Referat

 • 600. Godkendelse af åben dagsorden

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden til mødet den 28. april 2016.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sag nr. 612 udgår af dagsordenen, og tilbagesendes til BU.

  Dagsorden herefter godkendt.

 • 601. Det kommunale rådighedstilsyn - stikprøvekontrol i Stevns Kommune

  application/pdf icon afrapportering_om_tilsynet_med_stevns_kommunes_administation_af_raadighedsreglerne_-_2_kvt_2015_-_feb_2016.pdf

  Resume

  Der er tale om det kommunale rådighedstilsyn, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Stevns Kommune. STAR fører i henhold til aktivlovens § 13 d tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB, via Dir og ØU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Direktionen, 18. april 2016, pkt. 1:

  Anbefales idet direktionen bemærker, at Arbejdsmarked i forlængelse af sagen har igangsat en nærmere undersøgelse af rådighedsadministrationen.

   

  Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 559:

  Ikke til stede: Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  STAR har udtrukket 4 sager vedrørende jobparate kontanthjælpsmodtagere, der i 2. kvartal 2015 har modtaget sanktion efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) og undersøgt, hvorvidt der er foretaget korrekt sanktionering efter aktivlovens §§ 36-41.

   

  Resultat af tilsynet: 

  Af de 4 sager er 2 håndteret korrekt og 2 er registreret med fejl.

  Fejlene skyldes i den ene sag manglende sanktionering, som følge af afmelding som aktivt jobsøgende i jobcentret, jf. § 38 i aktivloven, og i den anden sag sanktionering efter udeblivelse fra samtale, jf. § 37 i aktivloven, med fratræk i hjælpen for 12 dage i stedet for 13 dage, svarende til 1 dag for lidt.

  Samlet set finder STAR resultatet af tilsynet med Stevns Kommunes rådighedsadministration for utilfredsstillende. Resultatet skal dog tages med det forbehold, at der kun indgår 4 personers sager i undersøgelsen.

  STAR finder, at Stevs Kommune bør øge fokus på, at sanktionerne gennemføres korrekt i alle tilfælde, særligt i forbindelse med afmeldinger som jobsøgende i jobcentret.

   

  På baggrund af resultatet i tilsynet har Jobcenteret efterfølgende udtrukket yderligere 5 sager vedrørende jobparate kontanthjælpsmodtagere og gennemgået rådighedsadministrationen i disse. Disse findes at være håndteret korrekt.

  Jobcentret vil fortsat fremadrettet have fokus på, at sanktionerne gennemføres korrekt i alle tilfælde, særligt i forbindelse med afmeldinger som jobsøgende i jobcentret.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 602. Fælles beredskabspoltik i Østsjællands Beredskab - godkendelse

  application/pdf icon beredskabspolitik_stevns_2016_-_forslag.pdf

  Resume

  Fælles beredskabspolitik for kommunerne i Østsjællands Beredskab fremlægges til godkendelse. Beredskabspolitikken fastlægger rammerne for, hvordan der efterfølgende skal arbejdes med helhedsorienteret beredskabsplanlægning i den enkelte kommune. 

  Indstilling

  Østsjællands beredskab indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. den fælles beredskabspolitik godkendes.

  Direktionen, 4. april 2016, pkt. 4:

  Deltog ikke: Jakob Bigum Lundberg

   

  Anbefales

   

  Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 560:

  Ikke til stede: Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Beredskabslovens § 25 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Beredskabsplaner skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog som minimum 1 gang i hver kommunal valgperiode.

  I forbindelse med det nye fælles beredskab er trådt i kraft, vil der blive arbejdet  med helhedsorienteret beredskabsplanlægnng i alle kommuner. For at Østsjællands Beredskab hurtigt og sikkert kan agere i forhold til beredskabsplanerne i alle 8 kommuner, er det en fordel, at beredskabsplanerne følger samme skabelon.  Kommunerne bestemmer selv ambitionsniveauet i forhold til information, krisestyring, delplaner mv. i egen beredskabsplan.

  Beredskabskommissionen godkendte på deres møde d. 17. februar 2016 en fælles skabelon for beredskabspolitik. Beredskabspolitikken skal nu godkendes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, før den kan effektueres.

  Hvis den godkendes, vil Østsjællands Beredskab efterfølgende fremsende et forslag til et program for, hvordan beredskabsplanlægningen forventes at blive implementeret i kommunerne i form af hhv. en hovedplan (beredskabsplan) og en række delplaner. I programmet er taget hensyn til at kommunerne selv kan formulere deres eget ambitionsniveau. Programmet skal godkendes af den administrative ledelse i kommunerne, inden det sættes i gang.

  Østsjællands Beredskab udarbejder hovedplanen for den enkelte kommune samt de beredskabsplaner, der vedrører beredskabets sektorområde. Delplaner på øvrige sektorområder herunder bl.a. beredskabsplan på sundhedsområdet og beredskabsplan på miljøområdet skal udarbejdes af de afdelinger planerne vedrører. Kommunerne bestemmer selv, hvilket tempo beredskabsplanerne skal udarbejdes, og hvorvidt tidligere delplaner skal redigeres eller kan indgå direkte i den nye helhedsplan. Østsjællands Beredskab bistår med skabeloner, vejledning og sparring, hvor der er behov for dette. Når hovedplan og delplaner i de enkelte kommuner er lavet, skal de godkendes af det respektive byråd og sendes til orientering hos Beredskabsstyrelsen.

  Indtil de nye beredskabsplaner er udarbejdet og godkendt, gælder de enkelte kommuners tidligere beredskabsplaner fortsat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

 • 603. Årsregnskab 2015

  application/pdf icon regnskabsoversigt_2015.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_2015.pdf

  Resume

  Center for Økonomi, HR & IT fremsender Stevns Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2015 til behandling.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. kommunens årsregnskab for 2015 oversendes til revision.

  2. de anbefalede over-/underskud vedr. rammeaftalerne og aftale om lønsumsstyring på -0,608 mio. kr. overføres fra 2015 til 2016 jf. note 2 side 54 i vedhæftede bilag.

  3. de anbefalede uforbrugte bevillinger på øvrige områder på i alt -3,271 mio. kr. overføres fra 2015 til 2016  jf. note 2 side 53 i vedhæftede bilag.

  4. finansiere tillægsbevillingen til de overførte over-/underskud på i alt 3,879 mio. kr. i 2016 ved forbrug af kassebeholdningen.

  Direktionen, 11. april 2016, pkt. 2:

  Ikke tilstede: Bjørn Voltzmann.

   

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 563:

  Ikke til stede: Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

   

  Hovedtendensen i Stevns Kommunes samlede regnskab for 2015 er:

   

  Regnskabsresultatet viser stort set hvad der var forventet ved budgetopfølgning 3, dog et mindreforbrug samlet på serviceudgifterne.

   

  Strukturel balance viser et overskud på 51,7 mio. kr. i regnskab 2015, hvilket er 13,4 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Strukturel balance viser forskellen mellem indtægter fra skatter og tilskud og løbende udgifter til drift og afdrag på lån.

   

  Serviceudgifterne viser et merforbrug 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på -3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf søges der rullet et overskud på netto 3,8 mio. kr. fra 2015 til 2016 i henhold til rammeaftaler og aftaler vedr. lønsumsstyring. I forhold til servicerammen overskrider Stevns Kommune med 5,5 mio. kr. i 2015.

   

  Overførselsudgifterne viser et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindre forbrug på -0,9 mio kr. i forhold til korrigeret budget.

   

  Der er anlægsudgifter for netto 90,7 mio. kr. som er finansieret af overskuddet på strukturel balance, låneoptagelse samt forbrug af kassebeholdningen.

   

  Kassebeholdningen viser gennemsnitlig 164,2 mio. kr. i 2015. Der er et forbrug af kassebeholdningen på 37,6 mio. kr. Kassebeholdningen var primo 2015 114,2 mio. kr. og ultimo 2015 76,6 mio. kr.

   

  Kommunikation: Årsberetningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

   

   

  Lovgrundlag

  Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigterog redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse og reglerne i ministeriets Budget og regnskabssystem for kommuner.

  Økonomi

  Overførsler fra 2015 til 2016 på i alt 3,879 mio. kr. vil blive givet som en tillægsbevilling i 2016 og finansering af kassebeholdningen.

 • 604. Forsikringsenhedens årsrapport 2015

  application/pdf icon forsikringsenhedens_aarsrapport_2015_-_stevns.pdf.pdf

  Resume

  Formålet med denne rapport er at give Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Stevns Kommune. 

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. Forsikringsenhedens Årsrapport 2015 godkendes

  Direktionen, 11. april 2016, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 570:

  Ikke til stede: Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Formålet med denne rapport er at give Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Stevns Kommune. 

   

  Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb. 

   

  I 2015 har der været i alt 94 arbejdsulykker og 1 erhvervssygdom. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt kr. 1.449.270. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på kr. 533.081. For ultimo 2015 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. 10.386.000.

   

  Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditets påvirkning.

   

  På ansvarsskadeområdet har der været i alt 20 skader. De 14 skader er anerkendt og kommunen har i årets løb udbetalt erstatning på i alt kr. 124.746. 1 sag er stadig igangværende og 5 sager er blevet afvist.

   

  På tingskadeområdet har der været i alt 117 tingskader med en samlet udgift på kr. 757.611.

   

  På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på kr. 2.288.705. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effektivt på antallet af skader.

   

  De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet.

   

  Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at være medvirkende til færre ulykker i forbindelse med eks. forflytninger og en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12 % ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2015 været på kr. 94.660.

   

  Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter for præmier, skader og sikringstiltag (anlæg) ser i hovedtal således ud:

   

  Budget 2015 drift/anlæg

  kr. 6.906.000

  Samlede udgifter/indtægter 2015 drift/anlæg

  kr. 5.144.779

  Restbudget drift/anlæg

  kr. 1.761.221

   

  Økonomi

  Årsrapporten har ingen økonomisk betydning. Forsikringsområdet er indarbejdet i kommunens budget.

 • 605. Anlægsregnskaber Seas investeringsbidrag for 2014 og 2015

  application/pdf icon anlaegsregnskab_seas_investeringsbidrag_2014_og_2015.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. anlægsregnskaber for Seas investeringsbidrag for 2014 og 2015 godkendes.

  Plan- og Teknikudvalget, 5. april 2016, pkt. 442:

   Deltog ikke: Steen Nielsen

   

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 562:

  Ikke til stede: Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Seas investeringsbidrag for 2014 og 2015.

   

  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

  Økonomi

   

  Opgørelse budget/regnskab:

   

   

 • 606. Anlægsbevilling til brovedligehold 2016

  application/pdf icon 2015-12-18_-_anbefalede_broarbejder_2016.pdfapplication/pdf icon genereleftersyn_bro._26_2015-10-12.pdfapplication/pdf icon genereleftersyn_bro._16_2015-10-05.pdfapplication/pdf icon 2016_03_02_-_anbefalede_broarbejder_2016-2019_rev_1.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte at frigive anlægsbevilling til brovedligehold i 2016.

  Indstilling

  Teknik og miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at

   

  1. KB giver anlægsbevilling på 1.000.000 kr., til vedligeholdelse af broer
  2. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. afsat i budget 2016.

  Direktionen, 4. april 2016, pkt. 1:

  Deltog ikke: Jakob Bigum Lundberg

   

  Anbefales

  Plan- og Teknikudvalget, 5. april 2016, pkt. 441:

   Deltog ikke: Steen Nielsen

   

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 568:

  Ikke til stede: Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af det lovpligtige 6 års eftersyn af broer og underføringer i Stevns Kommune har det rådgivende firma Broconsult A/S udarbejdet en prioriteret liste for anbefalede broarbejder i 2016-2019.

  De anbefalede broarbejder for 2016 er vedlagt som billag.

   

  De anbefalede broarbejde omhandler, for 2016, 2 broer:

   

  Maglehøjvej underføring af Sandbæk, bro nr.: 26:

  • Der skal udføres et særeftersyn, for at undersøge om de nuværende endeunderstøtninger forsat kan benyttes, samt en undersøgelse af de geometriske forhold, herunder strategi for frihøjde til det nye brodæk og evt. broudvidelse.
  • Broarbejdet omfatter udskiftning af brodækket evt. med en breddeudvidelse samt understøbning af nye kantbjælker med fastgørelser til autoværn. Arbejdes omfang afhænger af særeftersynet.

  Lundevej underføring af vandløb, bro nr.: 16:

  • Broarbejdet omfatter en totaludskiftning af rørunderføringen,  herunder rørforlængelse og etablering af frie skråninger og autoværn.

   

  Genereleftersyn for bro nr.: 26, udført 2015, vedlagt som bilag.

  Genereleftersyn for bro nr.: 16, udført 2015, vedlagt som bilag.

   

  De resterende anbefalede broarbejder for 2017, 2018 og 2019 fremlægges som anlægsønske i forbindelse med budget 2017, se evt. bilag: 2016 03 02 - Anbefalede broarbejder 2016-2019 rev 1.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje m.v., Lov nr. 1520 af 27.12.2014

  Eftersyn af bygværker, af 1. januar 2016 (Vejdirektoratet)

  Økonomi

  Lundevej UF af vandløb, bro nr. 16:

  Broarbejder: Totaludskiftning samt forlængelse 400.000 kr.

   

  Maglehøjvej UF af Sandbæk, bro nr. 26:

  Særeftersyn 45.000 kr.

  Broarbejde: Udskiftning af brodæk 550.000 kr. 

   

  I alt: 995.000 kr.

 • 607. Politisk mødeplan 2016 - ændringer i november

  application/pdf icon moedeplan_politiske_moeder_2016.pdf.pdf

  Resume

  Ændring af Politisk mødeplan for 2016 til drøftelse/godkendelse.

  Indstilling

  Center for Politik og Borger indstiller til KB via DIR, BU, PTU og SSU at

   

  BU og PTU møderne flyttes fra 1. november 2016 til 7. november 2016

  SSU finder et nyt mødetidspunkt i uge 45.

  Direktionen, 29. marts 2016, pkt. 2:

  Direktionen anbefaler følgende mødedatoer:

  - PTU: 7. november

  - BU: 8. november

  - SSU: 9. november

  Alle møder begynder til sædvanlig mødetid.

  Plan- og Teknikudvalget, 5. april 2016, pkt. 445:

  Deltog ikke: Steen Nielsen

   

  Anbefales.

  Børneudvalget, 5. april 2016, pkt. 314:

  Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)

  Direktionens anbefaling anbefales.

  Social- og Sundhedsudvalget, 6. april 2016, pkt. 224:

  Direktionens indstilling anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Udvalgenes indstillinger godkendt.

  PTU-møde starter kl. 15:30.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi, HR og It v/centerchef Anette Porslund fremsender ønske om, at fagudvalgenes møder i uge 44 flyttes til uge 45. Baggrunden er at det giver meget store udfordringer for Center for Økonomi, at få sagerne klar i forhold til budgetopfølgningerne.

   

  Hvis møderne flyttes fra uge 44 til uge 45, skal det dog bemærkes, at der vil opstå sammenfald i forhold til medlemmer, hvis SSU flyttes til Tirsdag den 8. november kl. 15:00, da NFK også har møde den 8. november kl. 15:30.

 • 608. Personalepolitisk redegørelse for 2015 – Orientering

  application/pdf icon personalepolitisk_redegorelse_2015.pdf

  Resume

  For at skabe et generelt overblik over HR-området, udarbejder HR årligt en personalepolitisk redegørelse.

  Indstilling

  Økonomi, HR og IT indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. den personalepolitiske redegørelse for 2015 tages til efterretning.

  Direktionen, 11. april 2016, pkt. 4:

  Ikke tilstede: Bjørn Voltzmann.

   

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 573:

  Ikke til stede: Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt.

  ØU anmodes om at se nærmere på ligestillingspolitikken, herunder om der kan gøres mere i forhold til ansættelse af flere mandlige ansatte.

  Sagsfremstilling

  Personalepolitisk redegørelse for 2015 er udarbejdet. Redegørelsen indeholder informationer om personalet, trivsel og arbejdsmiljø, organisationsudvikling og øvrige HR opgaver. Væsentlige HR-emner for 2016, der har betydning for hele organisationen fremgår også.

  Det fremgår af redegørelsen, at Stevns Kommune har 1.259 fuldtidsstillinger fordelt på 1.381 ansatte. 4 ud af 5 ansatte er kvinder. For ansatte i Stevns Kommune er gennemsnitsalderen 47 år. Antallet af stillinger i Stevns Kommune er fortsat faldende.

  Sygefraværet har været stigende i 2015. HR forventer alligevel, at Stevns Kommunes sygefravær kommer til at ligge på et acceptabelt niveau, ved sammenligning med landets øvrige Kommuner. Sygefravær vil fortsat være et fokuspunkt i 2016. Bl.a. vil HR analysere årsagen til stigningen med henblik på at vurdere, om der kan iværksættes yderligere tiltag, så sygefraværet kan nedbringes igen.  

   Stevns Kommune har i 2015 anmeldt 94 arbejdsskader. På 32 af skaderne, er der registreret fravær udover selve dagen, hvor skaden hændte.

  Arbejdstilsynet har besøgt 11 arbejdssteder i 2015. 3 af besøgene udløste påbud. 8 arbejdssteder fik tildelt en grøn smiley.

  HR afholder  fratrædelsessamtaler med et udvalg af medarbejdere, der har opsagt deres stilling. Formålet er bl.a. at vurdere, om der er arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdsstedet, der skal handles på. Samtalerne skal også medvirke til at belyse, hvordan Stevns Kommune opfattes som arbejdsplads.

  God ledelse er en vigtig forudsætning for at kunne skabe attraktive arbejdspladser. Lederevaluering kan være en metode til at arbejde målrettet med ledelse. HR vil undersøge, om der er ressourcer i organisationen, så der kan foretages lederevalueringer i 2016/2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 609. Kompetenceplan - PTU

  application/pdf icon kompetencefordelingsplan_-_ptu_-_kb_sag_49_2014.pdfapplication/pdf icon vejledning_om_delegation_efter_planloven.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_styrelsesvedtaegt_.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 4.9 2014 en ændret kompetencefordelingsplan i forhold til Plan- og Teknikudvalget med udgangspunkt i en ændring i Planloven, som gav mulighed for at uddelegere kompetence fra Kommunalbestyrelsen til at udsende lokalplanforslag i høring og til at vedtage lokalplanforslag fra Kommunalbestyrelsen til et stående udvalg og til forvaltningen. 

  Kb.medlem Varly Jensen har nu anmodet om at få sagen genoptaget, idet Varly Jensen mener, at beslutningen er i modstrid med indholdet at den af Kommunalbestyrelsen vedtagne Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune. Beslutningen er således ikke lovlig efter Varly Jensens opfattelse. Sålænge der står i Styrelsesvedtægten, at lokalplaner skal behandles af økonomiudvalget, er dette gældende.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via DIR, PTU og ØU, at

  1. den tidligere beslutning fastholdes

  Direktionen, 4. april 2016, pkt. 3:

  Deltog ikke: Jakob Bigum Lundberg

   

  Anbefales

   

  Plan- og Teknikudvalget, 5. april 2016, pkt. 451:

  Deltog ikke: Steen Nielsen

  Forvaltningens indstilling anbefales. Desuden anbefales at styrelsesvedtægten ændres med det samme.

  Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 561:

  Ikke til stede: Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  PTU's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) anbefaler at fastholde nuværende tekst i Styrelsesvedtægten, og dermed omgøre den tidligere KB-beslutning om delegation til PTU.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 4.9 2014 en ændret kompetencefordelingsplan i forhold til Plan- og Teknikudvalget.

  En væsentlig årsag til ændringen var, at det med en lovændring var blevet muligt i forhold til planloven at uddelegere kompetence til at udsende lokalplanforslag i høring og til at vedtage lokalplanforslag fra Kommunalbestyrelsen til et stående udvalg og til forvaltningen. 

  Årsagen til, at forslaget om en uddelegering af kompetencen for vedtagelse af lokalplaner skulle henlægges til PTU for ikke principielle lokalplaner (lokalplaner, der ikke strider mod kommuneplanen) var, at Folketinget havde vedtaget en ny lov, der netop havde åbnet op for en mindre bureaukratisk og mere smidig mulighed for at køre nye lokalplaner gennem systemet på.  

  Det fremgår af vejledning til den vedtagne lov (vedlagt sagsfremstillingen), at det er muligt at uddelegere kompetencen til stående udvalg og/eller forvaltningen. Det var således tale om en ny delegationsmulighed, der ikke tidligere har været tilstede.

   

  Ved uddelegering af sager til andre stående udvalg skal der ikke ske ændringer i styrelsesvedtægten. Det handler blot om at få angivet spillereglerne i den af kommunalbestyrelsen vedtagne kompetencefordelingsplan.

   

  Kommunalbestyrelsen har uanset delegationen fortsat det endelige ansvar for området, som kommunens øverste myndighed.

  I forbindelse med fastlæggelsen af PTUs kompetenceplan i sept. 2014 blev Kommunens styrelsesvedtægt ikke tilsvarende justeret, men alene kun vedlagt som bilag til sagen.

   

  Dette har efterfølgende givet en usikkerhed om delegationen skulle være særskilt behandlet i forhold til kommunens styrelsesvedtægt.

   

  Formuleringen under Økonomiudvalget (§ 10 stk. 6, nederst) er i dag ”Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning”.
  Efter delegationen til PTU er konsekvensen, at ”Udvalgets erklæring indhentes i de sager, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning”.

   

  Såfremt beslutningen om delegationen til PTU fra sept. 2014 fastholdes, skal Kommunens styrelsesvedtægt tilsvarende praktisk justeres. Da der kun er tale om ændring af ét enkelt ord ligesom Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt delegationen anbefales det, at ændringen først foretages i forbindelse med Kommunalbestyrelsens fastlæggelse af ny styrelsesvedtægt for næste valgperiode (ca. sept. 2017). En ændring af en kommunes styrelsesvedtægt skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen samt gives en underrettelse til Statsforvaltningen.

 • 610. Sag rejst af Line Krogh Lay - Forslag om divestment (afinvestering) i fossile brændstoffer

  Resume

  Radikale Venstre ønsker, at fremstille forslag om divestment i fossile brændstoffer. Flere kommuner i Danmark, med Roskilde som den første i september 2015, har truffet en beslutning om ikke at investere i fossile brændstoffer, og man ser lignende tiltag globalt.

  Indstilling

  Radikale Venstre indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der træffes beslutning om følgende:

  1. At Økonomiudvalget laver en plan for hurtigst mulig afvikling af eventuelle investeringer i selskaber, som har aktier, andel i eller producerer fossile brændstoffer.
  2. At Stevns Kommune ophører med at investere i selskaber, som har aktier, andel i eller producerer fossile brændstoffer.
  3. At man anvender den såkaldte Carbon Underground 200-liste som udgangspunkt (CU200). Den rangerer de 200 største firmaer inden for olie, gas og kul, baseret på deres kendte reserver.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingens punkt 3 sat til afstemning.

  For forslaget stemte 10 medlemmer (A+Ø+B+Inge Milbrat (V) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger).

  Imod stemte 8 medlemmer (V+O+C).

   

  Sagsfremstilling

  Radikale Venstre ønsker, at fremstille forslag om divestment i fossile brændstoffer. Flere kommuner i Danmark, med Roskilde som den første i september 2015, har truffet en beslutning om ikke at investere i fossile brændstoffer, og man ser lignende tiltag globalt.

  Motivering:

  I Stevns Kommune kan det på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at der er investeringer i fossile brændstoffer. At sige nej til at investere i fossile brændstoffer, mener vi er et vigtigt skridt hen imod at blive en grønnere og mere klimavenlig kommune. Vi mener, at et stærkt brand i forhold til grøn udvikling er et godt bosætningsparameter, og det kan tiltrække virksomheder, der ønsker at være placeret i en grøn kommune.

   

   

  Forvaltningens supplerende bemærkning til sagen:

  Stevns Kommune har p.t. kun investeret i danske realkreditobligationer og har derfor ikke investeret i fossile brændstoffer.

   

 • 611. Sag rejst af KB-medlem Steen S. Hansen - Frigivelse af midler til etablering af en idrætshal i Rødvig

  application/pdf icon hal_i_roedvig_udkast_til_rapport_3_2_2016_1.pptx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_sag_rejst_af_af_kb-medlem_steen_s_hansen_-_etablering_af_en_idraetshal_i_roedvig_behandlet_paa_moedet_3._marts_2016_kl._1800_raadssalen_i_kommun.pdf

  Resume

  KB-medlem Steen S. Hansen har fremsendt nedenstående sagsfremstilling:

  Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 3. marts 2016, at overføre kr. 14.399.000,- kr., der oprindeligt var afsat til en multihal i Rødvig, samt at NFK og forvaltningen fortsætter dialogen med arbejdsgruppen i Rødvig og udarbejder endeligt forslag til placering af en ny hal samt udbudsmateriale.

  For dette stemte 10 medlemmer (A+Ø+B+ Bjarne Ø. Rasmussen (løsgænger), samt Inge Milbrat (V).

  Imod stemte 9 medlemmer (V+C+O), som alene ønskede at sende sagen retur til udvalget. Endvidere at sagen skal være færdigbehandlet inden sommerferien, og således indgå i de politiske budgetdrøftelser.

  På vegne af den samlede opposition skal Socialdemokraterne v. Lonni Lypart, Steen Nielsen, Henning U. Nielsen, Thomas Overgaard, Steen S. Hansen, De Radikale v. Line K. Lay, Jørgen Gregersen, Enhedslisten v. Jan Jespersen samt løsgænger Bjarne Ø. Rasmussen anmode om, at sagen optages på mødet i kommunalbestyrelsen den 28. april 2016, idet vi ønsker at frigive de overførte midler til en idrætshal i Rødvig.

  Anledningen er den usikkerhed, som en mindretal i kommunalbestyrelsen skabte på kommunalbestyrelsesmødet den 18. april 2016, hvor man udtrykte ønske om at tilbageføre de overførte midler, der er afsat til en idrætshal i Rødvig til en kommende hal i Store Heddinge.

  Indstilling

  KB-medlem Steen S. Hansen indstiller at:

  1. De overførte midler på kr. 14.399.000 frigives til projekt ny hal i Rødvig
  2. NFK og forvaltningen fortsætter dialogen med arbejdsgruppen i Rødvig og udarbejder endeligt forslag til placering af en ny idrætshal samt udbudsmateriale.
  3. At eventuelle fondsmidler eller sponsorater kan indarbejdes i projektet udover de frigivne midler.
  4. At frivillig arbejdskraft kan indarbejdes i projektet.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  For indstillingen stemte 10 medlemmer (A+Ø+B+Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)+Inge Milbrat (V) ).

  Imod stemte 8 medlemmer (V+O+C), der samtidig anmoder om, at der foreligger et økonomisk overblik over sagen inden sommerferien. Endvidere at sagen udvalgsbehandles.

   

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Steen S. Hansen har fremsendt følgende sagsfremstilling:

  Etablering af en multihal i Rødvig er nu endeligt skrinlagt, idet det ikke har været muligt at fremskaffe den nødvendige finansiering.

  Efterfølgende har en arbejdsgruppe i Rødvig på begæring af borgmesteren arbejdet med etablering af en ny hal. Arbejdsgruppen har fremlagt sit materiale til NFK på et møde den 9. februar 2016 og efterfølgende er hele materialet fremsendt til medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Af det fremsendte materiale ses det, at der kan opføres en hal til et samlet beløb på kr. 12.900.000,-, ligesom der er angivet alternativt placeringsforslag i Rødvig.

  Arbejdsgruppen har været bredt funderet og der har været taget kontakt til samtlige foreninger, som kunne være interesseret i et halbyggeri i det sydstevnske område, og det var en enig arbejdsgruppe der afleverede sit forslag til en hal.

  Arbejdspapirerne fra arbejdsgruppen er vedhæftet sagsfremstillingen.

  Ved at frigive midlerne, kan NFK i samarbejde med arbejdsgruppen og forvaltningen udarbejde et projekt, hvor der er tid til en grundig drøftelse og samtidig fjerne usikkerheden omkring projektets tilblivelse.

  Det betyder også, at såfremt forvaltningen ved gennemgangen af det fremsendte projekt ikke finder, at det kan holdes inden for de frigivne midler, at der er tid til dialog med arbejdsgruppen og NFK og tilpasse projektet inden for de afsatte midler.

   

  Supplerende bemærkninger fra forvaltningen:

  Efter § 11 stk. 1 i lov om kommunernes styrelse kan ethvert medlem af kb indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggende for KB samt fremsætte forslag til beslutninger herom.
  Initiativretten kan benyttes både af hensyn til sager, der aktuelt er under behandling i et udvalg eller i den kommunale administration og med hensyn til andre sager.

  Forvaltningen gør endvidere opmærksom på, at NFK - i fortsættelse af KB’s seneste beslutning i sagen (vedhæftet) – på kommende møde får forelagt et overslag over de meromkostninger som foreligger efter en gennemgang af borgergruppens forslag.  

   

   

   

  Økonomi

  Arbejdsgruppens oplæg, samt et evt. supplerende forvaltningsoplæg indgår i det kommende arbejde, og det vurderes, at opførelsen af en hal kan holdes inden for den overførte anlægsramme på. Kr. 14.399.000,-.

 • 612. Sag rejst af KB-medlem Steen S. Hansen vedr. Lukning af Hyttefadet i Rødvig

  Resume

  KB-medlem Steen S. Hansen har rejst sag vedrørende lukning af SFO Hyttefadet I Rødvig på baggrund af Børneudvalgets beslutning af 12. april 2016.

   

  Indstilling

  KB-medlem Steen S. Hansen indstiller til KB:

   

  • At børneudvalgets beslutning drøftes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen udgår og tilbagesendes til BU.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Steen S. Hansen har rejst sag vedrørende lukning af SFO Hyttefadet i Rødvig.

   

  Lukning af SFO Hyttefadet blev behandlet på Børneudvalgets møde den 12. april 2016 i forbindelse med behandling af sagen "Handlemuligheder 2016 - Børneudvalget".

   

  Lukning af Hyttefadet blev behandlet, som forslag nr. 17 i oversigten over mulige handlemuligheder indenfor Børneudvalgets området-

   

  (Udklip fra bilaget vedr. forslag 17):

  Handlemuligheder 2016 - Børneudvalget

   

  2016

  Anslået beløb

  2017-2019

  Anslået beløb

  Børneudvalgets beslutninger den 12. april 2016

  Forslag nr. 17

  SFO - Lukning af Hyttefadet (SFO-delen)

  -240.000

  -400.000

  Godkendt i 2016 og anbefales i overslagsårene af O+V+C+B

  Anbefales ikke A**

   

  Børneudvalgets beslutning vedr. forslag nr. 17 blev:

   

  "Godkendt i 2016 og anbefales i overslagsårene af O+V+C+B. Anbefales ikke af A.

  Henrik Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke, at der iværksættes modgående foranstaltninger på nuværende tidspunkt. Et merforbrug på 3,6 mio. kr. på området "tilbud til børn og unge med særligt behov" skal ikke finansieres af vores institutioner og skoler. Jeg ønsker, at vi afventer BOP 2, eller alternativt at beløbet reserveres i bufferpuljen. Denne løsning blev italesat i forbindelse med budget 2015 i forlængelse af et stort merforbrug på samme måde ved BOP 1 i 2014. Jeg forventer, at flertalsgruppen fortsat tager dette ansvar på sig. Øvrigt merforbrug afventer næste budgetopfølgning, hvor der eventuelt iværksættes modgående foranstaltninger. Merforbrug, på områder hvor der er overførselsadgang, handles der ikke på.

   

   

   

 • 613. Spørgetid for borgere

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 614. Godkendelse af lukket dagsorden (Lukket)

 • 615. Frigivelse af anlægsbevilling (Lukket)

 • 616. 2015 - Sikkerhedsrapport IT (Lukket)

 • 617. Kommunalbestyrelsen - Diverse orienteringssager (Lukket)