Referat

 • 486. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 27. november 2019.

   

  Beslutning

  Indledningsvis en diskussion om hvorvidt Varly Jensens (O) ønske om en folkeafstemning skulle behandles før eller efter Jørgen Larsen (N). se sag nr. 509.

  6 medlemmer (N+O+Ø) mener at det strider mod gældende regler.

  13 medlemmer (A+V+B+C) ønsker at følge ministeriets rådgivning, og fastholder den udmeldte procedure.

   

  Varly Jensen (O) ønskede herefter at trække sit forslag om en folkeafstemning.

  Dette blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.

   

  Dagsordenen blev herefter godkendt.

 • 487. Beredskab - godkendelse af samarbejdsaftale samt logo

  application/pdf icon organisationsdiagram_nyt_beredskab_0.pdfapplication/pdf icon logo_oplaeg_brandredning_141119.pdf_0.pdfapplication/pdf icon endelig_aftale_om_beredskabssamarbejde_-_stevns_kommune.pdf_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige samarbejdsaftale med Køge Kommune omkring beredskabsopgaverne i Stevns Kommune. Solrød Kommune har forhandlet en tilsvarende samarbejdsaftale med Køge Kommune.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

   

  1. den endelige samarbejdsaftale med Køge Kommune om beredskab i Stevns Kommune godkendes
  2. navnet for det nye beredskab tages til efterretning

   

   
  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 379:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Ad. 1 Anbefales.

  Ad. 2 Anbefales taget til efterretning.

   

  ØU fik på mødet forelagt udkast til logo for Stevns, som er tilpasset de 3 kommuner. Udvalget anbefaler det fremlagte forslag.

  Beslutning

  ØU's indstilling vedr. de 3 emner blev godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune har siden 2015 været en del af Østsjællands Beredskab, som er et fælleskommunalt selskab med Stevns, Roskilde, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Høje Tåstrup og Vallensbæk Kommuner. Det er besluttet at Østsjællands Beredskab opløses ved udgangen af 2019. Nedenstående punkter oplister processen omkring dannelsen af et nyt beredskab for Stevns Kommune fra 1. januar 2020.

   

  • På kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2018 blev det beluttet at Stevns Kommune udtræder af Østsjællands Beredskab.
  • På økonomiudvalgets møde den 15. januar 2019 blev der orienteret om status for forberedelserne til et nyt beredskab.
  • På økonomiudvalgets møde den 26. februar 2019 blev mulighederne for løsning af beredskabsopgaven fremadrettet drøftet.
  • På kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2019 blev det besluttet at indlede forhandlinger med Køge Kommune og løsning af beredskabsopgaverne
  • På kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2019 blev det besluttet at der indgås beredskabssamarbejde med Køge Kommune. Udkast tilsamarbejdsaftale blev taget til efterretning og forvaltningen fik mandat til at forhandle deltaljer på plads og foretage nødvendige ændringer forud for endelige godkendelse senere i 2019. Udkast til budget for nyt beredskab blev taget til efterretning, endeligt budget indgår i kommunens samlede budget 2020.

   

  Samarbejdsaftale med Køge Kommune

   

  Når Østsjællands Beredskab bliver opløst pr. 1. januar 2020, får Stevns Kommune beredskabskompetencen tilbage. Efter § 13 i beredskabsloven besluttede Kommunalbestyrelsen i Stevns at indgå en aftale med Køge Kommune om det operative og forebyggende beredskabsarbejde i Stevns Kommune pr. 1. januar 2020. Det er et teknisk samarbejde om beredskabsopgaven mellem kommunerne Køge, Solrød og Stevns. Stevns Kommune overdrager med aftalen den operative opgave til Køge Kommune. Solrød Kommune har valgt at lave en tilsvarende aftale med Køge Kommune. Aftaledokumentet dokumenterer den indgåede aftale mellem Stevns og Køge Kommuner overfor Beredskabsstyrelsen.

   

  Aftaledokumentet mellem Stevns og Køge Kommune er vedlagt sagen som bilag 1.

  Organisationsdiagram for det nye Beredskab er vedlagt sagen som bilag 2.

   

   

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven § 13

  Økonomi

  Sagen har inden økonomiske konsekvenser, da budget til det nye beredskab er indarbejdet i Budget 2020.

 • 488. Beredskab - nedsættelse af beredskabskommission

  application/pdf icon koege_baggrundsnotat_udpegning_af_medarbejderrepraesentanter_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til nedsættelse af beredskabskommission for Stevns Kommune pr. 1. januar 2020.

  Indstilling

  Administrationen indstiller til KB via ØU, at:

  1. der nedsættes en beredskabskommission med fem medlemmer.
  2. der udpeges 3 ØU-medlemmer udover Borgmesteren til Beredskabskommissionen.
  3. der tages stilling til, om der skal udpeges en eller flere medarbejderrepræsentanter til beredskabskommissionen.
  4. kredslederen for Stevns frivillige indsatsfolk - Klaus Stevns Madsen - udpeges som observatør i beredskabskommisionen

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 380:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Ad. 1 Anbefales.

  Ad. 2 Udover borgmesteren anbefales Steen S. Hansen (A), Bjarne Nielsen (V) og Jørgen Larsen (N).

  Ad. 3 Anbefales udpegning af 1 medarbejderrepræsentant.

  Ad. 4 Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt med undtagelse af punkt 3. Der udpeges ingen medarbejderrepræsentanter.

  Sagsfremstilling

  Nedsættelse af beredskabskommusion pr. 1. januar 2020

  Når Østsjællands Beredskab bliver opløst pr. 1. januar 2020, får Stevns Kommune beredskabskompetencen tilbage. Efter § 13 i beredskabsloven besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå en aftale med Køge Kommune om det operative og forebyggende beredskabsarbejde i Stevns Kommune pr. 1. januar 2020. Stevns Kommune overdrager med aftalen den operative opgave til Køge Kommune. Ifølge beredskabsloven § 9 skal Kommunalbestyrelsen derfor nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

  Det er Kommunalbestyrelsen, der i henhold til beredskabsloven træffer beslutning om Beredskabskommissionens sammensætning. Den skal dog have et ulige medlemstal. Jf. beredskabsloven skal beredskabskommissionen bestå af borgmesteren, politidirektøren og et flertal, som vælges af kommunalbestyrelsen. Borgmesteren er født formand. Da kommissionens medlemstal skal være ulige, skal den altid bestå af mindst 5 medlemmer. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege mindst 3 medlemmer.

  Foruden de af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer, skal der udpeges en repræsentant for 'Stevns Frivillige Indsatsfolk' som observatør i beredskabskommissionen, hvis en repræsentant for de frivillige ikke allerede er valgt til medlem af beredskabskommissionen. Ligeledes kan der udpeges en eller flere medarbejderrepræsentanter, så længe medlemstallet fortsat er ulige, men det er ikke et krav.

  De politisk udpegede medlemmer behøver ikke være kommunalbestyrelsesmedlemmer, men af hensyn til bredskabskommissionens virke, foreslår administrationen, at det er medlemmer af Økonomiudvalget, der udpeges til beredskabskommissionen. I praksis vil møderne således kunne planlægges i umiddelbar tilknytning til møderne i Økonomiudvalget, hvor politidirektøren og øvrige medlemmer kan støde til.

  Beredskabsstyrelsen har overfor Køge Kommunes forvaltning bekræftet, at evt. medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt kan udpeges både blandt det nye beredskabs ansatte og blandt Falck-ansatte brandfolk med tilknytning til det nye Beredskab (se vedlagte bilag 1 for uddybning).

  De 20 frivillige indsatsfolk fra Stevns Kommune, vil fremover være organiseret sammen med de frivillige i Køge Kommune. Administrationen indstiller at kredslederen for de frivillige Klaus Stevns Madsen tildeles observatørstatus i Stevns Kommuens beredskabskommision.

  Beredskabskommissionen mødes ordinært to gange årligt samt ekstraordinært efter behov.

  Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen udpeges efter forholdstalsmetoden, jf. forretningsorden for Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse. 

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven LBK nr 314 af 03/04/2017

 • 489. Plejecenterbyggeri - valg af niveau for politisk indflydelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_scenarier_for_nyt_plejecenter_behandlet_paa_moedet_10._oktober_2019_kl._1800_stroebyhallen_lendrumvej_3_4671_stroeby_i_kommunal_0.pdfapplication/pdf icon nyt_plejecenter_-_udkast_til_tidsplan_for_lokalplan_0.pdf

  Resume

  Den 10. oktober 2019 besluttede KB, at det nye plejecenter skal opføres af et boligselskab som almene plejeboliger.

   

  KB skal beslutte, hvor høj grad af indflydelse der ønskes fra politisk side i forhold til plejecenterbyggeriet, inden opgaven sendes i udbud.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. beslutte om niveauet for politisk indflydelse på det kommende plejecenterbyggeri skal være lav eller høj jf. punkt 1 og 2 i sagsfremstillingen

  Direktionen, 11. november 2019, pkt. 1:

  Ikke til stede: Hanne Stensen Christensen

   

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Social og Sundhed, 11. november 2019, pkt. 216:

   

  Politisk interesse for at kunne komme med input i forhold til byggeriets form og indhold. Det kunne bl.a. være fokus på anvendelsen af bæredygtige materialer, affaldshåndteringen, udeomsarealer, parkering, handicapmuligheder m.v.

   

  Endvidere ser udvalget også gerne, at der skabes rum for input fra medarbejderside, både før og under byggeriet.

   

  Forvaltningen udarbejder udkast til udbudsproces-/indhold i dialog med ekspert på området.

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 382:

  SSU´s indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker et opdateret beslutningsgrundlag og en økonoisk redegørelse om indtægter og udgifter.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og ønsker et opdateret beslutningsgrundlag og en økonomisk redegørelse om indtægter og udgifter samt oplysning om, hvornår man kan komme med politiske synspunkter.

  Sagsfremstilling

  Den 10. oktober besluttede KB, at det nye plejecenter skal opføres af et boligselskab som almene plejeboliger. Boligselskabet skal stå for byggeriet af plejeboliger og servicearealer, som lejes ud til henholdsvis borgere og Stevns Kommune. Stevns Kommune skal have anvisningsretten til boligerne.

   

  Før forvaltningen kan arbejde videre med udbudsprocessen, skal der træffes en beslutning om hvor høj grad af indflydelse på byggeriet, man ønsker fra politisk side. Jo højere grad af indflydelse på byggeriet, jo tungere en udbudsproces kræver det.

   

  KB skal vælge mellem to niveauer af politisk indflydelse:

  1. Lav politisk indflydelse: Stevns Kommune sælger grunden til et boligselskab, som i det store hele bestemmer, hvordan plejecentret skal se ud. Stevns Kommune stiller i lokalplanen krav om, at der skal opføres et plejecenter på grunden med nogle helt overordnede retningslinjer som f.eks. højde på byggeriet o.l. Denne  model vil kunne udføres uden udbud.
  2. Høj politisk indflydelse: Stevns Kommune sælger grunden med en detaljeret beskrivelse af, hvordan byggeriet skal se ud indvendigt og udvendigt gennem et byggeprogram. Denne model vil kræve en fuld udbudsproces af 1½ - 2 måneders varighed.

   

  Afhængigt af hvor på skalaen man ønsker indflydelse på byggeriet, stiger kravene til udbudsprocessen.

   

  KB har tidligere truffet beslutning om:

  • at plejecentret skal indeholde 55 boliger, hvoraf de første 20 boliger skal være klar til indflytning ultimo 2021, og de sidste 35 boliger skal være klar til indflytning 2025
  • at Stevns Kommune sælger en grund til byggeriet.

   

  Forvaltningen er igang med at udarbejde et byggeprogram, som i detaljer beskriver, hvordan Stevns Kommune ønsker, at byggeriet skal tage sig ud.

   

  KB skal tage stilling til, om ovennævnte byggeprogram skal være med i udbuddet. Desuden kan der være et ønske om indflydelse på byggematerialer, antal etager, tilkørselsforhold, parkering, udearealer, have, beplantning og terrasser m.m.

   

  Derudover skal der også laves en beskrivelse om, at Stevns Kommune skal have anvisningsret til boligerne samt have ret til at leje servicearealerne.  

   

  Efter beslutning om behov for indflydelse vil forvaltningen hyre en udbudsrådgiver. Rådgiveren skal hjælpe med den efterfølgende proces i forbindelse med beskrivelse og gennemførsel af udbuddet i den form, det vil kræve jf. ejendomsudbudsbekendtgørelsen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

  Økonomi

  Udbudsrådgiverens honorar vil kunne afholdes inden for det allerede afsatte budget til projektering af plejecentret, jfr. budgetopfølgning 3, 2019.

 • 490. Verdensarv Stevns - fremtidig organisering

  application/pdf icon rapport_fremtidig_organisering_verdensarv_stevns_vers_5_1_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede i sept. 2018, at der i forbindelse med opførelsen af besøgscenteret i Boesdal Kalkbrud skulle igangsættes et analysearbejde, der skulle se nærmere på en fusion mellem foreningen Verdensarv Stevns og organisationen for det kommende besøgscenter.

  Analysearbejdet er nu færdigbragt, og rapporten med arbejdsgruppens anbefalinger forelægger til politisk godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via AET, DIR og ØU, at

  1. Stevns Kommune indleder en dialog med Fonden Stevns Klint besøgscenter i forhold til fremtidig varetagelse af Verdensarvs Stevns´opgaver.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. november 2019, pkt. 248:

  1. Anbefalet.

  Direktionen, 18. november 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 381:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  AET's indstilling anbefales.

  Varly Jensen (O) efterlyser et driftsbudget for besøgscentret.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og efterlyser et driftsbudget for besøgscentret.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2018, at der i forbindelse med opførelsen af besøgscenteret i Boesdal Kalkbrud skulle igangsættes et analysearbejde, der skulle se nærmere på en fusion mellem foreningen Verdensarv Stevns og organisationen for det kommende besøgscenter.

   

  Analysearbejdets formål er, at belyse mulighederne for en fremtidig organisationsstruktur, som sikrer at de mange opgaver, som Verdensarv Stevns løfter i dag, også fremadrettet vil blive løftet optimalt.

   

  Den bærende ide for en ny fremtidig organisering af Verdensarv Stevns, som en del af Stevns Klint besøgscenter er:

  • At skabe et kraftcenter for Stevns Klint som verdensarv
  • At etablere en let gennemskuelig organisation
  • At sikre en motor i formidling og udvikling af verdensarven.

   

  Arbejdsgruppens anbefalinger er nærmere beskrevet i afsnit 5 i rapporten, men indeholder i hovedtræk,

   

  • At Stevns Kommune går i dialog med Fonden Stevns Klint besøgscenter, med henblik på, at indgå en kontraktmæssig aftale om fremtidig varetagelse af Verdensarv Stevns´opgaver.
  • At foreningen Verdensarv Stevns opløses, og bestyrelsen nedlægges
  • At de tre medarbejdere i Verdensarv Stevns virksomhedsoverdrages til Besøgscenteret.
  • At ny rådgivningsstruktur etableres, som beskrevet i afsnit bilag 1

   

  Rapporten samt arbejdsgruppens anbefalinger blev behandlet på Verdensarvs Stevns´ bestyrelsesmøde den 21. oktober 2019. Bestyrelsen anbefaler Stevns Kommune at indlede dialog med Fonden Stevns Klint Besøgscenter med afsæt i de anførte anbefalinger i rapporten.

  Økonomi

  Den fremtidige økonomi er baseret på nuværende budget til Verdensarv Stevns.

 • 491. Havvindmøller på Aflandshage

  application/pdf icon moede_om_forundersoegelser_til_at_opsaette_vindmoeller_paa_aflandshage_og_nordre_flint_-_stevns_1_0.pdfapplication/pdf icon bilag_-_forundersoegelsestilladelse_aflandhage_havvindmoellepark_1_0.pdfapplication/pdf icon afstande_til_havvindmoeller_fra_stevns_0.pdfapplication/pdf icon offentlig_hoering_energistyrelsen_foelgebrev_til_ideoplaeg_aflandshage_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_havvindmoeller_aflandshage_0.docx_0.pdfapplication/pdf icon 2019-82725_hoeringssvar_til_aflandshage_vindmoellepark_foreloebigt_udkast_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har 14. november 2019 holdt møde med Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og Københavns Kommune, i forbindelse med pågående forundersøgelser til at opsætte havvindmøller på Aflandshage og Nordre Flint.

  Energistyrelsen har udsendt afgrænsning af projekternes forundersøgelser i offentlig høring og forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  1. drøfte og godkende høringssvaret.

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 383:

  Udkastet drøftet.

  Aftalt, at forvaltningen arbejder videre med forslaget frem til ØU-mødet den 10. december 2019, hvor det endelige høringssvar godkendes.

  Da ikke alle partier er repræsenteret i ØU inviteres gruppeformændene fra disse partier til at deltage i ØU's behandling af forslaget.

  Beslutning

  Sagen drøftet.

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  HOFOR og Københavns Kommune har 21. oktober 2019 rettet henvendelse til Stevns Kommune med tilbud om et møde, for en præsentation af forundersøgelsen til at opsætte havvindmøller på Aflandshage og Nordre Flint. Et sådant møde blev afholdt den 14. november. Foruden deltagelse af HOFOR og Københavns Kommune deltog Borgmester, Udvalgsformand for PMT samt repræsentanter fra Kommunens forvaltning.

   

  Af de to vindmølleprojekter er det Aflandshage, der vil påvirke Stevns mest. I projektet foreslås en placering i Køge Bugt, ca. 8 km. ud for Bøgeskov Havn. Langs kyststrækningen på Stevns vil vindmøllerne kunne ses fra Strøby Egede til Højerup. Der arbejdes med et antal på 25-63 møller, med en højde på op til 220 m.

   

  På mødet blev Stevns Kommune gjort opmærksom på, at Energistyrelsen i slutningen af oktober 2019 udsendte afgrænsning af projekternes forundersøgelser i offentlig høring, med høringsfrist d. 18. november 2019. Efter forundersøgelsesfasen kan en egentlig VVM-undersøgelse igangsættes. Dersom projektet godkendes og realiseres, kan vindmøllerne tages i brug 2024/25. Efter mødet har HOFOR på kommunens vegne været i kontakt med Energistyrelsen, der indrømmede at de har glemt at sende høringsvarslet ud til alle de berørte kommuner og høringsfristen er derfor blevet forlænget til den 13. december 2019.

   

  I udkast til høringssvaret vil det blive påpeget, at det vurderes at projektet ligger for tæt på Stevns og at placeringen af vindmøller ikke bør ske som enkelte projekter, men som del af en samlet national vindmølleplanlægning. Stevns kommune undrer sig over, hvorfor vindmøllerne med placeringen i Køge Bugt betegnes som havvindmøller og ikke som kystnære vindmøller. Det fremgår desuden af udkast til høringssvaret at der er meget strenge restriktioner omkring UNESCO-verdensarv, samt restriktioner for Øresund som historisk stræde.

   

  Der vil endvidere i høringssvaret blive stillet krav om visualiseringer (dag og nat) fra Bøgeskov Havn, Strøby Egede, toppen af Stevns Fyr og Højerup gamle Kirke, så påvirkningen af udsigtsforholdene kan blive belyst. Desuden vil der blive stillet krav til undersøgelser af påvirkning af fugletræk henover Stevns, Natura 2000 langs klinten, havstrømme, havbund mm.

   

  Udkast til høringssvar eftersendes snarest muligt på mail.

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  Januar 2018 afgav Stevns Kommune høringssvar vedrørende udkastet til tilladelsen til forundersøgelserne

  Marts 2019 gav Energistyrelsen tilladelse til at HOFOR og Københavns Kommune kunne igangsætte forundersøgelserne

  Oktober 2019 sendte Energistyrelsen afgrænsningerne af projekternes forundersøgelser i offentlig høring

  November 2019 er der afholdt møde med Stevns Kommune, Københavns Kommune og HOFOR

   

 • 492. Kommuneplantillæg 8 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon udkast_til_kommuneplantillaeg_23_10_2019_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_stevnshallen_11092019_1.pdf

  Resume

  Kommuneplantillæg 8 for Stevnshallen har været i offentlig høring og indstilles nu til endelig vedtagelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg 8 for Stevnshallen vedtages endeligt.
  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 379:

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

   

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 384:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplantillæg 8 har været udsendt i 8 uger i perioden fra den 12.07.2019 til 06.09.2019. Der blev afholdt borgermøde den 20.august 2019. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 2 høringssvar, som ikke gav ændringer til kommuneplantillægget.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)

   

  Historik

  Kommuneplantillæg 8 blev igangsat på KB møde den 28. februar 2019.

   

 • 493. Lokalplan 193 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon forslag_lp193_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_1_10092019_compressed_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_2_28052019_-_lillefilstr_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_stevnshallen_11092019_2.pdf

  Resume

  Forslag til Lokalplan193 har været i supplerende høring. Der er ikke indkommet nogen høringssvar, hvorfor Teknik & Miljø indstiller til endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 193 for Stevnshallen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Lokalplan 193 for Stevnshallen vedtages med de ændringer, der indgik i den supplerende høring.
  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 378:

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 385:

  Anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 193 og Kommuneplantillæg 8 har været udsendt i 8 uger i perioden fra den 12.07.2019 til 06.09.2019. Der blev afholdt borgermøde den 20.august 2019. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 2 høringssvar, som begge gav udtryk for en positiv holdning overfor opførelse af en ny hal, men samtidig påpegede, at de trafikale forhold var problematiske. Høringssvarene gav anledning til ændringer i lokalplanen men ikke i kommuneplantillægget.

   

  Høringssvar fra den almindelige høring

   

  1. Der gøres indsigelse mod ind- og udkørsel fra vest Ved Munkevænget på grund af dårlige oversigtsforhold med parkerede biler og udkørsel nær en indkørsel til børnehave. Det fremhæves, at Ved Munkevænget er meget smal, der køres hurtigt og der anmodes om, at de trafikale forhold ved hallerne overvejes

   

  1. Vejen nord om vandrehjemmet vil udgøre en stor gene for vandrehjemmets gæster, brugere og medarbejdere samt for de lokale børn og voksne, der bruger adgangsvejen som cykel/gangsti. Adgangsvejen vil udgøre en sikkerhedsrisiko og vil reducere antallet af p-plaser ved vandrehjemmet.

  Supplerende høring

  På baggrund af disse høringssvar og drøftelser på borgermødet, anbefalede administrationen, at lokalplanafgrænsningen blev ændret således, at vejen nord om vandrehjemmet (vejstykke a-a) udgik og vejstykket syd om vandrehjemmet (vejstykke b-b) blev udlagt som dobbeltrettet vej med sti til bløde trafikanter. Det blev anbefalet, at der blev udlagt areal til at sikre oversigtsforholdene Ved Munkevænget. Administrationen vurderede, at lokalplanafgrænsningen og vejændringerne medførte, at lokalplanen skulle sendes i en supplerende høring i 14 dage fra den 30. sept. - 6. okt. 2019.

  Lokalplanforslaget har været fremsendt i supplerende høring. Der kom ingen høringssvar og der foretages derfor ikke yderligere ændringer i lokalplanforslaget på baggrund af den supplerende høring.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)

  Historik

  Lokalplanen blev igangsat på KB møde den 28. februar 2019.

 • 494. Administrationsgrundlag for sager efter kystbeskyttelsesloven

  application/pdf icon administrationsgrundlag_kystbeskyttelsesloven_0.pdf

  Resume

  Sagen forelægges for at få godkendt delegationsplan og administrationsgrundlag for behandling af sager efter kystbeskyttelsesloven.

   

  Administrationsgrundlaget beskriver de hensyn der lægges vægt på i tilladelser og håndhævelse efter kystbeskyttelsesloven.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, at

   

  1. godkende delegationsplan for kystbeskyttelsesloven.
  2. godkende administrationsgrundlag for sagsbehandling efter kystbeskyttelsesloven, herunder, at der ikke vil blive krævet fysisk lovliggørelse af kystbeskyttelsesanlæg registreret af Kystdirektoratet i 1999.  

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 371:

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune blev kystbeskyttelsesmyndighed pr. 1. september 2018, hvor opgaven blev flyttet fra Kystdirektoratet til kommunerne.

   

  Som kystmyndighed har Stevns Kommunen pligt til at:

  • behandle ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse
  • drive processer og give tilladelse til kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse
  • føre tilsyn og foranledige ulovlige forhold lovliggjort

   

  Delegationsplan

  Teknik & Miljø anbefaler følgende delegationsplan for lov om kystbeskyttelse:  

   

  B = Besluttende instans

  I = Indstillende instans

  O = Orientering

  KB

  ØK

  PMT

  Teknik & Miljø

  Lov om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven)

   

   

   

   

  Kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse (kapitel 1 a)

  B

  I

  I

  I

  Tilladelse til kystbeskyttelse (kapitel 1 c)

   

   

   

  B

  Ekspropriation ved kystbeskyttelse (kapitel 1 d)

  B

  I

  I

  I

  Regulering af kommunale fællesprojekter (kapitel 2) – bidragsfordeling mv.

  B

  I

  I

  I

  Tilsyn og håndhævelse af kystbeskyttelsesloven (kapitel 5)

   

   

   

  B

  Politianmeldelse efter kystbeskyttelsesloven (kapitel 6)

   

   

  O

  B

   

  Administrationsgrundlag

  Al kystbeskyttelse kræver tilladelse. Sådan har det været siden 1988, hvor lov om kystbeskyttelse trådte i kraft. Dette gælder nyetablering, udvidelse, genopretning og renovering af kystbeskyttelse.

   

  Ved tilladelse til kystbeskyttelse skal følgende hensyn afvejes:

  1. Behovet for kystbeskyttelse.
  2. Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a. (kommunale fællesprojekter)
  3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  4. Rekreativ udnyttelse af kysten.
  5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
  6. Andre forhold. 

   

  Vedlagte administrationsgrundlag beskriver de hensyn som Stevns Kommune vil lægge vægt på i tilladelser og håndhævelse efter kystbeskyttelsesloven. Sagsbehandlingen vil altid blive foretaget ud fra en konkret og individuel vurdering med afsæt i retningslinjerne i administrationsgrundlaget. Retningslinjerne er gengivet i forkortet form nedenfor.

   

  For kystbeskyttelse mod erosion, vil Stevns Kommune lægge vægt på:

  • At strækningen er udsat for erosion
  • At økonomien i fællesprojekter er optimeret.
  • At kystbeskyttelse med sandfodring og ralfodring prioriteres frem for hård kystbeskyttelse
  • At hård kystbeskyttelse kun må være i natursten og i sten fra brud
  • At fælles bølgebrydere og høfder prioriteres frem for private høfder
  • At skråningsbeskyttelse som udgangspunkt ikke må være stejlere end hældning 1:2
  • At designkriteriet for skråningsbeskyttelse er en 50-årshændelse i 2070 plus bølgetillæg. Maksimal topkote på +2,8 m DVR90.
  • At kystbeskyttelsen ikke har en væsentlig negativ påvirkning af nabostrækninger.
  • At kystbeskyttelsen ikke hindrer adgangen til og langs kysten.

   

  For kystbeskyttelse mod oversvømmelse, vil Stevns Kommune lægge vægt på:

  • At strækningen er udsat for risiko for oversvømmelse.
  • At økonomien i fællesprojekter er optimeret.
  • At designkriteriet for diger er en sikringshøjde på +2,8 m DVR90.
  • At diger, som udgangspunkt, skal udføres med lav hældning ud mod havet og mod land.
  • At beskyttelsen mod oversvømmelse kan udføres som en højvandsmur, fx i havne eller hvis et Natura 2000 område hindrer et jorddige.
  • At løsninger, der styrker den rekreative udnyttelse af kysten, prioriteres.
  • At kystbeskyttelsen mod oversvømmelse ikke hindrer adgangen til og langs kysten.

   

  Tilsyn og håndhævelse,

  Såfremt Stevns Kommune bliver opmærksom på ulovlig kystbeskyttelse, så skal vi som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af kystbeskyttelsesloven og sørge for, at ulovlige forhold bliver lovliggjort.

   

  Ved håndhævelse, tages udgangspunkt i, om et tilsvarende nyanlæg kunne tillades på samme kyststrækning. Hensynet til naboer, samfundsmæssigt værdispild, proportionalitet, lighed for loven m.v. vil indgå i sagsbehandlingen.

   

  Kystdirektoratet gennemførte i 1999 en registrering af samtlige kystbeskyttelsesanlæg i Danmark (se www.kystatlas.dk). Stevns Kommune vil som udgangspunkt ikke kræve fysisk lovliggørelse af anlæg der er med i registreringen fra 1999.

   

  Såfremt det er muligt at sikre den fri og uhindrede adgang langs stranden, fx med sandfodring, vil Stevns Kommune se mere lempeligt på materialevalg og udformning af kystbeskyttelsen i lovliggørelsessager, hvor kysten i forvejen er præget af hård kystbeskyttelse etableret før 1988, henholdsvis 1999.

   

  Andre oplysninger

  Kystdirektoratet håndhæver strandbeskyttelseslinjen, herunder terrænændringer og opfyld med jord på stranden.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. (LBK nr 57 af 21/01/2019)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 495. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

  application/pdf icon samlet_overblik_-_budgetopfoelgning_pr_31._august_2019_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31._august_2019_-_oeu_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31.8._2019_-_ssu_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr_31_august_2019_-_bul_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31.8.2019_-_aet_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_3_pr._31._august_2019_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_budgetopfoelgning_pr._31.08.19_-_alle_udvalg_0.pdfapplication/pdf icon finansiering_budgetopfoelgning_3_pr._31.08.2019_0.pdfapplication/pdf icon renter_og_afdrag_-_budgetopfoelgning_3_pr._31.08.2019_0.pdfapplication/pdf icon likviditetsoversigt_2019_pr._31.10.2019_0.pdf

  Resume

  Budgetopfølgningen er årets sidste budgetopfølgning. De tre årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser.

  Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 14,3 mio. kr. i 2019. Det er 8,1 mio. kr. mindre end forudsat i det vedtagne budget 2019 og 35 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets egne områder godkendes
  2. Budgetopfølgningen for hele kommunen godkendes
  3. Der tages stilling til, hvilke modgående foranstaltninger der skal iværksættes
  4. Der på baggrund af budgetopfølgningen gives følgende tillægsbevillinger:
   1. Skatter og tilskud: -11,9 mio. kr.
   2. Driftsudgifter skattefinansieret område: -0,8 mio. kr.
   3. Driftsudgifter brugerfinansieret område: 0,8 mio. kr.
   4. Renter: -0,3 mio. kr.
   5. Anlæg: -8,4 mio. kr.
   6. Ovennævte tillægsbevillinger på i alt 20,6 mio. kr. tilgår kassebeholdningen

   

  Direktionen, 18. november 2019, pkt. 1:

  Indstillingen anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 386:

  Ad. 1 Godkendt.

  Ad. 2 Godkendt.

  Ad. 3 Der anbefales ikke modgående foranstaltninger.

  Ad. 4 Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protollering fra PMT. Han ønsker tillige, at kommunen overholder den gældende økonomiske politik og de udmeldte rammer fra KL.

  Mogens Haugaard (N) er bekymret i forhold til udviklingen af den strukturelle balance.

  Beslutning

  ØU's indstiling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod og fastholder sin protokollering fra ØU.

  2 medlemmer (N) stemmer imod og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen viser samlet set forventede mindre nettoudgifter og dermed reduceret kassetræk på 35,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den forbedrede situation skyldes primært følgende forhold:

   

  • Ekstra indtægter fra skatter og tilskud på 11,9 mio. kr.

  • Et forventet mindreforbrug på anlæg på 30,0 mio. kr. netto

  • Et forventet merforbrug på driften på 6,4 mio. kr.

   

  Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 26,0 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 39,5 mio. kr. og kassetrækket skønnes til 14,3 mio. kr. i 2019. På sigt skal det strukturelle overskud kunne finansiere kommunens anlægsudgifter.

   

  En væsentlig årsag til, at kassetrækket skønnes mindre end forventet i budgettet, er væsentligt lavere anlægsudgifter. En række anlægsprojekter er ikke blevet fuldt gennemført eller igangsat i 2019 som tidligere forventet, og en del af disse udskydes således til 2020. Der er også solgt flere kommunale grunde og ejendomme end oprindeligt budgetteret.

   

  Trods den forbedrede økonomiske situation er der stadig en strukturel udfordring i kommunens overordnede økonomi, hvor indtægterne fra skatter og tilskud ikke kan finansiere de stigende driftsudgifter og et anlægsniveau, der er passende for en kommune som Stevns. Den strukturelle udfordring forventes at fortsætte i 2020 og i de følgende år.

   

  De ansøgte tillægsbevillinger er af teknisk karakter. De afspejler den økonomiske udvikling, der har været rapporteret tidligere og her i denne opfølgning. Tillægsbevillingerne betyder ikke, at der skal disponeres på anden måde, end der ellers ville være gjort.

   

  Driftsudgifter

  Der forventes driftsudgifter på 1.348,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.341,7 mio. kr., svarende til en merudgift på 6,4 mio. kr. Der forventes overført et underskud på 7,2 mio. kr. til 2020.

   

  Den største udfordring er på SSU´s område med et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. En del af merforbruget (ca. 7,6 mio. kr.) skyldes dog underskud og akkumulerede besparelser fra tidligere år.

   

  Der forventes en overskridelse af kommunens serviceramme på 17,1 mio. kr., svarende til 1,9 pct. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider den aftale ramme.

   

  Anlæg

  Der forventes samlet set mindreudgifter på netto 30,0 mio. kr., hvilket både skyldes færre afholdte udgifter samt større (salgs)indtægter end budgetteret. Der forventes overført 26,7 mio. kr. til 2020, inklusiv det brugerfinansierede område. I vedhæftet bilag vedrørende anlæg kan ses forventningerne på de enkelte anlægsprojekter. I sagen "diverse orienteringer" er vedhæftet et yderligere bilag, hvor alle projekter kan ses med titel og beløb, inklusiv sager der har været på lukkede dagsordner i årets løb.

   

  Finansiering

  Der forventes ekstra indtægter fra skatter og tilskud på i alt 11,9 mio. kr. i 2019, hvilket primært skyldes ekstra tilskud og udligning som følge af midtvejsreguleringen for 2019. Se bilagene samlet overblik og finansiering for nærmere beskrivelse.

   

  Likviditet

  Den opgjorte likvidtet efter kassekreditreglen viser en gennemsnitlig likviditet på 127,3 mio. kr. ultimo oktober 2019.

   

  Den gennemsnitlige likviditet har udvist en faldende tendens i 2019. Der var et stort kassetræk i 2018 på 58,0 mio. kr., som har påvirket likviditeten negativt. Derudover forventes der i 2019 at være et yderligere kassetræk på 14,3 mio. kr., hvilket bevirker et yderligere træk på likviditeten. Det kan dog konstateres, at faldet i likviditeten i de seneste måneder har været noget mindre end i 1. halvår af 2019, hvilket i stor udstrækning skyldes udskydelse af en række anlægsudgifter til efterfølgende år.

   

  Likvidteten skønnes at udgøre mellem 110 og 120 mio. kr. ved udgangen af 2019 og mellem 95 og 105 mio. kr. ved udgangen af 2020 med udgangspunkt i det netop vedtagne budget.

   

  Den faktiske likvide beholdning udgør 113,5 mio. kr. ultimo oktober. Den likvide beholdning svinger i løbet af måneden og er størst i begyndelsen af måneden og mindst i slutningen af måneden.

  Se også bilag til sagen vedrørende likviditet.

   

  Fagudvalgenes beslutninger

   

  Social- og Sundhedsudvalg

   

   

  Plan-, Teknik og Miljø

   

   

  Børn, Unge og Læring

   

    

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

   

   

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes økonomiske politik

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Der søges om negative tillægsbevillinger på i alt 20,6 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen

   

 • 496. Dagpleje, daginstitutioner og SFO - Egenbetaling 2020 godkendes

  application/pdf icon bruttodriftsudgifter_og_egenbetaling_2020_-_11_maaneders_betaling_-_bilag_0.pdf

  Resume

  KB skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger på baggrund af det vedtaget budget 2020. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2019 for at være gældende fra den 1. januar 2020.

  Indstilling

  Børn & Læring/Økonomi indstiller til KB, at 

  1. forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og frokostmåltid pr. 1. januar 2020 godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetalinger (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2020.

   

  Forældre, som afholder fravær efter barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen mod reducereret forældrebetaling.

   

  I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2020. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. I beregningen af taksten for deltidspladser er udgifterne fordelt i faste og variable udgifter. Forældre med deltidsplads betaler på lige fod med forældre med fuldtidspladser til faste udgifter. Det vil sige, at de faste udgifter fordeles lige på børnene, uanset om de har en deltids- eller fuldtidsplads.

   

  Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgiterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).

   

  Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige driftsudgifterne. Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.

   

  Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af driftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligholdelse).

   

  I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til ordningen. Børn & Læring anbefaler, at maksimumsbeløbet fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.

   

  Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen at det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.

   

  På baggrund af ovenstående er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2020:

   

   

   

  Hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.

   

  Hvis KB ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2019 videreføres i 2020. Dette vil medføre en mindreindtægt på ca. 0,7 mio. kr., som skyldes manglende p/l-fremskrivning og øvrige reguleringer af driftsudgifterne fra budget 2019 til budget 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2020.

 • 497. Tilskud til privat pasning 2020 - godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2020 på baggrund af det vedtaget budget 2020.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, at  

  1. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads, svarende til:
   1. 4.052 kr. for en deltidsplads
   2. 6.201 kr. for en fuldtidsplads
  2. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Børn & Læring
  3. det beviligede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.

   

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.

   

  Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), skal tilskuddet i 2020 minimum udgøre 6.201 kr. pr. måned for en fuldstidsplads. Som alternativ er der beregnet et tilskud med udgangspunkt i tilskuddet fra 2019 fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent på området. Herudover er der beregnet et tilskud til deltidspladser på 30 timer om ugen, som kan benyttes af forældre på barselsorlov.

   

    

  Kommunen skal tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Hvis det bliver aktuelt, beregner Børn & Læring, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.

   

  Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bliver tilskuddet beviliget, vil tilskuddet blive udbetalt den første hverdag i måneden.

   

  Hvis KB ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2019 videreføres i 2020. Dette vil medføre en merudgift på ca. 0,1 mio. kr. Videreføres tilskuddet fra 2019, skal det bemærkes, at lovgivningen ikke overholdes, da minimumstilskuddet i 2020 er 164 kr. højere end tilskuddet i 2019.

  Lovgrundlag

  §80 og §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da minimumstilskuddet til privat pasning er medtaget i budget 2020.

 • 498. Tilskud til pasning af egne børn 2020

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til pasning af egne børn på baggrund af det vedtaget budget 2020.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, at

  1. Stevns Kommune giver et tilskud til pasning af egne børn på:
   1. 6.201 kr. pr. måned i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
   2. 3.614 kr. pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart
  2. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  2 medlemmer (Ø) stemmer hverken for eller imod.

  Sagsfremstilling

  Kommunen kan besluttte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan desuden beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

   

  Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand og det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

   

  Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. I budgettet er indarbejdet, at tilskuddet svarer til minimumstilskuddet til privat pasning.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, er der beregnet et maksimumstilskud til pasning af egne børn.

   

   

  Hvis KB ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2019 videreføres til 2020. Dette vil medføre en merudgift på ca. 20.000 kr.

  Lovgrundlag

  §86 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der er indarbejdet budget til pasning af egne børn, svarende til minimumstilskuddet til privat pasning.

 • 499. Tilskud til privatinstitutioner 2020 - efterretning

  application/pdf icon tilskud_til_privatinstitutioner_-_2020_-_bilag_0.pdf

  Resume

  På baggrund af det vedtaget budget 2020 er der beregnet driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Sagen foreligges til efterretning.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, at

  1. at nedenstående tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud tages til efterretning:
   1. deltidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud på 5.861 kr. pr. måned
   2. fuldtidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud på 9.683 kr. pr. måned
   3. deltidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud på 2.835 kr. pr. måned
   4. fuldtidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud på 4.874 kr. pr. måned.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

   

  Kommunen skal tilbyde deltidspladser til forældre på barsel- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.

   

  Driftstilskuddet til privatinstitutioner skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forældrebetaling) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Nettodriftsudgifterne skal være excl. støttepædagogudgifter. F.eks. på 0-2 års området vil de gennemsnitlige nettodriftsudgifter være en forholdsvis fordeling mellem dagpleje og vuggestue.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), medfører det følgende tilskud:

   

   

   

  Jf. visitationsreglerne gives tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.

   

  Til orientering har kommunen fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet. Dette betyder, at tilskuddet kan beregnes i forhold til den højeste driftsudgift i stedet for en forholdsmæssig fordeling mellem alle pladser på 0-2 års området. I Stevns Kommune er den kommunale udgift til dagpleje lavere end den kommunale udgift til vuggestue. Det giver derfor mulighed for at fastsætte et højere tilskud, hvor tilskuddet fastsættes i forhold til den kommunale udgift til vuggestue excl. støttepædagogudgifter. Det forhøjede tilskud er ikke medtaget i budget 2020 og derfor ikke medtaget i tilskuddet.

  Lovgrundlag

  §36 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da tilskud til privatinstitutioner er medtaget i budget 2020.

 • 500. Egenbetaling og tilskud - kombinationstilbud 2020 - godkendelse

  Resume

  KB skal på baggrund af budget 2020 godkende takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, at

  1. takster og tilskud til kombinationstilbud godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal (efter ansøgning) tilbyde et kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov. Det arbejdsbetingede pasningsbehov skal dokumenteres og ligge uden for dagtilbuddenes åbningstid. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning (privat passer). Reglerne for tilskud til privat pasning gælder også for fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet set overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud.

   

  På tilskud til fleksibel pasning er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, fastsættes følgende tilskud ved deltidsplads i kommunalt tilbud: 

   

   

  Der fastsættes følgende tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser:

   

   

  Der fastsættes følgende tilskud til forældrene til aflønning af privat passer:

   

   

  Hvis KB ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2019 videreføres til 2020. Der er pt. ingen børn, der benytter kombinationstilbud, og få børn vil medføre en meget lille afvigelse i budgettet.

  Lovgrundlag

  §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning (i forbindelse med kombinationstilbud) er medtaget i budget 2020.

 • 501. Magnoliegården - Budget og takster 2020 - godkendelse

  application/pdf icon magnoliegaarden_-_overblik_over_udviklingen_i_takster_mv._0.pdf

  Resume

  KB skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn på Magnoliegården. I slutningen af 2019 er der færre børn indmeldt på Magnoliegården, hvorfor der samtidig er forslag til ændringer af budget 2020 med udgangspunkt i en lavere pladsnormering. Forslag til takster er beregnet på baggrund af det nye budgetforslag.

   

  Netto får sagen ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da Magnoliegården drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige at ændringerne i udgiftsbudgettet stort set går lige op med ændringerne i indtægterne via taksterne.

  Indstilling

  Børn & Læring / Økonomi indstiller til KB, at

  1. taksten for døgnbehandling fastsættes til 3.198 kr. pr. døgn
  2. taksten for skoletilbud fastsættes til 998 kr. pr. dag
  3. det nye budgetforslag godkendes, hvor både udgift- og indtægtsbudgettet nedjusteres med 5,5 mio. kr.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Magnoliegården er en kommunal døgninstitution, som drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af det omkostningsbaserede budget, som er de direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af central ledelse/administration. KB skal på baggrund af budgettet godkende takster for 2020.

   

  Der er sket et fald i antallet af indmeldte på Magnoliegården og der er ikke kommet nye indmeldte i de sidste måneder. For at undgå at underskuddet i 2019 videreføres i 2020 har Magnoliegården reduceret udgifterne ved nedlæggelse af en afdeling (fra 3 til 2 døgnafdelinger), så det svarer til antallet af indmeldte børn. På baggrund af de nye forudsætninger er der udarbejdet nyt budgetforslag og heraf beregning af takster for 2020. 

   

   

  Nyt budgetforslag og takster 2020 ved 2 døgnafdelinger

   

   

  I forhold til 2019 er normerede pladser i døgnbehandlingen ændret fra 23 til 18 pladser. Belægningsprocenten på 90% er den samme. I skoletilbuddet er der ingen ændringer i de normerede pladser, som fastholdes på 18 pladser, men belægningsprocenten er ændret fra 83% til 81%.

   

  I det nye budgetforslag er der indarbejdet en pulje på 0,5 mio. kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med nedlæggelse af en døgnafdeling. Kommer der ikke uforudsete udgifter kan puljen være med til at finansiere det forventede underskud fra 2019. Herudover er underskuddet på 261.000 kr. fra 2018 og tidligere år er indregnet i taksterne.

   

  I forhold til det oprindelige budget medfører det nye budgetforslag ikke væsentlige ændringer i taksterne (se nedenstående oversigt over det oprindelige budget og takster for 2020). Det nye budgetforslag medfører at driftsbudgettet både på udgifts- og indtægtssiden nedjusteres med 5,5 mio. kr.

    

   

  Oprindeligt budget og takster 2020 ved 3 døgnafdelinger

   

  Til sammenligning med det nye budgetforslag er vist det godkendte budget og takster for 2020 ved 3 døgnafdelinger:

   

   

  Hvis KB ikke kan godkende de nye takster, vil taksterne fra 2019 videreføres i 2020. Dette vil medføre en mindreindtægt på ca. 1 mio. kr., som fortrinsvis skyldes manglende p/l-fremskrivning.

   

  I vedlagte bilag er et overblik over ændringerne i budgetforslaget, udviklingen i taksterne på Magnoliegården og belægningsprocenten de 3 foregående år.

  Lovgrundlag

  §174 i lov om social service

  Økonomi

  Sagen har samlet set ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da både Magnoliegårdens driftsudgifter og -indtægter nedjusteres med 5,5 mio. kr.

 • 502. Affald - godkendelse af nye takster

  application/pdf icon takster_2020_-_renovation_0.pdf

  Resume

  I efteråret 2018 vedtog KB, at Stevns Kommune skal have ny affaldsordning fra 1. maj 2020.

    

  Den nye affaldsordning omfatter nye beholdere og kildesortering i seks fraktioner samt afhentning af haveaffald og adgang til genbrugspladser.

   

  Den nye ordning vil medføre en stigning i renovationsgebyret. Opkrævningen i 2020 vil bestå af såvel gebyrer for gammel ordning (4. mdr.) som gebyrer for ny ordning (8 mdr.).

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. renovationsgebyrer for 2020 godkendes.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 370:

  Anbefalet.

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 387:

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og henviser til mødet den 20.11.18, hvor han stemte imod den nye ordning og anbefalede at beholde den gamle ordning.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) fastholder sin protokollering i ØU.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø anbefaler, at PMT godkender de nye renovationstakster, da de nye takster sikrer en god balance mellem indtægter, udgifter og tilbagebetaling af oparbejdet gæld til kommunen.

   

  Stigningen for en gennemsnitlig husstand holder sig inden for de estimerede 588 kr. (se bilag), som KB godkendte den 29. november 2018.

   

  Der er flere årsager til stigningen:

   

  1. Nye beholdere: Borgerne skal som udgangspunkt have tre nye beholdere per husstand, hvilket naturligvis indebærer en stor udgift. Der skal også afsættes penge til at hjemtage og bortskaffe de nuværende beholdere.

   

  1. Fra to til seks fraktioner: Fraktionerne har forskellige behandlingspriser - nogle giver indtægter, andre udgifter. Derudover kræver indsamlingen af fraktionerne nye renovationsbiler, flere tømninger og dermed mere kørsel, hvilket ligeledes fordyrer ordningen.

   

  1. Andre udgifter i forbindelse med planlægning og udrulning af den nye ordning - fx bistand til indsamlingsudbud (Rambøll), gebyrmodel (Cowi), Renoweb (Sweco) og kommunikation (Reklamehuset).

   

  1. Nuværende takster: Stevns renovationstakster er ikke steget de sidste fem år, selvom udgifterne forbundet med ordningen er steget. Eksempelvis har borgerne fået mulighed for at komme af med glas, plast og metal i kuber, som er opstillet rundt omkring i kommunen, men de er ikke blevet opkrævet for kubeordningen. Derfor er der blevet oparbejdet en gæld, som nu skal tilbagebetales.

   

  Opkrævningen for 2020 vil være en kombination af den gamle takst (4mdr.) og den nye takst (8 mdr.), idet ordningen træder i kræft fra 1. maj.

   

  Gebyrerne for den nye ordning består af følgende:

   

  • Grundgbyr (generel administration)
  • Gebyr for Rest og madaffald
  • Gebyr for genanvendelig ordning (papir/glas, plast/metal, haveaffald og genbrugsdplads)

   

  Gebyrerne er beregnet på grundlag af kendte udgifter, bl.a. udbud af kørslen, indkøb af beholdere m.v. og estimerede udgifter i forhold til blandt andet indsamlede mængder på de to nye ordninger.

   

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse 2018-12-27 nr. 1753 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

  Økonomi

  Ordningen er brugerfinanseret og kører efter "hvile i sig selv" princippet. Det vil sige, at ordningerne (indtægter/udgifter) over en årrække skal balancere.

   

  Anlægsudgifter i forbindelse med anskaffelse af beholdere samt ordningens planlægning og udrulning bliver afskrevet over en længere periode, for at holde borgernes årlige omkostninger nede.

   

  Eventuelle forskydninger/afvigelser i ordningerne vil blive medtaget ved budgetopfølgningerne i 2020.

 • 503. Brohøj - takster 2020

  Resume

  KB skal fastsætte takster for 2020 for botilbud/psykiatricenter Brohøj.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via SSU og ØU, at

  1. taksten for lille støtte fastsættes til kr. 1.406 pr. døgn

  2. taksten for mellem støtte fastsættes til kr. 2.024 pr. døgn

  3. taksten for stor støtte fastsættes til kr. 2.889 pr. døgn.

  Social og Sundhed, 11. november 2019, pkt. 214:

   

  Indstillingen anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 388:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der skal fastsættes takster for 2020 for botilbud/psykiatricenter Brohøj.

   

  Taksterne benyttes ved opkrævning for salg af pladser/støttetimer til andre kommuner og skal offentliggøres på Tilbudsportalen.

   

  I alt skal der fastsættes tre takster for salg af pladser/støttetimer:

  • Lille støtte
  • Mellem støtte
  • Stor støtte

   

  Taksten fastsættes med udgangspunkt i budgetforslaget for 2020 og sidste års takstberegning.

   

  Med udgangspunkt i ovenstående giver det følgende takster for 2020:

   

  Døgntakst (kr.)

  2019

  2020

  Stigning i procent

  §85 lille støtte

  1.403

  1.406

  0,2%

  §85 mellem støtte

  2.007

  2.024

  0,8%

  §85 stor støtte

  2.852

  2.889

  1,3%

   

  Ovenstående tabel giver et overblik over udviklingen i taksterne fra 2019 til 2020.

   

  Med de nye takster vil den årlige pris ved salg af en plads med hhv. let støtte, mellem støtte eller stor støtte beløbe sig til nedenstående:

   

  Årlig pris (kr.)

  2020

  §85 lille støtte

  514.596

  §85 mellem støtte

  740.784

  §85 stor støtte

  1.057.374

   

   

  I Rammeaftalen 2018-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde - Allonge 2019 til Rammeaftalen fremgår det, at "KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt...". "Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019".

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 504. Naturpulje 2019 - anlægsbevilling

  application/pdf icon beskrivelse_af_naturpulje_0.pdf

  Resume

  I budget 2019 er der afsat 400.000 kr til "naturpulje". Forvaltningen ønsker at beløbet frigives til naturprojekter iht. vedtagne retningslinjer for tildeling af midler besluttet i KB den 25. april 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. give en anlægsbevilling på 400.000 kr til "Naturpulje 2019"

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedshedsbeløbet på 400.000 kr., som er afsat i budget 2019.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 368:

  1. Anbefalet.
  2. Anbefalet.

   

  Kriterierne for landsbypuljen skal drøftes af PMT inden næste års pulje fordeles.  

   

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 390:

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt med den bemærkning, at det er naturpulje, som skal til drøftelse i PMT.

  Sagsfremstilling

   

  Følgende projekter påtænkes igangsat:

  • Skørpinge landsbylaug er igang med renovering af Skørpinge gadekær.
  • Hundeskoven i Solgårdparken - opsætning af hegn og rydning.
  • Tilsætning af mikroorganismer i Højerup, Strøby og Sigerslev gadekær for at reducere slammængderne i bunden af gadekærene.
  • Oprensning af sediment og opsætning af rist i Hårlev gadekær.

   

  Projekterne er delvis igangsat for overførte midler fra naturpuljen 2018

  Projekterne dækker ca. 275.000 kr. De resterende midler forvendtes anvendt til mindre projekter, som på nuværende ikke er endeligt fastlagt.

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 400.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Naturpulje 2019" i budget 2019.

 • 505. Landsbypulje 2019 - anlægsbevilling

  application/pdf icon landsby_og_udviklingspulje_1.pdf

  Resume

  I budget 2019 er der afsat 500.000 kr til Landsbypulje. Forvaltningen ønsker at beløbet frigives til landsbypuljeprojekter iht. vedtagne retningslinjer for tildeling af midler besluttet i KB den 25. april 2018 samt i PMT

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø og Politik & Borger indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. give en anlægsbevilling på 500.000 kr til realiseringen af projekter under Landsbypuljen

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedshedsbeløbet på 500.000 kr., som er afsat i budget 2019.

   

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 366:

  1. anbefalet af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A). Varly Jensen kan ikke anbefale indstillingen. Varly Jensen ønsker at beløbet lægges i kassen og at det indgår i en omprioritering.

   

  1. anbefalet af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A). Varly Jensen kan ikke anbefale indstillingen. Varly Jensen ønsker at beløbet lægges i kassen og at det indgår i en omprioritering.

   

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 391:

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sine protokolleringer fra PMT.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Politik & Borger samt Teknik & Miljø har i fællesskab arbejdet på at kvalificere projekter til realisering under Landsbypuljen 2019. Der har været et fokus på at skabe projekter, der arbejder for at skabe liv, fællesskab og mødesteder rundt i Stevns. Projekterne er nu kvalificeret til den grad, at de kan realiseres, hvorfor forvaltningen ønsker anlægsbevillingen frigivet.

   

  Eksempelvis er der kvalificeret projekter i Endeslev Forsamlingshus og St. Tårnby Forsamlingshus, hvor der er arbejdet på at skabe faciliteter, der kan være med til at løfte forsamlingshuset som landsbyens mødested og kulturelle og rekreative mødested. Her har forsamlingshusene indkøbt materialer og selv sikret etablering.

  Endvidere er der eksempelvis skabt grobund for samlende projekter i Klippinge som en del af byens arbejde med de grønne områder samt etablere rekreative stier for lokalbefolkningen, der skaber landsbyliv på nye steder i landsbyen.

  Projekter er alle støttet med udgangspunkt i aktørernes ønsker til det levede liv i landsbyerne.

    

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Landsbypuljen i budget 2019.

   

 • 506. Østsjællands Museum - Budget 2020

  application/pdf icon oestsjaellands_museums_budget_2020_0.pdfapplication/pdf icon noter_til_oestsjaellands_museums_budget_2020_0.pdfapplication/pdf icon besoegstal_for_oestsjaellands_museum_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune skal sammen med Faxe Kommune, som tilsynsførende myndighed godkende Østsjællands Museums budget for 2020.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. Østsjællands Museums budget for 2020 godkendes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. november 2019, pkt. 244:

  1. Anbefalet.

   

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 389:

  Anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndigheder for den selvejende institution Østsjællands Museum. Stevns Kommune skal som tilsynsførende myndighed godkende budgettet og orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelse af museets budget inden budgetårets begyndelse.

   

  Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse. Museet oplyser at museets bestyrelse d. 5. september har godkendt budgettet for 2020. (bilag 1)

 • 507. Europa-Parlamentsvalg - EP19 og Folketingsvalg - FV19 - evaluering og regnskab

  application/pdf icon regnskab_for_folketingsvalg_2019_0.pdfapplication/pdf icon regnskab_for_europa_parlamentsvalg_2019.pdfapplication/pdf icon valgplakater_retningslinjer_for_ulovlig_ophaengte_0.pdf

  Resume

  Evaluering og regnskab for Eurpa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og for Folketingsvalget den 5. juni 2019.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. evalueringen for valgene tages til efterretning.
  2. regnskaberne for begge valg godkendes.
  3. godkende "Retninglinjer for den forvaltningsmæssige håndtering af ulovligt ophængte valgplakater".

  Direktionen, 18. november 2019, pkt. 3:

  Indstillingen anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. november 2019, pkt. 392:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) ønsker bedre brug af fotodokumentation og præcis adresse, når der indberettes ulovligt ophængte plakater.

  Sagsfremstilling

  Valgsekretariatet har samlet evalueret forløbet af såvel Europa-Parlamentsvalget afholdt den 26. maj 2019 og Folketingsvalget afholdt den 5. juni 2019. Baggrunden for der fremsendes en samlet evaluering, er den korte periode mellem de 2 valg. Dette har bl.a betydet mindre omkostninger til Materielgården til op- og nedtagning af stemmebokse, valgurner o.lign., da det mester af dette materiale kunne opbevares på afstemningstderne i perioden mellem de 2 valg.

   

  Ligeledes er der udarbejdet regnskab for hvert af de 2 valg - se vedlagte bilag. Her skal bemærkes at enkelte omkostninger som berører begge valg kan være påført den samlede omkostning på det ene valg - afhængigt af tidspunkt og årsag til omkostningen.

   

  Valgsekretariatets medarbejdere har afholdt evalueringsmøde, hvor der blev givet udtrykt for at begge valg blev afholdt uden de store problemer. Dette afstedkom således også, at det ikke ansås for formålstjeneligt at afholde evalueringsmøde med valgstyrere og tilforordnede.

   

  Fra valgsekretariatets evaluering blev følgende bragt frem:

   

  • Valgplakater - hvornår og hvordan skal der fremadrettet gribes ind i forhold til ulovligt ophængte valgplakater - hvad skal det koste? - hvem skal administrere det? - osv.

   

   

  Forslag til til retninglinjer for den fremtidige forvaltningsmæssige håndtering af ulovligt ophængte valgplakater er vedlagt som bilag til sagen.

 • 508. Lokalplan og kommuneplantillæg for boliger syd for Valløby - anmodning

  application/pdf icon valloeby_arealberegning_af_udviklingsskitse_0.pdfapplication/pdf icon aabent_brev_til_medlemmerne_af_stevns_kommunes_udvalg_pm_valloeby_0.pdfapplication/pdf icon valloeby_startskema_0.pdfapplication/pdf icon udviklingsskitse_for_valloeby_0.pdf

  Resume

  Plan, Miljø & Teknikudvalget skal drøfte anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger syd for Valløby

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1.    udvalget drøfter anmodningen med henblik på, om der skal arbejdes videre med udformning og placering af boliger indenfor området.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 380:

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A) ønsker at der arbejdes videre med udformning og placering af boliger indenfor området med angivelse af en rækkefølge. Der ønskes primært en udvikling med mulighed for andre boformer.

   

  Varly Jensen (O) ønsker ikke at der arbejdes videre med udformning og placering af boliger indenfor området.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet af kommunalbestyrelsen.

   

  Beslutning

  PMT's flertalsindstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sine protokolleringer, og mener i øvrigt at det er for tidligt at igangsætte planen.

  4 medlemmer (Ø+N) stemmer imod, og ønsker ikke at bygge ud, men udfylde huller.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har modtaget en anmodning fra Kim Christensen om udarbejdelse af lokalplan for et boligområde syd for Valløby. Kim Christensen ejer og vil selv stå for udvikling af området.

  Projektet
  Området ligger op til Sognevej syd for Valløby. Der søges om at opføre åben lav og tæt lav boliger. Ifølge udviklingsskitsen kan der bebygges 2 delområder. Delområdet mod vest er på ca. 1,1 ha og kan rumme 6-9 stk. åben lav eller 22 stk. tæt lav boliger. Delområdet mod øst er på ca. 1,4 ha og kan rumme 7-11 stk. åben lav eller 28 stk. tæt lav boliger. Tilkørsel til begge områder skal foregå fra Sognevej.

  Udviklingsskitse for Valløby
  Udviklingsskitsen viser en byudvikling mod syd - i samme område som tidligere, men med et reduceret areal. Udviklingsskitsen har været drøftet på et borgermøde den 31. januar 2019. På baggrund af høringsperioden er der udarbejdet en hvidbog, der er en opsamling af de indsigelser og bemærkninger, som Stevns kommune har modtaget i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Udviklingsskitse for Valløby. Der indkom 20 indsigelser i forbindelse med høringen. Af høringssvarene fremgår valløborgernes detaljede kommentarer til Mere by/udvikling af Valløby, hvor ønskerne går fra "Skeptisk overfor udvikling", over "Begrænset udvikling" til "Positiv overfor udvikling". Der er også delte meninger om typologier, arkitektur, tætheder, behov for andre boformer (ældreboliger), rækkefølge af udviklingsområder samt ønsker til bebyggelsens udformning. Kim Christensen har også afgivet et høringssvar. Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har den 11. juni 2019 godkendt hvidbogen for udviklingsskitsen. Skitsen rummer forslag til, hvordan Valløby kan udvikle sig på langt sigt. Det er de rammer som udvikler, borgere, foreninger og kommunen skal arbejde indenfor. Udviklingsskitsen er politikernes bud på en udvikling og er lavet i samarbejde med borgerne. Området er i udviklingsskitsen vist som et blandt flere områder, der indgår i en prioriteret rækkefølge.

  Kommuneplan
  Området ligger i kommuneplanens landområde. Opførelse af en boligbebyggelse kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2019. Valløby er ikke udpeget som en udviklingsby.

  Lokalplan
  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Opførelse af boligbebyggelsen kræver udarbejdelse af en lokalplan.

  Zoneforhold
  Området ligger i landzone og vil ved lokalplanlægning overgå til byzone. 

  Problematikker der bl.a. mangler afklaring
  grundvand, spildevand og dræn
  mulighed for nedsivning af overfladevand
  Tilkørsel til og fra delområder
  planen i forhold til omgivelserne
  mere detaljeret bebyggelses- og landskabsplan
   

  Bilag

  • Starskema_09.07.2019 (kortbilag skal revideres i forhold Udviklingsskitsen og beskrivelsen suppleres)
  • Åbent brev til medlemmerne af Stevns Kommunes udvalg for Plan, Miljø og Teknik, den 10. juli 2019
  • Valløby, arealberegning af udviklingsskitse
  • Udviklingsskitse for Valløby

   

  Lovgrundlag

  Planloven
  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

   

  Historik

  I efteråret 2016 blev der fremsat et projektønske for udbygning at et areal syd for Valløby. Forslaget gav anledning til en del debat herunder fra de nærmeste naboer på Grusbakken. Rammerne for forslag om udstykning af arealet syd for Valløby blev annulleret og arealet blev udtaget af Kommuneplanen før dennes endelige vedtagelse. Det daværende Plan- & Teknikudvalg stoppede projektønsket med et løfte om en ny proces for udviklingen i Valløby. der blev derfor i foråret 2018 igangsat et arbejde med en udviklingsskitse for hele Valløby. Udviklingsskitsen blev taget vel imod med to velbesøgte borgermøder og i alt 29 høringssvar. Valløby var og er ikke planlagt som en udviklingsby i kommuneplanen. Der bor ca. 300 indbyggere i Gl. Valløby.

   

 • 509. Udviklingsplan for Strøby Egede - vedtagelse

  application/pdf icon bilag_2_-_dominerede_temaer_i_hoeringssvarene_0.pdfapplication/pdf icon bilag_6_-_ny_vejforbindelse_til_stevns_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_trafikplan_stroeby_egede_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_hoeringssvar_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-udviklingsplan_for_stroeby_egede_hvidbog_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_udviklingsplan_for_stroeby_egede_0.pdf

  Resume

  Udviklingsplanen for Strøby Egede har været i høring fra 1. marts til og med 6. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet 98 høringssvar til Udviklingsplanen. På udvalgsmødet d. 24. september drøftede PMT de overordnede temaer i høringssvarene og traf beslutning om hvordan disse temaer skulle ingå i det videre arbejde med udviklingsplanen. På baggrund af PMTs beslutninger, er der udarbejdet en hvidbog med gennemgang af de indkomne høringssvar og Udviklingsplanen er revideret.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT, at

   

  1. Hvidbog for Udviklingsplan for Strøby Egede godkendes.

  2. Udviklingsplan for Strøby Egede vedtages.

  3. forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 377:

   

  1. Godkendt af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A), Line Krogh Lay (B) og Jørgen Larsen (N). Varly Jensen (O) kan ikke godkende hvidbogen.

   

  1. Godkendt af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A), Line Krogh Lay (B) og Jørgen Larsen (N). Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A) og Line Krogh Lay (B) ønsker følgende tilføjelse: Det præciseres at området vest for Stevnsvej og syd for Bakkegårdsvej friholdes for udvikling. Jørgen Larsen (N) ønsker følgende tilføjelse:  Hele landzoneområdet vest for Stevnsvej friholdes for udvikling.  
   Varly Jensen (O) kan ikke godkende udviklingsplanen da han ønsker at perspektivområdet ved Ådalsmark udgår. Varly Jensen ønsker en vejledende folkeafstemning for borgerne i Strøby Egede.

   

  1. Godkendt

   

  Jørgen Larsen (N) ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet af kommunalbestyrelsen. Varly Jensen tilslutter sig Jørgen Larsens protokollering.

   

  Supplerende oplysninger fra forvaltningen

   

  KB-medlem Varly Jensen (O) ønske/protokollering om afholdelse af en vejledende folkeafstemning skal efter gældende regler behandles som det første punkt i forbindelse med denne sags behandling.

   

  Det skal samtidig oplyses, at Social- og Indenrigsministeriet anbefaler, at de fastlagte retningslinjer for afholdelse af bindende folkeafstemninger også anvendes ved  vejledende folkeafstemninger (dvs. i forhold til fastlæggelse af valgdato, valgsteder, brevafstemning, optælling, økonomi til afholdelsen m.v.). Hvis Kommunalbestyrelsen i forbindelse med sagens behandling godkender, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning, skal der herefter tages konkret beslutning om, hvad det er man ønsker at der skal sættes til afstemning hos kommunens borgere.

  Beslutning

  Spørgsmålet om folkeafstemning udgår af punktet, jf. beslutning i punktet "Godkendelse af dagsorden", sag nr. 486.

   

  2 medlemmer (N) stillede forslag om, at hele sagen skulle gå om, og at der foretages en ny borgerhøring.

  For dette stemte 6 medlemmer (N+O+Ø).

  Imod stemte 13 medlemmer (A+V+B+C).

   

  Flemming Petersen (V) stillede forslag om, at perspektivområdet Ådalsmark tages ud af udviklingsplanen, så arbejdet med udviklingsplanen kan fortsætte.

  Dette blev énstemmigt vedtaget, og PMT's beslutning fastholdes med denne ændring.

   

  2 medlemmer (O) havde gerne set, at PMT var kommet tidligere ind i arbejdet med udviklingsplanen.

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplan for Strøby Egede har været i høring og der er udarbejdet en hvidbog med gennemgang af de indkomne høringssvar. Se Bilag 1 - Hvidbog Udviklingsplan for Strøby Egede. Størstedelen af høringssvarene fordeler sig over følgende temaer: Trafik, Fortætning, Perspektivområde Ådals Mark, Kystbeskyttelse og Natur. Disse temaer er sammenfattet og overordnet beskrevet i Bilag 2 - Dominerende temaer i høringssvarene. På udvalgsmødet d. 24. september drøftede PMT de overordnede temaer i høringssvarene og udvalget traf beslutning om hvordan disse temaer skulle ingå i det videre arbejde med udviklingsplanen.

   

  PMT besluttede på udvalgsmødet d. 24. september, at Udviklingsplanen skal redigeres på følgende områder:

  Trafikafsnittet i Udviklingsplanen skal tilrettes, således at den er i overensstemmelse med Trafikplan for Strøby Egede 2019. Udvalget ønskede at beholde omfartsvejen i udviklingsplanen, med den præcisering, at etablering af en omfartsvej vil kræve udarbejdelse af en ny VVM.

  På baggrund af den store modstand til fortætning af bymidten, blev det besluttet, at forslag til fortætning af Strøby Egedes bymidte skal udgå af Udviklingsplanen.

  Det blev besluttet, at Perspektivområderne, her under Ådals Mark, fortsat skal indgå i Udviklingsplanen og at de skal beskrives nærmere i planen.

  Udvalget besluttede, at afsnittet om Kystsikring skal vise et mindre omfattende projekt og at det skal fremgå, at der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet et konkret projekt.

  Endelig blev der truffet beslutning om, at der skal arbejdes med at skabe rekreative områder med høj biodiversitet i Strøby Egede.

   

  Ændringer i Udviklingsplanen:

  Udviklingsplanen er tilrettet, således at det tydeligt fremgår, at de tiltag der skitseres i planen, skal ses som principper og inspiration til Strøby Egedes fremtidige udvikling.

  Planens indledende afsnit: 1 Analyser og registreringer, er rettet for faktuelle fejl.

  Planens andet afsnit: 2 Workshop og program, er tilrettet således at programmet og forudsætninger for udviklingsretningerne følger PMTs beslutninger.

  Planens sidste afsnit: 3 Udviklingsretninger indeholder fortsat kapitlerne Kysten, Bymidten, Frilandsbyen og Veje og Stier, med principper for fremtidig udvikling. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel der omhandler Perspektivområderne.

   

  Afsnittet 'Kysten' beskriver vigtigheden af et overordnet kystbeskyttelsesprojekt for hele kyststrækningen og peger på muligheder for at indarbejde rekreative tiltag.

  Afsnittet 'Bymidten' foreslår ikke længere fortætning, men peger på en række mulige tiltag, der kan fremhæve og styrke bymidten som et centrum

  Afsnittet 'Frilandsbyen' tilpasses, således at at Strøbyskolen har mulighed for at udvide på sigt, og det præciseres, at illustrationerne blot er principskitser.

  Afsnittet 'Perspektivområder' indsættes i Udviklingsplanen, med en beskrivelse af hvad der menes med perspektivområder, samt beskrivelser af hvad de forskellige områder kan benyttes til.

  Afsnittet 'Veje og Stier' beskriver i korte træk de løsningsforslag der beskrives i Trafikplan for Strøby Egede, til de trafikale udfordringer der er i Strøby Egede i forhold til vej- og stinet samt trafiksikkerhed og hastighed.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Naturbeskyttelsesloven

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  05. februar 2019, PMT besluttede at sende udviklingsplan for Strøby Egede i høring

  01. marts - 06. maj 2019, Offentlig høring

  08. april 2019, Borgermøde i Strøbyhallen

  24. september 2019, PMT satte retning for det videre arbejde med hvidbog

 • 510. Landsbyforum - fælles IT-platform - ansøgning

  application/pdf icon ansoegning_stevnskommune_finansieringsmodel_0.pdfapplication/pdf icon landsby_og_udviklingspulje_2.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om midler til understøttelse af Landsbyforum Stevns og liv & udvikling i landsbyerne samt en fælles IT-platform for understøttelse af landsbysamarbejde

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. ansøgnigen drøftes.
  2. træffe beslutning om tilsagn eller afslag.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. november 2019, pkt. 367:

  1. Drøftet.
  2. Ansøgningen godkendt af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A)  med følgende bemærkninger:
  • For at få del i midler skal landsbyen være repræsenteret af en bestyrelse, der er valgt i forbindelse med en generalforsamling.
  • Bestyrelsen skal være medlem af Landsbyforum Stevns
  • Midlerne tildeles Landsbyforum Stevns, som har det overordnede ansvar for at adminstrere midlerne
  • Det præciseres at Landsbyforum Stevns har det overordnede ansvar for at IT-platformen fungerer og bruges på den måde som det er tiltænkt
  • Der gives et tilsagn for to år fra Landsbypuljen.
  • Der udvælges 10-12 landsbyer og efter ét år (januar måned)evalueres og evt. tages flere landsbyer med i ordningen.
  • Landsbyforum mødes en gang om året (januar) med PMT for at fortælle om aktiviteterne i landsbyerne.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende ansøgningen. Varly Jensen mener ikke at det er lovligt at tildele midler uden krav om regnskabspligt. Varly Jensen ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet af kommunalbestyrelsen. 

   

  Beslutning

  PMT's indstilling godkendt, idet det betinges, at der årligt aflægges rapport til administrationen for brugen af de udbetalte tilskud, jf. regler for Landsby- og udviklingspuljen som er bilagt sagen.

  Sagsfremstilling

  Landsbyforum Stevns ansøger (se bilag) om 6.000 kr. årligt pr. medvirkende landsby, til

   

  1. Etablering af fælles IT-platform
  2. Understøttelse af landsbyernes aktiviteter og fællesskab
  3. Etablering af formelle samarbejds- og kommunikationskanaler mellem landsbyerne og Stevns Kommune.

   

   Midlerne ansøges udbetalt årligt fra og med januar 2020.

   

  En del af beløbet skal finansiere landsbyernes IT-platform, der skal styrke aktiviteter og frivillighed i landsbyerne.Det foreslås at pengene findes ved at omlægning kommunens landsbypulje. En del af beløbet (1.600 kr. pr. landsby) skal finansiere landsbyernes IT-platform, mens det resten beløb frit kan disponeres af den enkelte landsby der fx kan anvende dem til arrangementer, projekter, vedligeholdelse mv.

   

  Forvaltningens bemærkninger til ansøgningen:

  - For at få del i midler skal landsbyen være repræsenteret af en bestyrelsen, der er valgt i forbindelse med en generealforsamling. Dette for at sikre at bestyrelsen har mandat til at varetager landsbyens interesser samt kan administrer og holde regnskab med de overførte midler.

  - Bestyrelsen skal være medlem af Landsbyforum Stevns

  - Eventuelle midler foreslås tildelt Landsbyforum Stevns, der så vil have det overordnede ansvar for at adminstrere midlerne

  - Det skal præciseres at Landsbyforum Stevns har det overordnede ansvar for at IT-platformen fungere og bruges på den måde som det er tiltænkt

  - Det anbefales at der gives et tilsagn for en afstemt periode i Landsbypuljen hvorefter det evalueres og evt. derefter overgår fra anlæg til drift eller driften overgår til Landsbyforum Stevns /de enkelte landsbyer

  - Det anbefales i første omgang at udvælge 10-12 landsbyer og efter ét år evaluere og evt. tage flere landsbyer med i ordningen

  - Det beskrives i ansøgningen hvordan IT-platformen skal kunne fungere som en kommunikationskanal mellem kommunen og landsbyerne.  Stevns kommune har ingen landsbykoordinator eller andet der kan varetage en sådan kommunikationskanal  

   

 • 511. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Diverse spørgsmål.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:

   

  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.

   

  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.

   

 • 512. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 513. Beredskab - kontrakt

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

 • 514. Diverse orienteringer - KB den 27. november 2019 (Lukket)

 • 515. Underskriftsark (Lukket)