Referat

 • 189. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 27. juni 2018.

   

  Beslutning

  Anette Mortensen (V) erklærede sig inhabil i sag nr. 202.

  Dagsorden blev godkendt.

 • 190. Ændring af Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt, 2. behandling

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_pr_1._juli_2018_udkast.pdf

  Resume

  Flertalsgruppen bestående af V, A, C og B indstiller til Kommunalbestyrelsen at ændre i nuværende Styrelsesvedtægt, således at Fritidsområdet flyttes fra PMF (Plan, Miljø og Fritid) og til AET (Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme). Endvidere indstilles det i samme forbindelse, at PMF ændrer navn til PMT (Plan, Miljø og Teknik)

   

  Sagen blev behandlet første gang på KB den 31. maj 2018 og fremlægges nu til 2. behandling.

  Indstilling

  Flertalsgruppen (V+A+C+B) indstiller til KB, at

  1. Stevns Kommunes styrelsesvedtægt ændres således, at fritidsområdet flyttes fra PMF til AET
  2. PMF (Plan, Miljø og Fritid) ændre navn til PMT (Plan, Miljø og Teknik)

   

   

  Kommunalbestyrelsen, den 31. maj 2018

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  13 medlemmer (A+B+C+V+Ø) godkender ØU's indstilling.

   

  4  medlemmer (O+N) stemte imod, og ville gerne have haft sagen til drøftelse i PMF før fremlæggelsen i KB.

   

  Beslutning

  Indstilingen blev godkendt.

   

  Imod stemte Liste O + N, som fastholder sit standpunkt fra sidste møde.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Flertalgruppen bestående af KB-medlemmer fra V, A, C og B indstiller til Kommunalbestyrelsen at ansvarsområdet "Fritid" flyttes fra PMF (Plan, Miljø og Fritid) til AET (Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme). Derudover indstilles det også, at PMF ændrer navn til PMT (Plan, Miljø og Teknik).

   

  Flertalsgruppen ønsker at flytte Fritidsområdet fra PMF til AET med det sigte at skabe større synlighed og sammenhængskraft til AET´s øvrige ansvarsområder, bl.a. til kultur- og turismeområdet.

   

  Ved en flytning af ansvarsområdet "Fritid" fra PMF til AET giver det ikke længere mening at udvalget kaldes Plan, Miljø og Fritid - derfor indstilles det at udvalgets navn ændres til PMT (Plan, Miljø og Teknik).

   

  En ændring i den kommunale styrelsesvedtægt skal ske ved 2 behandlinger med min. 6 dages mellemrum. Første behandling er således 31. maj 2018 og 2. behandling 27. juni 2018 (såfremt forslaget sendes til 2. behandling). Ved en godkendelse ved ændringerne træde i kraft pr. 1. juli 2018.

   

  På vedlagte bilag er ændringer/tilføjelser markeret med rød skrift, samt overstregning på det som ved en endlige godkendelse vil blive fjernet.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 191. Revisionsberetning nr. 23 for regnskab 2017 - afsluttende beretning

  application/pdf icon aarsberetning_2017_-_endelig.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_nr._23_stevns_kommune_2017.pdfapplication/pdf icon 2017_ledelsens_regnskabserklaering.pdf

  Resume

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt revisionsberetning nr. 23 - afsluttende beretning for regnskab 2017.

   

  Revisionsberetningen skal behandles i Kommunalbestyrelsen i henhold til Styrelseslovens § 45.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. Revisionsberetning nr. 23 - afsluttende beretning for regnskabsår 2017 godkendes.
  2. Stevns Kommunes årsregnskab for 2017 godkendes
  3. Ledelsens regnskabserklæring for regnskabet 2017 godkendes

   

   

  Direktionen, 18. juni 2018, pkt. 1:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 96:
  Anbefales.

  Varly Jensen (O) ønsker en præcisering af pkt. 9 i Ledelseserklæringen.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Liste O ønsker at revisor fremover tydeliggør pkt. 9.

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt revisionsberetning nr. 23 - afsluttende beretning for regnskab 2017.

   

  I revisionsberetningen er der redegjort for de konstaterede forhold.

   

  1. Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2017.

  BDO har afsluttet revision af Stevns kommunes regnskab for 2017.

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger - der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

   

  2. Vurdering af kommunens økonomi

  Stevns kommune har i 2017 overholdt kassekreditreglen. Kommunen har i 2017 haft et overskud på den ordinære drift på ca. 80,4 mio. kr., og et samlet resultat på ca. 47,7 mio. kr.

   

  Det er revisionens vurdering, at Stevns kommune har en fortsat bæredygtig drift, ligesom Stevns kommune p.t. ingen umiddelbare problemer har med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. Revisionen har ikke konstateret forhold, der rejser tvivl om going concern (der fortsættes altså som hidtil).

   

  3. Revisionsmetodik og -strategi.

  Revisionen udføres ved stikprøver, med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende.

   

  4. Revision af kommunens interne IT-kontroller.

  Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

   

  5. Revision af årsregnskabet.

  Revisionen har undersøgt om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.

  Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået.

  Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtdført skatter er påset i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger.

  Kommunens opgørelse af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler.

  Revisionen har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger på at vurdere, om balancen giver et retvisende billed af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

   

  6. Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion.

  BDO har redegjort for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område.

   

  7. Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser mv.

  Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet delberetning nr. 21 om løbende revisionsbesøg i år 2017. Delberetning nr. 21 er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 1/3 2018.

   

  Lovgrundlag

  Årsregnskab 2017 fremlægges igen i henhold til Styrelseslovens § 45.

 • 192. Styrkelse af socialfagligheden i Børn & Læring - beslutning

  application/pdf icon overblik_over_udgifterne_paa_tilbud_til_boern_og_unge_med_saerlige_behov.pdfapplication/pdf icon oeu_06_06_18_-_notat_-_genopretningsplan_-_oekonomi_-_efterslaeb.pdfapplication/pdf icon oeu_06_06_18_-_dg_-_29_maj_-_overordnet_plan_for_genopretning_digitalisering_og_udfoerelse_af_task_fo.pdfapplication/pdf icon task_force_analyserapport_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon genopretningsplan_-_overblik.pdf

  Resume

  Siden 2014 har der i Børn & Læring været massivt fokus på at stoppe udgiftsstigningerne på området for børn og unge med særlige behov og på at forbedre den overordnede styring og opfølgning på underretninger om børn og unge. Nu er tiden kommet til at styrke den socialfaglige kvalitet og det konkrete arbejde i de enkelte sager. Det kræver både kompetence- og kvalitetsudvikling, og tilførsel af ressourcer til indhentning af efterslæb i sagerne og ajourføring af sagsstammerne. Sideløbende hermed skal der udarbejdes en ny sammenhængende børnepolitik. Den nye politik vil tage udgangspunkt i, at der skal ske en styrkelse af den tidlige indsats og det tværfaglige arbejde, hvor der er fokus på samarbejdsflader mellem almen området  (skoler, dagtilbud, sundhedsplejerske m.v.) PPR (Familiehus) og myndighedsområdet. Når kvaliteten i sagsbehandlingen er løftet tilstrækkeligt om forventeligt halvandet til to år, vil der være mulighed for at styrke forebyggelsen for alvor og dermed sænke udgifterne til området.

  Med afsæt i den igangværende proces med Socialstyrelsens ”Den Sociale Taskforce” foreslår Direktionen, at Børn & Læring tilføres ekstra midler allerede fra 2018. 

  Indstilling

  DIR indstiller til KB via BUL og ØU, at

   

  1. Børn & Læring ekstraordinært tilføres 1,6 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019 til at nedbringe efterslæb og gennemførelse af de forventede anbefalinger fra "Den Sociale Taskforce". Fordeling af midlerne til henholdsvis ØU og BUL er beskrevet i notatet "Økonomisk redegørelse for sagsefterslæb"
  2. i 2018 finansieres den ekstraordinære tildeling på 1,6. mio kr. af den centrale bufferpulje, som dermed reduceres fra 5 mio. kr. til 3,4 mio. kr.
  3. i 2019 indarbejdes den ekstraordinære tildeling på 0,9 mio. kr. i budgettet, med en reduktion af bufferpuljen med 0,9 mio. kr. (I basisbudget 2019 er bufferpuljen på 5. mio. kr.)
  4. der indarbejdes kr. 0,6 mio. årligt fra 2019 med henblik på at kvalitetssikre den socialfaglige ledelse på området fremadrettet
  5. den permanente kvalitetssikring finansieres ved varrig nedsættelse af bufferpuljen
  6. godkende at Stevns Kommune indgår samarbejdsaftale med Socialstyrelsens Taskforce om udviklingsforløb over 18 måneder

   

  Børn, Unge og Læring, 20. juni 2018, pkt. 68:
  Anbefales.

  Udvalget har en bekymring i forhold til at nedsætte bufferpuljen. Hvis bufferpuljen bliver nedsat og efterfølgende overskredet, er bekymringen at pengene så skal findes på normalområdet (daginstitutionerne og folkeskolerne).

  Økonomiudvalget, 27. juni 2018, pkt. 113:

  BUL's indstilling anbefales.

   

  I forhold til bemærkningerne om bufferpuljen er der enighed om, at såfremt bufferpuljen ikke kan rumme alle omkostninger vil ØU tage initiativ til at finde finansiering, som ikke rammer normalområdet.

   

  ØU ønsker ligeledes at få en løbende orientering om sagens udvikling.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har i de senere år haft behov for at fokusere på den økonomiske udvikling på området for tilbud til børn og unge med særlige behov. Udgifterne steg fra 50 mio.kr. i 2010 til 67 mio. kr. i 2014. Med en massiv indsats lykkedes det at standse udgiftsstigningen og udgifterne har i 2015-17 ligget på 62 til 64 mio. kr. Økonomistyringen er således forbedret markant. Nu er der behov for også at tage særlige skridt til at forbedre den socialfaglige ledelsesmæssige styring af området, herunder nedbringe det efterslæb i sagerne som findes, at bringe brugen af ICS-metoden og IT-systemet DUBU helt op til niveau og ikke mindst øge den socialfaglige kvalitet. Endelig for alvor at sætte ind med tidlig indsats, hvor fokus på at opspore børn og unge med behov for relevant hjælp er i centrum.

  Stevns Kommune valgte derfor i august 2017, at ansøge om hjælp fra ”Den Permanente Sociale Task Force”, som  Socialstyrelsen og Ankestyrelsen har etableret. Task Force tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling. Task Force tilbyder juridisk og faglig analyse og bistand gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Stevns Kommune søgte og fik tilsagn om hjælp fra Task Forcen, som siden primo 2018 har gennemgået 20 sager, og interviewet medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere fra skoler og daginstitutioner. Task Force har også gennemført kompetenceudviklende kurser i april, maj og juni måned for medarbejderne og ledelse i centret.

  Den endelige afrapportering og tilhørende anbefalinger om forbedringer i sagsbehandlingen i Stevns Kommune er modtaget den 11. juni 2018. Rapporten viser som ventet, at der er flere forhold, som skal rettes op i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen og der peges især på et efterslæb i flere sagstyper. Efterslæbet og manglerne findes primært i de bestående sager og sagsstammer, hvor udarbejdelse af handleplaner, opfølgning, dokumentationen osv. ikke i tilstrækkeligt omfang lever op til lovens krav. Task Force har på positivsiden bemærket, at sagsbehandlingen i forhold til modtagelse og vurdering af underretninger fungerer tilfredsstillende, og at akutte underretninger behandles hurtigt og relevant.

  En genopretning af det generelle, socialfaglige serviceniveau og indhentning af efterslæbet vil kræve øgede kvalitative og kvantitative ressourcer i Børn og Læring. Den Sociale Task Force har gennemført tilsvarende forløb i 18 andre kommuner og erfaringerne er, at det tager ca. halvandet til to år at rette op på efterslæb og få genskabt den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen. Der er tale om en kulturændring i organisationen.  

  I forhold til indhentningen af efterslæbet, er det beregnet på baggrund af registreringerne i sagerne, at der i 2018 skal tilføres 1,6 mio. kr. og 0,9 mio. i 2019. Dette er primært til 3 ekstra socialrådgivere i en 10 måneders periode og tilkøb af 3 vikarer i en tre måneders periode, men inkluderer også at venteliste i Familiehuset søges elimineret, samt understøttelse af forbedrede arbejdsgange, herunder kapacitet til et øget systematisk og intensivt ledelsestilsyn på enkeltsagsniveau. Direktionen vil vende tilbage såfremt dette ikke er tilstrækkeligt. Afhængigt af rekruttering til genopretningsteam, kan dele af indsatsen og forbruget blive forskubbet mellem 2018 og 2019. Herefter forventes det, at der sker en nednormering ved naturlig afgang mv. i løbet af perioden, så budgettet i 2020 igen stabiliserer sig se bilag 1. Det vil i takt med indhentning af efterslæbet og optimering af sagsgangene vurderes, hvad det langsigtede ressourcebehov er for at kunne tilsikre at efterslæb ikke opstår igen, og der dermed skabes vedvarende basis for en tidligt forebyggende indsats.

  Undervejs i forløbet vil det blive afdækket, om opgaveløsning i form af foranstaltninger med fordel i højere grad kan løses i regi af Familiehuset i stedet for af eksterne leverandører. Dette er med henblik på at forbedre opgaveløsningen fagligt samt frigøre økonomiske ressourcer.

  Det er direktioenens vurdering at den nuværende normering på området kan holdes inden for den eksisterende normering, incl. den permanente opnormering af hensyn til kvalitetssikring af den socialfaglige ledelse/indsats. Vurderingen er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed.

  Udgifterne til opnormering af socialrådgiverne i centret i 2018 foreslås finansieret af bufferpuljen, mens udgifterne i 2019 anbefales indarbejdet i budgettet for 2019, med en reduktion af bufferpuljen.

  Gennemførelsen af genoprettelsesindsatsen vil blive understøttet internt ledelses- og procesmæssigt. Direktionen og centerchefen vil i de kommende måneder følge fremdriften tæt og vurdere, om der skal ske organisatoriske justeringer for at sikre implementeringen. Desuden tilknyttes en intern udviklingskonsulent projektet. For at sikre kvaliteten i den socialfaglige sagsbehandling fremadrettet opretholdes anbefales, at der sker en permanent opgradering af kvalitetssikringen.

  Der er mulighed for at opfølge det gennemførte analyseforløb med et udviklingsforløb i fortsat samarbejde med socialstyrelsens taskforce.

  I udviklingsforløbet udarbejder Kommunen en udviklingsplan med afsæt i Task Forcens anbefalinger. En udviklingsplan kan eksempelvis omfatte mål for kompetenceudvikling og kvalificering af sagsgange, retningslinjer og styringsdokumenter, og der indgås aftale om, hvilke ydelser Task Forcen skal bidrage med i implementeringen af udviklingsplanen. Task Forcens bidrag til udviklingen kan eksempelvis være i form af kurser målrettet kvalitet i sagsbehandlingen samt løbende sparring og rådgivning i forhold til sagsgange og retningslinjer. Dette formaliseres gennem en samarbejdsaftale mellem kommunen og Task Forcen.

  Udviklingsarbejdet foregår i en periode på 18 måneder efter samarbejdsaftalen er underskrevet. Der afholdes løbende statusmøder mellem kommunen og Task Forcen. Mindst to gange årligt skal kommunen forelægge en statusrapport til byrådet politikerne under udviklingsforløbet.

  Udviklingsforløbet afsluttes med en sagsgennemgang. På baggrund heraf udarbejder Task Forcen en statusrapport.

  Såfremt det vælges at fortsætte samarbejdet samarbejdet med Task Forcen, vil Task Forcen som en del af forløbet de kommende halvandet år, gennemføre tilsyns- og sparringsbesøg hos ledelsen hver 6-8 uge, med henblik at overvåge og rådgive om fremskridt og konkrete handlinger i genopretningsprocessen.

  Samtidig med gennemførelsen af de nødvendige ændringer og forbedringer, vil der kunne iværksættes en styrket forebyggelse på området. En vellykket forebyggende indsats vil på længere sigt kunne nedbringe udgifterne på området og det vurderes at være hensigtsmæssigt at den socialfaglige kvalitet styrkes først for derigennem at skabe en organisation, som har den nødvendige faglige styrke til at medvirke aktivt i udviklingen og gennemførelsen af det forebyggende arbejde.

  I bilag til sagen fremgår en detaljeret beskrivelse af de mange planlagte konkrete indsatser indeholdende alle de nødvendige tiltag Task Forcen anbefaler baseret på erfaringerne fra 18 andre kommuner.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser Stevns Kommunes driftsbudget i 2018, da den ekstraordinære tilførsel af midler til Børn & Læring finansieres af den centrale bufferpulje. I 2019 indarbejdes de ekstraordinære midler til Børn & Læring ved en reduktion af bufferpuljen. Den permanente opgradering af kvalitetssikringen finansieres ved varig nedsættelse af bufferpuljen. På kort sigt kan der forventes en stigning i udgifterne til foranstaltninger, men der på længere sigt forventes at udgifterne kan nedbringes.

 • 193. Samarbejde med Faxe kommune om en DataBeskyttelsesrådgiver

  application/pdf icon aftale_om_faelles_dpo_med_faxe_kommune.pdf

  Resume

  Stevns kommune skal etablere en funktion som Databeskyttelsesrådgiver i henhold til EU-forordning om persondatabeskyttelse.

  Det anbefales, at der etableres en funktion med databeskyttelsesrådgiver igennem et samabejde med Faxe kommune fra 1. januar 2019.

  Der skal i 2019 og overslagsår indarbejdes en årlig udgift på 0,4 mio. kr. til dækning af lønandel samt afledt drift ved et samarbejde med Faxe kommune.

  Indstilling

  Center for Økonomi, HR og og IT indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. KB godkender at Stevns Kommune fra og med 2019 indleder et samarbejder med Faxe Kommune om en fælles DPO-funktion

  2. driftsbevilling på 0,4 mio. kr. årligt indarbejdes i budget 2019 og overslagsår til en permanent DPO ordning.

   

  Direktionen, 18. juni 2018, pkt. 3:

  Anbefales. Det kan oplyses at Faxe Kommune politisk har godkendt aftalen.

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 104:

  Indstillingen anbefales.

  Endvidere aftalt, at samarbejdet og DPO-funktionen evalueres efter 1 år.

   

  Steen Nielsen (A) tager forbehold frem til budgetforhandlingerne.

  Mogens Haugaard (N) og Varly Jensen (O) ønsker at it fortsat varetager funktionen frem til budgetforhandlingerne, hvorefter der kan tages stilling til samarbejdsaftalen med Faxe.

  Beslutning

  13 medlemmer (A+B+C+V) godkender ØU's indstilling.

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod.

  4 medlemmer (O + N) stemmer imod, og fastholder protokolleringen fra ØU.

   

   

  Sagsfremstilling

  Funktionen som databeskyttelsesrådgiver (DPO) er lovpligtig i forbindelse med implementering af den EU-forordning om personadatabeskyttelse (GDPR), som trådte i kraft 25. maj 2018. Direktionen og chefgruppen har på den baggrund besluttet, at funktionen som datatabeskyttelsesrådgiver indtil videre søges varetaget af Teamlederen i IT med støtte af en ekstern rådgiver. Udgifterne til denne opgave samt de øvrige udgifter til GDPR i indeværende år forventes på nuværende tidspunkt at kunne dækkes af overført mindreforbrug fra 2017 samt mindre besparelser fra vakante stillinger i 2018 (udskudt genbesættelse). I forslag til budget 2019 vil  udgifter til disse øvrige udgifter fremgå (ud over DBR, som behandles i denne sag)

   

  Ud over etablering af selve funktionen som databeskyttelsesrådgiver, så giver implementeringen af persondataforordningen anledning til en helt generel gennemgang af IT-sikkerheden og datasikkerheden i Stevns Kommune. Det er en meget ressourcekrævende opgave, som ikke lader sig løfte med de nuværende ressourcer og kompetencer. Første overslag fra en mulig leverandør lyder på, at udgifterne for Stevns Kommune kan beløbe sig til godt 0,5 mio. kr. til analyser og implementering og derefter cirka 0,3 mio. kr. årligt. Dertil kommmer det interne ressourceforbrug og udgifter til egentlig undervisning og uddannelse, som vil være nødvendigt ikke bare i IT, men i alle de dele af Stevns Kommunes organisation, som behandler persondata. En databeskyttelsesrådgiver (DPO) er en rådgiverfunktion i en organisation, der inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgivning om de databeskyttelsesretlige regler.

   

  Som minimum skal en DPO varetage følgende opgaver:

   

  Konkret rådgivning om beskyttelse af personoplysninger i organisationen samt overvejelser og beslutninger om hvordan efterlevelse sikres m.v. i f.eks. i forbindelse med følgende:

  • Organisationens indkøb af nye IT-system

  • Kravspecifikationer til leverandører

  • Udarbejdelse af organisationens data-politikker

  • Iværksættelse af behandling af personoplysninger

  • Overvejelse om hvorvidt en given behandling af personoplysninger overholder de generelle behandlingsregler

   

  Stå til rådighed for ansatte samt ledelsen i organisationen vedrørende spørgsmål om databeskyttelse.

   

  Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af organisationens konsekvensanalyser.

   

  Modtage underretning om og rådgive organisationen i forbindelse med brud på persondatasikkerheden.

   

  Overvåge overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler i organisationen. Dette indebærer bl.a. overvågning af:

  • Organisationens politikker om databeskyttelse

  • Uddannelse af personale i databeskyttelse

  • Oplysningskampagner

  • Fordeling af ansvar

  • Revisioner

   

  Selv om det endelige omfang af DPO-opgaven stadig ikke kendes præcist, så står det ret klart at der på sigt ikke er basis for en fuldtidsstilling i Stevns Kommune. Stevns Kommune har i mange år haft et meget udbytterigt samarbejde med Faxe Kommune omkring drift af en fælles forsikringsenhed. Det vil derfor være anbefalingen, at samarbejdet med Faxe kommune udvides til også at omfatte en fælles DPO-funktion og at samarbejdsaftalen hviler på de samme grundvilkår (se bilag samarbejdsaftale).

  På det administrative niveau i de to kommuner har der været sonderinger og møder om et samarbejde og der er enighed om at anbefale en sådan løsning.

   

   

  Lovgrundlag

  Europa parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

   

  Justistministeriets vejledning om databeskyttelsesrådgivere, december 2017.

   

  Økonomi

  Sagen har ikke konsekvenser for budget 2018. Der indarbejdes en årlig driftsudgift på 0,4 mio. kr. i 2019 og overslagsår til dækning af lønandel og afledt drift ved et samarbejde med Faxe Kommune.

 • 194. Evaluering af projekt Turismekonsulent herunder stillingtagen til fremtiden for projektet

  application/pdf icon evaluering_turismekonsulent_2017-2018.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om forsøgsprojektet med kommunalt tilskud til en turismekonsulent under Stevns Erhvervsråd og Stevns Turistforening skal gøres permanent og på hvilke betingelser dette skal ske.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1.    evalueringen af turismekonsulentens hidtidige indsats tages til efterretning

  2.    forsøgsordningen gøres permanent enten med et forsat tilsagn om tilskud på kr. 400.000 årligt eller med et tilskud på 550.000 i årligt tilskud

  3.    permanentgørelse af forsøgsordningen medfølges af en betingelse om at der indgås en årlig samarbejdsaftale/kontrakt mellem parterne

  4.    der ikke gives tilsagn om tilførelse af yderligere midler til projekter eller til kommunikation

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. juni 2018, pkt. 66:

  1. Taget til efterretning

  2. Forsøgsordningen forlænges i to år med et tilskud

  3. Der indgås en samarbejdsaftale/kontrakt med løbende opfølgning mellem parterne

  4. Der gives tilsagn om tilførelse af yderligere midler til projekter eller til kommunikation.

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 102:

  Ad. 1 Taget til efterretning

  Ad. 2 Forsøgsordningen gøres permanent med ét årligt tilskud på kr. 550.000,-.

  Ad. 3 Der indgås en samarbejdsaftale/kontrakt med løbende opfølgning og en årlig afrapportering fra turismekonsulent/Erhvervsrådet. Aftalen/beløbet kan opsiges med 6 mdr.'s varsel, dog tidligst efter 18 måneder.

  Ad. 4 Der gives ikke tilsagn om tilføjelse af ydeerligere midler til projekter eller til kommunikation.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen, da der ikke foreligger en samarbejdsaftale, der kan godkendes politisk og som er økonomisk bevist bæredygtig.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Liste O) stemmer imod, da der ikke foreligger en samarbejdsaftale, der hverken er politisk eller økonomisk forsvarlig.

  Sagsfremstilling

  Stevns Erhvervsråd og Stevns Turistforening søgte i 2016 Stevns Kommune om midler til at ansætte en Turismekonsulent under Stevns Erhvervsråd. Ansøgningen var på kr. 600.000 årligt og beskrevet som en permanent ordning.  

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen som et 2-årigt forsøgsprojekt i 2017 og 2018 med et årligt tilskud på kr. 400.000. Stevns Turistforening besluttede at bidrage til oprettelse af forsøgsprojektet med et årligt tilskud på kr. 150.000.

   

  Forsøgsperioden udløber pr. 31. december 2018. Forsøgsprojektet har til hensigt at udvikle lokale turismeaktiviteter, at udvikle lokale turismeaktører og skabe øget vækst og omsætning indenfor turismeerhvervet.

   

  Forvaltningen har anmodet Erhvervsrådet og Turistforeningen om at foretage en selvevaluering af projektet. Evalueringen fremgår af vedhæftede notat. Konklusionen er, at det først og fremmest lykkedes at medvirke til at sætte en positiv og udviklingsorienteret dagsorden i forhold til turismeudvikling i Stevns. Derudover er der skabt stærke samarbejdskonstruktioner blandt og med Stevns Kommune, Stevns Turistforening, Stevns Erhvervsråd, Visit Sydsjælland-Møn, Østsjællands Museum og Verdensarv Stevns.

   

  Desuden er der initieret en række konkrete initiativer, hvoraf de vigtigste er listet i selvevalueringen. De fleste af initiativerne kræver konsolidering og yderligere udviklingsproces. Afgørende er, at der med det øgede fokus og interesse for turismeudvikling løbende afdækkes et stort potentiale for yderligere turismeinitiativer i Stevns. For visse initiativer er udfordringen at forankre drift og fortsat udvikling i et lokalt ejerskab/organisation f.eks. at finde forretningsmodeller og organisationer/iværksættere, der kan drive initiativerne og dermed sikre overlevelsen af de initiativer som er og bliver igangsat. I den forbindelse vurderer SER og STF, at det har været en afgørende fordel, at turismekonsulenten har været tilknyttet Stevns Erhvervsråd og de kompetencer og det netværk som Stevns Erhvervsråd og Udvikling Stevns har.

   

  Selvevalueringen lægger op til en fortsættelse af nuværende ordning, med minimum én turismekonsulent.

   

  Det foreslås, at Turistforeningens nuværende bidrag overgår til alene at være medfinansiering af projekter.

   

  Samtidig anbefales, at Stevns Kommune udover lønomkostninger til en (eller flere) turismekonsulenter, stiller en projektpulje til rådighed, som turismekonsulenten kan disponere over indenfor den aftale turismestrategi.  Endelig anføres, at turismeindsatsens forankring i Erhvervsrådet med involvering af hele sekretariatet bør finde en finansiering, der dækker af i forhold til andre aktiviteter.

   

  Turismekonsulent                     Kr. 550.000 årligt pr. konsulent

   

  Projektpulje                            Kr. 200.000 årligt
  (Igangsætning og markedsføring af projektindsatser)

   

  Kommunikationsindsats             Kr. 98.000 årligt
  (7 timer ugentligt i 40 uger a 350 kr. i timen)

   

  I alt argumenteres der således for at ordningen skal fortsætte og at det kommunale bidrag skal gøres permanent og forhøjes til minimum kr. 848.000 årligt.

   

   Forvaltningen er enige i selvevalueringens beskrivelse af det hidtidige forløb/resultat og mener at ordningen bør gøres permanent. Men mener ikke der er behov for en selvstændig projektpulje til turismekonsulenten, idet funktionen i samarbejde med den turiststrategiske samarbejdsgruppe har mulighed for at byde ind på og være med til at prioritere de af kommunen afsatte projektmidler til lokale turismeudviklingstiltag. Desuden mener forvaltningen, at såfremt samarbejdet besluttes permanentgjort skal det ledsages af en årlig samarbejdsaftale/kontrakt mellem kommunen og Erhvervsrådet/Turistforeningen, med indlagte løbende evalueringer hen over året. Dette for at sikre, at det er kommunen der har helt hånd i hanke med hvad der arbejdes med hvornår, herunder sikring af at der ikke spildes tid på arbejde med projekter, der som følge af lovgivning eller andet ikke kan gennemføres.

  Økonomi

  Der er ikke afsat midler til denne sag i kommunens budget. Såfremt det besluttes at gøre ordningen permanent skal der afsættes midler til dette fra budget 2019.

 • 195. Ventilation Hotherskolens bygning H - Anlægsbevilling

  application/pdf icon c05_notat_ventilation_bygn.h_hotherskolen.pdf.pdfapplication/pdf icon indeklima_maalinger_bygning_h.xlsx.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling til etablering af ventilationsanlæg på Hotherskolens bygning H. Påbud forventes.

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 5,12 mio. kr. til etablering af ventilationsanlæg på Hotherskolens bygning H

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. til pulje til indeklima i skoler/institutioner afsat i budget 2018 og omplacere/frigive 2,62 mio. kr. fra anlægsbevillingen/rådighedsbeløbet til renovering af Mandehoved.

  Direktionen, 11. juni 2018, pkt. 2:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 100:

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) mangler et bindende tilbud på anlægsopgaven før stillingtagen.

  Børn, Unge og Læring, 20. juni 2018, pkt. 69:

  Anbefales.

  Janne Halvor Jensen (O) mangler et bindende tilbud på anlægsopgaven før stillingtagen.

   

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Liste O fastholder sin protokollering fra BUL og ØU.

  Sagsfremstilling

  Arbejdstilsynet har været på besøg på Hotherskolen i Hårlev, den 21/7-2017. Efterfølgende er der udstedt et undersøgelsespåbud omkring indeklimaet i klasselokalerne i bygning H. Hotherskolens pedel har gennemført CO2 -målinger, jævnfør påbuddet. Undersøgelserne er gennemført i henholdvis en uge i januar og en uge i april. Den tilladte max. grænse på 1000 ppm bliver overskredet i alle målte rum, se bilag. På baggrund af målingerne kan Stevns kommune forvente et påbud fra AT, der betyder at lærene (og eleverne) ikke må opholde sig i lokalerne. Dette er baggrunden for at Rambøll blevet kontaktet for at udarbejde et løsningsforslag og dertilhørende økonomisk overslag på, hvad der skal til for at få påbuddet ophævet.

   

  På baggrund af rapport og målinger anbefaler forvaltningen at der etableres komplet ventilationsanlæg i bygningen. Anlæg 1 som kan dække stue og 1.sal., og anlæg 2 som kan dække kælderen.

   

  I det oprindelige estimat kunne etableringen af et komplet ventilationsanlæg i bygningen udføres indenfor det i år afsatte budget til indeklimapulje på 2,5 mio. Rapporten viser imidlertid, at lofterne ved nærmere undersøgelse  indeholder asbest, og det vurderes ikke som en mulighed at bringe ventilationen i orden uden at etablere nye lofter. Asbestsanering og nye lofter og ny belysning er estimeret til 1,65 mio. Genhusning i forbindelse med gennemførsel af anlæg 1B er estimeret til 0,5 mio.

   

  Jf. Rambølls rapport skal der afsættes 3,22 mio.( 1.sal og Stueetage) + 1,4 mio. (kælderen) = 4,62 mio til gennemførsel af begge anlæg, dertil kommer der udgifter vedr. genhusning af elever i visse dele af byggeperioden. Jf. tidligere tilbudsindhentninger kan 4 stk klasseværelser a 60 m² lejes i 4 mdr. for 0,46 mio, med tillæg af uforudsete udgifter, lander det på 0,5 mio. Alt i alt: 5,12 mio.

   

  Forvaltningen har følgende forslag til finansiering af 5,12 mio, inkl. de manglende 2,62 mio.:

   

  Forslag 1

  Man opdeler projektet i tre etaper:

  1. etape :Etablering af ventilationsanlæg på taget, fremføring af ventilationsrør, samt sanering og reetablering af lofter og belysning på 1.sal.

  2. etape :Fremføring af ventilationsrør, samt sanering og reetablering af lofter og belysning i stueetagen. NB: Etape 1 og 2 kan ikke stå alene.

  3. etape :Etablering af ventilationsanlæg i kælderrum, fremføring af ventilationsrør, samt sanering og reetablering af lofter og belysning i kælderen.

   

  Finansiering:

  Etape 1 (1.sal) med opstart i 2018, finansieres anlægget med midler afsat i indeklimapuljen for 2018 på 2,5 mio. Opstart, så snart projektering og udbud tillader det.

  Etape 2 og 3 (stueetage og kælder) kan udskydes til opstart primo 2019. Udgifter til etape 2 og 3: 0,72 mio. + 0,5 mio. til genhusning + 1,4 til kælder =2.62 mio. Finansieres med midler afsat i indeklimapuljen for 2019.

  Konsekvenserne af dette: Der er 10 projekter på listen til anlægspuljen indeklima. De 10 projekter er prioriteret og de vil alle blive udsat et år.  Da flere af projekterne er i relation til APV, kan vi risikere at få påbud fra AT på baggrund af udskydelserne.

  Forslag 2

  Anlægget finansieres af rådighedsbeløbbet på 2,5 mio, samt en tillægsbevillig på 2,62 mio., som inddækkes ved at udskyde følgende anlæg:

  Anlægget vedr. renovering af Mandehoved 600296: 2,962 mio. i budget 2018.

   

  Konsekvenserne af dette er at der ikke vil kunne opstartes større renoveringsprojekter ude på Mandehoved i resten af 2018. Der vil kun være tale om akutte tiltag, da der kun vil 0,342 mio. tilbage på anlægget.

   

  Forvaltningen anbefaler forslag 2.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget i 2018, da der er afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. til indeklima i skoler/daginstitutioner. Det resterende beløb finansieres ved omplacering/frigivelse af bevilget anlæg/rådighedsbeløb til renovering af mandehoved (forslag 2). Forslag 1 kræver at der afsættes midler i budget 2019 til indeklima/institutioner, hvor der pt. er søgt om 3 mio. kr.

 • 196. Dobbeltrettet fællessti - skolesti langs Hybenrosevej og videre over Nicolinelund til Strøbyskolen

  application/pdf icon 336-hyb-002_20180530.pdfapplication/pdf icon skolesti_-_kortbilag_se_belsutning_oeu_den_19._juni_2018.pdf

  Resume

  KB skal beslutte at give anlægsbevilling til projektering og arealerhvervelse i forbindelse med etablering af ny dobbeltrettet fællessti langs Hybenrosevej og

  videre over Nicolinelund til Strøbyskolen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering og arealerhvervelse i forbindelse med etablering af en dobbeltrettet fællessti langs Hybenrosevej og videre over Nicolinelund til Strøbyskolen.
  2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018 på 1,0 mio. kr.

  Plan, Miljø og Fritid, 12. juni 2018, pkt. 108:

  Anbefales.

  Varly Jensen kan ikke stemme for, idet der først bør udarbejdes et detaljeret økonomisk overblik over samtlige udgifter til det samlede projekt.

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 99:
  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sit standpunkt fra PMF den 12.06.18. Der mangler en skolesti på den vestlige del.

  Mogens Haugaard Nielsen (N) kan ikke godkende indstillingen.

  Steen Nielsen (A) foreslog, at cykelstien forlænges mod Egehaven langs Hybenrosevej.

  Aftalt at forvaltningen undersøger hvad forlængelsen vil koste.

  Kortbilag eftersendes til KB-sagen.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

   

  Liste Ø og N stemmer imod.

  Liste O stemmer imod og fastholder protokollering fra PMF.

   

  Sagsfremstilling

  For at skabe en sikker og tryg skolevej for skoleelever fra den østlige del af Strøby Egede skal der laves en ny dobbeltrettet fællessti for fodgængere og cyklister som skaber forbindelse mellem Strøbyskolen og de nærliggende boligområder mod nordøst. Stien laves som en dobbeltrettet fællessti, 3 meter bred med 1 m brede yderrabatter og et 1,5 m bredt trug med afvanding i den ene side - se vedlagte tværsnit. Stien skal skal starte, hvor den eksisterende sti umiddelbart vest for den nuværende Nimgårds-udstykning munder ud i Hybenrosevej og herfra følge Hybenrosevej ca. 200 m mod sydvest. Her laves en sikker stikrydsning over til det videre forløb langs Nicolinelund etape 1 og 2 mod Strøbyskolen. De sidste ca. 110 m af stien ligger på Stevns Kommunes ejendom og er indeholdt i anlægsprojektet "Trafiksikkerhed på Strøbyskolen". I indeværende år påregnes at gennemføre skitseprojektering, arealerhvervelse og detailprojektering således, at anlægget kan sendes i udbud til udførelse i 2019.

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje og lov om private veje og private fællesveje

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget i 2018, da der er afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i budget 2018. Det vurderes, at udgifterne til etablering af den dobbeltrettede fællessti vil være ca. 2,3 mio. kr. og dette beløb skal afsættes hertil i budget 2019.

 • 197. Legepladser - Frigivelse af anlægsbevilling 2018

  Resume

  Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og vedligeholdelse af legepladser fra budget 2018.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på kr. 600.000, til renovering af de kommunale legepladser i 2018
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på kr. 600.000, som er afsat i budget 2018.

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 101:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 20. juni 2018, pkt. 73:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Budget 2018 indeholder et rådighedsbeløb på kr. 600.000 til renovering og vedligeholdelse af legepladser. Der blev i 2017 foretaget inspektion af legepladserne af en legepladsinspektør. Resultatet af denne inspektion er en rapport for hver legeplads, hvor legepladsens tilstand vurderes og hvor der anbefales tiltag til legepladsens vedligeholdelse. Dette arbejde påbegyndtes i 2017 og det skal nu fortsættes i 2018.

  I 2018 har vi planlagt følgende aktiviteter:

   

  1. Ombygning af legepladsen ved Toftegårdsvej 1 så den er alderssvarende og tilgodeser de særlige behov hos Dagskolens elever. 300.000 kr.
  2. Legepladsen ved børnehaven Lodbjerggård renoveres. Blotlagte sten og beton ved jordhøj renoveres af hensyn til sikkerhed. 100.000 kr.
  3. Der foretages mindre reparationer og udskiftninger på legepladsen ved Strøby Børnehave. 50.000 kr.
  4. Flytning af jord, større og mindre reparationer og udskiftninger ved Humlebien. Fase 1 af en samlet renovering af denne legeplads som løber over flere år. 100.000 kr.
  5. Diverse reparationer og udskiftninger på diverse legepladser. 50.000 kr.

  Samlet forventet forbrug i 2018 600.000 kr.

  Der ansøges om frigivelse af beløbet nu, sådan at arbejderne kan nå at blive gennemført i 2018.

  Lovgrundlag

  Alle legeredskaber opsættes, godkendes og inspiceres efter gældende sikkerhedsstandarder i DIN/EN 1176

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for  Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på kr. 600.000 i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 198. Opgradering af administrativt IT-system - bevilling

  Resume

  Stevns Kommunes nuværende Officepakke, mail- og kalendersystem er mere end 10 år gammelt. Den nuværende driftssituation med hyppige nedbrud er uholdbar. Der er stor risiko for nye nedbrud og risiko for tab af data. Der er derfor behov for forøgelse af driftsbevillingen på 990.000 kr. årligt til nye officelicenser, opgradering af kommunikationslinjer og hardware samt en anlægsbevilling på 560.000 kr. til fornyelse af servermiljøet og implementering.

  Indstilling

  1. KB giver en tillægsbevilling (drift) på 990.000 kr. i 2018 til nye officelicenser/opgradering af kommunikationslinjer/hardware
  2. finansiere tillægsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen
  3. KB giver en anlægsbevilling på 560.000 kr. til omlægning af servermiljøet samt implementering
  4. finansiere anlægsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen
  5. driftsbevilling på 990.000 kr. årligt indarbejdes i Budget 2019 og overslagsår.

   

   

  Direktionen, 18. juni 2018, pkt. 2:

  Direktionen anbefaler indstillingen med den ændring at tillægsbevilling i 2018 på kr. 990.000 gives som en anlægsbevilling (dot 1). Tillægsbevillingen finansieres af forventet mndreudgift ved kommende budgetopfølgninger i 2018

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 105:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) mangler uddybende oplysninger om forhandlingsresultatet for hvad der ydes for de 1,5 mio. kr. Sagen bør afvente budgetforhandlingerne.

   

  Beslutning

  Indstillingen fra DIR og ØU godkendt.

   

  Liste O fastholder sin protokollering fra ØU den 19.06.18.

  Sagsfremstilling

  Fra 1. oktober 2018 er vores nuværende officepakke "end-of-life" hos leverandøren, som herefter ikke længere lover sikkerhedsmæssige opdateringer mv. Vi har på det senest oplevet nedbrud af mailsystemet, som skyldes manglende serverplads. Serverpladsen kan ikke øges fordi vores nuværende serverteknologi på officedelen ikke længere forhandles da systemet er forældet. Selv med en gennemgående oprydning og sletning af gamle mails mv. er der risiko for nye, muligvis længerevarende nedbrud og tab af data.

   

  Ud over en langt mere sikker og stabil driftsituation, vil vi med en Office-365 løsning få en lang række nye værktøjer og muligheder. Desuden vil integrationen til andre systemer blive forbedret, idet integrationerne typisk slet ikke er designet til at håndtere så gamle officeløsninger, som den vi har. Det er for eksempelt tilfældet for vores journaliseringssystem og en ny Office løsning vil lette journaliseringsarbejdet mærkbart.

   

  Der er i budget 2018 og overslagsår afsat 410.000 kr til Office 365 licenser, men dette er ikke tilstrækkeligt. Der forventes brugt i alt 1.250.000 kr. til licenser og 150.000 kr. til opgradering af kommunikationslinjer og hardware i 2018 og frem. Derfor søges en tillægsbevilling på 990.000 kr. i 2018 og beløbet indarbejdes i budget 2019 og overslagsår. Til fornyelse af servermiljø og implementering er der behov for en anlægsbevilling på 560.000 kr.

   

  For at sikre driften bedst muligt frem mod en forventet kommende opgradering, forhandles der p.t. aftale med ekstern leverandør i forhold til både support af den nuværende drift og analyser med henblik på implementering af Office-365.

   

  Det skal påpeges, at Stevns Kommunes udgifter til Office-løsningen i de forløbne 10 år har været særdeles lave. De kommende udgifter skal således også ses i dette perspektiv. 

   

  Økonomi

  Sagen medfører i 2018 en tillægsbevilling på 990.000 kr. på driften og en tillægsbevilling på anlæg på 560.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen. Sagen medfører også, at der indarbejdes en driftsbevilling på 990.000 kr. i budget 2019 og overslagsår.

 • 199. Ansøgning om tilskud fra den kommunale LAG-pulje til projekt ”Det skal være in at være ude”

  application/pdf icon ansoegning_sk_lag-pulje_-_hellested_rriskole_og_boernehus_.pdf

  Resume

  Hellested Friskole og Børnehus søger om tilskud på kr. 200.000 fra den kommunale LAG-pulje til som medfinansiering at realisere en helhedsplan for udemiljøet omkring skolen og børnehuset. Der ønskes etableret et naturlegeområde med tilhørende multibane. Projektet er i alt estimeret til kr. 932.000.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via AET og PMF, at

   

  1. der tages stilling til om ansøgningen skal imødekommes

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. juni 2018, pkt. 69:

  Deltog ikke: Sejer Folke Henriksen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 106:

  Sagen udgår

   

  Supplerende bemærkning.

  Direktionen bemærker, at sagen skal fremsendes til KB, da de 200.000 kr. der er afsat i investeringsoversigten til LAG-projekter skal frigives

  Plan, Miljø og Fritid, 21. juni 2018, pkt. 126:

  Anbefales overfor ØU og KB med anbefaling af frigivelse af kr. 300.000, der er afsat i investeringsoversigten til LAG-projekter.

   

  Jørgen Larsen tager forbehold

   

  Varly Jensen stemte i mod, da Varly Jensen mener, at sagen ikke indholder et gennembearbejdet beslutningsgrundlag

   

  Økonomiudvalget, 27. juni 2018, pkt. 114:

  PMF's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin bemærkning fra PMF, og ønsker ikke at støtte kunststofbaner.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Liste O fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Som et led i Hellested Friskole og Børnehus helhedsplan for udemiljøet ansøges om tilskud på kr. 200.000 til at realisere planerne angående etablering af et naturlegeområde med tilhørende multibane. Der ønskes med dette projekt at skabe en større forbindelse mellem skole/Børnehus og det omgivende lokale samfund.

   

  Det anføres at målet med Hellested Friskole og Børnehus udemiljø er at skabe et udeliv og en udekultur, der hænger sammen med institutionens overordnede værdier om at være en kultur- og naturorienteret institution med fokus på en god skolekultur, lyst og vilje til at lære, livsglæde, aktive og inspirerende læringsmiljøer, æstetik, kreativitet, fordybelse, forundring, natur og naturvidenskab, sundhed og bevægelse, kulturarv, den enkelte i fællesskabet, inklusion, medborgerskab samt samarbejde med lokale foreninger og kulturinstitutioner.

  Et af stedets mål er at være en del af lokalsamfundet og at samarbejde med bysamfund, lokale foreninger og kulturinstitutioner. Samtidig ønskes en by/landskole, som betyder, at der er let adgang for lokalbefolkningen til institutionernes indendørs og udendørs faciliteter.

  I ansøgningen anføres bl.a. ”I vores helhedsplan for udemiljøet har vi derfor bevidst et ønske om at udforme og indrette vores nye udemiljø som et nærmiljøanlæg, så det i dagligdagen bliver et tilbud til lokale brugere, foreninger og kulturinstitutioner.

   

  For yderligere beskrivelse af projektet henvises til vedhæftede ansøgning, incl. bilag.

  Økonomi

  Der er i budgettet for 2018 afsat kr. 300.000 i en kommunal LAG-pulje. Disse midler er endnu ikke frigivet af kommunalbestyrelsen. Dertil kommer et tilsvarende beløb overført fra 2017. Dette beløb er frigivet.  

 • 200. Udvikling Stevns (LAG) søger om kommunalt LAG-tilskud på kr. 250.000 til projekt Landbyforum Stevns

  application/pdf icon ansoegning_sk_lag-pulje_-_landsbyforum_stevns_.pdf

  Resume

  Projektet "Landsbyforum Stevns" har til formål at udvikle, etablere og drive en lokalt forankret model for samarbejde om udvikling af landsbyer og landdistrikter i Stevns Kommune – projektet ejes af Udvikling Stevns (LAG Stevns) og gennemføres i samarbejde med lokale landsby- og borgerforeninger, Stevns Kommune, Frivillighedscenter Stevns, Stevns Erhvervsråd og andre. Projektet er i alt estimeret til kr. 933.000 og der søges om tilskud fra kommunens LAG-pulje på kr. 250.000.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via PMF og AET, at

  1. der tages stilling til om ansøgningen skal imødekommes.

  Plan, Miljø og Fritid, 12. juni 2018, pkt. 118:

  Udsættes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. juni 2018, pkt. 68:

  Deltog ikke: Sejer Folke Henriksen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 107:

  Sagen udgår.

   

  Supplerende bemærkning.

  Direktionen bemærker, at sagen skal fremsendes til KB, da de 250.000 kr. der er afsat i investeringsoversigten til LAG-projekter skal frigives.

   

  Plan, Miljø og Fritid, 21. juni 2018, pkt. 125:

  Anbefales overfor ØU og KB med anbefaling af frigivelse af kr. 300.000, der er afsat i investeringsoversigten til LAG-projekter.

   

  Jørgen Larsen tager forbehold

   

  Varly Jensen stemte i mod, da Varly Jensen mener at sagen ikke indholder et gennembearbejdet beslutningsgrundlag.

   

  Økonomiudvalget, 27. juni 2018, pkt. 115:

  Udvalgenes indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMF, da pengene går til løn, rejser m.v.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) fastholder protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  I ansøgningen om tilskuddet anføres bl.a. ”Udvikling Stevns ønsker i samarbejde med lokale landsby- og borgerforeninger at udvikle en unik Stevnsk model for udvikling af landsbyer og landdistrikter, som bygger på de aktive ildsjæles ønsker og behov – og kan understøtte det lokale arbejde med at skabe udvikling i landsbyerne. Samtidig ønskes en model, som kan lette andre aktørers adgang til landsbyer- og landdistrikter – f.eks. har Stevns Kommune brug for en dialogpartner, som kan skabe kontakt og dialog lokalt og kan hjælpe med at nå ud til borgerne i landsbyer og landdistrikter i forbindelse med løsningen af en bred vifte af opgaver. Det væsentlige er udviklingen af en model, der passer til de lokale aktører og skaber et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokale foreninger, institutioner og virksomheder og i fællesskab at arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst.

   

  Der har tidligere været gjort forsøg med at etablere et tværgående forum for udvikling af landsbyer og landdistrikter på Stevns, men engagementet ebbede ud, og landsbyrådet er ikke længere aktivt. Erfaringer fra dette første forsøg med at etablere et fælles forum viser, at der er brug for administrativ støtte og for hjælp til at planlægge og afholde fælles møder og opretholde aktiviteter. Udvikling Stevns ønsker derfor i en forsøgsperiode at ansætte en person, som kan understøtte det frivillige arbejde i landsbyer og landdistrikter. En person som kan lette den administrative byrde for de frivillige, kan tilrettelægge møder, processer og konferencer og kan skrive referater, rådgive om projekter og dannelse af lokale landsbyorganisationer, hjælpe med at udvikle såvel tværgående projekter som lokale projekter, hjælpe med ansøgninger til puljer og fonde og kan være drivkraft bag etablering af et fælles tværgående forum for udvikling af landsbyer og landdistrikter.

   

  Projektet er inspireret af projektet Landsbyklynger (Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden), hvor landsbyer samarbejder i klynger om fælles strategiske mål og benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen – og hvor landsbyer der ligger i nærheden af hinanden, samarbejder om og prioriterer mellem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

  Projektet bygger også på erfaringer fra netværksforeningen Landsbyforum (Vordingborg), som arbejder for at fremme dialog og samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger og andre foreninger og netværk, mellem kommune og borgere, og mellem land og by. Det er samtidig et forum, hvor der udveksles ideer, erfaringer, informationer og iværksættes aktiviteter på tværs af lokalområderne.”

   

  For yderligere beskrivelse af projektet henvises til vedlagte ansøgning, incl. bilag indeholdende bl.a. en samarbejdsaftale om gennemførelse af projektet mellem Frivillighedscentret og Udvikling Stevns.

   

  Forvaltningen bemærker, at projektet ikke er udviklet i samarbejde med administrationen og der er derfor ikke forsøgt allokeret kommunale ressourcer til at indgå i et sådant projekt.

   

  Endvidere bemærkes, at da Stevns Kommune for nogle år siden gennemførte et projekt med samme formål under det daværende stående udvalg for Demokrati og Udvikling var den altovervejende konklusion, at sådanne projekter bør være drevet nedefra for at sikre permanent robusthed. I modsat fald skal der efter projektets gennemførelse afsættes midler til ansættelse af en permanent projektstyrer/sekretær i Landsbyforum Stevns.

  Økonomi

  Projektet er estimeret til i alt kr. 933.000. Dette søges finansieret gennem tilskud fra Stevns Kommunen på kr. 250.000, Udvikling Stevns med kr. 250.000 og endelig tilskud fra Landdistrikspuljen med kr. 433.000.

   

  Der er i budgettet for 2018 afsat kr. 300.000 i en kommunal LAG-pulje. Disse midler er endnu ikke frigivet af kommunalbestyrelsen. Dertil kommer et tilsvarende beløb overført fra 2017. Dette beløb er frigivet.  

 • 201. Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende anmodning fra Jacob Sehested om at udtræde af Strøbyskolens bestyrelse pr. 1. august 2018.

   

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, at

   

  1. det godkendes, at Jacob Sehested udtræder af Strøbyskolens bestyrelse pr. 1. august 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Medlem af skolebestyrelsen ved Strøbyskolen, Jacob Sehested ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. 1 august da han synes, at arbejdet i skolebestyrelsen er for tidskrævende til også at kunne passe sit erhverv.

   

   

  Lovgrundlag

  Skolebestyrelsesbekendtgørelsen - BEK nr. 1074 af 14. september 2017 §§ 9 og 10.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi

 • 202. Verserende sag mellem AIK-fonden, forældregruppe og Stevns Kommune

  application/pdf icon dagsordenspunkt_verserende_sag_mellem_foraeldregruppe_aik-fonden_og_stevns_kommune_-_orientering_behandlet_paa_moedet_19._april_2018_kl._1630_moedelokale_8_i_oe.pdf

  Resume

  PMF skal tage stilling til om den verserende sag mellem AIK-fonden, forældregruppen og Stevns Kommune giver anledning til at der skal foretages ændringer i aftalerne mellem Stevns Kommune og AIK-fonden.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til PMF, at

   

  1.    den i dag gældendende aftale om at indsende budget og regnskab suppleres med et udvidet tilsyn af fondens regnskaber

  2.    der fremadrettet stilles krav om at foreningernes bestyrelser gives mulighed for at indstille medlemmer til fondens bestyrelse.

   

   

  Plan, Miljø og Fritid, 12. juni 2018, Punkt 117

  Godkendt.

  Varly Jensen kan ikke godkende indstillingen og begærede sagen i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning

  Anette Mortensen (V) erklærede sig inhabil og forlod mødet.

   

  PMF's beslutning blev godkendt.

   

  2 medlemmer (N) stemmer hverken for eller imod.

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og ønsker mere åbenhed i fonden.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 19. april 2018, at PMF skulle drøfte og eventuelt beslutte om den verserende sag mellem AIK-fonden, forældregruppen og Stevns Kommune giver anledning til at der skal foretages ændringer i aftalerne mellem Stevns Kommune og AIK-fonden.

   

  Forældregruppen har overordnet set klaget over to forhold.

   

  Det første handler om kommunens tilsyn med AIK-fondens regnskab. Forældregruppen mener, at kommunen bør føre et mere intensivt tilsyn end det aftalte. Aftalen i dag indebærer, at fonden årligt skal fremsende budgetter og regnskaber til kommunen, som efterfølgende udvalgsbehandles.

   

  Foruden dette skal der afholdes to årlige dialogmøder mellem parterne. Dette er siden fondens stiftelse sket som aftalt. Dog kun med et årligt dialogmøde, men til gengæld en løbende kontakt mellem forvaltningen og fondens halinspektør. Forældregruppen har påpeget, at der har fundet samhandel sted mellem medlemmer af fondens bestyrelse og selskaber ejet af medlem af fondens bestyrelse. Fonden har erkendt dette og fremlagt dokumentation for samhandlen overfor kommunen og forældregruppen. Det handler grundlæggende om en relativ lille samhandel set i forhold til fondens samlede omsætning.

   

  Forvaltningen har overfor fondens bestyrelse givet udtryk for, at trods samhandlens relative mindre omfang bør en sådan ikke finde sted.

   

  Forældregruppen har anmodet om at få samtlige regnskabsbilag udleveret med henblik på at kontrollere om det anførte omfang af samhandlen er korrekt. Endvidere har forældregruppen anmodet kommunen om at gøre det samme. Fonden mener ikke de er forpligtiget til at udlevere regnskabsbilag, hvilket forældregruppen har klaget over til Ombudsmanden. Forældregruppen har også indgivet klage til Erhvervsstyrelsen over den stedfundne samhandel.

   

  Forvaltningen har ikke haft grundlag eller behov for at forlange alle regnskabsbilag udleveret, da de fremsendte regnskaber og oplysninger om den omhandlende samhandel er underskrevet af fondens statsautoriserede revisor.

  Men som følge af forældregruppens vedholdende kritik af sagen har forvaltningen trods den manglende mistanke om at revisorens oplysninger ikke skulle være korrekte indgået aftale med fonden om at få adgang til samtlige regnskabsbilag siden fondens stiftelse i 2013 og frem til 2017.

   

  Samtlige bilag er nu blevet gennemgået af kommunens center for økonomi. Resultatet af undersøgelsen er, at der ikke er konstateret udgifter til de omhandlende firmaer udover det som fondens statsautoriserede revisor allerede har oplyst overfor forældregruppen og kommunen. Det er også konstateret, at bilagene stemmer overens med de afgivne og revisorpåtegnede regnskaber gennem årene.

   

  PMF skal beslutte om sagen giver anledning til at der fremadrettet skal ændres på kommunens tilsyn. Her er der flere muligheder. Kommunen kan kræve at få et fast medlem i fondens bestyrelse. Det kan også kræves, at der føres et mere intensivt tilsyn med fondens regnskaber enten i form af at kommunen foretager tilsynet eller i form af at en revisor betales for dette. Der kan ligeledes strammes op på praksis om at der som minimum skal afholdes to årlige dialogmøder.

   

  Forvaltningen anbefaler, at den i dag gældende aftale om indsendelse af budget og regnskab til kommunen, suppleres med et udvidet tilsyn af fondens regnskaber. Dette ene og alene med henblik på at forebygge situationer som den aktuelle.

   

  For det andet har forældregruppen klaget over den måde der foretages valg til bestyrelsen i fonden på. Det er fonden selv der bestemmer hvilke personer der kan komme ind i bestyrelsen ud fra nogle opstillede krav om kompetencer. Forældregruppen mener, at det bør foregå langt mere åbent og demokratisk.

  Her er der igen flere muligheder såfremt der ønskes ændringer i valgmetoden - f.eks.:

  1. Der kan åbnes op for at alle borgere i princippet kan vælges ind i bestyrelsen ved en generalforsamling.
  2. At det er medlemmerne af de 5 foreninger der benytter hallen, der kan stille op til bestyrelsen.
  3. At det er bestyrelserne for foreningerne, der indstiller medlemmer til fondens bestyrelse.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet stilles krav om at foreningernes bestyrelser gives mulighed for at indstille medlemmer til fondens bestyrelse (metode 3).

   

  For en god ordens skyld bemærkes, at kommunen ikke kan stille ultimative krav til vedtægtsændringer i fonden. Det er fonden der suverænt bestemmer, hvilke regler der skal være gældende i vedtægterne. Kommunen kan imidlertid opsige de gældende samarbejdsaftaler mellem fonden og kommunen.

   

  Endelig bemærkes, at de fem faste foreningers bestyrelser til kommunen har fremsendt støtteerklæringer som opbakning til fondens håndtering af den daglige drift og udvikling af hallen.

   

  Efter aftale med udvalgsformanden er en repræsentant for hver af foreningerne inviteret til fremmøde ved udvalget behandling af sagen kl. 16.30.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for kommunens økonomi.

 • 203. Ansøgninger om midler til renovering af forsamlingshuse

  application/pdf icon selve_ansoegning_sigerslev_forsamlingshus.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_lille_heddinge_forsamlingshus_.pdfapplication/pdf icon selve_ansoegning_st._taarnby_forsamlingshus.pdfapplication/pdf icon selve_ansoegning_holtug_forsamlingshus.pdfapplication/pdf icon selve_ansoegning_magleby_forsamlingshus.pdfapplication/pdf icon selve_ansoegning_enderslev_forsamlingshus.pdfapplication/pdf icon landsby_og_udviklingspulje.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_groen_pulje_til_stier_og_udvikling_af_natur_samt_landsby-_og_udviklingspulje_-_frigivelse_og_anvendelse_behandlet_paa_moedet_21._marts_2018_kl._.pdf

  Resume

  Udvalget skal træffe beslutning om hvorvidt der skal ydes støtte til ansøgningerne fra seks Stevns Forsamlingshuse

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. ansøgningerne behandles

  Plan, Miljø og Fritid, 12. juni 2018, pkt. 113:

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på at behandle ansøgningerne efter de vedtagne kriterier.

  Varly Jensen begærede sagen i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning

  PMF's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget seks ansøgninger fra forsamlingshus, der alle ansøger om mdiler fra Landsby- og udviklingspuljen til diverse renoveringstiltag. Aansøgningerne er vedlagt som bilag på sagen.

   

  Enderslev Forsamlingshus  ansøger om 53.000 kr.

  Holtug Forsamlingshus  ansøger om 95.000 kr

  Lille Heddiinge Forsamlingshus  ansøger om 253.000 kr.

  Magnelby Forsamlingshus  ansøger om 100.000 kr

  Sigerslev Forsamlingshus  ansøger om 15.088 kr

  St. Tårny Forsamlingshus  ansøger om 100.000 kr  

   

  Der ansøges om et samlet beløb på 616.088 kr.

   

  Plan, Miljø & Fritid traf den  12. marts 2018 beslutning om, at "Landsby- og udviklingspuljen også skal rumme mulighed for ansøgning om midler til forbedring af forsamlingshuse" Kriterierne for behandlingen af ansøgningerne til Landsby- og udviklingspuljen er vedlagt som bilag på sagen.  

   

 • 204. Lokalplan 186 Strandroseparken - endelig vedtagelse

  application/pdf icon notat_borgermoede.pdfapplication/pdf icon indsigelser_fuld_laengde.pdfapplication/pdf icon lokalplanforslag_i_hoering.pdfapplication/pdf icon pp_raadgiver_borgermoede_15_03_2018.pdfapplication/pdf icon pp_forvaltning_borgermoede15_03_2018.pdfapplication/pdf icon 2018-06-06-lokalplanforslag_186_-_tilrettet_efter_hvidbog.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lokalplan_186_strandroseparken.pdfapplication/pdf icon bilag_til_dagsordenspkt._den_12._juni_2018_vedr._lokaplan_186.pdf

  Resume

  PMF skal vedtage Lokalplan nr. 186 Strandroseparken.

  Indstilling

  Teknik og Miljø instiller til PMF, at

   

  1. lokalplan nr. 186 Strandroseparken godkendes med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

  Plan, Miljø og Fritid, 12. juni 2018, pkt. 110:

  Godkendt.

  Revideret Hvidbog blev udleveret og gennemgået på mødet og er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

  Varly Jensen begærede sagen i kommunalbestyrelsen begrundet i indsigelse nr. 18, der omhandler en overnyttelse på 30 procent.

  Beslutning

  PMF's beslutning fastholdes.

   

  Imod stemte 6 medlemmer (N+Ø+O). Liste O ønsker at imødekomme indsigelse nr. 18, jf. protokoleringen i PMF.

  1 medlem (Ellen Knudsen (C)) stemte hverken for eller imod.

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  Plan- og Teknikudvalget har den 14. marts 2017 besluttet at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et boligområde på matr. 5qp, Strøby By, Strøby i Strøby Egede. Den 6. februar 2018 godkendte Plan, Miljø og Fritidsudvalget at forslaget blev sendt i 8 ugers offentlig høring og at der i høringsperioden skulle afholdes et borgermøde.

   

  Lokalplanforslaget:

  Med lokalplanforslaget gives der mulighed for etablering af 95 boligenheder fordelt på 32 Parcelhusgrunde, 35 rækkehuse og 14 dobbelthuse (28 boliger). Planområdet er på ca 7,5 hk og blev med Lokalplan 101 overført til byzone, dette er dog ikke praktisk udført. Derfor overføres området til byzone med vedtagelsen af denne lokalplan. Der er vejadgang til området via to overkørsler fra Hybenrosevej.

   

  Formøde:

  Den 3. maj 2017, kl. 19-21 blev der afholdt formøde i Strøbyhallen. På formødet blev der samlet input fra borgerne hvoraf nogle er indarbejdet i planen. Formødet omhandlede det forestående planarbejde. Der blev introduceret til planprocessen og præsenteret de tidlige skitser af området.

   

  Høringsperiode og borgermøde:

  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra d. 23. februar 2018 - 20. april 2018. I høringsperioden er der afholdt borgermøde i Strøbyhallen d. 15. marts 2018. Borgermødet omhandlede lokalplanforslaget, der var omkring 50 deltagere.  Der blev vist to præsentationer, som begge er vedhæftet som bilag. Notat med spørgsmål og kommentarer fra aftenen er ligeledes vedlagt som bilag. De kommentarer, spørgsmål og indsigelser der blev fremlagt på borgermødet er i hovertræk også inkommet som skriftlige høringssvar og er derfor besvaret i arbejdet med hvidbogen. Enkelte pointer fra borgermødet er indstillet som redaktionelle ændringer fra forvaltningen sidst i hvidbogen.

   

  I høringsperioden er der indkommet 23 høringssvar. Der er udarbejdet hvidbog med resume af høringssvarene og forvaltningens vurdering af hvordan høringssvarene imødekommes. Hvidbog er vedlagt som bilag.

   

  De væsentligste ændringer foreslået i hvidbogen er, at

   

  1. stien i lokalplanområdets nordøstlige hjørne udlægges i 2 meters bredde med fast belægning istedet for 1,5 m med slotsgrus.
  2. der indsættes krav om hastighedsnedsættende foranstalninger.
  3. bilagene opdateres således, at de er nemmere at aflæse i pdf- versionen.
  4. der vedlægges et principielt snit af vejen som bilag 5.
  5. afsnit i redegørelsen er omformuleret i henhold til forslag fra høringssvar og borgermøde.
  6. der er foretaget andre redaktionelle ændringer og tilføjelser som fx underparagraffer og hjlælpetekst for at fremme læsbarheden.
  7. afsnit og bestemmelse vedrørende zoneforhold er korrigeret.

   

  Vedlagt som bilag er lokalplanforslaget i to versioner, den udgave som har været sendt

  i høring og et tilrettet forslag som er sådan lokalplanen vil fremstå såfremt den vedtages med de ændringer der er foreslået i hvidbogen. Desuden er vedlagt hvidbogen og en pdf med høringssvarene i fulde længder.

   

  Bilag:

   

  • Hvidbog
  • Lokalplanforslag tilrettet efter hvidbogen.
  • Offentliggjort lokalplanforslag.
  • indsigelser samlet i pdf med indholdfortegnelse.
  • Rådgivers præsentation fra Borgermøde 15. marts 2018.
  • Forvaltningens præsentation fra Borgermøde 15. marts 2018.
  • Notat fra Borgermødet den 15. marts 2018.

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 205. Sag rejst af KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen vedr. Ansøgning fra Lund Havn

  application/pdf icon dagsordenspunkt_ansoegning_fra_lund_havn_behandlet_paa_moedet_12._juni_2018_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_og_fritid_2018.docx.pdfapplication/pdf icon ansoegning_til_naturpuljen_fra_lund_havn_maj_2018.pdfapplication/pdf icon groen_pulje_stier_og_udvikling_af_natur_med_ex.pdfapplication/pdf icon notat_juridist_vurdering_ansoegning_fra_lund_havn.pdf

  Resume

  Sag rejst af KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen vedrørende ansøgning til Lund Havn.

   

   

  Indstilling

  KB-Medlem Mogens Haugaard Nielsen indstiller til KB, at

  • Ansøgning om 45.000 kr. til plan for Lund Havn imødekommes, således at der kan arbejdes videre med at få udarbejdet en helhedsplan for området, som har en særlig kultur og naturværdi.

  Beslutning

  Sagen returneres til PMF.

   

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstilling fra PMF den 12. juni 2018:

   

  Beslutning:

  Ansøgningen kan ikke imødekommes, da puljen er tiltænkt konkrete projekter. Ansøger er velkommen til at ansøge på ny når der er udarbejdet et konkret projekt.

   

  Sagsfremstilling:

  Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning fra Lund Havn på 45.000 kr til finansiering af en landskabsarkitekt. Ansøgningen er vedlagt dagsordenpunktet som bilag.

  Lund Havn ønsker at få udarbejdet en plan for området, herunder forskellige naturtiltag. Det er Bestyrelsen intention at søge fondsmidler til diverse tiltag ved havnen. "Ansøgning om fondsmidler kræver en projektbeskrivelse, derfor har bestyrelses formanden været i kontakt med en landskabsarkitekt i København som anslår at der skal bruges 60 timer på projektet a 680 kr. i timen plus moms" citat fra selve ansøgningen. Lund Havn har en egenfinansierer på op til 15.000 kr, og de søger derfor om de resterede 45.000.kr. fra Naturpuljen. Det er bestyrelsens vurdering, at de kriterier der er lagt for at søge Naturpuljen ligger helt i tråd med deres projekt.

  Såvel Landsby- og udviklingspuljen (PMF 12. marts 2018) som Naturpuljen (PMF 10. april 2018) tager afsæt i udførelse af konkrete projekter, hvor det projekt man ønsker udført kan finansieres helt eller delvist af kommunale midler. Ansøgningen fra Lund Havn er til udarbrejdelse af en overordnet plan for områet, og ikke til udførelse af et konkret tiltag. Ansøgningen rummer inden konkret projektbeskrivelse af hvilke forskellige naturtiltag man ønsker at få udført.

  Bestyrelsen af Lund Havn har i maj 2017 ansøgt Stevns Kommune om 125.000 kr. til udarbejdelse af et prospekt/dispositionsforslag, som skulle belyse hvilke tekniske muligheder, der er for istandsættelse af havnens moler og broer og tilstødende arealer. Det var intentionen af det udarbejde materiale efterfølgende skulle benyttes til at rejse midler ved fondsansøgninger m.m. Dengang traf Natur, Fritid og kulturudvalget følgende beslutning: "Ansøgningen kan ikke imødekommes. Udvalget anbefaler bestyrelsen at søge Udvikling Stevns om Lag-midler".

  Der blev i forbindelse med sagens behandling i maj 2017 udarbejdet et juridisk dokument, da der er tale om en privatejet havn og eventuel støtte fra kommunen skal vurderes ud fra reglerne om kommunalfuldmagten. Notat vedlagt som bilag.

   

   

 • 206. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Drøftet

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 207. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 208. Diverse orienteringer - KB den 27. juni 2018 (Lukket)

 • 209. Underskriftsark (Lukket)