalplan for ejendommen.

  Formålet med lokalplan 202 er at give mulighed for hotelformål på Rødvigvej 71. Lokalplanen vil gøre det muligt at indrettes op til 12 hotelværelser på ejendommen. Hotellet forventes indrettet i eksisterende bebyggelse. Det sikres med lokalplanen at bebyggelsen i omfang og skala skal tilpasses omgivelserne.

  Disponeringen af området sikres ved at der fastsættes bestemmelse om én overkørsel beliggende samme sted som den nuværende overkørsel. Dertil udlægges areal til ankomst-, parkerings- og vendeareal beliggende ud mod Rødvigvej, som vist på kortbilag 2. Der skal etableres mindst én parkeringsplads pr. hotelværelse.

  Hotelværelserne planlægges indrettet i den eksisterende bygning, som er registreret med et areal på 464 m2. For at sikre at der kan opføres mindre tilbygninger fastsættes et maksimalt etageareal for lokalplanområdet på 550 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 36 %. Bebyggelsesprocenten i området er fastsat til 30% for fritliggende enfamiliehuse og 40 % for tæt/lav (dobbelt-, kæde- og rækkehuse).

  For at sikre fleksibilitet til at nedrive og genopføre bebyggelsen som følge af brand, uheld mv eller hvis det i fremtiden skulle vise sig aktuelt er der ikke med lokalplanen fastsat bestemmelser om fastholdelse af den eksisterende bebyggelse, som i øvrigt ikke er omfattet af nogle udpegninger eller fremstår med en særlig bevaringsværdig arkitektur. For at sikre at bebyggelsen i skala er tilpasset omgivelserne tillades ny bebyggelse opført i maks. 1½ etage plus eventuelt kælder. Den maksimale bebyggelseshøjde fastsættes til 8,50 meter hvilket er den samme byggehøjde som tillades i boligområdet øst for Rødvigvej. 

  Miljøvurdering
  Teknik & Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som kommuneplantillæg og lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

  Historik

  PMT igangsatte på møde den 15. april at der blev udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for Rødvigvej 71, Rødvig. 

 • 388. Kommuneplantillæg nr. 13 - Forslag

  application/pdf icon hvidbog_forhoering_0.pdfapplication/pdf icon hoeringsskrivelse_004_0.pdfapplication/pdf icon forslag_kommuneplantillaeg_13_0.pdfapplication/pdf icon samlede_hoeringssvar-_forhoering_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 197 samt, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og sendes i 8 ugers høring sammen med lokalplan 197.
  2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden
  3. administrationen bemyndiges til at fastsætte formen på borgermødet på baggrund af udvikling af COVID-19 og status på genåbningen af samfundet.
  4. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer og udarbejde kort inden forslaget sendes i høring.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. maj 2020, pkt. 286:

  Indstillingerne anbefales.

   

  Der afholdes borgermøde den 18. juni kl 19.

  Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 288:

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 13 til Stevns Kommuneplan 2017, er at udvide det eksisterende rammeområde 1D2, Plejecenter Stevnshøj til offentlige formål i form af nye plejecenterboliger nord for Plejecenter Stevnshøj.

  I forbindelse med forslag til kommuneplantillægget udarbejdes sideløbende forslag til Lokalplan 197 for Plejecenterboliger. En del af lokalplanområdet, forlængelsen af Stevnshøjvej som adgangsvej, ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 1D2, mens området hvor der gives mulighed for etablering af plejecenterboliger er beliggende i landzone.

  Rammeområde 1D2 udvides i direkte forlængelse af den nordlige afgrænsning af rammeområdet og sikrer, at der med lokalplan 197 kan etableres i alt 55 plejecenterboliger med servicearealer, vej, parkering og grønne opholdsarealer.  

  Fordebat
  Udlæg af nyt rammeområde vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23c. Der er derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c i perioden fra den 15. april til d. 29. april 2020. Der er indkommet 4 høringssvar, som er vedlagt samlet og som resume i Hvidbogen.

  De indkomne høringssvar omhandler både den fremtidige placering af plejecenterboligerne, vejadgang, trafikstøj, parkering, opholdsarealer og indretning af boligerne. Et af høringssvarene giver udtryk for at der mangler mere information om det kommende byggeri, da der ikke er medsendt en bebyggelsesplan mv. Placeringen af boliger, parkeringspladser, grønne områder mv. kan først blive udlagt når projektet bliver udbudt efter at lokalplanen og kommuneplantillægget er blevet vedtaget. Udbuddet skal følge bestemmelserne i lokalplanen. Ønskerne vedr. indretning af plejecenterboligerne bør medtages i udbuddet. To af høringssvarene anbefaler, at vejadgangen flyttes fra forlængelsen af Stevnshøjvej til at gå øst om Plejecenter Stevnshøj. Der argumenteres for, at der vil komme meget trafik og dermed en del trafikstøj. Det anerkendes, at der kan være bekymring omkring trafikstøj, men det vurderes ikke som en trafiksikkerhedsmæssig god løsning at flytte vejadgangen, og ved en beregning af den forventede trafik, er konklusionen, at trafikmængden ikke vil stige nævneværdigt og at støjniveauet holder sig under støjgrænsen for boligområder. Der kan evt. opsættes trafikregulerende skilte eller andre støjdæmpende foranstaltninger.

  Et høringssvar, på vegne af Hauberg Have Grundejerforening, giver udtryk for at forlængelsen af Stevnshøjvej vil være en god løsning og det ønskes at tilgå den ny Stevnshøjvej ved Hauberg Have. Området er beliggende uden for lokalplanområdet, men det vurderes, at der ikke er noget trafiksikkerhedsmæssigt problem ved dette og Grundejerforeningen kan henvende sig til Vejmyndigheden for en mulig løsning.

  Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af høringssvarene, at den i lokalplanen valgte vejadgang til de nye plejecenterboliger, vil tage de nødvendige hensyn til naboerne for så vidt angår trafikstøj og trafiksikkerhed.

  Kommuneplantillæggets indhold
  Udover at fastsætte den generelle anvendelse til offentlige formål og den specifikke anvendelse til plejecenterboliger fastsættes der med kommuneplantillægget rammebestemmelser, som muliggør en bebyggelsesprocent på 35 for området under ét.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

  Historik

  Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 197 er igangsat på PMTs møde d. xx. xx 2019. Der har grundet Corona-krisen ikke været afholdt for-møde om etableringen af plejecenterboligene.

 • 389. Lokalplan 197 plejecenterboliger ved Stevnshøj - Forslag

  application/pdf icon miljoescreening_lp_197_0.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_arter_-_besigtigelse_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_197_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forslag til Lokalplan 197 sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg 13. Kommunalbestyrelsen skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til lokalplan 197 godkendes og sendes i høring i 8 uger sammen med forslag til kommuneplantillæg 13.
  2. der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde midt i høringsperioden
  3. administrationen bemyndiges til at fastsætte formen på borgermødet på baggrund af udvikling af COVID-19 og status på genåbningen af samfundet.
  4. administrationen har mulighed for at foretage korrektur og rettelser på kort inden udsendelse 

   

  Plan, Miljø og Teknik, 12. maj 2020, pkt. 287:

  Indstillingerne anbefales.

   

  Der afholdes borgermøde den 18. juni kl 19.

  Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 289:

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 197 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre nye plejecenterboliger i tilknytning til det eksisterende Plejecenter Stevnshøj. I 2018 blev det besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for planlægning af de nye plejecenterboliger. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 55 plejecenterboliger med tilhørende servicearealer, grønne områder og parkering. Opførelsen af plejeboligerne skal ske i to etaper med opførelse af 20 boliger i 2021 og 35 boliger i 2025.

  Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som er udstykket fra matr. nr. 129a, Store Heddinge Markjorder. Delområde A udgør 12.000m2, og der udlægges ét stort byggefelt, hvor de nye plejecenterboliger kan opføres. Delområde B, ca. 2.111m2, udskilles som adgangsvej i forlængelse af Stevnshøjvej.

   

  Delområde A er i dag landbrugsjord og delområde B er et grønt område i forlængelse af Stevnshøjvej, som skal udgøre vejadgangen til delområde A. I delområde A udlægges ét stort byggefelt, hvor plejecenterboligerne skal placeres ud fra lokalplanens bestemmelser om størrelse, materialevalg, grønne områder, stiforbindelser, veje, parkering mv. Plejecenterboligerne skal placeres, så lokalplanområdet vil bære præg af at være et åbent og grønt område.

  Området, delområde A, ligger i dag i landzone og størsteparten af delområde B er beliggende i byzone i eksisterende lokalplan 126 og i kommuneplanens rammeområde 1D2, Plejecenter Stevnshøj, som udlægger området til offentlige formål (plejeboliger, ældreboliger og tilsvarende). Lokalplanen overføres fra landzone til byzone.

  Kommuneplanrammen fastsætter i dag den maksimale bebyggelsesprocent til 30 under ét. Hele lokalplanområdet overføres til kommuneplanrammen der udvides med delområde A. For at skabe tilstrækkeligt råderum til opførelse af nye plejecenterboliger, er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 13. Med kommuneplantillægget øges den maksimale bebyggelsesprocent i rammeområde 1D2 fra 30 til 35.

  Ekstern høring

  Museum Sydøstdanmark oplyser i forbindelse med den eksterne høring, at der i nærområdet er registreret mange væsentlige fortidsminder især i form af bebyggelse af grave fra yngre stenalder, men også andre forhistoriske perioder er repræsenteret. Museet vurderer derfor at der er risiko for at støde på væsentlige fortidsminder og anbefaler derfor at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for byggeriet.

  Miljøvurdering

  Teknik & Miljø har i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner op for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ikke konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 390. Kommuneplantillæg nr. 14 - Forslag

  application/pdf icon 05052020_forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._14_for_udvidelse_af_rammeomraade_4_c2_i_roedvig_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_lokalplan_og_kommuneplantillaeg_for_roedvigvej_71_-_anmodning_behandlet_paa_moedet_15._april_2020_kl._1400_moedelokale_7_8_skype_2.pdfapplication/pdf icon 05-05-2020_udkast_miljoescreening_2.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende, at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til Lokalplan nr. 202. Der anmodes samtidig om at godkende at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. forslag til kommuneplantillæg nr. 14 godkendes og sendes i 8 ugers sammen med forslag til Lokalplan nr. 202.
  2. der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde i høringsperioden
  3. administrationen bemyndiges til at fastsætte formen på borgermødet på baggrund af udvikling af COVID-19 og status på genåbningen af samfundet.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. maj 2020, pkt. 288:

  Indstillingerne anbefales.

   

  Der afholdes borgermøde den 25. juni kl 18.

  Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 290:

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 14 er at justere afgrænsningen imellem rammeområde 4 C2 Vemmetoftevej og Friskolen og rammeområde 4 B1 Østlige bydel, således at ejendommen beliggende på Rødvigvej 71 vil blive omfattet af rammeområde 4 C2 som er udlagt til centerområde.

  Derudover suppleres de nuværende rammebestemmelser for 4 C2 med publikumsorienterede serviceerhverv, herunder hotel.

  På kortet nedenfor ses den nuværende og fremtidige afgrænsning imellem rammeområdet til centerformål og rammeområdet til boligformål.

   

  Miljøvurdering
  Teknik & Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget udarbejdet en screening af planernes miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som kommuneplantillæg og lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune

   

  Historik

  PMT igangsatte på møde den 15. april at der blev udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for Rødvigvej 71, Rødvig. 

 • 391. Ressourcetildeling - den integrerede døgnpleje - Godkendelse

  application/pdf icon ressourcetildeling_-_den_integrerede_doegnpleje_-_ssu_maj_2020_0.pdf

  Resume

  SSU / KB skal godkende ny ressourcetildelingsmodel til den integrerede døgnpleje. Modellen erstatter den hidtidige rammebudgettering på plejecentre og hjemmepleje. Behovet for en ny tildelingsmodel er opstået, idet de senere års udvikling har vist, at rammebudgetteringen ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter det stigende behov for ældrepleje.

   

  Nyt i sagen, maj 2020:

  Resssourcetildelingsmodellen har været sendt til drøftelse i MED-områdeudvalg Sundhed før den videre politiske behandling. De indkomne kommentarer til ressourcetildelingsmodellen er indarbejdet i dokumentet, vedlagt sagen som Bilag 1.

   

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR, SSU, og ØU, at

  1. ressourcetildelingsmodellen til den integrerede døgnpleje godkendes, inkulsiv mindre redaktionelle præciseringer på baggrund af indkomne kommentarer.
  2. ressourcetildelingsmodellen danner grundlag for det videre arbejde med budgetforslag 2021.

  Direktionen, 11. maj 2020, pkt. 4:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 13. maj 2020, pkt. 177:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 294:

  Indstillingen anbefales af et flertal (V+A+C+N)

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og ønsker en anden model, som yder flere midler til plejepersonalet, herunder rengøringen.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Der lægges op til, at den integrerede døgnplejes rammebudgetter afløses af en ressourcetildelingsmodel, som bygger på aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen.

   

  Behovet for en ny tildelingsmodel er opstået, idet de senere års udvikling har vist, at rammebudgetteringen ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter det stigende behov for ældrepleje.

   

  Modellen bygger på nogle grundlæggende principper, så tildelingen er genkendelig såvel i udegrupperne som på plejecentrene. Formålet er at opnå et ensartet serviceniveau for borgerne og dermed også ens rammer for medarbejderne.

   

  Overordnet princip for tildelingsmodellen er, at ledelsen inden for de samlede økonomiske rammer kan disponere uafhængigt af de forhold, der er beskrevet i tildelingsmodellen. Det vil for eksempel sige, at ledelsen i perioder kan vælge at veksle dagbemanding til aftenbemanding, SOSU-assistenter til SOSU-hjælpere osv. - alt sammen under iagttagelse af den overordnede målopfyldelse: bedst mulig pleje, omsorg og service til borgerne.

   

  En ressourcetildelingsmodel kan have flere indgangsvinkler:

   

  Aktivitetsniveau: Modellen kan tage udgangspunkt i det fastlagte serviceniveau, det vil i praksis sige de timer, som nuværende borgere modtager, altså en tilgang ud fra den nuværende aktivitet: ”Hvad koster det nuværende serviceniveau”.

   

  Økonomisk ramme: Modellen kan tage udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er til rådighed: ”Hvilket serviceniveau er muligt inden for den økonomiske ramme”.

   

  Da modellen i første omgang skal bruges til en efterprøvning af Budget 2020 og efterfølgende til fastlæggelse af Budget 2021, skal modellen kunne rumme begge tilgange.

   

  Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at den integrerede døgnpleje tildeles tilstrækkelige midler til de plejeopgaver, som kommunen er forpligtet til at løse. Den skal endvidere kunne danne grundlag for politiske prioriteringer. Det er vigtigt, at budgettildelingen sker, så det er overskueligt og forståeligt for alle, hvorfor tildelingen er, som den er.

   

  Den nye ressourcetildelingsmodel vil, såfremt den bliver vedtaget, blive implementeret i løbet af 2020, så de enkelte enheder får en indfasningstid for tilpasning til ressourcetildelingen. Der er blevet udviklet et styringsværktøj, som skal styrke økonomistyringen for de enkelte enheder, med henblik på overholdelse af Budget 2020.

  Ressourcetildelingen træder i givet fald endeligt i kraft ved Budget 2021.

   

  Økonomi

  Budget 2020: Tildelingsmodellen svarer til det vedtagne serviceniveau i Budget 2020, og medfører derfor ikke meromkostninger.

  Budget 2021: Budgetforslag 2021 tilpasses jfr. tildelingsmodellen for så vidt angår forventet stigning i aktivitetsniveauet for udegrupperne og privat leverandør som følge af den demografiske udvikling.

   

   

 • 392. Sammenlægning af klasser på Strøbyskolen - beslutning

  application/pdf icon henvendelse_til_bul_vedr._klassesammenlaegning_0.pdfapplication/pdf icon klasse-elevtildeling_pr._1._august_2020_0.pdf

  Resume

  BUL orienteres og skal træffe beslutning om henvendelse fra Strøbyskolens skolebestyrelse med forespørgsel om lov til ikke at sammenlægge klasser grundet faldende elevtal.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. træffe beslutning om skolebestyrelsens forespørgsel
  2. eventuel merudgift på 367.000 kr. i 2021 i forhold til principperne i ressourcestyringsmodellen medtages i budget 2021, som en ændring ud over vedtaget service.

  Børn, Unge og Læring, 12. maj 2020, pkt. 182:

  1. Skolebestyrelsens anmodning imødekommes for det kommende skoleår. Udvalget ønsker at drøfte ressourcetildelingsmodellen på de kommende dialogmøder med skolebestyrelserne med henblik på revision af denne.
  2. Anbefales til ØU og KB. 

  Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 297:

  BUL's indstilling anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har den 28. april 2020 modtaget henvendelse fra Strøbyskolens skolebestyrelse med forespørgsel om lov til ikke at sammenlægge klasser på kommende 3. årgang grundet faldende elevtal. En sammenlægning vil betyde, at årgangen går fra 4 til 3 klasser. Henvendelsen er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Strøbyskolen begrunder årsagen til faldende elevtal med enkelte fraflytninger og enkelte visitationer til specialtilbud.

   

  Der forespørges om at afvige fra elevantallet ved sammenlægning af klasser på 3. årgang og dermed bevare 4 klasser. I henvendelsen redegøres der for flere årsager til at forespørge om at bevare de 4 klasser, herunder at skolen observerer stadig en stigende tilflytning af børnefamiler til området, og at det vil skabe utryghed for både elever og forældre at ændre på klassestrukturen.

   

  En evt. godkendelse af ikke at sammenlægge klasser på 3. årgang vil kunne iværksættes således, at der dispenseres fra sammenlægningskritierne i skoleår 2020/21 for at se, om elevtallet fortsat kun er til 3 klasser, eller om elevtallet igen stiger i skoleår 2020/21.

   

  Der er i budget 2020 budgetteret med 4 klasser på årgangen, men da elevtallet pr. 1. marts 2020 var til en sammenlægning fra 4 til 3 klasser er dette blevet medtaget i budgetopfølgning 2.

   

  Tildelingen til én klasse på 3. årgang udgør 629.000 kr. årligt. Der er i seneste budgetopfølgning 2020 regnet med et mindreforbrug på 262.000 kr. i klassetildelingen på kommende 3. årgang på Strøbyskolen. For budget 2021 vil det betyde, at Strøbyskolen skal have tilført 367.000 kr. til årgangen.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2020, idet der var afsat budget til 4. klasser på 3. årgang. Der vil dog være et merforbrug på 629.000 kr. i skoleår 2020/2021 i forhold til principperne for ressourcetildeling til skolerne.

 • 393. Mulige kapacitetsbegrænsninger i pasningstilbud efter 10. maj

  Resume

  Regeringen har indtil videre meddelt, at den nuværende fase af nedlukningen på grund af coronakrisen løber frem til den 10. maj. Det vides ikke, hvordan de sundhedsmæssige retningslinjer vil være for de kommunale pasningstilbud herefter. Men på grund af den korte tidshorisont frem mod 10. maj er det hensigtsmæssigt, at KB træffer beslutning om, hvordan mulige kapacitetsproblemer og forældrebetaling skal håndteres, hvis sundmæssige restriktioner fortsat begrænser kapaciteten i daginstitutioner og SFO efter 10. maj. Sagen skal også ses i sammenhæng med den foregående om forældrebetaling i dagtilbud i genåbningsperioden. Sagen blev behandlet på KB's møde den 30. april, hvor det blev besluttet at sende sagen til behandling i BUL og beredskabs-ØU inden fornyet behandling i KB.

  Indstilling

  Center for Børn & Læring indstiller til KB via ØU, at

  eventuel kapacitetsbegrænsning og spørgsmålet om tilbagebetaling af forældrebetaling efter den 10. maj søges håndteres ved brug af følgende retningslinjer: 

  1.    Forældre skal udfylde et skema med angivelse af pasningsbehov for en fremadrettet 14-dages periode. Der bliver i skemaet mulighed for at tilkendegive for det enkelte barn, om barnet kan passes hjemme mod refusion af forældrebetalingen i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at passe alle børn, hvor der er ønske om pasning. 

  2.    Ved fordelingen af pladser tildeles først plads til børn, hvor der ikke er tilkendegivet mulighed for at passe børnene hjemme. Hvis der herefter fortsat er ledige pladser, tildeles der pasningspladser til de børn, hvor forældrene har angivet, at der er mulighed for at passe barnet hjemme mod refusion af forældrebetalingen. Sidstnævnte vil ske efter en objektiv fremgangsmåde fastlagt af Center for Børn og Læring.

  Økonomiudvalget, 30. april 2020, pkt. 281:

  ØU anbefaler KB, at sagen sendes til behandling i BUL og Beredskabs-ØU hurtigst muligt.

  Sagen fremlægges efterfølgende for KB. 

   

  Kommunalbestyrelsen, 30. april 2020, pkt.373:

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod og anbefaler, at der skal tilbageføres penge fra den 16.3.20 (første lukkedag).

   
  Børn, Unge og Læring, 12. maj 2020, pkt. 185:

  Nye oplysninger i sagen: Der er på tidspunktet for udsendelsen af dagsordenen til BUL ikke nye oplysninger i sagen.

   

  3 medlemmer (A+V) anbefaler, at sagen oversendes til økonomiudvalget med opdateret information om de opdaterede sundshedsfaglige retningslinjer, når disse forefindes, med henblik på vurdering af spørgsmålet.

   

  2 medlemmer (Ø+O) anbefaler, at der skal tilbageføres penge fra den 16.3.20.

   

  Nyt i sagen efter mødet i Børn, Unge og Læring den 12. maj 2020:

  Børne- og Undervisningsministeriet har den 13. maj sidst på dagen udsendt nye retningslinjer for genåbning af dagtilbud og SFO gældende fra den 18. maj. Dette indebærer blandt andet, at det skærpede arealkrav pr. barn bortfalder, og der lægges i højere grad end hidtil op til, at børn kan samles på tværs af deres faste grupper, fx i ydertimerne. De ændrede retningslinjer betyder, at det fra den 18. maj vil være muligt at passe alle indskrevne børn i daginstitutionerne. Det vil fortsat ikke være muligt at have fuld åbningstid i daginstitutionerne, men det vurderes muligt i en vis udstrækning at udvide åbningstiden i forhold til de otte timer, som har været gældende hidtil under genåbningen. SFO vil også kunne rumme flere børn, men det er i skrivende stund ikke muligt at fastslå, om det er muligt at passe alle indskrevne SFO-børn. Det vil i givet fald som hidtil blive de yngste årgange, som prioriteres først. 

  Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 296:

  Et flertal (V+A+C+N) ønsker at stoppe den videre behandling af denne sag, da sagens hovedindhold ikke længere er aktuelt.

  Medfører udviklingen på SFO-området et behov for politisk drøftelse fremlægges en specifik (ny) sag herom for BUL.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og begærer sagen forelagt KB.

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling blev godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemte imod med henblik på at imødekomme liste O og Ø's ønsker om tilbagebetaling.

  2 medlemmer (Ø) stemte imod, og fastholder sin protokollering fra BUL-møde den 12.05.20

  Sagsfremstilling

  Det vides ikke præcist, hvad rammerne er for pasningstilbud efter 10. maj. Den største usikkerhedsfaktor er, i hvilket omfang Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver revideret, således det giver større kapacitet. Dette vil især kunne ske, hvis det øgede krav til kvadratmeter pr. barn helt eller delvis reduceres til normal standard. For SFO´er vides ikke, om skoler skal åbnes op for 6. – 9. klasse. Hvis skoler åbnes op for disse årgange, vil det udfordre lokalekapaciteten til SFO, og dermed reducere kapaciteten.

   

  Derudover arbejder forvaltningen med forskellige muligheder for at udvide den nuværende kapacitet for især dagtilbud. Dette sker ud fra en forventning om, at stadig flere forældre som led i den gradvise åbning af samfundet vil have et behov for pasning af børn i dagtilbud.

   

  Der har hidtil været benyttet ugentlig skriftlig indsamling af behov for pasning i den efterfølgende uge. Dette medfører stor fleksibilitet for familierne, men også, at der er svært for familier at planlægge arbejdsugen førend meget sent.

   

  Det foreslås i stedet at benytte en lidt tidligere tilbagemeldingsfrist og intervaller på 14. dage. Det vil reducere forældrenes fleksibilitet i forhold til at afgive pasningsønsker løbende, men omvendt give mulighed for en tidligere tilbagemelding til forældrene, og en mere langsigtet mulighed for at planlægge arbejdslivet ud fra, hvorvidt der er pasningsmulighed.

   

  Det foreslås, at der fra første 1. maj indsamles information fra forældre om behovet for pasning, set i forhold til muligheden for at passe børn hjemme som en del af den skriftlige tilbagemelding om pasningsbehov. Pladser inden for kapaciteten vil så i første runde blive fordelt til forældre, der har angivet et stort behov for pasning, som oftest som følge af fuldtidsarbejde. Derefter fordeles resterende pladser til forældre, der har angivet mulighed for om nødvendigt at kunne passe barn i hjemmet mod refusion af forældrebetalingen. De resterende pladser fordeles på ugebasis, og vil blive fordelt på baggrund af en objektiv model fastlagt af Børn og Læring.

   

  Forældre, der ikke responderer på tilbagemelding om pasningsbehov, vil ikke kunne få refusion for forældrebetaling i den periode, den manglende tilbagemelding omfatter, da det må antages, at de ikke ønsker at benytte deres plads i perioden, og dermed heller ikke har krav på refusion.

   

  Det vides ikke i hvor stort et omfang, der kan blive tale om kapacitetsbegrænsninger i perioden efter 10. maj. Mulighed for at passe børn hjemme mod refusion i forældrebetaling, bør derfor ikke være en rettighed for den enkelte borger, der forpligter kommunen til at tilbyde refusion, hvis kommunen rent faktisk kan tilbyde pasning i en institution i det dagtilbudsområde, barnet er tilmeldt.

   

  Den foreslåede ordning søger dermed at sikre, at den kommunale kapacitet udnyttes fuldt ud, og at eventuel begrænset kapacitet for pasning går til de børn, hvor forældrene har størst behov. Samtidig har forældrene sikkerhed for, at de får refusion af forældrebetaling, hvis kommunen ikke kan tilbyde pasning hen over en uge, hvor forældre har angivet ønske om at benytte dagtilbud.

   

  Ordningen foreslås ikke at gælde for dagplejeområdet, da der fortsat må forventes mulighed for at passe alle indskrevne børn.

  Økonomi

  Hvis der fortsat vil være kapacitetsbegrænsninger på dagtilbudsområdet på grund af sundhedsmæssige restriktioner efter den 10. maj, vil Stevns Kommune få en merudgift til refusion af forældrebetaling af ukendt størrelsesorden. Der henvises i øvrigt til de økonomiske bemærkninger under foregående sag.

 • 394. Administrationsgrundlag jordarbejder og jorddeponi - Godkendelse

  application/pdf icon 2020_04_29_administrationsgrundlag_jordarbejder_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune modtager en del ansøgninger omhandlende jordarbejder og jorddeponi i landzone. Der er udarbejdet et administrationsgrundlag til sikring af ens myndighedsbehandling af ansøgninger, samt til brug som vejledning til ansøgere.

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. godkende administrationsgrundlaget for Jordarbejder og jorddeponi.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. maj 2020, pkt. 281:

  Administrationsgrundlanget godkendt af et flertal på 4 (V, A, B, N)

  Flertallet ønsker at få belyst mulighederne for at foretage stikprøvekontrol. Der forelægges en sag til PMT til beslutning vedr. stikprøvekontrol.

   

  Liste O kan ikke godkende administrationsgrundlaget og ønsker en høring af de berørte parter for at få et godt beslutningsgrundlag.

   

  Liste O ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet af KB

   

  Beslutning

  PMT's flertalsbeslutning blev godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemte imod med sin protokollering fra PMT's møde, og var også imod en stikprøvekontrol.

  Sagsfremstilling

  Dette administrationsgrundlag for jordarbejder i Stevns Kommunes landzone er udarbejdet for at sikre en smidig, ensartet og hurtig sagsbehandling.

  Stevns Kommune oplever en stigende interesse fra jordbrugernes side i at tilkøre jord til deres marker fra lokalområdet og regionen.

  Ansøgningerne er ofte begrundet i et behov for at forbedre rodzonelaget ved tilkørsel af jord, og at terrænarbejderne er nødvendige for landbrugsdriften. Ydermere er der interesse for reelt jorddeponi i det åbne land eks. omkring boligområder, trafikarealer mv.

  Administrationsgrundlaget gør det generelt vanskeligere for landbrugsejendomme at tilføre jord uden først at ansøge. Det kræver en landzonetilladelse hvis landmanden ønsker at rømme mulden og tilføre udefrakommende jord op til 50 cm. Det skal dokumenteres at der ikke sker afvanding til gene for naboejendomme, der skal tages hensyn til landskabet og der skal i alle tilfælde tages højde for mueumsinteresser.

  Det kræver ikke landzonetilladelse at lægge op til 30 cm. jord som led i jordforbedring ovenpå eksisterende landbrugsarealer. Hensynet til afvanding, museumsinteresser og de landskabelige forhold skal stadig inddrages.

   

  Lovgrundlag

  • Jordforureningsloven
  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Vandløbsloven
  • Vejlovgivningen
  • Landbrugsloven
  • Planlovens VVM-regler
  • Museumsloven

   

  • Naturbeskyttelsesloven

  Økonomi

  Ingen

  Historik

  Der har ikke været et Administrationsgrundlag for jordarbejder tidligere

 • 395. Rødvig Veststrand - strandrensning og sandfodring

  application/pdf icon notat_-_vurdering_af_retsforlig_-_roedvig_strand.pdf_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_stranden_syd_for_havnen_i_roedvig_-_udvidelse_behandlet_paa_moedet_25._april_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2018_0.pdfapplication/pdf icon roedvig_fiskerihavn_bypassomraade_0.pdfapplication/pdf icon teknisk_notat_erosion_omkring_roedvig_havn_0.pdf

  Resume

  Sagen forelægges PMT for at orientere om status på kystbeskyttelsesprojektet for Rødvig Veststrand og status mht. strandrensning og retsforliget fra 2002. Desuden forelægges sagen for godkendelse af, at der indhentes/udarbejdes de nødvendige tilladelser til en eventuel sandfodring i det nordligste hjørne af Rødvig Veststrand.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

  1. status om processen for kystbeskyttelsesprojektet og retsforliget fra 2002 tages til efterretning,
  2. de nødvendige tilladelser til en forlængelse af Skørpingerendens udløb tilvejebringes (havledningstilladelse og vandløbsreguleringssag),
  3. de nødvendige tilladelser til eventuel sandfodring af det nordlige hjørne af Rødvig Veststrand tilvejebringes (kystbeskyttelsestilladelse og råstoftilladelse).

  Plan, Miljø og Teknik, 12. maj 2020, pkt. 279:

  Indstillingerne godkendt af et flertal på 4 (V, A, B, N)

   

  Liste O kan ikke godkende indstillingerne og ønsker at afvente resultatet af arbejdsmøderne med de 22 frivillige som har meldt sig til at bidrage til det forberedende arbejde.

   

  Liste O ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet af KB

   

  Beslutning

  PMT's flertalsbeslutning blev godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemte imod, og fastholdt sin protokollering fra PMT.

   

  Sagsfremstilling

  På borgermødet den 25. februar 2020 om Rødvig Veststrand, blev det aftalt at gennemføre en række arbejdsmøder i løbet af marts og april. Der er 22 personer, der har meldt sig til arbejdsmøderne. Pga. coronavirus, har det været nødvendigt at udskyde processen (pt. på ubestemt tid). Der har været holdt et enkelt møde med parterne fra retsforliget fra 2002. På dette møde blev bl.a. historikken og tolkningen af retsforliget drøftet.

   

  Strandrensning

  Jf. retsforliget er Stevns Kommune forpligtet "til at forestå strandrensning når dette er fornødent, i samme omfang som hidtil". Retsforliget dækker en strækning på ca. 220 m fra Rødvig Havn til ud for Klintebakken 11. I praksis har der været strandrenset på de nordligste ca. 80 meter fra havnen til udløbet af Skørpingerenden (før havneudvidelsen en strækning på ca. 150 m). I 2018 og 2019 har Stevns Kommune ikke renset stranden. Samejet Sandmanden og HK Klinten har den klare forventning, at Stevns Kommune lever op til retsforliget og sørger for strandrensning i år og i de kommende år.

   

  Strandopfyldning

  Jf. retsforliget anerkender Stevns Kommune at "være forpligtet til at sørge for strandopfyldning eller anden relevant foranstaltning i samråd med ejerne af de til stranden grænsende grunde, hvis der måtte opstå permanente formindskelser af strandarealet som følge af havneudvidelsen". Samejet Sandmanden og HK Klinten forventer, at Stevns Kommune lever op til retsforliget og sørger for sandfodring/strandopfyldning. Det er administrations vurdering, at de permanente formindskelser af strandarealet ikke er sket som følge af havneudvidelsen. Denne vurdering understøttes af Rambøll og af advokatfirmaet Bech Bruun (vedlagte bilag 1).

   

  Historik

  På arbejdsmødet om retsforliget orienterede repræsentanter fra Samejet Sandmanden og HK Klinten om det mangeårige forløb omkring strandrensning og strandopfyldning. De synes, at kommunen tilbage fra 2012 har trukket projektet om sandopfyldning i langdrag. I 2014 blev der afsat 0,5 mio. kr. til "analyse af og strandforbedringsprojekt Rødvig”. Heraf blev. bl.a. udarbejdet en DHI rapport med 6 forslag til strandopfyldning. I 2017 blev der bevilliget 428.000 kr. til et sandfodringsprojekt. Denne bevilling blev bekræftet i 2018, dog nu kun 408.000 kr. (se vedlagte sag fra KB, bilag 2).

   

  I 2017 fik Rødvig Fiskerihavn bypasstilladelse til at opgrave sediment fra sejlrenden og udlægge det kystnært ved stranden. Det har siden vist sig, at sedimentet fra sejlrenden er for finkornet til, at det er velegnet til sandfordring.

   

  Behov for kystbeskyttelse 

  Hele strækningen ved Rødvig Veststrand er udsat for stor akut erosion ved stormflod. Mange af de eksisterende kystbeskyttelsesanlæg er nedbrudte - eller i så dårlig stand, at de ikke vil kunne holde til en 50-års stormflod. Derfor er det administrationens vurdering, at den rigtige løsning på lang sigt er fælles kystbeskyttelse for hele den ca. 1 km lange kyststrækning. Derfor vil borgerdialogen omkring kystbeskyttelsesprojektet blive taget op igen, når dette er muligt.

   

  Behov for sandfodring i det nordligste hjørne af Rødvig Veststrand

  Det nordligste hjørne af Rødvig Veststrand er mere udsat for kronisk erosion end resten af Rødvig Veststrand. Samlet set er der altså et større behov for sandfodring i den nordligste ende af stranden, end for resten af stranden. Repræsentanter for Samejet Sandmanden og HK Klinten mener, at retsforliget forpligter Stevns Kommune til at sandfordre. Administrationen mener, at Stevns Kommune ikke er forpligtet til at sandfodre, jf. bisætningen "som følge af havneudvidelsen". Uanset om Stevns Kommune er forpligtet til at betale for sandfodringen eller ej, så er der behov for sandfodring i det nordligste hjørne af Rødvig Veststrand.

   

  Behov for en plan B - tilladelser

  Processen med det store kystbeskyttelsesprojekt, kan blive en mangeårig proces - og derfor foreslår administrationen, at de nødvendige tilladelser til at gennemføre et mindre sandfordringsprojekt tilvejebringes, således, at man hurtigt kan sætte projektet i gang, hvis der findes finansiering til sandfordringen.

   

  Følgende tilladelser skal i givet fald indhentes:

  • Sandfodring med rent sand i nordligste hjørne af stranden:
   • Råstofsindvindingstilladelse fra Miljøstyrelsen
   • Kystbeskyttelsestilladelse til sandfordring fra Stevns Kommune (eller tilladelse til strandpark fra Kystdirektoratet)
  • Forlængelse af Skørpingerenden:
   • Havledningstilladelse fra Kystdirektoratet
   • Tilladelse til vandløbsregulering fra Stevns Kommune

   

  Det forventes at tage 4-6 måneder at indhente/udarbejde de nødvendige tilladelser.

  Tilladelsen til sandfodring vil dække ca. samme område som Rødvig Fiskerihavns bypasstilladelse. Se området i bilag 3. Mængdemæssigt bør der søges om tilladelse til sandfodring med op til 15.000 m3.

   

  Behov for en plan B - finansiering

  En del af udgifterne til sandfodring i det nordligste hjørne af Rødvig Veststrand vil evt. kunne dækkes af de afsatte 408.000 kr.

  Herudover vil der skulle søges tilskud fra fonde, bidrag fra ejerne og/eller anvise en ekstra kommunal finansiering.

   

  Sagen indeholder ikke beslutning om at gennemføre projektet. Hvis det senere besluttes at gennemføre projektet, så skal finansieringen anvises.

   

  Lovgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven

  Råstofloven

  Vandløbsloven

  Økonomi

  Der er reserveret 408.000 kr. af de 428.000 kr. fra 2017 til sandfodringsprojekt og/eller til strandforbedringer, hvis det store kystbeskyttelsesprojekt ikke lykkes.  

 • 396. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 397. Salg af grund - ændring af udbudspris

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

 • 398. Stevnsvej - forbedring af adgangsforhold ved Stevnsvej 124 og 126

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

 • 399. Ny hjemmeside/stevns.dk - anlægsbevilling, frigivelse

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 400. Ny Stevnshal genudbud - tillæg til anlægsbevilling

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemte imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

   

  3 medlemmer (Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Jørgen Larsen (N)) stemte hverken for eller imod.

   

 • 401. Renovering tag og mellemgang SFO Hotherskolen udskydes

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt for at sikre projektets gennemførelse i 2021. Projektets udsættelse er uden sundhedsmæssige konsekvenser.

   

  2 medlemmer (O) stemte imod, og ønsker arbejdet igangsat hurtigst muligt på grund af miljøfarlige stoffer i konstruktionen, herunder manglende ventilation.

   

 • 402. Diverse orienteringer - KB den 28. maj 2020 (Lukket)

 • 403. Underskriftsark (Lukket)