Referat

 • 415. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 26. juni 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  Godkendt.

 • 416. Planstrategiens visionsarbejde

  application/pdf icon bilag_1._powerpoint-praesentation._arbejdsgruppens_visionsarbejde.pdfapplication/pdf icon bilag_2._kort_udfoldelse_af_arbejdsgruppens_fire_visionsbud.pdf

  Resume

  Med afsæt i det gennemførte visionsarbejde i 2018, har en intern arbejdsgruppe udarbejdet fire nye bud på en overordnet vision for Stevns Kommune. Der skal træffes en beslutning om, hvilken vision der skal indarbejdes i Planstrategien.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  1. et af arbejdsgruppens fire visionsbud vælges

  Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 309:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Et flertal af Økonomiudvalget (Anette Mortensen (V), Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C) anbefaler visionsforslaget: Stevns - Du kommer igen!

   

  Varly Jensen (O) ønsker klare målsætninger om kommunens fremtidige muligheder.

  Mogens Haugaard Nielsen (N) tager forbehold.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  13 medlemmer (A+V+C+Jørgen Larsen (N)) godkendte ØU's indstilling.

  2 medlemmer (O) stemte imod og fastholder Varly Jensens protokollering fra ØU.

  3 medlemmer (Mogens Haugaard Nielsen (N) +Liste Ø) stemmer hverken for eller imod.

  Sagsfremstilling

  I foråret 2018 blev planstrategiens visionsarbejde igangsat. Målet var at fastlægge en vision, der både kan være retningsgivende ledestjerne i planstrategiens arbejde, men også bruges i den politiske og administrative ambition for Stevns kommune.

   

  Visionen har til hensigt at være gennemgående i den daglige udmøntning, og ikke mindst fortælle, hvilke ønske positioner, vi i fællesskab stræber efter i Stevns Kommune.

   

  I processen blev politikere, direktion og centerchefer bedt om i fællesskab at danne fire overordnede temaer, som er særligt relevante i Stevns kommune. Følgende fire blev valgt:

   

  • Et godt sted at bo
  • Deltagelse og fællesskab
  • Udsyn og innovation
  • Natur- og kulturlandskaber

   

  Planstrategien bygges op omkring de fire temaer, og de bliver hver især udfoldet og konkretiseret i den forbindelse. Visionen skal ligeledes udfoldes og gøres til handling i de fire temaer og i arbejdet fremadrettet.

   

  Med afsæt i de fire temaer blev der herefter gennemført en række workshops, et stort borgermøde og politiske behandlinger, der skulle lede frem til en vision. I efteråret 2018 blev arbejdet imidlertid sat i bero, da processen havde vist sig at kræve en nytænkning for at komme i mål.

   

  I foråret 2019 blev arbejdet genoptaget, ved at nedsætte en mindre arbejdsgruppe bestående af ansatte i Stevns Kommune og med en bredde ud i kommunens forskellige fagområder.

   

  Denne arbejdsgruppe mødtes den 20. og 21. maj og havde her til opgave at komme med minimum tre visionsbud indenfor 24 timer.

  Arbejdsgruppen er kommet frem til fire visionsbud. Alle visionsbud favner alle fire temaer. Det er således visionsbud af en overordnet karakter frem for visioner med afsæt i et enkelt af temaerne.

   

  Visionsbudene kan hver især udfoldes i de fire temaer i planstrategien.

   

  De fire visionsbud er blevet præsenteret og udfoldet på et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 12. juni.

  Se bilag 1: PowerPoint-præsentation. Arbejdsgruppens visionsarbejde.

  Se bilag 2: Kort udfoldelse af arbejdsgruppens fire visionsbud.

   

  De fire visionsbud er:

  • Stevns. Helt til kanten!
  • Skab dig på stevnsk!
  • Stevns - du kommer igen!
  • Drøm udover kanten!

  Økonomi

  Sagen har ikke konsekvenser for budgettet

 • 417. §17 stk.4 udvalg- FNs verdensmål - nedsættelse af udvalg

  application/pdf icon ansoegninger_-ss17-stk4.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede på dets møde den 28. marts 2019, med afsæt i budgetaftalen for 2019-22 samt i Styrelseslovens rammer for § 17, stk. 4-udvalg, at igangsætte processen for etablering af et §17, stk. 4 udvalg. Udvalget er nedsat under Kommunalbestyrelsen og refererer til fagudvalget Plan, Miljø & Teknik.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB, at

   

  1. nedsætte §17, stk. 4 udvalget
  2. KB vælger 3 medlemmer samt udpeger en formand for udvalget,
  3. de udpegede 6 borgerrepræsentanter i det kommende udvalg tages til efterretning,
  4. mødeplanen for udvalgets virke tages til efterretning

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  Ad. 1

  Liste Ø stillede forslag om at udskyde etableringen af udvalget til efter de kommende budgetforhandlinger.

  For dette stemte: 4 medlemmer (Ø+N).

  Imod stemte: 12 medlemmer (A+V+C)

  Stemte hverken for eller imod: 2 medlemmer (O).

  Forslaget er herefter forkastet.

   

  Forslag om nesættelse af § 17, stk. 4.

  For dette stemte: 12 medlemmer (A+V+C)

  Imod stemte: 6 medlemmer (Ø+O+N)

  Liste O mener, at verdensmålene bør behandles i de ordinære planudvalg.

   

  Ad. 2  

  Line Krogh Lay, Formand (B), Steen S. Hansen (A) og Sejer Folke Henriksen (Ø) blev godkendt som politiske repræsentanter.

  2 medlemmer (O) stemte imod.

  2 medlemmer (N) stemte hverken for eller imod.

  Ad. 3

  De 6 udpegede borgerrepræsentanter blev godkendt: Kasper Skov Brokøb, Rasmus Jørgensen, Jan Sørensen, Lone Clausen, Andreas Vestergaard Pedersen og Niels Hejlskov.

  Ad. 4

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  §17. stk. 4 udvalget skal bestå af 9 medlemmer. Tre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer ved brug af den D’honske metode og 6 medlemmer udvælges blandt borgerrepræsentanter. Der ønskes en bred konstellation blandt de 6 borgerrepræsentanter. I alt har 15 borgere har sendt en motiveret ansøgning til Center for Teknik & Miljø, som har foretaget en udvælgelse af 6 medlemmer, se bilag.

  De 6 medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen på Stevns og har alle skrevet en motiveret ansøgning, som afspejler både en personlig og faglig interesse og en viden om bæredygtighed, håndværk og erfaring fra erhvervslivet. Alle er bosiddende i kommunen.     

  §17. stk. 4 udvalgets møder vil foregå på Stevns Rådhus i tidsrummet kl. 17-21 med spisning. Følgende mødeplan for 2019-2020 foreslås:

    

  2019

   

  Tirsdag den 27.august

  Første møde i udvalget. Oplæg om FN's verdensmål med fokus på bosætning, fællesskaber, energi mv.

  Onsdag d. 18. september

  Ordinært møde for udvalget

  Oktober

  Inspirationstur

  Torsdag d. 14. november

  Ordinært møde for udvalget

  Onsdag d. 11. december

  Ordinært møde for udvalget samt status på arbejde til orientering for Kommunalbestyrelsen

  2020

   

  Torsdag d. 16. januar

  Ordinært møde for udvalget

  Tirsdag d. 26. februar

  Ordinært møde for udvalget

  Marts

  Afholdelse af borgerworkshop

  Onsdag d. 22. april

  Ordinært møde for udvalget - opsamling fra borgerworkshop

  Tirsdag d. 26. maj

  Ordinært møde for udvalget

  Torsdag d. 18. juni

  Sidste ordinære møde for udvalget med afslutning

  August

  Evaluering af udvalgets arbejde sendes til orientering til kommunalbestyrelsen

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Økonomi

  På budget 2019 er der afsat kr. 400.000 under punktet "Fokus på en grøn og bæredygtig kommune (§17 stk. 4)”. Der er i overslagsårene afsat 400.000 kr. i 2020 samt 200.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022.

  Historik

  Et flertal bestående af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre indgik den 25. september 2018 en budgetaftale (godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018) hvori der er afsat penge til etableringen af et § 17 stk. 4-udvalg.

  ”Partierne ønsker at øge fokus på – og arbejdet med de 17 verdensmål. Derfor nedsættes der et § 17,4 udvalg sammensat af borgere, erhvervsliv og politikere. Konkret skal udvalget arbejde med et pilotprojekt hvor der skabes et nyt boligområde, der har de 17 verdensmål samt klima- og energivenlige løsninger som omdrejningspunkt. Projektet skal skabe opmærksomhed om Stevns i forhold til erhverv og bosætning samt give os viden om og erfaring med at arbejde med fremtidens boformer og indtænke bæredygtige løsninger” (Citat: Budgetaftalen, september 2018). 

   

 • 418. Grundlovsceremoni, statsborgerskab, fastlæggelse af retningslinjer

  Resume

  Stevns Kommune skal med afsæt i indfødsretsaftalen afholde Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret. Ceremonien skal afholdes mindst to gange årligt, og med afholdelse første gang efteråret 2019.

  KB skal fastlægge retningslinjer for afholdelsen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

   

  1. Kommunalbestyrelsens repræsentant ved ceremonierne fastlægges.

  a. Borgmesteren og ved hendes fravær henholdsvis 1. eller 2. viceborgmester eller

  b. Forvaltningen (ved repræsentation af direktionsmedlem / ansvarlig centerchef)

   

  1. Ceremonierne afholdes to gange årligt.
  2. Ceremonierne afholdes i rådssalen

   

  Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 312:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Ad. 1 og 2 anbefales således, at borgmesteren, og i hendes fravær henholdsvis 1. eller 2. viceborgmester varetager opgaven. Forvaltningen deltager ligeledes.

   

  Ad. 2 og 3 anbefales.

   

  Steen Nielsen (A) og Mogens Haugaard Nielsen (N) mener, at grundlovsceremonien er unødvendig og spild af ressourcer.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Imod stemte 2 medlemmer (Ø).

   

  2 medlemmer (Ø) ønsker at få afskaffet kravet om det fysiske håndtryk som en del af cerominien.

   

  7 medlemmer (Steen Nielsen (A), Henning Urban Nielsen (A), Anne Munch (A) + Liste N + Liste Ø) mener, at grundlovsceromien er unødvendig og spild af ressourcer.

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 29. juni 2018 en ny indfødsretsaftale. Det indgår blandt andet i aftalen, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betinges af deltagelsen ved en grundlovsceremoni.

   

  Stevns Kommune er således forpligtet til at afholde Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk statsborgerskab mindst to gange årligt. I 2019 skal ceremonien dog kun afholdes én gang, og dette skal foregå i anden halvdel af 2019.

   

  Loven giver kommunen mulighed for at vælge, om det er et medlem af Kommunalbestyrelsen eller en embedsmand, som skal gennemføre ceremonien (=være Kommunalbestyrelsens repræsentant)

   

  Stevns Kommunen har også mulighed for at indgå aftale med nabokommunerne om at gennemføre en fælles ceremoni i forlængelse af tildeling af statsborgerskab.

   

  Der er i loven fastlagt en række formalia i forbindelse med afholdelsen af ceremonien, hvilket blandet andet indebærer:

   

  • At Kommunalbestyrelsens repræsentant skal byde ansøgerne velkommen, redegøre for at ceremonien har til formål, at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab.

   

  • At Kommunalbestyrelsens repræsentant under ceremonien skal sikre, at ansøgers identitet er korrekt ved forevisning af gyldig legitimation med foto. Hvis dette ikke er muligt kan ansøger ikke deltage i ceremonien.

   

  • At Kommunalbestyrelsens repræsentant skal overvære ansøgers underskrivning af erklæring om statsborgerskab

   

  • At Kommunalbestyrelsens repræsentant efter underskrift på erklæring udveksler håndtryk med ansøgeren. Håndtrykket skal gives uden handske - håndflade mod håndflade for at højtideligholde og helt korrekt markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger.

   

  • Efter håndtryk skal Kommunalbestyrelsens repræsentant angive på erklæringen, at formalia er overholdt (dvs. at erklæringen er underskrevet under overværelse og at der er udvekslet håndtryk).

   

  Den første ceremoni blev afholdt af Udlændinge- og Integrationsministeriet i januar 2019 for i alt 9 nye danske statsborgere, som kom fra hele landet. Forvaltningens forventning er derfor, at ceremonierne vil blive med afholdelse med ganske få personer ad gangen.

   

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier

  Økonomi

  Forventes af kunne afholdes indenfor eksisterende ressourcer.

 • 419. Ny turismestrategi - til godkendelse

  application/pdf icon turismestrategi_stevns_kommune_2019-2022_01.pdf

  Resume

  Stevns Kommune skal vedtage en ny turismestrategi for de kommende års arbejde med turismen. Strategien skal fungere som platform for den stevnske turismedialog, hvor den skal samle og guide alle turismeaktører i samme retning.

  Strategien er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med centrale turismeaktører i Stevns Kommune og er derfor sikret et stærkt ejerskab i den fremtidige implementering og udførelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller KB via AET, at

  1. Turismestrategien for Stevns Kommune godkendes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 12. juni 2019, pkt. 200:

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Anbefales

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  Indstillingen godkendes med enkelte redaktionelle ændringer, herunder omtalen af konferencefaciliteter i den nordlige del af Stevns.

  2 medlemmer (O) mener, at sagen bør behandles i Økonomiudvalget, så de økonomiske konsekvenser af kommunens investeringer kan synliggøres.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er inde i en positiv udvikling, hvad angår antallet af turister og turisternes forbrug inden for kommunens grænser.

  Det kan blandt andet ses på nogle af de tællere, der registrerer besøgende ved eksempelvis betalingsanlægget ved Højerup samt tællere langs trampestien.

   

  Ydermere er omsætningen i turismeerhvervet steget med 107% fra 2012 til 2016 - det er en stigning fra 179 mio. kr. til 371 mio kr.

  Dette er endvidere positivt for beskæftigelsen i turismeerhvervet samt i erhvervslivet generelt. Turismeforbruget har en afsmittende virkning på beskæftigelsen i afledte erhverv.

  Dette lagt sammen  betyder også, at turismeerhvervet i 2016 udgjorde 8,7% af den samlede værditilvækst i Stevns Kommune - sammenlignet med 3,4% i 2012.

   

  I 2014 formulerede Stevns Kommune en målsætning om at nå en samlet omsætning i turismeerhvervet på 400 mio. kr. samt et antal fultidsbeskæftigede på 450 personer i 2026.

  I 2019 er målsætningen næsten allerede nået, hvorfor der nu er grundlag for vedtagelse af ny turismestrategi.

   

  Processen i udarbejdelse af ny turismestrategi har haft til formål, at den allerede fra start skulle have ejerskab hos vores hovedaktører indenfor området. Forslaget er derfor skabt i et tæt samarbejde med ledelsesrepræsentanter fra VISM, Turistforeningen, Verdensarv Stevns, Stevns Erhvervsråd og Østsjællands Museum. Fra os selv (Stevns Kommune) har det være med deltagelse af Borgmesteren, formanden for AET samt forvaltningen.

   

  Ny turismestrategi

  Ny turismestrategi for Stevns Kommune er bygget op som en handlingsorienteret strategi, der sætter nye målsætninger på kort og lang sigt og som introducerer tre pejlemærker for arbejdet med turisme i Stevns Kommune. Dette sker under seks bærende indsatser, der har følgende overskrifter:

   

  - Infrastruktur og mobilitet

  - Flere steder at sove

  - Flere og bedre oplevelser

  - Adgang til risikovillig kapital

  - Samarbejde og partnerskab

  - Tiltrækning af flere turister

   

  For at sikre et stærkt ejerskab til turismedagsordenen organiseres indsatsen fremover i en beslutningsdygtig styregruppe suppleret af arbejdsgrupper koblet på de seks indsatser. Hver arbejdsgruppe opererer med udvalgte leadorganisationer, som alle er repræsenteret i den overordnede styregruppe. Dette vil samtidig sikre, at strategien hurtigt kan komme ud og leve hos de aktører, der har den allermest nære kontakt til turister og turismerhvervet.

  For hver indsats er der opstillet en bruttoliste af mål, som de respektive arbejdsgrupper skal realisere. Målene vil blive udvalgt og formuleret af centrale turismeaktører i en givtig udviklingsproces henover vinteren og foråret i 2020.

  På tværs af alle indsatser er der defineret tre pejlemærker for god udvikling i turismen i Stevns Kommune. Disse er henholdsvis

  - Gæsten i Centrum

  - Sikre social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed

  - Vi gør hinanden bedre

   

  Det er målet at arbejde med pejlemærkerne ved gennemgående at kunne se på indikatorer for udviklingen i turismearbejdet i Stevns Kommune.

   

  Den nye turismestrategi vil være et aktivt med- og modspil til de kommende års turismearbejde, hvor den kritiske masse af turister skal udvikles og betjenes endnu mere i en digital og konkurrencepræget verden, hvor flere tilbud konstant bliver tilgængelige og forbrugernes opmærksom er under kontant pres.

 • 420. Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon kommuneplantillaeg_nr.2.pdf

  Resume

  KB skal vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 endeligt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

   

  1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt.

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Plan, Miljø og Teknik, 18. juni 2019, pkt. 321:

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 310:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til endelig vedtagelse.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 har sammen med Lokalplan 189 været været fremsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 90 borgere deltog.

   

  Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser.

   

  Formålet med Kommuneplantillægget er, at muliggøre at området kan overføres fra sommerhusområde til helårsbeboelse.

   

  Der er forud for udarbdejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkning af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillæg. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplan og kommuneplantillæg. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 28. marts 2019 at sende Forslag til Lokalplan 189 og Kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 421. Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede - endelig vedtagelse

  application/pdf icon lokalplan_189_overfoersel_af_sommerhusomraade_til_byzone_i_stroeby_egede.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lp_189.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_1-5.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_6-10.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_11-14.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_15-20.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_21-24.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_25-31.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_32-36.pdf

  Resume

  KB skal vedtage forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede endeligt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede vedtages med de foreslåede ændringer fra den almindelige høring

  2. PMT beslutter om indsigelserne, fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet eller om høringssvarene fra den supplerende høring behandles i KB uden en PMT behandling

  3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen 

  Plan, Miljø og Teknik, 18. juni 2019, pkt. 322:

  1. Anbefales med en præcisering af etagebegrebet i delområde B.

  2. Indsigelserne, fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet (den 26. juni).

  3. Anbefales. 

  Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 311:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde i Strøby Egede.

   

  Stevns Kommune har i en årrække ønsket at omdanne et sommerhusområde i Strøby Egede til helårsbeboelse ved at ændre områdets zonestatus fra sommerhusområde til byzone. Der er stor efterspørgsel på boligområder i Strøby Egede og de eksisterende rammeområder er så godt som udbygget.

  Området udgør 30,8 ha og omfatter 255 ejendomme, hvoraf 11 er eksisterende helårshuse. Af de 255 ejendomme anvendes over 50 % i dag som helårsboliger. Ejendommen på matr. nr. 9h Strøby By, Strøby, Lendrumvej 8, bliver også omfattet af den ny lokalplan og overgår dermed fra landzone til byzone. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af helårsboliger.

  Forslaget har sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 1. april - 27. maj 2019. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 90 borgere deltog. På mødet blev der drøftet mange af de sammen emner som er indeholdt i indsigelserne.

  Der er indkommet 36 høringssvar, hvoraf flere er enslydende og nogel har også indsendt flere høringssvar.

  Høringssvarene omhandler i hovedtræk følgende emner:

  1. Antal etager ved nyt byggeri
  2. Maks. byggehøjde ved nyt byggeri
  3. Mulighed for opførelse af udhus/carport/garage i skel mod nabo
  4. Mulighed for valmede tage og ensidig taghælning i alle delområder
  5. Mulighed for etablering af både faste og levende hegn i naboskel samt hegning langs strandparceller
  6. Mulighed for etablering af kælder ved nybyggeri
  7. Muligheder for sammenlægning og udstykning af ejendomme i mindre grunde
  8. Nedlæggelse af bevaringsværdigt dige
  9. Frit materialevalg til facade og tag, og ingen eller færre regler for opsætning af solceller og ovenlysvinduer
  10. Ingen krav til grundejerforening eller pligt til sammenlægning.
  11. Ingen krav og ønske om krav til belysning
  12. Ønske om færre delområder
  13. Ingen adgang langs helårsboliger på vandside og indhold af strandparceller
  14. Mulighed for tæt-lav
  15. Skygge- og indsigtsgener ved byggeri i 1½ plan
  16. Krav om bæredygtige materialer
  17. Krav til maks. højde på træer
  18. Mulighed for kobbertagrender og ubehandlet zink
  19. Zoneforhold  og fortsat anvendelse til sommerhus
  20. Ingen krav til antenner og paraboler
  21. Ingen krav til placering af affaldsstativer
  22. Supplerende krav til oplag i lokalplanområdet
  23. Individuel vurdering af, hvem som driver virksomhed fra ejendommen
  24. Krav til overkørsler og fremkommelighed mellem de enkelte grundejerforeninger
  25. Bevarelse af områdets grønne åben karakter
  26. Generelle bemærkninger til afvikling af borgermødet, spørgsmål samt formuleringer og henvisning til kortbilag mv. i lokalplanforslaget

  Supplerende høring

  En del af høringssvarene er indsigelser mod, at der kan bygges i 1½ plan og i en højde op til 8,5 meter, med den begrundelse, at det kan medføre skygge- og indbliksgener.

  I forhold til den oprindelige høring vurderer Teknik & MIljø, at lokalplanforslaget kan ændres, så antallet af etager ændres til maks. 1 plan med en højde på højst 5,5 meter gældende for delområde B og C. Det skal dog stadigvæk være muligt, at opføre huse i 2 etager i delområde B langs Kystvejen, som angivet i § 5.2.2. En ændring af højden og antalllet af etager kan medvirke til at fastholde et åbent grønt udtryk.

  Stevns Kommune, Teknik & Miljø har besluttet, at en ændring af antallet af etager fra 1½ plan til 1 plan, samt en nedsættelse af højden fra maks. 8,5 meter til maks. 5,5 meter er så væsentlige ændringer, at disse ændringer til lokalplanforslaget skal sendes i en supplerende høring i 14 dage. Derudover indgår det i den supplerende høring, at bygning af udhuse i skel udgår af lokalplanen og det vil herefter være bygningsreglementets regler som gælder. Dette vil også omfatte garager og carporte.

  Høringsperioden er fra d. 6. juni til 20. juni 2019.

  Indsigelserne fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet eller på KB uden en forudgående PMT behandling.

   

  Teknik og Miljøs vurdering

  Teknik & Miljø har foretaget en vurdering af de enkelte indsigelser. Foruden de forslåede ændringer i den supplerende høring vurderer Teknik & Miljø, at der foretages følgende ændringer i lokalplanen:

  • Det skal være muligt at etablere kældre, da det ikke ud fra tilgængelige undersøgelser, påvises, at der ikke kan etableres kælder i området som helhed. Det vil således være grundejerens eget ansvar, at sikre sig både i forhold til eksisterende forhold samt kommende ændringer i klimaet og øvrig tilladt bebyggelse i området.
  • Det skal være muligt, at opsætte plankeværk mellem de enkelte grunde i delområde B og C. Dog skal et grønt udtryk ud mod vejen fastholdes, for at medvirke til et åbent grønt udtryk.
  • Der kan ikke være krav om medlemspligt til grundejerforeningerne, da ikke alle grundejerforeninger idag har medlemspligt.
  • Det skal være tilladt med ensidig taghældning og valmede tage i hele lokalplanområdet.
  • Det skal være muligt, at bruge tagrender af plastik.
  • Krav til ovenlysvinduer og solcellers max. andel af tagfladen udgår.
  • Krav til placering af affaldsstativer udgår.
  • Mulighed for at opsætte hegn på strandparcellerne i delområde A udgå, da det er i strid med strandbeskyttelsen.
  • Der indføres en tilsvarende vejbyggelinje på 3,5 meter langs Kystvejen på landsiden, som der er på vandsiden.
  • Bestemmelser om solceller og solfangere udgår og der stilles kun krav om at de skal have samme hældning som tagfladen og et maks. glanstal for ikke at blænde.
  • Derudover tilføjes der oplysende noter, som blandt andet omhandler fortsat lovlig anvendelse af sommerhuse, fastsættelse af niveauplan m.fl.

  Teknik & Miljø vurderer ikke at de forslåede ændringer er, af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af lokalplanforslaget.

  Miljøvurdering

  Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokaplanen og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplan og kommuneplantillæg. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udlløb.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 28. marts 2019 at sende forslag til Lokalplan 189 samt Kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 422. Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede - Supplerende høring - Vedtagelse

  application/pdf icon hvidbog_lp_189_-_supplerende_hoering.pdfapplication/pdf icon revideret_bilag_6_-_antal_etager_hoejder_tagform-_og_haeldning_i_delomraade_a_b_og_c.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_1-17_-_supplerende_hoering.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet ved den supplerende høring, samt indstiller til endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, at

   

  1. Forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede vedtages med de foreslåede ændringer fra den supplerende høring.

   

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

    

  Plan, Miljø og Teknik, 26. juni 2019, pkt. 326:

  Deltog ikke: Line Krogh Lay (B)

   

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

  PMT's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 189 har været udsendt i offentlig hørng i 8 uger i peridoen 1. april - 27. maj 2019. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 22 høringssvar (43 indsigere + G/F Kystvejen) mod, at der kan bygges i 1½ plan og i en højde op til 8,5 meter, med den begrundelse at det blandt andet kan medføre skygge- og indbliksgener. Samtidig mener hovedparten af indsigerne, at det skal være muligt at opføre byggeri i 1½ plan og 8,5 meter, såfremt det ikke er til gene for naboerne eller naboerne er enige om det. Til det foreslår de en udregningsmetode, som de vurderer, sikrer, at det ikke efterfølgende giver problemer. Enkelte foreslår, at højden bør være 6,5 meter, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt for både 1½ og 2 plan.

   

  Høringssvar fra den almindelige høring

   

  De enkelte indsigere i den almindelige høring har følgende kommentarer og forslag til bebyggelse i 1½ plan og op til 8,5 meter:

   

  • 14 høringssvar nr. 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 29, 32, 33 (32 indsigere + G/F Kystvejenn), ønsker at der kun kan bygges i1 plan med en maks. højde på 5.5 meter. Der skal dog være muligt, at bygge i op til 8.5 meter, såfremt det ikke giver skygge- og indsigtsgener. Foreslår et nyt højdegrænseplan (formel), som regulerer hvor tæt der kan bygges på skel for at undgå skygge- og indsigtsgener.
  • 2 høringssvar nr. ( 4 indsigere) ønsker at der kan bygges i maks. 6.5 meter, da grundene er meget smalle og de ønsker et grønt udtryk. Dog kan der bygges i op til 8,5 meter med respekt for skygge, indsigt og grønt udtryk. Foreslår formel.
  • 1 høringssvar nr. 22 (2 indsigere) mener, at bygnigshøjden bør reduceres til 6,5 meter, da det både er tilstrækkeligt for både 1½ og 2 plan.
  • 1 høringssvar nr. (1 indsigere) ønsker at bebyggelse kun må opføres i et plan med maks. byggehøjde på 5,5 meter.
  • 1 høringssvar nr. (1 indsigere) mener ikke at bygninger ikke må dominere, falde udenfor områdets symmetri, give nabokik, begrænse lysindfald og derfor at en formel er berettiget.
  • 1 høringgsvar nr. 31 (2 indsiger) mener at det ikke bør være lokalplanen som regulerer antallet af etager, men at det må være en sag mellem ejer og forsikringsselskab.
  • 1 høringssvar nr. 35 (1 indsiger) er stærk modstander af 8,5 meter med store indsigtsprobemer. Ønsker specifikke regler.
  • 1 høringssvar nr. 36 (1 indsiger) er bekymret for, at huse i første række mister værdi, hvis huse i anden række, for mulighed for byggeri i 8,5 meter med altaner.

   

  Næsten samme antal indsigelser er imod, at der ikke kan bygges udhuse i skel, men at de skal placeres 0,75 m fra skel. En enkelt er imod og ønsker at øge afstanden til skel til 1,0 meter for at fastholde den grønne og åbne karakter. 

   

  De enkelte indsigere i den almindelige høring har følgende kommentarer og forslag til udhuse i skel:

   

  • 16 høringssvar nr. 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 34 (32 indsigere + G/F Kystvejen) ønsker at der kan bygges udhuse i skel, med en maks. højde på 2,5 meter og en maks. længde på 12 meter
  • 1 høringssvar nr. 22 (2 indsigere) ønsker at udhuse kan opføres i skel, hvis de kan blive enige med naboen , dog højst højde på maks. 2,5 m og en maks. længde på 12 meter.
  • 1 høringssvar nr. 9 (2 indsigere) ønsker at udhuse kan opføres 0,75 meter fra skel i en længde for maks. 20 % af den samlede naboskellinje.
  • 1 høringssvar nr. 35 (1 indsiger) ønsker at udhuse kan opføres 1,0 meter fra skel og med en maks. højde på 2,5 meter, for at fastholde den grønne og åben karakter.

   

  Supplerende høring

   

  I forhold til den oprindelige høring vurderer Teknik & Miljø, at lokalplanforslaget kan ændres, så antallet af etager ændres til maks. 1 plan med en højde på højst 5,5 meter gældende for delområde B og C. Det skal dog stadigvæk være muligt, at opføre huse i 2 etager i delområde B langs Kystvejen, som angivet i § 5.2.2 i det udsendte forslag. En ændring af højden og antallet af etager kan medvirke til at fastholde et åbent grønt udtryk.

   

  Teknik & Miljø har besluttet, at en ændring af antallet af etager fra 1½ plan til 1 plan, samt en nedsættelse af højden på maks. 8,5 meter til maks. 5.5 er så væsentlig en ændring, at disse ændringer til lokalplanforslaget skal sendes i en supplerende høring. Bygning af udhuse i skel udgår af lokalplanen og det vil herefter være bygnngsreglementets regler som gælder. Dette vil også omfatte garager, carporte og andre småbygnnger.

   

  Lokalplanforslaget har været fremsendt i en supplerende høring i perioden fra d. 6. juni til d. 20. juni 2019.

   

  Høringssvar fra den supplerende høring

   

  Der er i høringsperioden indkommet 17 høringssvar, hvoraf 7 fremsendt har deres tidligere høringssvar, heriblandt en del af grundejerforeningerne. Der er således indkommet 10 nye høringgsvar i forhold til den almindelige høring. Et par af indsigerne ejer henholdsvis 3 og 4 ejendomme i området. Derudover har en ikke ønsket, at kommentere på høringen, førend der foreligger et nyt forslag.

   

  Af de nye indsigere i den supplerende høring har følgende kommentarer til ændringen om, at der kan bygges i en etage og maks. 5,5 meter:

   

  • 3 høringssvar nr. 1, 3, 17 (3 indsigere) tilslutter sig det forslag om at bygge i maks. 1 etage og maks. 5,5 meter.
  • 7 høringssvar nr. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16 (9 indsigere) er imod forslaget og ønsker at fastholde muligheden for, at bygge i 1½ plan med en maks. højde på 8.5 meter med den begrundelse at det ikke imødekommer ønsker til en moderne bolig, mulighed for udsigt, giver mere luft og grønt på den enkelte grund mv.

   

  Af de nye indsigere i den supplerende høring har følgende kommentarer til ændringen om, at der kan bygges udhuse i skel:

   

  • 1 høringssvar (1 indsiger) tilslutter sig forslaget, forudsat at det gælder nybyggeri og ikke allerede byggede og godkendte udhuse.
  • 1 høringssvar (1 indsiger) er imod, at der kan bygges udhuse i skel, da vil ødelægge det åbne præg. 

   

  Teknik og Miljøs vurdering

  Teknik og Miljø har foretaget en vurdering af indsigelser, jf. hvidbogen og foreslår, at der foretages følgende ændringer i lokalplanen, på baggrund af indsigelserne fra den almindelige høring og supplerende høring.

  • Bebyggelse kan opføres i maks. 1 etage med en maks højde på 5,5 meter.
  • Bestemmelsen omkring byggeri i 2 etager i delområde B ændres/præciseres, for at lette forståelsen af bestemmelsen, jf. også PMTs beslutning om en præcisering af etagebestemmelserne.
  • Udhuse kan opføres i skel og reguleres herefter af bygningsreglementets bestemmelser. Det gælder også garager, carporte og andre småbygninger.

  Der foretages ikke yderligere ændringer i lokalplanforslaget på baggrund af den supplerende høring.

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  Teknik og Miljø besluttede på baggrund af indsigelserne, at udsende en supplerende høring i perioden d. 6. juni - 20. juni, som omhandler muligheden for et ændret etageantal og maks. højde på byggeri samt at kunne bygge udhuse i skel. PMT har på møde d. 18. juni behandlet indsigelserne fra den almindelige høring og vedtaget Lokalplan 189. PMT besluttede samtidig, at indsigelserne fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet, og at der sker en præcisering af etagebegrebet i delområde B.

 • 423. Lokalplan 193 for Stevnshallen - forslag

  application/pdf icon udkast_til_kommuneplantillaeg_26-04-2019_b.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_lp_stevnshallen_29-04-2019.pdfapplication/pdf icon udkast_til_forslag_lp_193_3.pdfapplication/pdf icon kortbilag_1_28052019_-_lillefilstr.pdfapplication/pdf icon kortbilag_2_28052019_-_lillefilstr.pdfapplication/pdf icon kortbilag_28052019_med_ortofoto_-_lillefilstr.pdf

  Resume

  KB skal godkende, at forslag til Lokalplan 193 og Kommuneplantillæg nr. 8 sendes i offentlig høring. KB skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplanforslag 193 for Stevnshallen godkendes og sendes i høring i 8 uger,

   

  2. at der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde midt i høringsperioden.

  Plan, Miljø og Teknik, 11. juni 2019, pkt. 314:

  1. Anbefales af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Helen Rasmussen (A), Jørgen Larsen (N). Varly Jensen (O) kan ikke anbefale at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i høring da han ønsker at man forholder sig til anlæggets og økonomiens størrelse inden der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
  2. Der foreslås afholdt borgermøde onsdag den 21. august kl 19 i Stevnshallen

  Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 314:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMT's flertalsindstilling anbefales.

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT.

   

  Mødedato for afholdelse af borgermøde bliver den 20. august 2019. 

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (O) fastholder Varly Jensen's protokolleringer fra ØU.

  Endvidere aftalt, at “Inden høringen tilføjes et bilag til lokalplanforslaget, der viser de tilkørselsforhold som blev drøftet på AETs møde den 12. Juni”. 

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 193 og Kommuneplantillæg nr. 8 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre en ny idrætshal til erstatning for den hidtidige Stevnshal, der planlægges nedrevet.

  I 2018 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for den nye Stevnshal og området omkring den. Helhedsplanen tænkes realiseret over de næste 10-30 år og på sigt er det hensigten at udarbejde en samlet lokalplan, der kan danne grundlag for realisering af helhedsplanen for området omkring Stevnshallen.

   

  Nærværende lokalplan, som kun omfatter en mindre del af helhedsplanen, er udarbejdet for at sikre, at opførelse af Stevnshallen ikke forsinkes af en længere planproces. Et af de væsentligste elementer i helhedsplanen er, at Stevnshallen skal kunne sammenbygges med Stevnsbadet.

   

  Lokalplanområdet ligger i dag i landzone i den nordøstlige del af Store Heddinge og omfatter et areal på ca. 2,1 ha. Området vejbetjenes af Munkevænget og der udlægges arealer til vej og parkering i det nordlige område. I det sydlige vej og parkeringsområde skal sikres vendemulighed for busser samt areal til af- og påsætning fra busser. Lokalplanen giver mulighed for at der kan anlægges en eller flere stier gennem området.    

   

  Ved lokalplanens endelige vedtagelse overgår området til byzone. Indenfor lokalplanområdet ligger Stevnsbadet, den eksisterende Stevnshal samt en mindre del af Munkegården. En mindre del af lokalplanmrådet er omfattet af af den eksisterende Lokalplan 129 for Stevnsbadet. Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed ved kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af lokalplan 193.

   

  Formøde

  Der har med helhedsplanens udvikling været afholdt flere formøder og interessentmøder for borgere og brugere af Stevnshallen.

   

  Kommuneplantillæg nr. 8

  Området ligger i dag kommuneplanens rammeområde 1D4 Stevnshallerne, som udlægger området til offentlige formål (idrætsanlæg og lignende). Kommuneplanrammen fastsætter i dag den maksimale bebyggelsesprocent til 10% og den maksimale højde på bebyggelse til 11 meter. For at skabe tilstrækkeligt råderum til opførelse af en ny Stevnshal og for at sikre at kommuneplanrammen kan danne grundlag for realisering af Helhedsplanen, er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 8. Med kommuneplantillægget øges den maksimale bebyggelsesprocent fra 10 til 15 og bebyggelseshøjden øges fra 11 til 12,5 m.

   

  Miljøvurdering

  Teknik & Miljø har i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner op for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune økonomi

  Historik

  KB har på møde den 28. februar 2019 besluttet at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, der skal skabe det planmæssige grundlag for opførelse af en ny idrætshal til erstatning for den hidtidige Stevnshal.

 • 424. Verdensarv Stevns - anlægsregnskab 2018

  application/pdf icon anlaegsregnskab_verdensarv_stevns_2018.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_verdensarv_stevns_2018.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_verdensarv_stevns_2018.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab 2018 for Verdensarv Stevns.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet 2018 for Verdensarv Stevns.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 12. juni 2019, pkt. 204:

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Anbefales

   

  Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 317:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

   

  Udgiften til Verdensarv Stevns forventes fra 2020 overført til driftsbudgettet, hvor det retteligt hører hjemme.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (N) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune har givet et tilskud på 3 mio. kr. til Verdensarv Stevns 2018. Det er dette tilskud, der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for.

   

  Verdensarv Stevns har indsendt årsberetning og årsregnskab for 2018 til godkendelse i KB den 26.06.2019, vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Der er i anlægsbudgettet 2018 godkendt 3 mio. kr. til tilskud til Verdensarv Stevns.

 • 425. Verdensarv Stevns, årsberetning og årsregnskab - godkendelse

  application/pdf icon aarsberetning_verdensarv_stevns_2018_0.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_verdensarv_stevns_2018_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem et årligt tilskud. Arbejdet er siden 2017 blevet planlagt gennem en handlingsplan, som danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns. Handlingsplanen revideres en gang årligt og opfyldelsen af handlingsplanen, og dermed kontrakten, kan aflæses i den følgende årsberetning. Såvel handlingsplan som årsberetning hører under Forvaltningsplan Stevns Klint, der samler alle opgaver og ansvarsområder, der vedrører Stevns Klint som verdensarv, under ét. Processen følger den skitserede i samarbejdsaftalen og vedtægterne for Verdensarv Stevns. Verdensarv Stevns udarbejder og indsender handlingsplan og budget inden 1. november samt et revideret årsregnskab og en årsrapport fra det foregående år inden 1. maj.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. årsberetning og årsregnskab for Verdensarv Stevns godkendes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 12. juni 2019, pkt. 203:

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 318:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (N) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  Året har været præget af flere fællesinitiativer mellem Verdensarv Stevns og Stevns Kommune, således er f.eks. arbejdet omkring retningslinjer for aktiviteter langs Stevns Klint kommet godt i gang med inddragelse af borgere, foreninger og institutioner. Verdensarv Stevns og Stevns Kommune arbejder på at udfærdige et sæt retningslinjer på en let og overskuelig måde med klarhed over, hvad der er lovfæstet og hvad der appellerer til god opførsel ved klinten. Arbejdet udspringer af forvaltningsplanen for Stevns Klint.

  Kontrakt og handlingsplan for 2018 blev godkendt af KB via AET og ØU d. 30.november 2017.

   

  Årsregnskabet for 2018 er gennemgået af foreningens revision, som ikke har nogen bemærkninger. Regnskabet viser, at tilskuddet fra Stevns kommune på 3 mio.kr. er brugt og at økonomien er i balance.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Tilskuddet på 3 mio. kr. ligger som et anlæg under AET og er også indarbejdet i fremtidige år.

   

 • 426. Boligselskabet Lejerbo 32 almene familieboliger - godkendelse skema B

  application/pdf icon 1253-0_agerstien_-_skema_b_-_rev._foelgebrev_til_km_03.06.2019.pdf.pdfapplication/pdf icon 1253-0_agerstien_-_skema_b_-_bossinf.pdf.pdfapplication/pdf icon regler_for_boligstoette_2019.pdf

  Resume

  Dem 19. december 2018 godkendte KB salg af grundene Agerstien 1 og 2, Store Heddinge samt skema A for opførelse af 32 almene familieboliger.

   

  Byggeriet opføres af Boligselskabet Lejerbo på vegne af Lejerbo Stevns.

   

  Skema B er fremsendt fra Lejerbo til godkendelse.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. godkende skema B

   

  2. meddele tilsagn til opførelse af 32 almene familieboliger beliggende Agerstien 1 og 2, Store Heddinge

   

  3. godkende en anskaffelsessum på 75.287.000 kr.

   

  4. godkende grundkapitallån på 7.529.000 kr.

   

  5. godkende en garanti overfor realkreditinstituttet, fastsættes endeligt ved byggeriets afslutning

   

  6. godkende en husleje på 1.087 kr. pr. m2

   

  Direktionen, 17. juni 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 319:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at få tilsendt reglerne for ydelse af boligstøtte.

  Vedlægges KB-sagen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har solgt grundene Agerstien 1 og 2, Store Heddinge til Lejerbo Stevns til 3.608.000 kr. ekskl. moms svarende til 420 kr. eksl. moms pr. m2 for byggegrundene, hvilket svarer til den dagspris, KB tidligere har godkendt. Den samlede kontante købesum udgør 4.510.275 kr. inkl. moms.

   

  Lejerbo Stevns har til hensigt at opføre 32 Familieboliger for delt på 3.000 m2 med et gennemsnitsareal på ca. 94 m2.

  16 stk. Familieboliger, 4 værelses lejlighed a 110 m2 i 1½ plan

  10 stk. Familieboliger, 3 værelses lejlighed a 85 m2 i 1 plan

  6 stk. Familieboliger, 2 værelses lejlighed a65 m2 i 1 plan

  1 stk. Fælleshus på 100 m2 med plads til ca. 40 personer.

   

  Opførelsen af boligerne vil ske på et areal stort 10.426 m2, beliggende Agerstien iht. lokalplan 74. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 117k, 117æ, 117ac og 117ab, de 2 sidste matr.nr. vedrører samme ejendomsnr., arealet bliver erhvervet til Stevns Kommune.

   

  Samlet anskaffelsessum for byggeriet og Finansiering fremgår af skema B

   

   

  Rammebeløbet for byggeriet er 25.096 kr. pr. m2 x 3.000 m2 = 75.287.000 kr.

  Stevns kommune skal overfor realkreditinstituttet stille en garanti på 24.697.000 kr. og er beregnet som den del der overstiger 60% af ejendommens værdi ved låneoptagelsestidspunktet.

  Den foreløbige garanti for familieboligerne er beregnet til 62,7% af lånebeløbet. Garantien fastsættes endelig vedr byggeriets afslutning.

   

  Stevns kommune skal endvidere indbetale grundkapitallån til Landsbyggefonden, svarende til 10% af byggesummen og udgør kr. 7.528.700.

   

  Den foreløbige husleje er beregnet til 1.087 kr. pr. m2 pr. år.

   

  Byggeperioden er ca. 12 måneder med forventet start februar 2020 og forventet aflevering ca. februar 2021.

   

  Skema B og følgebrev fra Lejerbo er vedlagt som bilag.

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 68.

  Økonomi

  Den foreløbige garanti for familieboligerne er beregnet til 62,7% af lånebeløbet.

  Garantien fastsættes endelig ved byggeriets afslutning og godkendelse af skema C.

   

  Finansiering af grundkapitallån på 7.529.000 kr. finansieres ved træk på kassebeholdningen, når det endelige beøb kendes.

   

   

 • 427. Østsjællands Beredskab - Regnskab 2018

  application/pdf icon aarsrapport_2018_-_oestsjaellands_beredskab.pdfapplication/pdf icon revisionsberetning_2018_-_oestsjaellands_beredskab.pdf

  Resume

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2018 viser et overskud på 1,2 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Efter overførsler og forskydninger lyder resultatet på 0,25 mio. kr., som jf. fællesskabets vedtægter, tilbagebetales til interessentkommunerne i 2019.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. godkende regnskabet for 2018
  2. godkende at nettooverskud på 0,25 mio. kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jfr. fælleskabets vedtægter §4.3
  3. godkende at der i Østsjællands Beredskabs budget gives en tillægsbevilling i budget 2019 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter(brandkadetter og ildfugle m.v.) to kommunerne på 261.000 kr. som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning
  4. godkende at der i Østsjællands Beredskabs budget gives en tillægsbevilling til overførsel af frivilliges egen opsparing på 90.000 kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.

  Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 321:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2018 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2018 med et overskud på 1,2 mio. kr.

   

  t.kr. (+=udgifter, -=indtægter)

  Budget 2018

  Regnskab 2018

  Afvigelse

  Driftsindtægter i alt

  -115.434

  -118.496

  -3.062

  Kerneopgave

  -85.910

  -88.284

  -2.374

  Serviceopgaver

  -29.524

  -30.212

  -688

  Driftudgifter i alt

  105.684

  117.330

  11.646

  Kerneopgave

  87.920

  99.763

  11.843

  Serviceopgaver

  17.764

  17.567

  -197

  Nettodrift

  -9.750

  -1.167

  8.583

  Anlæg

  0

  0

  0

  Investeringer kerneopgave

  0

  0

  0

  Investeringer serviceopgaver

  0

  0

  0

  Resultat af drift og anlæg

  -9.750

  -1.167

  8.583

   

   

   

  Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.

   

  Fællesskabets egenkapital er ved udgangen af 2018 negativ med 160 t.kr., hvilket er en forværring på 3,4 mio. kr.

   

  Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab skal driftsmæssigt overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter andel af obligatorisk bidrag.  Overskud for regnskab 2018 fratrækkes følgende poster, før restoverskuddet fordeles til ejerkommunerne:

    

  Resultat af drift og anlæg

  1.167

  Fradrag vedrørende underskud 2017 – indbetalt ejerkommuner

  -569

  Overførsler til 2019 projektmidler CSR

  -261

  Overførsler til 2019 frivilligkonti, egen optjening

  -90

  Resultat efter overførsler

  247

   

   

  Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

   

  Det fremgår af vedtægterne § 4.3, at et overskud skal afregnes med interessentkommunerne i 2019. Nettooverskuddet (247 t.kr) fordeles som vist efter andel af obligatorisk bidrag:

   

  Kommune

   Andel af obl. bidrag (%)

   Tilbagebetaling overskud 2018 (kr.)

   Roskilde

                                            28

                                                         (70.153)

   Køge

                                            22

                                                         (53.325)

   Greve

                                            16

                                                         (39.647)

   Solrød

                                              4

                                                           (8.726)

   Stevns

                                              8

                                                         (19.540)

   Høje-Taastrup

                                            12

                                                         (30.171)

   Ishøj

                                              6

                                                         (15.019)

   Vallensbæk

                                              4

                                                         (10.040)

   Total

                                          100

                                                       (246.622)

   

   

   

  Økonomi

  Sagen medfører at der er en indtægt på 19.540 kr., som indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 30/9-2019.

 • 428. Overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjællands Beredskab

  application/pdf icon bilag_15_-_samarbejdsaftale_ml._kommunerne_om_rbd_udkast.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_14_a_-_likvidationsbalance_pr._31.12.2018.xlsx.pdfapplication/pdf icon bilag_14_-_likvidationsbalance_pr._31.12.2018.xlsx.pdfapplication/pdf icon bilag_13_-_principper_for_likvidationsbalance.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_2-_oversigt_over_tilknyttede_aktiviteter.xls.pdfapplication/pdf icon bilag_1_til_bilag_15_allonge_til_samarbejdsaftale.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_anlaegskartotek_pr._31.12.2018.xlsx.pdfapplication/pdf icon udkast_til_overdragelsesaftale_seneste_version_1.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_11_-_udkast_til_overdragelsesaftale_oesb_og_stevns_kommune.pdf.pdf

  Resume

  Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab (ØSB) har på sit møde den 14. maj 2019 godkendt udkast til overdragelsesaftale med bilag, samt godkendt at udkastet fremsendes til ejerkommunerne med henblik på godkendelse i de respektive byråd i løbet af juni måned 2019.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

  1. udkastet til overdragelsesaftale med bilag tiltrædes.
  2. borgmesteren gives mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen.
  3. borgmesteren gives mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag. 

  Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 320:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  På mødet den 19. december 2018 besluttede KB, at Stevns Kommune udtræder af Østsjællands Beredskab I/S (ØSB), som består af Roskilde, Stevns, Køge, Høje-Taastrup, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Solrød kommuner. Efterfølgende blev det besluttet at opløse ØSB.

  Beredskabskommissionen for ØSB godkendte på sit møde den 27. februar 2019 en procesplan med henblik på en opløsning af ØSB pr. 1. januar 2020. 

  Procesplanen indebærer blandt andet, at der skal indgås overdragelsesaftaler mellem ØSB og den enkelte kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser. Det er nødvendigt, at overdragelsesaftalens principper godkendes i de enkelte kommuner nu, idet opløsningen af ØSB ellers ikke kan behandles/godkendes i Ankestyrelsen så betids, at opløsning kan ske med udgangen af 2019.

  Advokatfirmaet Horten har på vegne af ØSB udarbejdet udkast til dels en samlet overdragelsesaftale, der skal indgås mellem ØSB og samtlige kommuner, dels udkast til bilag i form af

  • Anlægskartotek pr. 31.12.2018
  • Oversigt over tilknyttede aktiviteter pr. 31.12.2018
  • Oversigt over antal medarbejdere, der overdrages til den enkelte kommune
  • Konkrete aftaler mellem ØSB og de enkelte kommuner om overdragelse af konkrete aktiver og forpligtelser opgjort pr. 31.12.2018
  • Notat om principper for opgørelse af likvidationsbalance
  • Likvidationsbalance opgjort pr. 31.12.2018
  • Samarbejdsaftale om RBD

  Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

  • Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser for 2019 af den nye ferielov)
  • Endelig opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (afventer ØSB’s regnskab for 2019)
  • Aftale om fælles vagtcentral (afventer resultatet af forhandlinger med HBR om vagtcentralbetjeningen)

   Overdragelsesaftalerne regulerer overdragelsen af ØSB’s opgaver til de enkelte kommuner.

  Overdragelsen omfatter den af ØSB hidtil drevne beredskabsvirksomhed, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter, og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Overdragelsesaftalen eller ej medmindre andet særskilt er reguleret i Overdragelsesaftalen.

  Alle opgørelser er udarbejdet pr. 31.12.2018 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når ØSB’s regnskab for 2019 foreligger.

   Bemærk at bilagsnummerrækken ikke er komplet fordi de øvrige nummer angår de øvrige kommuner.

  Økonomi

  Der vil påløbe udgifter til opløsning af selskabet i 2019 og 2020. Udgifterne angår køb af ydelser hos primært advokat og revisor, men også øvrige udgifter vil påløbe, ligesom Roskilde kommune skal betales for at gennemføre likviditationen, herunder udararbejdelse af årsregnskab for 2019. For så vidt angår udgifterne i 2019 vil et beløbsmæssigt skøn blive forelagt i forbindelse med BOP3, hvor der også vil blive taget stiling til finansieringen. Udgifter afholdes i første omgang af ØSB, men vil efterfølgende blive pålignet ejerkommunerne i det omfang de ikke kan afholdes af ØSB's budget.

 • 429. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

 • 430. Lukket dagsorden - godkendelsse (Lukket)

 • 431. Beredskab - status for aftale med Køge Kommune (Lukket)

 • 432. Salg af grund - A (Lukket)

 • 433. Diverse orienteringer - KB den 26. juni 2019 (Lukket)

 • 434. Underskriftsark (Lukket)