Referat

 • 312. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 27. februar 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N), Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

   

  Jørgen Larsen (N) ønskede at tage sin sag nr. 329 af dagsordenen, da sagens emne også indgår som en del af sag nr. 314.

   

  Dagsorden blev herefter godkendt.

 • 313. Anmodning om orlov, KB-medlem Thomas Overgaard (A)

  Resume

  KB-medlem Thomas Overgaard har fremsendt anmodning til Borgmesteren om orlov på grund af helbredet, med virkning fra 17. februar 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. Godkende, at Thomas Overgaards betingelser for lovligt forfald er opfyldt
  2. Godkende at første stedfortræder fra liste A (Mogens Hansen) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard i hans fraværsperiode
  3. Valggruppe 1 fastlægger, hvem der indtræder i Arbejdsmarkeds, Erhvervs- og Turismeudvalget i Thomas Overgaards fraværsperiode.
  4. De øvrige stedfortræderudpegninger i Thomas Overgaards fraværsperiode tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kb-medlem Thomas Overgaard fra Socialdemokratiet har den 12. februar 2020 fremsendt anmodning om orlov, med virkning fra 17. februar 2020, og foreløbig til og med 30. april 2020 på grund af helbredsmæssige årsager.

   

  KB-medlem Thomas Overgaard er udover sin repræsentation i KB også udpeget, som medlem i

   

  • Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget (AET)
  • KLAR Forsyning
  • Udvikling Stevs
  • TV2 Øst´s repræsentantskab

   

   

  Jvf. styrelsesloven er det Kommunalbestyrelsen, der beslutter om lovens betingelser for lovligt forfald er opfyldt, ligesom det også er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om indkaldelse af stedfortræder til kommunalbestyrelsesmøderne i fraværsperioden. Det er obligatorisk at indkalde en stedfortræder til kommunalbestyrelsesmøderne, når et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand.

   

  I forhold til udvalgspladsen i AET er det op til den valggruppe, som har udpeget medlemmet, at bestemme om det er et andet medlem fra gruppen, der indtræder i udvalget så længe orlovsperioden løber, eller om det er den indkaldte stedfortræder, som overtager udvalgspladsen.

   

  Vedr. Thomas Overgaards øvrige udpegede hverv, er der tidligere ved valgperiodens start udpeget stedfortrædere, disse er:

  KLAR Forsyning: Flemming Petersen (V)

  Udvikling Stevns: Steen S. Hansen (A)

  TV2 Øst´ repræsentantskab: Steen S. Hansen (A)

   

  At være kommunalbestyrelsesmedlem er et borgerligt ombud, hvilket indebærer at et medlem som i en periode er fraværende på grund af helbredsmæssige årsager straks skal indtræde i sit hverv igen, så snart det helbredsmæssigt er muligt. Da der ikke ansøges om ophør af hvervet, men kun forfald i en periode, skal der jf. lovbekendtgørelsen udbetales fuldt vederlag i fraværsperioden (i op til max. 9 måneder). Dvs. der i fraværsperioden vil være dobbelt udgift i vederlag, da både KB-medlem på orlov og stedfortræder skal modtage vederlag.

   

  Helbredsmæssig årsag er lovligt forfald, og da fraværet forventes at vare i mindst 1 måned skal der indkaldes stedfortræder. Den stedfortræder, som skal indkaldes er den, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten. I dette tilfælde Mogens Hansen fra Socialdemokratiet.

   

  Den forventede fraværsperiode skal Kommunalbestyrelsen ikke tage stilling til, da medlemmets tilbagevenden jf. loven skal genoptages, så snart helbredet tillader det.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov

  Vederlagsbekendtgørelsen

  Økonomi

  Der udbetales vederlag efter gældende regler, jf. vederlagsbekendtgørelsen.

  Dvs. stedfortræder Mogens Hansen modtager fuldt vederlag fra 1. marts 2020, og frem til Kb-medlem Thomas Overgaard vender tilbage til kommunalbestyrelsen.

  Der udbetales diæter for de mødeaktiviteter Mogens Hansen indkaldes til i perioden 17. februar og frem til KBs godkendelse af orloven (27. feb. 2020).

   

 • 314. Protokolleringer og telefonmøder - Kommunalbestyrelsen

  Resume

  Forvaltningen konstaterer, at der i denne valgperiode har været forskellige politiske opfattelser af lovgivningen omkring brugen og indholdet af protokolleringer og fx brugen af telefon/skype i udvalgsmøder. Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt at oplyse om gældende ret og i den forbindelse overveje om oplysningerne bør indarbejdes i forretningsordenen for KB, ØU og de stående udvalg. Denne sag fremlægges med henblik på at få dette afklaret samt at undersøge om der er yderligere forhold, som ønskes undersøgt før der efterfølgende eventuelt fremlægges sager om ændring af de gældende forretningsordener.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

   

  1. de fremlagte præciseringer drøftes og tages til efterretning.
  2. beslutte om de fremlagte emner – samt evt. andre forhold – ønskes  indarbejdes i de nuværende forretningsordner.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 213:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Ad. 1

  Anbefales taget til efterretning.

  Ad. 2

  Ikke nødvendigt at indarbejde de fremlagte præciseringer i de nuværende forretningsordner.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  2 medlemmer (Ø) stillede ændringsforslag om, at det blev muligt at indkalde en stedfortræder i stedet for at deltage via en skype forbindelse.

  For dette stemte 2 medlemmer (Ø).

  Imod stemte øvrige KB-medlemmer, og forslaget er bortfaldet.

   

  ØU's indstilling blev herefter sat til afstemning.

  For dette stemte 14 medlemmer (A+B+O+N+C+V).

  Imod stemte 2 medlemmer (Ø).

   

   

  Sagsfremstilling

  Der har i denne valgperiode på flere møder i bl.a. fagudvalgene været diskussioner om hvorvidt en protokollering/særstandpunkt formelt kunne skrives ind som en del af udvalgets beslutning. Et medlem kunne måske mene, at det var en relevant bemærkning for sagen, hvor andre medlemmer mente, at protokolleringen ikke handlede om sagen, og derfor ikke kunne anføres i beslutningen. Endvidere har det været et ønske fra et KB-medlem, at det altid - dvs. i alle fremtidige sager - skulle fremgå om en sag var truffet i enighed eller af et flertal, hvilket ikke er praksis i dag. Endelig har antallet af møder, hvor enkelte medlemmer har deltaget via telefon,  været svagt stigende, hvorfor det findes hensigtsmæssigt at skriftliggøre hvilke regler der gælder for disse.

   

  Sagsfremstillingen nedenfor er baseret på de mest almindelige forekommende situationer.

   

  Protokolleringer

  Det fremgår af de gældende forretningsordener i Stevns Kommune, at et medlem kort kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen, og kan ved sager, der skal fremsendes til et andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller anden myndighed kræve, at modtageren gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dette sker her automatisk, og fremgår af det dagsordenssystem, som anvendes i Stevns Kommune. Det fremgår af retskilderne, at den afvigende mening alene er særstandpunkter, der direkte vedrører det pågældende dagsordenspunkt, dvs. foruden det, som har fundet udtryk i selve stemmeafgivningen. Altså en tilkendegivelse om, hvad medlemmet mener, at kommunalbestyrelsen burde have besluttet. Ligeledes kan også protokolleres en afvigende mening om procedurespørgsmål. Der skal endvidere være overensstemmelse mellem den afvigende mening, der ønskes protokolført, og det pågældende medlems stemmeafgivning. Har et medlem undladt at stemme, kan medlemmet derfor ikke i praksis alene kræve protokolført en afvigende menig om procedurespørgsmål, da medlemmet ved at undlade at stemme har tilkendegivet, at medlemmet ikke har taget stilling til realitetsspørgsmålet. Har et medlem stemt i overensstemmelse med flertallet, har medlemmet heller ikke krav på at få sin afvigende mening protokolleret. Det er ligeledes forudsat, at for at få tilført sin afvigende mening, skal der være afholdt en afstemning i forbindelse med sagspunktet. Afstemningen viser samtidig, hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er ansvarlige for vedtagelsen af en beslutning.

   

  Det er formanden for udvalget/kommunalbestyrelsen, som afgør om protokolleringen kan forlanges påført beslutningspunktet eller ej. Afvisningen skal respekteres af medlemmet på mødet, men medlemmet kan forlange spørgsmålet drøftet på et efterfølgende udvalgsmøde/kommunalbestyrelsesmøde. Sagens ekspedition kan ikke standses af denne årsag.

   

  Hvordan refereres protokolleringer/stemmetal i fremtidige sager

  Forvaltningen har tidligere oplyst medlemmer af Kommunalbestyrelsen, at hvis en sag refererer til en tidligere beslutning for måneder/år tilbage, så er sagen nu at betragte/omtalt som godkendt  af udvalget eller af kommunalbestyrelsen – uanset om den i sin tid blev vedtaget enstemmigt eller ej. Ønsker en person information om hvem der stemte for eller imod i den gamle sag, så må pågældende fremfinde den tidligere oprindelige sag, hvor det af beslutningen fremgår hvem der stemte for eller imod samt evt. tilhørende protokolleringer.

   

  Stevns Kommune anfører i sine pressemeddelelser heller ikke noget om stemmefordelingen i en sag. Det er i overensstemmelse med retskilderne, hvor det fremgår, at et mindretal ikke kan kræve, at det af kommunalbestyrelsens skrivelser eller pressemeddelelser fremgår, at en afgørelse ikke er enstemmig. Medlemmet har dog ret til at få medsendt sin protokollering i forbindelse med sager, som skal videre til andre myndigheder. Det fremgår allerede af den nuværende forretningsorden i Stevns Kommune (punkt om beslutningsprotokollen).

   

  Deltagelse i møder via telefon, skype m.v.

  I forbindelse med et udvalgsmøde er det i henhold til styrelsesloven lovligt og muligt for et medlem at deltage via en telefon/skypeforbindelse. Der stilles i loven ikke krav til udstyrets beskaffenhed. Behovet for telefonanvendelse sker typisk, hvis pågældende fx er i udlandet eller af andre årsager er forhindret i fysisk at deltage. Hvis det ikke er anført anderledes i udvalgets forretningsorden eller besluttet i kommunalbestyrelsen antages det, at beslutningen om, at et medlems deltagelse sker via en telefon m.v., træffes af formanden. Andre forhold omkring telefonmøder i forhold til mødeplaner og stedfortrædere uddybes ikke her.

   

  I forhold til fortroligheden omkring afvikling af mødet er alle KB-medlemmer i forvejen underlagt reglerne om tavshedspligt, og må derfor heller ikke i forbindelse med et telefonmøde uberettiget videregive oplysninger eller informationer fra mødet til andre. Et udvalgsmedlem, som deltager via en telefon/skypeforbindelse, er derfor også selv ansvarlig for at sikre, at andre udenforstående ikke kan lytte med og dermed overhøre dialogen på udvalgsmødet. Det er altså op til det enkelte medlem at sikre, at mødedeltagelsen sker under forhold, der sikrer overholdelse af tavshedspligten.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, inkl. noter fra Karnows lovsamling.

  Sag fra Ankestyrelsen.

  KL - Vejledning til kommunalpolitikere.

 • 315. Kommuneplantillæg for Sauna i Krohaven i Rødvig - godkendelse

  application/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._11_sauna_krohave_i_roedvig.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende, at forslag til kommuneplanstillæg nr. 11 sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 201
  2. at der midt i høringsperioden afholdes ét fælles borgermøde for kommuneplanstillæg nr. 11 og lokalplan 201

  Plan, Miljø og Teknik, 4. februar 2020, pkt. 224:

  1. Anbefales.
  2. Der afholdes borgermøde den 19. marts.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 215:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

 • 316. Lokalplan 201 for Sauna i Krohaven i Rødvig - godkendelse

  application/pdf icon lp_201_udkast_af_21012020.pdf

  Resume

  KB skal via PMT godkende, at forslag til Lokalplan 201 sendes i 8 ugers offentlig høring. KB skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Lokalplan 201 for Sauna i Krohaven i Rødvig godkendes og sendes i høring i 8 uger
  2. der fastsættes en dato for afholdelse af ét fælles borgermøde i høringsperioden for kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 201 

  Plan, Miljø og Teknik, 4. februar 2020, pkt. 225:

  1. Anbefales.
  2. Der afholdes borgermøde den 19. marts.

   

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 214:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

 • 317. Spildevandsplan, tillæg 9 - vedtagelse af plan

  application/pdf icon tillaeg_9_til_vedtagelse_-_stroeby_egede_solgaardsparken_.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_hoering_af_tillaeg_9_til_spildevandsplan_2012.pdf

  Resume

  Tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020, har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 2 høringssvar. Tillægget skal endeligt godkendes KB. Tillægget udpeger en ændret etapeopdeling (Etape A) for en andel af separatkloakeringen af Strøby Egede, samt udlægger et område til etablering af yderligere regnvandsbassinkapacitet i Solgårdsparken.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. vedtage tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020 uden ændringer i henhold til hvidbog.

  Plan, Miljø og Teknik, 4. februar 2020, pkt. 229:

  1. Anbefales. 

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 216:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020 skal endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

   

  Udkast til tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 23. oktober 2019 til 22. december 2019.

   

  Baggrund og indhold af tillæg til spildevandsplan

  Strøby Egede er planlagt til separatkloakering ifølge spildevandsplan 2012-2020 samt tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen. Selve udførelsen af separatkloakeringen har, for størstedelen af Strøby Egede, dog været udsat. Projekteringen af separatkloakeringen er genoptaget, og det har medført en ændret opdeling af etaper og hvor separatkloakeringen starter. På den baggrund er der udarbejdet to forslag til tillæg til spildevandsplanen: Tillæg 9 og 10.

  Det skal bemærkes, at dette dagsordenspunkt kun omhandler tillæg 9.

   

  Formålet med Tillæg 9 til spildevandsplan 2012-2020 er at:

  • udpege en ændret etapeopdeling (Etape A) for en andel af separatkloakeringen af Strøby Egede. Etape A dækker boligområder sydvest for Solgårdsparken på ca. 1 ha.
  • udlægge et område til etablering af yderligere regnvandsbassinkapacitet i Solgårdsparken. Regnvandsbassinet får udløb til Køge Bugt via samme udløbsledning som det eksisterende regnvandsbassin i Solgårdsparken.

   

  Høringssvar og hvidbog

  Der er indkommet to høringssvar fra to beboere i området for tillægget til spildevandsplanen

  • Høringssvar 1 omhandler et ønske om en større detaljeringsgrad i forhold til omkostninger og tidsperiode, samt spørgsmål til om kommunen/KLAR har forhandlet priser hjem for borgerne.
   Den ønskede detaljeringrad svarer ikke til niveauet for en spildevandsplan, men er mere relevant for det detailprojekt, som udarbejdes, når projektet er planmæssigt vedtaget og skal udføres. Det er i tillægget beskrevet, at der ikke skal betales tilslutningsbidrag til KLAR Forsyning, når ejendommen er fælleskloakeret, da ejendommen allerede er tilsluttet. Borgeren skal betale for arbejdet på egen grund. Her vil prisen være meget individuel.
  • Høringssvar 2 omhandler et forslag til en anden placering af bassiner i solgårdsparken af æstetiske årsager. Det foreslås eksisterende sø(er) anvendes i stedet.
   KLAR Forsyninger er blevet bedt om deres kommentarer. Andre muligheder er blevet overvejet. De oprindelige søer er ikke en mulighed, da de har forbindelse til Tryggevælde Å, ligesom der heller en ekstra kapacitet til vand, når det regner. Placeringen af bassiner sker i dialog med Solgårdsparkens venner.

   

  Hvidbogen er vedlagt som bilag. Den beskriver mere detaljeret forvaltningens kommentarer til høringssvarene.

   

  Der er derfor forvaltningens indstilling at vedtagelsen af tillæg 9 kan ske som beskrevet i hvidbogen og i dette tilfælde uden ændringer.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er offentliggjort sammen med høringen af tillægget.

   

  Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 318. Spildevandsplan, tillæg 10 - vedtagelse af plan

  application/pdf icon tillaeg_10_til_vedtagelse_-_stroeby_egede_etape_b_og_bassin_i_nimgaarden_og_strandroseparken.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_hoering_af_tillaeg_10_til_spildevandsplan_2012.pdfapplication/pdf icon klar_forsyning_-_kommentar_til_hoeringssvar_-_tillaeg_10.pdf

  Resume

  Tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020, har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 1 høringssvar. Tillægget skal endeligt godkendes KB. Tillægget udpeger en ændret etapeopdeling (Etape B) for en andel af separatkloakeringen af Strøby Egede, samt udlægger et område til etablering af yderligere regnvandsbassinkapacitet i Nimgården og Strandroseparken.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. det meddeles grundejerforeningen, at de forhold som omtales i grundejerforeningens høringssvar punkt 2 ikke reguleres i spildevandsplanen. Grundejerforeningen henvises til at fremsætte synspunkterne i forbindelse med høringen af kommuneplanen.
  2. vedtage tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020 uden ændringer i henhold til hvidbog. 

   

  Plan, Miljø og Teknik, 4. februar 2020, pkt. 230:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 217:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020 skal endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

   

  Udkast til tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 23. oktober 2019 til 22. december 2019.

   

  Baggrund og indhold af tillæg til spildevandsplan

  Strøby Egede er planlagt til separatkloakering ifølge spildevandsplan 2012-2020 samt tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen. Selve udførelsen af separatkloakeringen har, for størstedelen af Strøby Egede, dog været udsat. Projekteringen af separatkloakeringen er genoptaget, og det har medført en ændret opdeling af etaper og hvor separatkloakeringen starter. På den baggrund er der udarbejdet to forslag til tillæg til spildevandsplanen: Tillæg 9 og 10.

  Det skal bemærkes, at dette dagsordenspunkt kun omhandler tillæg 10.

   

  Formålet med Tillæg 10 til spildevandsplan 2012-2020 er at:

  • udpege et ændret oplandsområde (etape B) for et udsnit af Strøby Egede, som skal separatkloakeres ifølge allerede vedtaget spildevandsplan2012-2020 inkl. tillæg.
  • skaber mulighed for yderligere brug og udvidelse af eksisterende regnvandsbassin ved Nimgården regnvandshåndtering. (kloakopland 940.13)
  • skaber mulighed for yderligere brug af regnvandsbassin ved Strandroseparken (kloakopland 940.12)

   

  Regnvandsbassiner vil således modtage vand fra etape B, Nimgården og Strandroseparken.

  Regnvandsbassinerne får udløb til Køge Bugt via samme udløbsledning, som det eksisterende regnvandsbassin i Nimgården.

   

  Høringssvar og hvidbog

  Der er indkommet et høringssvar fra Nimgården grundejerforening til tillægget til spildevandsplanen.

   

  Nimgårdens grundejere er generelt er positivt stemt overfor Klar Forsynings planer om etablering af et rekreativt område på grundejerforeningens grønne areal. De har i deres høringssvar opstillet en række betingelser for deres dialog og samarbejde for den bedst mulige løsning for området.

  • Det skal bemærkes at hovedparten af betingelserne er dog udenfor rammerne af spildevandsplanlægningen.
  • Betingelse nr. 2 omhandler kommunal planlægning: lokalplan, spildevandsplan: Det er, at der ikke sker ændringer i forudsætningerne for udnyttelsen af områderne i forhold til allerede godkendte spildevandsplaner og lokalplaner. Her tænkes især på Strandroseparkens areal, som er godkendt til 96 boliger og ikke yderligere, samt sommerhusområdets mulighed for helårshus/byggeri, som vil stille højere krav til overfladevand og afledning.

  Det er ikke indenfor rammerne af et spildevandsplantillægget, at diktere indholdet i spildevandsplanen udenfor tillæggets afgrænsning eller anden planlægning, såsom lokalplaner.

  • De resterende betingelser er overordnet forhold mellem forsyningen og grundejerforeningen.

  KLAR Forsyninger blevet bedt om deres kommentarer de forskellige punkter. Forsyninger er generelt positivt indstillet i forhold til grundforeningens betingelser for en positiv dialog.

   

  Hvidbogen er vedlagt som bilag. Den beskriver mere detaljeret forvaltningens kommentarer til høringssvarene. Ligeledes er forsyningens svar til høringssvaret vedlagt som bilag

   

  Der er derfor forvaltningens indstilling, at vedtagelsen af tillæg 10 kan ske som beskrevet i hvidbogen og i dette tilfælde uden ændringer.

  Derudover meddelses det grundejerforeningen, at de forhold som omtales i grundejerforeningens høringssvar punkt 2 ikke reguleres i spildevandsplanen. Grundejerforeningen henvises til at fremsætte synspunkterne i forbindelse med høringen af kommuneplanen

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er offentliggjort sammen med høringen af tillægget.

   

  Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 319. Børne- og Ungepolitik 2020 - 2024

  application/pdf icon bilag_1._sagsfremstilling_fra_boern_unge_og_laering_den_7._januar_2020.pdfapplication/pdf icon bilag_2._revideret_udkast_til_struktur_i_boerne-_og_ungepolitikken_2020_-_2024.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-dialogmoede_boerne_og_ungepolitik_-_procesplan.docx.pdf

  Resume

  Sagen har i januar måned været til drøftelse i AET, SSU og BUL. Udvalgene er kommet med en række input, som skal indarbejdes. Sagen bliver derfor genoptaget og udvalget skal behandle et nyt forslag til politikkens overordnede ambition samt politikkens temaer. Derudover skal udvalget drøfte udkast til dialogmøde.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

  1. Børne- og Ungepolitikkens overordnede ambition er 'Vores børn og unge trives, får en uddannelse og bliver en integreret del af arbejdsmarkedet'
  2. Børne- og Ungepolitikkens temaer er 'Rettidig og forebyggende indsats', 'Stærk tværfaglighed', 'Mødes af ambitiøse voksne', 'Et liv i fællesskab' samt 'Høj mental trivsel'
  3. BUL kommer med input til afholdelse af dialogmødet i marts.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 10:

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Børn, Unge og Læring, 4. februar 2020, pkt. 142:

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Anbefales.

   

  Udvalget gav input til planlægningen af dialogmødet.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 218:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Ad. 1 og 2 anbefales.

  Ad. 3 Udgår som punkt til KB-behandling, da punktet vedrører BUL's egne forhold.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt med den bemærkning, at politikken skal benævnes som en "sammenhængende Børne- og Ungepolitik".

  Sagsfremstilling

  Ifølge den vedtagne Tids- og Procesplan for udarbejdelse af en samlet Børne- og Ungepolitik er vi nu nået dertil, hvor KB skal konkretisere den helt overordnede politiske ramme for politikken. Når denne ramme er fastlagt, kan igangsættes den del af den vedtagne proces, hvor blandt andet medarbejdere og bestyrelser inddrages. Her er det hensigten at udfolde de temaer, der politisk bliver besluttet skal være de dominerende i politikperioden 2020 - 2024, og som skal understøtte opnåelse af politikkens overordnede ambition. Se bilag 3: Dialogmøde Børne- og Ungepolitik for at læse nærmere om forslag til proceselementer, når der afholdes dialogmøde i marts 2020.

   

  Børne- og Ungepolitikken er foranket i de tre fagudvalg; AET, SSU og BUL. I januar blev sagen behandlet i alle tre udvalg, hvor der kom en række input (Se eventuel bilag 1. Sagsfremstilling fra januar 2020). Nu tages sagen op til ny behandling i BUL, hvor udvalgenes input er forsøgt indarbejdet.

   

  Overordnet ambition

  Det oprindelige forslag til en overordnet ambition var følgende: I Stevns Kommune gennemfører vores unge en uddannelse og bliver en velintegreret del af arbejdsmarkedet.

   

  Udvalgene havde en række input, og på den baggrund er der udarbejdet følgende 4 alternativer:

  Alternativ 1: Vores børn og unge trives, får en uddannelse og bliver en integreret del af arbejdsmarkedet

  Alternativ 2: Vores børn og unge trives, får en uddannelse og bliver en integreret del af samfundet

  Alternativ 3: I Stevns Kommune får du et godt børneliv, gennemfører en uddannelse og bliver i stand til at stå på egne ben

  Alternativ 4: I Stevns Kommune trives børn og unge, gennemfører en uddannelse og bliver parate til kunne klare sig selv

   

  Temaer i politikken

  Under udvalgsbehandlingerne kom der ligeledes input i forhold til, at politikken bør have et mere eksplicit fokus på den mentale sundhed og derfor er de fire oprindelige temaer blevet udvidet med et mere, som hedder 'Høj mental trivsel'.

   

  Derudover er der foretaget en række redaktionelle rettelser i Bilag 2: Udkast til struktur i Børne- og Ungepolitikken.

   

   

   

 • 320. Overførsel af anlæg og lånoptagelse fra 2019 til 2020 - godkendelse

  Resume

  KB skal godkende overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlæg og lånoptagelse, som søges overført fra budget 2019 til 2020.

  Samlet set søges der overført 41,1 mio. kr. vedrørende anlæg samt en overførsel af låneadgang på 9,4 mio. kr. til 2020.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 31.325.000 kr. i 2020 vedrørende uforbrugte anlægsbevillinger i 2019
  2. der gives en udgiftsbevilling på 441.000 kr. på PMT's driftsbudget 2020
  3. der gives en anlægsbevilling på 9.372.000 kr. i 2020 vedrørende det brugerfinansierede område
  4. finansiere bevillingerne i 2020 på 41.138.000 kr. ved at reducere anlægsbevillingerne i 2019 tilsvarende
  5. optage lån på 628.000 kr. vedrørende udgifter på det brugerfinansierede område i 2019, som KB giver en indtægtsbevilling til i 2020
  6. der gives en indtægtsbevilling på 9.372.000 kr. i 2020 vedrørende lånoptagelse på det brugerfinansierede område
  7. indtægtsbevillingen på 10.000.000 kr. forøger kassebeholdningen i 2020.

   

  Direktionen, 17. februar 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 220:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende den måde, hvorpå pengene bevilges.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte punkterne 1 - 6.

  Punkt 7 tilbagesendes til ØU til fornyet behandling.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU. 

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med regnskab 2019 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2019, men færdiggøres i kommende år.

  Afsluttede anlæg med mer-/mindreforbrug i 2019 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskab.

   

  Overførslen af uforbrugte anlægsbevillinger fra budget 2019 til 2020 udgør 31,77 mio. kr. Heraf overføres 0,44 mio. kr. til PMT's driftsbudget 2020, da disse 2 projekter fremadrettet er på drift.

  I sagen "Diverse orienteringer" er vedhæftet bilag, hvor alle projekter kan ses med titel og beløb, inklusiv de sager der har været på lukkede dagsordner i årets løb. Bilaget med beløb for de enkelte projekter er på lukket dagsorden af hensyn til konkurrencesituationen i forbindelse med indhentning af tilbud elller gennemførelse af udbud.

   

   

   

  Der søges om hjemtagning af lån på 0,63 mio. kr. og overførelse af lånoptagelse på det brugerfinansierede område på 9,37 mio. kr.  Det angår nye beholdere i forbindelse med den nye renovationsordning. Stevns Kommune har mulighed for at optage lånet, hvis vi optager det inden udgangen af marts 2020, men Stevns Kommune kan vælge at undlade lånoptagelse.

   

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes principper for økonomistyring.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 31,33 mio. kr., en anlægsbevilling på 9,37 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område og en driftsbevilling på 0,44 mio. kr. i 2020.

  Bevillingerne finansieres ved at reducere anlægsbevillingerne i 2019 tilsvarende.

   

  Sagen medfører en indtægtsbevilling på 10,0 mio. kr. vedr. lånoptagelse på det brugerfinansierede område i 2020.

  Indtægtsbevillingen forøger kassebeholdningen i 2020.

   

 • 321. Svømmehal i Store Heddinge - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_svoemmehal.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for ny svømmehal i Store Heddinge.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Ny svømmehal i Store Heddinge.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 5. februar 2020, pkt. 141:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 222:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I marts 2010 vedtager KB en anlægsbevilling på 49,5 mio. kr. til opførelse af en ny svømmehal, samt køb og nedrivning af den tidligere svømmehal. Der er efterfølgende givet tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgninger, som bringer den samlede bevilling til opførelse af svømmehal op på 51.527.000 kr. Svømmehallen indvies i august 2012.

  Det er en moderne svømmehal, hvor der har været fokus på energi- og vandforbrug. Der har undervejs i forbindelse med byggeriet og efterfølgende været uenighed om, hvorvidt entreprenøren var kommet i mål i forhold til de meget høje krav, der var stillet til et lavt energiforbrug i hallen. I en periode efter afleveringen har entreprenøren derfor arbejdet på anlæggene og har forbedret hallens energiforbrug. I 2017 indgås der et forlig, hvor Stevns Kommune effektivt får 529.000 kr. i afslag på entreprisesummen som kompensation for, at man ikke helt når i mål med at reducere forbruget til de normer, som var forudsat i udbuddet. Midlerne er efterfølgende blevet anvendt til en række udbedringer af det tekniske anlæg. Ved disse tiltag er det nu blevet sikret, at vandkvaliteten lever op til de opstillede krav samtidig med at energiforbruget blev forbedret.

  Sagen er nu afsluttet. Undervejs i sagen har der været et merforbrug på kr. 1,2 mio. Dette merforbrug er delvist blevet inddækket af forliget således, at merforbruget ved sagens afslutning er endt på knap kr. 1 mio., hvilket svarer til en overskridelse på på 1,8%. En væsentlig del af overskridelsen skyldes omprojekteringer i projektet, hvor Kommunen er fremkommet med nye ønsker efter kontraktindgåelse samt midler til advokatbistand i sagen.

   

   

  Økonomi

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

   

  beløb i hele 1.000 kr.

   

   

  Anlægsregnskab for Ny svømmehal i Store Heddinge vedlægges.

   

 • 322. Multihuset, Rødvig - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_multihus.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt regnskab med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Multihuset, ny institution i Rødvig.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Multihuset, Ny institution i Rødvig.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 4. februar 2020, pkt. 141:

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 223:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I Investeringsplanen for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på ialt kr. 51,5 mio. kr. I december 2009 frigiver KB 1 mio. kr. til projekteringen. I maj 2010 frigiver KB 50,5 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution i Rødvig (Multihuset). Der er dermed samlet bevilget 51,5 mio. kr. til projektet. Bygningen blev indviet i august 2011.

  Projektet er stort set udført inden for det afsatte budget. Men inden for budgettet er der væsentlige afvigelser imellem de forskellige budgetposter:

  • Køb/salg jord afviger med 1.057.000 kr., hvilket skyldes at projektet som budgetsat har købt jord af COOP. Efterfølgende har projektet købt jord af kommunen ved en intern afregning på 1.052.000 kr., hvilket ikke var budgetsat. Årsagen til denne fremgangsmåde er uvis.
  • Håndværkerudgifter afviger positivt med 8.461.000 kr. Her har man indgået en entrepriseaftale, der var mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes til dels, at elementer af byggesagen er blevet håndteret som bygherreleverancer, og så er omkostningen placeret under omkostninger i stedet. Ligeledes er sagen ikke kørt som totalentreprise, hvorfor rådgiverudgifter er flyttet fra dette punkt til omkostninger. Endelig er Stevns Kommune blevet krediteret fakturaer for 3.000.000 kr. i henhold til forlig indgået i 2015, og disse omkostninger er så ført tilbage under punktet voldgiftssag.
  • Omkostninger afviger med 3.390.000 kr. Dette skyldes, som nævnt i punktet ovenfor, en del bygherreleverancer og rådgivning. Der er uventede udgifter til fx flytning af hegn mod banen, øgede landmåleromkostninger og advokatomkostninger i forbindelse med matrikulering og anskaffelse af jord.
  • Boldbaner overskrider med 832.000 kr., hvilket skyldes en hel del problemer med anlægget af banerne, hvor det ender med, at banerne helt må lægges om.

  Der er ved ibrugtagningen problemer i bygningen med vandindtrængning, ventilationen og styringen af varmen. I 2015 indgås der forlig med entreprenøren om disse mangler, hvor Stevns Kommune tilbageholder betaling af fakturaer for effektivt 3 mio. kr. Disse midler er herefter afsat til udbedring af mangler. Følgende mangeludbedringer er blevet lavet:

  • Varmecentralen er blevet bygget om og stort set udskiftet.
  • Ventilationen er blevet justeret og indreguleret.
  • Der er blevet monteret en metalyderskal udenpå en del af murværket.
  • Fugerne er blevet kradset ud på alt blotlagt murværk og det er blevet genfuget.
  • Huller i tag og taginddækninger er blevet identificeret og lukket.
  • Der er blevet kontrolleret for skimmelsvamp flere gange undervejs.

  Bygningen er nu færdig. Varme og ventilation fungerer, væggene er tætte og taget er tæt.  

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab

   

  Beløb i hele 1.000 kr.

   

   

  Anlægsregnskab for Multihuset, ny institution i Rødvig vedlægges. 

    

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 323. Stevns Spildevand A/S - godkendelse af takster 2020

  application/pdf icon budget_2020_og_takstblad_2020_stevns_spildevand_a_s.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2020 til Stevns kommunes legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. taksterne for 2020 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 4. februar 2020, pkt. 219:

  1. Anbefales.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 224:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 11. november 2019 godkendt takstblad og budget for 2020. På baggrund af den udmeldte indtægtsramme samt drifts- og anlægsbudgettet for 2020 er det besluttet, at taksten for det variable vandafledningsbidrag på trin 1 fastholdes på 45,10 kr./m3 eksl. moms i 2020. Det faste vandafledningsbidrag fastholdes ligeledes uændret.

   

  I hendhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns kommune legalitetsgodkender takstblad 2020.

   

  Taksterne omfatter:

   

  - Tilslutningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"

  - Vejafvandingsbidrag

  - Behandlingsafgift på renseanlæg

  - Tømningsordning

  - Refusion af el til minipumpestationer

  - Gebyrer og renter

   

  Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

   

  Lovgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

   

 • 324. Pyramiden Boesdal, stillingtagen til genåbning

  application/pdf icon brev_fra_stevns_kommune_til_styrelsen_for_patientsikkerhed_13.12.19.pdfapplication/pdf icon styrelsen_for_patientsikkerhed_08.01.20.pdf

  Resume

  Der skal træffes beslutning om driftsbudget i forbindelse med genåbning af Pyramiden i Boesdal. En evt. genåbningen vil omfatte at Pyramiden kan besøges ved at gå ind i den, men den vil ikke kunne lejes til afholdelse af arrangementer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, via DIR, AET og ØU, at

   

  1. driftsbudgettet til Boesdal Kalkbrud forøges med kr. 100.000 kr. til løbende tiltag ved genåbning af Pyramiden i Boesdal.
  2. beløbet finansieres af mindreforbrug på Forberedende Grunduddannelse i 2020.
  3. de 100.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2021 og frem.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 9:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 5. februar 2020, pkt. 138:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales af et flertal (V, R, C) - der foretages en opfølgning i efteråret 2020 efter turistsæsonen.

   

  1 medlem (Ø) ønsker sagen udsat mhp. at der udarbejdes en skitse til en proces for pyramiden.

   

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 228:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  AET's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og efterlyser et samlet driftsbudget. Er heller ikke er overbevist om, at der ikke ikke er asbest i Pyramiden.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

   

  13 medlemmer (A+B+N+C+V) godkendte ØU's indstilling.

   

  3 medlemmer (Ø+O) stemte imod.

  Varly Jensen (O) fastholder ligeledes sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i juli måned sidste år, udtalt sig om risikoen ved at besøgende gæster havde adgang til Pyramiden. Styrelsen mener at der er en risiko for, at der kan hvirvles asbestholdigt støv op fra Pyramidens bund. Pyramiden har siden sommeren 2019 været spærret af for besøgende og to uvildige rådgivningsfirmaer har i løbet af sommeren og efteråret undersøgt og taget prøver i og omkring Pyramiden. Prøverne viser, at der ikke er asbest i luften inde i pyramiden. Der er påvist asbest enkelte steder i bunden af pyramiden i 1 ud af 7 prøver i første omgang og i 1 ud af 5 prøver i anden omgang. Der er således ikke tale om, at der drysser asbest ned fra taget, men at der er sket punktvise forureninger ved, at plader er blevet knust på gulvet.

   

  Teknik & Miljø har den 13. december 2019, på baggrund af asbestprøverne henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed og skitseret en række tiltag, der skulle gøre det mulgit at genåbne pyramiden for besøgende. Det er Teknik & Miljøs vurdering at, vi trygt vil kunne åbne pyramiden, så længe gulvet er fugtigt. Der vil løbende skulle føres tilsyn med, at det er tilfældet, og med at der ikke ligger ituslåede tagplader i pyramiden. Hvis ”gulvet” bliver tørt og støvende vil vi foretage midlertidige lukninger af pyramiden. Vi vil gennemføre luftprøver i bygningen for at sikre, at der ikke er farlig asbest i luften. Luftprøverne foretages 3 gange årligt. To gange om sommeren, hvor der er flest besøgende, og hvor muligheden for tørke er størst.

  Samlet overblik over tiltag:

  • Der føres løbende kontrol med at bunden er fugtig og ikke støvende
  • Der føres løbende tilsyn med, at der ikke er tagplader der er gået itu eller faldet ned
  • Der foretages løbende reparationer af tagplader i Pyramiden, hvis der konstateres skader
  • Der tages 3 luftprøver om året 2 om sommeren og 1 i efteråret.
  • Pyramiden lukkes midlertidigt, hvis gulvet er tørt/støvende.
  • Der åbnes alene for, at besøgende kan gå ind og opleve pyramiden – der gives ikke tilladelse til afholdelse af arrangementer.
  • Der opsættes ”giv et praj-skilte” så besøgende kan melde ind, hvis de observerer uregelmæssigheder.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. januar svaret Stevns kommune på henvendelsen. Styrelsen anbefaler og anfører:

  • At der foretages permanente tiltag som sikrer, at besøgende i bygningen ikke udsættes for kontakt til asbestforurenet kalk fra bunden af bygningen og for risiko for indånding asbestfibre fra konstruktionen
  • Hvorvidt de af kommunen beskrevne afhjælpende tiltag sikrer, at der ikke sker en resuspension af asbestfibre fra kalklaget til luften, er op til kommunen at vurdere.

   

  Det er forvaltningens vurdering, på baggrund af undersøgelser og prøver, at de permanente tiltag vil være tilstrækkelig til at kunne genåbne Pyramiden.

  Der er p.t. ikke budget til gennemførelsen af ovenstående tiltag, dvs. til gennemførelse af 3 tre årlige luftprøver, til straksudbedring af tagplader, til skiltning samt hyppigere tilsyn. Der estimeres et forbrug svarende til årligt ca. 100.000 kr. med afsæt i afholdte udgifter i 2019. 

  I 2020 har AET mulighed for at afholde udgiften inden for egen ramme, da der vil være et mindreforbrug til Forberedende Grunduddannelse grundet forskydning af afregning med staten.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget i 2020, da udgifterne til Pyramiden kan finansieres af mindreforbrug på Forberedende Grunduddannelse, som ligger indenfor AETs ramme.

  De 100.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2021 og frem.

 • 325. Flytning af stationen i Rødvig, indledende undersøgelser - anlægsbevilling

  application/pdf icon movia_-analyse_af_flytning_af_roedvig_station_rapport_08032018.pdf.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_eventuel_flytning_af_roedvig_station_behandlet_paa_moedet_1._marts_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2018.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_roedvig_station_-_eventuelt_flytning._behandlet_paa_moedet_10._april_2018_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_og_fritid_2018.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_flytning_af_roedvig_station_behandlet_paa_moedet_7._september_2017_kl._1800_valloeby_forsamlingshus_valloeraekken_2_4600_koege_i_kommunalbestyre.pdfapplication/pdf icon udviklingsplan_for_roedvig_by_final_ptu_8.marts.pdfapplication/pdf icon brev_til_ptu_vedr._prioriteringsliste_21._november_2016.pdfapplication/pdf icon top_10_rb_1_stemmeseddel.pdf

  Resume

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Stevns Kommune økonomisk skal bidrage til udarbejdelse af en analyse af flytning af stationen i Rødvig.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via DIR, PMT og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til udarbejdelse af en analyse af flytning af stationen i Rødvig til Vemmetoftevej i samarbejde med Regionen og Movia
  2. finansiere anlægsbevillingen af det bevilgede anlæg til Ikke kontraktbundne opgaver 2020.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 6:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 4. februar 2020, pkt. 220:

  4 medlemmer (A, B, V og N) anbefaler indstillingerne.

   

  1 medlem (O) kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker følgende protokollering: "Hvis det viser sig at Rødvig Station skal flyttes, skal det gøres klart nu, om Stevns Kommune skal deltage økonomisk."

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 230:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen, og henviser til sin protokollering i PMT.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU/PMT.

  Sagsfremstilling

  Flytning af stationen i Rødvig indgik i udviklingsplanen for Rødvig, der blev godkendt af KB den 8. marts 2016. Efterfølgende har Rødvig Borgerforening i forbindelse med PTU møde den 10. januar 2017 fremlagt resultatet af en lokalafstemning, hvor 302 borgere i Rødvig på baggrund af forslagene fra Udviklingsplanen valgte flytningen af Rødvig Station som deres absolutte første prioritet.

  Flytning af Rødvig station var på dagsordenen ved PTU møde den 22. august 2017, hvor det blev besluttet at forvaltningen i samarbejde med Movia og Regionstoget skulle arbejde på at flytningen skulle indgå i den kommende moderniseringsplan for Regionstogets banestrækning. Sagen var til orientering på KB den 7. september 2017.

  Som led i dette samarbejde blev der i marts 2018 foretaget en indledende undersøgelse, hvis primære formål var at få undersøgt den nuværende samt to alternative placeringer af stationen - en placering ved SydStevns hallen og en placering ved Vemmetoftevej. På baggrund af undersøgelsen bsluttede PMT den 10. april 2018 at forvaltningen skulle arbejdere videre med en placering ved Vemmetoftevej.

  I forbindelse med, at Region Sjælland og Movia har igangsat undersøgelsen af renovering af Østbanen har Region Sjælland indhentet tilbud på udarbejdelse af en mere grundig analyse af flytning af stationen til Vemmetoftevej. Opgaven har en pris af 500.000 kr. Regionen foreslår en fordeling af denne udgift mellem Regioen, Movia og Stevns Kommune fordelt således at Regionen betaler 250.000 kr, Movia betaler 100.000 kr og Stevns kommune betaler de resterende 150.000 kr.  

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 150.000 kr. til Flytning af stationen i Rødvig, indledende undersøgelser. Bevillingen bliver finansieret af anlægsbevilling fra Ikke kontraktbundne opgaver 2020.

 • 326. Østbanens renovering og BRT- busser

  application/pdf icon bilag_2a._endeligt_forstaaelisespapir_brt_og_oestbanen.pdfapplication/pdf icon bilag_3a._mail_fra_regionsraadsformanden_til_borgmestrene_i_koege_faxe_og_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon bilag_3b._mail_fra_region_sjaelland_til_regionsraadet.pdfapplication/pdf icon bilag_3c._mail_fra_region_sjaelland_til_folketingets_transportordfoerer.pdfapplication/pdf icon bilag_3d._orientering_om_supplerende_undersoegelse_paa_oestbanen.pdfapplication/pdf icon bilag_3e._faelles_pressemeddelelse_mellem_fra_regionsraadsformanden_og_transportministeren_om_brt_og_oestbanen.pdfapplication/pdf icon bilag_4._realdania_-_good_practice-guide_6_-_bus_rapid_transit.pdfapplication/pdf icon bilag_1._udkast._brev_til_transportministeren.pdf

  Resume

  Østbanens skinner er nedslidte og står overfor en omfattende renovering. I den forbindelse har Region Sjælland og Transportministeren igangsat en supplerende undersøgelse, der skal beskrive, hvorvidt BRT-busser kan være en alternativ mulighed til den oprindelige togbane. Det er forvaltningens vurdering, at der er en stor politisk interesse for sagen, og i den givne situation lægges denne sag derfor op til politisk drøftelse i Økonomiudvalget. Derudover er der udarbejdet et udkast til et brev til Transportministeren, som udvalget skal behandle.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. sagen drøftes.
  2. brevet til Transportministeren godkendes (Bilag 1. Brev til Transportministeren).
  3. sagen lægges til orientering i KB.

  Direktionen, 24. februar 2020, pkt. 1:

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 231:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Ad. 1

  Drøftet.

  Ad. 2

  Udkastet blev godkendt.

  Ad. 3

  Sagen fremlægges til orientering for KB.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Østbanens skinner

  Østbanen forbinder Faxe og Stevns Kommuner med Køge, men sporerne er nu ca. 40 år gamle. Lokaltog A/S driver Region Sjællands lokalbaner og har konstateret, at sporerne nu er så udtjente og nedslidte, at der er behov for en omfattende renovering. Det giver betydelige driftsudfordringer i hverdagen, og der er allerede i 2011 indført en begrænsning af togenes vægt. Det har blandt andet betydet, at sæder er taget ud af togene og fra den 16. december 2019 er hastigheden nedsat fra 100 km/t til 75 km/t. Formålet er at formindske sliddet på sporerne frem til sporrenoveringen og mindske risikoen for, at kørslen på banen bliver indstillet.

   

  En ekstern undersøgelse vurderer, at sporrenoveringen vil koste ca. 660 mio. kr. Det er dog inklusiv et tillæg på 50% til budgetusikkerhed. Region Sjælland har ansvaret for Østbanen, men uden ny finansiering af denne udgift, står Region Sjælland overfor enten at lukke Østbanen eller spare op mod 30 mio. kr. årligt på driften af de øvrige busser og tog i Region Sjælland. I det lys har Region Sjælland gået i dialog med Transportministeren om ny finansiering til renovering af Østbanen. Samtidig har Region Sjælland ultimo 2019 afsat 8 mio. til en undersøgelse, som blandt andet skal vurdere de konkrete udfordringer nærmere og komme med et mere præcist prisoverslag for en sporrenovering. Dette arbejde er afsluttet inden sommerferien 2020.

   

  Aftale mellem Region Sjælland og Transportministeren

  Efterfølgende blev det den 28. februar 2020 offentliggjort ved et pressemøde, at Region Sjælland og Transport- og Boligministeriet sammen vil igangsætte en supplerende undersøgelse. Det fremgår af forståelsespapiret, at "Transport- og Boligministeriet og Region Sjælland er enige om at undersøge potentialer og muligheder for at anlægge en grøn regional BRT-løsning i Østbanens tracé". Se eventuelt bilag 2a: Endeligt forståelsespapir.

  Forretningsudvalget i Region Sjælland blev orienteret på sit møde mandag d. 27. januar 2020 og det øvrige Regionsråd blev orienteret via mail den 28. januar umiddelbart forinden pressemødets afholdelse. Borgmestrene fra Køge, Stevns og Faxe Kommuner blev orienteret om undersøgelsen tidligere på dagen den 28. januar. Se eventuelt bilag 3a - 3e: Orienterende mails fra Region Sjælland til hhv. Borgmestre, Regionsråd samt Folketingets Transportordfører for at læse nærmere om de udsendte orienteringer.

  Undersøgelsen af en regional BRT-løsning skal supplere den projektforberedelse af en sporrenovering, som allerede er igangsat af Region Sjælland. De to undersøgelser afsluttes begge i maj/juni 2020. Det fremgår af aftalen, at det herefter er Region Sjælland, der træffer beslutning om, hvilken løsning de ønsker at fortsætte med. Den supplerende undersøgelse af en BRT-løsning ændrer imidlertid ikke på Region Sjællands behov for at få prioriteret nye penge til Østbanen fra Folketinget.

   

  Undersøgelse af BRT-busser

  Region Sjælland og Transport- og Boligministeriet skal gennemføre undersøgelsen sammen med Vejdirektoratet og MOVIA. Af kommissoriet fremgår en række punkter, som undersøgelsen skal indeholde. Se eventuelt bilag 2b: Kommissorium.

  Undersøgelsen tager udgangspunkt i en løsning, hvor Østbanens eksisterende banetracé omdannes til en vejbane, der er dedikeret udelukkende til BRT-busser.

  I kommissoriet står det beskrevet, at analysen skal tjene to overordnede formål:

  • Analysen skal vurdere om projektet er relevant og rentabelt at gå videre med i forhold til Østbanen.
  • Derudover skal analysen anvendes til at give et mere generelt vidensgrundlag for etablering af en grøn BRT-løsning i eget tracé.

  Hvad er BRT

  BRT står for Bus Rapid Transit BRT og er kendt rundt i verdenen, men løsningen er endnu ikke implementeret i Danmark. Internationalt er konceptet brugt til større byer med et stigende transportbehov, og hvor der er behov for at reducere trængslen på vejbanen. 

   

  BRT-busser er især kendetegnet ved at køre i deres egne vejbaner med en større kapacitet end almindelige busser. Der eksisterer alternative BRT-løsninger, som kombinerer både kørsel i egne baner med kørsel blandt den øvrige trafik.

  Der er endnu ikke Danske erfaringer med BRT, men der findes en række analyser, hvor BRT-løsningen har været overvejet i situationer, hvor der behov for at øge en eksisterende buskapacitet, som har opnået sin kapacitetsgrænse. Der synes ikke at være tidligere overvejelser i lighed med den igangsatte analyse, som vurderer modsat – nemlig at nedbringe kapaciteten af den kollektive trafik ved at gå fra togdrift til BRT-busser.

   

  Overordnet ser det ud til, at det typisk er i bynære områder og af følgende fire årsager, der hidtil er igangsat overvejelser om BRT-busser:

  • at en given strækning har nået sin kapacitetsstrækning ved eksempelvis alm. busdrift.
  • at et område ikke bliver betjent.
  • at der mangler forbindelse mellem øvrige transportformer
  • at der eksisterer en dårlig regelmæssighed

   

  Se eventuelt Bilag 4: Realdania - Good practice-guide 6 - Bus rapid transit, for at læse nærmere om BRT-busser. Movias hjemmeside har eksempelvis ligeledes en side om BRT.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 327. Stevns Ejendomme - videre udvikling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomscenter_behandlet_paa_moedet_22._juni_2016_kl._0830_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2016.docx.pdfapplication/pdf icon stevns_ejendomme_beskrivelse_af_de_naeste_skridt.pdf

  Resume

  I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning af 22. juni 2016 om etablering af et ejendomscenter skal KB tage stilling til, om teknisk servicepersonale og midler til indvendig og udvendig vedligehold af bygninger skal samles under Stevns Ejendomme. Med virkning fra 1. januar 2021.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via CG, DIR, SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. samle teknisk servicepersonale fra skoler og pedelkorps under Stevns Ejendomme og at organiseringen skal ske i 3 distrikter
  2. overføre decentrale midler til indvendigt og udvendigt vedligehold af kommunens bygninger til D&V-puljen under Stevns Ejendomme, med de i sagsfremstillingen nævnte undtagelser.
  3. beslutter, at pkt. 1 og 2 skal ske med virkning fra 1. januar 2021 efter involvering af brugerne, medarbejderne og MED-organisationen

   

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 8:

  Anbefales. 

  Chefgruppen, 3. februar 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 3. februar 2020, pkt. 133:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 4. februar 2020, pkt. 221:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 4. februar 2020, pkt. 146:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

  Anbefales med bemærkning om:

  - at der bør ske en evaluering blandt de involverede parter efter 1 år.

  - at det bør være et opmærksomhedspunkt i implementeringen, at der bevares sammenhængskraft mellem pedelkorpset og de andre faggrupper på institutionerne.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 5. februar 2020, pkt. 140:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 229:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Udvalgenes indstillinger, inklusive protokolleringer, anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Imod stemte 2 medlemmer (Ø), som ønsker at sagen udsættes indtil medarbejdersiden er hørt i sagen.

  Sagsfremstilling

  Stevns Ejendomme blev efter ØU's beslutning etableret i 2016. ØU's beslutning indebar et ønske om, at der "efterfølgende vil ske en løbende tilpasning og udvikling af ejendomscentret hen imod en vis standardisering, samt tværorganisatorisk prioritering med udgangspunkt i et fokus på organisationen som helhed." Det første princip som bliver nævnt i beslutningen er, at Stevns Ejendomme skal optimere ejendomsdriften i Stevns Kommune. Derfor indstilles det nu, at der tages yderligere skridt mod fuld etablering af en samlet ejendomsdrift.

   

  Det foreslås, at det tekniske servicepersonale, der i dag hører under skolerne, bliver samlet med pedelkorpset i Stevns Ejendomme. Der flyttes dermed 7 årsværk fra skolerne, hvilket betyder, at der bliver 16 årsværk, som skal tage sig af bygningsdriften af kommunens ejendomme. En række kommunale bygninger, der rummer daginstitutioner, biblioteker og mødesteder vil således fremover også få tilbudt teknisk service fra Stevns Ejendomme, der også overtager ansvaret for deres bygningsdrift. Det tekniske servicepersonale skal fortsat bistå skolerne ved opgaver, der ikke vedrører bygningsdriften.

   

  Endvidere foreslås det, at de decentralt placerede midler til indvendigt og udvendigt vedligehold bliver overført til D&V-puljen under Stevns Ejendomme. Det vil dreje sig om omplacering af 2,8 mio. kr., hvorved der samlet bliver afsat 9,1 mio. kr. til vedligehold af kommunens bygninger. Den samlede omkostning forbliver uændret, da der er tale om en omplacering af midler. Det vil betyde, at flere opgaver kan konkurrenceudsættes, at der kan prioriteres med udgangspunkt i fokus på kommunen som helhed og at der kommer en bygningsfaglig ledelse af bygningsdriften.

   

  Det foreslås at følgende bygninger ikke berøres af ændringerne, da personalemæssige og praktiske forhold for indeværende gør det uhensigtsmæssigt at omlægge bygningsdriften for dem. Det drejer sig om sportshallerne, naturcentret, ungdomsskolen og fyrcentret. Disse bygninger kan blive omfattet på et senere tidspunkt, hvis forholdene ændrer sig.

   

  Erfaringer fra andre kommuner viser, at en samling af teknisk service og samling af vedligeholdelsesmidlerne vil sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, der vil medføre en højere vedligeholdelsesstandard på bygningerne og at bygningernes egnethed til deres anvendelsesformål vil blive forbedret.

   

  Den endelige organisering af arbejdet med teknisk service vil blive tilrettelagt i en proces med brugerinddragelse og medarbejderinddragelse og behandling i MED-systemet frem til oktober, hvor den fremlægges for KB.

   

  I bilag på sagen findes en mere uddybende gennemgang.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er tale om en omplacering af afsatte driftsmidler.

  Historik

  Sagen har været behandlet på ØU 22. juni 2016

 • 328. Familieboliger - drøftelse om anvisningsret

  application/pdf icon uddrag_af_tilsynshaandbogen_pr._16._januar_2020.pdfapplication/pdf icon regler_og_lovgivning_omkring_aeldre-_og_familieboliger.pdf

  Resume

  Siden opførelsen af 42 familieboliger, som er ældreegnede, har kommunen haft en aftale, som indebærer, at kommunen anviser 100 % til boligerne. SSU skal træffe beslutning om, hvor stor en andel af Stevns Kommunes familieboliger, de ønsker kommunen skal have anvisningsretten til.

   

  Sagen om behovet for ældre- og familieboliger er blevet behandlet løbende på hvert SSU møde gennem det sidste år. Bilag fra SSU møde den 23 september 2019 er vedhæftet sagen.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. træffe beslutning om, hvor stor en andel af de 42 ældreegnede familieboliger kommunen skal have anvisningsretten til
  2. udpege hvilke boliger, der ønskes anvisningsret til, såfremt der fortsat ønskes anvisningsret til en andel af familieboligerne
  3. beslutte om boliger uden for anvisningsretten i givet fald skal udlejes efter boligorganisationens venteliste, men efter særlige kriterier
  4. beslutte hvilke særlige kriterier der i givet fald ønskes udlejet efter for de familieboliger, som boligselskabet har anvisningsretten til
  5. forvaltningen i givet fald indgår aftale med boligselskabet om ændring af anvisningsretten.

   

  Social og Sundhed, 3. februar 2020, pkt. 132:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  1. 5 medlemmer (A+V+N) anbefaler en anvisningsret på nul procent.

   

  2. Ikke relevant, som følge af beslutning under ad. 1.

   

  3. 5 medlemmer (A+V+N) anbefaler kompetencen overladt til boligselskabet.

   

  4. Ikke relevant, som følge af beslutning under ad. 3.

   

  5. Anbefales.

   

  1 medlem (Ø) tager forbehold indtil behandling i kommunalbestyrelsen.

   

  Udvalget sender sagen videre til ØU og KB.

   

  Økonomiudvalget, 25. februar 2020, pkt. 227:

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  SSU's indstilling anbefales.

  ØU anmoder at få tilsendt størrelsen af udgiften i 2018 (eller nyere tal).

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger den 26. februar 2020:

   

  I 2019 var der udgifter til tomgangsleje på cirka 0,1 mio. kr. i de pågældende lejligheder.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har i dag 100 % anvisningsret til 42 familieboliger. Det medfører, at kommunen har forpligtigelsen i forhold til udlejning og dermed forpligtigelsen til at betale for tomgangsleje ved de boliger, som ikke bliver lejet ud og øvrige kontraktlige forhold, hvis borger af forskellige årsager ikke selv kan betale.

   

  SSU ønsker at drøfte, hvilke muligheder kommunen har for at minimere antallet af familieboliger, som kommunen har anvisningsforpligtigelsen over. Boliger mærket som familieboliger giver pr. automatik kommuner anvisningsret til 25 %, medmindre kommunen har besluttet andet. Anvisningen kan ved aftale med boligorganisationen ændres fra 0-100 %.  Da aftalen blev indgået var der ikke tale om en tidsbegrænsning, mens det i dag ville være sædvanligt at indgå en aftale fx for 4 år med mulighed for forlængelse. Antallet af boliger med kommunal anvisningsret aftales således mellem kommunen og boligorganisation og indarbejdes i en samarbejdsaftale.

   

  En kommune vil normalt have mulighed for at opsige indgåede aftale med et passende varsel fx ½ -1 år. Når der må være et passende varsel skyldes det, at den tomgangsudgift, som ellers påhviler kommunen overgår til den konkrete boligorganisation, og udgiften skal afholdes af dispositionsfonden.

   

  Uanset hvorledes aftalen måtte blive for fremtiden med den konkrete boligorganisation, vil kommunens betalingsforpligtelse ved ledige boliger blive opgjort efter de generelle regler.

   

  På baggrund af overvejelserne udarbejder forvaltningen oplæg til skriftlig samarbejdsaftale med boligorganisationen, hvor den ønskede ændring i anvisningsretten indarbejdes.

   

  Aftalens indhold skal godkendes politisk inden den underskrives endeligt af boligorganisationen.

   

  Boliger som kommunen ikke har anvisningsret til, kan efter aftale mellem kommunen og boligorganisationen mærkes til en særlig gruppe af borgere (fx ældre friske over 65 år.) Jf.§ 60.

   

  Uddrag af tilsynshåndbogens kap. 2, version 16, 2020, som handler om de generelle regler for udlejning af almene boliger, er vedhæftet sagen. Det vil især være afsnittet 2.5.2.1.2 om aftalt anvisning, 2.5.2.1.3 om aftalte udlejningskriterier samt 2.5.2.1.7 om opsigelse af aftale om anvisning, som relaterer sig til denne sag.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger m.v. § 59.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 329. Sag rejst af KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen og KB-medlem Jørgen Larsen vedr. udarbejdelse af regelsæt for afvikling af virtuelle politiske møder

  Resume

  NYT Stevns anmoder forvaltningen om at afdække mulighederne, samt opstille regelsæt for afvikling af virtuel deltagelse i udvalgsmøder.

  Indstilling

  KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen og KB-medlem Jørgen Larsen indstiller til KB, at:

   

  1. Forvaltningen udarbejder principper for hvilke fysiske- og udstyrsmæssige rammer, der skal opstilles for afholdelse af politiske udvalgsmøder.
  2. Forvaltningen udarbejder et regelsæt for de styrelsesretslige principper, der skal overholdes ved virtuel deltagelse på politiske udvalgsmøder og på hvilken måde reglerne sikres overholdt jf. styrelseslovens § 20.

  Beslutning

  Sagen er udgået.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen og KB-medlem Jørgen Larsen har fremsendt nedenstående sagsfremstilling:

   

  "Der bliver i stigende omfang anvendt ny teknologi i forbindelse med afvikling af møder, og fysisk tilstedeværelse er ikke længere altid nødvendigt for at kunne afholde et møde. Det er en del af samfundsudviklingen og kan være en god ide. Der er dog nogle regelsæt bl.a. Styrelseslovens § 20, der tilskriver, at politiske udvalgsmøder er lukkede og offentligheden derfor ikke har adgang til disse møder.

  Udvalgsmedlemmer har tavshedspligt, hvad angår de drøftelser, der foregår på møderne – udvalgsmedlemmerne må dog gerne referere egne udtalelser.

   

  Virtuelle møder er karakteriseret ved, at mødedeltagerne ikke er fysisk tilstede i mødelokalet, men derimod deltager virtuelt via en skypeforbindelse eller lign. Hvis et eller flere medlemmer deltager virtuelt i et udvalgsmøde, er det ikke muligt at sikre, at mødet ikke deles med andre, der fx kan opholde sig i baggrunden, ligesom det ikke er muligt at sikre, at medlemmet ikke instrueres af andre i relation til fx stemmeafgivning m.m. Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at overholde de styrelsesretslige regler, vil på den måde skulle basere sig på tro og love erklæringer.

   

  Kan man fx sidde i S-toget eller i en et andet offentligt rum og deltage i et Økonomiudvalgsmøde? Vi mener, der bør være regler for, at man sidder alene i et lukket rum. Kan alle udvalgsmedlemmer deltage via skype, så det kun er udvalgsformanden og direktør, der deltager fysisk eller skal der være en begrænsning af, hvor mange udvalgsmedlemmer, der kan deltage virtuelt på samme tid? Der kan sikkert stilles flere spørgsmål. For os er det blot vigtigt, at det sikres, at Styrelsesloven overholdes.

   

  Virtuel deltagelse i møder, fx via Skype giver en stor grad af fleksibilitet, og er en effektiv, fleksibel og nem måde at afholde møde på, såfremt det ikke er påkrævet, at alle mødedeltagerne er fysisk til stede. Derfor synes vi også, det en god ide. Men på nuværende tidspunkt findes der angiveligt ikke et regelsæt i Stevns Kommune vedrørende virtuel deltagelse i politiske møder. Det anmoder NYT Stevns nu om, at der udarbejdes og at dette regelsæt, vedtages i Kommunalbestyrelsen, så både borgere og politikere kan være trygge ved, at Styrelsesloven overholdes ved virtuelle møder."

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for budgettet.

   

 • 330. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Spørgsmål fra salen.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:

   

  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.

   

  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.

   

 • 331. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

   

 • 332. Køb af landbrugsjord B

  Beslutning

  Et flertal (A+V+C+N) godkender indstillingen.

  1 medlem (O) tager forbehold.

 • 333. Udleje af areal - Varpelev

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

   

 • 334. Legepladser - frigivelse af anlægsbevilling 2020

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

   

 • 335. Store Heddinge skole - indeklima AT-påbud - anlægsbevilling

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) + Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O).

  Mogens Hansen (A) indtræder som stedfortræder for Thomas Overgaard (A)

   

  Indstillingen godkendt.

   

 • 336. Diverse orienteringer - KB den 27. februar 2020 (Lukket)

 • 337. Underskriftsark (Lukket)