Referat

 • 343. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 28. marts 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

 • 344. §17 stk 4 udvalg - kommissorium og proces

  application/pdf icon kommissorium_og_proces_for_ss17_stk_4_udvalg.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. kommissorium og procesplan godkendes
  2. der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde, i den periode hvor der efterlyses borgerrepræsentanter til udvalget
  3. godkende en anlægsbevilling på 400.000 kr. til §17, stk. 4 udvalg
  4. anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. til §17, stk. 4 udvalg

  Direktionen, 4. marts 2019, pkt. 2:

   

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. marts 2019, pkt. 264:

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R), Helen Sørensen (A) og Jørgen Larsen (N) kan anbefale indstillingerne:

   

  1. kommissorium og procesplan anbefales.
  2. der afholdes borgermøde den 23. april kl 19-21.
  3. anbefale en anlægsbevilling på 400.000 kr. til §17, stk. 4 udvalg.
  4. anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. til §17, stk. 4 udvalg.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne og afholdelse af udgifterne på ialt 1,2 mio i perioden 2019-2022.

   

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 245:

  Et flertal bestående af Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen Nielsen (A), Steen S. Hansen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C) anbefaler PMT's anbefaling.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) kan ikke anbefale indstillingerne og afholdelse af udgifterne på i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2019-2022.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  4 medlemmer (O+N) stemmer imod og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Et flertal bestående af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre indgik den 25. september 2018 en budgetaftale (godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018) hvori der er afsat penge til etableringen af et § 17 stk. 4-udvalg. Udvalget skal sætte fokus på og arbejde med de 17 verdensmål. Konkret skal udvalget arbejde med et pilotprojekt, hvor der skabes et nyt boligområde, der har de 17 verdensmål samt klima- og energivenlige løsninger som omdrejningspunkt. Projektet skal skabe opmærksomhed om Stevns i forhold til erhverv og bosætning samt give viden om og erfaring med at arbejde med fremtidens boformer og indtænke bæredygtige løsninger.

    

  §17. stk. 4 udvalget består samlet af 9 medlemmer

  Udvalget skal bestå af 3 politikere og 6 borgere. Tre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer ved brug af den D’honske metode (dvs. to medlemmer udpeges af valggruppe 1 og et medlem udpeges af valggruppe 2)

  Der ønskes en bred konstellation blandt de 6 borgerrepræsentanter. Borgerrepræsentanterne vælges ud fra en motiveret ansøgning, som sendes til Center for Teknik & Miljø, der foretager udvælgelsen ud fra kriterier beskrevet i kommissoriet.

  Der er ingen aflønning for politikere og borgere i udvalget.

  Ifølge styrelsesvedtægten for Stevns Kommune vælger Kommunalbestyrelsen formanden for et § 17, stk. 4-udvalg. Formanden skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. Posten er ulønnet.

      

  Funktionsperioden

  Udvalgets levetid er 12-14 måneder med start den 1. august 2019. Der afholdes i alt 9 ordinære møder for udvalget. De ordinære møder afholdes som udgangspunkt fra kl. 17-21 i Rådssalen. Der serveres aftensmad i forbindelse med møderne.

   

  Budget

  Estimat kr.

  Aktivitetsposter:

   200.000 kr.

  Projektansættelse fra august ½ år 

    60.000 kr.

  Oplægsholder udefra – til bl.a. temamøde med KB om verdensmål

   120.000 kr.

  Aktiviteter ifb. udvalgets arbejde f.eks. ekskursioner m.v.

    20.000 kr.

  Forplejning til møder og workshop

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb i 2019 til "Fokus på en grøn kommune, §17, stk. 4".

   

  Supplerende bemærkninger forud for ØU og KB’s behandling: Der er i anlægsbudgettet afsat følgende beløb til opgaven: 2019: 0,4 mio.kr., 2020: 0,4 mio. kr., 2021: 0,2 mio. kr. og 2022: 0,2 mio. kr.

   

 • 345. Indkøbs- og udbudspolitik

  application/pdf icon taerskelvaerdier_for_udbud_2019.pdfapplication/pdf icon faellesbetingelser_2019.pdfapplication/pdf icon indkoebs-_og_udbudspolitik.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_udbud.2019.pdf

  Resume

  Direktionen forelægges forslag til ny indkøbs- og udbudspolitik. Politikken er opdateret i forhold til det løbende politiske input og til forskel fra tidligere omfatter den kommunens samlede indkøb og dermed også entreprenør- og håndværkerydelser, leasingkontrakter mv.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. indkøbs- og udbudspolitikken godkendes og fremlægges til beslutning i ØU den 19. marts, Direktionens kommentarer indarbejdes forinden.

  Direktionen, 25. februar 2019, pkt. 4:

  Deltog ikke: Kasper Sonne

   

  Udsættes til den 11. marts. Anton Svendsen og Tomas Tomasson inviteres til drøftelsen.

   

  Direktionen, 11. marts 2019, pkt. 2:

   

  Deltog ikke: Kasper Sonne.

   

  Udbudspolitikken blev drøftet med særlig fokus på sociale klausuler og FNs 17 verdensmål.

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 246:

  Indstillingen anbefales.

  Der indføres en mindre redaktionel korrektion i bilaget til Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at politikken evalueres af Økonomiudvalget om 2 år.

   

  2 medlemmer (Ø) ønsker beløbsrammen nedsat i forbindelse med sociale klausuler og kædeansvar.

   

   

  Sagsfremstilling

  Indkøbs- og udbudspolitik 2019 erstatter den tidligere Indkøbspolitik fra november 2011. 

  Generelt er det i den nye Indkøbs- og udbudspolitik tydeligere beskrevet, hvilke forudsætninger der gælder ved indkøb og udbud i Stevns Kommune. De løbende meldinger fra drøftelser i Økonomiudvalget mv. er søgt indarbejdet.

  Blandt andet er det tydeliggjort, at der i udbud kan anvendes andre evalueringskriterier end pris for derigennem at opnå en bedre totaløkonomi, kriterier som kvalitet og service. Beskrivelsen af den centrale indkøbsfunktions opgaver skal skabe mere klarhed over arbejdsdelingen ved indkøb og udbud. Som noget nyt er Bygge- og anlægsområdet kommet med i Indkøbs- og udbudspolitikken.Det sikrer at der findes ét samlet overblik over de retningslinjer der gælder for alle indkøb i Stevns Kommune, uanset om det er varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver. For bygge- og anlægsområdet gælder andre tærskelværdier end for vare- og tjenesteydelser, ligesom entrepriserne er baseret på et særligt kontraktgrundlag, for nærværende AB18.

  De retningslinjer der gælder i Stevns Kommune ved indkøb og udbud indenfor bygge og anlæg, er beskrevet i

  ·         ”Retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsopgaver i Stevns Kommune”

  ·         ”Fællesbetingelser for bygge- og anlægsprojekter i Stevns Kommune”

  Som en yderligere væsentlig ændring er der nu indskrevet at kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver, samt tjenesteydelser skal indeholde en arbejdsklausul.Det er også indskrevet at leverandører skal sikre grundlæggende arbejdstagerrettigheder som beskrevet i ILO konventionerne. Endelig er en tidligere politisk beslutning om sociale klausuler ved udbud af bygge- og anlægsopgaver, samt udliciterede serviceopgaver nu indskrevet i Indkøbs- og udbudspolitikken.

   

 • 346. Leasing - Masteraftale

  application/pdf icon masteraftale.pdf

  Resume

  Stevns Kommune anvender leasing, primært af personbiler og andre køretøjer, når det samlet set er økonomisk fordelagtigt. Hidtil har Stevns Kommune indgået separate leasingaftaler for hver enkelt køretøj osv. Mange kommuner har valgt at samle sine leasingaftaler på en såkaldt masteraftale med Kommunekredit. Stevns kommune har fået et tilbud fra Kommuneleasing på en masteraftale på 20 mio. kr. - det vil sige, at vi på aftalen kan indgå leasingaftaler for op til 20 mio. kr. uden at skulle indhente tilbud i hvert enkelt tilfælde. Vi opnår desuden fordelagtig lav rente som p.t. er cirka -0,15 plus 0,35 %

   

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. der ingås masteraftale om leasing med Kommunekredit med en ramme på op til 20 mio. kr. gældende til udgangen af 2022. Forlængelse skal forelægges Økonomiudvalget.

   

  2. reglerne for indgåelse af aftaler om leje og leasing fastsættes således:

   

  - Alle leje- og leasingaftaler skal forelægges Økonomi for at sikre overholdelse af indkøbsaftaler, lånebekendtgørelse mv.

  - Indgåelse af leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum* på 500.000 kr. eller derover skal godkendes af Økonomiudvalget

  - Leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum* på under 500.000 kr. kan indgås af de enkelte enheder efter godkendelse i Center for Økonomi, HR & IT

   

   
  Direktionen, 11. marts 2019, pkt. 1:

  Deltog ikke: Kasper Sonne.

   

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 247:

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende en ramme på kr. 20 mio. og minimumsgrænsen på kr. 0,5 mio.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) anbefaler, at der kun leases fossilfri biler.

   

  2 medlemmer (O) fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune anvender leasing, primært af personbiler og andre køretøjer, når det samlet set skønnes økonomisk mest fordelagtigt. Ved leasing af bilerne overgår risiko for vedligholdelsesomkostninger og scrapværdi til leasingselskabet og Stevns Kommune har sikkerhed for udgiftens størrelse i leasingperioden, svarende til køretøjets anvendelsesperiode.

   

  Hidtil har Stevns Kommune indgået separate leasingaftaler for hver enkelt køretøj. Flere kommuner har valgt at samle sine leasingaftaler på en såkaldt masteraftale med Kommunekredit. Aftalen giver en mere enkel administration, hvor de enkelte leasingaftaler ikke skal behandles enkeltvis, men blot føje til eksisterende rammeaftale og vi opnår dertil en reduktion i "bidragssatsen" (i aftalen kaldet "tillæg") fra de nuværende 0,5 % til 0,35 %. Selve renten er p.t. negativ (cirka -0,15 %).

  Rammeaftalen dækker biler og eventuelt andre driftsmidler til leasing. Kommunen er ikke forpligtet til at bruge aftalen, den er alene en mulighed. Aftalen dækker et samlet leasingbeløb på op til 20 mio. kr. frem til 2022. Aftaleperioden kan forlænges med 2 gange 12 måneder. Det foreslås, at Stevns Kommune tiltræder vedlagte aftaletilbud fra Kommunekredit for at opnå administrativ lettelse og en økonomisk besparelse på det såkaldte "tillæg". Tildbud om Masteraftale/rammeaftale vedlægges som bilag

  Indgåelse af en rammeaftale ændrer ikke nødvendigvis ved kommunens procedure og kompetencefordeling i forbindelse med leje- og leasing af driftsmidler. Men der er alligevel anledning til at foreslå, at den nuværende praksis omkring leasing ændres.

  Det foreslås, at reglerne for indgåelse af leje -og leasingaftaler fremover skal være således:

  - Alle leje- og leasingaftaler skal forelægges Økonomi for at sikre overholdelse af indkøbsaftaler, lånebekendtgørelse mv.

  - Indgåelse af leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum* på 500.000 kr. eller derover skal godkendes af Økonomiudvalget

  - Leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum* på under 500.000 kr. kan indgås af de enkelte enheder efter godkendelse i Center for Økonomi, HR & IT

   

  *finansieringssummen beregnes her som den samlede betaling i aftalens løbetid, herunder i eventuel opsigelsesperiode i fex lejekontrakt og evt købsforpligtelse. Beløbsgrænsen gælder for hver enkelt anskaffelse, for eksempel en personbil.

   

  Stevns Kommune har d.d. 63 leasede personbiler. Heraf 47 i Omsorg & Ældre, 12 tilknyttet Rådhus og rengøring/pedelkorps og 4 på Magnoliegården. Dertil kommer 3 vejmaskiner, som er leaset af Materielgården (til fejning, grusning, klipning mv.).

  Udgifterne til leasingydelsen påhviler de enkelte enheder, foreksempel Døgnplejen og Materielgården, mens den skyldige restydelse optræder i kommunes årsregnskab som leasingforpligtelse. Ultimo 2018 udgør leasing forpligtelsen 6,7 mio. kr. i alt. Heraf udgør de 3 vejmaskiner cirka 3 mio. kr.

  Anskaffelsen af personbiler har fornylig været i udbud i 2018 og Stevns Kommune er i den forbindelse overgået fra Renault til Peugeot som primær personbil. Andre mærker og modeller vælges ved særlige behov, for eksempel transport af rengøringsudstyr.

   

   

  Økonomi

  Betalingen af leasingydelserne afholdes inden for de allerede afsatte budgetter på de enkelte områder.

 • 347. Udsatteråd - Etablering

  application/pdf icon referat_-_moede_med_initiativgruppe_den_14._november_2018.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_-_endeligt_udkast_til_politisk_godkendelse.pdfapplication/pdf icon brev_fra_initiativgruppen.pdfapplication/pdf icon naar_udsatte_borgere_moeder_velfaerdssystemet.pdf

  Resume

  Initiativgruppen til oprettelse af Stevns Udsatteråd har taget kontakt til Stevns kommune med henblik på at få oprettet et udsatteråd i Stevns kommune. Der har været afholdt et afklarende møde mellem Initiativgruppen og Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor der nu forelægges forslag til etablering af Stevns Udsatteråd samt vedtægter herfor.

   

  Initiativgruppen deltager under behandling af denne sag.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. forslag til etablering af Stevns Udsatteråd godkendes
  2. forslag til sammensætningen af Stevns Udsatteråd godkendes
  3. forslag til vedtægterne for Stevns Udsatteråd godkendes

   

  Social og Sundhed, 4. februar 2019, pkt. 130:

   

  ad 1) Godkendt

  ad 2) Godkendt

  ad 3) Godkendt

   

  Supplerende kommentarer og ny indstilling fra Sundhed og Omsorg efter SSUs behandling den 4. februar 2019:

   

  SSU godkendte etablering, sammensætning og vedtægter i form af udkast, som nu sendes til høring i Initiativgruppen. Det er aftalt at Initiativgruppen deltager i starten af SSU´s næste møde, hvorefter Etablering af Udsatterådet, dets sammensætning og vedtægter indstilles til KB via ØU til godkendelse.

   

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via SSU og ØU, at

   

  1. Etablering af Udsatterådet, dets sammensætning og vedtægter godkendes. 

  Social og Sundhed, 11. marts 2019, pkt. 139:

  Indstillingen anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 248:

  SSU's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  I sommeren 2018 påbegyndte en initiativgruppe arbejdet med at få etableret et udsatteråd i Stevns kommune. Udsatteråd er kendt fra en række andre kommuner, og der er pt. etableret udsatteråd i ialt 40 kommuner, herunder både i Køge og Faxe kommuner. Der findes endvidere en landsdækkende organisation ”Rådet for Socialt Udsatte”, som rådgiver omkring målgruppe, etablering mv.

   

  At være udsat, ses ikke at være et voldsomt stort problem i Stevns kommune, hvilket fremgår af vedlagte evalueringsrapport. Der er en række tilbud i kommunen, som også omfatter udsatte borgere, f.eks. væresteder, bostøtte og støttekontaktperson og tilbud om at hjælpe med tilskud til bolig og enkeltydelser, ligesom der er mulighed for rådgivning og vejledning.

   

  Men etableringen af et udsatteråd i Stevns kommune kan give et talerør mellem kommunen og mennesker ramt af at være udsat, enten kortvarigt over en periode eller måske igennem det meste af livet.

   

  Når der etableres et udsatteråd i Stevns kommune er det vigtigt at holde sig for øje, at de allerede etablerede råd, dvs. Ældrerådet og Handicaprådet, har en lovbestemt opgave, som bl.a. omfatter rådgivning og vejledning til det politiske og administrative niveau omkring de specifikke målgrupper hvis interesser de varetager; samt en høringsret om samme.

   

  Det er derfor nødvendigt, ved etableringen af et udsatteråd, at afgrænse målgruppen, samt nøje at beskrive hvilke opgaver et udsatteråd kan varetage. Der foreligger et udkast til vedtægter, som i sammenhæng med godkendelse af Stevns Udsatteråd, indstilles til godkendelse.

   

  Sammensætningen af Stevns Udsatteråd bør afspejle denne afgrænsning af målgrupper, således at sammensætningen repræsenterer målgrupper og områder, som ikke er omfattet af Ældrerådet eller Handicaprådet.

   

  Der foreslås følgende sammensætning:

  • 3 udsatte borgere
  • 1 repræsentant for Cafe Stevnen
  • 1 repræsentant for Mænds Mødesteder
  • 1 repræsentant for SIND
  • 1 repræsentant for Social- og Sundhedsudvalget (SSU)
  • 1 repræsentant for Arbejdsmarked, Erhverv, og Turismeudvalget (AET)
  • Lederen af kommunalt socialpsykiatrisk værested

   

  Målgruppen for Stevns Udsatteråd defineres som:

   

  Borgere som i en kortere eller længere periode er udsat for hjemløshed, alkohol- og/eller stofmisbrug, prostitution, fysisk/psykisk vold, diagnoser indenfor socialpsykiatrien, herunder PTSD, manglende familieevne eller sociale kompetencer.

   

  Målgruppen er således ikke den traditionelle gruppe af handicappede borgere, hvor det i højere grad handler om varigt nedsat fysisk eller kognitiv funktionsevne; ligesom omfatter det heller ikke den specialiserede indsats indenfor handicapgrupperne omkring autisme, ADHD, spiseforstyrrelser mv.

   

  Det handler om socialt udsathed og midlertidige manglende kompetencer til at klare tilværelsen; kompetencer man kan opnå igen.

   

  Udsatterådet sekretariatsbetjenes fra Center for Sundhed og Omsorg.

   

  Lovgrundlag

  Udsatterådet etableres efter § 16, stk. 1 og 2 i Serviceloven:

  • Stk.1 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastlægger skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.
  • Stk.2 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

  Økonomi

  Udsatterådet betjenes af Center for Sundhed og Omsorg.

 • 348. Vedtægter for Vallø Almennyttig Boligselskab - godkendelse

  application/pdf icon referat_ekstraordinaert_repraesentantskabsmoede_12-12-2018.pdfapplication/pdf icon nye_vedtaegter.pdf

  Resume

  KB skal godkende ændringer i vedtægterne for Vallø Almennyttig Boligselskab.

  Indstilling

  Politik- og Borger indstiller til KB via ØU, at

  1.      vedtægterne godkendes.

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 249:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Vallø Almennyttig Boligselskab har meddelt, at boligforeningens vedtægter er ændret på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. december 2018. KB anmodes om at godkende de ændrede vedtægter.

  Kommunalbestyrelsen skal efter reglerne i Almenboligloven påse, at vedtægterne overholder lovens regler.

  Vedtægtsændringen sker som følge af navneændring til Boligselskabet Stevns. Navnet er ændret på forsiden og i § 1. Der er ikke foretaget andre ændringer i vedtægterne.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse 2018-01-26 nr. 70 om drift af almene boliger m.v. § 114

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 349. Lokalplan 189 - overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede og Kommuneplantillæg nr. 2

  application/pdf icon kommuneplantillaeg_nr._2.pdfapplication/pdf icon lokalplan_189_overfoersel_af_sommerhusomraade_til_byzone_i_stroeby_egede.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_lp_189_og_kptillaeg_nr._2.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende, at forslag til Lokalplan 189 og Kommuneplantillæg nr. 2 sendes i 8 ugers offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til lokalplan 189 godkendes og sendes i høring i 8 uger.
  2. der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde i høringsperioden.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. marts 2019, pkt. 266:

  1. anbefales.

  2. der afholdes borgermøde den 9. maj.

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 250:

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) foreslår, at forvaltningen afholder et møde med de berørte grundejerforeninger inden borgermødet den 9. maj 2019.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har i en årrække ønsket at omdanne et sommerhusområde i Strøby Egede til helårsbeboelse ved at ændre områdets zonestatus fra sommerhusområde til byzone. Der er stor efterspørgsel på boligområder i Strøby Egede og de eksisterende rammeområder er så godt som udbygget.

   

  Der er i 2017 og 2018 afholdt to afstemninger blandt sommerhusejerne [for henholdsvis område 1 og 2] om overførsel til helårsbebyggelse. I begge tilfælde ønskede mere end 3/4 af ejendommene at området overgik til helårsbeboelse.

   

  Med Fingerplanen 2017 blev der givet mulighed for, at overføre en del af området til byzone. Efterfølgende er der ved Landsplandirektiv af den 19. januar 2018 givet mulighed for at overføre den sidste del af området til byzone. Planarbejdet skal være afsluttet senest 24 måneder efter ikrafttræden af Fingerplanen, dvs. senest den 26. juni 2019.

   

  Området udgør 30,8 ha og omfatter 255 ejendomme, hvoraf 11 er eksisterende helårshuse. Af de 255 ejendomme anvendes over 50 % i dag som helårsboliger. Ejendommen på matr. nr. 9h Strøby By, Strøby, Lendrumvej 8, bliver også omfattet af den ny lokalplan og overgår dermed fra landzone til byzone.

   

  Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af helårsboliger og opdeles i tre delområder. I delområderne gives der forskellige byggemuligheder. Disse er udarbejdet på baggrund af muligheder og problematikker indenfor de forskellige områder. Der er blandt andet taget udgangspunkt i forskellige grundstørrelser og former, terrænforskelle samt placering på vandsiden af kystvejen. Bebyggelse kan opføres som åben/lav bebyggelse i 1, 1 1/2 og 2 etager med en bebyggelsesprocent på op til 30. Bygningshøjden varierer mellem 5,5 og op på til 8,5 meter.

   

  Området vejbetjenes af de eksistrerende veje Kystvejen, Brinken og Skrænten.

   

  Eksisterende sommerhuse vil fortsat kunne anvendes som sommerhuse.

   

  Formøde

  Der har været afholdt formøde den 20. marts 2018, hvor omkring 70 borgere var mødt op. Baggrunden for formødet var, at få indput til det videre lokalplanarbejde. Som optakt til en diskussion om, hvilken ønsker der er til områdets fremtidige udtryk, byggemuligheder og fastholdelse af eksisterende værdier i området holdt Teknik & Miljø et oplæg, hvor mulige ændringer og konsekvenser af en overførsel til byzone erfaringsmæssigt vil have for det fyssike miljø blev præsenteret. På mødet blev bygningeregulernde bestemmelser, tidsplan for lokalplan, trafikale problematiikker samt fastholdelse af eksisterende værdier drøftet. Der var generelt et stort ønske om, at fastholde det åbne grønne udtryk i området samt mindske lysforurening.

   

  Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017
  Området ligger i dag i kommuneplanens rammeområde 3 S2 og 3 S1 og er udlagt til sommerhusområde samt restaurant og dagligevarebutik til områdets forsyning. Kommuneplanen giver i dag mulighed for, at der kan bygges i 1 etage med en maksimum højde på 5 meter og en bebyggelsersprocent på 15 gældende for sommerhuse. For eksisterende helårshuse kan der bygges i 1 1/2 plan i en højde på maksimum 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 30. For hele området gælder, at grunde skal være minimum 800 m2 ved en eventuel udstykning.

   Bestemmelserne i kommuneplanen giver i dag ikke mulighed for at anvende området til helårsbeboelse. Der skal derfor udover en ny lokalplan også udarbejdes et kommuneplantillæg for området, som muliggør at området kan overføres til byzone ved lokalplanlægningen.

   

  Indkaldelse af forslag og ideer

  Der er lavet en forudgående høring efter planlovens § 23 c i perioden fra den 14. december 2018 til den 11. januar 2019. Der indkom 14 høringssvar, heriblandt høringssvar fra de 4 grundejerforeninger. Høringssvarende omhandler overvejende forskellige ønsker til bygningsregulerende bestemmelse samt ønsker til området fremtoning, herunder sikring af et åbent grønt præg i området samt mindske lysforurening. Derudover var der forslag og kommentarer til andre problematikker, som foreksempel kommentarer og forslag til de trafikale udfordringer på Kystvejen, byggekrav ved overgang til helårsbeboelse samt sikring af stiforbindelser. Der har endvidere været holdt møde den 7. februar 2019 med repræsentanter fra de berørte fem grundejerforeninger i området.

   

  Miljøvurdering
  Teknik & Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens  og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området.  Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

   

    

  Lovgrundlag

  Planloven

   

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 350. Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, ansøgning om arealudvidelse til legeplads, Egelundsvej 11

  Resume

  Strøby Egede Borger- og Grundejerforening ønsker at renoverer legepladserne på Egelundsvej 11 og Kystvejen 45 (ved bådklubben Ege) i Strøby.
  I forbindelse med renovering og udbygning af legepladsen på Egelundsvej 11, ønskes det, at udvide det nuværende areal fra i dag 200 m2 til fremtidigt at indbefatte hele det kommunalt ejede areal på 310 m2. KB skal tage stilling til den ønskede arealudvidelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via ØU, at

  1. Strøby Egede Borger- og Grundejerforening får tilladelse til den ønskede arealudvidelse ved Egelundsvej 11, Strøby Egede(matr.nr. 55fs).
  2. forvaltningen udarbejder en brugsretsaftale. 

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 251:

  Indstillingen anbefales.

   

  ØU anmoder om at få forelagt brugsretaftalen til orientering.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at få oplyst materielgårdens evt. meromkostninger ved tilladelsen.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Strøby Egede Borger- og Grundejerforening ønsker at renovere legepladserne på Egelundsvej 11, og Kystvejen 45 i Strøby.
  Begge legepladser ligger på kommunalt ejet areal, de er utidssvarende og modne for en renovering. Udgifterne til de ønskede renoveringer afholder Strøby Egede Borger- og grundejerforening selv (SEBG har afsat kr. 120.000 til formålet), SEBG har også søgt LAG midler (kr. 130.000) til formålet.
  SEBG´s overordnede ønske er, at bringe legepladserne op til en nutidig standard og udvide med nye moderne faciliteter der møder byens borgere og brugernes forventninger, og herved støtter op om flere udendørsaktiviteter. Planen er også, at der på begge pladser, skal etableres faciliteter til outdoor træning, således at pladserne vil være attraktive for så mange aldersgrupper som muligt.
  Samtidig har SEBG en forventning om, at legepladserne kan bidrage til at understøtte sammenhængskraften i lokalområdet.
  Renoveringen af legepladserne forestås af lokale håndværkere, der foruden at være med i sammenslutningen af "Strøby Egede håndværkerne", også har erfaring indenfor etablering af legepladser. Herudover er det tanken, at frivillige borgerkræfter også skal bidrage til projekterne.

  Specifikt om legepladsen ved Kystvejen 45, er det SEBG´s forventning, at en ny og spændende legeplads, også vil have en positiv effekt på turismen, således er det SEBG´s hensigt aktivt at søge om at få legepladsen med i Visit Stevns materiale.

  På begge legepladser vedligeholdes legeredskaber og øvrigt inventar af SEBG, mens Materielgården vedligeholder de grønne arealer. Forvaltningen har bedt materielgården vurdere, hvilke driftsmæssige konsekvenser de ønskede udbygninger af legepladserne har på materielgårdens pleje af arealerne.
  Det bliver derfor præciceret i den fornyede brugsretsaftale, hvad SEBG skal drifte, og hvad materielgården skal drifte, da udvidelsen med flere legeredskaber på arealet betyder, at materielgården ikke kan anvende deres sædvanlige store maskiner til eksempelvis græsklipning.

  Forvaltningen udarbejder fornyede brugsretsaftaler for begge legepladser.

  Hvert andet år, får Stevns kommune foretaget inspektion af samtlige kommunale legepladser, begge legepladser indgår fremadrettet i denne rutine.

  Økonomi

  Udgiften til legepladsinspektionerne indeholdes i Stevns Kommunes legepladspulje.

   

  Supplerende bemærkninger fra Teknik og Miljø den 21. marts 2019:

  Brugsretaftalen skal blandt andet sikre at der for Materielgården ikke vil være meromkostninger forbundet med at drifte arealet efterfølgende.

 • 351. Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring

  application/pdf icon bilag_1_input_fra_inddragelsesprocessen.pdfapplication/pdf icon bilag_2_alternativer_for_placering_af_hal.pdfapplication/pdf icon bilag_3_muligheder_for_omplacering_af_stevnshallens_brugere_i_anlaegsperioden.pdfapplication/pdf icon bilag_4_skydefaciliteter.pdfapplication/pdf icon bilag_5_renovering_af_stevnshallen_samt_anvendelse_som_kold_hal_.pdfapplication/pdf icon bilag_6_mulig_udvidelse_af_planomraadet.pdfapplication/pdf icon bilag_7_forslag_ny_hal_bbp_arkitekter_2016.pdfapplication/pdf icon bilag_8_forvaltningens_anbefalinger_-revideret_udgave.pdfapplication/pdf icon bilag_9_alt._2_med_byggefelt.pdf

  Resume

  AET orienteres om resultatet af inddragelsesprocessen. Udvalget skal desuden træffe beslutning om placering af den nye Stevnshal samt hvilken energiløsning, der skal vurderes nærmere.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til AET, at

  1. sagen drøftes.
  2. der træffes beslutning om hallens placering.
  3. der igangsættes en udredning af energiløsning (C) ved brug af ekstern konsulentbistand.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. marts 2019, pkt. 159:

  1. Drøftet.
  2. Hallen anbefales placeret indenfor det byggefelt som fremgår af nyt bilag 9.
  3. Indstillingen anbefalet.

   

  Bilag 8 revideres med supplerende oplysninger om økonomi

   

  Udvalget ønsker en bredere politisk drøftelse, og sender sagen videre til ØU og KB.

   

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 252:

  AET's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) anbefaler, at sagen overgår til de politiske budgetforhandlinger.

   

  Mogens Haugaard Nielsen (N) mener ikke, at der er afsat tilstrækkelige budgetmidler til opførelse af en ordentlig hal.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (N) stemmer for, men mener ikke at der er afsat tilstrækkeligt med midler.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Inddragelsesfasen

  Inputfasen, der har løbet fra november 2018 frem til februar 2019, har nu nået sin afslutning. Der har i alt været afholdt 9 møder med hallens og områdets brugere, samt et borgermøde d. 13 februar 2019, hvor ca. 50 borgere deltog. En sammenfatning af brugerinddragelsen og borgermødet præsenteres for udvalget på mødet d. 14. marts. Sammenfatningen kan ses i bilag 1

   

  Hallens placering

  Udvalget skal, ifølge tidsplanen, på mødet d. 14 marts drøfte forskellige alternativer for placeringen af hallen, samt træffe beslutning om, hvor hallen skal placeres. I forhold til placering af hallen på området, er der arbejdet videre med en knudepunktsløsning, der samler hallerne i en sammenhængende bebyggelse. Der foreligger nu 5 forskellige alternativer, der alle tager udgangspunkt i at samle hallerne. Alternativerne præsenteres i bilag 2.

  I bilag 8 er forvaltningens anbefalinger i forhold til hallens placering uddybet og illustreret yderligere.

   

  Såfremt udvalget vælger en løsning, der medfører, at den eksisterende hal ikke kan benyttes i byggeperioden, opstår der behov for midlertidigt at omplacere hallens nuværende brugere. Bilag 3 belyser de muligheder, der umiddelbart foreligger.

   

  Skydebane

  Af hensyn til det videre arbejde med programmering af funktioner og arealer i den nye hal, er det vigtigt, at udvalget tidligt i processen drøfter mulighederne for at anlægge en ny skydebane i hallen. AET skal derfor drøfte, hvorvidt man vurderer, at skytteforeningernes ønske om en ny indendørs bane kan imødekommes og om denne skal etableres i forbindelse med hallen eller udenfor området. Oversigt over de stevnske skytteforeningers medlemstal og brug af baner fremgår af bilag 4.

   

  Valg af energisystem 

  Valget af energisystem for den nye hal er en vigtig forudsætning for det videre arbejde med hallen og helhedsplanen.  AET skal drøfte hvilken energiløsning man ønsker at få redegjort for. Der findes umiddelbart tre løsninger:

   

  A)     Tilkobling på Stevnsbadets eksisterende gasanlæg

  B)     Der etableres jordvarme til den nye hal, mens Stevnsbadet fortsætter med det eksisterende gasanlæg

  C)     Etablering af nyt fælles energianlæg for begge haller med jordvarme, solfangere og elpaneler

   

  Der vil umiddelbart være både økonomisk og CO2-regnskabsmæssigt størst værdi med løsning (C). Dette skal imidlertid vurderes nærmere, hvilket kræver ekstern konsulentbistand, der kan redegøre for fordele, ulemper og økonomi ved løsning (C).

   

  Renovering af den gamle hal 

  Der er rejst spørgsmål om, hvorfor man vælger at rive den gamle hal ned, frem for at renovere den eller eventuelt lade den stå som tørhal. Hallen er imidlertid i så dårlig stand, at en renovering og efterisolering vil være gennemgribende og meget kostbar i forhold til at bygge nyt. Det vil ikke være muligt at lade hallen stå uopvarmet som koldhal uden gennemgribende renoveringer, da hallen hurtigt vil få fugtproblemer og skimmelsvamp, når der bliver slukket for varmen. Bilag 5 indeholder protokollen fra PMFs møde 10. april 2018, hvor fordele og ulemper ved renovering versus nybyg blev drøftet samt et notat, der vurderer muligheden for at hallen kan anvendes som kold hal.

   

  Orientering:

  Ejer af Erikstrupvej 40 og 50, beliggende nordvest for planområdet, har meldt sig på banen og oplyser, at de er interesseret i at sælge ejendommene. Erikstrupvej 40 og 50 er indtegnet med hvid stiplet linje som en mulig udvidelse af planområdet for helhedsplanen og fremgår af bilag 6.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Folkeoplysningsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

 • 352. Fremtidig struktur for vejledningsindsatsen

  application/pdf icon samarbejdsaftale_pr._1.8.2019_stevns_jan19.pdfapplication/pdf icon stevns_bilag_1_og_2_til_uuvs_samarbejdsaftale_1_8_2019_jan19.pdfapplication/pdf icon tal_og_grafer_udvikling_i_uddannelsestilboejelighed_2004-2018.pdfapplication/pdf icon tilbagemelding_paa_anvendelse_af_ressourcer_til_uddannelses_vejledning_og_samarbejdet_med_uuv_vejlederne.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_uddannelsesvejledning_efter_august_2019_behandlet_paa_moedet_19._december_2018_kl._1602_raadssalen_i_boern_unge_og_laering_2018.docx.pdf

  Resume

  Samarbejdet omkring UUV ophører pr. 1. august 2019. Derfor skal der tages stilling til, hvorledes vi ønsker, at videreføre indsatsen. Sagen indeholder tre mulige scenarier for håndtering af den Kommunale UngeIndsats (KUI). Sagen behandles i BUL og efterfølgende i ØU.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

                                                  

  1. Model 1 besluttes, således at vejledningsopgaven hjemtages pr. 1. august 2019.
  2. Hvis opgaven hjemtages helt eller delvist, fremlægges der konkret forslag til organisatorisk og politisk forankring på maj-mødet.

  Børn, Unge og Læring, 12. marts 2019, pkt. 161:

  ad 1) BUL anbefaler, at der indgås en aftale i henhold til model 3, under forudsætning af, at den nuværende økonomiske ramme kan fastholdes.

   

  Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for den nuværende økonomiske ramme, hjemtages opgaven jf. model 1.

   

   

  ad 2) Anbefalet

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 253:

  ØU anbefaler, at der arbejdes for en fuld hjemtagelse pr. 1. august 2020, jf. model 1.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Tidligere beslutning fra fælles udvalgsmøde 19. december 2018:

   

  "Sagen er drøftet, og genoptages på BUL-mødet i februar 2019.

   

  Udvalget ønsker et oplæg til en model, der kombinerer et formelt samarbejde (model 2) og mulighed for at påvirke og prioritere indsatsen fra fagområderne.

   

  Der ønskes sikkerhed for en tydelig tilstedeværelse på Stevns i forhold til hele målgruppen for den koordinerede ungeindsats (KUI).

  Der ønskes viden i forhold til, hvordan UUV har gjort en forskel i forhold til uddannelsesfrekvensen fra 2004 til 2018

  Det ønskes belyst, hvordan vejledningsopgaven indtænkes i det tværfaglige velfærdsprogram.

  Det ønskes, at vejledningsopgaven aktivt indtænker det lokale erhvervsliv.

   

  BUL anbefaler på et kommende møde udkast til en samarbejdsaftale, som herefter indstilles til godkendelse i ØU og KB."

   

  Reformen: ”Bedre veje til uddannelse og job” fra 13. oktober 2017 flytter ansvaret for ungeindsatsen entydigt til kommunerne. Det betyder, at kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, og herunder også ansvaret for koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Dette indebærer, at kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), fjernes. Det bliver således op til kommunerne selv at afgøre, hvordan Ungdommens UddannelsesVejlednings funktioner videreføres. Det er intentionen bag lovgivningen, at vejledningsopgaven kobles tættere op til de øvrige kommunale indsatser.

   

  Ungdommens Uddannelsesvejledning blev ved lov etableret i 2004 med henblik på at styrke vejledningen af unge i grundskolen og op til 25 år. Stevns Kommune valgte at løse opgaven i et tværkommunalt samarbejde med de nuværende Køge, Greve og Solrød kommuner. UUVs sekretariat har til huse i Køge Kommune, og alle medarbejdere er i dag ansat i Køge Kommune.

   

  Stevns Kommune har i lighed med de andre kommuner i UUV-samarbejdet været meget tilfredse med UUV’s opgaveløsning, som har betydet en professionalisering af vejledningsindsatsen og en pålidelig og konsistent opsamling af data på uddannelsesområdet samt en en stor fleksibilitet og villighed til at understøtte særlige ønsker om specifik data fra Stevns Kommune.

   

  Udviklingen i de unges uddannelsestilbøjelighed har gennem denne årrække være stigende hvilket fremgår af bilag: ”Tal og grafer udvikling i uddannelsestilbøjelighed 2004-2018”. Flere faktorer har været med til at drive denne udvikling; kontanthjælpsreform, lavkonjunktur med deraf følgende større ledighed blandt unge har været medvirkende ligesom en bedre uddannelsesvejledning utvivlsomt også i høj grad har spillet ind.

   

  Der er samlet, hvad der svarer til  4,6 medarbejdere i UUV Køge, der arbejder med opgaver i Stevns. Dette estimeret fordelt på:

  • To grundskolevejledere (folkeskole, privatskole og friskole)
  • En STU-vejleder – indstiller unge til STU og har den opfølgende og  kordinerende funktion som sikrer sammenhæng i forløb tværs af S&O, B&L og Arbejdsmarked
  • En vejleder, hvis opgaver omfatter åben vejledning og opsøgende indsats overfor unge der frafalder deres studie o. lign.
  • 0,6 årsværk til administration, databehandling, IT system, kompetenceudvikling, ledelse o.lign.

   

  Ved hjemtagelse af opgaver, er udgangspunkt at 4,6 medarbejdere via Lov om Virksomhedsoverdragelse, tilbydes overgang til ansættelse i Stevns Kommune pr. 1. august 2019, medmindre der laves aftale med Køge kommune om videreførelse af samarbejde.

   

  Der er siden politisk behandling i december 2018 indhentet udtalelse fra relevante MED-udvalg.

   

  Lokal-MED for erhverv- og arbejdsmarked tilkendegiver tilfredshed med samarbejdet med UUV-Køge, men kan se fordele ved en hjemtagelse; navnlig i forhold til det tværfaglige velfærdsprogram.

   

  Hotherskolen og St. Heddinge skole tilkendegiver tilfredshed med samarbejdet med UUV-Køge, og ønsker ikke opgaven hjemtaget.

   

  Strøbyskolen angiver, at de kan se nogle perspektiver at hjemtage vejledningsopgaven, og lægge en større del af vejledningen ud decentralt til skolerne. De angiver samtidig, at det skal overvejes grundigt, og vil kræve lokalt vejledernetværk, og er mere sårbart end fortsat samarbejde med UUV.

   

  Udtalelserne fra skolerne i sin helhed er vedlagt sagen som bilag.

   

  For at kunne tilrettelægge den videre Kommunale Ungeindsats skal BUL tage stilling til, hvilken af de tre nedenstående vejlednings- og KUI-modeller der skal besluttes. De tre modeller er foreslået af UUV.

   

   

  Model 1 – Hjemtagning af vejledningsopgaven:

  Stevns Kommune hjemtager:

  • Vejledningsindsatsen i grundskolen
  • STU vejledning
  • Vejledning og opsøgende indsats overfor studiefrafaldne
  • Åben vejledning
  • Sekretariatsbetjening

   

  Det er blandt kommunerne i FGU Midt- og Østsjællands dækningsområde (Faxe, Køge, Ringsted, Stevns og Sorø) aftalt, at der etableres vejledernetværk.

   

  Det er endvidere aftalt, at der skal samarbejdes omkring nedenstående forhold:

  • It-systemer (ved at indgå i kontraktforhandlinger sammen med ovennævnte kommuner overfor IT-system-leverandør, satser man på at kunne få en mere konkurrencedygtig pris)
  • Datamodel (aftale om fælles standarder for opsamling og videreformidling af data, således at der kan dannes ledelsesinformation på baggrund af uniformt data, hvilket er essentielt, såfremt vi ønsker at sammenligne os med øvrige kommuner i 5-kommune samarbejdet)
  • Vejledernetværk (der etableres et netværk bestående af vejledere fra de fem kommuner med henblik på at sikre fagligheden på tværs af kommunerne. Vejledernetværket kommer ligeledes til at sikre kompetenceudvikling og vil stå for fælles seminarer og konferencer)
  • Brobygning (koordinering af aftaler med uddannelsesinstitutioner om brobygningsforløb)

   

  Udmøntning

  -      Stevns Kommune får som udgangspunkt virksomhedsoverdraget 4,6 medarbejdere fra det hidtidige UUV

  -      Alle medarbejderne indgår i den koordinerede ungeindsats (KUI)

  -      Der opbygges en vejledningsindsats i grundskolen omkring vejlederne fra det tidligere UUV. Denne indsats tildeles 2 årsværk

  -      Åben vejledning hjemtages placeres på jobcentret

  -      STUvejledning hjemtages og placeres på jobcentret med tæt tilknytning til S&O samt B&L

  -      Der etableres administrative funktioner svarende til 0,6 årsværk

  -      Forslag til politisk og organisatorisk forankring fremlægges på maj-møderne i BUL og AET

   

  Greve Kommune har besluttet en tilsvarende hjemtagelse, og der er derfor en model, vi kan benytte.

   

  En etablering af Model I forudsætter, at der nedsættes en hurtigt arbejdende projektgruppe, hvis medlemmer rekrutteres blandt praktikkere og ledere fra UUV, Arbejdsmarked, B&L samt S&O.

   

  Projektgruppen skal gennem 3 workshops udarbejde en model, der sikrer at Stevns Kommune lever op til de lovbestemte krav. 

   

  Hertil vil projektgruppen skulle forholde sig til minimum nedenstående spørgsmål:

  -      Dataopsamling

  -      Databehandling af advisser fra uddannelsesinstitutioner

  -      Koordinering af brobygning

   

  Stevns Kommune kan indgå aftaler med andre kommuner med henblik på at sikre, at vi på en omkostningeseffektiv måde lever op til de lovbestemte krav.

  Fordele: Ved at tage UUV’s hidtidige opgaver hjem, får man i højere grad indflydelse på, hvorledes man ønsker at allokere resurser til vejledningsopgaver, således også, hvilken opgaveportefølje den enkelte vejleder har. Der vil endvidere kunne etableres et tættere samarbejde med den øvrige kommunale virksomhed samt det lokale erhvervsliv. Vi vil indgå i et fælleskommunalt vejledernetværk med Køge, Ringsted, Faxe og Sorø.

  Ulemper: UUV-vejlederteamet har på nuværende tidspunkt et etableret og velfungerende samarbejde med klare snitflader og viden om handlingskompetence. Det er usikkert, om dette kan fastholdes i en løsere koblet struktur. Med hjemtagning af vejlederindsatsen vil driftssikkerhedeb udfordres, ligesom der er større sårbarhed ift. langtidssygemeldinger o. lign. ligesom der kan være et videns- og kompetencetab forbundet med ikke at have større fagligt miljø i det daglige arbejde; dette søges kompenseret ved vejledernetværket i FGU Midt- og Østsjællands dækningsområde. Endelig giver man køb på stordriftsfordele ifm. administration.

   

  Der skal ved en hjemtagelse tages stilling til den politiske og organisatoriske placering. Dette vil i givet fald bllive forelagt til politisk beslutning inden opgaven hjemtages 1. august 2019.

   

   

  Model 2

  Stevns Kommune søger et fortsat samarbejde med Køge Kommune om hele det hidtidige UUV-område. Denne model er forudsat Køge Kommune deltager i samarbejdet på samme niveau.

  Fordele: Budgetsikkerhed og kontinuitet i indsatsen. De etablerede samarbejdskanaler forbliver intakte og arbejdet omkring vejledningen i grundskolen, den koordinerende indsats på STU-området og den øvrige vejledning kan fortsættes som hidtil. Vejlederne bliver en del af et større fagligt netværk. Endelig vil der være stordriftsfordele i forhold til de adminstrative funktioner, ligesom der vil være større driftsikkerhed i tilfælde af sygdom, opsigelser og lignende.

   

  Ulemper: Mindre indflydelse på, hvorledes man ønsker at allokere resurser til vejledningsopgaver, således også, hvilken opgaveportefølje den enkelte vejleder har.

   

  I forhold til de politiske tilkendegivelser på fælles udvalgsmøde i december 2018, har forvaltningen i det videre arbejde med rammerne for en aftale med Køge arbejdet for:

  -      Minimum for vejledningstilstedeværelse på skolerne

  -      Konkretisering af forventet bidrag til tværfagligt velfærdsprogram

  -      Fast kvartalmæssig ledelsesdialog møde med Stevns og UUV

  -      Årlig ”udviklingspulje” på 100 timer, som kan benyttes til indsatser med særlig interesse og værdi for Stevns

  -      Mere fleksibelt/kortere opsigelsesvarsel for samarbejdsaftale

   

   

  Model 3

  Solrød Kommune har indgået en aftale med UUV om at UUV fortsætter vejledning i grundskolen, men samtidigt at Solrød Kommune hjemtager vejledning af unge efter den skolepligtige alder. Såfremt Stevns Kommune kunne få en tilsvarende aftale kunne denne model bringes i spil.

  Dette vil betyde;

   

  • Stevns Kommune hjemtager KUI delen.
  • Stevns Kommune får virksomhedsoverdraget 2 medarbejdere fra det hidtidige UUV
  • Åben vejledning hjemtages placeres på jobcentret
  • STUvejledning hjemtages og placeres på jobcentret med tæt tilknytning til S&O samt B&L

   

  En etablering af Model 3 forudsætter, at der nedsættes en hurtigtarbejdende projektgruppe, hvis medlemmer rekrutteres blandt praktikkere og ledere fra UUV, Arbejdsmarked, samt S&O.

   

  Projektgruppen skal gennem 3 workshops udarbejde en model, der sikrer at Stevns Kommune lever op til de lovbestemte krav. 

   

  Herudover skal projektgruppen som minimum arbejde med:

  • Dataopsamling
  • Databehandling af advisser fra uddannelsesinstitutioner
  • Koordinering af brobygning

   

  Seneste svar fra Køge Kommunen angiver, at de ikke kan tilbyde Stevns Kommune en aftale, der svarer til Solrøds med virkning fra 1. august 2019. Det vil derimod kræve en længere forberedelse.

   

  Sammenfatning.

  Som det fremgår, er der på driftssiden, især i forhold til driftsikkerhed, fordele ved at forblive i et fuldt forpligtigende samarbejde med Køge. En hjemtagelse af opgaven vil omvendt give større mulighed for løbende tilpasning og prioritering af indsatsen i forhold til de lokale behov.

  Hvis der indgås en aftale med Køge Kommune, vil denne kunne opsiges med forholdsvis kort varsel. Det vil derfor ved forlængelse af samarbejdet være muligt, at løbende helt eller delvist at hjemtage yderligere funktioner til Stevns Kommune, såfremt dette ønskes.

  Økonomi

  Der er samlet afsat 2.380.000 kr. til UU-opgaven i budget 2019.

   

  Model 1

  Det er en forudsætning, at opgaven kan løses inden for den ramme, Stevns Kommune i dag anvender til vejledningsopgaven; herunder at der virksomedsoverdrages medarbejdere, der sammen med de øvrige udgifter kan finaniseries inden for den nuværende aftale med UUV.

   

  Model 2                         

  Det forventes at samarbejdet med Køge vil kunne etableres indenfor den samme budgetmæssige ramme som er lagt for det nuværende UUV-samarbejde. Se bilag.

  Modellen er derfor budgetneutral for Stevns Kommune

   

  Model 3

  Det forventes at dette vil betyde en reduktion af udgiften til UUV med kr. 967.000,- , som anvendes til at etablere en jobcenterforankret KUI. Modellen er derfor budgetneutral for Stevns Kommune

   

  Anbefaling:

  Som det fremgår i indstillingen, er der argumenter for såvel at forblive i et formelt samarbejde med Køge Kommune, og argumenter for at hjemtage opgaven. Samlet set anbefaler forvaltningen, at vejledningsopgaven hjemtages, for på den måde bedst muligt at kunne leve op til intentionerne bag den koordinerede ungeindsats. Et vigtigt element heri er,  at vejledningsopgaven samtænkes med den øvrige kommunale virksomhed. Derudover vil en hjemtagning også bedst kunne honorere de politiske ønsker om en forankring i det tværfaglige velfærdsprogram og i forhold til en tæt kobling til det lokale erhvervsliv.

   

  Seneste udkast til hhv aftale for model 2 samt bilag hertil er vedhæftet dagsordenspunktet

   

 • 353. Revisionsberetning nr. 24 - Delberetning for regnskab 2018

  application/pdf icon revisionsberetning_nr._24_-_loebende_beretning_-_delberetning_for_2018_.pdf

  Resume

  Revisionsberetning nr. 24 - Delberetning for regnskab 2018 modtaget fra BDO.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. Revisionsberetning nr. 24 - Delberetning for regnskab 2018 godkendes

   
  Direktionen, 11. marts 2019, pkt. 3:

  Deltog ikke: Kasper Sonne.

   

  Anbefales

  Direktionen har drøftet revisionens bemærkninger med de berørte centre

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 254:

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende revisionberetningen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Indstillingen godkendt, idet KB forventer, at forvaltningen tilretter sagsbehandlingen efter revisionens anbefalinger.

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt revisionsberetning nr. 24 - Delberetning for regnskab 2018.

   

  I revisionsberetningen er der redegjort for de konstaterede forhold.

   

  2. Revisionens bemærkninger.

  Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning.

   

  Manglende kontrol af udbetaling af hjælp til Alternative modtagere - SEL §§ 41 og 42.

  Det er konstateret, at der ikke er iværksat it-kontroller, i forhold til kontrol af udbetaling af hjælp til Alternative modtagere efter SEL §§ 41 og 42. Udbetalingerne heraf sker via KMD-AKTIV og delvist også via KMD-OPUS.

  Forholdet blev konstateret ved den løbende revision 2017, hvor BDO gjorde administrationen opmærksom på dette. Primo oktober 2018 er det konstateret, at kontrollerne fortsat ikke er udført.

   

  Det henstilles til, at kontrollerne iværksættes hurtigst muligt, og at der samtidig ud fra en samlet risikovurdering overvejer, hvorvidt kontrollerne ligeledes bør udføres bagudrettet for en periode.

   

  3. Regnskabføring og interne kontroller.

  BDO har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og herunder vurderet, om principperne fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen mv. udøves i praksis.

   

  Der er valgt at sætte fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i principperne for økonomistyring.

   

  Det fremgår af principper for økonomistyring, at de budgetansvarlige løbende skal føre et generelt tilsyn med, at kommunens retningslinjer for bogføring og intern kontrol overholdes. Der skal udtages et antal stikprøver. Der mangler at blive udført kontroller på nogle områder, som bliver indhentet snarest. BDOs opfattelse er, at kommunens bilagsbehandling er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

   

  Der er foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 8. oktober 2018, som har omfattet kontrol af tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver. midlertidige anbringelser, fejlkonti og ventende remittering.

   

  Der er vurderet på de generelle forretningsgange for afstemning af balancekonti.

   

  4. Løn- og personaleområdet.

  Der er foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar 2018 til oktober 2018. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende.

   

  Der er foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.

   

  5. revision af de sociale områder med statsrefusion.

  Der er beskrevet om de enkelte formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder.

   

  6. Revision af kommunens interne it-kontroller.

  Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

  I 2018 har revisionen omfattet følgende områder:

  Outsourcing af centrale it-systemer, herunder kommunens egne kontroller samt indhentelse og vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører.

   

  Revisionen har konstateret kontrolmangler i forretningsgangene og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:

   

  Der er observeret at betalingsfiler ikke er beskyttet. BDO vurderer, at dette er en mangel i de interne kontroller. Det anbefales, at adgangen til betalingsfiler begrænses til medarbejdere med et explicit arbejdsbetinget behov.

   

  7. Fokusrevision - Mentorstøtte - udvidet forvaltningrevision.

   

   

 • 354. Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 vedrørende drift

  application/pdf icon overfoersler_2018-2019_-_rammestyring_og_loensumsstyring.pdfapplication/pdf icon overfoersler_2018-2019_-_oevrige_overfoersler.pdf

  Resume

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 søges om overførsel af driftsbudgetter fra 2018 til 2019.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. de anbefalede overførsler (overskud) på ialt 4,1 mio. kr. vedrørende rammeaftaler og lønsumstyring overføres fra 2018 til 2019.
  2. de anbefalede overførsler (overskud) på øvrige områder på ialt 3,6 mio. kr. overføres fra 2018 til 2019.
  3. budgetoverførslerne gives som tillægsbevillinger i 2019, der finansieres ved træk på kassebeholdningen på 7,7 mio. kr. i 2019.

  Direktionen, 18. marts 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 255:

  Anbefales.

   

  Tekst vedr. anlægsbevillinger fra 2018 til 2019 udgår af sagsfremstillingen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) kan ikke godkende indstillingen.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene har på møder i marts behandlet overførsler af driftsbudgetter fra 2018 til 2019.

  Tabellen nedenfor viser overblik på udvalgsniveau over de anbefalede driftsoverførsler:

   

  Udvalgenes anbefalede driftsoverførlser fra 2018 til 2019

   

   

  Af de to bilag til sagsfremstillingen kan ses de enkelte anbefalede beløb for hvert udvalg, opdelt på henholdsvis overførsler vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyirng samt øvrige overførsler.

   

  I alt søges overført 7,7 mio. kr. fra 2018 til 2019.

  Fra 2017 til 2018 blev overført 13,7 mio.kr. 

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes økonomiske politik

  Kommunens principper for økonomistyring

   

  Økonomi

  Der søges samlet set overført driftsbudgetter på 7,7 mio. kr. fra 2018 til 2019. Overførslen gives som en tillægsbevilling i 2019 og medfører dermed et kassetræk på op til 7,7 mio. kr. i 2019.

   

  Forbrug af overførte midler fra 2018 øger kommunens serivceudgifter i 2019 og skaber dermed til øget pres på kommunens serviceramme.

   

 • 355. Natbus 99N - overtagelse fra Region Sjælland

  application/pdf icon notat_99n.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_busrute_99n_-_regionale_besparelser_behandlet_paa_moedet_19._december_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2018.docx.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har i november 2018 meddelt Region Sjælland at man ønsker at overtage driften af busrute 99N pr. 1.1. 2020 i stedet for at regionen lukkede buslinjen.

   

  Efterfølgende er der kommet en tilbagemelding fra Faxe Kommune d. 29. januar om at de gerne vil medfinansiere linjen således den fortsat kører til Karise.

  Sagen har tidligere været behandlet under PMT, sag nr. 184 fra 13. november 2018.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. Stevns Kommune overtager busdriften alene (270.000 kr.)

   eller

  1. Stevns Kommme sammen med Faxe Kommune overtager driften og ruten med 1½ timers drift bibeholdes (230.000 kr.)

   eller

  1. Stevns Kommune sammen med Faxe Kommune overtager driften og Rødvig tilføjes til rute 99N, således at frekvensen ændres fra 4 afgange fra Køge (1½ timesdrift) til 3 afgange med 2 timer drift. Dette vil  betyde et forøget tilskudsbehov på 30.000-35.000 kr. pr. år under forudsætning af at passagerantallet fastholdes (i alt 260.000-265.000 kr.)

   eller

  1. Stevns Kommune alene overtager busdriften og Rødvig tilføjes til rute 99N og Karise udgår. Dette vil  betyde et forøget tilskudsbehov på 30.000-35.000 kr. pr. år under forudsætning af at passagerantallet fastholdes (i alt 260.000 - 265.000 kr.).

   Direktionen, 4. marts 2019, pkt. 4:

  Fremsendes til politisk drøftelse

  Plan, Miljø og Teknik, 12. marts 2019, pkt. 258:

  Et flertal bestående af Line Krogh Lay (R), Helen Sørensen (A), Flemming Petersen(V) og Jørgen Larsen (N) anbefaler punkt 3: Stevns Kommune sammen med Faxe Kommune overtager driften og Rødvig tilføjes til rute 99N, således at frekvensen ændres fra 4 afgange fra Køge (1½ timesdrift) til 3 afgange med 2 timer drift. Dette vil  betyde et forøget tilskudsbehov på 30.000-35.000 kr. pr. år under forudsætning af at passagerantallet fastholdes (i alt 260.000-265.000 kr.).

   

  Varly Jensen (O) anbefaler punkt 2 - Stevns Kommme sammen med Faxe Kommune overtager driften og ruten med 1½ timers drift bibeholdes (230.000 kr.) - hvilket er i overensstemmelse med den fuldmagt som Varly Jensen gav i efteråret.  

   

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 256:

  Et flertal (V+A+C) anbefaler scenarie 4.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT.

  Mogens Haugaard Nielsen (N) anbefaler scenarie 3.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt (scenarie 4).

   

  4 medlemmer (Ø+N) anbefaler scenarie 3.

  2 medlemmer (O) anbefaler scenarie 2.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med regionens budgetforhandlinger for 2019 skal der findes 20 mio. kr. i besparelse på Offentlig trafik.

  I den forbindelse har Region Sjælland fået udarbejdet et besparelseskatalog af Movia. I Stevns Kommune peges på rute 99N som er en natbus der betjener Køge, Stevns og Faxe kommuner.

  Natbussen betjener ca. 60 passagerer pr. weekend i Stevns Kommune og det vurderes at være en blanding af kørsel hjem fra byen samt kørsel i forbindelse med arbejde på skæve arbejdstider.

  Teknik og Miljø har i den forbindelse fået udarbejdet notat, som er vedlagt som bilag.

  I forbindelse med behandlingen på PMT i november har forvaltningen været i kontakt med Køge Kommune og Faxe Kommune. 

  Fra Køge Kommune Tekniske forvaltning har vi fået oplyst at de ikke agter at overtage buslinjen fra regionen.

  Oprindelig har vi fået oplyst af Faxe Kommunes Tekniske forvaltning, at der primært er fokus på én buslinje som skal nedlægges mod Faxe Ladeplads. Efterfølgende har Faxe Kommune tilkendegivet i ultimo januar 2019, at de gerne vil fortsætte driften af ruten udfra den forudsætning af økonomien for deres side er ca. 40.000 kr. som er oplyst tidligere af Movia.

   

  PMT har den 13. november 2018 godkendt at Stevns Kommune overtager rute 99 N fra 1. januar 2020.

   

  Forvaltning har efterfølgende fået et politisk ønske om at undersøge mulighederne for at ruten kan suppleres med Rødvig.

   

  Movia har oplyst at der ikke er tekniske problemer med at forlænge linje 99N til også at omfatte Rødvig - udover en tidsfaktor.

  Konsekvensen af den forøgede omløbstid vil være, at den nuværende frekvens med 4 afgange fra Køge (1½ timesdrift) kun vanskeligt vil kunne opretholdes og derfor foreslåes det at det reduceres til 3 afgange med 2 timers drift. Således kan eksisterende rute fastholdes og Rødvig kan tilføjes.

   

  En sådan ændring vil betyde et forøget tilskudsbehov i forhold til det allerede godkendte på 30.000-35.000 kr. pr. år under forudsætning af at passagerantallet fastholdes.

  En fastholdelse af frekvensen vil medfører at der skal indføres en ekstra bus på ruten hvilket ikke er rentabelt.

   

  Faxe Kommune har meddelt at de som udgangspunkt ikke har bemærkninger til ønsket, dog ønsker man ikke at ruten suppleres med ekstra bus for at fastholde frekvensen.

   

  Ligeledes har muligheden for at Stevns Kommune alene påtager sig driften været undersøgt. Heri at Karise har været fjernet og Rødvig tilføjet. Dette vil medføre at frekvensen kan bibeholdes men giver et øget tilskudsbehov fra Stevns Kommune på ca. 70.000 kr. pr. år.

  Økonomi

  Merudgiften på henholdsvis 230.000 kr. og yderligere 30-35.000 kr. (hvis dette godkendes)vil blive indarbejdet i budget 2020 og overslagsår.

 • 356. Vinterbuskort - evaluering og beslutning

  Resume

  KB skal evaluere og træffe beslutning om ordningen med vinterbuskort til elever i udskolingen skal bibeholdes, ændres eller helt afskaffes.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, BUL og ØU, at

   

  1. evalueringen af vinterbuskort-ordningen tages til efterretning.
  2. de fremlagte scenarier drøftes.
  3. der træffes beslutning om den fremadrettede ordning på området.

  Børn, Unge og Læring, 12. marts 2019, pkt. 155:

  ad 1) Taget til efterretning

  ad 2) Drøftet

  ad 3)

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) foreslår et scenarie 4, hvor der tilbydes vinterbuskort fra uge 43 til påske samt at afstandskriteriet fastsættes til 2-7 km.

   

  Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V) stemmer for scenarie 3.

   

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) stemmer for scenarie 4.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. marts 2019, pkt. 257:

  1. det anbefales at evalueringen af vinterbuskort-ordningen tages til efterretning.
  2. drøftet
  3. et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A) anbefaler at vinterbuskortet afskaffes

  Varly Jensen (O) anbefaler at vinterbuskortet bibeholdes i sin nuværende form (scenarie 1)

  Jørgen Larsen (N) anbefaler at vinterbuskortet bibeholdes med de nuværende kriterier - uanset afstand til skolen

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 257:

  Et flertal (V+A+C) anbefaler, vinterbuskortet afskaffes.

   

  Varly Jensen (O) anbefaler BUL-protokolleringen fra Janne Halvor Jensen (O) og Jan Espersen (Ø).

  Mogens Haugaard Nielsen (N) anbefaler AET-protokolleringen fra Jørgen Larsen (N). 

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling om afskaffelse af buskortet blev godkendt.

   

  6 medlemmer (O+Ø+N) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2019 blev der indført vinterbuskort til eleverne i udskolingen ( 7. - 9. klassetrin).

   

  Det fremgår af sagsfremstillingen fra orientering til KB i september 2018: Eleverne i udskolingen skal selv transportere sig op til 7 km til skolen. Det første stykke af vejen til skolen foregår ofte på veje, som i vinterhalvåret kan opleves utrygge. Det blev derfor bl.a. på baggrund af samtaler med en række forældre administrativt besluttet at tildele "vinterbuskort" til elever i udskolingen, som bor mellem 4 og 7 km fra skolen, hvor skolevejen er vurderet til at være særligt utryg / trafikfarlig i vinterhalvåret. Dette har tilgodeset elever fra byer som Holtug, Enderslev og Magleby. Denne praksis med en differentieret vurdering af skoleveje bruges også i andre kommuner bl.a. Kolding Kommune. For skoleåret 2018 - 2019 er det valgt, at vinterbuskortet skal gælde i perioden sig fra mandag i uge 43 - 2018 til fredag den 12. april 2019.

   

  Vinterbuskortet er generelt blevet godt modtaget, men der har været enkelte kritiske røster fra nogle af dem, som har modtaget vinterbuskort og nogle som ikke har modtaget vinterbuskort. Kritikken har generelt omhandlet den valgte afstand på 4 km. Da det er første år, at vi tilbyder denne ordning, er det aftalt, at ordningen skal evalueres og forvaltningen skal komme med eventuelle ændringsforslag. Fra sidst i februar måned er det lyst fra kl. 7 om morgenen, hvorfor det bør overvejes om gyldighedsperioden skal forkortes så kortet gælder fra uge 43 til og med uge 9 (ca. 1. marts). Dette vil betyde en reduktion i prisen på vinterbuskort på ca. 25%.

  I forhold til det kommende skoleår 2019 - 2020 kan der opstilles følgende scenarier for vinterbuskortet til eleverne i udskolingen:

   

  Scenarie

  Beskrivelse

  Afstand

  Periode

  Skønnet udgift

  1

  Vinterbuskortet bibeholdes i sin nuværende form. 38 buskort udstedt i 2018.

  4 – 7 km

  Uge 43 til før Påske

  ca. 36.000 kr. (38 buskort)

  2

  Vinterbuskortet bibeholdes med forkortet gyldigheds-periode og ændret afstandskriterium.

  2 – 7 km

   Uge 43 t.o.m. uge 9 (ca. 1. marts)

  ca. 55.000 kr. (58 buskort)

  3

  Vinterbuskortet afskaffes helt.

   

   

  Ingen udgift

    

  Vurderingen af scenarierne er foretaget på baggrund af data for indeværende skoleår. I scenarie 2 er de foreliggende data gennemgået med et afstandskriterium på 2 km og det giver ialt 58 elever, som skal tilbydes vinterbuskort. Fordelingen på de tre skoler ses i skemaet nedenfor.

   

  Skole

  Scenarie 1 - afstand 4 - 7 km

  Scenarie 2 - afstand 2 - 7 km

  Strøbyskolen

  14

  18

  Store Heddinge Skole

  16

  21

  Hotherskolen

  8

  19

   

  Scenarie 2 vil således tilgodese ca. 50 % flere elever end scenarie 1 og samtidig - vurderet på det foreliggende grundlag - kun give en marginal merudgift. Scenarie 3 er medtaget, hvor ordningen afskaffes helt.

   

  I budget 2019 og overslagsårene er der afsat 70.000 kr. til vinterbuskort.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens §26 samt befordringsbekendtgørelsen.

  Økonomi

  Sagen kan have indvirkning på kommunens budget, idet sagen kan give et mindreforbrug op til 70.000 kr. Eventuelle afvigelser medtages i budgetopfølgningerne og budget 2020.

 • 357. Nyt plejecenterbyggeri i Store Heddinge - påbegyndelse, anlæg

  application/pdf icon tidsplan_for_nyt_plejecenter_i_store_heddinge.pdfapplication/pdf icon tiltaenkt_byggegrund_til_plejecenter_matr.nr._129a.pdfapplication/pdf icon notat_-_plejecenterbyggeri_2019-2020.pdf

  Resume

  I forbindelse med Plejecenterplanen er der besluttet en udvidelse med et nyt plejecenter i Store Heddinge, således at der fra 2021 er 20 nye pladser klar til indflytning, og endelig i 2025 udvides til 55 pladser. Det anbefales, at det nye plejecenter placeres på grunden bag ved det nuværende Rehabiliteringscenter Stevnshøj, idet der i forvejen er placeret en række funktioner indenfor sundhed og hjælpemidler på matriklen, samt er foretaget en første økonomisk anlægsberegning med baggrund i denne byggegrund. Det indstilles, at der nedsættes en  styregruppe, som får til opgave at levere en færdig projektbeskrivelse til brug for udbud af opgaven.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via SSU, PMT og ØU at

  1. plejecentret placeres ved en beliggenhed på jorden bag ved det nuværende Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS).
  2. anlægssagen med nyt plejecenterbyggeri i Store Heddinge påbegyndes.
  3. igangsættelse af udabejdelse af lokalplan og dertil hørende kommuneplantillæg.
  4. der nedsættes en styregruppe, som får til opgave at udarbejde en samlet projektbeskrivelse til brug for udbud af opgaven. Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende af styregruppen.
  5. projektbeskrivelse sendes til politisk godkendelse.

  Social og Sundhed, 11. marts 2019, pkt. 146:

  ad 1) Anbefales

  ad 2) Anbefales

  ad 3) Anbefales

  ad 4) Anbefales, idet medarbejderrepræsentanten i styregruppen skal repræsentere plejeboligerne på Stevnshøj

  ad 5) Anbefales

   

  SSU beslutter, at plejecenterpladserne på Stevnshøj fastholdes indtil nybyggeriet er klar til indflytning.

   
  Plan, Miljø og Teknik, 12. marts 2019, pkt. 267:

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.
  3. Anbefales.
  4. Anbefales.
  5. Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 258:

  Indstillingerne anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Plejecenterplanen skal der bygges et større plejecenter i Store Heddinge. Der er truffet beslutning om, at første etape af et nyt stort plejecenter i Store Heddinge, skal stå færdigt i efteråret 2021 med 20 pladser klar til ibrugtagning og yderligere 35 pladser til ibrugtagning i 2025.

   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen af 2019, blev der afsat i alt 3,195 mio.kr. i 2020 og 7,699 mio.kr. til anlægsudgifter i forbindelse med nyt plejecenter.

   

  Center for Teknik & Miljø, bistår Center for Sundhed & Omsorg med lokalplan, byggesag og bygherrefunktion. Center for Teknik & Miljø har leveret vedlagte bilag omkring byggeriet, som første gang blev præsenteret i forbindelse med budgetsagen i august 2018. Center for Teknik & Miljø har efterspurgt, at SSU/Center for Sundhed & Omsorg, forholder sig til det hensigtsmæssige i, at byggesagen er opdelt i 2 etaper, idet dette vil betyde, at de første 20 plejeboliger økonomisk skal bære udgifterne til hele bebyggelsen, incl. udgifter til fællesarealer, vand/varme-installationer mv., indtil de nye boliger er opført.

   

  Center for Teknik & Miljø anbefaler, at der rettes henvendelse til Lejerbo, som også har leveret beregninger til vedlagte bilag, om at lave beregninger på 2 scenarier - 1. hvor der som nu bygges i to etaper, og 2. hvor hele byggeriet planlægges bygget i én etape, men ibrugtages gradvist.

   

  Det nye plejecenterbyggeri placeres ved en beliggenhed på jorden bag ved det nuværende Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) (se vedlagte bilag 2 over matriklen).

   

  Placeringen er valgt ud fra en faglig- og driftsmæssig sammenhæng,  hvor de kommende 55 pladser placeres sammen med øvrige sundhedsmæssige ydelser som fx sygeplejeklinik, træningsmuligheder, hjemmeplejen midt og hjælpemiddeldepot. Det vil i det daglige kunne give mulighed for samarbejde, samtænkning og bedre udnyttelse af ressourcer.

   

  Det har også været i overvejelse, at såfremt der skulle etableres et nyt Sundhedshus i Store Heddinge, vil der være plads til dette i sammenhæng med det nye plejecenter, og de øvrige funktioner, hvilket også ville give stor faglig- og ressourcemæssig gevinst.

   

  Der skal udarbejdes ny lokalplan for det udpegede område, hvilket varetages af Center for Teknik & Miljø. Dette arbejde har en forventet varighed på minimum 1 år, da der ligeledes skal udarbejdet et kommuneplan tillæg.

   

  Der skal nedsættes en styregruppe, som får til opgave at levere en færdig projektbeskrivelse til det nye plejecenterbyggeri. Det foreslås, at der til nedsættelsen af styregruppen udarbejdes et kommissorium med tilhørende tids- og handleplan, hvorunder de forskellige faser i udarbejdelse af lokalplanen, udarbejdelse af projektbeskrivelse, tidsplan for udbud af opgaven, byggeprojektets igangsættelse og færdiggørelse mv. er indeholdt.

   

  Sammensætningen af et styregruppen foreslås at bestå af følgende:

   

  -      Centerchef Sundhed og Omsorg

  -      Leder af ejendomscenter Teknik og Miljø

  -      Leder af Rehabiliteringscenter Stevnshøj

  -      Medarbejderrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant for Rehabiliteringscenter Stevnshøj

  -      Repræsentant fra Ældrerådet 

  Det er Center for Sundhed og Omsorg, der er projektejer. Sekretariatsbetjeningen sker fra Center for Sundhed & Omsorg, bistået af Center for Teknik & Miljø. Der vil endvidere skulle tilknyttes ekstern rådgiver til byggeprojektet.

  Økonomi

  Der er afsat 3,195 mio.kr. i 2020 og 7,699 mio.kr. i 2021 til anlægsudgifter nyt plejecenter

   

  Der er tidligere frigivet 400.000 kt. til forberedelse af plejecenterplanen. Disse anvendes til det forberedende arbejde.

 • 358. Store Heddinge Andelsboligforening - ansøgning om låneoptagelse

  application/pdf icon ansoegning_om_godkendelse_af_laaneoptagelse.pdf

  Resume

  Arbejdernes Boligselskab har på vegne af Store Heddinge Boligselskab indsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med at få lagt nyt tagpap m.m. på Naurbjerg 1-7.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via DIR og ØU, at

   

  1. der tages stilling til godkendelse af finansiering af nyt tagpap m.m. på 1.537.000 kr. med et 30-årigt kreditforeningslån

  2. der godkendes en huslejestigning på 4,76%

  3. forvaltningen bemyndiges til at godkende byggeregnskab, såfremt der ikke er en overskridelse af anlægsudgiften på mere end 2% 

  Direktionen, 11. marts 2019, pkt. 4:

  Deltog ikke: Kasper Sonne.

   

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 259:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der søges om godkendelse til at optage et kreditforeningslån på 1.537.000 kr. til nyt tagpap m.m., da taget er utæt på Naurbjerg. Realkreditinstituttet stiller ikke krav om kommunegaranti.

   

  De samlede udgifter er beregnet til 2,3 mio. kr. og Andelsforeningen vil give 0,8 mio. kr. i tilskud fra dispositionsfonden, således at der skal optages et 30-årigt kreditforeningslån. Renoveringen betyder, at huslejen vil stige med 4,76%.

   

  På beboermødet den 28. januar 2019 i afdelingen på Naubjerg 1-7 blev det enstemmigt besluttet, at de ønsker at lægge nyt tagpap m.m. på afdelingens bygninger.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommune.

   

  I nedenstående tabel er skitseret huslejestigningen pr. boligtype:

   

 • 359. Boesdal Kalkbrud, generel byggemodning - anlægsbevilling

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af anlægsbevilling på kr. 3 mio.  til generel byggemodning af Boesdal Kalkbrud

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via AET og ØU, at

  1.       KB giver en anlægsbevilling på kr. 3 mio. til byggemodning af Boesdal Kalkbrud

  2.       Finansiere anlægsbevilling ved at frigive rådighedsbeløbet på kr. 3 mio., som er afsat i budget 2019 til generel byggemodning af Boesdal Kalkbrud

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. marts 2019, pkt. 165:

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 260:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt

   

  2 medlemmer (O) kan ikke godkende indstillingen, da det bl.a. vil skabe flere problemer for vores kerneområder. 

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat kr. 3 mio. i 2019 og kr. 6.25 mio. i 2020 til generel byggemodning af Boesdal Kalkbrud. Byggemodningen omfatter diverse udmatrikuleringer, anlæg af parkeringspladser, kloakering, fremføring af el, etablering af vandforsyning m.v..

  Det er planlagt at arbejdet påbegyndes hen over sommeren 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 på kr. 3 mio. til generel byggemodning i af Boesdal Kalkbrud.

 • 360. Skole-IT - frigivelse af anlægsmidler 2019

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til pc'er til lærere og elever på folkeskolerne. Anlægsbevilligen finansieres af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., afsat i budget 2019.

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til KB, via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til pc'er til lærere og elever på folkeskolerne
  2. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr., som er afsat til pc'er til lærere og elever i budget 2019.

   

  Direktionen, 4. marts 2019, pkt. 1:

  Deltog ikke: Per Røner

   

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 12. marts 2019, pkt. 153:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 262:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er behov for udskiftning af pc'er til både lærere og elever på folkeskolerne, da en del af det nuværende udstyr er af ældre dato.

  En stor del af lærere og pædagogers pc'er blev anskaffet i 2014 og står derfor over for en udskiftning, ligesom der forsat er behov for både udskiftning af gamle og indkøb af flere pc'er til eleverne.

  Den forventede levetid for pc'er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning.

  I budget 2019 blev der afsat 1.000.000 kr. til formålet og der er planlagt følgende indkøb:

  410.000 kr. til udskiftning af personale-pc’er
  590.000 kr. til udskiftning/supplering af elev-pc’er.

  Fordelingen af elev-pc’erne foretages ud fra en nøgle med udgangspunkt i skolernes elevtal.

  De 410.000 kr. til medarbejderpc'erne svarer til udskiftning af i alt 82 gamle pc'er (alle model L530/L540).

  De 590.000 kr. til elevpc'erne svarer til udskiftning af 118 gamle pc'er (alle model L530/L540). Da skolerne har i alt 430 af den type enheder, dækker udskiftningen kun 27% af bestanden.

  Den nuværende bestand af elevpc'er svarer til 1,8 elever pr. pc.

     

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til genanskaffelse af pc'ere til lærere og elever.

 • 361. Brorapport 2017 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_brorapport_2017_-_skema.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for brorapport 2017.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. marts 2019, pkt. 253:

  Indstillingen anbefales.

   

  PMT underrettes hvis der er sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med broerne.

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 263:

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for brorapport fra 2017, der omfatter arbejder udført i perioden 2017 - 2018.

   

  Der er i 2015 udarbejdet en brorapport fra ekstern rådgiver, som indeholder de lovpligtige gennemsyn af Stevns Kommunes broer.

   

  I sidste generaleftersyn blev der udpeget en række broer, som skulle istandsættes i perioden 2016-2019.  

   

  I forhold til anlægsbudgettet var der planlagt arbejder på 6 broer. Der er gennemført broarbejder og særeftersyn på følgende 5 broer:

  • Tryggevældestien
  • Skrodsbjergvej
  • Lerskovvej
  • Bækkemosevej
  • Fægangen

   

  Arbejdet på den 6. bro på Brovej er udskudt og forventes udført i 2019.

   

  Der var oprindeligt afsat midler til brorenoveringer i 2019 men disse er flyttet ud i overslagsårene - hvilket vil medfører at de planlagte arbejder for 2019 rykkes tilsvarende. Det vil betyde at omkostninger til istandsættelse af de pågældende broer må forventes at blive øget grundet den øgede slidtage.

   

  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

   

  Lovgrundlag

  I Vejdirektoratets eftersyn af bygværker udgave af januar 2016 står angivet, at "Generaleftersynet udføres med regelmæssige intervaller på op til 6 år, hvorved det er muligt at følge skadeudviklingen for dermed at kunne iværksætte udbedring på det optimale tidspunkt"

  Økonomi

 • 362. Strøbyhallen udbygning - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_udbygning_stroebyhallen.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskabet for udbygning af Strøbyhallen.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for udbygning af Strøbyhallen

  Direktionen, 4. marts 2019, pkt. 3:

  Deltog ikke: Per Røner

   

  Anbefales. 

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. marts 2019, pkt. 166:

  Anbefales.

   
  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 264:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetlægningen for 2017 fremsatte AIK-fonden ønske om udvidelse af Strøbyhallen for at imødekomme et stigende pres på bl.a. omklædningsfaciliteter og efterspørgsel på et tidssvarende møde- og aktivitetslokale. KB godkendte i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2017 et rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. Forvaltningens samlede sum for udvidelsen blev beregnet til 4,5 mio. kr., hvorfor anlægget ikke kunne igangsættes uden, at AIK-fonden satte midler til rådighed. Det blev aftalt, at de skulle finansiere differencen imellem 3,7 mio. kr. og den faktiske omkostning ved byggesagen.

   

  De samlede udgifter blev på 4,23 mio. kr. og AIK-fondens finansiering blev nedsat fra 0,8 mio. kr. til 0,53 mio. kr., således at de samlede nettoudgifter for kommunen udgør 3,7 mio. kr. Aftalen med AIK-fonden var, at de skulle forpligte sig til at finansiere 0,8 mio. kr., men hvis hvis projektet blev billigere, skulle deres bidrag reduceres tilsvarende.

   

  Årsagen til mindreudgiften på 0,27 mio. kr. skyldes blandt andet en god tilrettelæggelse af indsatsen på byggepladsen, så der ikke var ret mange udgifter til vinterforanstaltninger. Derudover var tegninger og krav til byggeriet nøje beskrevet, så man dermed kunne minimere risikoen for uforudsete udgifter. Stevns Ejendomme hjemtog de løbende tilsyn med byggeprocessen, og dermed opstod en besparelse på rådgiverudgifterne.

   

   

   

  Økonomi

 • 363. Klimatilpasningsplanen 2013 - 2018 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_klimatilpasningsplanen_2013-2018.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskabet for Klimatilpasningsplanen for perioden 2013 til og med 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Klimatilpasningsplanen for perioden 2013-2018.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. marts 2019, pkt. 254:

  Indstillingen anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 265:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Klimatilpasningsplanen for perioden 2013-2018 indeholder en række projekter.

  Der er igennem årene beregnet forskellige klimascenarier ved f.eks Slusen i Strøby Egede, Tingvejs krydsning med Tryggevælde Å samt omkring Hårlev bæk på baggrund af de øgede nedbørsmængder. Disse beregninger har resulteret i en række rapporter udarbejdet af Cowi, Niras og Hededanmark.

  Der har i 2016 været fokus på Store Heddinge som er et af de udpegede områder i planen. I samarbejde med KLAR forsynig er der lavet en EU LIFE ansøgning, som samtidig med en klimasikring af byen, skulle inddrage borgerne i rekreative løsninger. Der er lavet en regulering af bækken med regnvandssø for at imødekomme oversvømmelser.

  Ved Kystvejen er der lavet sandfodring for at beskytte vejen.

  De udarbejdede rapporter bruges i forbindelse med den igangværende klima- og stormflodssikring ved Strøby Egede og i Rødvig.

  Økonomi

  KB har i alt godkendt en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til klimatilpasningsplanen 2013-2018, hvilket der også er forbrugt.

 • 364. Strøbyskolen, udskiftning facader indskolingshus - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_stroebyskolen_udskiftning_facader_indskolingshus.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskabet for udskiftning af facader på indskolingshuset på Strøbyskolen. Der har været et mindreforbrug i forhold til det bevilgede på 0,3 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskab for Strøbyskolen, udskiftning facader indskolingshus.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. marts 2019, pkt. 255:

  Indstillingen anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 266:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der har været store problemer med varmen i indskolingshuset på Strøbyskolen. Facaderne var dårligt isolerede og huset har været næsten umuligt at opvarme om vinteren.

  I projektet blev vinduer og døre udskiftet, i de 3 bygninger incl.gammel gymnastiksal, til træ/alu elementer. Derudover blev der monteret skodder i gymnastiksalen, således at salen kan mørklægges i forbindelse med visning af film mv. Der er blevet efterisoleret dele af facaden under vinduerne, hvor der var massive vægge. Projektet forløb primært over sommerferien 2017. Det vurderes, at udskiftningen har givet den ønskede effekt, både i forhold til isolering/tæthed samt lyd.

   

  Økonomi

  KB har 13.10.16 godkendt en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til udskiftning af facaderne. Regnskabet udgør 3 mio. kr. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. opstod i forbindelse med udbuddet, hvor den vindende entreprenør lå under budgettet. Det kan oplyses, at udbudsmaterialet blev udsendt til 4 entreprenører, hvoraf de 3 endte med at afgive tilbud.

 • 365. Seas investeringsbidrag for 2018 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_seas_investeringsbidrag_2018.pdfapplication/pdf icon stevns_restgaeld_pr._31-12-2018_seas-nve.pdf.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. anlægsregnskabet for Seas investeringsbidrag for 2018 godkendes.

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 231:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 235:

  Udsættes til næste ØU-møde.

  Kommunalbestyrelsen, 28. februar 2019, pkt. 333:

  Udgår.

   

  Supplerende bemærkninger til Økonomiudvalgets behandling 19. marts 2019:

  PMT fik på forespørgsel eftersendt et bilag, som viser opgørelsen af restgælden i forhold til SEAS-kontrakten. På oversigten over restgælden kan man også se hovedparten af de betalinger, der udgør anlægsudgiften i 2018. Men der har også været afholdt anlægsudgifter, som ikke angår aktiver, hvor der er eller har været gældsforhold jf. kontrakten med SEAS. Det er derfor ikke med i oversigten over restgælden. Det gælder blandt andet udførelsen af måleradskillelse i Nimgården og andre, mindre arbejder udført af SEAS. Disse udgifter udgør i alt cirka 81.000 kr., hvorefter det samlede anlægsregnskab for 2018 udgør de anførte 2,5 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 267:

  Indstillingen anbefales.

   

  ØU afventer i øvrigt et økonomi notat vedr. SEAS i forbindelse med B2020 drøftelserne.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling anbefales.

   

  2 medlemmer (O) har som målsætning at indfri kommunens lån i SEAS.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Seas investeringsbidrag for 2018. Stevns kommune har 1. januar 2007 indgået kontrakt med Seas NVE om drift og vedligehold af kommunens gadebelysning. Den kvartalsvise betaling til Seas udgør, udover forbrug, abonnement og vedligehold (drift), også investeringsbidrag, som dækker finansiering af investeringer i lysanlæg. Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

  Økonomi

  Opgørelse budget/regnskab:

   

   

   

 • 366. Stevns Spildevand A/S - legalitetsgodkendelse af revideret betalingsvedtægt og takst for leje af bimålere

  application/pdf icon betalingsvedtaegter_stevns_opdateret_25_feb_2019.pdf

  Resume

  Stevns kommune skal legalitetsgodkende revideret betalingsvedtægt og takst for leje af bimålere for Stevns Spildevand A/S.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. legalitetsgodkende revideret betalingsvedtægt og takst for leje af bimålere for Stevns Spildevand A/S.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. marts 2019, pkt. 256:

  Indstillingen anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 268:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på møde den 13. februar 2019 godkendt en revideret betalingsvedtægt og takst for leje af bimålere.

   

  Ændringerne i betalingsvedtægten omfatter følgende:

   

  • Afsnit 4.2.3 - opsætning af bimålere på erhvervsejendomme: Ønskes der opsat en bimåler (vandmåler) til brug for opgørelse af fradrag for vand medgået i produktionen på en erhvervsejendom, skal bimåleren fremover ejes og lejes af spildevandsselskabet. Ændringen gennemføres for at sikre anvendelse af godkendte vandmålere og for, at disse kontrolleres som beskrevet i bekendtgørelsen om målerteknisk kontrol med målere. Der indføres en takst på takstbladet for leje af bimålere.
  • Afsnit 8 - acontofakturering: Ændringen omfatter primært en præcisering af, at der foretages acontofakturering. Det er vurderet nødvendigt at oplyse dette for, at der må opkræves aconto.
  • Bilag 1 - skelbrønde: Ejerskabet af skelbrønde er privat. Ændringen omfatter primært en præcisering af, at skelbrønde til ejendomme med facade i skel, hvor skelbrønden derfor står i vejareal, også er private.

   

  Lejen for en bimåler i 2019 udgør 350 kr. ekskl. moms.

   

  Den reviderede betalingsvedtægt er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 367. Handicaprådets årsberetning 2018

  application/pdf icon handicapraadets_aarsberetning_2018.pdf

  Resume

  Handicaprådets årsberetning 2018.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via SSU, at:

  1. Handicaprådets årsberetning 2018 tages til efterretning.

  Social og Sundhed, 11. marts 2019, pkt. 147:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

   

  Handicaprådet har i 2018 afholdt 4 møder.

   

  Af væsentlige aktiviteter i 2018 kan nævnes:

  • Handicappris 2018 - tildelt Gerda Just Hansen
  • tildeling af midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)
  • midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) - Handicaprådet deltager med én repræsentant i Indstillingsudvalget
  • Trafiksikkerhedsråd - Handicaprådet deltager med én repræsentant
  • arbejdsgruppe Brohøj - Handicaprådet deltager med én repræsentant i arbejdsgruppen, som bl.a. arbejder med at præcisere målgruppen.
  • høringer vedrørende:
   • Budget 2019
   • kvalitetsstandard 2018 - personlig og praktisk hjælp
   • plejecenterplan og projektbeskrivelser vedrørende Brohøj Botilbud for voksne handicappede og Brohøj Psykiatricenter
   • Værdighedspolitik
   • Udbud vedrørende stomihjælpemidler.

   

  Årsberetningen blev godkendt på handicaprådsmødet den 14. februar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 368. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 369. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

   

 • 370. Status for opstart af nyt beredskab

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Offentliggørelse af beslutningen sker fredag morgen kl. 09:00.

   

 • 371. Legepladser - frigivelse af anlægsbevilling 2019

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

   

 • 372. Diverse orienteringer - KB den 28. marts 2019 (Lukket)

 • 373. Underskriftsark (Lukket)